EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1745-20120118

Consolidated text: Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 2003 m. rugsėjo 12 d. dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1745/2012-01-18

2003R1745 — LT — 18.01.2012 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 1745/2003

2003 m. rugsėjo 12 d.

dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo

(ECB/2003/9)

(OL L 250, 2.10.2003, p.10)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 1052/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 282

14

25.10.2008

►M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1358/2011 2011 m. gruodžio 14 d.

  L 338

51

21.12.2011
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 1745/2003

2003 m. rugsėjo 12 d.

dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo

(ECB/2003/9)EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 19.1 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo ( 1 ) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 134/2002 ( 2 ),

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas ( 3 ),

kadangi:

(1)

1998 m. gruodžio 1 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 2818/98 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/1998/15) ( 4 ) du kartus buvo reikšmingai pakeistas. Pirmą kartą, siekiant išaiškinti kredito įstaigų įsipareigojimus dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo, 2000 m. rugpjūčio 31 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 1921/2000 (ECB/2000/8) ( 5 ) nustatė konkrečias procedūras dėl susiliejimų ir suskaidymų, susijusių su kredito įstaigomis. Antrą kartą, dėl efektyvumo priežasčių, 2002 m. balandžio 18 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 690/2002 (ECB/2002/3) ( 6 ) pakeitė kitas nuostatas, siekiant išaiškinti, kad elektroninių pinigų įstaigoms bus taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai; siekiant nustatyti bendrą taisyklę, pagal kurią kredito įstaigos bus automatiškai atleistos nuo privalomųjų atsargų reikalavimų visam laikymo laikotarpiui, per kurį jos nustoja veikti; ir siekiant išaiškinti pareigą, pagal kurią privalomųjų atsargų bazė apima įstaigos įsipareigojimus, susijusius su tos pačios institucijos skyriumi, arba su tos pačios institucijos centrine būstine ar registruota buveine, kuri yra įsisteigusi už dalyvaujančios valstybės narės ribų. Kadangi yra daroma naujų Reglamento (EB) Nr. 2818/98 (ECB/1998/15) pakeitimų, pageidautina, siekiant aiškumo ir racionalumo, kad aptariamoms nuostatoms būtų suteikta nauja forma, visas jas pateikiant viename tekste.

(2)

Statuto 19.1 straipsnis nustato, kad, jei Europos centrinis bankas (ECB) reikalauja, kad dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos laikytų privalomąsias atsargas, šias atsargas minėtos įstaigos turi laikyti ECB ir dalyvaujančių nacionalinių centrinių bankų (dalyvaujantys NCB) sąskaitose. Šias atsargas yra tinkama laikyti tik dalyvaujančių NCB sąskaitose.

(3)

Siekiant užtikrinti privalomųjų atsargų priemonių efektyvumą, taip pat turi būti detalizuojamos privalomųjų atsargų skaičiavimo ir laikymo bei ataskaitų ir tikrinimo taisyklės.

(4)

Siekiant išskirti tarpbankinius įsipareigojimus iš atsargų bazės, bet koks standartinis atskaitymas, taikytinas skolos vertybinių popierių kategorijai priskiriamiems ne ilgesnio kaip dvejų metų termino įsipareigojimams, turėtų būti pagrįstas euro zonoje vyraujančiu makrosantykiu tarp i) kredito įstaigų išleistų atitinkamų priemonių, laikomų kitose kredito įstaigose ir ECB bei dalyvaujančiuose NCB, ir ii) bendros neapmokėtos tokių kredito įstaigų išleistų priemonių sumos.

(5)

Paprastai laikymo laikotarpių grafikas yra suderinamas su ECB Valdančiosios tarybos posėdžių grafiku, kuriame iš anksto numatomas pinigų politikos padėties mėnesio vertinimas.

(6)

Konkrečios nuostatos dėl privalomųjų atsargų reikalavimo pranešimo ir pripažinimo yra būtinos tam, kad įstaigos laiku sužinotų apie savo įsipareigojimus dėl privalomųjų atsargų reikalavimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

 „dalyvaujanti valstybė narė“ reiškia ES valstybę narę, kuri vadovaudamasi Sutartimi įsivedė eurą,

 „dalyvaujantis nacionalinis centrinis bankas“ (dalyvaujantis NCB) reiškia dalyvaujančios valstybės narės nacionalinį centrinį banką,

 „Eurosistema“ - tai ECB ir dalyvaujantys NCB,

 „įstaiga“ reiškia bet kokį dalyvaujančios valstybės narės teisinį subjektą, iš kurio, vadovaudamasis Statuto 19.1 straipsniu, ECB gali reikalauti laikyti privalomąsias atsargas,

