EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999R0530-20090807

Consolidated text: Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 530/1999 1999 m. kovo 9 d. dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/530/2009-08-07

1999R0530 — LT — 07.08.2009 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 530/1999

1999 m. kovo 9 d.

dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos

(OL L 063, 12.3.1999, p.6)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1893/2006 2006 m. gruodžio 20 d.

  L 393

1

30.12.2006

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 596/2009 2009 m. birželio 18 d.

  L 188

14

18.7.2009
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 530/1999

1999 m. kovo 9 d.

dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikosEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 213 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pateiktą reglamento projektą,

kadangi tam, kad Komisija galėtų atlikti jai patikėtas užduotis, ji turėtų būti nuolat informuojama apie darbo kaštų lygį ir sudėtį bei darbo užmokesčio struktūrą ir pasiskirstymą valstybėse narėse;

kadangi Bendrijos plėtra ir vidaus rinkos veikimas didina palyginamųjų duomenų apie darbo kaštų lygį ir sudėtį bei darbo užmokesčio struktūrą ir pasiskirstymą poreikį, ypač analizuojant ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangą ir užtikrinant patikimus ir svarbius palyginimus tarp valstybių narių ir tarp Bendrijos regionų;

kadangi geriausias būdas darbo kaštų ir užmokesčio padėčiai įvertinti — sudaryti Bendrijos statistiką taikant suderintus metodus ir sąvokas, kaip tai buvo daroma ankstesniais kartais: 1996 m. vertinant darbo kaštų lygį ir sudėtį pagal Reglamentą (EB) Nr. 23/97 ( 1 ) ir 1995 m. vertinant darbo užmokesčio struktūrą ir pasiskirstymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2744/95 ( 2 );

kadangi norint atspindėti darbo jėgos struktūros, darbo užmokesčio pasiskirstymo bei įmonių išlaidų darbo užmokesčiui ir kitokioms darbdavių įmokoms sudėties pokyčius, statistika turi būti reguliariai atnaujinama;

kadangi pagal Reglamentą (EB) Nr. 2223/96 ( 3 ) Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Europos bendrijoje (ESA-95) yra valstybių narių standartų, sąvokų ir apskaitos praktikos pagrindas, kad jie atitiktų Bendrijos poreikius; kadangi dėl to būtina nacionaliniu ir regioniniu lygiu nustatyti pilnų, patikimų ir palyginamų statistinių duomenų šaltinius; kadangi kintamiesiems taikomi suskirstymo lygiai yra tokie, kiek yra būtina, kad juos būtų galima palyginti su ankstesne statistika ir užtikrinti jų atitikimą nacionalinių sąskaitų reikalavimams;

kadangi tam, kad Europos centrinis bankas (ECB) galėtų įvertinti valstybių narių ekonomikos plėtrą bendros Europos pinigų politikos kontekste, jam reikalinga informacija apie darbo kaštų lygį ir sudėtį bei darbo užmokesčio struktūrą ir pasiskirstymą;

kadangi šios srities statistinę informaciją galima gauti tik kai kuriose valstybėse narėse ir todėl negalima parengti prasmingų palyginimų; kadangi dėl to turėtų būti rengiama Bendrijos statistika, o rezultatai apdorojami remiantis bendromis sąvokomis ir suderintais metodais, atsižvelgiant į atitinkamų tarptautinių organizacijų patvirtintus standartus;

kadangi šiuo metu ne visos valstybės narės renka visus duomenis M (švietimas), N (sveikatos priežiūra ir socialinis darbas) ir O (kita bendruomeninio, socialinio ir asmeninio aptarnavimo veikla) sekcijose ; kadangi dėl to atsižvelgiant į ataskaitą, kurią turi pateikti Komisija, remdamasi bandomaisiais tyrimais dėl galimybės surinkti pilnus duomenis šiose sekcijose, reikėtų nuspręsti, ar šios sekcijos galėtų būti įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį;

kadangi, nors būtina visapusiškai pripažinti, kad yra labai svarbu surinkti pilnus duomenis apie visus ekonomikos sektorius, toji svarba turėtų būti vertinama atsižvelgiant į specifinių sričių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes teikti tokius duomenis ir tokios prievolės naštą; kadangi dėl to Komisija turėtų atlikti bandomuosius tyrimus, kokios yra galimybės surinkti pilnus duomenis iš statistinių vienetų, turinčių mažiau nei dešimt darbuotojų, o Taryba šiuo klausimu priimtų sprendimą atsižvelgdama į ataskaitą, kurią turi pateikti Komisija per ketverius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo datos; kadangi administracinių duomenų panaudojimas gali būti naudingas šiuo metu ir tai turėtų būti skatinama;

kadangi remiantis subsidiarumo principu siūloma sukurti bendrus statistinius standartus, leidžiančius teikti suderintą informaciją, o Bendrija dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio šiuos tikslus pasiektų geriau; kadangi kiekvienoje valstybėje narėje šių standartų įgyvendinimui vadovaus institucijos, paskirtos sudaryti Bendrijos statistiką;

kadangi kai kurioms valstybėms narėms tikslinga numatyti išimtis ir, jeigu tiktai dėl to nenukenčia statistinės informacijos kokybė, taip atsižvelgti į techninius sunkumus, su kuriais tokios valstybės narės susiduria rinkdamos tam tikrų rūšių informaciją;

kadangi konkreti Bendrijos statistika rengiama pagal taisykles, nustatytas 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ( 4 );

kadangi pagal Sprendimo 89/382/EEB, Euratomas ( 5 ) 3 straipsnį buvo konsultuojamasi su Statistikos programų komitetu, įsteigtu minėtu sprendimu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Nacionalinės institucijos ir Eurostatas turi parengti Bendrijos darbo kaštų lygio ir sudėties bei darbuotojų darbo užmokesčio struktūros ir pasiskirstymo statistiką pagal ekonominės veikl0s rūšis, apibrėžtas 3 straipsnyje.

2 straipsnis

Ataskaitinis laikotarpis

1.  Darbo kaštų lygio ir sudėties statistika rengiama 2000 kalendoriniams metams, o vėliau — kas ketverius metus.

2.  Darbo užmokesčio struktūros ir pasiskirstymo statistika rengiama 2002-iesiems kalendoriniams metams ir tų metų reprezentatyviam mėnesiui, o vėliau — kas ketverius metus.

3 straipsnis

Aprėptis

▼M2

1.  Statistika turi aprėpti visas ekonominės veiklos rūšis, apibrėžtas Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. B (kasyba ir karjerų eksploatavimas), C (apdirbamoji gamyba), D (elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas), E (vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas), F (Statyba), G (didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas) H (transportas ir saugojimas), I (apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla), J (informacija ir ryšiai), K (finansinė ir draudimo veikla), L (nekilnojamojo turto operacijos), M (profesinė, mokslinė ir techninė veikla), N (administracinė ir aptarnavimo veikla), P (švietimas) Q (žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas), R (meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla) ir S (kita aptarnavimo veikla) sekcijose.

▼M2 —————

▼B

4 straipsnis

Atsižvelgdama į Statistikos programų komiteto nuomonę, Komisija per ketverius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo datos parengia pranešimą, kuriame atsižvelgiama į bandomųjų tyrimų rezultatus, gautus remiantis esamais statistinių vienetų, turinčių mažiau nei dešimt darbuotojų, šaltiniais, ir pateikia jį Tarybai. Pranešime įvertinama, ar verta šio reglamento nuostatas taikyti vienetams, turintiems mažiau kaip dešimt darbuotojų. Pranešime pilnų duomenų svarba lyginama su galimybėmis teikti duomenis ir su tokios prievolės našta. Parengusi šį pranešimą, Komisija gali prireikus pateikti atitinkamus pasiūlymus Tarybai dėl šio reglamento dalinio pakeitimo.

5 straipsnis

Statistiniai vienetai

Statistika sudaroma remiantis vietos vienetais ir įmonėmis, kaip apibrėžta 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 dėl statistikos vienetų, naudojamų gamybos sistemai Bendrijoje stebėti ir tirti ( 6 ).

