EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999L0074-20191214

Consolidated text: 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/74/2019-12-14

01999L0074 — LT — 14.12.2019 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 1999/74/EB

1999 m. liepos 19 d.

nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus

(OL L 203 1999.8.3, p. 53)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 806/2003 2003 m. balandžio 14 d.

  L 122

1

16.5.2003

►M2

TARYBOS DIREKTYVA 2013/64/ES 2013 m. gruodžio 17 d.

  L 353

8

28.12.2013

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/625 2017 m. kovo 15 d.

  L 95

1

7.4.2017
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 1999/74/EB

1999 m. liepos 19 d.

nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus1 straipsnis

1.  Šioje direktyvoje pateikiami būtiniausi dedeklių vištų saugos standartai.

2.  Ši direktyva netaikoma:

 įmonėms, kuriose yra mažiau kaip 350 dedeklių vištų,

 įmonėms, auginančioms veislines dedekles vištas.

Tačiau tokioms įmonėms tebetaikomi atitinkami Direktyvos 98/58/EB reikalavimai.

2 straipsnis

1.  Prireikus taikomi Direktyvos 98/58/EB 2 straipsnyje nurodyti apibrėžimai.

2.  Be to, šioje direktyvoje vartojami tokie apibrėžimai:

a) „dedeklės vištos“ reiškia Gallus gallus veislės vištas, kurios yra pakankamai subrendusios, kad galėtų dėti kiaušinius, neskirtus perinti;

b) „lizdas“ reiškia kiekvienai vištai arba vištų grupei (grupinis lizdas) skirtą atskirą vietą kiaušiniams dėti, kurios paklotas negali būti iš vielinio tinklelio, susiliečiančio su paukščiais;

c) „pakratai“ reiškia bet kokią purią medžiagą, leidžiančią vištoms tenkinti savo etologines reikmes;

d) „naudingas plotas“ reiškia mažiausiai 30 cm pločio ir 45 cm aukščio vietą su grindimis, kurių nuolydis ne didesnis kaip 14 %. Lizdavietės nelaikomos naudingu plotu.

3 straipsnis

Valstybės narės, atsižvelgdamos į jų patvirtintą sistemą arba sistemas, užtikrina, kad dedeklių vištų savininkai ir laikytojai taikytų ne tik atitinkamas Direktyvos 98/58/EB ir jos priedo nuostatas, bet ir toliau nurodytoms sistemoms būdingus reikalavimus:

a) arba I skyriuje pateiktas nuostatas dėl alternatyvių sistemų;

b) arba II skyriaus nuostatas dėl nepagerintų narvų sistemos;

c) arba III skyriaus nuostatas dėl pagerintų narvų.I SKYRIUS

Nuostatos, taikomos alternatyvioms sistemoms

4 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2002 m. sausio 1 d. naujos arba perstatytos gamybos sistemos, apie kurias kalbama šiame skyriuje, ir visos tokios pirmąsyk pradėtos naudoti gamybos sistemos atitiktų ne mažesnius reikalavimus nei toliau nurodyti.

1. Visos laikymo sistemos turi būti įrengtos taip, kad visos dedeklės vištos turėtų:

a) arba linijinės lesyklas, kuriose vienam paukščiui yra skirta ne mažiau kaip 10 cm, arba žiedines lesyklas, kuriose vienam paukščiui skirta ne mažiau kaip 4 cm;

b) arba ištisines lovelio tipo girdyklas, kuriose vienai vištai yra skirta 2,5 cm, arba žiedines lovelio tipo girdyklas, kuriose vienai vištai skirta 1 cm.

Be to, naudojant automatines girdyklas arba indus, viena tokia girdykla yra skirta dešimčiai vištų; jei yra įmontuoti vandens taškai, kiekviena višta turi pasiekti mažiausiai du indus arba dvi automatines girdyklas;

c) ne mažiau kaip vieną lizdą septynioms vištoms. Jei naudojami grupiniai lizdai, 1 kv. metro plote turi būti ne daugiau kaip 120 vištų;

d) tinkamas laktas neaštriomis briaunomis, kuriose vienai vištai yra skirta ne mažiau nei 15 cm. Laktos negali būti įrengiamos virš pakratų, tarpas tarp horizontaliai išdėstytų laktų turi būti ne mažesnis kaip 30 cm, o tarp laktos ir sienos – ne mažesnis kaip 20 cm;

e) mažiausiai 250 cm2 plotą vienai vištai, o mažiausiai trečdalis grindų turi būti pakreikta.