 „atsargų sąskaita“ reiškia įstaigos sąskaitą dalyvaujančiame NCB, kurios galutinis likutis dienos pabaigoje yra įskaitomas vykdant privalomųjų atsargų reikalavimą įstaigai,

 „privalomųjų atsargų reikalavimas“ reiškia reikalavimą įstaigoms privalomąsias atsargas laikyti atsargų sąskaitose, esančiose dalyvaujančiuose NCB,

 „privalomųjų atsargų norma“ reiškia procentinį dydį, nurodytą 4 straipsnyje, bet kokiam konkrečiam atsargų bazės straipsniui,

 „laikymo laikotarpis“ reiškia laikotarpį, per kurį skaičiuojamas privalomųjų atsargų reikalavimo laikymas ir per kurį tokias privalomąsias atsargas būtina laikyti atsargų sąskaitose,

 „galutinis dienos likutis“ reiškia atsargų sąskaitos likutį baigus mokėjimo operacijas ir padarius įrašus apie galimą nuolatinių Eurosistemos galimybių taikymą,

 „NCB darbo diena“ reiškia bet kokią dieną, kurią konkretus dalyvaujantis NCB gali atlikti ECBS pinigų politikos operacijas,

 „rezidentas“ reiškia bet kokį fizinį arba juridinį asmenį, veikiantį bet kurioje dalyvaujančioje valstybėje narėje, kaip nurodoma 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos ( 7 ) 1 straipsnio 4 dalyje,

 „reorganizavimo priemonės“ reiškia priemones, skirtas įstaigos finansinei padėčiai išlaikyti arba atkurti, kurios gali turėti įtakos trečiųjų šalių anksčiau turėtoms teisėms, įskaitant laikino mokėjimų sustabdymo, sankcijų sustabdymo arba pretenzijų sumažinimo priemones,

 „likvidavimo procesas“ reiškia su įstaiga susijusį kolektyvinį procesą, kuriame būtinai dalyvauja dalyvaujančios valstybės narės teismo institucijos arba bet kuri kita kompetentinga institucija, turint tikslą parduoti (likviduoti) turtą su šių institucijų priežiūra, įskaitant atvejus, kai minėtas procesas nutraukiamas kompromisiniu susitarimu arba kitu panašiu būdu,

 „jungimasis“ reiškia operaciją, kurios metu viena ar daugiau kredito įstaigų („susijungiančios įstaigos“), uždaroma (-os) jos (-ų) nelikviduojant, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda kitai kredito įstaigai („įsigyjanti įstaiga“), kuri gali būti naujai įsteigta kredito įstaiga,

 „skaidymasis“ reiškia operaciją, kurios metu viena kredito įstaiga („padalijama įstaiga“), uždaroma jos nelikviduojant, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda daugiau kaip vienai kredito įstaigai („įsigyjančios įstaigos“), kurios gali būti naujai įsteigtos kredito įstaigos.

2 straipsnis

Įstaigos, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai

1.  Privalomųjų atsargų reikalavimai taikomi toliau išvardytoms įstaigų kategorijomis:

a) kredito įstaigoms, kurių apibrėžimas pateiktas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ( 8 ) 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, išskyrus dalyvaujančius NCB;

b) kredito įstaigų, kurių apibrėžimas pateiktas Direktyvos 2000/12/EB 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, skyriams, kurių apibrėžimas pateiktas tos pačios direktyvos 1 straipsnio 3 dalyje, išskyrus dalyvaujančius NCB; jie apima kredito įstaigų skyrius, kurie nei registruoti, nei turi centrinę būstinę dalyvaujančioje valstybėje narėje.

Dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų skyriams, kurie veikia už dalyvaujančių valstybių narių ribų, atsargų reikalavimai netaikomi.

▼M1

2.  Neturėdama pareigos pateikti prašymą, įstaiga atleidžiama nuo privalomųjų atsargų reikalavimų nuo laikymo laikotarpio, per kurį jos leidimas yra panaikinamas arba atmetamas, arba per kurį teisminė institucija arba bet kuri kita kompetentinga dalyvaujančios valstybės narės institucija priėmė sprendimą pradėti šios įstaigos likvidavimo procedūrą, pradžios.

