EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Komisijos Sprendimas 2001 m. gruodžio 20 d. dėl Kanados asmens duomenų apsaugos ir elektroninių dokumentų įstatyme numatytos tinkamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 4539) (2002/2/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — LT — 17.12.2016 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2001 m. gruodžio 20 d.

dėl Kanados asmens duomenų apsaugos ir elektroninių dokumentų įstatyme numatytos tinkamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 4539)

(2002/2/EB)

(OL L 002 2002.1.4, p. 13)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2295 Tekstas svarbus EEE 2016 m. gruodžio 16 d.

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2001 m. gruodžio 20 d.

dėl Kanados asmens duomenų apsaugos ir elektroninių dokumentų įstatyme numatytos tinkamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 4539)

(2002/2/EB)1 straipsnis

Taikant Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 2 dalį, Kanada laikoma užtikrinančia tinkamą gavėjams Bendrijos perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį pagal Asmens duomenų apsaugos ir elektroninių dokumentų įstatymą („Kanados įstatymas“).

2 straipsnis

Šis sprendimas yra susijęs tik su Kanadoje užtikrinamos apsaugos tinkamumu, siekiant įvykdyti Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir neturi poveikio kitoms sąlygoms ar apribojimams, įgyvendinantiems kitas tos direktyvos nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo valstybėse narėse.

▼M1

3 straipsnis

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos naudojasi savo įgaliojimais pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 3 dalį ir dėl šios priežasties sustabdomi arba neribotam laikui uždraudžiami duomenų srautai gavėjui Kanadoje, kurio veikla patenka į Kanados asmens duomenų apsaugos ir elektroninių dokumentų įstatymo taikymo sritį, kad būtų apsaugoti asmenys atsižvelgiant į jų asmens duomenų tvarkymą, susijusi valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, o ji perduoda informaciją kitoms valstybėms narėms.

▼M1

3a straipsnis

1.  Siekdama įvertinti, ar Kanada toliau užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, Komisija nuolat stebi Kanados teisinės sistemos pokyčius, kurie galėtų daryti poveikį šio sprendimo veikimui, įskaitant pokyčius, susijusius su valdžios institucijų prieiga prie asmens duomenų.

2.  Valstybės narės ir Komisija praneša viena kitai apie atvejus, kai institucijos, privalančios užtikrinti, kad Kanadoje būtų laikomasi apsaugos standartų, savo veiksmais tokio laikymosi neužtikrina.

3.  Valstybės narės ir Komisija informuoja viena kitą apie bet kokius požymius, iš kurių matyti, kad Kanados valdžios institucijos, atsakingos už nacionalinį saugumą, teisėsaugą ar kitus viešuosius interesus, riboja asmenų teises į jų asmens duomenų apsaugą daugiau, nei griežtai būtina, ir kad nėra jokių veiksmingų teisinių apsaugos nuo tokio ribojimo priemonių.

4.  Jeigu yra įrodymų, kad tinkamas apsaugos lygis nebeužtikrinamas, įskaitant šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus, Komisija informuoja kompetentingą Kanados instituciją ir prireikus Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikia priemonių projektą, skirtą šiam sprendimui panaikinti ar laikinai sustabdyti arba jo taikymo sričiai apriboti.

▼B

4 straipsnis

1.  Šis sprendimas bet kuriuo metu gali būti iš dalies keičiamas atsižvelgiant į patirtį, įgytą jį vykdant, arba į Kanados teisės aktų pakeitimus, įskaitant priemones pripažįstančias, kad Kanados provincijos įstatymai, iš esmės atitinka federalinius įstatymus. Komisija, remdamasi turima informacija, įvertina šio sprendimo vykdymą praėjus trejiems metams po jo pranešimo valstybėms narėms, perduodama Direktyvos 95/46/EB 31 straipsniu įsteigtam Komitetui visas svarbias išvadas, įskaitant įrodymus, galinčius turėti įtakos šio sprendimo 1 straipsnyje pateiktai išvadai dėl apsaugos Kanadoje tinkamumo, kaip apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnyje, ir bet kuriuos įrodymus, kad šis sprendimas yra įgyvendinamas diskriminuojant.

2.  Prireikus Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija pateikia priemonių projektą.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip praėjus 90 dienų laikotarpiui po pranešimo apie jį valstybėms narėms, įgyvendina šį sprendimą.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Top