EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20220119

Consolidated text: 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2022-01-19

01997R0338 — LT — 19.01.2022 — 022.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 338/97

1996 m. gruodžio 9 d.

dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

(OL L 061 1997.3.3, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1497/2003 2003 m. rugpjūčio 18 d.

  L 215

3

27.8.2003

►M9

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003

 M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 834/2004 2004 m. balandžio 28 d.

  L 127

40

29.4.2004

 M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1332/2005, 2005 m. rugpjūčio 9 d.

  L 215

1

19.8.2005

 M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 318/2008 2008 m. kovo 31 d.

  L 95

3

8.4.2008

 M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 407/2009 2009 m. gegužės 14 d.

  L 123

3

19.5.2009

►M14

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 398/2009 2009 m. balandžio 23 d.

  L 126

5

21.5.2009

 M15

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 709/2010 2010 m. liepos 22 d.

  L 212

1

12.8.2010

 M16

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 101/2012 2012 m. vasario 6 d.

  L 39

133

11.2.2012

 M17

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1158/2012 2012 m. lapkričio 27 d.

  L 339

1

12.12.2012

 M18

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 750/2013 2013 m. liepos 29 d.

  L 212

1

7.8.2013

 M19

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1320/2014 2014 m. gruodžio 1 d.

  L 361

1

17.12.2014

 M20

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2029 2016 m. lapkričio 10 d.

  L 316

1

23.11.2016

 M21

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/128 2017 m. sausio 20 d.

  L 21

1

26.1.2017

 M22

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/160 2017 m. sausio 20 d.

  L 27

1

1.2.2017

►M23

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1010 2019 m. birželio 5 d.

  L 170

115

25.6.2019

 M24

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2117 2019 m. lapkričio 29 d.

  L 320

13

11.12.2019

►M25

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2280 2021 m. gruodžio 16 d.

  L 473

1

30.12.2021


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 139, 5.6.2009, p.  35 (407/2009)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 023, 28.1.2017, p.  123 (2017/128)

 C3

Klaidų ištaisymas, OL L 330, 20.12.2019, p.  104 (2019/2117)(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 338/97

1996 m. gruodžio 9 d.

dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas – vadovaujantis tolesniais straipsniais apsaugoti laukinės faunos ir floros rūšis ir garantuoti jų išlikimą kontroliuojant prekybą jomis.

Šis reglamentas taikomas laikantis 2 straipsnyje apibrėžtos Konvencijos tikslų, principų ir nuostatų.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente:

a) 

„Komitetas“ – tai Prekybos laukine fauna ir flora komitetas, įsteigtas vadovaujantis 18 straipsniu;

b) 

„Konvencija“ – tai Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (Cites);

c) 

„kilmės šalis“ – tai šalis, kurioje egzempliorius buvo paimtas iš natūralios aplinkos, išaugintas nelaisvėje arba dirbtinai padaugintas;

d) 

„pranešimas apie importą“ – tai informacija, kurią importuotojas arba jo įgaliotinis ar atstovas, įveždamas į Bendriją C ir D prieduose nurodytų rūšių egzempliorius, pateikia formoje, kurią nurodo Komisija 18 straipsnyje nustatyta tvarka;

e) 

„įvežimas iš jūros“ – tai bet kokio egzemplioriaus, kuris buvo sugautas ir dabar yra pateikiamas tiesiai iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūrinės aplinkos, įskaitant virš jūros esančią oro erdvę, jūros dugną ir jūros podirvį, įvežimas į Bendriją;

f) 

„išdavimas“ – tai visų leidimo arba sertifikato rengimo bei įteisinimo procedūrų užbaigimas ir jo įteikimas pareiškėjui;

g) 

„valdymo institucija“ – tai nacionalinė administracinė institucija, kurią valstybė narė paskiria vadovaudamasi 13 straipsnio 1 dalies a punktu, o trečioji šalis, kuri yra Konvencijos šalis, – vadovaudamasi Konvencijos IX straipsniu;

h) 

„paskirties valstybė narė“ – tai egzemplioriaus eksporto arba reeksporto dokumente nurodyta paskirties valstybė narė; kai įvežama iš jūros – tai valstybė narė, kurios jurisdikcijoje yra ta vieta, į kurią pristatomas egzempliorius;

i) 

„siūlymas parduoti“ – siūlymas parduoti arba kuris nors kitas veiksmas, kurį pagrįstai būtų galima tokiu vadinti, įskaitant reklamavimą arba skelbimą parduoti skatinantį veiksmą bei kvietimą tartis;

j) 

„asmeniniai arba namų ūkio daiktai“ – tai negyvi egzemplioriai, jų dalys ir dirbiniai, priklausantys privačiam asmeniui ir sudarantys arba skirti tam, kad sudarytų jo įprastų daiktų ir kilnojamojo turto dalį;

k) 

„paskirties vieta“ – tai vieta, kurioje, kaip įvežant į Bendriją manoma, egzemplioriai bus laikomi; jei įvežami gyvi egzemplioriai, tai yra pirmoji vieta, kur numatoma laikyti egzempliorius po karantino arba kitokio izoliavimo, kad būtų atliktas sanitarinis jų patikrinimas arba kontrolė;

l) 

„populiacija“ – tai visi individai, kuriems būdingi biologiniai arba geografiniai bendrumai;

m) 

„tikslai, kurie visų pirma yra komerciniai“ – tai visi tikslai, kurių nekomerciniai aspektai nėra svarbūs;

n) 

„reeksportas iš Bendrijos“ – tai bet kokio anksčiau įvežto egzemplioriaus išvežimas iš Bendrijos;

o) 

„antrinis įvežimas į Bendriją“ – tai bet kurio anksčiau eksportuoto ar reeksportuoto egzemplioriaus įvežimas į Bendriją;

p) 

„pardavimas“ – tai bet kokia pardavimo forma. Šiame reglamente nuoma, barteris arba mainai laikomi pardavimu; panašiai traktuojami ir giminingi žodžiai;

q) 

„mokslo institucija“ – tai tokia mokslo institucija, kurią valstybė narė paskiria vadovaudamasi 13 straipsnio 1 dalies b punktu, o Konvencijos narė trečioji šalis – vadovaudamasi Konvencijos IX straipsniu;

r) 

„Mokslinio tyrimo grupė“ – tai konsultacinė institucija, įkurta vadovaujantis 17 straipsniu;

s) 

„rūšis“ – tai rūšis, porūšis arba jų populiacija;

t) 

„egzempliorius“ – tai bet kuris A–D prieduose nurodytas gyvūnas arba augalas, gyvas ar negyvas, bet kuri jo dalis arba jo dirbinys, esantis arba nesantis kitose prekėse, ir visos kitos prekės, kurios, sprendžiant iš lydimųjų dokumentų, jų pakuočių, ženklų, etikečių ar kitų dalykų, yra tų rūšių gyvūnų arba augalų dalys ar jų dirbiniai arba turi jų savo sudėtyje, jei tokioms konkrečioms dalims arba jų dirbiniams netaikomos šio reglamento nuostatos arba nuostatos dėl priedo, kuriame atitinkama rūšis yra nurodyta.

Egzemplioriais laikomi A–D punktuose išvardytų rūšių egzemplioriai, jei tai yra gyvūnas arba augalas, kurio bent vienas iš „tėvų“ yra išvardytųjų rūšių sąraše, arba yra tokio gyvūno arba augalo dalis ar jo dirbinys. Kai tokio gyvūno arba augalo „tėvai“ yra tokių rūšių, kurios yra nurodytos skirtinguose prieduose, arba jeigu tik vieno iš „tėvų“ rūšis yra nurodyta, taikomos griežtesnio priedo nuostatos. Tačiau hibridiniams augalams, kurių bent vienas iš „tėvų“ yra A priede nurodytų rūšių sąraše, griežtesnio priedo nuostatos taikomos tik tada, kai ši rūšis yra apibūdinta tame priede;

u) 

„prekyba“ – tai egzempliorių, kuriems taikomos šio reglamento nuostatos, įvežimas į Bendriją, įskaitant įvežimą iš jūros, eksportas iš jos ir reeksportas, o taip pat šios nuosavybės panaudojimas, vežimas ir perleidimas Bendrijos teritorijoje, įskaitant valstybės narės teritoriją;

v) 

„tranzitas“ – tai įvardytam gavėjui skirtų egzempliorių vežimas iš vieno ne Bendrijos teritorijoje esančio punkto į kitą per Bendrijos teritoriją, kuris gali laikinai nutrūkti tik dėl priežasčių, susijusių su šia transporto forma;

w) 

„perdirbti egzemplioriai, įgyti daugiau kaip prieš 50 metų“ – tai egzemplioriai, kurių natūralus pirminis pavidalas daugiau kaip 50 metų iki šio reglamento įsigaliojimo buvo smarkiai pakeistas ir iš jų buvo pagaminti juvelyriniai dirbiniai, papuošalai, meno dirbiniai, naudingi daiktai ar muzikos instrumentai ir kurie valstybės narės valdymo institucijai priimtinu būdu buvo įgyti tokiu pavidalu. Tokie egzemplioriai laikomi perdirbtais tik jei juos galima aiškiai priskirti vienai iš anksčiau minėtų kategorijų ir jų nebereikia toliau apdirbinėti: raižyti, meistruoti arba gaminti, kad jie galėtų atitikti paskirtį;

x) 

„patikrinimai įvežant, eksportuojant, reeksportuojant ir vežant tranzitu“ – tai šiame reglamente numatytų dokumentų – sertifikatų, leidimų ir pranešimų – patikrinimas ir (Bendrijos nuostatose numatytais atvejais arba kitais atvejais reprezentatyviosios atrankos būdu) egzempliorių apžiūrėjimas, siekiant, jei reikia juos ištirti arba kruopščiau patikrinti.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.  

A priedą sudaro:

a) 

Konvencijos I priedėlyje išvardytos rūšys, kurioms valstybės narės nepadarė išimčių;

b) 

bet kuri rūšis:

i) 

kuri turi arba gali turėti paklausą Bendrijoje ar tarptautinėje prekyboje ir kuriai gresia išnykimas arba kuri yra tokios reta, kad dėl bet kokio masto prekybos kiltų šios rūšies išnykimo pavojus,

arba

ii) 

priklausanti genčiai, kurios dauguma rūšių, arba rūšiai, kurios dauguma porūšių remiantis a punkte ir b punkto i papunktyje nurodytais kriterijais yra išvardyti A priede ir kuriuos įtraukti į priedo sąrašą yra labai svarbu siekiant veiksmingai apsaugoti tuos taksonus.

2.  

B priedą sudaro:

a) 

Konvencijos II priedėlyje išvardytos rūšys, išskyrus nurodytas A priede, kurioms valstybės narės nepadarė išimčių;

b) 

Konvencijos I priedėlyje išvardytos rūšys, kurioms padarytos išlygos;

c) 

visos kitos Konvencijos I arba II priedėliuose nenurodytos rūšys:

i) 

kuriomis vyksta tokio masto tarptautinė prekyba, kuri gali nesiderinti su:

— 
jų išlikimu ar su populiacijų išlikimu tam tikrose šalyse arba
— 
tokio lygio visos populiacijos išsaugojimu, koks derinasi su tų rūšių vaidmeniu jų ekosistemose,

arba

ii) 

kurias įtraukti į priedą dėl jų išvaizdos, panašios į kitas A ar B prieduose išvardytas rūšis, yra labai svarbu siekiant užtikrinti veiksmingą prekybos tokių rūšių egzemplioriais kontrolę;

d) 

rūšys, kurių gyvų egzempliorių įvežimas į Bendrijos natūralią buveinę, kaip nustatyta, keltų ekologinę grėsmę Bendrijos vietinei laukinei faunai ir florai.

3.  

