EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0088-20200918

Consolidated text: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 88/97 1997 m. sausio 20 d. dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/2020-09-18

01997R0088 — LT — 18.09.2020 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 88/97

1997 m. sausio 20 d.

dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97

(OL L 017 1997.1.21, p. 17)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 512/2013 2013 m. birželio 4 d.

  L 152

1

5.6.2013

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/831 2015 m. gegužės 28 d.

  L 132

32

29.5.2015

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1296 2020 m. rugsėjo 16 d.

  L 303

20

17.9.2020
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 88/97

1997 m. sausio 20 d.

dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/971 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

— 
„dviračių dalys“ reiškia dviračių dalis ir aksesuarus, klasifikuojamus pagal KN kodus nuo 8714 91 10 iki 8714 99 90 ,
— 
„praplėstas muitas“ reiškia antidempingo muitą, įvestą Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėstą Reglamento (EB) Nr. 71/97 (toliau – Nurodytas reglamentas) 2 straipsniu,
— 
„pagrindinės dviračių dalys“ reiškia dviračių dalis, apibrėžtas Nurodyto reglamento 1 straipsnyje,
— 
►M3  „surinkimo operacijos“ operacijos, kai pagrindinės dviračių dalys sumontuojamos ar sukomplektuojamos į dviračius arba dviračių dalims gaminti ar surinkti, ◄
— 
„prašymas“ reiškia bet kokį žingsnį, kurio ėmėsi surinkimo operacijas atliekantis subjektas, siekiantis gauti Komisijos leidimą atleisti nuo muito pagal 3 straipsnį,
— 
„nagrinėjamas subjektas“ reiškia surinkimo operacijas atliekantį subjektą, kurio atžvilgiu buvo pradėtas nagrinėjimas pagal 4 straipsnio 5 dalį arba 11 straipsnio 1 dalį, ir
— 
„nuo muito atleistas subjektas“ reiškia bet kurį subjektą, kurio surinkimo operacijos buvo pripažintos už Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribų ir kuris buvo atleistas nuo muito pagal šio Reglamento 7 ir 12 straipsnius.

2 straipsnis

Importo atleidimas nuo praplėsto muito

1.  Pagrindinių dviračių dalių importas atleidžiamas nuo praplėsto muito, kai:

— 
jis deklaruotas laisvai apyvartai subjekto, atleisto nuo muito, ar jo vardu arba
— 
jis deklaruotas laisvai apyvartai pagal 14 straipsnio dėl galutinio vartojimo kontrolės nuostatas.

2.  Pagrindinių dviračių dalių importas laikinai atleidžiamas nuo praplėsto muito mokėjimo, kai jis deklaruojamas laisvai apyvartai nagrinėjamo subjekto ar jo vardu.

3 straipsnis

Prašymai dėl atleidimo nuo muito

▼M1

1.  Prašymai turi būti pateikti raštu viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų ir turi būti pasirašyti asmens, įgalioto atstovauti prašymo teikėjui. Prašymą reikia siųsti šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Trade Defence,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu

▼B

2.  Gavusi prašymą, Komisija nedelsdama informuoja prašymo teikėją ir valstybę narę.

4 straipsnis

Prašymų priėmimas

1.  Prašymas priimamas, kai:

▼M3

(a) 

jame aiškiai matoma, kad prašymo teikėjas naudoja pagrindines dviračių dalis dviračių ar dviračių dalių gamybai arba surinkimui kiekiais, didesniais negu nustatyta 14 straipsnio c punkte arba kad prašymo teikėjas turi neatšaukiamą sutartinę prievolę tai daryti;

▼M1

(b) 

jame pateikiamas prima facie įrodymas, kad prašymo teikėjo surinkimo operacijos nepatenka į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį ( 1 ), ir

▼B

(c) 

prašymo teikėjui, per 12 mėnesių prieš prašymo pateikimą, nebuvo atsakytas atleidimo nuo muito leidimas, pagal 7 straipsnio 3 ir 4 dalis, arba atleidimas nuo muito nebuvo atšauktas, pagal 10 straipsnį.

2.  Papildomai informacijai dėl prašymo priimtinumo pateikti gali būti paskirtas tam tikras laikotarpis. Kai tokia informacija nėra pateikiama per nurodytą laikotarpį, prašymas nėra priimamas.

