EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0782-20090420

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 2003 m. balandžio 14 d. dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/782/2009-04-20

2003R0782 — LT — 20.04.2009 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 782/2003

2003 m. balandžio 14 d.

dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius

(OL L 115, 9.5.2003, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 536/2008 2008 m. birželio 13 d.

  L 156

10

14.6.2008

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 782/2003

2003 m. balandžio 14 d.

dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginiusEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka ( 3 ),

kadangi:

(1)

Bendrija yra labai susirūpinusi dėl organoalavo junginių, ypač tributilalavo (TBT) dangų, naudojamų laivuose apsaugos nuo užsiteršimo sistemose, žalingu poveikiu aplinkai.

(2)

2001 m. spalio 5 d. Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) globojama Diplomatinė konferencija (AFS konferencija), dalyvaujant Bendrijos valstybėms narėms, priėmė Tarptautinę konvenciją dėl laivuose naudojamų žalingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės (AFS konvencija).

(3)

AFS konvencija - tai pamatinė konvencija, leidžianti gerai apibrėžta tvarka ir tinkamai atsižvelgus į Rio deklaracijos dėl aplinkos ir plėtros prevencinį principą uždrausti laivuose naudojamas žalingas apsaugos nuo užsiteršimo sistemas.

(4)

AFS konvencija šiuo metu tik draudžia dengti laivus organoalavo junginiais.

(5)

AFS konvencijoje numatytos fiksuotos taikymo datos: nuo 2003 m. sausio 1 d. draudžiama dengti laivus organoalavo junginiais, o nuo 2008 m. sausio 1 d. nuo laivų turi būti pašalinti organoalavo junginiai.

(6)

AFS konvencija įsigalios tik praėjus 12 mėnesių po to, kai ją ratifikuos ne mažiau kaip 25 valstybių, atstovaujančių ne mažiau kaip 25 % visų pasaulio laivų tonažo.

(7)

Valstybės narės turėtų ratifikuoti AFS konvenciją kuo anksčiau.

(8)

Valstybėms narėms turi būti sudarytos palankiausios sąlygos AFS konvencijos ratifikavimui paspartinti. Turi būti pašalintos bet kokios kliūtys, galinčios sutrukdyti tokiam ratifikavimui.

(9)

AFS konferencija, suprasdama, kad iki 2003 m. sausio 1 d. likusio laiko gali nepakakti, kad AFS konvencija įsigaliotų nuo tos dienos, ir siekdama, kad organoalavo junginiai būtų nustoti naudoti laivininkystėje nuo 2003 m. sausio 1 d., AFS konferencijos rezoliucijoje Nr. 1 pareikalavo, kad TJO valstybės narės padarytų viską, kad galėtų pasirengti įgyvendinti AFS konvenciją skubos tvarka, ir paragino atitinkamas pramonės šakas nuo tos datos atsisakyti teikti į rinką, prekiauti ir naudoti organoalavo junginius.

(10)

Kaip nedelstiną tęstinį žingsnį po AFS konferencijos Komisija priėmė 2002 m. liepos 9 d. Komisijos direktyvą 2002/62/EB, devintą kartą derinančią su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo I priedą ( 4 ), kad nuo 2003 m. sausio 1 d. uždraustų prekiauti ir naudoti organinius alavo junginis laivų apsaugos nuo užsiteršimo sistemose, nepriklausomai nuo laivų ilgio.

(11)

Atsižvelgiant į AFS konferencijos rezoliuciją Nr. 1, būtini papildomi žingsniai priemonėms dėl organoalavo junginių įgyvendinti, kad būtų bendrai uždrausta naudoti TBT dangą laivams visoje Bendrijoje ir aplink ją esančiose jūrose iki AFS konvencijos nustatytos datos.

(12)

Reglamentas yra tinkamas teisinis instrumentas, kadangi jis tiesiogiai ir per trumpą laiką nustato laivų savininkams ir valstybėms narėms tikslius reikalavimus, kurie turi būti vykdomi vienu metu ir vienodai visoje Bendrijoje. Šis reglamentas, kurio paskirtis turėtų būti vien tik uždrausti organoalavo junginius, neturi dubliuoti AFS konvencijos.

(13)

Šis reglamentas neturi turėti įtakos Direktyvoje 76/769/EEB ( 5 ) nustatytiems tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (organinių alavo junginių) prekybos ir naudojimo apribojimams.