C priedą sudaro:

a) 

Konvencijos III priedėlyje išvardytos rūšys, išskyrus nurodytas A ar B prieduose, kurioms valstybės narės nepadarė išlygų;

b) 

Konvencijos II priedėlyje išvardytos rūšys, kurioms padarytos išlygos.

4.  

D priedą sudaro:

a) 

A–C prieduose neišvardytos rūšys, importuojamos į Bendriją tokiais kiekiais, kokius galima garantuotai kontroliuoti;

b) 

Konvencijos III priedėlyje išvardytos rūšys, kurioms padarytos išlygos.

5.  
Jei šiame reglamente nurodytų rūšių apsaugos būklė garantuoja jų įtraukimą į vieną iš Konvencijos priedėlių, valstybės narės padeda padaryti būtinus dalinius pakeitimus.

4 straipsnis

Įvežimas į Bendriją

1.  
Įvežant į Bendriją A priede išvardytų rūšių egzempliorius, įvežimo punkte esančioje pasienio muitinėje reikalaujama pateikti paskirties valstybės narės valdymo institucijos išduotą importo leidimą, o po to atlikti reikiamą patikrinimą.

Importo leidimas gali būti išduodamas tik atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus vadovaujantis 6 dalimi, ir jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

kompetentinga mokslo institucija, apsvarsčiusi kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės pateiktą nuomonę, pranešė, kad įvežimas į Bendriją:

i) 

nepakenks šių rūšių apsaugos būklei arba nesumažins teritorijos, kurioje gyvena atitinkamų rūšių populiacija;

ii) 

vyksta:

— 
įgyvendinant vieną iš 8 straipsnio 3 dalies e, f ir g punktuose nurodytų tikslų arba
— 
įgyvendinant kitus tikslus, nekeliančius šių rūšių išnykimo pavojaus;
b) 
i) 

pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad egzemplioriai buvo gauti laikantis šių rūšių apsaugos teisės aktų; importuojant iš trečiųjų šalių Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių egzempliorius, tai būtų eksporto leidimas ar reeksporto sertifikatas, arba jų kopijos, kuriuos eksporto arba reeksporto šalies kompetentinga institucija išdavė laikydamasi Konvencijos;

ii) 

tačiau išduodant importo leidimus A priede išvardytoms rūšims pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą, tokių dokumentais pagrįstų įrodymų nereikalaujama, bet kiekvieno tokio importo leidimo originalas pareiškėjui neišduodamas tol, kol jis nepateikia eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato;

c) 

kompetentinga mokslo institucija yra įsitikinusi, jog gyvajam egzemplioriui paskirties šalyje skirtos patalpos yra tinkamai įrengtos, kad jis būtų saugus ir gerai prižiūrimas;

d) 

valdymo institucija yra įsitikinusi, kad egzempliorius nebus naudojamas visų pirma komerciniams tikslams;

e) 

valdymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga mokslo institucija, įsitikina, jog nėra jokių kitų veiksnių, trukdančių apsaugoti konkrečią rūšį, dėl kurių nebūtų galima išduoti importo leidimo; ir

f) 

valdymo institucija yra įsitikinusi, kad įvežant iš jūros kiekvienas gyvas egzempliorius bus paruoštas ir vežamas taip, kad sumažėtų jo sužalojimo arba žiauraus elgesio su juo pavojus bei grėsmė sveikatai.

2.  
Įvežant į Bendriją B priede išvardytų rūšių egzempliorius, įvežimo punkte esančioje pasienio muitinėje reikalaujama pateikti paskirties valstybės narės valdymo institucijos išduotą importo leidimą, o po to atlikti reikiamą patikrinimą.

Importo leidimas gali būti išduodamas tik atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus vadovaujantis šio 6 dalimi, ir jeigu:

a) 

kompetentinga mokslo institucija, išanalizavusi turimus duomenis ir apsvarsčiusi kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės pateiktą nuomonę, priėjo prie išvados, kad atsižvelgiant į dabartinį arba numatomą prekybos mastą minėtų rūšių egzempliorių įvežimas į Bendriją nepakenks tų rūšių apsaugos būklei arba nesumažins teritorijos, kurioje gyvena tų rūšių populiacijos. Ši išvada taikoma ir tolesniam importui tol, kol aukščiau paminėti veiksniai ženkliai pasikeis;

b) 

pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, jog gyvajam egzemplioriui paskirties šalyje skirtos patalpos yra tinkamai įrengtos, kad jis būtų saugus ir gerai prižiūrimas;

c) 

laikomasi 1 dalies b punkto i, e ir f papunkčių reikalavimų.

3.  

Įvežant į Bendriją C priede išvardytų rūšių egzempliorius, jie atitinkamai tikrinami, o prieš tai įvežimo punkte esančioje pasienio muitinėje reikalaujama pateikti pranešimą apie importą ir:

a) 

kai iš šalies eksportuojamos C priede nurodytos rūšys, pareiškėjas pateikia eksporto leidimą, tos šalies kompetentingos institucijos išduotą vadovaujantis Konvencija ir įrodantį, kad egzemplioriai buvo gauti laikantis nacionalinės teisės aktų dėl konkrečių rūšių apsaugos; arba

b) 

kai iš šalies eksportuojamos C priede nurodytos rūšys, arba reeksportuojama iš kurios nors šalies, pareiškėjas pateikia eksporto leidimą, reeksporto sertifikatą arba kilmės pažymėjimą, vadovaujantis Konvencija išduotus šią teisę turinčios eksportuojančios arba reeksportuojančios šalies kompetentingos institucijos.

4.  
Įvežant į Bendriją D priede išvardytų rūšių egzempliorius, įvežimo punkte esančioje pasienio muitinėje reikalaujama pateikti paskirties valstybės narės valdymo institucijos išduotą pranešimą dėl importo, o po to atlikti reikiamą patikrinimą.
5.  

1 dalies a ir d punktuose bei 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytos importo leidimo išdavimo sąlygos netaikomos tiems egzemplioriams, dėl kurių pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad:

a) 

prieš tai jie buvo teisėtai įvežti į Bendriją arba įsigyti Bendrijoje ir kad jie yra (modifikuoti arba nemodifikuoti) dar kartą įvežti į Bendriją; arba

b) 

tai yra perdirbti egzemplioriai, įgyti daugiau kaip prieš 50 metų.

▼M14

6.  

Komisija, pasikonsultavusi su egzempliorių kilmės šalimi ir atsižvelgusi į kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės nuomonę, pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą gali nustatyti bendrus arba tam tikroms kilmės šalims taikomus įvežimo į Bendriją apribojimus:

▼B

a) 

A priede išvardytų rūšių egzempliorių – atsižvelgiant į 1 dalies a, i arba e punktuose nurodytas sąlygas;

b) 

B priede išvardytų rūšių egzempliorių – atsižvelgiant į 1 dalies e punkte arba 2 dalies a punkte nurodytas sąlygas;

c) 

B priede išvardytų rūšių gyvų egzempliorių, kurių mirtingumas vežant yra didelis arba kurie, kaip nustatyta, gali neišgyventi nelaisvėje tiek, kiek jiems paprastai skirta gyventi; arba

d) 

tų rūšių gyvų egzempliorių, kurių įvežimas į Bendrijos natūralią aplinką, kaip nustatyta, kelia ekologinę grėsmę Bendrijos vietinėms laukinės faunos ir floros rūšims.

Tokių galimų apribojimų sąrašą Komisija kiekvieną ketvirtį skelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

▼M14

7.  
Jei, įvežus egzempliorius į Bendriją, jie perkeliami į kitos rūšies transportą, oro arba geležinkelių transporto priemonę, Komisija taiko leidžiančias nukrypti nuostatas ir jie netikrinami, o įvežimo punkte esančioje pasienio muitinėje nereikia pateikti 1–4 dalyse nurodytų importo dokumentų, tačiau egzemplioriai tikrinami ir dokumentai pateikiami kitoje muitinėje, paskirtoje vadovaujantis 12 straipsnio 1 dalimi.

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

5 straipsnis

Eksportas arba reeksportas iš Bendrijos

1.  
Eksportuojant arba reeksportuojant iš Bendrijos A priede išvardytų rūšių egzempliorius, muitinėje, kurioje atliekami eksporto formalumai, reikalaujama pateikti paskirties valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijos išduotą eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą, o po to atlikti reikiamą patikrinimą.
2.  

A priede išvardytų rūšių egzempliorių eksporto leidimas gali būti išduodamas tik tada, kai laikomasi šių sąlygų:

a) 

kompetentinga mokslo institucija raštu praneša, kad laisvėje gyvenančių egzempliorių sugavimas ar surinkimas arba jų eksportas nepakenks šių rūšių apsaugos būklei arba nesumažins teritorijos, kurioje gyvena atitinkamų rūšių populiacijos;

b) 

pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad egzemplioriai buvo gauti laikantis galiojančių šių rūšių apsaugos teisės aktų; jei paraiška pateikiama valstybei narei, kuri nėra kilmės šalis, toks įrodantis dokumentas bus sertifikatas, kuriame teigiama, kad egzempliorius buvo paimtas iš natūralios aplinkos laikantis jos teritorijoje galiojančių teisės aktų;

c) 

valdymo institucija yra įsitikinusi, kad:

i) 

gyvas egzempliorius bus paruoštas ir vežamas taip, kad sumažėtų jo sužalojimo arba žiauraus elgesio su juo pavojus bei grėsmė sveikatai; ir

ii) 
— 
Konvencijos I priede nenurodytų rūšių egzemplioriai nebus naudojami visų pirma komerciniams tikslams, arba
— 
eksportuojant į valstybę, kuri yra Konvencijos šalis, šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų rūšių egzempliorius buvo išduotas importo leidimas;

ir

d) 

valstybės narės valdymo institucija, pasikonsultavusi su kompetentinga mokslo institucija, įsitikina, kad nėra jokių kitų su rūšių apsauga susijusių veiksnių, dėl kurių nebūtų galima išduoti eksporto leidimo.

3.  

Reeksporto sertifikatas gali būti išduodamas tik tada, kai laikomasi 2 dalies c ir d punktuose nurodytų sąlygų ir kai pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad egzemplioriai:

a) 

buvo įvežti į Bendriją laikantis šio reglamento nuostatų;

b) 

buvo įvežti į Bendriją laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 nuostatų, jei šis reglamentas tuo metu dar negaliojo; arba

c) 

pagal Konvencijos nuostatas buvo tarptautinės prekybos objektas, jei buvo įvežti į Bendriją iki 1984 m.; arba

d) 

buvo teisėtai įvežti į valstybės narės teritoriją prieš tai, kai jiems iš viso arba toje valstybėje narėje buvo pradėtos taikyti a ir b punktuose nurodytų reglamentų arba Konvencijos nuostatos.

4.  
Eksportuojant arba reeksportuojant iš Bendrijos B ir C prieduose išvardytų rūšių egzempliorius, muitinėje, kurioje atliekami eksporto formalumai, reikalaujama pateikti paskirties valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijos išduotą eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą, o po to atlikti reikiamą patikrinimą.

Eksporto leidimas gali būti išduodamas tik tada, kai laikomasi 2 dalies a, b punktuose, c punkto i papunktyje ir d punkte nurodytų sąlygų.

Reeksporto sertifikatas gali būti išduodamas tik tada, kai laikomasi 2 dalies c punkto i papunktyje, d punkte ir 3 dalies a–d punktuose nurodytų sąlygų.

▼M14

5.  
Kai prašoma egzempliorių, įvežtų į Bendriją su importo leidimu, išduotu kitoje valstybėje narėje, reeksporto sertifikato, valdymo institucija pirmiausia turi pasikonsultuoti su leidimą išdavusia valdymo institucija. Komisija nustato konsultavimosi tvarką ir atvejus, kai konsultuotis būtina. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

6.  