6 straipsnis

Reikalaujamos informacijos charakteristikos

1.  Rengiant darbo kaštų lygio ir sudėties statistiką, būtinai teikiama informacija apie:

a) šias vietos vieneto charakteristikas:

 regionas (NUTS 1 lygiu),

 įmonės, kuriai priklauso vietos vienetas, dydis (priskiriama vienai iš šių grupių: 10–49, 50–249, 250–499, 500–999, 1 000 ar daugiau darbuotojų),

 ekonominė veikla ( ►M2  NACE 2 red. ◄ skyriaus lygiu);

b) šiuos kintamuosius:

 bendri metiniai darbo kaštai, išskiriant darbo užmokestį (išskaidant į tiesioginį darbo užmokestį, įmokas į darbuotojų taupymo programas, darbo užmokestį už nedirbtas dienas ir natūrinį darbo užmokestį), darbdavio socialines įmokas (išskaidant į faktines ir sąlygines socialines įmokas), profesinio mokymo išlaidas, kitas išlaidas ir mokesčius, taip pat subsidijas, tiesiogiai susijusias su darbo kaštais,

 vidutinis darbuotojų skaičius per metus, išskiriant visą darbo dieną, ne visą darbo dieną dirbančius darbuotojus ir mokinius,

 metinis dirbtų valandų skaičius ir metinis apmokėtų valandų skaičius, kiekvienu atveju išskiriant visą darbo dieną, ne visą darbo dieną dirbančius darbuotojus bei mokinius.

2.  Rengiant darbo užmokesčio struktūros ir pasiskirstymo statistiką, būtinai teikiama informacija apie:

a) šias vietos vieneto, kuriam priklauso atrinkti darbuotojai, charakteristikas:

 regionas (NUTS 1 lygiu),

 įmonės, kuriai priklauso vietos vienetas, dydis (priskiriama vienai iš šių grupių: 10–49, 50–249, 250–499, 500–999, 1 000 ar daugiau darbuotojų),

 ekonominė veikla ( ►M2  NACE 2 red. ◄ skyriaus lygiu),

 ekonominės ir finansinės kontrolės forma, kaip apibrėžta 1980 m. birželio 25 d. Komisijos direktyvoje 80/723/EEB dėl valstybių narių ir valstybinių įmonių finansinių santykių skaidrumo ( 7 ),

 galiojančios kolektyvinės sutarties dėl darbo apmokėjimo rūšis;

b) šias kiekvieno darbuotojo, patekusio į imtį, charakteristikas:

 lytis,

 amžius,

 profesija pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių,

 aukščiausio užbaigto išsimokslinimo ir kvalifikacijos lygis,

 darbo stažas įmonėje,

 dirba visą ar ne visą darbo dieną,

 darbo sutarties rūšis;

c) šią informaciją apie darbo užmokestį:

 bruto darbo užmokestis per reprezentatyvų mėnesį (išskiriant atskirai darbo užmokestį už viršvalandžius ir specialias išmokas už pamaininį darbą),

 metinis bruto darbo užmokestis per ataskaitinius metus (atskirai išskiriant nereguliariai mokamas premijas),

 darbo laikas (apmokėtų valandų skaičius per standartinį darbo mėnesį, apmokėtų viršvalandžių skaičius per mėnesį ir metinis teisėtai nedirbtų valandų skaičius).

7 straipsnis

Duomenų rinkimas

1.  Tyrimai atliekami per atitinkamas nacionalines institucijas, kurios numato atitinkamus informacijos rinkimo būdus, atsižvelgdamos į duomenų teikimo naštą, ypač tenkančią mažoms ir vidutinėms įmonėms.

2.  Darbdaviai ir kiti asmenys, kurie privalo teikti informaciją, atsako į visus klausimus per nustatytą laiką. Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, kad prievolė teikti 6 straipsnyje minimą informaciją būtų vykdoma be pažeidimų.

3.  Norint sumažinti įmonėms tenkančią naštą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, tyrimų atlikti neprivaloma, jeigu nacionalinės institucijos turi informaciją iš kitų tinkamų šaltinių arba būtinus duomenis gali įvertinti taikydamos statistinio vertinimo procedūras tais atvejais, kai nėra stebėtos visų vienetų, apie kuriuos turi būti rengiama statistika, kai kurios ar visos charakteristikos.

8 straipsnis

Rezultatų apdorojimas

Kad gautų palyginamus rezultatus, nacionalinės institucijos apdoroja atsakymus į 7 straipsnio 2 dalyje nurodytus klausimus arba informaciją iš kitų šaltinių, kaip minėta 7 straipsnio 3 dalyje.

9 straipsnis

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami Eurostatui per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

10 straipsnis

Kokybė

1.  Nacionalinės institucijos užtikrina, kad rezultatai pakankamai atspindėtų visų vienetų populiacijos tikrąją situaciją su pakankamo reprezentatyvumo lygiu.

2.  Eurostato prašymu, pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui nacionalinės institucijos Eurostatui pateikia ataskaitą, kurioje nurodoma visa svarbi informacija apie šio reglamento įgyvendinimą atitinkamose valstybėse narėse, kad būtų galima įvertinti statistikos kokybę.

▼M3

11 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Ne vėliau kaip prieš devynis mėnesius iki kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžios Komisija patvirtina šiam reglamentui įgyvendinti būtinas šias ataskaitinio laikotarpio priemones, įskaitant priemones, skirtas atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius:

i) reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžimus ir grupavimus (6 straipsnis),

ii) atitinkamą rezultatų perdavimo techninį formatą (9 straipsnis),

iii) kokybės vertinimo kriterijus (10 straipsnis),

iv) deramai pateisinamais atvejais išimtis atitinkamai 2004 ir 2006 metams (13 straipsnio 2 dalis).

ii ir iv punktuose nurodytos priemonės priimamos laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatytos procedūros.

i ir iii punktuose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Statistinių programų komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas ( 8 ).

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB ( 9 ) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

13 straipsnis

Išlygos

1.  Išlygos 2, 3 ir 6 straipsnio nuostatoms, taikomos ataskaitiniams 2000 ir 2002 metams, pateikiamos priede.

▼M3

2.  Dėl nukrypti nuo 3 ir 6 straipsnių leidžiančių nuostatų, taikomų atitinkamai 2004 ir 2006 metams, sprendimas gali būti priimtas pagal 12 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą, jei yra būtini esminiai pakeitimai nacionalinėje statistikos sistemoje.

▼B

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

IŠLYGOS

I.   2 straipsniui taikomos išlygos

1. Vokietija: pirmą kartą darbo užmokesčio struktūros ir pasiskirstymo statistika pagal šį reglamentą rengiama ne 2002, o 2001 ataskaitiniams metams. Vėlesnė darbo užmokesčio struktūros ir pasiskirstymo statistika rengiama 2006 ataskaitiniams metams ir vėliau kas ketverius metus.

2. Prancūzija, Vokietija, Airija, Švedija ir Jungtinė Karalystė: statistika ataskaitiniams 2000 ir 2002 metams gali būti sudaroma tiems finansiniams metams, kurie labiausiai artimi šiems kalendoriniams metams, tačiau tai nekeičia 9 straipsnyje minimų duomenų perdavimo terminų.

II.   3 straipsniui taikomos išlygos

1. Vokietija: ekonominės veiklos rūšys, nurodytos ►M2  NACE 2 red. ◄ sekcijose H (viešbučiai ir restoranai), I (transportas, sandėliavimas ir ryšiai) ir K (nekilnojamasis turtas, nuoma ir komercinė veikla), ataskaitiniams 2000 ir 2001 metams yra neprivalomos.

2. Airija: ekonominės veiklos rūšys, nurodytos H sekcijoje (viešbučiai ir restoranai), 2000 ataskaitiniams metams yra neprivalomos.

3. Airija: ekonominės veiklos rūšys, nurodytos ►M2  NACE 2 red. ◄ . sekcijoje I (transportas, sandėliavimas ir ryšiai), J sekcijos 67 skyriuje ir sekcijoje K (nekilnojamasis turtas, nuoma ir komercinė veikla), ataskaitiniams 2002 metams yra neprivalomos.

III.   6 straipsniui taikomos išlygos

1. Austrija, Belgija, Italija ir Nyderlandai: 2000 ir 2002 ataskaitiniams metams gali būti pateikiamos įmonės, o ne vietos vieneto 6 straipsnyje nurodytos charakteristikos.

2. Italija: 2000 ataskaitiniams metams 6 straipsnio 1 dalyje b punkte minimos charakteristikos: įmokos į darbuotojų taupymo programas, kitos išlaidos ir sumokėti mokesčiai, taip pat darbdavio gautos subsidijos yra neprivalomos.( 1 ) OL L 6, 1997 1 10, p. 1.

( 2 ) OL L 287, 1995 11 30, p. 3.

( 3 ) OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 448/98 (OL L 58, 1998 2 27, p. 1).

( 4 ) OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

( 5 ) OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

( 6 ) OL L 76, 1993 3 30, p. 1.

( 7 ) OL L 195, 1980 7 29, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/84/EEB (OL L 254. 1993 10 12, p. 16).

( 8 ) OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

( 9 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Top