(14)

Neapibrėžtumas dėl aktyviųjų TBT dangų visiško uždraudimo Bendrijos lygiu yra nepriimtinas; pasaulinė laivybos pramonė, kuri turi planuoti savo laivų priežiūrą, turi būti aiškiai ir laiku informuota, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. laivai su aktyviąja TBT danga padengtais korpusais nebebus įleidžiami į Bendrijos uostus.

(15)

Trečiosios šalys, ypač jei jos negali pasinaudoti viršnacionalinio reguliavimo pridėtine verte, gali turėti teisinių techninių sunkumų savo nacionaliniais teisės aktais uždrausti dengti TBT danga savo laivus iki datos, kurią toks draudimas įsigalios pagal šį reglamentą. Todėl šiuo reglamentu nustatyto draudimo naudoti TBT dangas taikymas laivams, plaukiojantiems su trečiosios šalies vėliava, turi būti laikinai atidėtas pereinamuoju laikotarpiu nuo 2003 m. liepos 1 d. iki AFS konvencijos įsigaliojimo datos.

(16)

Vėliavos valstybės, kurios uždraudė naudoti TBT dangas ant savo laivų, ekonomiškai suinteresuotos užtikrinti, kad AFS konvencija kuo greičiau įsigaliotų ir būtų užtikrintos vienodos konkurencijos galimybės visame pasaulyje. Šis reglamentas, kuris kuo greičiau uždraudžia naudoti TBT dangas ant visų su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų, turi paskatinti vėliavos valstybes ratifikuoti AFS konvenciją.

(17)

Šiame reglamente taikomi apibrėžimai ir reikalavimai turi būti kuo labiau pagrįsti taikomais AFS konvencijoje.

(18)

Siekiant užtikrinti šio reglamento taikymą atviros jūros platformoms, jis taip pat taikomas su valstybės narės įgaliojimais dirbantiems laivams. Jis netaikomas jokiems kariniams laivams ar kitiems Vyriausybiniams laivams, kadangi tokių laivų traktavimas pakankamai reglamentuotas AFS konvencijoje.

(19)

Draudimas nuo 2003 m. sausio 1 d. naudoti aktyviąsias TBT dangas ant visų laivų, kurie turi teisę plaukioti su valstybės narės vėliava ir kurių apsaugos nuo užsiteršimo sistema buvo pritaikyta ar pakeista po tos datos, turi paskatinti laivybos pramonę įgyvendinti AFS konferencijos rezoliuciją Nr. 1.

(20)

Tiktų įdiegti tokį patį tikrinimo ir sertifikavimo režimą, kokį numato AFS konvencija. Pagal šį reglamentą visi ne mažesnio kaip 400 tonų bendro tonažo laivai, nepriklausomai nuo jų reiso pobūdžio, turi būti tikrinami, o ne trumpesniems kaip 24 m ilgio, bet mažesnio kaip 400 tonų bendro tonažo laivams pakanka turėti atitikties šiam reglamentui arba AFS konvencijai deklaraciją. Bendrija turi turėti teisę įdiegti suderintą tokių laivų tikrinimo režimą, jei vėliau jis pasirodytų reikalingas.

(21)

Trumpesniems kaip 24 m ilgio laivams nebūtina numatyti specialaus tikrinimo ar deklaracijos, kadangi tokie laivai - daugiausia poilsiniai ir žvejybiniai - bus pakankamai reglamentuoti Direktyvos 76/769/EEB nuostatomis.

(22)

Turi būti pripažįstami pagal šį reglamentą išduodami sertifikatai ir dokumentai, taip pat AFS konvencijos Šalių išduodami AFS sertifikatai ir AFS deklaracijos.

(23)

Jei AFS konvencija neįsigalios iki 2007 m. sausio 1 d., Komisijai leista priimti atitinkamas priemones, leidžiančias su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems laivams įrodyti šio reglamento laikymąsi, taip pat ir šių nuostatų įgyvendinimo kontrolės priemones.

(24)

Tinkamiausias TBT dangos ant laivų draudimo ir AFS konvencijos reikalavimų įgyvendinimo kontrolės režimas yra nustatytas 1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyvoje 95/21/EB dėl laivo saugumo, taršos prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose tarptautinių standartų taikymo laivams, atplaukiantiems į Bendrijos uostus ir plaukiojantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse (uosto valstybės kontrolė) ( 6 ) ir ta direktyva turi būti laiku iš dalies keičiama. Atsižvelgiant į savitą tos direktyvos taikymo sritį, lygiavertės nuostatos pereinamuoju laikotarpiu turi būti taikomos su valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams.