Šio straipsnio 2 dalies a punkte ir c punkto ii papunktyje nurodytos eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato išdavimo sąlygos netaikomos:

i) 

perdirbtiems egzemplioriams, įgytiems anksčiau kaip prieš 50 metų; arba

ii) 

negyviems egzemplioriams, jų dalims arba jų dirbiniams, pareiškėjui pateikus dokumentus, įrodančius, jog jie buvo teisėtai įgyti iki tol, kol jiems buvo pradėtos taikyti šio reglamento, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 arba Konvencijos nuostatos.

7.  
a) 

Kiekvienos valstybės narės kompetentinga mokslo institucija stebi, kaip ta valstybė narė išduoda eksporto leidimus B priede išvardytų rūšių egzemplioriams ir kaip vykdomas faktinis tokių egzempliorių eksportas. Kai tokia mokslo institucija nustato, jog kurios nors iš šių rūšių egzempliorių eksportas turėtų būti apribotas tam, kad visame paplitimo areale būtų išlaikytas toks tų rūšių lygis, kuris derintųsi su rūšių vaidmeniu ekosistemoje, į kurią jos patenka, ir gerokai viršytų tą lygį, kurį pasiekus, remiantis 3 straipsnio 1 dalies a punktu arba b punkto i papunkčiu, rūšis galėtų būti įtraukta į A priedą, ji raštu praneša kompetentingai valdymo institucijai apie priemones, kurių reikėtų imtis siekiant apriboti eksporto leidimų išdavimą tos rūšies egzemplioriams.

▼M14

b) 

Kai tik valdymo institucijai pranešama apie a punkte nurodytas priemones, ji informuoja apie tai Komisiją ir išsiunčia jai savo pastabas, o Komisija prireikus pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą rekomenduoja taikyti šių rūšių eksporto apribojimus.

▼B

6 straipsnis

Paraiškų gauti 4, 5 ir 10 straipsniuose nurodytus leidimus ir sertifikatus atmetimas

1.  
Jei valstybė narė atmeta paraišką leidimui arba sertifikatui gauti dėl priežasčių, susijusių su šio reglamento tikslais, ji nedelsdama praneša apie tai Komisijai ir nurodo atmetimo priežastis.
2.  
Komisija, gavusi 1 dalyje nurodytą informaciją, perduoda ją kitoms valstybėms narėms, kad būtų galima vienodai taikyti šį reglamentą.
3.  
Kai sertifikato arba leidimo prašoma egzemplioriams, dėl kurių anksčiau pateikta paraiška buvo atmesta, pareiškėjas turi pranešti apie tai kompetentingai institucijai, kuriai jis dabar pateikė paraišką.
4.  
a) 

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų teisę atmesti paraiškas, jei toks atmetimas yra pagrįstas šio reglamento nuostatomis.

b) 

Tačiau tai netaikoma labai pasikeitus aplinkybėms arba gavus naujų paraišką pagrindžiančių įrodymų. Tada, jei valdymo institucija išduoda leidimą arba sertifikatą, ji praneša apie tai Komisijai ir nurodo išdavimo priežastis.

7 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1.  
Nelaisvėje gimę ir išauginti arba dirbtinai padauginti egzemplioriai
a) 

Išskyrus tuos atvejus, kai taikomas 8 straipsnis, A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, gimusiems ir išaugintiems arba dirbtinai padaugintiems nelaisvėje, taikomos tos pačios nuostatos, kaip ir B priede išvardytų rūšių egzemplioriams.

b) 

Dirbtinai padaugintiems augalams galima netaikyti 4 ir 5 straipsnių nuostatų, jei Komisija nustato ypatingas sąlygas, susijusias su:

i) 

fitosanitarinių sertifikatų naudojimu;

ii) 

prekyba, kurią vykdo įregistruoti komerciniai prekiautojai ir šio straipsnio 4 dalyje minimos mokslo institucijos; ir

iii) 

prekyba hibridais.

▼M14

c) 

Kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar egzempliorius yra gimęs ir išaugintas arba dirbtinai padaugintas nelaisvėje ir ar jis yra skirtas komerciniams tikslams, bei b punkte minimas ypatingas sąlygas nustato Komisija. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

2.  
Tranzitas
a) 

Jei egzempliorius yra vežamas tranzitu per Bendrijos teritoriją, taikoma nuo 4 straipsnio nukrypti leidžianti nuostata ir įvežimo punkte esančioje pasienio muitinėje jis netikrinamas, taip pat nereikalaujama pateikti numatytų leidimų, sertifikatų ir pranešimų.

b) 

Rūšims, įtrauktoms į priedus remiantis 3 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio 2 dalies a ir b punktų nuostatomis, a punkte nurodyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik tada, kai Konvencijoje numatytą galiojantį eksporto arba reeksporto dokumentą, kuris pateikiamas kartu su vežamais egzemplioriais ir kuriame nurodyta jų paskirties vieta, yra išdavusios eksportuojančios arba reeksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos.

▼M14

c) 

Jeigu b punkte nurodytas dokumentas nebuvo išduotas iki eksporto arba reeksporto, egzempliorius turi būti sulaikytas ir prireikus gali būti konfiskuotas, nebent dokumentas būtų pateiktas atgaline data laikantis Komisijos nustatytų sąlygų. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.  
Asmeniniai ir namų ūkio daiktai

Nukrypstant nuo 4 ir 5 straipsnių, minėtų straipsnių nuostatos netaikomos A–D prieduose išvardytų rūšių negyviems egzemplioriams, jų dalims ir jų dirbiniams, kurie yra asmeniniai arba namų ūkio daiktai, įvežami į Bendriją arba eksportuojami ar reeksportuojami iš jos laikantis nuostatų, kurias nustato Komisija. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.  
Mokslo institucijos

4, 5, 8 ir 9 straipsniuose nurodytų dokumentų nereikalaujama, kai mokslininkai ir mokslo institucijos, kurias įregistravo jų valstybių valdymo institucijos, nekomerciniu pagrindu skolina, dovanoja herbariumo egzempliorius arba kitus užkonservuotus, sudžiovintus arba inkrustuotus muziejų egzempliorius ir gyvą augalinę medžiagą su etiketėmis, kurių pavyzdys nustatomas pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, arba su panašia etikete, kurią išduoda arba patvirtina trečiosios šalies valdymo institucija, ar visu tuo keičiasi.

▼B

8 straipsnis

Nuostatos dėl komercinės veiklos kontroliavimo

1.  
A priede išvardytų rūšių egzempliorius draudžiama pirkti, siūlyti pirkti, įsigyti komerciniams tikslams, viešai demonstruoti komerciniams tikslams, naudoti pasipelnymui ir prekybai, laikyti pardavimui, siūlyti parduoti arba vežti pardavimui.
2.  
Valstybės narės gali uždrausti laikyti egzempliorius, ypač A priede išvardytų rūšių gyvus gyvūnus.
3.  

Vadovaujantis kitų Bendrijos teisės aktų dėl laukinės faunos ir floros apsaugos reikalavimais, 1 dalyje nurodyti draudimai gali būti netaikomi, ir tam tikslui valstybės narės, kurioje yra egzempliorius, valdymo institucija kiekvienu atskiru atveju išduoda sertifikatą šiems egzemplioriams:

a) 

įgytiems arba įvežtiems į Bendriją iki to laiko, kai egzemplioriams buvo pradėtos taikyti nuostatos dėl Konvencijos I priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C1 priede arba A priede išvardytų rūšių; arba

b) 

perdirbtiems egzemplioriams, įgytiems daugiau kaip prieš 50 metų; arba

c) 

įvežtiems į Bendriją laikantis šio reglamento nuostatų ir skirtų naudoti tikslams, kurie nekelia šių rūšių išnykimo pavojaus; arba

d) 

nelaisvėje gimusiems ir išaugintiems gyvūnų egzemplioriams arba dirbtinai padaugintiems augalų egzemplioriams, jų dalims arba jų dirbiniams; arba

e) 

išskirtinėmis aplinkybėmis reikalingiems mokslo pažangai arba svarbiems biomedicininiams tikslams, vadovaujantis 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyva 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo ( 1 ), jei pasitvirtina, kad šios rūšys yra vienintelės tinkamos tam tikslui ir jei tai nėra nelaisvėje gimusių ir išaugintų rūšių egzemplioriai; arba

f) 

skirtiems veisti arba dauginti, o tai leis apsaugoti šias rūšis; arba

g) 

skirtiems tyrimams arba švietimui, kurių tikslas – šių rūšių išsaugojimas ir apsauga; arba

h) 

kilusiems valstybėje narėje ir paimtiems iš natūralios aplinkos vadovaujantis toje valstybėje narėje galiojančiais teisės aktais.

▼M14

4.  
Komisija gali apibrėžti bendras nukrypti nuo 1 dalyje nurodytų draudimų leidžiančias nuostatas atsižvelgdama į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas ir bendrąsias išimtis rūšims, išvardytoms A priede remiantis 3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio nuostatomis. Kiekviena tokia leidžianti nukrypti nuostata turi atitikti kitų Bendrijos teisės aktų dėl laukinės faunos ir floros apsaugos reikalavimus. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

5.  
1 dalyje nurodyti draudimai taikomi ir B priede išvardytų rūšių egzemplioriams, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtinu būdu galima įrodyti, jog tokie egzemplioriai buvo įgyti ir, jei jie nėra kilę Bendrijoje, buvo į ją įvežti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl laukinės faunos ir floros apsaugos.
6.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos turi teisę savo nuožiūra parduoti bet kurį B–D prieduose išvardytų rūšių egzempliorių, konfiskuotą vadovaujantis šiuo reglamentu, jei taip jis nėra tiesiogiai grąžinamas asmeniui arba subjektui, iš kurio buvo konfiskuotas arba kuris yra pažeidimo šalis. Tada tokius egzempliorius galima naudoti įvairiems tikslams, tarsi jie būtų teisėtai įgyti.

9 straipsnis

Gyvųjų egzempliorių judėjimas

1.  
Bet koks A priede išvardytų rūšių gyvojo egzemplioriaus, paimto vietovėje, nurodytoje importo leidime arba kuriame nors sertifikate, išduotame vadovaujantis šiuo reglamentu, judėjimas Bendrijos teritorija yra galimas tik prieš tai gavus valstybės narės, kurioje tas egzempliorius yra, valdymo institucijos leidimą. Kitais atvejais už vežimą atsakingas asmuo privalo, kai to reikalaujama, pateikti oficialų egzemplioriaus kilmės įrodymą.
2.  

Toks leidimas:

a) 

suteikiamas tik tada, kai tokios valstybės narės arba, kai vežama į kitą valstybę narę, tos valstybės narės kompetentinga mokslo institucija įsitikina, jog gyvajam egzemplioriui skirtos patalpos paskirties šalyje yra tinkamai įrengtos, kad jis būtų saugus ir gerai prižiūrimas;

b) 

patvirtinamas sertifikatu; ir

c) 

jei reikia, apie jį nedelsiant būtų pranešta valstybės narės, kurioje egzempliorius liks, valdymo institucijai.

3.  
Tačiau tokio leidimo nereikalaujama, jei gyvas gyvūnas turi būti vežamas skubiam veterinariniam gydymui ir po to grąžinamas tiesiai į leidime nurodytą gyvenamąją vietą.
4.  
Kai Bendrijos teritorija vežamas B priede išvardytų rūšių gyvasis egzempliorius, egzemplioriaus savininkas gali perleisti jį tik tada, kai įsitikina, kad gavėjas yra tinkamai susipažinęs, kokios patalpos, įrenginiai ir tvarka garantuotų tinkamą egzemplioriaus priežiūrą.
5.  
Įvežant gyvus egzempliorius į Bendriją, išvežant iš jos, vežant jos teritorija arba laikant tranzitinio vežimo metu ar perkeliant į kitos rūšies transportą, jie paruošiami, vežami ir prižiūrimi taip, kad sumažėtų jų sužalojimo arba žiauraus elgesio su jais pavojus bei grėsmė sveikatai, o gyvūnai vežami laikantis Bendrijos teisės aktų dėl gyvūnų apsaugos juos vežant.

