Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2001/34/EB 2001 m. gegužės 28 d. dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — LT — 20.01.2007 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/34/EB

2001 m. gegužės 28 d.

dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius

(OL L 184, 6.7.2001, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2003/6/EB 2003 m. sausio 28 d.

  L 96

16

12.4.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2003/71/EB Tekstas svarbus EEE 2003 m. lapkričio 4 d.

  L 345

64

31.12.2003

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/109/EB 2004 m. gruodžio 15 d.

  L 390

38

31.12.2004

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/1/EB tekstas svarbus EEE 2005 m. kovo 9 d.

  L 79

9

24.3.2005
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/34/EB

2001 m. gegužės 28 d.

dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius

TURINYS

ĮŽANGINĖ DALIS

I DALIS: APIBRĖŽIMAI IR TAIKYMO SRITIS

I Skyrius: Apibrėžimai

1 straipsnis

II Skyrius: Taikymo sritis

2 straipsnis

II DALIS: BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮTRAUKIMO Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ

I Skyrius: Bendrosios įtraukimo sąlygos

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

II Skyrius: Griežtesnės ar papildomos sąlygos ir prievolės

8 straipsnis

III Skyrius: Išimtys

9 straipsnis

10 straipsnis

IV Skyrius: Nacionalinių kompetentingų institucijų įgaliojimai

1 skirsnis: Sprendimas dėl įtraukimo į sąrašą

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

2 skirsnis: Informacija, kurios reikalauja kompetentingos institucijos

16 straipsnis

3 skirsnis: Priemonės, taikomos emitentui, nevykdančiam dėl įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą atsirandančių prievolių

17 straipsnis

4 skirsnis: Laikinas ir visiškas pašalinimas

18 straipsnis

5 skirsnis: Teisė kreiptis į teismą tuo atveju, kai buvo atsisakyta įtraukti vertybinį popierių į biržos prekybos sąrašą ar vertybinis popierius buvo iš sąrašo išbrauktas

19 straipsnis

III DALIS: KONKREČIOS SĄLYGOS, SUSIJUSIOS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮTRAUKIMU Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ

I Skyrius: Informacinio biuletenio dėl įtraukimo į biržos prekybos sąrašą paskelbimas

1 skirsnis: Bendrosios nuostatos

2 skirsnis: Dalinis ar visiškas atleidimas nuo prievolės skelbti informacinį biuletenį

3 skirsnis: Leistinas tam tikros informacijos praleidimas informaciniame biuletenyje

4 skirsnis: Informacinio biuletenio turinys konkrečiais atvejais

5 skirsnis: Informacinių biuletenių patikrinimas ir platinimas

6 skirsnis: Kompetentingos institucijos nustatymas

7 skirsnis: Tarpusavio pripažinimas

8 skirsnis: Sutartys su Bendrijai nepriklausančiomis valstybėmis

II Skyrius: Konkrečios akcijų įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos

1 skirsnis: Sąlygos, susijusios su bendrovėmis, kurių akcijas siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

42 straipsnis

43 straipsnis

44 straipsnis

2 skirsnis: Sąlygos, susijusios su akcijomis, kurias siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

45 straipsnis

46 straipsnis

47 straipsnis

48 straipsnis

49 straipsnis

50 straipsnis

51 straipsnis

III Skyrius: Konkrečios subjekto išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos

1 skirsnis: Sąlygos, taikomos subjektams, kurių skolos vertybinius popierius siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

52 straipsnis

2 skirsnis: Sąlygos, taikomos skolos vertybiniams popieriams, kuriuos siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

53 straipsnis

54 straipsnis

55 straipsnis

56 straipsnis

57 straipsnis

3 skirsnis: Kitos sąlygos

58 straipsnis

59 straipsnis

IV Skyrius: Konkrečios valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijų arba tarptautinės organizacijos išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos

60 straipsnis

61 straipsnis

62 straipsnis

63 straipsnis

IV DALIS: PRIEVOLĖS, SUSIJUSIOS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS, ĮTRAUKTAIS Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ

I Skyrius: Bendrovių, kurių akcijos įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, prievolės

1 skirsnis: Naujai išleistų tos pačios klasės akcijų įtraukimas į prekybos sąrašus

64 straipsnis

2 skirsnis: Akcininkų traktavimas

3 skirsnis: Bendrovės steigimo dokumentų arba įstatų pataisos

4 skirsnis: Metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita

5 skirsnis: Papildoma informacija

6 skirsnis: Informacijos lygiavertiškumas

7 skirsnis: Skelbtina periodinė informacija

8 skirsnis: Pusmetinės ataskaitos skelbimas ir jos turinys

II Skyrius: Emitentų, kurių skolos vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, prievolės

1 skirsnis: Subjekto išleisti skolos vertybiniai popieriai

2 skirsnis: Skolos vertybiniai popieriai, kuriuos išleido valstybė, regiono ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinė organizacija

III Skyrius: Prievolės, susijusios su informacija, skelbtina, kai įsigyjamas ar parduodamas bendrovės, kurios akcijos yra įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, akcijų paketas

1 skirsnis: Bendrosios nuostatos

2 skirsnis: Informacija įsigyjant ar parduodant akcijų paketą

3 skirsnis: Balsavimo teisių nustatymas

4 skirsnis: Išimtys

5 skirsnis: Kompetentingos institucijos

6 skirsnis: Sankcijos

V DALIS: INFORMACIJOS PASKELBIMAS IR PATEIKIMAS

I Skyrius: Informacinio biuletenio siekiant įtraukti vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą paskelbimas ir pateikimas

1 skirsnis: Informacinio biuletenio ir jo priedų paskelbimo tvarka ir laikotarpis

2 skirsnis: Išankstinis pranešimas kompetentingoms institucijoms apie paskelbimo būdus

II Skyrius: Informacijos paskelbimas ir pranešimas po įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

III Skyrius: Kalbos

VI DALIS: KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS IR VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMAS

105 straipsnis

106 straipsnis

107 straipsnis

VII DALIS: RYŠIŲ KOMITETAS

I Skyrius: Komiteto sudėtis, darbas ir uždaviniai

II Skyrius: Akcijų rinkos kapitalizacijos sumos suderinimas

109 straipsnis

VIII DALIS: BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

110 straipsnis

111 straipsnis

112 straipsnis

113 straipsnis

II Priedas. A dalis: Netekusios galios direktyvos ir vėlesni jų pakeitimai

II Priedas. B dalis: Galutinis direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę laikas

III Priedas. Straipsnių atitikties lentelėEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį (toliau — Sutartis), ypač į jos 44 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 1 ),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 2 ),

kadangi:

(1)

1979 m. kovo 5 d. Tarybos direktyva 79/279/EEB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygų derinimo ( 3 ), 1980 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 80/390/EEB dėl informacinių biuletenių, kuriuos privaloma paskelbti prieš įtraukiant vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, sudarymo, patikrinimo ir platinimo reikalavimų derinimo ( 4 ), 1982 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 82/121/EEB dėl informacijos, kurią reguliariai turi skelbti bendrovės, kurių akcijos yra įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ( 5 ), ir 1988 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 88/627/EEB dėl informavimo apie biržos prekybos sąrašuose esančios bendrovės akcijų paketo įsigijimą ar pardavimą ( 6 ) buvo kelis kartus iš esmės pakeistos. Dėl to, siekiant aiškumo ir racionalumo, šios direktyvos turėtų būti kodifikuotos ir sujungtos į vieną tekstą.

(2)

Vertybinių popierių įtraukimo į esančių ar veikiančių valstybėse narėse biržų oficialųjį prekybos sąrašą sąlygų suderinimas gali suteikti lygiavertę apsaugą investuotojams visoje Bendrijoje, nes taip bus suteikiamos vienodesnės garantijos investuotojams skirtingose valstybėse narėse, ir dėl to palengvės tiek kitų valstybių narių vertybinių popierių įtraukimas į biržos oficialųjį prekybos sąrašą kiekvienoje valstybėje, tiek bet kokių vertybinių popierių įtraukimas į kelių vertybinių popierių biržų Bendrijoje sąrašus; tai padės integruotis nacionalinėms vertybinių popierių rinkoms pašalinant tas kliūtis, kurias galima protingai pašalinti, ir tokiu būdu padės ateityje sukurti Europos kapitalo rinką.

(3)

Todėl toks suderinimas turi būti taikomas vertybiniams popieriams, neatsižvelgiant į jų emitentų juridinį statusą, ir turi būti taikomas vertybiniams popieriams, išleistiems ne valstybių narių ar jų regioninės, vietinės valdžios institucijų ar tarptautinių organizacijų; dėl to ši direktyva taikoma ir įmonėms, kurioms netaikoma Sutarties 48 straipsnio antroji pastraipa.

(4)

Turėtų būti suteikta galimybė turėti teisę kreiptis į teismą dėl kompetentingų nacionalinių institucijų sprendimų taikant šią direktyvą dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, nors tokia teisė neturi suvaržyti šių institucijų veiksmų laisvės.

(5)

Iš pradžių šis vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygų suderinimas turėtų būti pakankamai lankstus, kad būtų galima atsižvelgti į dabar egzistuojančius vertybinių popierių rinkos struktūros skirtumus valstybėse narėse ir kad tai leistų valstybėms narėms atsižvelgti į konkrečias situacijas, kurios joms gali pasitaikyti.

(6)

Dėl šios priežasties suderinimas turėtų visų pirma apsiriboti minimalių vertybinių popierių įtraukimo į oficialųjį prekybos sąrašą biržose, kurios yra ar veikia valstybėse narėse, sąlygų nustatymu, tačiau nesuteikiant emitentams jokios teisės būti įtrauktiems į biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

(7)

Šis dalinis sąlygų dėl įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą suderinimas yra pirmas žingsnis tolesnio ir glaudesnio valstybių narių teisės aktų suderinimo šioje srityje link.