3.  Prašymo, kuris yra tinkamai pagrįstas, remiantis 1 ir 2 dalimis, leistinumas svarstymui paprastai turi būti nustatomas per 45 dienas po jo gavimo. Prašymo teikėjui pirmiausia suteikiama galimybė pateikti komentarus dėl Komisijos išvadų, susijusių su prašymo tinkamumu.

▼M1

4.  Kai nusprendžiama, kad prašymas yra netinkamas, jis atmetamas sprendimu laikantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

▼B

5.  Kai prašymas yra priimamas, nedelsiant yra pradedamas jo nagrinėjimas ir apie tai informuojamas prašymo teikėjas bei valstybė narė.

5 straipsnis

Laikinas muito mokėjimo sustabdymas

▼M1

1.  Nuo prašymo, prima facie atitinkančio 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas ir laukiančio sprendimo dėl tinkamumo svarstymui pagal 6 ir 7 straipsnius, gavimo datos muitų įsiskolinimų, susijusių su išplėstu muitu, pagal nurodytojo reglamento 2 straipsnio 1 dalį, mokėjimas yra sustabdomas, atsižvelgiant į bet kokį pagrindinių dviračių dalių importą, kai nagrinėjamas subjektas deklaruoja dalis laisvai apyvartai. Paprastai atsižvelgiama į ne trumpesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki prašymo gavimo dienos, siekiant nustatyti, ar prima facie laikomasi 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų.

▼B

2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos gali pritaikyti garanto nuostatą praplėsto muito mokėjimo laikinam sustabdymui, kad užtikrintų praplėsto muito sumokėjimą tuo atveju, jeigu vėliau būtų nuspręsta prašymo nepriimti, pagal 4 straipsnio 4 dalį arba jis būtų atmestas, pagal 7 straipsnio 3 ir 4 dalis.

6 straipsnis

Prašymų nagrinėjimas

▼M1

1.  Komisija nustatys tiriamąjį laikotarpį, siekdama nuspręsti, ar taikyti atleidimą nuo muito, kuris paprastai apima dvylikos, bet ne mažiau nei šešių mėnesių laikotarpį nuo išplėstojo muito pagrindinėms dviračių dalims mokėjimo sustabdymo. Nagrinėdama prašymą Komisija gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos apie nagrinėjimo laikotarpį ir (arba) atlikti patikrinimą vietoje.

▼B

2.  Bet kuris tikrinamas subjektas užtikrina, kad bet kuriuo laiku pagrindinės dviračių dalys, deklaruojamos laisvai apyvartai, būtų arba naudojamos surinkimo operacijoms, arba sunaikinamos arba reeksportuojamos. Šalis turi laikyti dokumentus apie pagrindinių dviračio dalių gavimą bei kur tos dalys buvo panaudotos. Tokie dokumentai turi būti laikomi mažiausiai tris metus. Komisijai paprašius, turi būti pateikiami tokie dokumentai bei bet kokie reikalingi papildomi įrodymai arba informacija.

▼M1

3.  Prašymo tinkamumo svarstymui nagrinėjimas paprastai baigiamas per dvylika mėnesių nuo visos informacijos gavimo, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje.

▼B

4.  Prieš priimant sprendimą, sutinkamai su 7 straipsniu, prašymo teikėjas turi būti informuotas apie Komisijos išvadas dėl prašymo svarstymo ir jam turi būti suteikta galimybė pateikti paaiškinimus.

7 straipsnis

Sprendimas

▼M1

1.  Kai galutinai patvirtinti faktai rodo, kad pareiškėjo surinkimo operacijos nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą pareiškėjui leidžiama netaikyti išplėstojo muito.

▼B

2.  Sprendimas turi būti taikomas atgaline data nuo prašymo gavimo datos. Prašymo teikėjo muitų įsiskolinimai, sutinkamai su Nurodyto reglamento 2 straipsnio 1 dalimi, turi būti anuliuoti nuo tos datos.

▼M1

3.  Jei nesilaikoma atleidimo nuo muito schemos kriterijų, prašymas atmetamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nustatytos procedūros, o 5 straipsnyje nustatytas išplėstojo muito mokėjimo sustabdymas panaikinamas.