▼M14

6.  
Komisija gali nustatyti gyvų egzempliorių, kuriems pagal 4 straipsnio 6 dalį buvo nustatyti įvežimo į Bendriją apribojimai, laikymo ir vežimo apribojimus. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

10 straipsnis

Išduotini sertifikatai

Valstybės narės valdymo institucija, gavusi konkretaus asmens paraišką bei visus patvirtinamuosius dokumentus ir įsitikinusi, kad laikomasi visų leidimo išdavimo sąlygų, gali išduoti sertifikatą 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytiems tikslams.

11 straipsnis

Leidimų ir sertifikatų galiojimas ir specialios jų išdavimo sąlygos

1.  
Nepažeidžiant griežtesnių priemonių, kurias valstybės narės gali patvirtinti arba išsaugoti, leidimai ir sertifikatai, kuriuos valstybių narių kompetentingos institucijos išdavė vadovaudamosi šiuo reglamentu, galioja visoje Bendrijoje.
2.  
a) 

Tačiau kiekvienas toks leidimas arba sertifikatas bei kiekvienas jo pagrindu išduotas leidimas arba sertifikatas laikomas negaliojančiu, jei kompetentinga institucija arba Komisija, pasikonsultavusi su leidimą arba sertifikatą išdavusia kompetentinga institucija, nustato, kad jis buvo išduotas remiantis klaidinga prielaida, jog buvo laikomasi išdavimo sąlygų.

b) 

Valstybės narės, kurios teritorijoje yra egzemplioriai, kuriems išduoti tokie dokumentai, kompetentingos institucijos sulaiko šiuos egzempliorius ir gali juos konfiskuoti.

3.  
Kiekviename leidime arba sertifikate, išduotame vadovaujantis šiuo reglamentu, gali būti nurodytos išduodančiosios institucijos nustatytos sąlygos ir reikalavimai, kad būtų užtikrinta, jog reglamento sąlygų bus laikomasi. Valstybės narės praneša Komisijai, kai tokias sąlygas ir reikalavimus reikia įtraukti į leidimų ir sertifikatų formą.
4.  
Įvežant į Bendriją egzempliorius, galioja kiekvienas importo leidimas, išduotas remiantis atitinkamo eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato kopija, bet tik tada, kai kartu pateikiamas galiojančio eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato originalas.

▼M14

5.  
Komisija nustato leidimų ir sertifikatų išdavimo terminus. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

12 straipsnis

Įvežimo ir eksporto vietos

1.  
Valstybės narės paskiria muitines, kuriose būtų atliekami patikrinimai ir muitinės formalumai, taikomi įvežant į Bendriją ir eksportuojant iš jos egzempliorius, ir kurios paskirtų ir patvirtintų šiame reglamente nurodytų rūšių egzempliorių priežiūrą arba panaudojimą, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92, ir nurodytų, kurios muitinės yra konkrečiai numatytos tvarkyti reikalus, susijusius su gyvais egzemplioriais.
2.  
Visos 1 dalyje nurodytos paskirtos muitinės pakankamai aprūpinamos atitinkamos kvalifikacijos darbuotojais. Valstybės narės užtikrina, kad, vadovaujantis atitinkamais Bendrijos teisės aktais dėl gyvų vežimo ir įkurdinimo, būtų skirtos patalpos gyvūnams ir, jei reikia, būtų imtasi atitinkamų priemonių dėl gyvų augalų.
3.  
Apie visas 1 dalyje minimas paskirtas muitines pranešama Komisijai, kuri paskelbia jų sąrašą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

▼M14

4.  
Išskirtiniais atvejais, laikantis Komisijos apibrėžtų kriterijų, valdymo institucija gali leisti įvežti į Bendriją arba eksportuoti ar reeksportuoti iš jos ne per tą muitinę, kuri buvo paskirta, kaip nurodyta 1 dalyje. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

5.  
Valstybės narės užtikrina, kad sienos perėjimo punkte žmonės būtų supažindinti su šio reglamento įgyvendinimo nuostatomis.

13 straipsnis

Valdymo, mokslo ir kitos kompetentingosios institucijos

1.  
a) 

Kiekviena valstybė narė paskiria valdymo instituciją, kuri visų pirma atsako už šio reglamento įgyvendinimą ir už ryšius su Komisija.

b) 

Be to, kiekviena valstybė narė gali paskirti papildomas valdymo ir kitas kompetentingas institucijas, kurios padėtų įgyvendinti reglamentą, ir tada pagrindinė valdymo institucija yra atsakinga už tai, kad pagalbinėms institucijoms būtų suteikta visa informacija, reikalinga tam, kad reglamentas būtų taikomas teisingai.

2.  
Kiekviena valstybė narė paskiria vieną arba kelias atitinkamos kvalifikacijos mokslo institucijas, kurių pareigos skirtųsi nuo bet kurios iš paskirtų valdymo institucijų pareigų.
3.  
a) 

Ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki šio reglamento taikymo dienos valstybės narės perduoda Komisijai paskirtų valdymo institucijų, kitų institucijų, kurioms suteikta teisė išduoti leidimus arba sertifikatus, ir mokslo institucijų pavadinimus bei adresus, o Komisija per mėnesį paskelbia šią informaciją Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

b) 

Jei Komisija paprašo, kiekviena 1 dalies a punkte minima valdymo institucija per du mėnesius perduoda jai asmenų, įgaliotų pasirašyti leidimus arba sertifikatus, pavardes ir parašų pavyzdžius bei spaudų, antspaudų ar kitų leidimų arba sertifikatų autentifikavimo priemonių atspaudus.

c) 

Valstybės narės praneša Komisijai apie kiekvieną jau pateiktos informacijos pasikeitimą ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tokio pasikeitimo.

14 straipsnis

Nuostatų laikymosi monitoringas ir pažeidimų tyrimas

1.  
a) 

Valstybių narių kompetentingos institucijos prižiūri, ar laikomasi šio reglamento nuostatų.

b) 

Kiekvieną kartą, kai kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad šios nuostatos pažeidžiamos, ji imasi atitinkamų priemonių, kad užtikrintų jų laikymąsi arba teisinių veiksmų taikymą.

c) 

Valstybės narės informuoja Komisiją ir, kai reikalas yra susijęs su Konvencijos priedėliuose išvardytomis rūšimis, Konvencijos sekretoriatą apie visas priemones, įskaitant egzempliorių sulaikymą ir konfiskavimą, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos, kai buvo rimtai pažeistos šio reglamento nuostatos.

2.  
Komisija atkreipia valstybių narių kompetentingų institucijų dėmesį į klausimus, kuriuos, jos nuomone, būtina ištirti atsižvelgiant į šį reglamentą. Valstybės narės informuoja Komisiją ir, kai reikalas yra susijęs su Konvencijos priedėliuose išvardytomis rūšimis, Konvencijos sekretoriatą apie kiekvieno tolesnio tyrimo rezultatus.
3.  
a) 

Sukuriama vykdymo grupė, susidedanti iš kiekvienos valstybių narių institucijos atstovo, kuriam numatoma atsakomybė už šio reglamento nuostatų įgyvendinimą. Grupei pirmininkauja Komisijos atstovas.

b) 

Vykdymo grupė analizuoja visus su šio reglamento įgyvendinimu susijusius techninius klausimus, kuriuos pateikia svarstyti pirmininkas savo iniciatyva arba grupės ar komiteto narių prašymu.

c) 

Komisija perduoda komitetui vykdymo grupės pareikštas nuomones.

15 straipsnis

Informacijos perdavimas

1.  
Valstybės narės ir Komisija perduoda viena kitai informaciją, būtiną įgyvendinant šį reglamentą.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad būtų imtasi reikiamų priemonių supažindinti visuomenę su Konvencijos ir šio reglamento įgyvendinimo nuostatomis bei šio reglamento įgyvendinimo priemonėmis.

2.  
Komisija bendrauja su Konvencijos sekretoriatu, kad užtikrintų, jog Konvencija bus veiksmingai įgyvendinta visoje teritorijoje, kurioje taikomas šis reglamentas.
3.  
Komisija nedelsdama perduoda suinteresuotų valstybių narių valdymo institucijoms kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės patarimą.
4.  
a) 

Kasmet iki birželio 15 d. valstybių narių valdymo institucijos perduoda Komisijai visą praeitų metų informaciją, reikalingą rengiant Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies a punkte minimas ataskaitas, ir atitinkamą informaciją apie tarptautinę prekybą visais A, B ir C prieduose išvardytų rūšių egzemplioriais bei apie D priede išvardytų rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją. ►M14  Perduotiną informaciją ir jos pateikimo formą nustato Komisija pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. ◄

▼M23

b) 

Remdamosi a punkte nurodyta valstybių narių pateikta informacija, Komisijos tarnybos kasmet anksčiau nei spalio 31 d. viešai paskelbia rūšių, kurioms taikomas šis reglamentas, egzempliorių įvežimo į Sąjungą, eksporto bei reeksporto iš jos bendrą Sąjungos apžvalgą ir perduoda Konvencijos sekretoriatui informaciją apie rūšis, kurioms taikoma Konvencija.

c) 

Nedarant poveikio šio reglamento 20 straipsniui, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos Šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir lygiavertę informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Informacijos pateikimo formą įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

d) 

Remdamasi c punkte nurodyta valstybių narių pateikta informacija, Komisija viešai skelbia šio reglamento įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo bendrą Sąjungos apžvalgą.

▼M23

e) 

Valstybių narių valdymo institucijos anksčiau nei birželio 15 d. kiekvienais metais pateikia Komisijai visą praėjusių metų informaciją, reikalingą rengiant CITES konferencijos rezoliucijoje Nr. 11.17 (red. CoP17) nurodytą metinę neteisėtos prekybos ataskaitą.

▼M14

5.  
Kad būtų galima parengti dalinius priedų pakeitimus, valstybių narių kompetentingos institucijos perduoda Komisijai visą reikalingą informaciją. Pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą Komisija nustato, kokios informacijos jai reikia.

▼B

6.  
Nepažeidžiant 1990 m. birželio 7 d. Tarybos direktyvos 90/313/EEB dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką ( 2 ), Komisija imasi reikiamų konfidencialumo priemonių, kad apsaugotų informaciją, gautą įgyvendinant šį reglamentą.

16 straipsnis

Sankcijos

1.  

Valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų, užtikrinančių, kad sankcijos bus taikomos bent už tokius šio reglamento šiuos pažeidimus:

a) 

už egzempliorių įvežimą į Bendriją, eksportą arba reeksportą iš jos be reikiamo leidimo arba sertifikato, arba pateikus padirbtą, suklastotą arba negaliojantį leidimą ar sertifikatą arba pataisytą be jį išdavusios institucijos leidimo;

b) 

už leidime arba sertifikate, išduotame laikantis šio reglamento reikalavimų, nurodytų sąlygų nesilaikymą;

c) 

už suklastotą deklaraciją arba sąmoningai pateiktą klaidingą informaciją, siekiant gauti leidimą arba sertifikatą;

d) 

už padirbto, suklastoto, negaliojančio leidimo ar sertifikato arba šių dokumentų su juose padarytais, bet nepatvirtintais pakeitimais naudojimą pagrindu Bendrijos leidimui arba sertifikatui gauti arba kuriam nors kitam oficialiam su šiuo reglamentu susijusiam tikslui;

e) 

už tai, kad nepateikiamas pranešimas apie importą arba pateikiamas suklastotas pranešimas apie importą;

f) 

už gyvų egzempliorių vežimą tinkamai jų neparuošus tam, kad sumažėtų jų sužalojimo arba žiauraus elgesio su jais pavojus bei grėsmė sveikatai;

g) 

už A priede išvardytų rūšių egzempliorių, nenurodytų išduodant importo leidimą arba vėliau, naudojimą;

h) 

už 7 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatoms prieštaraujančią prekybą dirbtinai padaugintais augalais;

i) 

už egzempliorių vežimą į Bendriją, iš jos arba vežimą tranzitu Bendrijos teritorija be atitinkamo leidimo arba sertifikato, išduoto vadovaujantis šiuo reglamentu, o kai eksportuojama arba reeksportuojama iš trečiosios šalies, kuri yra Konvencijos narė, – išduoto remiantis Konvencija, arba nepateikus įrodymų, kad toks leidimas arba sertifikatas yra išduotas;

j) 

už egzempliorių pirkimą, siūlymą pirkti, įsigijimą komerciniams tikslams, naudojimą siekiant pasipelnyti, viešą demonstravimą komerciniais tikslais, pardavimą, laikymą pardavimui, siūlymą parduoti arba vežimą pardavimui pažeidžiant 8 straipsnį;

k) 

už leidimo arba sertifikato naudojimą ne tiems egzemplioriams, kuriems jis buvo išduotas;

l) 

už bet kokio pagal šio reglamento reikalavimus išduoto leidimo arba sertifikato klastojimą arba jame padarytus pakeitimus;

m) 

už nuslėpimą, kad buvo atmesta paraiška išduoti Bendrijos importo, eksporto arba reeksporto leidimą ar sertifikatą, laikantis 6 straipsnio 3 dalies.

2.  
1 dalyje nurodytos priemonės turi atitikti pažeidimo pobūdį bei sunkumą ir apimti nuostatas dėl egzempliorių sulaikymo, o prireikus ir konfiskavimo.
3.  

Konfiskuoti egzempliorių pavedama konfiskuojančios valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri:

a) 

pasikonsultavusi su tos valstybės narės mokslo institucija atiduos arba perduos jį kitokiu būdu, kuris jai atrodo tinkamas ir atitinkantis Konvencijos ir šio reglamento tikslus bei nuostatas;

b) 

jei tai yra į Bendriją įvežtas gyvas egzempliorius, pasikonsultavusi su eksportuojančia šalimi gali grąžinti jį tai valstybei prasižengusio asmens lėšomis.

4.  
Jei, pristačius į Bendrijos įvežimo punktą B arba C priede išvardytų rūšių egzempliorių, atitinkamas galiojantis leidimas arba sertifikatas nepateikiamas, egzempliorius turi būti sulaikytas ir gali būti konfiskuotas arba, jei gavėjas atsisako pripažinti egzempliorių, už įvežimo punktą atsakingos valstybės narės kompetentingos institucijos gali atsisakyti priimti krovinį ir pareikalauti, kad vežėjas grąžintų jį į tą vietą, iš kurios jis buvo paimtas.

17 straipsnis

Mokslinio tyrimo grupė

1.  
Šiuo reglamentu sukuriama Mokslinio tyrimo grupė, kurią sudaro kiekvienos valstybės narės mokslo institucijos arba institucijų atstovas, o pirmininkauja Komisijas atstovas.
2.  
a) 

Mokslinio tyrimo grupė nagrinėja visus mokslinius klausimus, susijusius su šio reglamento, ypač jo 4 straipsnio 1 dalies a punkto, 2 dalies a punkto ir 6 dalies, taikymu, kuriuos pateikia svarstyti pirmininkas savo iniciatyva arba grupės narių ar Komiteto prašymu.

b) 

Mokslinio tyrimo grupės nuomones Komisija perduoda Komitetui.

▼M9

18 straipsnis

1.  
Komisijai padeda komitetas.
2.  
Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB ( 3 ) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai. Dėl komiteto uždavinių, nurodytų 19 straipsnio 1 ir 2 punktuose, jei, pasibaigus trims mėnesiams nuo perdavimo Tarybai, Taryba nepriima sprendimo, pasiūlytas priemones priima Komisija.

▼M14

3.  
Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

▼M14

4.  
Jei daroma nuoroda į šią dalį, yra taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 straipsnio b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b punkte ir 4 dalies e punkte nurodyti terminai atitinkamai yra vienas mėnuo, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

▼M14

19 straipsnis

1.  

Pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą Komisija patvirtina 4 straipsnio 6 dalyje, 5 straipsnio 7 dalies b punkte, 7 straipsnio 4 dalyje, 15 straipsnio 4 dalies a ir c punktuose, 15 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodytas priemones.

Pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą Komisija nustato 4, 5 straipsniuose, 7 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnyje nurodytų dokumentų formą.

2.  
Komisija patvirtina 4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 1 dalies c punkte, 2 dalies c punkte ir 3 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje ir 11 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 4 dalyje nurodytas priemones. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
3.  

Komisija nustato vienodas sąlygas ir kriterijus, susijusius su:

a) 

4 ir 5 straipsniuose, 7 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnyje nurodytų dokumentų išdavimu, galiojimu ir naudojimu;

b) 

7 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų fitosanitarinių sertifikatų naudojimu;

c) 

jei reikia, egzempliorių ženklinimo tvarkos nustatymu, kad būtų lengviau juos identifikuoti ir užtikrinti nuostatų vykdymą.

Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.  
Prireikus Komisija patvirtina papildomas priemones Konvencijos Šalių konferencijos rezoliucijoms, Konvencijos nuolatinio komiteto sprendimams arba rekomendacijoms ir Konvencijos sekretoriato rekomendacijoms įgyvendinti. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
5.  
Komisija iš dalies keičia A–D priedus, tačiau nedaro dalinių A priedo pakeitimų, jei jie atsiranda ne dėl Konvencijos Šalių konferencijos sprendimų. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, priimamos taikant 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

20 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir Konvencijos sekretoriatui apie nuostatas, kurias ji priima būtent dėl šio reglamento įgyvendinimo, ir apie visus taikomus teisinius instrumentus bei priemones, kurių imtasi siekiant jį įgyvendinti ir vykdyti.

Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

21 straipsnis

1.  
Reglamentas (EEB) Nr. 3626/82 panaikinamas.
2.  
Kol bus patvirtintos 19 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytos priemonės, valstybės narės gali išlaikyti arba toliau taikyti priemones, patvirtintas vadovaujantis Reglamentu (EEB) Nr. 3626/82 ir 1983 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3418/83, nustatančiu nuostatas dėl vienodo dokumentų, reikalingų Bendrijoje įgyvendinant Nykstančių laukinių faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją ( 4 ), išdavimo ir naudojimo.

▼M14

3.  

Likus dviem mėnesiams iki šio reglamento įgyvendinimo, Komisija, pasikonsultavusi su Mokslinio tyrimo grupe, pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą:

▼B

a) 

turi įsitikinti, kad nėra pagrindo apriboti Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C1 priede išvardytų rūšių, neįtrauktų į šio reglamento A priedą, egzempliorių įvežimą į Bendriją;

b) 

priima reglamentą, iš dalies pakeičiantį D priedą, pateikdama jame 3 straipsnio 4 dalies a punkto kriterijus atitinkančių rūšių reprezentatyvųjį sąrašą.

22 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1997 m. birželio 1 d.

12, 13 straipsniai, 14 straipsnio 3 dalis, 16, 17, 18, 19 straipsniai ir 21 straipsnio 3 dalis taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M25
PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:

(a) 

vartojant rūšies pavadinimą arba

(b) 

vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.

2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms aukštesniam taksonui priklausančioms rūšims.

3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.

4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ( 5 ) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ( 6 ).

5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:

(a) 

„ssp.“ porūšiams;

(b) 

„var(s).“ varietetui (varietetams) ir

(c) 

„fa.“ formai.

6. Ženklai „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys į Konvencijos priedėlius neįtrauktos.

7. Ženklas „(I)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.

8. Ženklas „(II)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.

9. Ženklas „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.

10. Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.

11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas, taip pat visos jo dalys ir išvestiniai produktai. Į C priedą įtraukto gyvūno rūšies ir į B ar C priedus įtraukto augalo rūšies atveju visos tos rūšies gyvūno ar augalo dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1 

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) 

sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),

b) 

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c) 

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir

d) 

Vanilla genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.

#2 

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) 

sėklas ir žiedadulkes ir

b) 

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

#3 

Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.

#4 

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) 

sėklas, (įskaitant Orchidaceae sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms Cactaceae spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms Beccariophoenix madagascariensis ir Dypsis decaryi sėkloms,

b) 

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c) 

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,

d) 

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Vanilla (Orchidaceae) genties ir Cactaceae šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,

e) 

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Opuntia genties Opuntia pogentės ir Selenicereus (Cactaceae) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir

f) 

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus Aloe ferox ir Euphorbia antisyphilitica gaminius.

#5 

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą.

#6 

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą ir fanerą.

#7 

Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8 

Žymi po žeme esančias dalis (t. y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, susmulkintas į dalis ir į miltelius.

#9 

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti tokia etikete: „Pagaminta iš Hoodia spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkamai: [Botsvanos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] sąlygų“.

#10 

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.

#11 

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#12 

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#13 

Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir bet kokius jo gaminius, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus galutinius gaminius.

#14 

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) 

sėklas ir žiedadulkes

b) 

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c) 

vaisius,

d) 

lapus,

e) 

iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir

f) 

gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gaminius; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, maldos karoliukams ir drožiniams.

#15 

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) 

lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,

b) 

gatavus gaminius, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,

c) 

gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,

d) 

Dalbergia cochinchinensis dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,

e) 

iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas Dalbergia spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.

#16 

Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.

#17 

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius.

#18 

Neįeina dalys ir išvestiniai produktai (netaikoma kiaušiniams).

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet kokiu gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumentų priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi gaminiai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami gaminiai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

krovinys, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame bagaže vienetai.

10 kg kiekvienoje siuntoje

reiškia, kad iki 10 kg turėtų būti ribojamas kiekvieno siuntą sudarančio objekto atskirų dalių, pagamintų iš tam tikros rūšies medienos, svoris. Kitaip tariant, 10 kg apribojimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į atskirų Dalbergia / Guibourtia rūšies medienos dalių, sudarančių kiekvieną siuntos objektą, svorį, o ne į bendrą siuntos svorį.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14. Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.

15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.

16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:

§1 

Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:

§2 

Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

§4 

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) 

sėklas ir žiedadulkes

b) 

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

§5 

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius. (*)

(*) žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais. 

A priedas

B priedas

C priedas

Bendrinis pavadinimas

FAUNA

CHORDATA (CHORDINIAI)

MAMMALIA

 

 

 

Žinduoliai

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Šakiaraginiai

 

Antilocapra americana (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

 

Šakiaragis

Bovidae

 

 

 

Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.)