(8)

Rinka, kurioje veikia įmonės, išsiplėtė ir apima visą Bendriją, o šis išsiplėtimas yra susijęs su atitinkamu finansinių reikalavimų joms padidėjimu bei kapitalo rinkų, kuriose jie turi dirbti, kad tuos reikalavimus patenkintų, išsiplėtimu; įmonių išleistų vertybinių popierių įtraukimas į oficialųjį prekybos sąrašą valstybių narių biržose yra svarbi priemonė siekiant patekti į šias kapitalo rinkas; be to, biržos apribojimai pirkti vertybinius popierius, kuriais prekiaujama kitos valstybės narės biržose, buvo panaikinti liberalizavus kapitalo judėjimą.

(9)

Daugumoje valstybių narių, esamų ir potencialių investuotojų interesų gynimui iš įmonių, kurios viešai platina savo vertybinius popierius, reikalaujama apsaugos priemonių arba platinimo metu, arba juos įtraukiant į biržos oficialųjį prekybos sąrašą; viena iš tokių apsaugos priemonių yra reikalavimas skelbti informaciją, kuri būtų pakankama ir kiek įmanoma objektyvi, apie emitento finansinę būklę ir apie vertybinius popierius, kuriuos prašoma įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą; paprastai reikalaujama tokią informaciją pateikti, paskelbiant informacinį biuletenį, skirtą vertybinių popierių įtraukimui į biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

(10)

Privalomos apsaugos priemonės kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi tiek tokio informacinio biuletenio turinio ir įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą aprašo atžvilgiu, tiek jame pateiktos informacijos patikrinimo veiksmingumu, metodais ir laiko parinkimu; dėl tokių skirtumų ne tik įmonėms sunkiau būti įtrauktoms į oficialųjį prekybos sąrašą kelių valstybių narių biržose, bet ir vienoje valstybėje narėje gyvenantiems investuotojams trukdoma įsigyti vertybinių popierių, esančių kitų valstybių narių biržų prekybos sąrašuose, o taip trukdoma įmonių finansavimui ir investicijoms visoje Bendrijoje.

(11)

Tokius skirtumus reikėtų panaikinti suderinant norminius ir teisės aktus nebūtinai juos visiškai suvienodinant, kad reikalavimai apsaugos priemonėms būtų lygiaverčiai visose valstybėse narėse, tuo būdu garantuojant pakankamos ir kiek įmanoma objektyvios informacijos pateikimą esamiems ir potencialiems vertybinių popierių turėtojams.

(12)

Toks suderinimas turi būti taikomas vertybiniams popieriams neatsižvelgiant į juos išleidžiančių įmonių juridinį statusą; ši direktyva taikoma įmonėms, kurios iš viso nepaminėtos Sutarties 48 straipsnio antroje dalyje.

(13)

Informacinių biuletenių, skirtų vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą aprašams, tarpusavio pripažinimas yra svarbus žingsnis kuriant Bendrijos vidaus rinką.

(14)

Ryšium su tuo būtina nustatyti, kokios institucijos yra atsakingos už informacinių biuletenių, kuriuos privaloma paskelbti prieš įtraukiant vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, patikrinimą ir patvirtinimą tais atvejais, kai tuo pačiu metu yra paduodamos paraiškos įtraukti vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą dviejose ar daugiau valstybių narių.

(15)

1989 m. balandžio 17 d. Tarybos direktyvos 89/298/EEB dėl prospekto, kurį privaloma paskelbti siūlant perleidžiamuosius vertybinius popierius visuomenei, sudarymo, patikrinimo ir platinimo reikalavimų derinimo ( 7 ) 21 straipsnyje numatyta, kad kai vertybiniai popieriai yra siūlomi visuomenei tuo pačiu metu arba su nedidelėmis pertraukomis tarp pasiūlymų dviejose ar daugiau valstybių narių, tai pagal tos direktyvos 7, 8 ar 12 straipsnius sudarytas ir patvirtintas viešo siūlymo prospektas turi būti pripažįstamas kaip viešo siūlymo prospektas kitose atitinkamose valstybėse narėse tarpusavio pripažinimo pagrindu.

(16)

Taip pat pageidautina pripažinti viešo siūlymo prospektą informaciniu biuleteniu, jeigu prašoma, kad vertybiniai popieriai į biržos oficialųjį prekybos sąrašą būtų įtraukti per trumpą laiką nuo viešo siūlymo.

(17)

Viešo siūlymo prospekto ir įtraukimo į biržų oficialiuosius prekybos sąrašus tarpusavio pripažinimas savaime nesuteikia teisės būti įtrauktam į sąrašus.

(18)

Patartina išplėsti informacinių biuletenių tarpusavio pripažinimą, sudarant dvišales sutartis tarp Bendrijos ir šalių, kurios nėra Bendrijos narės, dėl vertybinių popierių iš tų šalių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

(19)

Atrodo, jog derėtų numatyti galimybę, kad valstybė narė, kurioje siekiama, kad vertybiniai popieriai būtų įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, tam tikrais atvejais galėtų suteikti dalinę išimtį ar visiškai atleisti nuo prievolės skelbti informaciniame biuletenyje tuos emitentus, kurių vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į kitos šalies narės biržos oficialųjį sąrašą.

(20)

Bendrovės, kurių akcijos jau kurį laiką yra įtrauktos į Bendrijos biržų oficialiuosius prekybos sąrašus, yra geros kokybės ir turi tarptautinę reputaciją, yra labiausiai tikėtinos kandidatės būti įtrauktos į biržų, esančių ar veikiančių kitose valstybėse, prekybos sąrašus. Tos bendrovės paprastai yra gerai žinomos daugelyje valstybių narių: informacija apie jas yra plačiai skleidžiama ir prieinama.

(21)

Šios direktyvos tikslas — užtikrinti, kad investuotojams būtų teikiama pakankama informacija; dėl to, kai tokia bendrovė siekia, kad jos vertybiniai popieriai būtų įtraukti į priimančiosios valstybės narės biržos prekybos sąrašą, tos valstybės rinkoje dirbantys investuotojai gali būti pakankamai apsaugoti, gaudami tik supaprastintą informaciją, o ne išsamų informacinį biuletenį.

(22)

Valstybės narės gali nuspręsti, kad yra naudinga nustatyti nediskriminuojančius minimalius kokybinius kriterijus, pvz., einamoji akcijų rinkos kapitalizacija, kuriuos turi atitikti emitentai, kad turėtų teisę pasinaudoti išimčių galimybėmis, numatytomis šioje direktyvoje; vis didėjant vertybinių popierių rinkų integracijai, kompetentingoms priežiūros institucijoms turėtų būti vienodai leistina panašiai traktuoti mažas bendroves.

(23)

Be to, daugelis biržų turi antrinį rinkos segmentą prekybai bendrovių akcijomis, kurios nebuvo įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą; kai kuriais atvejais šį segmentą reguliuoja ir prižiūri valstybės institucijų pripažintos priežiūros įstaigos, kurios iš bendrovių reikalauja atskleisti informaciją, ir tie reikalavimai savo esme lygiaverčiai tiems, kurie taikomi oficialiajame sąraše esančioms bendrovėms; dėl to principas, kuriuo grindžiamas šios direktyvos 23 straipsnis, galėtų taip pat būti taikomas, kai tokios bendrovės yra padavusios paraišką jų vertybinius popierius įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

(24)

Siekiant apsaugoti investuotojus, dokumentai, kuriuos ketinama pateikti visuomenei, pirmiausia turi būti siunčiami kompetentingoms institucijoms valstybėje narėje, kurioje yra paduota paraiška vertybinius popierius įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą; ta valstybė narė turi nuspręsti, ar tuos dokumentus turėtų patikrinti jos kompetentingos institucijos bei nuspręsti, jei reikia, koks turėtų būti atliktas patikrinimas ir kokiu būdu jis turėtų būti atliktas.

(25)

Tuo atveju, kai vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, dėl investuotojų apsaugos reikalinga, kad jiems būtų teikiama atitinkama reguliari informacija per visą laikotarpį, kol tie vertybiniai popieriai yra sąraše; reguliarios informacijos teikimo reikalavimų koordinavimas turi panašius tikslus kaip ir numatytas informacinio biuletenio reikalavimų suderinimas, būtent, pagerinti tokią apsaugą bei padaryti ją labiau lygiaverte, palengvinti šių vertybinių popierių įtraukimą į daugiau negu vienos biržos prekybos sąrašus Bendrijoje ir tokiu būdu prisidėti prie tikrosios Bendrijos kapitalo rinkos sukūrimo, leidžiant glaudžiau integruotis vertybinių popierių rinkoms.

(26)

Pagal šią direktyvą bendrovės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, turi kuo greičiau pateikti investuotojams savo metinę finansinę atskaitomybę bei ataskaitą, kuriose yra visų finansinių metų informacija apie bendrovę; kadangi Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB ( 8 ) suderino valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus dėl tam tikrų bendrovių rūšių metinės finansinės atskaitomybės.

(27)

Bendrovės taip pat turėtų mažiausiai vieną kartą per finansinius metus pateikti investuotojams ataskaitas apie savo veiklą; ši direktyva gali dėl tos priežasties apsiriboti vienos ataskaitos, apimančios pirmuosius šešis finansinių metų mėnesius, turinio ir platinimo suderinimu.

