Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 1998 m. lapkričio 23 d. dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — LT — 08.03.2015 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2533/98

1998 m. lapkričio 23 d.

dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos

(OL L 318, 27.11.1998, p.8)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 951/2009 2009 m. spalio 9 d.

  L 269

1

14.10.2009

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/373 2015 m. kovo 5 d.

  L 64

6

7.3.2015
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2533/98

1998 m. lapkričio 23 d.

dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijosEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolą (Nr. 3) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto (toliau – Statutas), ir ypač į jo 5.4 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko (ECB) rekomendaciją ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ( 3 ),

laikydamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 106 straipsnio 6 dalyje ir Statuto 42 straipsnyje nustatytos tvarkos,

(1)

kadangi Statuto 5.1 straipsnis reikalauja, kad ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų, iš kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų arba tiesiogiai iš ūkio subjektų rinktų statistinę informaciją, reikalingą Europos centrinių bankų sistemos (toliau – ECBS) užduotims vykdyti; kadangi, siekiant palengvinti šių užduočių, nurodytų Sutarties 105 straipsnyje, ir ypač pinigų politikos vykdymą, ši statistinė informacija visų pirma yra naudojama rengiant suvestinę statistinę informaciją, kuriai atskirų ūkio subjektų tapatybė nėra svarbi, tačiau kuri taip pat gali būti naudojama atskirų ūkio subjektų lygmenyje; kadangi Statuto 5.2 straipsnis reikalauja, kad nacionaliniai centriniai bankai kiek įmanoma vykdytų Statuto 5.1 straipsnyje išdėstytas užduotis; kadangi pagal Statuto 5.4 straipsnį Taryba turi nustatyti fizinius ir juridinius asmenis, kuriems taikomi atskaitomybės reikalavimai, slaptumo tvarką ir tinkamas įgyvendinimo nuostatas; kadangi pagal Statuto 5.1 straipsnį nacionaliniai centriniai bankai gali bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis institucijomis, įskaitant nacionalines statistikos institucijas bei rinkos reguliavimo agentūras;

(2)

kadangi, siekiant, kad statistinė informacija būtų veiksminga ECBS užduočių vykdymo priemone, apibrėžimai ir procedūros jos rinkimui turi būti tokie, kad ECB turėtų galimybę ir lankstumą laiku gauti aukštos kokybės statistinius duomenis, kurie atspindėtų kintančias ekonomines ir finansines sąlygas, ir kad būtų atsižvelgta į atskaitingiems agentams uždėtą naštą; kadangi tokiu atveju būtina atsižvelgti ne tik į ECBS užduočių vykdymą ir į jos savarankiškumą, bet ir į tai, kad iki minimumo būtų sumažinta atskaitingiems agentams uždėta našta;

(3)

kadangi dėl to pageidautina, kad atraminė atskaitomybės visuma būtų apibrėžta pagal ekonominių vienetų kategorijas ir taikomas statistines sistemas, kurios priklauso ECB statistinių įgaliojimų sričiai ir pagal kurias ECB nustato faktinę atskaitomybės visumą, vykdydamas savo, kaip reglamentuojančios institucijos, įgaliojimus;

(4)

kadangi vienalytė atskaitomybės visuma yra būtina sudarant dalyvaujančių valstybių narių pinigų finansų įstaigų sektoriaus konsoliduotą balansą, kurio pagrindinis tikslas yra suteikti ECB išsamią statistinę informaciją apie pinigų raidą dalyvaujančiose valstybėse narėse, kurios laikomos viena ekonomine erdve; kadangi ECB sudarė ir tvarko pinigų finansų įstaigų sąrašą statistiniams tikslams, remdamasis bendru minėtų institucijų apibrėžimu;

(5)

kadangi minėtas bendras apibrėžimas statistiniams tikslams nurodo, kad pinigų finansų įstaigas sudaro kredito įstaigos, apibrėžtos Bendrijos teisėje, ir visi kiti rezidentai finansų įstaigos, kurios verčiasi priimdamos indėlius ir (arba) artimus indėliams pakaitalus iš subjektų, kitų nei pinigų finansų įstaigos, ir savo sąskaita (bent jau ekonomine prasme) teikdamos kreditus ir (arba) investuodamos į vertybinius popierius;

(6)

kadangi toms pašto žiro įstaigoms, kurios gali neatitikti bendro statistiniams tikslams naudojamo pinigų finansų įstaigų apibrėžimo, vis dėlto gali reikėti pritaikyti ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus pinigų ir bankų statistikos bei mokėjimo sistemų statistikos srityse, nes jos gali žymiu mastu priimti indėlius ir (arba) artimus indėliams pakaitalus ir užsiimti mokėjimo sistemų verslu;

(7)

kadangi dėl šios priežasties pinigų finansų įstaigos Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemoje 1995 ( 4 ) (toliau – ESS 95) apima „centrinio banko“ ir „kitų pinigų finansų įstaigų“ subsektorius ir gali būti papildytos tik institucijų, priklausančių kitų finansinių tarpininkų, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus, subsektoriui, kategorijomis;