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaksas

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Berberinis avinas

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepalas / Pakistanas)

Elniaožė gazelė

 

Bos gaurus (I) (išskyrus domestikuotus Bos gaurus, vadinamus Bos frontalis, kuriems šis reglamentas netaikomas)

 

 

Gauras

 

Bos mutus (I) (išskyrus domestikuotus Bos mutus, vadinamus Bos grunniens, kuriems šis reglamentas netaikomas)

 

 

Laukinis jakas

 

Bos sauveli (I)

 

 

Savelio jautis

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistanas)

Mėlynoji antilopė

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus Bubalus arnee, vadinamus Bubalus bubalis, kuriems šis reglamentas netaikomas)

Azijinis buivolas

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Mažasis buivolas

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindorinis buivolas

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalninis buivolas

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takinas

 

Capra falconeri (I)

 

 

Sraigtaragis ožys

 

 

Capra caucasica (II)

 

Dagestaninis ožys

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

Laukinė ožka

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistanas)

Sibirinis kalninis ožys

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kininis ožkaragis

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Birminis ožkaragis

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatrinis ožkaragis

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalajinis ožkaragis

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Ganinis dukeris

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Juodnugaris dukeris

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinko dukeris

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Odžilbio dukeris

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geltonnugaris dukeris

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebriškasis dukeris

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Baltasnukė antilopė

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistanas)

Indinė gazelė

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Kiuvjierio gazelė

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžyras / Tunisas)

Dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smėlyninė gazelė

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Didžioji juodoji antilopė

 

 

Kobus leche (II)

 

Ličis

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rudasis goralas

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goralas

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Nanger dama (I)

 

 

Sacharinė gazelė

 

Oryx dammah (I)

 

 

Kardaragis oriksas

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltasis oriksas

 

 

Ovis ammon (II)

 

Kalninis avinas

 

 

Ovis arabica (II)

 

Arabinis muflonas

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Bucharinis muflonas

 

 

Ovis canadensis (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

Snieginis avinas

 

 

Ovis collium (II)

 

Kazachinis argalis

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Afganinis muflonas

 

 

Ovis darwini (II)

 

Gobinis argalis

 

Ovis gmelini (I) (Kipro populiacija)

 

 

Anatolinis muflonas

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

Tibetinis argalis

 

 

Ovis jubata (II)

 

Karčiuotasis argalis

 

 

Ovis karelini (II)

 

Tianšaninis argalis

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau kalninis avinas

 

 

Ovis polii (II)

 

Archaras

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Pandžabinis muflonas

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Severcovo argalis

 

Ovis vignei (I)

 

 

Ladakho avinas

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongas, čiras, tibetinė antilopė

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Mėlynasis dukeris

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistanas)

Melsvasis avinas

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Ispanijos gemzė

 

 

Saiga borealis (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Mongolinė saiga

 

 

Saiga tatarica (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepalas)

Keturragė antilopė

Camelidae

 

 

 

Kupranugariniai (kupranugariai, guanakas, vikunija)

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakas

 

Vicugna vicugna (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra įtrauktos į B priedą)

Vicugna vicugna (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą) (1)

 

Vikunija

Cervidae

 

 

 

Elniniai

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Kalaminis elnias

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Bavinis elnias

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))

Kiaulinis elnias

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Anamitinis elnias

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Pelkinis elnias

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Baktrijaninis elnias

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžyras / Tunisas)

Afrikinis taurusis elnias

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmyrinis elnias

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraninis danielius

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andiniai elniai

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Centrinės Amerikos mazama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Juodasis muntjakas

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Didysis muntjakas

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Gvatemalinis elnias

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampinis elnias

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Šiaurinis pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

Pietinis pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyraragis elnias

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Žirafiniai

Žirafa

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotaminiai

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Mažasis hipopotamas

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Didysis hipopotamas

Moschidae

 

 

 

Kabarginiai

 

Moschus spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

Moschus spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)

 

Kabarga

Suidae

 

 

 

Kiauliniai (babirusa, šernai, kiaulės)

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bolabatinė babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Sulavesinė babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenginė babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Nykštukinis šernas

Tayassuidae

 

 

 

Pekariniai

 

 

Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)

 

Pekariai

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Čakinis pekaris

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mažoji panda

Canidae

 

 

 

Šuniniai (šunys, lapės, vilkai)

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

Paprastasis šakalas

 

Canis lupus (I/II)

(visos populiacijos, išskyrus Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės, įtrauktas į B priedą. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra įtrauktos į I priedėlį; visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingas Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės) visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingas Canis lupus dingo)

 

Pilkasis vilkas

 

Canis simensis

 

 

Etiopinis šakalas

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Savaninė lapė

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Karčiuotasis vilkas

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Raudonasis vilkas

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andinė lapė

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Čilinė lapė

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Pietų Amerikos pilkoji lapė

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Paragvajinė lapė

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Miškinis šuo

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalinė lapė

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistaninė lapė

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenekas

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Smulkiadantis mungas

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Katiniai (katės, gepardai, leopardai, liūtai, tigrai ir kt.)

 

 

Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas). Panthera leo (Afrikos populiacijos): komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims nustatyta nulinė metinė eksporto kvota.

Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriatui.)

 

Katės

 

Acinonyx jubatus (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų eksporto kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis).

 

 

Gepardas

 

Caracal caracal (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Karakalas

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Teminko katė

 

Felis nigripes (I)

 

 

Juodakojė katė

 

Felis silvestris (II)

 

 

Vilpišys, miškinė katė

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Jaguarundis

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua katė

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

Pietinė tigrina

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Andinė katė

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelotas

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Dėmėtoji katė, oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Ilgauodegė katė

 

Lynx lynx (II)

 

 

(Paprastoji) lūšis

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ispanijos lūšis

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Debesuotasis leopardas

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūminis leopardas

 

Panthera leo (I) (tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Persinis liūtas

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguaras

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardas

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigras

 

Panthera uncia (I)

 

 

Snieginis leopardas

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmurinė katė

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Bengalinė katė

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

Japoninė katė

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatrinė katė

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Rudoji katė

 

Puma concolor (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Puma

Herpestidae

 

 

 

Mangustiniai

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija / Pakistanas)

Pilkoji indinė mangusta

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Rudoji mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistanas)

Javinė mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mažoji mangusta

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smito mangusta

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Dryžuotakaklė mangusta

Hyaenidae

 

 

 

Hieniniai

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistanas)

Dryžuotoji hiena

 

 

 

Proteles cristata (III Botsvana)

Urvinė hiena

Mephitidae

 

 

 

Skunkiniai

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Humbolto skunkas

Mustelidae

 

 

 

Kiauniniai

Lutrinae

 

 

 

Ūdros

 

 

Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Ūdros

 

Aonyx capensis microdon (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Kamerūno benagė ūdra

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

Azijinė benagė ūdra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Kaliforninė jūrinė ūdra

 

Lontra felina (I)

 

 

Ilgauodegė ūdra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Pietinė ūdra

 

Lontra provocax (I)

 

 

Argentininė ūdra

 

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdra

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japoninė ūdra

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Švelniaplaukė ūdra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė ūdra

Mustelinae

 

 

 

Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys

 

 

 

Eira barbara (III Hondūras)

Pilkagalvė mangusta

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Didžioji kiaunė, charza

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Indinė kiaunė

 

 

 

Mellivora capensis (III Botsvana)

Bitėdis barsukas

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Juodakojis šeškas

Odobenidae

 

 

 

Vėpliniai

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Vėplys

Otariidae

 

 

 

Ausytieji ruoniai

 

 

Arctocephalus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pietiniai jūrų lokiai

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandeso salų ruonis

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupinis jūrų lokys

Phocidae

 

 

 

Tikrieji ruoniai

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Pietinis jūrų dramblys

 

Monachus spp. (I)

 

 

Ruoniai vienuoliai

Procyonidae

 

 

 

Meškėniniai

 

 

 

Nasua narica (III Hondūras)

Baltanosis koatis

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvajus)

Paprastasis žiedauodegis koatis

 

 

 

Potos flavus (III Hondūras)

Kibiauodegis meškėnas

Ursidae

 

 

 

Lokiniai

 

 

Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Lokiai

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Didžioji panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajinis lokys

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ilgalūpis lokys

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Akiniuotasis lokys

 

Ursus arctos (I/II)

(I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir Ursus arctos isabellinus porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje)

 

 

Rudasis lokys, rudoji meška

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Himalajinis juodasis lokys

Viverridae

 

 

 

Viveriniai

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongas

 

 

 

Civettictis civetta (III Botsvana)

Afrikinė civeta

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrinė civeta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Dryžuotoji civeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalajinė civeta

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Palminis musangas

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Indinis musangas

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Dryžuotasis linzangas

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Dėmėtasis linzangas

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Dėmėtoji vivera

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Didžioji vivera

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mažoji civeta

CETACEA

 

 

 

Bangininiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)

 

CETACEA spp. (I/II) (2)

 

 

Banginiai

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Amerikiniai lapanosiai

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvajus)

Baltajuostis lapanosis

Pteropodidae

 

 

 

Vaisėdžiai šikšnosparniai

 

 

Acerodon spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skraidančiosios lapės

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Geltongalvis acerodonas

 

 

Pteropus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pteropus brunneus.)

 

Skraidančiosios lapės

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Mikronezinė skraidančioji lapė

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Komorinė skraidančioji lapė

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Okinavinė skraidančioji lapė

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marianinė skraidančioji lapė

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pandaninė skraidančioji lapė

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Mangrovinė skraidančioji lapė

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Sidabrapilvė skraidančioji lapė

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigesinė skraidančioji lapė

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa skraidančioji lapė

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonginė skraidančioji lapė

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pakrantinė skraidančioji lapė

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembinė skraidančioji lapė

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Japinė skraidančioji lapė

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Šarvuotiniai

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvajus)

Vienuolikajuostis šarvuotis

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Čilinis šarvuotis

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Didysis šarvuotis

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Plėšrieji sterbliniai

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kengūriniai

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pilkšvoji medlaipė kengūra

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Meškinė medlaipė kengūra

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Gauruotoji zuikinė valabė

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Dryžuotoji valabė

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Velso naguotauodegė valabė

Phalangeridae

 

 

 

Laipiojantieji sterbliniai

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Rytinis paprastasis kuskusas

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Australinis kuskusas

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Pilkasis kuskusas

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Juodadėmis kuskusas

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Dėmėtasis kuskusas

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Rusvasnukis kuskusas

Potoroidae

 

 

 

Kengūrinės žiurkės

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Betongijos

Vombatidae

 

 

 

Vombatiniai

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Kvinslendinis vombatas

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Kiškiniai

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Asaminis triušis

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Beuodegis triušis

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidniniai

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Proechidnos

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Triušinis bandikutas

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Arkliniai (akrliai, laukiniai asilai, zebrai)

 

Equus africanus (I) (neįtraukiama domestikuota Equus asinus forma, kuriai šis reglamentas netaikomas)

 

 

Afrikinis (laukinis) asilas

 

Equus grevyi (I)

 

 

Dykuminis (Grevio) zebras

 

Equus hemionus (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o Equus hemionus hemionus ir Equus hemionus khur porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Azijinis asilas, kulanas

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiangas

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Laukinis Prževalskio arklys

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmano zebras

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Kapinis zebras

Rhinocerotidae

 

 

 

Raganosiniai

 

Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Raganosiai

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (tik Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Tik siekiant leisti tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietose ir prekybą medžioklės trofėjais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Baltasis (plačialūpis) raganosis

Tapiridae

 

 

 

Tapyriniai

 

Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)

 

 

Tapyrai

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lyguminis tapyras

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Skujuotiniai

 

 

Manis spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skujuočiai

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Indinis skujuotis

 

Manis culionensis (I)

 

 

Filipininis skujuotis

 

Manis gigantea (I)

 

 

Didysis skujuotis

 

Manis javanica (I)

 

 

Javinis skujuotis

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Kininis skujuotis

 

Manis temminckii (I)

 

 

Stepinis skujuotis

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Keturpirštis skujuotis

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Baltapilvis skujuotis

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Tripirščiai tinginiai

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Pigmėjinis tripirštis tinginys

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Rudagerklis tinginys

Myrmecophagidae

 

 

 

Skruzdėdiniai

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Didžioji skruzdėda

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Mažoji skruzdėda

PRIMATES

 

 

 

Primatai (žmogbeždžionės ir beždžionės)

 

 

PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Primatai

Atelidae

 

 

 

Koatos

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Asuero staugūnas

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Kolumbinis staugūnas

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalinis staugūnas

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Juodakaktė Žofrua koata

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Panaminė Žofrua koata

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vorbeždžionė

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Šiaurinė mirikina

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geltonuodegė vilnotoji beždžionė