(28)

Tačiau paprastųjų bendrovės obligacijų atveju dėl teisių, kurias jos suteikia jų savininkams, investuotojų apsauga, pasinaudojant pusmetinės ataskaitos paskelbimo priemone, nėra esminė; remiantis šia direktyva konvertuojamos ar keičiamos bendrovių obligacijos bei bendrovių obligacijos su varantais gali būti įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą tik tada, jeigu su jomis susijusios akcijos jau yra tos pačios biržos ar kitos reguliuojamos, nuolat veikiančios, pripažintos atvirosios rinkos sąraše arba įtrauktos į abu sąrašus vienu metu; valstybės narės gali nukrypti nuo šio principo tik tuo atveju, jeigu jų kompetentingos institucijos mano, kad savininkai turi savo žinioje visą informaciją, reikalingą susidaryti nuomonei apie akcijų, su kuriomis šios obligacijos yra susijusios, vertę; dėl to reguliarią informaciją reikia derinti tik bendrovėms, kurių akcijos yra įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

(29)

Pusmetinė ataskaita turi suteikti galimybę investuotojui atlikti informatyvų bendrovės veiklos bendrosios plėtros per ataskaitinį laikotarpį įvertinimą; tačiau šioje ataskaitoje turi būti tik esminės finansinės būklės detalės ir bendroji minėtos bendrovės verslo pažanga.

(30)

Siekiant užtikrinti veiksmingą investuotojų apsaugą ir tinkamą biržų veiklą, reguliarios informacijos, privalomos skelbti bendrovėms, kurių akcijos yra įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą Bendrijoje, taisyklės turėtų būti taikomos ne tik valstybių narių bendrovėms, bet ir ne valstybių narių bendrovėms.

(31)

Tinkama investuotojų informavimo politika perleidžiamųjų vertybinių popierių srityje gali pagerinti investuotojų apsaugą, padidinti jų pasitikėjimą vertybinių popierių rinka ir taip užtikrinti tinkamą vertybinių popierių rinkos funkcionavimą.

(32)

Užtikrindamas lygiavertę apsaugą, šios politikos suderinimas Bendrijoje padėtų valstybių narių perleidžiamųjų vertybinių popierių rinkoms labiau integruotis, ir taip padėtų sukurti tikrą Europos kapitalo rinką.

(33)

Tuo tikslu investuotojai turėtų būti informuojami apie akcijų paketus ir jų pasikeitimus Bendrijos bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į Bendrijoje esančių arba veikiančių vertybinių popierių biržų oficialiuosius prekybos sąrašus.

(34)

Reikėtų nustatyti suderintas taisykles tokio reikalavimo turiniui ir taikymo tvarkai.

(35)

Bendrovės, kurių akcijos yra įtrauktos į Bendrijos kurios nors vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą, gali informuoti visuomenę apie akcijų paketų pasikeitimus tik gavusios informaciją apie tuos pasikeitimus iš pačių paketų turėtojų.

(36)

Daugumos valstybių narių akcijų paketų turėtojams netaikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, o ten, kur tokie reikalavimai taikomi, numatyta skirtinga jų taikymo tvarka; dėl to šioje srityje Bendrijoje turėtų būti priimtos suderintos taisyklės.

(37)

Ši direktyva neturėtų daryti įtakos valstybių narių įsipareigojimams dėl nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų, nustatytų II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:I

DALIS

APIBRĖŽIMAI IR TAIKYMO SRITISI

SKYRIUS

Apibrėžimai

1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) „emitentai“ — tai bendrovės ir kiti juridiniai asmenys bei įmonės, dėl kurių išleistų vertybinių popierių yra paduota paraiška įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą;

b) „kolektyvinio investavimo subjektai, kiti nei uždarojo tipo“ — tai investiciniai fondai ir investicinės bendrovės:

i) kurių tikslas yra kolektyvinio kapitalo, surenkamo iš visuomenės, investavimas ir kurios veikia rizikos skaidymo principu, ir

ii) kurių investiciniai vienetai savininkų prašymu gali būti atpirkti ar išpirkti, tiesiogiai arba netiesiogiai, už šių subjektų turtą. Veiksmai, kurių tokie subjektai imasi, siekdami užtikrinti, kad tokių investicinių vienetų rinkos vertė labai nesiskirtų nuo jų grynojo turto vertės, turi būti laikomi lygiaverčiais tokiam atpirkimui ar išpirkimui;

c) šioje direktyvoje „investicinės bendrovės, išskyrus uždarąsias“ — tai investicinės bendrovės:

i) kurių objektas yra kolektyvinis visuomenės pateikto kapitalo investavimas ir kurios veikia rizikos skaidymo principu, ir

ii) kurių akcijos, jų turėtojui pareikalavus, yra atperkamos ar išperkamos, tiesiogiai ar netiesiogiai, naudojant pačių bendrovių turtą. Priemonės, kurių imasi tokios bendrovės, siekdamos užtikrinti, kad tokių akcijų centrinės rinkos vertė smarkiai nesiskirtų nuo jų grynojo turto vertės, turi būti laikomos tolygiomis tokiam atpirkimui ar išpirkimui;

d) „kredito įstaiga“ — tai subjektas, kurio verslas yra gauti indėlius ar kitokias grąžintinas lėšas iš visuomenės ir teikti kreditus savo sąskaita;

e) „kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai“ — tai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido kolektyvinio investavimo subjektas, pažymintis dalyvių teises tokio subjekto kapitale;

f) „dalyvavimas kitų įmonių veikloje“ — tai teisės kitų subjektų kapitale, įformintos arba neįformintos pažymėjimais, kurios, sukurdamos nuolatinį ryšį su šiais subjektais, skirtos prisidėti prie subjekto, kuris turi tas teises, veiklos.

▼M3 —————

▼BII

SKYRIUS

Taikymo sritis

2 straipsnis

1.  5–19, 42–69 ir 78–84 straipsniai taikomi vertybiniams popieriams, kurie yra įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba dėl kurių yra paduota paraiška įtraukti juos į valstybėje narėje esančios ar joje veikiančios biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio straipsnio 1 dalyje paminėtų nuostatų:

a) investiciniams vienetams, kuriuos išleido kolektyvinio investavimo subjektai, išskyrus uždaruosius;

b) vertybiniams popieriams, kuriuos išleido valstybės narės arba jų regioninės ar vietinės valdžios institucijos.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BII

DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS DėL VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮTRAUKIMO Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄI

SKYRIUS

Bendrosios įtraukimo sąlygos

5 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a) vertybiniai popieriai negali būti įtraukti į jokios jų teritorijoje esančios ar veikiančios biržos oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu nevykdomos šioje direktyvoje nustatytos sąlygos, ir

b) į tokius sąrašus įtrauktų vertybinių popierių emitentams, kad ir kokia būtų įtraukimo data, taikomos šioje direktyvoje numatytos prievolės.

6 straipsnis

1.  Vertybiniai popieriai įtraukiami į biržos oficialųjį prekybos sąrašą pagal sąlygas, nustatytas 42–51 arba 52–63 straipsniuose, atitinkamai taikomuose akcijoms ir skolos vertybiniams popieriams.

▼M3 —————

▼B

3.  Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų gali būti įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą tik jeigu tų akcijų emitentas įvykdo sąlygas, nustatytas 42–44 straipsniuose, bei prievoles, nustatytas 64–69 straipsniuose, ir jeigu pakvitavimai atitinka sąlygas, nustatytas 45–50 straipsniuose.

7 straipsnis

Valstybės narės negali įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą vertybinių popierių, kuriuos išleido bendrovės ar kiti juridiniai asmenys, esantys kitos valstybės narės nacionaliniais subjektais, dėl tos priežasties, kad tiems vertybiniams popieriams taikytina sąlyga pirmiau būti įtrauktiems į oficialųjį prekybos sąrašą biržoje, esančioje ar veikiančioje vienoje iš valstybių narių.II

SKYRIUS

Griežtesnės ar papildomos sąlygos ir prievolės

8 straipsnis

1.  Taikant draudimus, numatytus 7 straipsnyje ir 42–63 straipsniuose, valstybės narės gali įtraukimui į biržos oficialųjį prekybos sąrašą taikyti griežtesnes sąlygas, negu nustatytos 42–63 straipsniuose, arba papildomas sąlygas, jeigu tos griežtesnės ir papildomos sąlygos yra taikomos bendrai visiems emitentams ar atskiroms emitentų klasėms ir jeigu jos buvo paskelbtos prieš tai, kai buvo paduota paraiška įtraukti vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

▼M3

2.  Valstybės narės gali leisti įtraukti vertybinių popierių emitentus į oficialius sąrašus, nustatydamos papildomus įpareigojimus, jei šie papildomi įpareigojimai taikomi bendrai visiems emitentams arba atskiroms emitentų klasėms.

▼B

3.  Valstybės narės gali pagal tas pačias sąlygas, kurios yra nustatytos 9 straipsnyje, atleisti emitentus nuo papildomų ar griežtesnių sąlygų ir prievolių, paminėtų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse.

4.  Valstybės narės gali pagal taikomas nacionalines taisykles reikalauti, kad vertybinių popierių, įtrauktų į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, emitentai reguliariai informuotų visuomenę apie savo finansinę padėtį ir bendrąją savo verslo eigą.III

SKYRIUS

Išimtys

9 straipsnis

Visos išimtys dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygų, kurios gali būti daromos pagal 42–63 straipsnius, turi būti taikomos bendrai visiems emitentams, kai jas pateisinančios sąlygos yra panašios.

10 straipsnis

Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 52–63 straipsniuose nustatytų sąlygų ir 81 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų prievolių paraiškoms įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą skolos vertybinius popierius, kuriuos išleido bendrovės ir kiti juridiniai asmenys, kurie yra valstybės narės nacionaliniai subjektai ir kurie yra įsteigti, valdomi ar vadovaujami pagal specialųjį įstatymą, kai skolos grąžinimus ir palūkanų už vertybinius popierius mokėjimus garantuoja valstybė narė ar viena iš jos federalinių žemių.IV

SKYRIUS

Nacionalinių kompetentingų institucijų įgaliojimai1

skirsnis

Sprendimas dėl įtraukimo į sąrašą

11 straipsnis

1.  Kompetentingos institucijos, paminėtos 105 straipsnyje, nusprendžia dėl vertybinių popierių įtraukimo į jų teritorijoje esančios ar veikiančios biržos oficialųjį prekybos sąrašą.