▼B

4.  Bet koks 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymas arba bet kokios neteisingos informacijos pateikimas, susijęs su sprendimu, gali būti prašymo atmetimo priežastimi.

8 straipsnis

Nuo muito atleistų šalių įsipareigojimai

1.  Nuo muito atleistas subjektas užtikrina, kad visada:

▼M1

(a) 

jos surinkimo operacijos nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį;

▼M3

(b) 

kai jis gauna pagrindinių dviračių dalių siuntas, kurios atleistos nuo praplėsto muito pagal 2 straipsnį, tos dalys turi būti naudojamos jo surinkimo operacijoms ar kitiems produktams surinkti, sunaikinamos, reeksportuojamos arba perparduodamos kitam nuo muito atleistam subjektui.

▼B

2.  Nuo muito atleistas subjektas saugo dokumentus apie pagrindinių dviračių dalių gautas siuntas ir kur tas dalis panaudojo. Jis turi laikyti tokius dokumentus bei atitinkamus papildomus įrodymus mažiausiai tris metus. Tokie dokumentai turi būti pateikiami Komisijai paprašius.

9 straipsnis

Peržiūra

▼M1

1.  Komisija savo iniciatyva gali peržiūrėti nuo muito atleisto subjekto situaciją, kad patikrintų, jog jo surinkimo operacijos nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.

▼B

2.  Peržiūros metu gali būti tikrinamas laikotarpis, trumpesnis negu šeši mėnesiai.

▼M1

10 straipsnis

Atleidimo nuo muito panaikinimas

Atleidimas nuo muito panaikinamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros, nuo muito atleistam subjektui suteikus galimybę pateikti savo pastabas:

— 
jeigu atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad nuo muito atleisto subjekto surinkimo operacijos patenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį,
— 
jeigu šalis nevykdo 8 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų arba
— 
jeigu vengia bendradarbiauti priėmus sprendimą atleisti nuo muito.

▼B

11 straipsnis

Svarstymo laukiantys prašymai

1.  I priede išvardytų subjektų prašymai yra priimti ir jų nagrinėjimai, sutinkamai su 6 straipsniu, yra pradėti.

2.  Prašymų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, gavimo data, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalyje, laikoma šio Reglamento įsigaliojimo data.

3.  Kol bus priimtas sprendimas dėl I priede išvardytų subjektų prašymų tinkamumo nagrinėjimui, muito įsiskolinimų, atsiradusių dėl praplėsto muito pagal Nurodyto reglamento 2 straipsnį, mokėjimas yra laikinai sustabdomas nuo tos datos, kai įsigalioja šis reglamentas.

4.  Sprendimai, pagal 7 straipsnio 2 dalį, susiję su subjektais, išvardytais I priede, turi būti taikomi atgaline data nuo 1996 m. balandžio 20 d. Prašymo teikėjo muitų įsiskolinimai, atsiradę dėl praplėsto muito, turi būti anuliuojami nuo tos datos.

▼M2

12 straipsnis

Nuo muito atleisti subjektai

II priede išvardyti subjektai atleidžiami nuo išplėstojo muito nuo 1996 m. balandžio 20 d. arba tos dienos, kai atleidimas nuo muito buvo suteiktas Komisijos sprendimu (nuo vėlesnės iš jų).

▼M1

13 straipsnis

Procedūrinės nuostatos

Tiesiogiai susijusios Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 nuostatos dėl:

— 
nagrinėjimo proceso (6 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys),
— 
patikrinimo vizitų (16 straipsnis),
— 
vengimo bendradarbiauti (18 straipsnis) ir
— 
konfidencialumo (19 straipsnis)

taikomos vykdant šiuo reglamentu numatytus nagrinėjimus.

▼B

14 straipsnis

Galutinio vartojimo kontrolės taikymas atleidimui nuo muito

Kai kitas, nei nuo muito atleistas subjektas deklaruoja pagrindinių dviračių dalių importą laisvai apyvartai, nuo Nurodyto reglamento įsigaliojimo datos, jis atleidžiamas nuo praplėsto muito, jeigu jis deklaruotas sutinkamai su III priede pateikta TARIC struktūra ir jeigu jam taikomos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 82 straipsnyje ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–304 straipsniuose nustatytos sąlygos, kurioms taikoma mutatis mutandis, kai:

(a) 

pagrindinės dviračių dalys pristatytos subjektui, atleistam nuo muito pagal 7 ir 12 straipsnius, arba

(b) 

pagrindinės dviračių dalys pristatytos kitam leidimo turėtojui, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291 straipsnyje, arba

▼M1

(c) 

kiekvieną mėnesį subjektas arba deklaruoja kiekvieno pagrindinių dviračių dalių tipo mažiau negu 300 vienetų laisvai apyvartai arba jis gauna tokį dalių kiekį. Subjekto deklaruotas arba jos gautas dalių kiekis turi būti apskaičiuojamas, remiantis subjekto deklaruotų dalių skaičiumi arba pristatytų dalių skaičiumi kitiems subjektams, su kuriais jis yra susijęs arba su juo turi kompensavimo susitarimų, arba

▼M3

(d) 

pagrindinės dviračių dalys yra naudojamos dviračiams su pagalbiniais varikliais (papildomas TARIC kodas 8835) arba kitoms nei dviračiai transporto priemonėms su pagalbiniu varikliu arba be jo (papildomas TARIC kodas C549), surinkti.

▼B

15 straipsnis

Specialios nuostatos šalims, gaunančioms de minimis siuntas

1.  Komisija arba valstybių narių kompetentingos institucijos gali nuspręsti savo iniciatyva patikrinti subjektus, kurie deklaruoja pagrindines dviračių detales laisvai apyvartai arba gauna siuntas, sutinkamai su 14 straipsnio c punktu.

2.  Kai nustatoma, kad 1 dalyje nurodyti subjektai yra deklaravę prekes laisvai apyvartai arba gavo pagrindinių dviračių dalių siuntas kiekiais, didesniais negu nurodyta 14 straipsnio c punkte, arba kai jie vengia bendradarbiauti su tikrintojais, jie nebelaikomi subjektais, esančiais už Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalies taikymo ribų. Po to, kai tokiam subjektui yra suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus, išvados yra perduodamos valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.  Kai 1 dalyje nurodyti subjektai piktnaudžiavo 14 straipsnio c punktu, kad išvengtų praplėsto muito, gali būti pareikalauta, kad praplėstas muitas, kuris nebuvo taikytas bet kokioms pagrindinėms dviračių dalims, kurias tie subjektai deklaravo laisvai apyvartai, arba kurias jie gavo po šio Reglamento įsigaliojimo, būtų sumokėtas.

16 straipsnis

Pasikeitimas informacija

1.  Subjektai, kurių nagrinėjimas yra pradėtas pagal 4 straipsnį arba kurių atžvilgiu buvo priimtas sprendimas pagal 7 ir 10 straipsnius, Valstybių narių kompetentingoms institucijoms turi pateikti išsamią informaciją.

2.  Kartas nuo karto, kiek reikalinga, bus publikuojami pranešimai, kuriuose bus naujausi tikrinamų arba nuo muito atleistų subjektų sąrašai, kurie taip pat bus nedelsiant pateikiami paprašius bet kuriai suinteresuotai šaliai.

▼M1 —————

▼B

17 straipsnis

Nuostatos dėl muitų

Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos nuostatos dėl muitų.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASAPTARIAMOS ŠALYS

(Papildomas Taric kodas: 8962)

Pavadinimas

Miestas

Valstybė

Dangre Cycles

F-59770 Marly

Prancūzija

Derby Cyclewerke GmbH

D-49661 Cloppenburg

Vokietija

Engelbert Meyer GmbH

D-49692 Sevelten

Vokietija

Fa. Alfred Fischer

D-76229 Karlsruhe

Vokietija

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG

D-33609 Bielefeld

Vokietija

Kynast AG

D-Quankenbruck

Vokietija

Monark Crescent

S-432 8 Varberg

Švedija

Muddy Fox

Middlesex UB6 7RH

Jungtinė Karalystė

Quantum Cycles

F-59770 Marly

Prancūzija

Pantherwerke

D-37537 Bad Wildungen

Vokietija

PRO-FIT Sportartikel

D-74076 Heilbron

Vokietija

Prophete GmbH

D-33378 Rheda-Wiedenbruck

Vokietija

Tekno Cycles

F-93102 Montreuil Cedex

Prancūzija

TNT Cycles

E-17180 Vilablareix (Girona)