Cebidae

 

 

 

Kabiauodegės beždžionės

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Geldo marmozetė

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Baltaausė marmozetė

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geltongalvė marmozetė

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Liūtbeždžionės

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvispalvė tamarina

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua tamarina

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltakojė tamarina

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martinso tamarina

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Perukinė tamarina

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Raudonnugaris saimiris

Cercopithecidae

 

 

 

Šunbeždžionės

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuoduotasis taninis mangabis

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Rolovėjaus markata

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Gelsvauodegė markata

 

Colobus satanas (II)

 

 

Juodasis kolobas

 

Macaca silenus (I)

 

 

Vandera

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Magotas

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drilas

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrilas

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Didnosa

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Pietinis rudasis kolobas

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Raudongalvis kolobusas

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibaro rudasis kolobas

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanto rudasis kolobas

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuso rudasis kolobas

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tano rudasis kolobas

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandos rudasis kolobas

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolono rudasis kolobas

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavinis langūras

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Dukai

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Riestanosės beždžionės

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmyro pilkasis langūras

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Pietinis pilkasis langūras

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Indinis langūras

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Tamsiapėdis pilkasis langūras

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Kuoduotasis pilkasis langūras

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalo pilkasis langūras

 

Simias concolor (I)

 

 

Trumpauodegis langūras

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delakuro langūras

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransua langūras

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Žvilgantysis langūras

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Vietnaminis langūras

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgyrinis langūras

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laosinis langūras

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Karūnuotasis langūras

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Baltagalvis langūras

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Birminis langūras

Cheirogaleidae

 

 

 

Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai

Daubentoniidae

 

 

 

Laibapirščiai

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Laibapirštis

Hominidae

 

 

 

Žmoginės beždžionės (šimpanzės, gorilos, orangutanai)

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Lyguminė gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzės ir mažosios šimpanzės

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatros orangutanas

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutanas

Hylobatidae

 

 

 

Gibonai

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonai

Indriidae

 

 

 

Indriniai

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indriai, sifakos ir vilnotieji indriai

Lemuridae

 

 

 

Lemūriniai

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemūriniai

Lepilemuridae

 

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lorisidae

 

 

 

Loriniai

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Storieji loriai

Pitheciidae

 

 

 

Sakiai

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Šviesusis titis

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Juodarankis titis

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Juodakaktis titis

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Juodagalvis titis

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltanosis (barzdotasis) sakis

Tarsiidae

 

 

 

Ilgakulniai

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Ilgakulniai

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Drambliniai

 

Elephas maximus (I)

 

 

Azijinis dramblys

 

Loxodonta africana (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)

Loxodonta africana (II)

(tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (3); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą))

 

Afrikinis dramblys

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Šinšiliniai

 

Chinchilla spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

 

 

Šinšilos

Cuniculidae

 

 

 

Pakiniai

 

 

 

Cuniculus paca (III Hondūras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiniai

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondūras)

Taškuotasis agutis

Erethizontidae

 

 

 

Ursoniniai

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondūras)

Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvajus)

Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

Hystricidae

 

 

 

Dygliatriušiniai

 

Hystrix cristata

 

 

Karčiuotasis dygliatriušis

Muridae

 

 

 

Peliniai

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Ilgaausė kiškiažiurkė

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Pajūrinė netikroji pelė

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Netikroji vandeninė žiurkė

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Storauodegė žiurkė

Sciuridae

 

 

 

Voveriniai

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikinis prerinis šuniukas

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Ilgauodegis švilpikas

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajinis švilpikas

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Didžiosios voverės (ratufos)

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajiniai

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Diugoniniai

 

Dugong dugon (I)

 

 

Diugonis

Trichechidae

 

 

 

Sireniniai

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Paukščiai

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Antiniai (antys, žąsys, gulbės ir kt.)

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Rudoji kryklė

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarinė kryklė

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Ryškiaspalvė rudoji kryklė

 

 

Anas formosa (II)

 

Baikalinė kryklė

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laisaninė didžioji antis

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbelo rudoji kryklė

 

Anas querquedula

 

 

Dryžagalvė kryklė

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltasparnė muskusinė antis

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskarinė šalminė antis

 

Aythya nyroca

 

 

Rudė

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadinė berniklė

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Rudakaklė berniklė

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajinė berniklė

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Juodakaklė gulbė

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubinė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondūras)

Raudonsnapė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondūras)

Dvispalvė medžąsė

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilinis dančiasnapis

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltagalvė stačiauodegė

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Raudongalvė antis

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Gumbasnapė antis

 

Tadorna cristata

 

 

Ragasnapė antis

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibriniai

 

 

Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Kolibriai

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Storkulniniai

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Meksikinis storkulnis

Laridae

 

 

 

Kiriniai

 

Larus relictus (I)

 

 

Reliktinis kiras

Scolopacidae

 

 

 

Tilvikiniai

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskiminė kuolinga

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Laibasnapė kuolinga

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Ochotskinis tilvikas

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Garniniai

 

Ardea alba

 

 

Didysis baltasis garnys

 

Bubulcus ibis

 

 

Ibinis garnys

 

Egretta garzetta

 

 

Mažasis baltasis garnys

Balaenicipitidae

 

 

 

Klumpiasnapiniai

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Klumpiasnapis

Ciconiidae

 

 

 

Gandriniai

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Kininis gandras

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Juodasis gandras

 

Ciconia stormi

 

 

Rytinis gandras

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Žabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Indinis marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Balkšvasis gandrėnas

Phoenicopteridae

 

 

 

Flaminginiai

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Flamingai

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Paprastasis flamingas

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiniai

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Rusvasis ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Plikasis ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Miškinis ibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Japoninis ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Paprastoji girnovė

 

Pseudibis gigantea

 

 

Didysis ibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Karveliniai

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarinis karvelis

 

Claravis godefrida

 

 

Dryžasparnis dirvinis purplelis

 

Columba livia

 

 

Uolinis karvelis

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorinis imperatoriškasis karvelis

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Lusoninis vištinis karvelis

 

 

Goura spp. (II)

 

Gouros

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadinė leptotila

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Rožinis karvelis

 

Streptopelia turtur

 

 

Paprastasis purplelis

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Ragasnapiniai

 

 

Aceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Aceros

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nepalinis aceras

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Kuoduotieji ragasnapiai

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Raibieji ragasnapiai

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Azijiniai ragasnapiai

 

 

Buceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Jaučiaragiai

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Didysis jaučiaragis

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Penelopidai

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Ragasnapis

 

 

Rhyticeros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Riticerai

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Geltongurklis riticeras

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turakiniai

 

 

Tauraco spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Tikrieji turakai

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Banermano turakas

FALCONIFORMES

 

 

 

Plėšrieji paukščiai

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną Cathartidae šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; taip pat išskyrus Caracara lutosa, kuriai šis reglamentas netaikomas)

 

Plėšrieji paukščiai

Accipitridae

 

 

 

Vanaginiai

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Trumpapirštis vanagas

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vištvanagis

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Paukštvanagis

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Tamsusis grifas

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ispaninis erelis

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kilnusis erelis

 

Aquila clanga (II)

 

 

Didysis erelis rėksnys

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Karališkasis erelis

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Mažasis erelis rėksnys

 

Buteo buteo (II)

 

 

Paprastasis suopis

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Tūbuotasis suopis

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepinis suopis

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubinis peslys

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gyvatėdis

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Nendrinė lingė

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Javinė lingė

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepinė lingė

 

Circus pygargus (II)

 

 

Pievinė lingė

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Paprastasis palšasis peslys

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarinis gyvatėdis

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Avėdra

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Palšasis grifas

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla įtraukta į I priedėlį; kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)

 

 

Jūriniai ereliai

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Juostuotasis sakalinis erelis

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Nykštukinis sakalinis erelis

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pilkanugaris keršasis suopis

 

Milvus migrans (II) (išskyrus B priede nurodytą Milvus migrans lineatus)

 

 

Juodasis peslys

 

Milvus milvus (II)

 

 

Rudasis peslys

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Maitvanagis

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Vapsvaėdis

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Erelis beždžionėdis

Cathartidae

 

 

 

Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforninis kondoras

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondūras)

Karališkasis grifas

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andinis kondoras

Falconidae

 

 

 

Sakaliniai

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelinis sakalas

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Viduržeminis sakalas

 

Falco cherrug (II)

 

 

Taurusis sakalas

 

Falco columbarius (II)

 

 

Startsakalis

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoros sakalas

 

Falco jugger (I)

 

 

Sakalas lagaras

 

Falco naumanni (II)

 

 

Stepinis pelėsakalis

 

Falco newtoni (I) (tik Seišelių salų populiacija)

 

 

Madagaskarinis pelėsakalis

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Stepinis sakalas

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Sakalas keleivis

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauricinis pelėsakalis

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Medžioklinis sakalas

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Eurazinis sketsakalis

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Paprastasis pelėsakalis

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Raudonkojis sakalas

Pandionidae

 

 

 

Žuvininkiniai

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Žuvininkas

GALLIFORMES

 

 

 

 

Kraksiniai

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Melsvasnapis kraksas

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Raudonsnapis kraksas

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Dobantono kraksas

 

 

Crax fasciolata

 

Plikaveidis kraksas

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Rutuliasnapis kraksas

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija / Gvatemala / Hondūras)

Didysis kraksas

 

Mitu mitu (I)

 

 

Tikrasis mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Raguotasis guanas

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala / Hondūras)

Rudasparnė čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Šiaurinis šalminis kraksas

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltasparnė penelopė

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondūras)

Kuoduotoji penelopė

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Juodoji penelopina

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Juodakaktė pipilė

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadinė pipilė

Megapodiidae

 

 

 

Didžiakojiniai

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Didžiagalvė višta

Phasianidae

 

 

 

Fazaniniai

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argusas

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajinis fazanas

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Kaukėtoji virgininė putpelė

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Tibetinis ausytasis fazanas

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Mandžiūrinis ausytasis fazanas

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Pilkoji džiunglinė višta

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Raudonasis fazanas

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajinis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kininis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Skleterio trumpauodegis fazanas

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardso lofura

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistanas)

Juodoji lofura

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Svaino lofura

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Akiniuotasis kalakutas

 

Odontophorus strophium

 

 

Apykaklėtoji miškinė putpelė

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajinė kurapka

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistanas)

Paprastasis povas

 

 

Pavo muticus (II)

 

Žaliasis povas

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pilkasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Rudasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajinis povinis fazanas

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Filipininis povinis fazanas

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Bornėjinis povinis fazanas

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistanas)

Koklas

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Kuoduotasis argusas

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elioto fazanas

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Mianmarinis fazanas

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Japoninis fazanas

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Karališkasis fazanas

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijinis ularas

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetinis ularas

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Blaito satyras

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Kaboto satyras

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Juodagalvis satyras

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepalas)

Raudonasis satyras

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Teksasinis didysis prerinis tetervinas

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Gerviniai

 

 

Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gervės

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Vainikuotoji gervė

 

Grus americana (I)

 

 

Amerikinė gervė

 

Grus canadensis (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau Grus canadensis nesiotes ir Grus canadensis pulla porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Kanadinė gervė

 

Grus grus (II)

 

 

Pilkoji gervė

 

Grus japonensis (I)

 

 

Japoninė gervė

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Sibirinė gervė

 

Grus monacha (I)

 

 

Juodoji gervė

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Juodakaklė gervė

 

Grus vipio (I)

 

 

Daūrinė gervė

Otididae

 

 

 

Eininiai

 

 

Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Einiai

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indinis didysis einis

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Azijinis puošnusis einis

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Puošnusis einis

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Barzdotasis einis

 

Otis tarda (II)

 

 

Tikrasis einis

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mažasis indinis einis

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mažasis einis

Rallidae

 