2.  Nepažeisdamos kitų joms suteiktų įgaliojimų, kompetentingos institucijos gali atmesti paraišką įtraukti vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu, jų nuomone, emitento būklė yra tokia, kad įtraukimas pakenktų investuotojų interesams.

12 straipsnis

Taikydamos išimtis 8 straipsnio nuostatoms, valstybės narės gali, vien siekdamos apsaugoti investuotojus, suteikti kompetentingoms institucijoms įgaliojimus taikyti vertybinių popierių įtraukimui į biržos oficialųjį prekybos sąrašą specialią sąlygą, kurią kompetentingos institucijos laiko tinkama ir apie kurią jos aiškiai informavo paraiškos padavėją.

13 straipsnis

1.  Jeigu paraiškos įtraukti tuos pačius vertybinius popierius į oficialiuosius biržų, kurios yra ar veikia daugiau negu vienoje valstybėje narėje, prekybos sąrašus yra paduotos tuo pačiu metu arba su nedideliais laiko tarpais tarp padavimų arba jeigu yra paduota paraiška įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą vertybinius popierius, kurie jau yra įtraukti į tokį sąrašą kitoje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos informuoja viena kitą apie tai ir organizuoja taip, kaip yra būtina, kad būtų pagreitinta procedūra ir būtų kiek įmanoma supaprastinti formalumai bei visos papildomos sąlygos, reikalingi siekiant įtraukti į prekybos sąrašą atitinkamus vertybinius popierius.

2.  Siekiant palengvinti kompetentingų institucijų darbą, kiekvienoje paraiškoje įtraukti vertybinius popierius į valstybėje narėje esančios ar veikiančios biržos oficialųjį prekybos sąrašą turi būti nurodyta, ar panaši paraiška yra paduodama arba buvo paduota kitoje valstybėje narėje, arba ji bus paduota artimiausiu metu.

14 straipsnis

Kompetentingos institucijos gali atsisakyti įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą vertybinius popierius, kurie jau yra įtraukti į tokį sąrašą kitoje valstybėje narėje, jeigu emitentas nesilaiko dėl įtraukimo į oficialųjį sąrašą atsirandančių prievolių toje valstybėje narėje.

15 straipsnis

Jeigu paraiška yra paduota norint, kad depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų būtų įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, ta paraiška bus svarstoma tik jeigu kompetentingos institucijos laikosi nuomonės, kad tų pakvitavimų emitentas siūlo pakankamas saugumo priemones investuotojų apsaugai.2

skirsnis

Informacija, kurios reikalauja kompetentingos institucijos

16 straipsnis

1.  Emitentas, kurio vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, turi teikti kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kurią šios laiko tinkama, kad būtų apsaugoti investuotojai ar užtikrintas sklandus rinkos darbas.

2.  Ten, kur tai reikalinga dėl investuotojų apsaugos ar sklandžiam rinkos darbui, kompetentingos institucijos gali reikalauti iš emitentų paskelbti informaciją tokia forma ir per tokį laikotarpį, kurie, jų manymu, yra tinkami. Jeigu emitentas nesilaiko tokio reikalavimo, kompetentingos institucijos, apklaususios emitentą, gali pačios paskelbti tokią informaciją.3

skirsnis

Priemonės, taikomos emitentui, nevykdančiam dėl įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą atsirandančių prievolių

17 straipsnis

Nepažeisdamos kitų priemonių ar baudų, kurias jos gali numatyti tam atvejui, kai emitentas nevykdo dėl įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą atsirandančių prievolių, kompetentingos institucijos gali paskelbti viešai, kad emitentas nesilaiko tų prievolių.4

skirsnis

Laikinas ir visiškas pašalinimas

18 straipsnis

1.  Kompetentingos institucijos gali nuspręsti sustabdyti prekybą atitinkamais vertybiniais popieriais biržoje, jei yra ar gali būti laikinas pavojus sklandžiam rinkos darbui arba tai reikalinga investuotojų apsaugai.

2.  Kompetentingos institucijos gali nuspręsti išbraukti vertybinius popierius iš biržos prekybos sąrašo, jei jos yra įsitikinusios, kad dėl tam tikrų aplinkybių įprasta reguliari prekyba tais vertybiniais popieriais nebėra įmanoma.5

skirsnis

Teisė kreiptis į teismą tuo atveju, kai buvo atsisakyta įtraukti vertybinį popierių į biržos prekybos sąrašą ar vertybinis popierius buvo iš sąrašo išbrauktas

19 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina teisę apskųsti teismui kompetentingų institucijų sprendimus atmesti paraišką dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba dėl vertybinių popierių išbraukimo iš tokio sąrašo.

2.  Paraiškos padavėjui apie sprendimą dėl jo paraiškos įtraukti vertybinį popierių į biržos oficialųjį prekybos sąrašą pranešama per šešis mėnesius nuo paraiškos gavimo arba, jeigu kompetentingai institucijai reikėtų papildomos informacijos per tą laikotarpį, — per šešis mėnesius nuo tokios papildomos informacijos pateikimo.

3.  Jei per laikotarpį, nustatytą straipsnio 2 dalyje, sprendimas nepateikiamas, paraiška laikoma atmesta. Dėl tokio atmetimo atsiranda straipsnio 1 dalyje numatyta teisė kreiptis į teismą.III

DALIS

YPATINGOS SĄLYGOS, SUSIJUSIOS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮTRAUKIMU Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄI

SKYRIUS

Informacinio biuletenio dėl įtraukimo į biržos prekybos sąrašą paskelbimas1

skirsnis

Bendrosios nuostatos

▼M2 —————

▼B2

skirsnis

Dalinis ar visiškas atleidimas nuo prievolės skelbti informacinį biuletenį

▼M2 —————

▼B3

skirsnis

Leistinas tam tikros informacijos praleidimas informaciniame biuletenyje

▼M2 —————

▼B4

skirsnis

Informacinio biuletenio turinys konkrečiais atvejais

▼M2 —————

▼B5

skirsnis

Informacinių biuletenių patikrinimas ir platinimas

▼M2 —————

▼B6

skirsnis

Kompetentingos institucijos nustatymas

▼M2 —————

▼B7

skirsnis

Tarpusavio pripažinimas

▼M2 —————

▼B8

skirsnis

Sutartys su Bendrijai nepriklausančiomis valstybėmis

▼M2 —————

▼BII

SKYRIUS

Konkrečios akcijų įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos1

skirsnis

Sąlygos, susijusios su bendrovėmis, kurių akcijas siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

42 straipsnis

Bendrovės teisinis statusas turi atitikti įstatymus ir teisės aktus, kurie taikomi jos steigimui ir veiklai pagal jos įstatus.

43 straipsnis

1.  Numatoma akcijų, kurias įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą paduota paraiška, rinkos kapitalizacija arba, jei to negalima įvertinti, bendrovės kapitalas ir rezervas, įskaitant pelną ar nuostolius, per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesni kaip vienas milijonas eurų.

2.  Valstybės narės gali leisti įtraukti vertybinius popierius į oficialųjį prekybos sąrašą net kai ši sąlyga nėra įvykdyta, jeigu kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad toms akcijoms bus atitinkama rinka.

3.  Įtraukdama akcijas į oficialųjį prekybos sąrašą, valstybė narė gali reikalauti didesnės numatomos rinkos kapitalizacijos arba didesnio kapitalo ir rezervų tik tuo atveju, jeigu toje valstybėje yra kita reguliuojama, nuolatos veikianti, pripažinta atviroji rinka, o jos reikalavimai tokie pat arba mažesni, negu nurodytieji šio straipsnio 1 dalyje.

4.  Sąlyga, nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, netaikoma įtraukiant į oficialųjį prekybos sąrašą kitą tos pačios klasės akcijų, kurios jau įtrauktos į oficialųjį prekybos sąrašą, paketo dalį.

5.  Vieno milijono eurų išraiška nacionaline valiuta — tai pradinio vieno milijono Europos apskaitos vienetų, kurie buvo taikomi 1979 m. kovo 5 d., lygiavertė suma nacionaline valiuta.

6.  Jeigu pakoregavus lygiavertę eurų išraišką nacionaline valiuta rinkos kapitalizacija, išreikšta nacionaline valiuta, nors vienus metus išlieka bent 10 % didesnė arba mažesnė nei vieno milijono eurų vertės, tai valstybė narė privalo per 12 mėnesių nuo to laikotarpio pabaigos savo įstatymus ir kitus teisės aktus pakoreguoti taip, kad jie neprieštarautų šio straipsnio 1 daliai.

44 straipsnis

Bendrovė turi būti pagal nacionalinius įstatymus paskelbusi arba pateikusi savo metinę trejų praėjusių finansinių metų iki paraiškos įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą padavimo finansinę atskaitomybę. Išimtiniais atvejais kompetentingos institucijos gali nesilaikyti šios sąlygos, jeigu tai reikalinga bendrovės arba investuotojų interesams ir jeigu kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, jog investuotojai turi visą reikalingą informaciją, kad galėtų priimti motyvuotą sprendimą dėl bendrovės ir jos akcijų, kurias siekiama įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą.2

skirsnis

Sąlygos, susijusios su akcijomis, kurias siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

45 straipsnis

Akcijų teisinis statusas turi atitikti joms taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.

