EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0469-20010802

Consolidated text: Komisijos sprendimas 1999 m. birželio 25 d. dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su produktais, kurie yra susiję su betonu, skiediniu ir cemento tešla, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1480) (tekstas svarbus EEE) (1999/469/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/469/2001-08-02

1999D0469 — LT — 02.08.2001 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1999 m. birželio 25 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su produktais, kurie yra susiję su betonu, skiediniu ir cemento tešla, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1480)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/469/EB)

(OL L 184, 17.7.1999, p.27)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2001 m. sausio 8 d.

  L 209

33

2.8.2001
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1999 m. birželio 25 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su produktais, kurie yra susiję su betonu, skiediniu ir cemento tešla, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1480)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/469/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo ( 1 ) su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB ( 2 ), ypač į jos 13 straipsnio 4 dalį,

(1)

kadangi reikalaujama, kad Komisija produktų atitikties atestavimui pasirinktų vieną iš dviejų tvarkų, nurodytų Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje, kuri būtų „mažiausiai sudėtinga ir saugos reikalavimus atitinkanti galima tvarka“; kadangi tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas, ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas;

(2)

kadangi 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose;

(3)

kadangi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos dvi tvarkos rūšys yra išsamiai apibūdintos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi todėl yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriuos taikant šios dvi tvarkos rūšys turi būti įgyvendintos pagal III priedą kiekvienam produktui ar produktų grupei, kadangi III priede pirmenybė teikiama tam tikroms sistemoms;

(4)

kadangi 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra;

(5)

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

2 straipsnis

II priede nurodytų produktų atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos, patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta III priede, yra nurodoma darniųjų standartų įgaliojimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
I PRIEDAS

Skaidulos

Naudojamos visais atvejais, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti II priede.

Betono apsaugos ir remonto produktai

Naudojami, kai taikomi negriežti naudingumo koeficiento reikalavimai pastatų ir civilinių objektų statybos darbams, kurių reakcijos į ugnį klasė, jeigu būtina, nėra ►M1  A1 ( 3 ), A2 (3) , B (3) , C (3)  ◄ .
II PRIEDAS

Skaidulos

Statybiniais tikslais naudojamos betone, skiedinyje ir cemento tešloje.

Betono apsaugos ir remonto produktai

Naudojami pastatų ir civilinės inžinerijos darbams, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti I priede.

Priedai:

Priemaišos (I tipo)

Priemaišos (II tipo)

Naudojami betone, skiedinyje ir cemento tešloje.
III PRIEDAS

Pastaba:

produktams, kurie yra naudojami daugiau nei pagal vieną paskirtį, apibrėžtą toliau nurodytoms grupėms, patvirtintosios įstaigos užduotys, išplaukiančios iš atitinkamų atitikties atestavimo sistemų, yra subendrintos.

PRODUKTŲ GRUPĖ:

PRODUKTAI, SUSIJĘ SU BETONU, SKIEDINIU IR CEMENTO TEŠLA (1/2)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:Produktas

Paskirtis

Lygis (-iai) arba klasė (-s)

Atitikties atestavimo sistema

Priedai

naudotini betone, skiedinyje ir cemento tešloje

__

2 +

Priemaišos (I tipo)

naudotinos betone, skiedinyje ir cemento tešloje

__

2 +

Priemaišos (II tipo)

naudotinos betone, skiedinyje ir cemento tešloje

__

1 +

Skaidulos

statybiniais tikslais naudotinos betone, skiedinyje ir cemento tešloje

__

1

naudotinos kitais atvejais betone, skiedinyje ir cemento tešloje

__

3

Betono apsaugos ir remonto produktai

Naudojami, kai pastatams ir civilinės inžinerijos darbams taikomi negriežti naudingumo koeficiento reikalavimai

__

4

Naudojami kitais atvejais pastatams ir civilinės inžinerijos darbams

__

2 +

1 + sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą su pavyzdžių auditu ir tyrimu.

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą be pavyzdžių audito ir tyrimo.

2 + sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę, įskaitant patvirtintos institucijos atliekamą gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimą pradinio gamyklos patikrinimo ir gamyklos produkcijos kontrolės pagrindu, taip pat nuolatinę gamyklos produkcijos kontrolės priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

4 + sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ:

PRODUKTAI, NAUDOJAMI BETONE, SKIEDINYJE IR CEMENTO TEŠLOJE (2/2)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:Produktas

Paskirtis

Lygis (-iai) arba klasė (-s)

(reakcija į ugnį)

Atitikties atestavimo sistema

Betono apsaugos ir remonto produktai

Naudojami, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės

►M1  A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)  ◄

1

►M1  A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

3

►M1  (nuo A1 iki E)  (3), F ◄

4

(1)    ►M1  Produktai (medžiagos), kurių aiškiai nustatomame gamybos proceso etape pagerinama reakcijos į ugnį klasifikacija (pavyzdžiui, pridedama antipirenų ar apribojamas organinių medžiagų kiekis). ◄

(2)    ►M1  1 išnašoje nenurodyti produktai (medžiagos). ◄

(3)    ►M1  Produktai (medžiagos), kurių reakcijos į ugnį bandyti nereikia (pavyzdžiui, Komisijos sprendimu 96/603/EB numatyti A1 klasės produktai (medžiagos). ◄

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą be pavyzdžių audito ir tyrimo.

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.( 1 ) OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

( 2 ) OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

( 3 ) Produktai (medžiagos), kurių aiškiai nustatomame gamybos proceso etape pagerinama reakcijos į ugnį klasifikacija (pavyzdžiui, pridedama antipirenų ar apribojamas organinių medžiagų kiekis).

Top