ECB nediskriminuodamas gali atleisti nuo privalomųjų atsargų reikalavimų šias įstaigas:

a) įstaigas, kurioms taikomos reorganizavimo priemonės;

b) įstaigas, kurių lėšos įšaldomos ir (arba) kurioms taikomos kitos Bendrijos arba valstybės narės pagal Sutarties 60 straipsnio 2 dalį nustatytos priemonės, ribojančios naudojimąsi jų lėšomis, arba kurioms taikomas ECB valdančiosios tarybos sprendimas, kuriuo sustabdoma arba panaikinama jų galimybė naudotis atviros rinkos operacijomis arba Eurosistemos nuolatinėmis galimybėmis;

c) įstaigas, kurioms taikant privalomųjų atsargų reikalavimus nebus pasiektas ECB privalomųjų atsargų sistemos tikslas. Priimdamas sprendimą dėl kiekvieno tokio atleidimo, ECB atsižvelgia į vieną ar kelis toliau išvardytus kriterijus:

i) įstaigai leidžiama atlikti tik specialios paskirties funkcijas;

ii) įstaigai draudžiama vykdyti aktyvias bankines funkcijas konkuruojant su kitomis kredito įstaigomis;

iii) įstaigai yra teisiškai nustatyta pareiga visus savo indėlius numatyti skirti kaip pagalbą regiono ir (arba) tarptautinei plėtrai.

3.  ECB skelbia įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąrašą. ECB taip pat skelbia sąrašą įstaigų, kurios yra atleistos nuo privalomųjų atsargų reikalavimų dėl kitų priežasčių negu:

a) reorganizavimo priemonių taikymas;

b) lėšų įšaldymas ir (arba) kitų Bendrijos arba valstybės narės pagal Sutarties 60 straipsnio 2 dalį nustatytų priemonių, ribojančių naudojimąsi įstaigos lėšomis, arba ECB valdančiosios tarybos priimto sprendimo, kuriuo sustabdoma arba panaikinama įstaigos galimybė naudotis atviros rinkos operacijomis arba Eurosistemos nuolatinėmis galimybėmis, taikymas.

Įstaigos gali vadovautis šiais sąrašais spręsdamos, ar jos turi įsipareigojimų kitai įstaigai, kuriai taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai. Šie sąrašai negali būti laikomi pagrindu nustatant, ar pagal 2 straipsnį įstaigoms yra taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai.

▼B

3 straipsnis

Atsargų bazė

1.  1. Įstaigos atsargų bazė apima toliau išvardytus įsipareigojimus (kaip nustatyta ECB pinigų ir bankinės statistikos atskaitomybės sistemoje, kuri pateikta 2001 m. lapkričio 22 d. Europos centrinio banko reglamente (EB) Nr. 2423/2001 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2001/13)( ( 9 )), atsiradusius dėl lėšų priėmimo:

a) indėliai;

b) išleisti skolos vertybiniai popieriai.

Jeigu įstaiga turi įsipareigojimų, susijusių su tos pačios įstaigos skyriumi arba su tos pačios įstaigos centrine būstine ar registruota būstine, esančia už dalyvaujančių valstybių narių ribų, ji įtraukia šiuos įsipareigojimus į atsargų bazę.

▼M1

2.  Į atsargų bazę neįtraukiami šie įsipareigojimai:

a) įsipareigojimai bet kuriai kitai įstaigai, pagal 2 straipsnio 3 dalį nenurodytai įstaigų, atleistų nuo ECB privalomųjų atsargų sistemos taikymo, sąraše;

b) įsipareigojimai ECB arba dalyvaujančiam NCB.

Taikydama šią nuostatą, įstaiga atitinkamam dalyvaujančiam NCB pateikia įrodymus, patvirtinančius jos įsipareigojimų bet kuriai kitai įstaigai, nenurodytai įstaigų, atleistų nuo ECB privalomųjų atsargų sistemos taikymo, sąraše, ir jos įsipareigojimų ECB arba dalyvaujančiam NCB faktinę sumą, kad šie įsipareigojimai nebūtų įtraukti į atsargų bazę. Jeigu tokie įrodymai negali būti pateikti išleistiems skolos vertybiniams popieriams, kurių pradinis terminas yra iki dvejų metų imtinai, įstaiga gali jos išleistų skolos vertybinių popierių, kurių pradinis terminas yra iki dvejų metų imtinai, negrąžintai sumai pritaikyti standartinį atskaitymą ir atimti ją iš atsargų bazės. Tokio standartinio atskaitymo dydį ECB skelbia tokiu pat būdu, kaip ir 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą.

▼B

3.  Konkretaus laikymo laikotarpio atsargų bazę įstaiga apskaičiuoja pagal mėnesio, einančio du mėnesius prieš mėnesį, kuriuo prasideda laikymo laikotarpis, duomenis. Įstaiga pateikia ataskaitą apie atsargų bazę atitinkamam dalyvaujančiam NCB kaip reikalaujama ECB pinigų ir bankų statistikos atskaitomybės sistemoje, nustatytoje Reglamente (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13).