46 straipsnis

1.  Akcijos turi būti laisvai cirkuliuojančios.

2.  Kompetentingos institucijos gali akcijas, kurios nėra visiškai apmokėtos, laikyti laisvai cirkuliuojančiomis, jeigu buvo pasirengta užtikrinti laisvą ir neribotą tokių akcijų cirkuliaciją, o prekyba jomis vykdoma atvirai ir tinkamai, suteikiant visuomenei visą reikalingą informaciją.

3.  Tuo atveju, kai į oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiamos akcijos, kurias galima įsigyti tik turint atitinkamą leidimą, kompetentingos institucijos gali šio straipsnio 1 dalies nesilaikyti tik tuo atveju, kai toks leidimas nesutrikdo rinkos.

47 straipsnis

Jeigu vieša emisija įvyksta anksčiau, nei akcijos įtraukiamos į oficialųjį prekybos sąrašą, pirmą kartą į sąrašus įtraukiama tik pasibaigus laikui, per kurį galima paduoti paraiškas akcijų pasirašymui.

48 straipsnis

1.  Pakankamas akcijų skaičius vienoje ar daugiau valstybių narių turi būti viešai išplatintas dar iki įtraukimo į oficialųjį prekybos sąrašą.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta sąlyga netaikoma, jeigu akcijos platinamos visuomenei per biržą. Tokiu atveju įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą galima tik jeigu kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad per trumpą laiką per biržą bus išplatinta pakankamai akcijų.

3.  Jeigu siekiama į biržos oficialųjį prekybos sąrašą įtraukti kitą tos pačios klasės akcijų paketo dalį, kompetentingos institucijos gali įvertinti, ar buvo viešai išplatinta pakankamai akcijų, palyginti su visomis išleistomis akcijomis, o ne tik su to kito paketo dalimi.

4.  Nesilaikydamos šio straipsnio 1 dalies nuostatų, jei akcijos yra įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą vienoje ar daugiau valstybių ne narių, kompetentingos institucijos gali leisti įtraukti jas į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu pakankamai akcijų buvo viešai išplatinta valstybėje ar valstybėse ne narėse, kurių prekybos sąrašuose jos yra.

5.  Tariama, kad yra išplatinta pakankamai akcijų, jeigu akcijos, kurias įtraukti į oficialųjį sąrašą yra paduota paraiška, jau yra išplatintos viešai tiek, kad sudaro ne mažiau kaip 25 % pasirašyto kapitalo, kurį sudaro tos klasės akcijos, arba jeigu, atsižvelgiant į didelį tos pačios klasės akcijų skaičių ir jų viešo išplatinimo mastą, rinka tinkamai veiks ir esant mažesniam jų procentui.

49 straipsnis

1.  Paraiška įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą turi būti paduota dėl visų jau išleistų tos pačios klasės akcijų.

2.  Valstybės narės gali netaikyti reikalavimo įtraukti visas tos pačios klasės akcijas į paraišką įtraukti į prekybos sąrašą, kai akcijos, kurios neįtraukiamos, įeina į paketus, kuriais išlaikoma bendrovės kontrolė arba kurių nuosavybės teisių tam tikrą laiką pagal sutartis negalima perleisti, jeigu visuomenė informuojamaapie tokias situacijas ir jeigu nėra pavojaus, kad tokios situacijos pakenks akcijų, kurias siekiama įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą, savininkų interesams.

50 straipsnis

1.  Siekiant įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą akcijas, išleistas bendrovių, kurios yra kitos valstybės narės vienetai ir kurių akcijos turi materialią formą, reikia, kad jų materiali forma atitiktų toje valstybėje narėje nustatytus standartus, ir to užtenka. Jeigu materiali forma neatitinka valstybėje narėje, kurioje paduota paraiška įtraukti akcijas į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, galiojančių standartų, tos valstybės kompetentingos institucijos turi viešai apie tai paskelbti.

2.  Akcijų, išleistų bendrovių, kurios yra valstybės ne narės vienetai, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.

51 straipsnis

Jeigu akcijos, kurias išleido bendrovė, esanti valstybės, kuri nėra Bendrijos narė, nacionalinis subjektas, nėra įtrauktos nei į emisijos šalies, nei į šalies, kurioje laikoma didžioji akcijų dalis, biržos prekybos sąrašus, jų įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą negalima, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad neįtraukimas į sąrašus emisijos šalyje arba šalyje, kurioje laikoma didžioji tų akcijų dalis, nėra būtina sąlyga investuotojams apsaugoti.III

SKYRIUS

Konkrečios subjekto išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos1

skirsnis

Sąlygos, taikomos subjektams, kurių skolos vertybinius popierius siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

52 straipsnis

Subjekto juridinis statusas turi atitikti jo steigimui ir veiklai pagal jo įstatus taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.2

skirsnis

Sąlygos, taikomos skolos vertybiniams popieriams, kuriuos siekiama įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

53 straipsnis

Skolos vertybinių popierių teisinis statusas turi atitikti jiems taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.

54 straipsnis

1.  Skolos vertybiniai popieriai turi būti laisvai cirkuliuojantys.

2.  Kompetentingos institucijos gali laikyti skolos vertybinius popierius, kurie nėra visiškai apmokėti, laisvai cirkuliuojančiais, jeigu buvo pasirengta taip, kad būtų galima užtikrinti laisvą ir neapribotą tokių vertybinių popierių cirkuliavimą, o prekyba jais vykdoma viešai ir tinkamai, suteikiant visuomenei visą reikalingą informaciją.

55 straipsnis

Jeigu vieša emisija įvyksta anksčiau, nei skolos vertybiniai popieriai įtraukiami į oficialųjį prekybos sąrašą, pirmą kartą į sąrašus įtraukiama tik pasibaigus laikui, per kurį galima paduoti paraiškas skolos vertybinių popierių pasirašymui. Ši nuostata netaikoma nuolatinėms emisijoms, išleidžiamoms pagal investuotojų paklausą, kai pasirašymo pabaigos diena nėra nustatyta.

56 straipsnis

Paraiškos įtraukti į oficialųjį sąrašą turi apimti visus lygiaverčius skolos vertybinius popierius.

57 straipsnis

1.  Siekiant įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą skolos vertybinius popierius, išleistus subjektų, kurie yra kitos valstybės narės nacionaliniai subjektai ir kurių skolos vertybiniai popieriai turi materialią formą, reikia, ir to pakanka, kad jų materiali forma atitiktų toje kitoje valstybėje narėje nustatytus standartus. Jeigu materiali forma neatitinka standartų, galiojančių valstybėje narėje, kurioje paduota paraiška įtraukti tuos vertybinius popierius į oficialųjį prekybos sąrašą, tos valstybės kompetentingos institucijos turi viešai apie tai paskelbti.

2.  Materiali vienoje valstybėje narėje išleistų skolos vertybinių popierių forma turi atitikti toje valstybėje galiojančius standartus.

3.  Skolos vertybinių popierių, kuriuos išleido subjektai, esantys valstybės, kuri nėra Bendrijos narė, nacionaliniai subjektai, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.3

skirsnis

Kitos sąlygos

58 straipsnis

1.  Bendra skolos vertybinių popierių emisijos vertė negali būti mažesnė nei 200 000 eurų. Ši nuostata netaikoma nuolatinėms emisijoms, išleidžiamoms pagal investuotojų paklausą, kai konkrečios emisijos dydis nėra nustatytas.

2.  Net jei ši sąlyga nėra įvykdyta, valstybės narės gali leisti įtraukti skolos vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, kai kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad tiems skolos vertybiniams popieriams bus pakankama rinka.

3.  200 000 eurų ekvivalentas nacionaline valiuta — tai pradinės 200 000 apskaitos vienetų sumos, kuri buvo taikoma 1979 m. kovo 5 d., ekvivalentas nacionaline valiuta.

4.  Jeigu dėl eurų ekvivalento nacionaline valiuta perskaičiavimo minimalus paskolos, išreikštos nacionaline valiuta, dydis nors vienerius metus išlieka bent 10 % mažesnis negu 200 000 eurų, valstybė narė privalo per 12 mėnesių iki to laikotarpio pabaigos pataisyti savo įstatymus ir kitus teisės aktus, kad jie atitiktų šio straipsnio 1 dalies reikalavimus.

59 straipsnis

1.  Konvertuojamos ar keičiamos įmonių obligacijos ir obligacijos su varantais gali būti įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą tik tada, kai su jomis susietos akcijos jau yra įtrauktos į tos pačios biržos prekybos sąrašus arba į kitos reguliuojamos, nuolat veikiančios, pripažintos atviros rinkos sąrašus arba yra įtraukiamos į juos tuo pačiu metu.

2.  Valstybės narės gali, nesilaikydamos šio straipsnio 1 dalies nuostatų, leisti įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą konvertuojamas ar keičiamas obligacijas arba obligacijas su varantais, jeigu kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad jų savininkai disponuoja visa informacija, reikalinga susidaryti nuomonei apie akcijų, su kuriomis tie skolos vertybiniai popieriai yra susieti, vertę.IV

SKYRIUS

Konkrečios valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijų arba tarptautinės organizacijos išleistų skolos vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos

60 straipsnis

Skolos vertybiniai popieriai turi būti laisvai cirkuliuojantys.

61 straipsnis

Jeigu viešoji emisija įvyksta anksčiau, nei skolos vertybiniai popieriai įtraukiami į oficialųjį prekybos sąrašą, pirmą kartą į sąrašus įtraukiama tik pasibaigus laikui, per kurį galima paduoti paraiškas skolos vertybinių popierių pasirašymui. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai skolos vertybinių popierių pasirašymo pabaigos diena nėra nustatyta.

62 straipsnis

Paraiškos įtraukti į biržos oficialųjį sąrašą turi apimti visus lygiaverčius skolos vertybinius popierius.

63 straipsnis

1.  Siekiant įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą materialią formą turinčius skolos vertybinius popierius, kuriuos išleido valstybė narė ar jos regiono arba vietos valdžios institucijos, reikia, ir to pakanka, kad jų materiali forma atitiktų toje valstybėje narėje nustatytus standartus. Jeigu materiali forma neatitinka valstybėje narėje, kurioje paduota paraiška įtraukti tuos vertybinius popierius į oficialųjį prekybos sąrašą, galiojančių standartų, tos valstybės kompetentingos institucijos turi viešai tai paskelbti.

2.  Skolos vertybinių popierių, kuriuos išleido valstybė narė ar jos regiono arba vietos valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.IV

DALIS

PRIEVOLĖS, SUSIJUSIOS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS, ĮTRAUKTAIS Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ1

SKYRIUS

Bendrovių, kurių akcijos įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, prievolės1

skirsnis

Naujai išleistų tos pačios klasės akcijų įtraukimas į prekybos sąrašus

64 straipsnis

Nepažeidžiant 49 straipsnio 2 dalies nuostatų, išleisdama viešam platinimui naują tos pačios klasės kaip ir tos, kurios jau yra įtrauktos į oficialųjį prekybos sąrašą, akcijų emisiją, bendrovė privalo, jei naujosios akcijos nėra automatiškai įtraukiamos, paduoti paraišką jas įtraukti toje pačioje biržoje arba ne vėliau kaip po vienerių metų nuo jų emisijos, arba kai jos tampa laisvai cirkuliuojančiomis.2

skirsnis

Akcininkų traktavimas

▼M3 —————

▼B3

skirsnis

Bendrovės steigimo dokumentų arba įstatų pataisos

▼M3 —————

▼B4

skirsnis

Metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita

▼M3 —————

▼B5

skirsnis

Papildoma informacija

▼M3 —————

▼B6

skirsnis

Informacijos lygiavertiškumas

▼M3 —————

▼B7

skirsnis

Skelbtina periodinė informacija

▼M3 —————

▼B8

skirsnis

Pusmetinės ataskaitos skelbimas ir jos turinys

▼M3 —————

▼BII

SKYRIUS

Emitentų, kurių skolos vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, prievolės1

skirsnis

Subjekto išleisti skolos vertybiniai popieriai

▼M3 —————

▼B2

skirsnis

Skolos vertybiniai popieriai, kuriuos išleido valstybė, regiono ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinė organizacija

▼M3 —————

▼BIII

SKYRIUS

Prievolės, susijusios su informacija, skelbtina, kai įsigyjamas ar parduodamas bendrovės, kurios akcijos yra įtrauktos į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, akcijų paketas1

skirsnis

Bendrosios nuostatos

▼M3 —————

▼B2

skirsnis

Informacija įsigyjant ar parduodant akcijų paketą

▼M3 —————

▼B3

skirsnis

Balsavimo teisių nustatymas

▼M3 —————

▼B4

skirsnis

Išimtys

▼M3 —————

▼B5

skirsnis

Kompetentingos institucijos

▼M3 —————

▼B6

skirsnis

Sankcijos

▼M3 —————

▼BV

DALIS

INFORMACIJOS PASKELBIMAS IR PATEIKIMASI

SKYRIUS

Informacinio biuletenio siekiant įtraukti vertybinius popierius į biržos oficialųjį prekybos sąrašą paskelbimas ir pateikimas1

skirsnis

Informacinio biuletenio ir jo priedų paskelbimo tvarka ir laikotarpis

▼M2 —————

▼B2

skirsnis

Išankstinis pranešimas kompetentingoms institucijoms apie paskelbimo būdus

▼M2 —————

▼BII

SKYRIUS

Informacijos paskelbimas ir pranešimas po įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą

▼M3 —————

▼BIII

SKYRIUS

Kalbos

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BVI

DALIS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS IR VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMAS

105 straipsnis

1.  Valstybės narės turi užtikrinti, kad ši direktyva būtų taikoma, ir privalo paskirti vieną ar daugiau kompetentingų institucijų šios direktyvos vykdymo tikslais. Jos turi pranešti Komisijai apie tokių institucijų paskyrimą ir smulkiai nurodyti, kaip tarp jų yra paskirstyti įgaliojimai.

2.  Valstybės narės privalo užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms būtų suteikta pakankamai įgaliojimų savo uždaviniams vykdyti.

3.  Ši direktyva neturi įtakos kompetentingų institucijų teisinei atsakomybei, kurią ir toliau reguliuoja tiktai nacionaliniai įstatymai.

106 straipsnis

Kompetentingos institucijos turi bendradarbiauti, kai tai yra būtina atliekant jų pareigas, ir turi keistis visokia tam tikslui reikalinga informacija.

107 straipsnis

1.  Valstybės narės turi nustatyti, kad visi asmenys, dirbantys arba anksčiau dirbę kompetentingose institucijose, būtų susaistyti profesinės paslapties. Tai reiškia, kad bet kokia konfidenciali informacija, sužinota atliekant jų pareigas, negali būti atskleista jokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus įstatyme numatytus atvejus.

2.  Tačiau šio straipsnio 1 dalis neturi trukdyti kompetentingoms įvairių valstybių narių institucijoms keistis informacija, kaip numatyta pagal šią direktyvą. Pasikeistą informaciją saugo įpareigojimas išlaikyti profesinę paslaptį, kuris taikomas visiems kompetentingose institucijose dirbantiems ar anksčiau dirbusiems asmenims.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BVII

DALIS

RYŠIŲ KOMITETASI

SKYRIUS

Komiteto sudėtis, darbas ir uždaviniai

▼M4 —————

▼BII

SKYRIUS

Akcijų rinkos kapitalizacijos sumos suderinimas

▼M4

109 straipsnis

1.  Kad, atsižvelgiant į ekonominę padėtį, būtų pakoreguotas minimalus numatomas rinkos kapitalizacijos dydis, nurodytas 43 straipsnio 1 dalyje, Komisija turi pateikti 2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimu 2001/528/EB ( 9 ) įsteigtam Europos vertybinių popierių komitetui numatomų imtis priemonių projektą.

Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 10 ), 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnį.

Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, yra trys mėnesiai.

3.  Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

▼BVIII

DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

110 straipsnis

Valstybės narės turi pateikti Komisijai pagrindinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos jos priėmė šios direktyvos aptariamoje srityje, tekstus.

111 straipsnis

1.  Direktyvos 79/279/EEB, 80/390/EEB, 82/121/EEB ir 88/627/EEB su pakeitimais, padarytais aktais, kurie išvardyti II priedo A dalyje, šia direktyva yra panaikinamos, nepažeidžiant II priedo B dalyje nustatytų valstybių narių įsipareigojimų dėl galutinių terminų, taikomų jų nuostatų perkėlimui.

2.  Nuorodos į netekusias galios direktyvas turi būti laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir turi būti suprantamos pagal atitikties lentelę, pateiktą III priede.

112 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

113 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼M2 —————

▼B
II PRIEDAS

A DALIS

Netekusios galios direktyvos ir jų vėlesni pakeitimai (nurodyti 111 straipsnyje)Tarybos direktyva 79/279/ EEB

(OL L 66, 1979 3 16, p. 21)

Tarybos direktyva 82/148/EEB

(OL L 62, 1982 3 5, p. 22)

Tarybos direktyva 88/627/EEB

(OL L 348, 1988 12 17, p. 62)

Tarybos direktyva 80/390/EEB

(OL L 100, 1980 4 17, p. 1)

Tarybos direktyva 82/148/EEB

(OL L 62, 1982 3 5, p. 22)

Tarybos direktyva 87/345/EEB

(OL L 185, 1987 7 4, p. 81)

Tarybos direktyva 90/211/EEB

(OL L 112, 1990 5 3, p. 24)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/18/EB

(OL L 135, 1994 5 31, p. 1)

Tarybos direktyva 82/121/EEB

(OL L 48, 1982 2 20, p. 26)

Tarybos direktyva 88/627/EEB

(OL L 348, 1988 12 17, p. 62)
II PRIEDAS

B DALIS

Galutinis direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę laikas (nurodytas 111 straipsnyje)Direktyva

Perkėlimo laikas

79/279/EEB

1981 m. kovo 8 d. (1) (2)

80/390/EEB

1982 m. rugsėjo 19 d. (2)

82/121/EEB

1983 m. birželio 30 d. (3)

82/148/EEB

87/345/EEB

1990 m. sausio 1 d.

1991 m. sausio 1 d. Ispanijai

1992 m. sausio 1 d. Portugalijai

88/627/EEB

1991 m. sausio 1 d.

90/211/EEB

1991 m. balandžio 17 d.

94/18/EB

 

(1)   1982 3 8 valstybėms narėms, kurios vienu metu įveda direktyvas 79/279/EEB ir 80/390/EEB.

(2)   1983 6 30 valstybėms narėms, kurios vienu metu įveda direktyvas 79/279/EEB, 80/390/EEB ir 82/121/EEB.

(3)   Galutinis taikymo laikas: 1986 6 30.
III PRIEDAS

STRAIPSNIŲ ATITIKTIES LENTELĖŠi direktyva

D. 79/279/EEB

D. 80/390/EEB

D. 82/121/EEB

D. 88/627/EEB

1 straipsnio a punktas

 

2 straipsnio c punktas

 
 

1 straipsnio b punkto įvadinė frazė

2 straipsnio a punkto įvadinė frazė

2 straipsnio a punkto įvadinė frazė

 
 

1 straipsnio b punkto i ir ii papunkčiai

2 straipsnio a punkto pirma ir antra įtraukos

2 straipsnio a punkto pirma ir antra įtraukos

 
 

1 straipsnio c punkto įvadinė frazė

 
 

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

 

1 straipsnio c punkto i ir ii papunkčiai

 
 

1 straipsnio 2 dalies pirma ir antra įtraukos

 

1 straipsnio d punktas

 

2 straipsnio e punktas

 
 

1 straipsnio e punktas

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio b punktas

 
 

1 straipsnio f punktas

 

2 straipsnio f punktas

 
 

1 straipsnio g punktas

 

2 straipsnio d punktas

 
 

1 straipsnio h punktas

 

2 straipsnio g punktas

 
 

2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

 
 
 

2 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

1 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 
 
 

2 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

1 straipsnio 2 dalies pirma ir antra įtraukos

 
 
 

3 straipsnio 1 dalis

 

1 straipsnio 1 dalis

 
 

3 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 

1 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 
 

3 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

 

1 straipsnio 2 dalies pirma ir antra įtraukos

 
 

4 straipsnio 1 dalis

 
 

1 straipsnio 1 dalis

 

4 straipsnio 2 dalis

 
 

1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

4 straipsnio 3 dalis

 
 

1 straipsnio 3 dalis

 

5 straipsnio a ir b punktai

3 straipsnio pirma ir antra įtraukos

 
 
 

6 straipsnis

4 straipsnis

 
 
 

7 straipsnis

6 straipsnis

 
 
 

8 straipsnis

5 straipsnis

 
 
 

9 straipsnis

7 straipsnis

 
 
 

10 straipsnis

8 straipsnis

 
 
 

11 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

 
 
 

11 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

 
 
 

12 straipsnis

10 straipsnis

 
 
 

13 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

 
 
 

13 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 3 dalis

 
 
 

14 straipsnis

11 straipsnis

 
 
 

15 straipsnis

16 straipsnis

 
 
 

16 straipsnis

13 straipsnis

 
 
 

17 straipsnis

12 straipsnis

 
 
 

18 straipsnis

14 straipsnis

 
 
 

19 straipsnis

15 straipsnis

 
 
 

20 straipsnis

 

3 straipsnis

 
 

21 straipsnis

 

4 straipsnis

 
 

22 straipsnis

 

5 straipsnis

 
 

23 straipsnio įvadinė frazė

 

6 straipsnio įvadinė frazė

 
 

23 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

 
 

23 straipsnio 3 dalies a punktas

 

6 straipsnio 3 dalies a punktas

 
 

23 straipsnio 3 dalies b punkto įvadinė frazė

 

6 straipsnio 3 dalies b punkto įvadinė frazė

 
 

23 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

 

6 straipsnio 3 dalies b punkto pirma įtrauka

 
 

23 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

 

6 straipsnio 3 dalies b punkto antra įtrauka

 
 

23 straipsnio 3 dalies c punkto įvadinė frazė

 

6 straipsnio 3 dalies c punkto įvadinė frazė

 
 

23 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktis

 

6 straipsnio 3 dalies c punkto pirma įtrauka

 
 

23 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis

 

6 straipsnio 3 dalies c punkto antra įtrauka

 
 

23 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunkčio pirma įtrauka

 

6 straipsnio 3 dalies c punkto antros įtraukos i papunktis

 
 

23 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunkčio antra įtrauka

 

6 straipsnio 3 dalies c punkto antros įtraukos ii papunktis

 
 

23 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunktis

 

6 straipsnio 3 dalies c punkto trečia įtrauka

 
 

23 straipsnio 3 dalies d–g punktai

 

6 straipsnio 3 dalies d–g punktai

 
 

23 straipsnio 4 ir 5 dalys

 

6 straipsnio 4 ir 5 dalys

 
 

24 straipsnis

 

7 straipsnis

 
 

25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

 

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

 
 

25 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a–g punktai

 

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma–septinta įtraukos

 
 

25 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

 

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

 
 

25 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktai

 

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma ir antra įtraukos

 
 

25 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 

8 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 
 

25 straipsnio 2 dalies a–d punktai

 

8 straipsnio 2 dalies pirma–ketvirta įtraukos

 
 

25 straipsnio 3 ir 4 dalys

 

8 straipsnio 3 ir 4 dalys

 
 

26 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 

9 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 
 

26 straipsnio 1 dalies a–g punktai

 

9 straipsnio 1 dalies pirma–septinta įtraukos

 
 

26 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

9 straipsnio 2 ir 3 dalys

 
 

27 straipsnis

 

10 straipsnis

 
 

28 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 

11 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 
 

28 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

 

11 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos

 
 

28 straipsnio 2 dalis

 

11 straipsnio 2 dalis

 
 

28 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

 

11 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

 
 

28 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai

 

11 straipsnio 3 dalies pirma, antra ir trečia įtraukos

 
 

29 straipsnio įvadinė frazė

 

12 straipsnio įvadinė frazė

 
 

29 straipsnio a ir b punktai

 

12 straipsnio pirma ir antra įtraukos

 
 

30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

 

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

 
 

30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktai

 

13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma ir antra įtraukos

 
 

30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 
 

30 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 

13 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 
 

30 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

 

13 straipsnio 2 dalies pirma ir antra įtraukos

 
 

30 straipsnio 3 ir 4 dalys

 

13 straipsnio 3 ir 4 dalys

 
 

31 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 

14 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 
 

31 straipsnio 1 dalies a–d punktai

 

14 straipsnio 1 dalies pirma–ketvirta įtraukos

 
 

31 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–d punktai

 

14 straipsnio 2 dalies pirma–ketvirta įtraukos

 
 

31 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 
 

32 straipsnis

 

15 straipsnis

 
 

33 straipsnio 1 dalis

 

16 straipsnio 1 dalis

 
 

33 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 

16 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 
 

33 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

 

16 straipsnio 2 dalies pirma, antra ir trečia įtraukos

 
 

33 straipsnio 3 dalis

 

16 straipsnio 3 dalis

 
 

34 straipsnis

 

17 straipsnis

 
 

35 straipsnis

 

18 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies pirma pastraipa

 
 

36 straipsnis

 

19 straipsnis

 
 

37 straipsnis

 

24 straipsnis

 
 

38 straipsnis

 

24a straipsnis

 
 

39 straipsnis

 

24b straipsnis

 
 

40 straipsnis

 

24c straipsnio 2 ir 3 dalys

 
 

41 straipsnis

 

25a straipsnis

 
 

42 straipsnis

Priedas — A aprašo I skyriaus l dalis

 
 
 

43 straipsnis

Priedas — A aprašo I skyriaus 2 dalis

 
 
 

44 straipsnis

Priedas — A aprašo I skyriaus 3 dalis

 
 
 

45 straipsnis

Priedas — A aprašo II skyriaus l dalis

 
 
 

46 straipsnis

Priedas — A aprašo II skyriaus 2 dalis

 
 
 

47 straipsnis

Priedas — A aprašo II skyriaus 3 dalis

 
 
 

48 straipsnis

Priedas — A aprašo II skyriaus 4 dalis

 
 
 

49 straipsnis

Priedas — A aprašo II skyriaus 5 dalis

 
 
 

50 straipsnis

Priedas — A aprašo II skyriaus 6 dalis

 
 
 

51 straipsnis

Priedas — A aprašo II skyriaus 7 dalis

 
 
 

52 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus I poskyris

 
 
 

53 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus II poskyrio l dalis

 
 
 

54 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus II poskyrio 2 dalis

 
 
 

55 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus II poskyrio 3 dalis

 
 
 

56 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus II poskyrio 4 dalis

 
 
 

57 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus II poskyrio 5 dalis

 
 
 

58 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus III poskyrio 1 dalis

 
 
 

59 straipsnis

Priedas — B aprašo A skyriaus III poskyrio 2 dalis

 
 
 

60 straipsnis

Priedas — B aprašo B skyriaus 1 dalis

 
 
 

61 straipsnis

Priedas — B aprašo B skyriaus 2 dalis

 
 
 

62 straipsnis

Priedas — B aprašo B skyriaus 3 dalis

 
 
 

63 straipsnis

Priedas — B aprašo B skyriaus 4 dalis

 
 
 

64 straipsnis

Priedas — C aprašo 1 dalis

 
 
 

65 straipsnio 1 dalis

Priedas — C aprašo 2 dalies a punktas

 
 
 

65 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

Priedas — C aprašo 2 dalies b punkto įvadinė frazė

 
 
 

65 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

Priedas — C aprašo 2 dalies b punkto pirma, antra ir trečia įtraukos

 
 
 

66 straipsnis

Priedas — C aprašo 3 dalis

 
 
 

67 straipsnis

Priedas — C aprašo 4 dalis

 
 
 

68 straipsnis

Priedas — C aprašo 5 dalies a, b ir c punktai

 
 
 

69 straipsnis

Priedas — C aprašo 6 dalis

 
 
 

70 straipsnis

 
 

2 straipsnis

 

71 straipsnis

 
 

3 straipsnis

 

72 straipsnis

 
 

4 straipsnis

 

73 straipsnio 1 dalis

 
 

5 straipsnio 1 dalis

 

73 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

 
 

5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

 

73 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir b punktai

 
 

5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma ir antra įtraukos

 

73 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 
 

5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

73 straipsnio 3–7 dalys

 
 

5 straipsnio 3–7 dalys

 

74 straipsnis

 
 

6 straipsnis

 

75 straipsnis

 
 

8 straipsnis

 

76 straipsnis

 
 

9 straipsnio 3–6 dalys

 

77 straipsnis

 
 

10 straipsnio 2 dalis

 

78 straipsnio 1 dalis

Priedas — D aprašo A skyriaus 1 dalies a punktas

 
 
 

78 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

Priedas — D aprašo A skyriaus 1 dalies b punkto įvadinė frazė

 
 