(8)

kadangi mokėjimų balanso, tarptautinių investicijų balanso, vertybinių popierių, elektroninių pinigų ir mokėjimo sistemų statistiniai duomenys yra reikalingi tam, kad ECBS galėtų savarankiškai vykdyti savo užduotis;

(9)

kadangi Statuto 5.4 straipsnyje vartojamos sąvokos „juridiniai ir fiziniai asmenys“ turi būti tokios, kad atitiktų valstybių narių praktiką, taikomą pinigų ir bankų statistikos bei mokėjimų balanso statistikos srityse, ir todėl taip pat apima subjektus, kurie pagal savo atitinkamus nacionalinius įstatymus nėra nei juridiniai, nei fiziniai asmenys, bet vis dėlto priklauso aptariamiems ESS 95 subsektoriams; kadangi dėl to atskaitomybės reikalavimai gali būti taikomi tokiems subjektams, kaip bendrijos, filialai, kolektyvinio investavimo į perduodamuosius vertybinius popierius įmonės ir fondai, kurie pagal savo atitinkamus įstatymus neturi juridinio asmens statuso; kadangi tokiais atvejais atskaitomybės prievolė tenka tiems asmenims, kurie pagal galiojančius nacionalinius įstatymus juridiškai atstovauja tokiems subjektams;

(10)

kadangi Statuto 19.1 straipsnyje minimų institucijų statistinės balanso ataskaitos taip pat gali būti naudojamos apskaičiuoti privalomąsias atsargas, kurias nurodytos institucijos gali būti įpareigotos laikyti;

(11)

kadangi ECB Valdančioji taryba yra atsakinga už užduočių, susijusių su statistinės informacijos rinkimu ir tikrinimu, paskirstymą tarp ECB ir nacionalinių centrinių bankų ir už jų vykdymą, atsižvelgiant į Statuto 5.2 straipsnyje nustatytą principą, o taip pat į užduotis, kurias neviršydamos savo kompetencijos prisiims nacionalinės valdžios institucijos, kad gautų pakankamai aukštos kokybės statistinius duomenis;

(12)

kadangi, siekiant kaštų efektyvumo, pirmaisiais bendros valiutos zonos metais dėl egzistuojančių informacijos rinkimo sistemų apribojimų gali prireikti ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus vykdyti laikinosiomis procedūromis; kadangi tai visų pirma gali reikšti, kad mokėjimų balanso finansinės sąskaitos atveju duomenys apie viena ekonomine erdve laikomų dalyvaujančių valstybių narių užsienio pozicijas arba sandorius pirmaisiais bendros valiutos zonos metais gali būti skaičiuojami pagal visas pozicijas arba sandorius tarp dalyvaujančių valstybių narių rezidentų ir kitų šalių rezidentų;

(13)

kadangi ECB teisės taikyti įmonėms poveikio priemones už ECB reglamentais ir sprendimais nustatytų prievolių nevykdymą ribos ir sąlygos pagal Statuto 34.3 straipsnį buvo nustatytos 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas ( 5 ); kadangi, esant prieštaravimui tarp minėto reglamento nuostatų ir šio reglamento nuostatų, leidžiančių ECB taikyti poveikio priemones, pirmenybė tenka šio reglamento nuostatoms; kadangi poveikio priemonės už šiame reglamente nustatytų prievolių nevykdymą nepažeidžia ECBS galimybės nustatyti atitinkamas įgyvendinimo nuostatas savo santykiuose su priešingomis sandorių šalimis, įskaitant dalinį arba visišką atskaitingo agento pašalinimą iš pinigų politikos operacijų rimto statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimo atveju;

(14)

kadangi pagal Statuto 34.1 straipsnį ECB priimti reglamentai nesuteikia jokių teisių ir nenustato jokių prievolių nedalyvaujančioms valstybėms narėms;

(15)

kadangi pagal Protokolo (Nr. 12) dėl kai kurių nuostatų, susijusių su Danija, 1 dalį, Danija, vadovaudamasi Edinburge 1992 m. gruodžio 12 d. priimtu sprendimu, pareiškė nedalyvausianti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape; kadangi dėl to pagal to paties Protokolo 2 dalį, Sutarties ir Statuto visi straipsniai ir visos nuostatos, susiję su išlyga, bus taikomos Danijai;

(16)

kadangi pagal Protokolo (Nr. 11) dėl kai kurių nuostatų, susijusių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, 8 dalį, Statuto 34 straipsnis Jungtinei Karalystei netaikomas, jeigu ji nedalyvaus trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape;

(17)

kadangi, nors pripažįstama, kad statistinė informacija, kuri reikalinga ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, nėra ta pati dalyvaujančioms ir nedalyvaujančioms valstybėms narėms, Statuto 5 straipsnis taikomas tiek dalyvaujančioms, tiek ir nedalyvaujančioms valstybėms narėms; kadangi šis faktas kartu su Sutarties 5 straipsniu reiškia prievolę nacionaliniu lygiu parengti ir įgyvendinti visas priemones, kurias valstybės narės laiko tinkamomis statistinei informacijai, reikalingai ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, rinkti, ir laiku pasirengti statistikos srityje, kad jos galėtų tapti dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis;

(18)

kadangi slapta statistinė informacija, kurią ECB ir nacionaliniai centriniai bankai privalo gauti ECBS užduočių vykdymui turi būti apsaugota, siekiant įgyti ir išlaikyti atskaitingų agentų pasitikėjimą; kadangi, priėmus šį reglamentą, nebus jokios priežasties taikyti nuostatas dėl konfidencialumo, neleidžiančias keistis su ECBS užduotimis susijusia konfidencialia statistine informacija, pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 6 ) nuostatas;

(19)

kadangi Statuto 38.1 straipsnyje nurodoma, kad iš ECB ir nacionalinių centrinių bankų vadovybės narių ir darbuotojų, net ir tuo atveju, jeigu jie jau baigė eiti savo pareigas, turi būti reikalaujama neatskleisti informacijos, kuriai taikomas tarnybinės paslapties saugojimo reikalavimas, o Statuto 38.2 straipsnyje numatyta, kad asmenys, galintys naudotis duomenimis, kuriems taikomi paslaptį saugoti įpareigojantys Bendrijos įstatymai, privalo tų įstatymų laikytis;

(20)

kadangi ECB personalui, pažeidusiam jam privalomas taisykles, neatsižvelgiant į tai, ar jis taip pasielgia tyčia ar per neapdairumą, taikomos drausminės priemonės ir prireikus juridinės bausmės už profesinės paslapties nesaugojimą pagal bendrąsias Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir neliečiamumo 12 ir 18 straipsnių nuostatas;

(21)

kadangi galimas statistinės informacijos panaudojimas ECBS atliekamoms užduotims vykdyti pagal Sutarties 105 straipsnį, mažinant bendrą atskaitomybės naštą, reiškia, kad šiame reglamente nustatyta konfidencialumo tvarka turi tam tikra prasme skirtis nuo bendrųjų Bendrijos ir tarptautinių statistikos konfidencialumo principų ir ypač nuo 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ( 7 ) statistikos slaptumui skirtų nuostatų; kadangi tuo pagrindu ECB atsižvelgs į Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje nustatytus pagrindinius Bendrijos statistikos principus;

(22)

kadangi šiame reglamente apibūdintas konfidencialumo režimas taikomas tik konfidencialiai statistinei informacijai, kuri perduodama Europos centriniam bankui ECBS užduotims vykdyti, ir neturi įtakos specialiosioms nacionalinėms arba Bendrijos nuostatoms, susijusioms su kitų tipų informacijos perdavimu ECB; kadangi būtina atsižvelgti į statistikos konfidencialumo taisykles, kurias taiko nacionalinės statistikos institucijos ir Komisija savo vardu renkamai statistinei informacijai;

(23)

kadangi pagal Statuto 5.1 straipsnį ECB statistikos srityje privalo bendradarbiauti su Bendrijos institucijomis arba įstaigomis, valstybių narių arba trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis; kadangi ECB ir Komisija nustatys atitinkamas bendradarbiavimo formas statistikos srityje, kad galėtų efektyviausiai atlikti savo užduotis, stengdamiesi sumažinti atskaitingų agentų naštą;

(24)

kadangi ECBS ir ECB buvo patikėta užduotis parengti statistinės atskaitomybės reikalavimus euro zonai, kad būtų galima juos visiškai taikyti Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (toliau – Trečiasis etapas); kadangi pasirengimas laiku statistikos srityje yra esminis ECBS užduotims vykdyti Trečiajame etape; kadangi esminis pasirengimo elementas yra ECB statistikos reglamentų priėmimas iki Trečiojo etapo pradžios; kadangi pageidautina, kad 1998 metais rinkos dalyviai būtų informuoti apie išsamias nuostatas, kurias ECB nuomone būtina priimti statistinės atskaitomybės reikalavimams įgyvendinti; kadangi dėl to nuo šio reglamento įsigaliojimo datos ECB būtina suteikti reglamentuojančios institucijos įgaliojimus;

(25)

kadangi šio reglamento nuostatos gali būti veiksmingai pritaikytos tik tuo atveju, jei visos dalyvaujančios valstybės narės imsis būtinų priemonių, užtikrinančių, kad jų institucijoms bus suteikti įgaliojimai padėti Europos centriniam bankui ir visapusiškai su juo bendradarbiauti, atliekant statistinės informacijos tikrinimą ir privalomą rinkimą, pagal Sutarties 5 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:▼M1

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

1. ECB statistinės atskaitomybės reikalavimai – statistinė informacija, kurią privalo teikti atskaitingieji agentai ir kuri yra reikalinga ECBS uždaviniams vykdyti;

1a. Europos statistika – statistika, kuri yra: i) reikalinga ECBS uždaviniams, kaip nurodyta Sutartyje, vykdyti; ii) nustatyta ECBS statistinio darbo programoje; ir iii) tobulinama, parengiama ir skleidžiama pagal 3a straipsnyje nurodytus statistikos principus;

2. atskaitingieji agentai – juridiniai ir fiziniai asmenys bei 2 straipsnio 3 dalyje nurodyti subjektai ir filialai, kuriems taikomi ECB statistinės atskaitomybės reikalavimai;

3. dalyvaujanti valstybė narė – valstybė narė, kuri, vadovaudamasi Sutartimi, įsivedė bendrą valiutą;

4. „rezidentas“ ir „rezidavimas“ – ekonominio intereso centro turėjimas šalies ekonominėje teritorijoje, kaip apibrėžta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje ( 8 ) A priedo 1 skyriaus 1.30 punkte; šiame kontekste „užsienio pozicijos“ ir „užsienio sandoriai“ atitinkamai reiškia dalyvaujančių valstybių narių, kurios laikomos viena ekonomine teritorija, rezidentų turto ir (arba) įsipareigojimų pozicijas ir sandorius su nedalyvaujančių valstybių narių ir (arba) trečiųjų šalių rezidentais;

5. tarptautinių investicijų balansas – užsienio finansinio turto ir įsipareigojimų apimčių balansas;

6. elektroniniai pinigai – techninėse laikmenose, įskaitant iš anksto apmokėtas korteles, elektroniniu būdu laikoma pinigų vertė, kuri gali būti plačiai naudojama mokėjimams kitiems nei emitentas subjektams atlikti nebūtinai per bankų sąskaitas, ir kuri tarnauja kaip iš anksto apmokėta pareikštinė priemonė;

7. naudojimas statistikos tikslams – naudojimas išimtinai statistiniams rezultatams ir statistinėms analizėms tobulinti ir rengti;

8. tobulinimas – veikla, kuria siekiama kurti, stiprinti ir gerinti statistinius metodus, standartus ir procedūras, naudojamus statistikai rengti ir skleisti, bei siekiama kurti naujus statistinius duomenis ir rodiklius;

9. rengimas – visos su rinkimu, saugojimu, apdorojimu ir analize susijusios veiklos rūšys, būtinos statistikai sudaryti;

10. sklaida – tokia veikla, kai vartotojams sudaromos galimybės gauti statistinius duomenis, statistines analizes ir nekonfidencialią informaciją;

11. statistinė informacija – agreguoti ir pavieniai duomenys, rodikliai ir susiję metaduomenys;

12. konfidenciali statistinė informacija – statistinė informacija, kuria remiantis gali būti nustatyta atskaitingųjų agentų arba bet kurio kito juridinio ar fizinio asmens, subjekto ar filialo tapatybė, tiesiogiai pagal jų pavadinimą ar vardą bei pavardę, ar adresą arba oficialiai suteiktą identifikavimo kodą, arba netiesiogiai dedukcijos būdu, taip atskleidžiant individualią informaciją. Siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma nustatyti atskaitingojo agento arba bet kurio kito juridinio ar fizinio asmens, subjekto arba filialo tapatybę, reikia atsižvelgti į visas priemones, kuriomis pagrįstai galėtų pasinaudoti trečioji šalis minėto atskaitingojo agento ar kito juridinio ar fizinio asmens, subjekto arba filialo tapatybei nustatyti.

▼B

2 straipsnis

Atraminė atskaitomybės visuma

▼M1

1.  ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti ECB, pagal Statuto 5.2 straipsnį padedant nacionaliniams centriniams bankams, turi teisę iš atraminės atskaitomybės visumos rinkti statistinę informaciją, kiek tai būtina ECBS uždaviniams vykdyti. Informacija gali būti renkama visų pirma pinigų ir finansų statistikos, banknotų statistikos, mokėjimų ir mokėjimo sistemų statistikos, finansinio stabilumo statistikos, mokėjimų balanso statistikos ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityse. Kai tai būtina ECBS uždaviniams vykdyti, deramai pagrįstais atvejais taip pat gali būti renkama papildoma informacija kitose srityse. Informacija, renkama ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti, konkrečiau apibrėžiama ECBS statistinio darbo programoje.

2.  Šiuo atžvilgiu atraminę atskaitomybės visumą sudaro toliau išvardyti atskaitingieji agentai:

a) juridiniai ir fiziniai asmenys, reziduojantys valstybėje narėje ir priklausantys „finansinių korporacijų“ sektoriui, kaip apibrėžta ESS 95;

b) pašto žiro įstaigos, reziduojančios valstybėje narėje;

c) juridiniai ir fiziniai asmenys, reziduojantys valstybėje narėje, atsižvelgiant į tai, ar jie turi užsienio pozicijų arba vykdė užsienio sandorius;

d) juridiniai ir fiziniai asmenys, reziduojantys valstybėje narėje, atsižvelgiant į tai, ar jie išleido vertybinių popierių arba elektroninių pinigų;

e) juridiniai ir fiziniai asmenys, reziduojantys dalyvaujančioje valstybėje narėje, atsižvelgiant į tai, ar jie turi finansinių pozicijų kitų dalyvaujančių valstybių narių rezidentų atžvilgiu arba vykdė finansinius sandorius su kitų dalyvaujančių valstybių narių rezidentais.

▼B

3.  Subjektas, kuriam kitu atveju būtų taikomas šio straipsnio 2 dalies apibrėžimas, tačiau kuris pagal savo rezidavimo šalies nacionalinę teisę nėra nei juridinis asmuo, nei fizinių asmenų grupė, nors gali turėti teisių ir prievolių, yra atskaitingas agentas. Tokio subjekto atskaitomybės prievolę vykdo juridiškai jam atstovaujantys asmenys.

Jeigu juridinis asmuo, fizinių asmenų grupė arba subjektas, kaip nurodoma šios dalies pirmojoje pastraipoje, turi filialą rezidentą kitoje šalyje, toks filialas, nepriklausomai nuo to, kur yra išsidėsčiusi jo centrinė buveinė, jeigu jis atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, išskyrus reikalavimą turėti atskirą juridinio asmens statusą, yra individualiai atskaitingas agentas. Visi toje pačioje valstybėje narėje įsteigti filialai laikomi vienu filialu, kai jie priklauso tam pačiam ekonomikos subsektoriui. Filialo (skyriaus) atskaitomybės prievolę vykdo juridiškai jam atstovaujantys asmenys.

▼M1

4.  Tinkamai pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, finansinio stabilumo statistikai, ECB turi teisę iš juridinių ir fizinių asmenų, nurodytų 2 dalies a punkte, ir iš 3 dalyje nurodytų subjektų ir filialų rinkti konsoliduotą statistinę informaciją, įskaitant informaciją apie tokių juridinių ir fizinių asmenų bei subjektų kontroliuojamus subjektus. ECB detaliai nustato konsolidavimo mastą.

2a straipsnis

Bendradarbiavimas su ESS

Siekiant sumažinti atskaitomybės naštą ir garantuoti darną, kurios reikia Europos statistikai rengti, ECBS ir ESS glaudžiai bendradarbiauja, laikydamosi 3a straipsnyje nustatytų statistikos principų.

▼M1

3 straipsnis

Statistinės atskaitomybės reikalavimų apibrėžimo tvarka

Apibrėždamas ir taikydamas savo statistinės atskaitomybės reikalavimus, ECB nurodo faktinę atskaitomybės visumą 2 straipsnyje apibrėžtos atraminės atskaitomybės visumos ribose. Nepažeisdamas savo statistinės atskaitomybės reikalavimų vykdymo, ECB:

a) kiek įmanoma naudojasi esamais statistiniais duomenimis;

b) atsižvelgia į atitinkamus europinius ir tarptautinius statistikos standartus;

c) gali visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingųjų agentų klases nuo jo statistinės atskaitomybės reikalavimų.

Prieš priimdamas reglamentą, kaip nurodyta 5 straipsnyje, dėl naujos statistikos, ECB įvertina atitinkamos naujos statistinės informacijos rinkimo naudą ir sąnaudas. Jis ypač atsižvelgia į specifines rinkimo ypatybes, atskaitomybės visumos dydį ir periodiškumą, taip pat į statistikos institucijų ar administracijų jau turimą statistinę informaciją.

▼M1

3a straipsnis

ECBS parengtos Europos statistikos pagrindiniai statistikos principai

ECBS vykdomam Europos statistikos tobulinimui, rengimui ir sklaidai taikomi nešališkumo, objektyvumo, profesinio nepriklausomumo, išlaidų efektyvumo, statistinių duomenų konfidencialumo, atskaitomybės naštos mažinimo ir aukštos rezultatų kokybės, įskaitant patikimumą, principai, o šių principų apibrėžtis tvirtina, tobulina ir skelbia ECB. Šie principai yra panašūs į 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos ( 9 ) nustatytus statistikos principus.

▼B

4 straipsnis

Valstybių narių prievolės

Valstybės narės veikia statistikos srityje ir visapusiškai bendradarbiauja su ECBS, kad garantuotų Statuto 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą.

5 straipsnis

ECB reguliavimo galios

1.  ECB gali priimti reglamentus dėl savo statistinės atskaitomybės reikalavimų nustatymo ir taikymo dalyvaujančių valstybių narių faktinei atskaitomybės visumai.

2.  Siekdamas garantuoti nuoseklumą, kuris būtinas rengiant statistinius duomenis, atitinkančius specialius jiems keliamus informacijos reikalavimus, ECB konsultuojasi su Komisija dėl reglamentų projektų kiekvienu atveju, kai minėti reglamentai yra susiję su Komisijos statistiniais reikalavimais. Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetas pagal savo kompetenciją dalyvauja Komisijos ir ECB bendradarbiavimo procese.