4.  Įstaigų, kurioms yra taikoma Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta leidžianti nukrypti nuostata, atsargų bazė skaičiuojama už tris laikymo laikotarpius, einančius vienas po kito iš karto po laikymo laikotarpio, prasidedančio trečią mėnesį pasibaigus ketvirčiui, pagal ketvirčio pabaigos duomenis, pateiktus Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) II priede nustatyta tvarka. Šios įstaigos praneša apie savo privalomąsias atsargas 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Atsargų norma

▼M1

1.  Nulinė atsargų norma yra taikoma šioms įsipareigojimų kategorijoms (kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) apibrėžtoje ECB pinigų ir bankų statistikos teikimo sistemoje):

a) sutarto nuo dvejų metų termino indėliams;

b) įspėjamojo nuo dvejų metų laikotarpio indėliams;

c) atpirkimo sandoriams;

d) išleistiems skolos vertybiniams popieriams, kurių pradinis terminas yra ilgesnis kaip dveji metai.

▼M2

2.  Visiems kitiems atsargų bazės įsipareigojimams taikoma 1 % atsargų norma.

▼B

5 straipsnis

Privalomųjų atsargų reikalavimo apskaičiavimas ir pranešimas

1.  Privalomųjų atsargų suma, kurią konkrečiu laikymo laikotarpiu privalo laikyti kiekviena įstaiga, apskaičiuojama to laikotarpio kiekvienam atitinkamam atsargų bazės straipsniui taikant atsargų normas, kaip nurodoma 4 straipsnyje. Privalomosios atsargos, kurias pagal šiame straipsnyje minimas procedūras nustato atitinkamas dalyvaujantis NCB ir įstaiga, turi būti laikomos pagrindu: i) nustatant atlyginimą už privalomųjų atsargų laikymą ir ii) įvertinant, kaip įstaiga vykdo įpareigojimą laikyti reikalaujamą privalomųjų atsargų sumą.

2.  Nepažeidžiant 11 ir 13 straipsnių nuostatų, kiekvienai įstaigai leidžiama iš privalomųjų atsargų sumos išskaityti 100 000 eurų sumą.

3.  Kiekvienas dalyvaujantis NCB nustato įstaigoms taikomų atskirų privalomųjų atsargų pranešimo procedūras pagal toliau išvardytus principus. Arba atitinkamas dalyvaujantis NCB, arba įstaiga imasi iniciatyvos apskaičiuoti atitinkamo laikymo laikotarpio įstaigos privalomąsias atsargas pagal statistinius duomenis ir atsargų bazę, pateiktus vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 5 straipsniu. Skaičiuojanti šalis informuoja kitą šalį apie apskaičiuotas privalomąsias atsargas ne vėliau kaip prieš tris NCB darbo dienas iki laikymo laikotarpio pradžios. Atitinkamas dalyvaujantis NCB gali nustatyti ankstesnį privalomųjų atsargų pranešimo terminą. Jis taip pat gali įstaigai nustatyti papildomus terminus, per kuriuos pranešama apie bet kokius atsargų bazės arba praneštų privalomųjų atsargų patikslinimus. Jeigu įstaiga piktnaudžiauja jos dalyvaujančio NCB pasiūlyta galimybe patikslinti atsargų bazę ir privalomąsias atsargas, NCB gali laikinai iš jos atimti minėtų patikslinimų teisę. Šalis, kuriai buvo pranešta, pripažįsta apskaičiuotas privalomąsias atsargas ne vėliau kaip NCB darbo dieną, einančią prieš laikymo laikotarpio pradžią. Jeigu šalis, kuriai buvo pranešta, nepateikia atsakymo iki NCB darbo dienos, einančios prieš laikymo laikotarpio pradžią, pabaigos, įstaigos privalomųjų atsargų suma atitinkamam laikymo laikotarpiui laikoma pripažinta. Pripažintas atitinkamo laikymo laikotarpio įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimas negali būti tikslinamas.

4.  Siekiant įgyvendinti šiame straipsnyje minimas procedūras, dalyvaujantys NCB skelbia grafikus, nurodančius ateinančius duomenų, susijusių su privalomosiomis atsargomis, pranešimo ir pripažinimo terminus.

5.  Jeigu įstaiga nepateikia Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 5 straipsnyje nurodytos reikalingos statistinės informacijos, atitinkamas dalyvaujantis NCB informuoja susijusią įstaigą apie atitinkamo (-ų) laikymo laikotarpio (-ų) įstaigos privalomųjų atsargų sumą (-as), kurios turi būti pranešamos arba pripažįstamos vadovaujantis šiame straipsnyje minimomis procedūromis, apskaičiuotas pagal įstaigos pateiktus praeities duomenis, ir bet kokią kitą tinkamą informaciją. Tai neturi įtakos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2531/98 6 straipsniui ir ECB teisėms taikyti sankcijas už ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimą.

6 straipsnis

Privalomųjų atsargų laikymas

1.  Įstaiga savo privalomąsias atsargas laiko vienoje arba keliose atsargų sąskaitose nacionaliniame centriniame banke kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje yra įsteigti jos skyriai, atsižvelgdama į savo atsargų bazę atitinkamoje valstybėje narėje. Lėšos atsargų sąskaitose laikomos eurais. Įstaigų atsiskaitomosios sąskaitos dalyvaujančiuose NCB gali būti naudojamos kaip atsargų sąskaitos.

2.  Įstaiga įvykdo savo atsargų reikalavimą, jeigu vidutinis galutinis dienos likutis jos atsargų sąskaitose per laikymo laikotarpį yra ne mažesnis už sumą, kuri tam laikotarpiui yra nustatyta vadovaujantis 5 straipsniu.

3.  Jeigu įstaiga dalyvaujančioje valstybėje narėje turi daugiau kaip vieną skyrių, jos registruota buveinė arba centrinė būstinė, jei jos yra įsikūrusios toje valstybėje narėje, yra atsakingos už įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimo vykdymą. Jeigu toje valstybėje narėje įstaiga neturi registruotos buveinės ar centrinės būstinės, minėta įstaiga nurodo, kuris iš jos skyrių toje valstybėje narėje bus atsakingas už įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimo vykdymą. Skaičiuojant įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimo įvykdymą valstybėje narėje, atsižvelgiama į visas minėtų skyrių turimas atsargas.

7 straipsnis

Laikymo laikotarpis

1.  Jei ECB Valdančioji taryba nenusprendžia pakeisti grafiko pagal 2 dalį, laikymo laikotarpis prasideda pagrindinės refinansavimo operacijos, pradedamos po Valdančiosios tarybos posėdžio, kuriame numatytas pinigų politikos padėties mėnesio vertinimas, atsiskaitymo dieną. ECB Vykdomoji valdyba skelbia laikymo laikotarpio grafiką bent prieš tris mėnesius iki kiekvienų kalendorinių metų pradžios. Grafikas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB bei dalyvaujančių NCB tinklalapiuose.

2.  Valdančioji taryba nusprendžia dėl bet kokio minėto grafiko pakeitimo, kuris yra būtinas atsiradus nepaprastosioms aplinkybėms, o Vykdomoji valdyba tokiu pačiu būdu prieš tinkamą laiką skelbia apie laikymo laikotarpio, kuriam taikomas šis pakeitimas, pradžią.

8 straipsnis

Atlyginimas

1.  Privalomųjų atsargų laikymas atlyginamas atsižvelgiant į laikymo laikotarpio ECB normos vidurkį, apskaičiuotą pagal kalendorinių dienų skaičių Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms, pagal tokią formulę (gautoji suma apvalinama iki artimiausio cento):

image

image

Čia:

Rt

=

atlyginimas, kurį reikia sumokėti už privalomųjų atsargų laikymą per laikymo laikotarpį t;

Ht

=

vidutinės paros privalomosios atsargos per laikymo laikotarpį t;

nt

=

laikymo laikotarpio t kalendorinių dienų skaičius;

rt

=

atlyginimo dydis, kurį reikia sumokėti už privalomųjų atsargų laikymą per laikymo laikotarpį t. Taikomas standartinis dviejų dešimtainių atlyginimo dydžio apvalinimas;

i

=

laikymo laikotarpio t i-toji kalendorinė diena;

MRi

=

ribinė palūkanų norma, taikoma naujausioms pagrindinėms refinansavimo operacijoms, įvykdytoms iki arba per kalendorinę dieną i.

2.  Atlyginimas išmokamas antrą NCB darbo dieną pasibaigus laikymo laikotarpiui, per kurį buvo priskaičiuotas atlyginimas.

9 straipsnis

Atsakomybė už tikrinimą

Dalyvaujantys NCB naudojasi teise tikrinti informacijos, kurią įstaigos teikia siekdamos įrodyti, kad laikosi privalomųjų atsargų reikalavimų pagal Reglamento (EB) Nr. 2531/98 6 straipsnį, tikslumą ir kokybę, nepažeisdami ECB teisės pačiam pasinaudoti minėta teise.

10 straipsnis

Netiesioginis privalomųjų atsargų laikymas per tarpininką

1.  Įstaiga gali prašyti leidimo visas savo privalomąsias atsargas laikyti netiesiogiai per tarpininką rezidentą toje pačioje valstybėje narėje. Tarpininko funkcijas atlieka privalomųjų atsargų reikalavimus vykdyti privalanti įstaiga, kuri dalinai įtakoja įstaigos, kurios tarpininkė yra, administravimą (pvz., iždo valdymą), išskyrus privalomųjų atsargų laikymą.

2.  Bet koks prašymas suteikti leidimą laikyti privalomąsias atsargas per tarpininką kaip nustatyta 1 dalyje adresuojamas dalyvaujančios valstybės narės, kurioje yra įsteigtas pareiškėjas, nacionaliniam centriniam bankui. Kartu su prašymu pateikiama tarpininko ir pareiškėjo sutarties kopija, kurioje abi šalys pareiškia savo pritarimą tokiam susitarimui. Sutartyje taip pat nurodoma, ar pareiškėjas pageidauja naudotis nuolatinėmis Eurosistemos galimybėmis ir atviros rinkos operacijomis. Sutartyje nustatoma, jog apie sutarties nutraukimą turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių. Įvykdžius pirmiau išdėstytas sąlygas, atitinkami dalyvaujantys NCB, atsižvelgdami į šio straipsnio 4 dalies nuostatas, gali duoti pareiškėjui leidimą laikyti privalomąsias atsargas per tarpininką. Toks leidimas įsigalioja nuo pirmojo laikymo laikotarpio po leidimo davimo pradžios ir galioja tol, kol galioja pirmiau minėtų šalių sudaryta sutartis.

3.  Tarpininkas šių privalomųjų atsargų apskaitą tvarko pagal bendrąsias ECB privalomųjų atsargų sistemos sąlygas. Ne tik įstaigos, kurioms jis tarpininkauja, bet ir pats tarpininkas yra atsakingas už tų įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimo vykdymą. Už atsargų reikalavimo nesilaikymą tarpininkui ar įstaigai, kurios tarpininkas jis yra, arba abiem kartu ECB gali taikyti visas pagal atsakomybę taikomas sankcijas.

4.  ECB arba atitinkamas dalyvaujantis NCB gali bet kuriuo metu panaikinti leidimą netiesiogiai laikyti privalomąsias atsargas:

i) jeigu įstaiga, kuri savo atsargas laiko netiesiogiai per tarpininką, arba pats tarpininkas neįvykdo savo įsipareigojimų pagal ECB privalomųjų atsargų sistemą;

ii) jei nebesilaikoma šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų netiesioginio atsargų laikymo sąlygų; arba

iii) dėl riziką ribojančių priežasčių, susijusių su tarpininku.

Jeigu minėtas leidimas panaikinamas dėl riziką ribojančių priežasčių, susijusių su tarpininku, panaikinimas gali įsigalioti iš karto. Pagal šio straipsnio 5 dalies reikalavimus bet koks panaikinimas dėl kitų priežasčių įsigalioja nuo einamojo laikymo laikotarpio pabaigos. Įstaiga, savo atsargas laikanti per tarpininką, arba pats tarpininkas bet kuriuo metu gali prašyti panaikinti leidimą. Panaikinimas galioja, jeigu atitinkamas dalyvaujantis NCB apie tai praneša iš anksto.

5.  Įstaiga, laikanti privalomąsias atsargas per tarpininką, ir pats tarpininkas informuojami apie kiekvieną leidimo atšaukimą dėl kitų priežasčių negu rizikos ribojimas likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki laikymo laikotarpio, per kurį leidimas panaikinamas, pabaigos.

6.  Nepažeidžiant įstaigos, laikančios privalomąsias atsargas per tarpininką, individualių statistinės atskaitomybės įsipareigojimų, tarpininkas turi pateikti pakankamai išsamius duomenis apie atsargų bazę, kad ECB galėtų, atsižvelgdamas į 9 straipsnio nuostatas, patikrinti jų tikslumą ir kokybę ir nustatyti tiek tarpininko, tiek kiekvienos įstaigos, kurios tarpininkas jis yra, atitinkamas privalomąsias atsargas bei duomenis apie turimas atsargas. Šie duomenys pateikiami dalyvaujančiam NCB, kuriame laikomos privalomosios atsargos. Tarpininkas pateikia pirmiau nurodytus duomenis apie atsargų bazę tokiu pat dažnumu ir pagal tokį patį tvarkaraštį, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) apibūdintoje ECB pinigų ir bankinės statistikos atskaitomybės sistemoje.