 

78 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

Priedas — D aprašo A skyriaus 1 dalies b punkto pirma ir antra įtraukos

 
 
 

79 straipsnis

Priedas — D aprašo A skyriaus 2 dalis

 
 
 

80 straipsnis

Priedas — D aprašo A skyriaus 3 dalis

 
 
 

81 straipsnis

Priedas — D aprašo A skyriaus 4 dalis

 
 
 

82 straipsnis

Priedas — D aprašo A skyriaus 5 dalis

 
 
 

83 straipsnio 1 dalis

Priedas — D aprašo B skyriaus 1 dalies a punktas

 
 
 

83 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

Priedas — D aprašo B skyriaus 1 dalies b punkto įvadinė frazė

 
 
 

83 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

Priedas — D aprašo B skyriaus 1 dalies b punkto pirma ir antra įtraukos

 
 
 

84 straipsnis

Priedas — D aprašo B skyriaus 2 dalis

 
 
 

85 straipsnis

 
 
 

1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

86 straipsnis

 
 
 

2 straipsnis

87 straipsnis

 
 
 

8 straipsnis

88 straipsnis

 
 
 

3 straipsnis

89 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

 
 
 

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

89 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktai

 
 
 

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma ir antra įtraukos

89 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

 
 
 

4 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

89 straipsnio 2 dalis

 
 
 

4 straipsnio 2 dalis

90 straipsnis

 
 
 

5 straipsnis

91 straipsnis

 
 
 

10 straipsnio 1 dalis

92 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

 
 
 

7 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

92 straipsnio pirmos pastraipos a ir h punktai

 
 
 

7 straipsnio pirmos pastraipos pirma–aštunta įtraukos

92 straipsnio antra pastraipa

 
 
 

7 straipsnio antra pastraipa

93 straipsnis

 
 
 

6 straipsnis

94 straipsnis

 
 
 

9 straipsnis

95 straipsnis

 
 
 

11 straipsnis

96 straipsnis

 
 
 

13 straipsnis

97 straipsnis

 
 
 

15 straipsnis

98 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 

20 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 
 

98 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

 

20 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos

 
 

98 straipsnio 2 dalis

 

20 straipsnio 2 dalis

 
 

99 straipsnio 1 dalis

 

21 straipsnio 1 dalis

 
 

99 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 

21 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

 
 

99 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

 

21 straipsnio 2 dalies pirma ir antra įtraukos

 
 

99 straipsnio 3 dalis

 

21 straipsnio 3 dalis

 
 

100 straipsnis

 

23 straipsnis

 
 

101 straipsnis

 

22 straipsnis

 
 

102 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

 
 

10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

102 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 1 dalies antras sakinys

 
 
 

102 straipsnio 2 dalis

 
 

7 straipsnio 1 ir 3 dalys

 

103 straipsnis

17 straipsnio 2 dalis

 

7 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

104 straipsnis

 

6a straipsnis

 
 

105 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

18 straipsnio 1 dalis ir 3 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnio 1 ir 2 dalys

105 straipsnio 3 dalis

 

18 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 7 dalis

 

106 straipsnis

18 straipsnio 1 dalis

24c straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 3 dalis

107 straipsnio 1 ir 2 dalys

19 straipsnis

25 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

14 straipsnio 1 ir 2 dalys

107 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

 

25 straipsnio 3 dalis

 
 

107 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 
 
 

14 straipsnio 3 dalis

108 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

20 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

 
 
 

108 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

20 straipsnio 3 ir 4 dalys

 
 
 

108 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

20 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė ir a punktas

26 straipsnio 1 dalies a punktas

11 straipsnio 1 dalies a punktas

 

108 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

 
 
 

16 straipsnio 1 dalies a punktas

108 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

20 straipsnio 1 dalies b punktas

 
 
 

108 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

 

26 straipsnio 1 dalies b punktas

 
 

108 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto iii papunktis

 
 

11 straipsnio 1 dalies b punktas

16 straipsnio 1 dalies b punktas

108 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

20 straipsnio 1 dalies c punktas

26 straipsnio 1 dalies c punktas

11 straipsnio 1 dalies c punktas

16 straipsnio 1 dalies c punktas

108 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

20 straipsnio 2 dalis

26 straipsnio 2 dalis

 
 

109 straipsnis

21 straipsnis

 
 
 

110 straipsnis

22 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 2 dalis

111 straipsnis

 
 
 
 

112 straipsnis

 
 
 
 

113 straipsnis

 
 
 
 

I priedas — A aprašo I skyrius

 

Priedas — A aprašo I skyrius

 
 

I priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.1–2.4.4 punktai

 

Priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.1–2.4.4 punktai

 
 

I priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.4.5 punkto pirmos pastraipos įvadinė frazė

 

Priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.4.5 punkto pirmos pastraipos įvadinė frazė

 
 

I priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.4.5 punkto pirmos pastraipos a ir b punktai

 

Priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.4.5 punkto pirmos pastraipos pirma ir antra įtraukos

 
 

I priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.4.5 punkto antra pastraipa

 

Priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.4.5 punkto antra pastraipa

 
 

I priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.5 punktas

 

Priedas — A aprašo 2 skyriaus 2.5 punktas

 
 

I priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.1–3.2.0 punktai

 

Priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.1–3.2.0 punktai

 
 

I priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.2.1 punkto įvadinė frazė

 

Priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.2.1 punkto įvadinė frazė

 
 

I priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.2.1 punkto a, b ir c pastraipos

 

Priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.2.1 punkto pirma, antra ir trečia įtraukos

 
 

I priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.2.2–3.2.9 punktai

 

Priedas — A aprašo 3 skyriaus 3.2.2–3.2.9 punktai

 
 

I priedas — A aprašo 4 skyrius

 

Priedas — A aprašo 4 skyrius

 
 

I priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.1–5.3 punktai

 

Priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.1–5.3 punktai

 
 

I priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.4 punkto a ir b pastraipos

 

Priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.4 punkto a ir b pastraipos

 
 

I priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.4 punkto c pastraipos i ir ii papunkčiai

 

Priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.4 punkto c pastraipos pirma ir antra įtraukos

 
 

I priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.5 ir 5.6 punktai

 

Priedas — A aprašo 5 skyriaus 5.5 ir 5.6 punktai

 
 

I priedas — A aprašo 6 skyrius

 

Priedas — A aprašo 6 skyrius

 
 

I priedas — A aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto įvadinė frazė

 

Priedas — A aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto įvadinė frazė

 
 

I priedas — A aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto a ir b pastraipos

 

Priedas — A aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto pirma ir antra įtraukos

 
 

I priedas — A aprašo 7 skyriaus 7.2 punktas

 

Priedas — A aprašo 7 skyriaus 7.2 punktas

 
 

I priedas — B aprašo 1–4 skyriai

 

Priedas — B aprašo 1–4 skyriai

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1–5.1.3 punktai

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1–5.1.3 punktai

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.4 punkto pirmos pastraipos įvadinė frazė

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.4 punkto pirmos pastraipos įvadinė frazė

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.4 punkto pirmos pastraipos a, b ir c papunkčiai

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.4 punkto pirmos pastraipos pirma, antra ir trečia įtraukos

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.4 punkto antra, trečia ir ketvirta pastraipos

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.4 punkto antra, trečia ir ketvirta pastraipos

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.5–5.2 punktai

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.1.5–5.2 punktai

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.3 punkto įvadinė frazė

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.3 punkto įvadinė frazė

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.3 punkto a ir b pastraipos

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.3 punkto a ir b pastraipos

 
 

I priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.3 punkto c pastraipos i ir ii papunkčiai

 

Priedas — B aprašo 5 skyriaus 5.3 punkto c pastraipos pirma ir antra įtraukos

 
 

I priedas — B aprašo 6 skyrius

 

Priedas — B aprašo 6 skyrius

 
 

I priedas — B aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto įvadinė frazė

 

Priedas — B aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto įvadinė frazė

 
 

I priedas — B aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto a ir b pastraipos

 

Priedas — B aprašo 7 skyriaus 7.1 punkto pirma ir antra įtraukos

 
 

I priedas — B aprašo 7 skyriaus 7.2 punktas

 

Priedas — B aprašo 7 skyriaus 7.2 punktas

 
 

I priedas — C aprašo 1 skyrius

 

Priedas — C aprašo 1 skyrius

 
 

I priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.1–2.1.2 punktai

 

Priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.1.2 punktas

 
 

I priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.2 punkto įvadinė frazė

 

Priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.2 punkto įvadinė frazė

 
 

I priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.2 punkto a–d pastraipos

 

Priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.2 punkto pirma–ketvirta įtraukos

 
 

I priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.3–2.6 punktai

 

Priedas — C aprašo 2 skyriaus 2.3–2.6 punktai

 
 

II priedas

 
 
 
 

III priedas

 
 
 
 ( 1 ) OL C 116, 2001 4 20, p. 69.

( 2 ) 2001 m. kovo 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje) ir 2001 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimas.

( 3 ) OL L 66, 1979 3 16, p. 21. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/627/EEB (OL L 348, 1988 12 17, p. 62).

( 4 ) OL L 100, 1980 4 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/18/EB (OL L 135, 1994 5 31, p. 1).

( 5 ) OL L 48, 1982 2 20, p. 26.

( 6 ) OL L 348, 1988 12 17, p. 62.

( 7 ) OL L 124, 1989 5 5, p. 8.

( 8 ) OL L 222, 1978 8 14, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 1999/60/EB (OL L 162, 1999 6 26, p. 65).

( 9 ) OL L 191, 2001 7 13, p. 45. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/8/EB (OL L 3, 2004 1 7, p. 33).

( 10 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Top