(25)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turi būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 7 ).

(26)

Siekiant įvertinti šio reglamento tikslo pasiekimą, Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas ir prireikus siūlo atitinkamus reglamento pakeitimus.

(27)

Šis reglamentas turi įsigalioti tokiu metu, kad būtų kuo greičiau veiksmingai uždrausta naudoti laivuose organoalavo junginius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas - sumažinti arba pašalinti neigiamą poveikį jūros aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį daro organoalavo junginiai, naudojami kaip aktyvieji biocidai laivų, plaukiojančių su valstybės narės vėliava arba pagal jos įgaliojimą, ir laivų (neatsižvelgiant į jų vėliavą), įplaukiančių arba išplaukiančių iš valstybių narių uostų, apsaugos nuo užsiteršimo sistemose.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

1) „apsaugos nuo užsiteršimo sistema“ - tai danga, dažai, paviršiaus apdorojimas, paviršius ar įtaisas, naudojami laive, kad apsaugotų nuo nepageidautinų organizmų prisitvirtinimo;

2) „bendras tonažas“ - tai bendras tonažas, apskaičiuotas pagal 1969 m. Tarptautinės Konvencijos dėl laivų matmenų nustatymo I priede arba bet kokioje ją pakeičiančioje konvencijoje esančias tonažo matavimo normas;

3) „ilgis“ - tai 1966 m. Tarptautinėje Konvencijoje dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo, pakeistoje 1988 m. Protokolu, arba bet kokioje ją pakeičiančioje konvencijoje nustatytas ilgio apibrėžimas;

4) „laivas“ - tai bet kokios rūšies laivas, plaukiojantis jūromis, įskaitant laivus su povandeniniais sparnais, laivus su oro pagalve, povandeninius laivus, plūduriuojančiuosius laivus, stacionarias arba plaukiojančiąsias platformas, plaukiojančiuosius sandėliavimo įrenginius (PSĮ) ir plaukiojančiuosius produkcijos sandėliavimo ir iškrovimo įrenginius (PPSIĮ);

5) „AFS konvencija“ - tai 2001 m. spalio 5 d. priimta Tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų žalingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės, neatsižvelgiant į jos įsigaliojimą;

6) „pripažinta organizacija“ - tai institucija, pripažinta pagal 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyvą 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų ( 8 ) nuostatas;

7) „AFS sertifikatas“ - tai AFS konvencijos 4 straipsnį atitinkantiems laivams išduodamas sertifikatas arba pereinamuoju laikotarpiu išduodamas sertifikatas, kurio forma pateikta šio reglamento II priede, kurį išduoda valstybės narės administracija arba jos vardu — pripažinta organizacija;

8) „AFS deklaracija“ - tai pagal AFS konvencijos 4 straipsnį pateikta deklaracija arba pereinamuoju laikotarpiu — savininko arba jo įgalioto atstovo pasirašyta deklaracija, surašyta pagal šio reglamento III priede pateiktą formą;

▼M1

9) Europos AFS atitikties pareiškimas – tai atitiktį AFS konvencijos 1 priedui konstatuojantis dokumentas, kurį valstybės narės administracijos vardu išduoda pripažinta organizacija;

▼B

10) „pereinamasis laikotarpis“ - tai 2003 m. liepos 1 d. prasidedantis ir AFS konvencijos įsigaliojimo dieną pasibaigiantis laikotarpis.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas:

a) laivams, plaukiojantiems su valstybės narės vėliava;

b) laivams, plaukiojantiems ne su valstybės narės vėliava, bet dirbantiems pagal valstybės narės įgaliojimą;

c) laivams, įplaukiantiems į valstybės narės atviros jūros terminalą, tačiau nepatenkantiems į a ir b punktų kategorijas.

2.  Šis reglamentas netaikomas jokiems karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ir kitiems valstybei priklausantiems ir naudojamiems laivams, tuo metu atliekantiems Vyriausybinę nekomercinę tarnybą.

4 straipsnis

Draudimas dengti organoalavo junginiais, kurie veikia kaip biocidai

Nuo 2003 m. liepos 1 d. draudžiama dengti arba pakartotinai dengti laivus organoalavo junginiais, kurie veikia kaip biocidai.

Tačiau pereinamuoju laikotarpiu ši nuostata galioja tik 3 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose nurodytiems laivams.

5 straipsnis

Draudimas naudoti organoalavo junginius, kurie veikia kaip biocidai

1.  Ant laivų, kuriems suteikta teisė plaukioti su valstybės narės vėliava nuo 2003 m. liepos 1 d. ir kurių apsaugos nuo užsiteršimo sistema buvo pritaikyta ar pakeista po tos datos, korpuso ar išorinių dalių ir paviršių neturi būti organoalavo junginių, kurie veikia kaip biocidai, nebent jie būtų padengti danga, apsaugančia, kad tokie junginiai neprasiskverbtų iš po ja esančios neatitinkančios reikalavimų apsaugos nuo užsiteršimo sistemos.

2.  Nuo 2008 m. sausio 1 d. ant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų laivų korpuso ar išorinių dalių ir paviršių neturi būti organoalavo junginių, kurie veikia kaip biocidai, nebent jie būtų padengti danga, apsaugančia, kad tokie junginiai neprasiskverbtų iš po ja esančios neatitinkančios reikalavimų apsaugos nuo užsiteršimo sistemos.

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos stacionarioms ir plaukiojančiosioms platformoms, PSĮ, PPSIĮ, pagamintoms iki 2003 m. liepos 1 d., kurios nebuvo sausame doke tą ir vėlesnėmis datomis.

6 straipsnis

Tikrinimas ir sertifikavimas

1.  Galioja tokios toliau pateiktos laivų, plaukiojančių su valstybės narės vėliava, tikrinimo ir sertifikavimo, nuostatos:

a) Ne mažesnio kaip 400 bendro tonažo laivai, išskyrus stacionarias arba plaukiojančiąsias platformas, PSĮ, PPSIĮ, nuo 2003 m. liepos 1 d. tikrinami ir sertifikuojami pagal I priede nustatytus reikalavimus iki pirmą kartą pradedant juos eksploatuoti arba pakeitus apsaugos nuo užsiteršimo sistemą.

b) Ne trumpesni kaip 24 m ilgio, bet mažesnio kaip 400 tonų bendro tonažo laivai, išskyrus stacionarias arba plaukiojančiąsias platformas, PSĮ, PPSIĮ, turi turėti AFS deklaraciją, įrodančią atitiktį 4 ir 5 straipsniams.

Jei reikia, Komisija gali nustatyti vienodą tokių laivų tikrinimo ir sertifikavimo režimą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinama pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

c) Valstybės narės gali įdiegti reikiamas priemones a ir b punktuose nenurodytiems laivams, kad būtų laikomasi šio reglamento.

2.  Galioja tokios toliau pateiktos sertifikatų, deklaracijų ir atitikties pareiškimų nuostatos:

a) nuo 2003 m. liepos 1 d. valstybės narės pripažįsta bet kokį AFS sertifikatą;

▼M1

b) metus iki a punkte nurodytos datos valstybės narės pripažįsta bet kokį Europos AFS atitikties pareiškimą.

▼B

c) nuo 2003 m. liepos 1 d. valstybės narės pripažįsta bet kokią AFS deklaraciją.

Prie tokių deklaracijų pridedami reikiami dokumentai (pvz., dažų čekis ar rangovo sąskaita-faktūra) arba jose turi būti atitinkamas patvirtinimas.

▼M2

3.  Jei AFS konvencija neįsigalioja iki 2007 m. sausio 1 d., Komisija patvirtina priemones, leidžiančias su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems laivams įrodyti 5 straipsnio laikymąsi. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

7 straipsnis

Uosto valstybės kontrolė

Pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės taiko kontrolės nuostatas, lygiavertes nustatytoms Direktyvoje 95/21/EB, ne mažesnio kaip 400 bendro tonažo laivams, plaukiojantiems su valstybės narės vėliava. Atlikdamos patikrinimus ir nustatydamos pažeidimus valstybės narės vadovaujasi AFS konvencijos 11 straipsnio nuostatomis.

▼M2

Jei AFS konvencija neįsigalioja iki 2007 m. sausio 1 d., Komisija nustato reikiamą tokių patikrinimų tvarką. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

8 straipsnis

Siekdama atsižvelgti į tarptautinę padėtį, visų pirma TJO, arba gerinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį, Komisija gali iš dalies keisti nuorodas į AFS konvenciją, AFS sertifikatą, AFS deklaraciją ir į AFS atitikties pareiškimą bei šio reglamento priedus, įskaitant atitinkamus TJO nurodymus, susijusius su AFS konvencijos 11 straipsniu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

9 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 ( 9 ) 3 straipsniu įkurtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

10 straipsnis

Įvertinimas

Iki 2004 m. gegužės 10 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie AFS konvencijos ratifikacijos padėtį ir suteikia informaciją apie tai, kokiu mastu organoalavo junginiai, kurie veikia kaip biocidai laivų apsaugos nuo užsiteršimo sistemose, tebėra naudojami įplaukiančiuose ir išplaukiančiuose iš Bendrijos uostų laivuose, plaukiojančiuose ne su valstybės narės vėliava. Atsižvelgdama į šią ataskaitą Komisija, prireikus, gali pasiūlyti pakeitimus, kurie užtikrintų, kad valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse sparčiau mažėtų laivų, plaukiojančių ne su valstybės narės vėliava, su žalingais apsaugos nuo užsiteršimo junginiais.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Laivų, plaukiojančių su valstybės narės vėliava, apsaugos nuo užsiteršimo sistemų tikrinimo ir sertifikavimo reikalavimai

1.   Patikrinimai

1.1.

Ne mažesnio kaip 400 bendro tonažo laivams, išskyrus stacionarias arba plaukiojančiąsias platformas, PSĮ, PPSIĮ, nuo 2003 m. liepos 1 d. atliekamas:

a) pradinis patikrinimas iki atiduodant laivą eksploatuoti arba pirmą kartą laivui atsidūrus sausajame doke padengti apsaugos nuo užsiteršimo sistemomis;

b) patikrinimas po apsaugos nuo užsiteršimo sistemų pakeitimo. Tokie patikrinimai turi būti patvirtinti 2.1 punkte nustatytu sertifikatu.

1.2.

Patikrinimas turi būti toks, kuriuo nustatoma, ar laivo apsaugos nuo užsiteršimo sistema visiškai atitinka šio reglamento 4 ir 5 straipsnius.

1.3.

Patikrinimus atlieka valstybės narės, kitos valstybės narės, AFS konvencijos Šalies administracijos tinkamai įgalioti pareigūnai arba vienos iš šių administracijų arba administracijos vardu veikiančios pripažintos organizacijos tuo tikslu paskirtas ekspertas.

1.4.

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, atlikdamos 1.1 punkte nurodytus patikrinimus, valstybės narės laikosi AFS konvencijos 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir prie TJO Jūros aplinkos apsaugos komiteto 2002 m. spalio 11 d. priimtos Rezoliucijos ►M1  MEPC 102(48) ◄ pridėtų laivų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų tikrinimo ir sertifikavimo nurodymų.

2.   Sertifikavimas

2.1.

Atlikusi 1.1 punkto a arba b punkte nurodytą patikrinimą valstybė narė, kuri dar nėra AFS konvencijos Šalimi, išduoda sertifikatą, kurio forma pateikta II priede. AFS konvencijos Šalimi esanti valstybė narė išduoda AFS sertifikatą.

2.2.

Atitikčiai šio reglamento 4 ir 5 straipsnių nuostatoms įrodyti valstybė narė gali pasikliauti AFS atitikties pareiškimu. Ne vėliau kaip praėjus metams po 1.1 punkte nurodytos datos tokį AFS pareiškimą pakeičia 2.1 punkte nurodytas sertifikatas.

2.3.

Valstybės narės reikalauja, kad 1.1 punkte nurodytuose laivuose būtų pagal 2.1 punktą išduotas sertifikatas.

2.4.

2.1 punkte nurodyto sertifikavimo klausimais valstybės narės laikosi AFS konvencijos 4 priede nustatytų reikalavimų.
II PRIEDAS

Apsaugos nuo užsiteršimo sistemų sertifikato ir protokolo formos

image

image

image

image
III PRIEDAS

DEKLARACIJA DĖL TRUMPESNIŲ KAIP 24 M ILGIO, BET MAŽESNIO KAIP 400 TONŲ BENDRO TONAŽO LAIVŲ APSAUGOS NUO UŽSITERŠIMO SISTEMOS

image( 1 ) OL C 262 E, 2002 10 29, p. 492.

( 2 ) 2002 m. gruodžio 11 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 3 ) 2002 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas.

( 4 ) OL L 183, 2002 7 12, p. 58.

( 5 ) OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/3/EB (OL L 4, 2003 1 9, p. 12).

( 6 ) OL L 157, 1995 7 7, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).

( 7 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 8 ) OL L 319, 1994 12 12, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB.

( 9 ) OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

Top