 

 

Vandeninės vištos

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Miškinė vištelė

Rhynochetidae

 

 

 

Kaginiai

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

Vieversiniai

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Dirvinis vieversys

 

 

 

Galerida cristata (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Kuoduotasis vieversys

 

 

 

Lullula arborea (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Lygutė

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastasis stepinis vieversys

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichorniniai

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Triukšmingasis atrichornis

Cotingidae

 

 

 

Kotinginiai

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazoninė skėtinė kotinga

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Ekvadorinė skėtinė kotinga

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Violetinė kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Akmengaidžiai

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltasparnė dailioji kotinga

Emberizidae

 

 

 

Startiniai

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Geltonoji starta

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Sodinė starta

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Geltonasis kardinolas

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Geltonsnapė kardinolinė starta

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Raudonkuodė kardinolinė starta

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septynspalvė tanagra

Estrildidae

 

 

 

Astrildiniai

 

 

Amandava formosa (II)

 

Alyvinė astrilda

 

 

Lonchura fuscata

 

Rudasis ryžinukas

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Javinis ryžinukas

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Juodagurklė pievinė amadina

Fringillidae

 

 

 

Kikiliniai

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Čivylis

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Europinis dagilis

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Raudonasis alksninukas

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastasis čimčiakas

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Poliarinis čimčiakas

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Eurazinis alksninukas

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Geltonveidis alksninukas

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Raudongalvė sniegena

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Eglinis kryžiasnapis

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodagalvė sniegena

 

 

 

Serinus serinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Europinis svilikėlis

Hirundinidae

 

 

 

Kregždiniai

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltaakė upinė kregždė

Icteridae

 

 

 

Trupialiniai

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Auksinis juodasis trupialas

Meliphagidae

 

 

 

Medsiurbiniai

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Šalmuotasis geltonkuodis medčiulpys

Muscicapidae

 

 

 

Musinukiniai

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)

 

 

Rodrigesinė nendrinukė

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Sumatrinė mėlynoji musinukė

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Pajūrinis rudagalvis šeriasnapis

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Žvynuotasis šeriasnapis

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastoji liepsnelė

 

 

 

Ficedula parva (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Mažoji margoji musinukė

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Kininis rusvasis garulaksas

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taivaninis rusvasis garulaksas

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastoji tošinukė

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesija

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Lejotriksas

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Pilkaskruostė liocichla

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastoji mėlyngurklė

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Lakštingala

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Vakarinė lakštingala

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Margasis akmeninis strazdas

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Baltakaklė plikoji varna

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Pilkakaklė plikoji varna

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodagalvė devynbalsė

 

 

 

Sylvia borin (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Sodinė devynbalsė

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Pilkoji devynbalsė

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Raiboji devynbalsė

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)

Maskareninė rojinė musinukė

 

 

 

Turdus merula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodasis strazdas

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Strazdas giesmininkas

Oriolidae

 

 

 

Volunginiai

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Eurazinė volungė

Paradisaeidae

 

 

 

Rojiniai paukščiai

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Rojiniai paukščiai

Paridae

 

 

 

Zyliniai

 

 

 

Parus ater (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodoji zylė

Pittidae

 

 

 

Pitidiniai

 

 

Pitta guajana (II)

 

Mėlynuodegė pita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnėjaus pita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Kocho pita

 

 

Pitta nympha (II)

 

Fėjinė pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbiuliniai

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Rusvavaininkis bulbiulis

Sturnidae

 

 

 

Varnėniniai

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Javinė šventoji maina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balinis varnėnas

Troglodytidae

 

 

 

Karietaitiniai

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Karietaitė

Zosteropidae

 

 

 

Baltavokiniai

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Norfolkinis baltavokis

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregatiniai

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Kalėdų salos fregata

Pelecanidae

 

 

 

Pelikaniniai

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Garbanotasis pelikanas

Sulidae

 

 

 

Padūkėliniai

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Aboto padūkėlis

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Ūsapaukštiniai

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Paprastasis tukaninis ūsagenis

Picidae

 

 

 

Geniniai

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Rytinė baltapilvė meleta

Ramphastidae

 

 

 

Tukaniniai

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Auksinis tukanas

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Juodakaklis arakaris

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Rudaausis arakaris

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Žaliasparnis arakaris

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Rausvakrūtis tukanas

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vaivorykštinis tukanas

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Didysis tukanas

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Baltagurklis tukanas

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Arielis

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Dėmėtasnapė selenidera

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Kraginiai

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Didysis margasnapis kragas

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosiniai

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Trumpauodegis albatrosas

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papūginiai paukščiai

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ir Psittacula krameri, kurios į šio reglamento priedus neįtrauktos)

 

Papūgos ir kt.

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Gofino kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipininis kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molukinis kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Geltonskruostis kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palminis kakadu

Loriidae

 

 

 

Loriniai

 

Eos histrio (I)

 

 

Mėlyndryžis loris

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina įtraukta į I priedėlį, o kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)

 

 

Loriai atsiskyrėliai

Psittacidae

 

 

 

Papūginiai

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Raudongurklė amazonė

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Geltonsparnė amazonė

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Geltonpetė amazonė

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė amazonė

 

Amazona finschi (I)

 

 

Melsvakepurė amazonė

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Karališkoji amazonė

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Imperatoriškoji amazonė

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubinė amazonė

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Geltongalvė amazonė

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Puošnioji amazonė

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Raudonbruvė amazonė

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumaninė amazonė

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Mėlynveidė amazonė

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Vynuoginė amazonė

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Raudonvainikė amazonė

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puertorikinė amazonė

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Mėlynosios aros

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ekvadorinė ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Mėlyngurklė ara

 

Ara macao (I)

 

 

Raudonoji ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Žalioji ara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Raudonkaktė ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spikso papūga

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Čataminė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kaledoninė šoklioji papūga

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Kokseno figinė papūga

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Raguotoji papūga

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Auksinė aratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Geltonpilvė žolinė papūgėlė

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Geltonausė papūga

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

Naktinė papūga

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Dirvinė papūga

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Raudongalvė puošnioji papūga

 

Primolius couloni (I)

 

 

Mėlyngalvė ara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Mėlynsparnė ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Auksapetė plokščiauodegė papūga

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kepurėtoji plokščiauodegė papūga

 

Psephotus pulcherrimus (I)

 

 

Rojinė plokščiauodegė papūga

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauricinė žieduotoji papūga

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Pilkoji papūga

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Mėlyngurklė raudonuodegė papūga

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Storasnapės aros

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Pelėdinė papūga

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandiniai

 

Pterocnemia pennata (I) (išskyrus B priede nurodytą Pterocnemia pennata pennata)

 

 

Darvino nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvino nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Amerikinis nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingvininiai

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Akiniuotasis pingvinas

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humbolto pingvinas

STRIGIFORMES

 

 

 

Pelėdiniai paukščiai

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Sceloglaux albifacies)

 

Pelėdiniai

Strigidae

 

 

 

Pelėdiniai

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Lututė

 

Asio flammeus (II)

 

 

Balinė pelėda

 

Asio otus (II)

 

 

Mažasis apuokas

 

Athene noctua (II)

 

 

Pelėdikė

 

Bubo bubo (II) (išskyrus B priede nurodytą Bubo bubo bengalensis)

 

 

Didysis apuokas

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Paprastoji žvirblinė pelėda

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Miškinė pelėdikė

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Didysis apuokėlis

 

Ninox natalis (I)

 

 

Kalėdų salos aštrianagė pelėda

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltoji pelėda

 

Otus ireneae (II)

 

 

Keninis apuokėlis

 

Otus scops (II)

 

 

Apuokėlis

 

Strix aluco (II)

 

 

Naminė pelėda

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Laplandinė pelėda

 

Strix uralensis (II) (išskyrus B priede nurodytą Strix uralensis davidi)

 

 

Uralinė pelėda

 

Surnia ulula (II)

 

 

Raiboji pelėda

Tytonidae

 

 

 

Liepsnotosios pelėdos

 

Tyto alba (II)

 

 

Liepsnotoji pelėda

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Strutiniai

 

Struthio camelus (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

 

Strutis

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinaminiai

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamas atsiskyrėlis

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Trogoniniai

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Puikusis kvezalas

REPTILIA

 

 

 

Ropliai

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilai

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Aligatoriai, kaimanai, krokodilai

Alligatoridae

 

 

 

Aligatoriniai

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Kiniškasis aligatorius

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Krokodilinis kaimanas

 

Caiman latirostris (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)

 

 

Plačiasnukis kaimanas

 

Melanosuchus niger (I) (išskyrus B priede nurodytą Brazilijos populiaciją ir B priede nurodytą Ekvadoro populiaciją, kuriai nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)

 

 

Juodasis kaimanas

Crocodylidae

 

 

 

Tikrieji krokodilai

 

Crocodylus acutus (I) (išskyrus: Sispatos įlankos, Tinachoneso, Balsos ir aplinkinių vietovių integruotojo valdymo mangrovių rajono, Kordobos departamento populiaciją ir Kubos populiaciją, kurios yra nurodytos B priede, taip pat Meksikos populiaciją, kuri nurodyta B priede ir kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)

 

 

Amerikinis krokodilas

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Siaurasnukis krokodilas

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodilas

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipinų krokodilas

 

Crocodylus moreletii (I) (išskyrus B priede nurodytą Belizo populiaciją, kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota, ir B priede nurodytą Meksikos populiaciją)

 

 

Moreleto krokodilas

 

Crocodylus niloticus (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto (kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota), Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (kurioms taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Nilo krokodilas

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Pelkinis krokodilas

 

Crocodylus porosus (I) (išskyrus Australijos, Indonezijos ir Malaizijos populiacijas (gyvūnus iš laukinės gamtos galima paimti tik Saravako valstijoje; kitose Malaizijos valstijose (Sabahe ir Malaizijos pusiasalyje) taikoma nulinė laukinių egzempliorių kvota, nulinė kvota nekeičiama, nebent pakeitimą patvirtintų CITES šalys; taip pat išskyrus Papua Naujosios Gvinėjos populiacijas (jos yra nurodytos B priede))

 

 

Briaunagalvis krokodilas

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubos krokodilas

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamo krokodilas

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Bukasnukis krokodilas

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gavialinis krokodilas

Gavialidae

 

 

 

Gavialiniai

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavialas

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataros

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataros (haterijos)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Agaminiai

 

 

 

Calotes ceylonensis (III Šri Lanka)

 

 

 

 

Calotes desilvai (III Šri Lanka)

 

 

 

 

Calotes liocephalus (III Šri Lanka)

 

 

 

 

Calotes liolepis (III Šri Lanka)

 

 

 

 

Calotes manamendrai (III Šri Lanka)

 

 

 

 

Calotes nigrilabris (III Šri Lanka)

Juodaskruostė kalotė

 

 

 

Calotes pethiyagodai (III Šri Lanka)

Petjagodos kalotė

 

 

Ceratophora aspera (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)

 

Dygioji raguotoji agama

 

Ceratophora erdeleni (I)

 

 

Erdeleno raguotoji agama

 

Ceratophora karu (I)

 

 

Šrilankinė raguotoji agama

 

 

Ceratophora stoddartii (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)

 

Baltagurklė raguotoji agama

 

Ceratophora tennentii (I)

 

 

Lapanosė raguotoji agama

 

Cophotis ceylanica (I)

 

 

Ceiloninė gyvavedė agama

 

Cophotis dumbara (I)

 

 

Dumbarinė gyvavedė agama

 

 

Lyriocephalus scutatus (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)

 

Gumbanosė agama

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Dygliauodegiai

Anguidae

 

 

 

Gluodeniniai

 

 

Abronia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis ir A. vasconcelosii egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Gluodeniniai

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Chameleonai

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai