EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0821-20161217

Consolidated text: Komisijos Sprendimas 2003 m. lapkričio 21 d. dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos Guernsey (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 4309) (tekstas svarbus EEE) 2003/821/EB

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/821/2016-12-17

02003D0821 — LT — 17.12.2016 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2003 m. lapkričio 21 d.

dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos Guernsey

(pranešta dokumentu Nr. C(2003) 4309)

(tekstas svarbus EEE)

2003/821/EB

(OL L 308 2003.11.25, p. 27)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2295 Tekstas svarbus EEE 2016 m. gruodžio 16 d.

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2003 m. lapkričio 21 d.

dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos Guernsey

(pranešta dokumentu Nr. C(2003) 4309)

(tekstas svarbus EEE)

2003/821/EB1 straipsnis

Pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 2 dalį laikoma, kad Bailiwick of suteikia tinkamo lygio Bendrijos perduotų asmens duomenų apsaugą.

2 straipsnis

Šis sprendimas susijęs su apsaugos tinkamumu Guernsey , siekiant atitikti Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir neįtakoja kitų sąlygų ar apribojimų įgyvendinant kitas šios direktyvos nuostatas dėl asmens duomenų valstybėse narėse tvarkymo.

▼M1

3 straipsnis

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos naudojasi savo įgaliojimais pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 3 dalį ir dėl šios priežasties sustabdomi arba neribotam laikui uždraudžiami duomenų srautai į Gernsio Valdą, kad būtų apsaugoti asmenys atsižvelgiant į jų asmens duomenų tvarkymą, susijusi valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, o ji perduoda informaciją kitoms valstybėms narėms.

4 straipsnis

1.  Siekdama įvertinti, ar Gernsis toliau užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, Komisija nuolat stebi Gernsio teisinės sistemos pokyčius, kurie galėtų daryti poveikį šio sprendimo veikimui, įskaitant pokyčius, susijusius su valdžios institucijų prieiga prie asmens duomenų.

2.  Valstybės narės ir Komisija praneša viena kitai apie atvejus, kai institucijos, privalančios užtikrinti, kad Gernsyje būtų laikomasi apsaugos standartų, savo veiksmais tokio laikymosi neužtikrina.

3.  Valstybės narės ir Komisija informuoja viena kitą apie bet kokius požymius, iš kurių matyti, kad Gernsio valdžios institucijos, atsakingos už nacionalinį saugumą, teisėsaugą ar kitus viešuosius interesus, riboja asmenų teises į jų asmens duomenų apsaugą daugiau, nei griežtai būtina, ir kad nėra jokių veiksmingų teisinių apsaugos nuo tokio ribojimo priemonių.

4.  Jeigu yra įrodymų, kad tinkamas apsaugos lygis nebeužtikrinamas, įskaitant šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus, Komisija informuoja kompetentingą Gernsio instituciją ir prireikus Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikia priemonių projektą, skirtą šiam sprendimui panaikinti ar laikinai sustabdyti arba jo taikymo sričiai apriboti.

▼B

5 straipsnis

Komisija kontroliuoja, kaip veikia šis sprendimas ir pateikia visus su tuo susijusius duomenis Komitetui, įsteigtam pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnį. Ji taip pat praneša ir apie visus dalykus, kurie galėtų įtakoti šio sprendimo 1 straipsnyje minimą tvirtinimą, kad apsauga Guernsey yra tinkama pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį, bei apie tai, jei šio sprendimo įgyvendinimas yra diskriminacinis.

6 straipsnis

Valstybės narės per keturis mėnesius nuo sprendimo paskelbimo datos imasi visų reikalingų priemonių, kad būtų laikomasi šio sprendimo.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Top