▼M1

11 straipsnis

Atsargų laikymas konsoliduotu pagrindu

Įstaigos, kurioms leidžiama teikti statistinius duomenis apie jų konsoliduotą atsargų bazę kaip grupei (kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) apibrėžtoje ECB pinigų ir bankų statistikos teikimo sistemoje), pagal 10 straipsnio nuostatas laiko privalomąsias atsargas per vieną iš grupės įstaigų, kuri tarpininkauja tik šioms įstaigoms. Gavusi ECB leidimą teikti statistinius duomenis apie grupės įstaigų konsoliduotą atsargų bazę, grupei tarpininkaujanti įstaiga automatiškai atleidžiama nuo 10 straipsnio 6 dalies nuostatų ir tik visai grupei kaip vienetui leidžiama išskaityti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sumą.

▼B

12 straipsnis

NCB darbo dienos

Jeigu NCB darbo dieną vienas arba daugiau dalyvaujančių NCB skyrių nedirba dėl vietos arba regiono nedarbo dienų, atitinkamas dalyvaujantis NCB iš anksto informuoja įstaigas apie susitarimus, kurie turi būti priimti dėl tokių skyrių vykdomų operacijų.

13 straipsnis

Jungimaisi ir skaidymaisi

1.  Laikymo laikotarpiui, per kurį įvyksta jungimasis, susijungiančių įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimus prisiima įsigyjanti įstaiga, kuriai taikoma bet kuri 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta nuolaida, kuri buvo suteikta susijungiančioms įstaigoms. Nustatant, kaip įsigyjanti įstaiga vykdo privalomųjų atsargų reikalavimą, atsižvelgiama į visas susijungiančių įstaigų atsargas, turimas laikymo laikotarpiu, per kurį įvyksta jungimasis.

2.  Nuo laikymo laikotarpio, kuris eina iš karto po laikymo laikotarpio, per kurį įvyksta jungimasis, įsigyjančiai įstaigai suteikiama tik viena nuolaida, nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje. Už laikymo laikotarpį, einantį iš karto po jungimosi, įsigyjančios įstaigos privalomosios atsargos skaičiuojamos naudojant atsargų bazę, kuri susumuoja susijungiančių įstaigų ir, kur tinkama, įsigyjančios įstaigos atsargų bazes. Sumuojamos tos atsargų bazės, pagal kurias būtų buvęs skaičiuojamas įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimas laikymo laikotarpiui, jeigu jungimasis nebūtų įvykęs. Tiek, kiek reikalinga turėti pakankamai statistinės informacijos apie kiekvieną susijungiančią įstaigą, įsigyjanti įstaiga prisiima susijungiančių įstaigų statistinės atskaitomybės įpareigojimus. Specialiosios nuostatos, priklausančios nuo jungimesi dalyvaujančių įstaigų ypatumų, yra išdėstytos Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) II priede.

3.  Padalijamos įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimą laikymo laikotarpiui, per kurį įvyksta jos skaidymasis, prisiima tik tos įsigyjančios įstaigos, kurios yra kredito įstaigos. Kiekviena įsigyjanti kredito įstaiga privalomųjų atsargų reikalavimą turi įvykdyti proporcingai jai tenkančios įstaigos, kuri yra skaidoma, atsargų bazės daliai. Atsargos, kurias turi padalijama įstaiga laikymo laikotarpiu, per kurį įvyksta jos skaidymasis, tokiu pat santykiu paskirstomos įsigyjančioms įstaigoms, kurios yra kredito įstaigos. Laikymo laikotarpiu, per kurį įvyksta skaidymasis, 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta nuolaida taikoma kiekvienai įsigyjančiai įstaigai, kuri yra kredito įstaiga.

4.  Nuo laikymo laikotarpio, einančio iš karto po laikymo laikotarpio, per kurį įvyksta skaidymasis, iki įsigyjančių įstaigų, kurios yra kredito įstaigos, atitinkamų atsargų bazių pateikimo, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 5 straipsniu, kiekvienai įsigyjančiai įstaigai, kuri yra kredito įstaiga, kartu su jai nustatytomis privalomosiomis atsargomis gali tekti vykdyti papildomą privalomųjų atsargų reikalavimą, apskaičiuotą pagal jai tenkančią padalijamos įstaigos atsargų bazės dalį. Nuo laikymo laikotarpio, einančio iš karto po laikymo laikotarpio, per kurį įvyksta skaidymasis, kiekvienai įsigyjančiai įstaigai, kuri yra kredito įstaiga, taikoma 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta nuolaida.