6 straipsnis

Statistinės informacijos tikrinimo ir privalomo rinkimo teisė

1.  Jeigu įtariama, kad atskaitingas agentas, reziduojantis dalyvaujančioje valstybėje narėje, pažeidė, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, tai ECB ir, remiantis Statuto 5 straipsnio 2 dalimi, atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas turi teisę tikrinti statistinės informacijos teisingumą ir kokybę bei privalomai tokią informaciją rinkti. Tačiau, jeigu tokia statistinė informacija yra reikalinga siekiant parodyti, kad vykdomi privalomųjų atsargų reikalavimai, tikrinimą reikia atlikti pagal 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo ( 10 ) 6 straipsnį. Teisė tikrinti statistinę informaciją arba atlikti privalomą jos rinkimą reiškia teisę:

a) reikalauti pateikti dokumentus;

b) tikrinti atskaitingų agentų buhalterines knygas ir dokumentus;

c) daryti tokių buhalterinių knygų ir dokumentų kopijas arba jų išrašus; ir

d) gauti paaiškinimus raštu arba žodžiu.

2.  ECB arba kompetentingas nacionalinis centrinis bankas raštu praneša atskaitingam agentui apie savo sprendimą tikrinti statistinę informaciją arba ją privalomai rinkti, nurodydamas laikotarpį, per kurį turi būti patenkintas tikrinimo reikalavimas, sankcijas, taikytinas nepatenkinus reikalavimo, ir teisę jį peržiūrėti. ECB ir atitinkamas nacionalinis centrinis bankas vienas kitą informuoja apie tokius tikrinimo reikalavimus.

3.  Statistinė informacija tikrinama ir privalomai renkama laikantis nacionalinių procedūrų. Procedūros išlaidas padengia atitinkamas atskaitingas agentas, jeigu nustatoma, kad jis pažeidė statistinės atskaitomybės reikalavimus.

4.  ECB gali priimti reglamentus, nustatančius sąlygas, pagal kurias galima naudotis teise tikrinti arba privalomai rinkti statistinę informaciją.

5.  Dalyvaujančių valstybių narių nacionalinės institucijos pagal savo kompetenciją teikia reikalingą pagalbą ECB ir nacionaliniams centriniams bankams, vykdantiems šiame straipsnyje nustatytus įgaliojimus.

6.  Kai atskaitingas agentas prieštarauja arba trukdo reikalingos statistinės informacijos tikrinimo procesui arba privalomam rinkimui, dalyvaujanti valstybė narė, kurioje yra išsidėsčiusios atskaitingo agento patalpos, teikia būtiną pagalbą, įskaitant galimybę ECB arba nacionaliniam centriniam bankui patekti į atskaitingo agento patalpas, kad būtų galima naudotis šio straipsnio 1 dalyje paminėtomis teisėmis.

7 straipsnis

Sankcijų taikymas

1.  ECB turi teisę šiame straipsnyje nustatytas sankcijas taikyti dalyvaujančioje valstybėje narėje reziduojantiems atskaitingiems agentams, kuriems taikomi atskaitomybės reikalavimai ir kurie nevykdo prievolių, numatytų šiame reglamente arba ECB reglamentuose ar sprendimuose, apibrėžiančiuose ir nustatančiuose ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus.

2.  Prievolė perduoti tam tikrą statistinę informaciją ECB arba nacionaliniam centriniam bankui laikoma neįvykdyta, jeigu:

a) ECB arba nacionalinis centrinis bankas nustatytu terminu negauna jokios statistinės informacijos; arba

b) statistinė informacija yra neteisinga, nepilna, arba neatitinkančios reikalavimo formos.

3.  Prievolė leisti ECB ir nacionaliniams centriniams bankams tikrinti atskaitingų agentų Europos centriniam bankui arba nacionaliniam centriniam bankui teikiamos statistinės informacijos tikslumą ir kokybę laikoma pažeista visais atvejais, kai atskaitingas agentas trukdo šiai veiklai. Minėtas trukdymas apima, tačiau tuo neapsiriboja, tokius veiksmus, kai ECB arba nacionaliniam centriniam bankui nepateikiami dokumentai, arba kai jie neįleidžiami į patalpas, kai to reikia tikrinimo užduočiai arba privalomam rinkimui vykdyti.

4.  ECB gali taikyti atskaitingam agentui toliau išvardytas sankcijas:

a) pažeidus šio straipsnio 2 dalies a punktą kasdien mokama ne didesnė kaip 10 000 eurų piniginė bauda, kurios galutinė suma neturi viršyti 100 000 eurų;

b) pažeidus šio straipsnio 2 dalies b punktą mokama ne didesnė kaip 200 000 eurų piniginė bauda; ir

c) pažeidus šio straipsnio 3 dalį mokama ne didesnė kaip 200 000 eurų piniginė bauda.

5.  Šio straipsnio 4 dalyje nustatytos sankcijos taikomos kaip papildomos kartu su atskaitingo agento prievole padengti tikrinimo ir privalomo rinkimo procedūros išlaidas, kaip reikalaujama 6 straipsnio 3 dalyje.

6.  Vykdydamas šiame straipsnyje numatytus įgaliojimus, ECB veikia pagal Reglamente (EB) Nr. 2532/98 nustatytus principus ir procedūras.

▼M1

8 straipsnis

ECBS surinktos konfidencialios statistinės informacijos apsauga ir naudojimas

Siekiant užkirsti kelią neteisėtam konfidencialios statistinės informacijos, kurią ECBS nariui suteikė atskaitingasis agentas ar kitas juridinis ar fizinis asmuo, subjektas ar filialas arba kuri yra perduodama pačioje ECBS, naudojimui ir atskleidimui, taikomos toliau išdėstytos taisyklės:

1) ECBS konfidencialią statistinę informaciją naudoja išskirtinai tik ECBS uždaviniams vykdyti, išskyrus atvejus, kai susiklosto bet kurios iš toliau išdėstytų aplinkybių:

a) jeigu atskaitingasis agentas arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, subjektas arba filialas, kurių tapatybė gali būti nustatyta, yra davę tiesioginį savo sutikimą minėtą statistinę informaciją naudoti kitiems tikslams;

b) siekiant perduoti informaciją ESS nariams pagal 8a straipsnio 1 dalį;

c) siekiant suteikti mokslinių tyrimų institucijoms prieigą prie konfidencialios statistinės informacijos, pagal kurią tiesioginis tapatybės nustatymas negalimas, ir gavus išankstinį aiškų informaciją pateikusios institucijos sutikimą;

▼M2

d) ECB ir nacionalinių centrinių bankų atveju, jei minėta statistinė informacija naudojama rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje;

▼M2

e) nacionalinių centrinių bankų atveju, atliekant Statute nenumatytas funkcijas, laikantis Statuto 14 straipsnio 4 dalies.

▼M1

2) Atskaitingieji agentai informuojami apie statistinę ir kitą, administracinę, paskirtį, kuriai gali būti panaudota jų teikiama statistinė informacija. Atskaitingieji agentai turi teisę gauti informaciją apie perdavimo teisinį pagrindą ir priimtas apsaugos priemones.

3) ECBS nariai imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta konfidencialios statistinės informacijos fizinė ir loginė apsauga. ECB nustato bendras taisykles ir įgyvendina minimalius standartus, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam konfidencialios statistinės informacijos atskleidimui ir jos naudojimui be leidimo.

4) Konfidenciali statistinė informacija, surinkta vadovaujantis Statuto 5 straipsniu, ECBS viduje perduodama:

▼M2

a) tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina Sutartyje nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti arba ECBS nariams pavestiems uždaviniams rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje vykdyti; arba

▼M1

b) jei toks perdavimas yra būtinas siekiant veiksmingai tobulinti, rengti arba skleisti statistiką pagal Statuto 5 straipsnį arba siekiant pagerinti jos kokybę.

▼M2

4a) Laikydamasi Sąjungos arba nacionalinės teisės, ECBS gali perduoti konfidencialią statistinę informaciją valstybių narių ir Sąjungos institucijoms arba organams, atsakingiems už finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūrų priežiūrą arba finansų sistemos stabilumą, ir Europos stabilumo mechanizmui (ESM) tik tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina jų atitinkamiems uždaviniams vykdyti. Konfidencialią statistinę informaciją gaunančios institucijos arba organai imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų konfidencialios statistinės informacijos fizinę ir loginę apsaugą. Bet koks tolesnis perdavimas turi būti būtinas tiems uždaviniams atlikti ir tam turi būti duotas aiškus ECBS nario, kuris surinko konfidencialią statistinę informaciją, leidimas. Tokio leidimo nereikalaujama ESM nariams toliau perduodant tokią informaciją nacionaliniams parlamentams tokia apimtimi, kiek tai reikalaujama pagal nacionalinę teisę, su sąlyga, kad ESM narys prieš perdavimą būtų pasikonsultavęs su ECBS nariu ir kad bet kuriuo atveju valstybė narė būtų ėmusis visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų konfidencialios statistinės informacijos fizinę ir loginę apsaugą pagal šį reglamentą. Perduodant konfidencialią statistinę informaciją pagal šią dalį, ECBS imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų konfidencialios statistinės informacijos fizinę ir loginę apsaugą pagal šio straipsnio 3 dalį.

▼M1

5) ECB gali priimti sprendimą dėl konfidencialios informacijos, kuri iš pradžių buvo surinkta kitiems tikslams nei numatyta Statuto 5 straipsnyje, rinkimo ir perdavimo ECBS viduje tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina, jei tai reikalinga siekiant veiksmingai tobulinti ar rengti statistiką arba gerinti jos kokybę, ir jei tokia statistika yra būtina Sutartyje nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti.

6) Konfidencialia statistine informacija gali būti keičiamasi ECBS viduje, siekiant suteikti mokslinių tyrimų institucijoms prieigą prie tokios informacijos, kaip nustatyta 1 dalies c punkte ir 2 dalyje.

7) Statistinė informacija, gauta iš šaltinių, kurie pagal nacionalinės teisės aktus yra prieinami visuomenei, nėra laikoma konfidencialia.

8) Valstybės narės ir ECB patvirtina visas reikiamas priemones, kad užtikrintų konfidencialios statistinės informacijos apsaugą, įskaitant tinkamų priverstinio vykdymo priemonių taikymą pažeidimo atveju.

Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant specialių nacionalinių ar Bendrijos nuostatų, susijusių su informacijos, išskyrus konfidencialios statistinės informacijos, perdavimu ECB, ir netaikomas konfidencialiai statistinei informacijai, iš pradžių perduotai tarp ESS institucijos ir ECBS nario, kuriai taikomas 8a straipsnis.

Šis straipsnis netrukdo konfidencialios statistinės informacijos, surinktos kitiems nei ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų vykdymas tikslams, arba surinktos ir papildomiems tikslams, naudoti šiems kitiems tikslams.

▼M1

8a straipsnis

Keitimasis konfidencialia statistine informacija tarp ECBS ir ESS

1.  Nepažeidžiant nacionalinių nuostatų dėl keitimosi konfidencialia statistine informacija, išskyrus informaciją, kuriai taikomas šis reglamentas, konfidencialią statistinę informaciją ESS institucijai perduoti gali šią informaciją surinkęs ECBS narys, jei šis perdavimas yra būtinas siekiant veiksmingai tobulinti, rengti ar skleisti Europos statistiką arba gerinti jos kokybę atitinkamose ESS ir ECBS kompetencijos srityse ir jei ši būtinybė yra pagrindžiama.

2.  Norint dar toliau perduoti duomenis po pirmo perdavimo, privalo būti gautas aiškus informaciją surinkusios institucijos leidimas.

3.  Konfidencialios statistinės informacijos, perduodamos tarp ESS institucijos ir ECBS nario, negalima naudoti tikslams, kurie nėra išskirtinai statistiniai tikslai, pavyzdžiui, administraciniams ar mokesčių tikslams arba teisminiams procesams ar 6 bei 7 straipsniuose nurodytiems tikslams.

4.  Statistinė informacija, kurią ECBS nariai gauna iš ESS institucijų ir kuri buvo gauta iš visuomenei teisėtai prieinamų šaltinių bei kuri pagal nacionalinės teisės aktus ir toliau yra prieinama visuomenei, nelaikoma konfidencialia informacija statistikos, gautos iš šios statistinės informacijos, sklaidos tikslais.

5.  Atitinkamose savo kompetencijos srityse ECBS nariai imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta ESS institucijų suteiktos konfidencialios statistinės informacijos fizinė ir loginė apsauga (statistinė atskleidimo kontrolė).

6.  ESS institucijų suteikta konfidenciali statistinė informacija prieinama tik darbuotojams, vykdantiems statistinę veiklą jų specifinėse darbo srityse. Tie asmenys šiuos duomenis naudoja išskirtinai tik statistiniams tikslams. Šis apribojimas jiems taikomas net ir nustojus eiti savo pareigas.

7.  Valstybės narės ir ECB imasi tinkamų priemonių tam, kad užkirstų kelią bet kokiems ESS institucijų suteiktos konfidencialios statistinės informacijos apsaugos pažeidimams ir už juos taikytų sankcijas.

8b straipsnis

Konfidencialumo ataskaita

ECB skelbia metinę konfidencialumo ataskaitą apie priemones, patvirtintas 8 ir 8a straipsniuose nurodytos statistinės informacijos konfidencialumui apsaugoti.

8c straipsnis

Konfidencialios informacijos apie asmenis apsauga

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 11 ) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo ( 12 ).

8d straipsnis

Prieiga prie administracinių registrų

Kad būtų sumažinta respondentams tenkanti našta, nacionaliniai centriniai bankai ir ECB turi turėti prieigą prie reikiamų administracinių duomenų šaltinių savo atitinkamose viešojo administravimo sistemose tiek, kiek tie duomenys būtini Europos statistikai tobulinti, rengti ir skleisti.

Prireikus kiekviena valstybė narė ir ECB pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis nustato praktinę tvarką ir sąlygas, pagal kuriuos suteikiama faktinė prieiga.

Tuos duomenis ECBS nariai naudoja išskirtinai tik statistiniams tikslams.

▼B

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šio reglamento 5 straipsnis, 6 straipsnio 4 dalis ir 8 straipsnio 9 dalis taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Kiti straipsniai taikomi nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1 —————( 1 ) OL C 246, 1998 8 6, p. 12.

( 2 ) OL C 328, 1998 10 26.

( 3 ) Nuomonė pareikšta 1998 m. spalio 8 d. (dar nepaskelbta Oficialiame leidinyje).

( 4 ) OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

( 5 ) OL L 318, 1998 11 27.

( 6 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31

( 7 ) OL L 52, 1997 2 22, p. 1

( 8 ) OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

( 9 ) OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

( 10 ) OL L 318, 1998 11 27.

( 11 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

( 12 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Top