2. Įrenginių grindų konstrukcija turi būti tokia, kad vištai stovint, abiejų kojų visų trijų į priekį nukreiptų pirštų nagai remtųsi į grindis.

3. Be šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatų, dar taikomi šie reikalavimai:

a) jei taikomos tokios vištų auginimo sistemos, kai dedeklės vištos gali laisvai vaikščioti įvairiuose aukštuose:

i) tų aukštų turi būti ne daugiau kaip keturi;

ii) talpyklos kiekviename aukšte turi būti ne žemesnės kaip 45 cm;

iii) girdyklos ir lesyklos turi būti išdėstytos taip, kad būtų prie jų vienodai galėtų prieiti visos vištos;

iv) narvai aukštuose turi būti išdėstyti taip, kad mėšlas nebyrėtų į žemiau esančius aukštus;

b) jei dedeklėms vištoms yra sudarytos sąlygos išeiti į lauke esančius aptvarus:

i) per visą pastato ilgį turi būti padarytos kelios mažiausiai 35 cm aukščio ir 40 cm pločio landos, vedančios tiesiai į lauką; bet kokiu atveju 1 000 vištų iš viso turi būti skirta 2 m landa;

ii) lauko aptvarai turi būti:

 pakankamo ploto laikomų paukščių skaičiui ir tinkamo grunto, kad būtų išvengta bet kokio užteršimo;

 su priedanga, skirta apsaugoti nuo blogo oro ir plėšrūnų, ir, jei reikia, su tinkamomis girdyklomis.

4. Paukščių būrio tankumas turi būti ne didesnis kaip devynios dedeklės vištos viename kv. metre naudingo ploto.

Tačiau, kai naudingas plotas sutampa su turimu grindų plotu, valstybės narės gali leisti, kad iki 2011 m. gruodžio 31 d. įmonėse, taikančiose šią sistemą 1999 m. rugpjūčio 3 d., viename kv. metre būtų 12 vištų.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje pateikti būtiniausi standartai būtų taikomi visoms alternatyvioms vištų laikymo sistemoms nuo 2007 m. sausio 1 d.II SKYRIUS

Nuostatos, taikomos vištas auginant nepagerintuose narvuose

5 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. visos šiame skyriuje minimos narvų sistemos atitiktų bent šiuos reikalavimus:

1) kiekvienai vištai turi būti skirta mažiausiai 550 cm2 narvo ploto, matuojant horizontalioje plokštumoje, kuris gali būti naudojamas be apribojimų ir į kurį visų pirma neįskaitomas nepanaudotas plotas, kurį užima pertvarų plokštės, naudojamos naudingam plotui atskirti;

2) turi būti įtaisytas lesalo lovelis, kurį galima būtų pasiekti be kliūčių. Jo ilgis turi būti nustatomas narve esančių vištų skaičių dauginant iš 10 cm ir negali būti mažesnis;

3) jei nėra įrengtų automatinių girdyklų arba girdymo indų, kiekviename narve turi būti ištisinis vandens lovelis, kurio ilgis toks pat kaip 2 punkte minėto lesalo lovio. Kai girdymo taškai prijungti prie vandentiekio, šalia kiekvieno narvo turi būti bent dvi automatinės girdyklos arba du girdymo indai;

4) narvo aukštis 65 % viso ploto turi būti ne mažesnis kaip 40 cm, o visuose kituose taškuose – ne mažesnis kaip 35 cm;

5) narvo grindų konstrukcija turi būti tokia, kad abiejų kojų visų trijų į priekį nukreiptų pirštų nagai remtųsi į grindis. Grindų nuolydis turi neviršyti 14 arba 8 %. Jei grindims naudojamas ne stačiakampių skylučių formos vielinis tinklelis, valstybės narės gali leisti didesnį nuolydžio kampą;

6) narvuose turi būti įtaisytos tinkamos nagų dilinimo priemonės.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų uždrausta auginti vištas šiame skyriuje nurodytuose narvuose. Be to, nuo 2003 m. sausio 1 d. negalima gaminti ir pradėti eksploatuoti šiame skyriuje minimų narvų.