▼M1

13a straipsnis

Euro zonos plėtra

1.  Tais atvejais, kai valstybė narė, laikydamasi Sutarties, įsiveda eurą, ECB valdančioji taryba suteikia ECB vykdomajai valdybai teisę priimti sprendimus šiais klausimais, kai taikytina, atsižvelgus į ECBS rinkos operacijų komiteto nuomonę:

a) dėl privalomųjų atsargų reikalavimų taikymo toje valstybėje narėje esančioms įstaigoms pereinamojo laikymo laikotarpio datų, kai pradinė data – euro įvedimo toje valstybėje narėje data;

b) dėl atsargų bazės apskaičiavimo būdo siekiant nustatyti privalomųjų atsargų, kurias pereinamuoju laikymo laikotarpiu privalo laikyti eurą įsivedančioje valstybėje narėje esančios įstaigos, lygį, atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) nustatytą ECB pinigų ir bankų statistikos teikimo sistemą; ir

c) dėl termino, iki kurio eurą įsivedančioje valstybėje narėje esančios įstaigos ir jų nacionalinis centrinis bankas turi apskaičiuoti ir tikrinti privalomąsias atsargas pereinamojo laikymo laikotarpio atžvilgiu.

Vykdomoji valdyba skelbia pranešimą apie savo sprendimą likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki euro įvedimo toje valstybėje narėje dienos.

2.  ECB valdančioji taryba taip pat suteikia ECB vykdomajai valdybai teisę leisti kitose dalyvaujančiose valstybėse narėse esančioms įstaigoms iš jų atsargų bazių išskaityti visus įsipareigojimus eurą įsivedančioje valstybėje narėje esančioms įstaigoms tais laikymo laikotarpiais, kurie sutampa su pereinamuoju laikymo laikotarpiu ir eina po jo, net jei tuo metu, kai apskaičiuojamos privalomosios atsargos, tokių įstaigų nėra 2 straipsnio 3 dalyje minimame įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąraše. Tokiu atveju ECB vykdomosios valdybos pagal šią dalį priimtuose sprendimuose gali būti papildomai nurodyta, kokiu būdu tokie įsipareigojimai išskaitomi.

3.  Apie kiekvieną Vykdomosios valdybos sprendimą, priimtą pagal 1 ir 2 dalis, nedelsiant pranešama ECB valdančiajai tarybai; ECB vykdomoji valdyba laikosi kiekvieno po to ECB valdančiosios tarybos priimto sprendimo.

▼B

14 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Laikymo laikotarpis, prasidedantis 2004 m. sausio 24 d., baigiasi 2004 m. kovo 9 d.

2.  Privalomosios atsargos šiam pereinamajam laikymo laikotarpiui apskaičiuojamos naudojantis 2003 m. gruodžio 31 d. atsargų baze. 2003 m. rugsėjo 30 d. atsargų bazė naudojama įstaigoms, kurios atsiskaito kas ketvirtį.

3.  Šiuo pereinamuoju laikymo laikotarpiu taikomos Reglamente (EB) Nr. 2818/98 (ECB/1998/15) 5 straipsnio 3, 4 ir 6 dalyse nustatytos apskaičiavimo, pranešimo, tvirtinimo, tikslinimo ir pripažinimo procedūros.

15 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. sausio 24 d., išskyrus 5 straipsnio 3 ir 5 dalis, kurios įsigalioja 2004 m. kovo 10 d.

2.  1998 m. gruodžio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 2818/98 (ECB/1998/15) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo panaikinamas 2004 m. sausio 23 d., išskyrus 5 straipsnio 3, 4 ir 6 dalis, kurios panaikinamos 2004 m. kovo 9 d.

3.  Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.( 1 ) OL L 318, 1998 11 27, p. 1.

( 2 ) OL L 24, 2002 1 26, p. 1.

( 3 ) OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

( 4 ) OL L 356, 1998 12 30, p. 1.

( 5 ) 2000 m. rugpjūčio 31 d. Reglamentas ECB/2000/8, pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2818/98 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/1998/15) ir pakeičiantis Europos centrinio banko reglamentą (EB) Nr. 2819/98 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/1998/16) (OL L 229, 2000 9 9, p. 34).

( 6 ) 2002 m. balandžio 18 d. Reglamentas ECB/2002/3, iš dalies keičiantis Reglamentą ECB/1998/15 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (OL L 106, 2002 4 23, p. 9).

( 7 ) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

( 8 ) OL L 126, 2000 5 26, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/28/EB (OL L 275, 2000 10 27, p. 37).

( 9 ) OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

Top