▼M2

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, Majote, kuris yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje (toliau – Majotas), dedeklės vištos gali toliau būti auginamos šiame skyriuje nurodytuose narvuose iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. šiame skyriuje nurodytų narvų Majote negalima gaminti ir pradėti eksploatuoti.

Įmonių, kurios augina dedekles vištas šiame skyriuje nurodytuose narvuose, kiaušiniai pateikiami tik Majoto vietos rinkai. Tie kiaušiniai ir jų pakuotės turi būti aiškiai pažymėti specialiu ženklu, kad būtų galima atlikti būtinus patikrinimus. Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. Komisijai pateikiamas aiškus šio specialaus ženklo apibūdinimas.

▼BIII SKYRIUS

Nuostatos, taikomos vištas auginant pagerintuose narvuose

6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad po 2002 m. sausio 1 d. visi šiame skyriuje minimi narvai atitiktų bent šiuos reikalavimus:

1) dedeklės vištos turi turėti:

a) mažiausiai 750 cm2 narvo plotą kiekvienai vištai, iš jo 600 cm2 sudaro naudingas plotas; narvo aukštis, išskyrus aukštį virš naudingo ploto, turi būti ne mažesnis kaip 20 cm kiekviename taške ir nė vieno narvo visas plotas negali būti mažesnis kaip 2000 cm2;

b) lizdą;

c) pakratus, tinkamus lesioti ir kapstytis;

d) tinkamas laktas, ant kurių vienai vištai skiriama mažiausiai 15 cm;

2) turi būti įtaisytas lesalo lovelis, prie kurio jos gali laisvai prieiti. Jo ilgis turi būti nustatomas narve esančių vištų skaičių dauginant iš 12 cm ir negali būti mažesnis;

3) kiekviename narve turi būti įrengta girdymo sistema, atitinkanti vištų grupės dydį; jei įrengtos automatinės girdyklos arba girdymo indai, kiekviena višta turi turėti galimybę prieiti prie ne mažiau kaip dviejų automatinių girdyklų arba dviejų vandens indų;

4) kad vištas būtų lengviau tikrinti, suleisti į narvą ir išleisti iš jo, eilių tarp narvų plotis turi būti mažiausiai 90 cm, o tarpas tarp pastato grindų ir apatinio narvo grindų – ne mažesnis kaip 35 cm;

5) narvuose turi būti įtaisytos tinkamos nagų dilinimo priemonės.IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

7 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos įregistruotų įmones, kurioms taikoma ši direktyva, ir suteiktų joms skiriamąjį numerį, kuris leistų nustatyti, iš kur pateko į rinką maistui skirti kiaušiniai.

Šio straipsnio įgyvendinimo priemonės turi būti nustatytos iki 2002 m. sausio 1 d. 11 straipsnyje nurodyta tvarka.

8 straipsnis

▼M3 —————

▼M3

2.  Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pateikia Komisijai metinę praėjusiųjų metų kompetentingos institucijos atliktų patikrų, kaip laikomasi šios direktyvos reikalavimų, ataskaitą. Kartu su ataskaita pateikiama rimčiausių nesilaikymo atvejų analizė ir nacionalinis veiksmų planas, kuriuo siekiama ateinančiais metais išvengti šių nesilaikymo atvejų arba sumažinti jų skaičių. Komisija pateikia valstybėms narėms šių ataskaitų santraukas.

▼B

3.  Komisija 11 straipsnyje nurodyta tvarka iki 2002 m. sausio 1 d. pateikia pasiūlymus dėl šių dalykų suderinimo:

▼M3 —————

▼B

b) šio straipsnio 2 dalyje paminėtų ataskaitų formos ir turinio ir jų pateikimo dažnumo.

▼M3 —————

▼B

10 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 1 d. pateikia Tarybai ataskaitą dėl įvairių dedeklių vištų auginimo sistemų ir ypač dėl aprašytų šioje direktyvoje, parengtą remiantis Veterinarijos mokslinio komiteto nuomone ir atsižvelgiant į patologinius, zootechninius, fiziologinius ir etologinius įvairių sistemų aspektus bei poveikį aplinkai.

Rengiant tą ataskaitą, taip pat atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius įvairių sistemų padarinius bei jų poveikį Bendrijos ekonomikos partneriams.

Be to, su ataskaita pateikiami atitinkami pasiūlymai, padaryti atsižvelgus į ataskaitos išvadas ir Pasaulinės prekybos organizacijos derybų rezultatus.

Taryba priima sprendimą dėl šių pasiūlymų kvalifikuotąja balsų dauguma per 12 mėnesių nuo jų pateikimo.

▼M1

11 straipsnis

1.  Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 ( 1 ) 58 straipsniu įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2.  Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB ( 2 ) 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3.  Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

▼B

12 straipsnis

Šiuo dokumentu Direktyva 88/166/EEB yra panaikinama nuo 2003 m. sausio 1 d.

13 straipsnis

1.  Valstybės narės priima įstatymus, įstatymų lydimuosius aktus ir administracines nuostatas, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, ne vėliau kaip iki 2002 m. sausio 1 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės, laikydamosi Sutarties bendrųjų taisyklių, gali savo teritorijose išlaikyti arba taikyti griežtesnes dedeklių vištų apsaugos nuostatas nei numatytos šia direktyva.

3.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių įstatymų nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

15 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.
PRIEDAS

Be atitinkamų Direktyvos 98/58/EB nuostatų, taikomi ir šie reikalavimai:

1. Vištų savininkas arba už jas atsakingas asmuo mažiausiai kartą per dieną turi apžiūrėti visas vištas.

2. Garso lygis turi būti sumažintas iki minimalaus. Vengiama nuolatinio arba staigaus triukšmo. Ventiliatoriai, lesinimo mechanizmai arba kiti įrenginiai turi būti taip sukonstruoti, išdėstyti, eksploatuojami ir remontuojami, kad keltų kuo mažiau triukšmo.

3. Pastatuose turi būti pakankamai šviesu, kad vištos galėtų matyti viena kitą ir kad jas būtų galima matyti, kad būtų galima akimis apžvelgti jų aplinką ir aprėpti visus aukštus, kuriuose vyksta aktyvi veikla. Kai patalpą apšviečia natūrali šviesa, jos angos turi būti įrengtos taip, kad šviesa visoje patalpoje pasiskirstytų vienodai.

Po pirmųjų pratinimo prisiderinti prie šviesos dienų nustatomas toks šviesos režimas, kuris leistų išvengti sveikatos ir elgesio sutrikimų. Jis turi atitikti paros (24 val.) ritmą, įskaitant atitinkamą nepertraukiamą tamsos periodą, kuris, atsižvelgiant į indikacijas, užimtų apie trečdalį paros, kad vištos galėtų pailsėti ir išvengti imunodepresijos bei regėjimo anomalijų. Reikėtų numatyti atitinkamos trukmės prieblandos periodą, kada šviesa prislopinama tiek, kad vištos galėtų be kliūčių ir nesusižeisdamos sutūpti ant laktų.

4. Tos pastatų, įrenginių arba indų dalys, kurias vištos liečia, kruopščiai valomos ir dezinfekuojamos sistemingai ir po kiekvieno vištų išvežimo prieš suleidžiant naują partiją. Kol narvuose laikomos vištos, jų paviršiai ir visi įrenginiai turi būti patenkinamai švarūs.

Paukščių išmatos turi būti šalinamos tada, kai būtina, o negyvos vištos šalinamos kasdien.

5. Narvai turi būti įrengti taip, kad vištos neišlįstų.

6. Patalpoje, kurioje yra dvi arba daugiau kaip dvi narvų eilės, turi būti reikiami įtaisai arba imamasi atitinkamų priemonių, kad būtų galima patikrinti visas eiles ir lengvai pašalinti vištas.

7. Narvo durų projektas ir matmenys turi būti tokie, kad būtų galima išimti iš narvo vištą nesuteikiant jai bereikalingo skausmo arba jos nesužalojant.

8. Nepažeidžiant Direktyvos 98/58/EB priedo 19 punkto nuostatų, draudžiamas bet koks vištų luošinimas.

Tačiau tam, kad vištos nepešiotų plunksnų arba nekapotų viena kitos, valstybės narės gali leisti apipjaustyti snapus jaunesniems kaip 10 dienų viščiukams, iš kurių bus išaugintos dedeklės vištos, ir tai turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai.( 1 ) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

( 2 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Top