Ispanija

Winore — TME Bike Company

D-97405 Schweinfurt

Vokietija

Pastaba:

Suinteresuotos šalys informuojamos, kad ateityje gavus prašymus sutinkamai su 3 straipsnio 1 dalimi arba vadovaujantis sprendimais dėl prašymų, laukiančių nagrinėjimo, sutinkamai su 7 straipsniu, kartas nuo karto, kaip reikalinga, bus spausdinami nauji sąrašai „subjektų, kurie pateikė prašymus pagal 3 straipsnio 1 dalį ir nagrinėjamų subjektų, sutinkamai su 11 straipsniu“Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje, arba juos bus galima gauti šio reglamento 3 straipsnyje minėtu adresu.
II PRIEDAS

▼M2

Atnaujintas nuo muito atleistų subjektų sąrašasAnkstesnės nuorodos

Atnaujintos nuorodos

Pavadinimas

Adresas

Papildomas TARIC kodas

Atnaujintas pavadinimas

Atnaujintas adresas

Atnaujintas papildomas TARIC kodas (1)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03–475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03–475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C10, PT-3770–059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770–068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85–1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39–200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39–200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770–059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770–068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1–3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780–103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61–324 Poznań, Poland

A849

euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61–324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale – Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55–120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55–120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller“ — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42–200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42–215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34–425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34–425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99–300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99–300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117, PT-3770–059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117 lote 5, PT-3770–059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98–300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98–300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06–300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06–300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6–10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader – 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader – 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG – 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772–11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772–11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750–720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49–51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85–758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K.Orlowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85–758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475–023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475–023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ștefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timișoara, județul Timiș, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ștefan Procopiu 1, RO-300647 Timișoara, Județ Timiș, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781–908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781–908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33–386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33–386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66–200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66–200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750–064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750–353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE – 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61–63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87–811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87–811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566

(1)   Šiems nuo muito atleistiems subjektams, kuriems anksčiau taikytas papildomas TARIC kodas 8963 , priskiriami nauji unikalūs kodai: Accell Nederland B.V. (C004 ), Cycles France Loire (C005 ), Cycleurope Industries (C007 ), Cycleurope Sverige AB (C008 ), Derby Cycle Werke GmbH (C009 ), Engelbert Meyer GmbH (C010 ), Manufacture Française Du Cycle (C014 ), Panther International GmbH (C017 ), Promiles (C018 ), Prophete GmbH (C019 ), TNT Cycles (C020 ). Šiam nuo muito atleistam subjektui, kuriam anksčiau taikytas papildomas TARIC kodas 8065 , priskiriamas šis kodas: Esmaltina (C011 ). Šiems nuo muito atleistiems subjektams, kuriems anksčiau taikytas papildomas TARIC kodas 8067 , priskiriami šie kodai: CYCLES LAPIERRE (C006 ), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012 ), MBM S.r.l. (C015 ). Šiems nuo muito atleistiems subjektams, kuriems anksčiau taikytas papildomas TARIC kodas 8068 , priskiriami šie kodai: Montana S.r.l. (C016 ), KTM Fahrrad GmbH (C013 ).

▼B
III PRIEDASTARIC STRUKTŪRA

8714 91 10

– – – Rėmai:

– – – – Dažyti, anodinti, poliruoti ir (arba) lakuoti:

8714911011

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleista, subjektui (2)

8714911019

– – – – – Kitos (2) (3)

8714911090

– – – – Kitos

8714 91 30

– – – Priekinės šakės:

– – – – Dažytos, anodintos, poliruotos ir (arba) lakuotos:

8714913011

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714913019

– – – – – Kitos (2) (3)

8714913090

– – – – Kitos

8714 93 90

– – – laisvos eigos grandininių pavarų žvaigždutės:

8714939010

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714939090

– – – – – Kitos (2) (3)

8714 94 30

– – – Kiti stabdžiai:

8714943010

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714943090

– – – – – Kitos (2) (3)

8714 94 90

– – – Dalys:

– – – – Stabdžių svirtys:

8714949011

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714949019

– – – – – Kitos (2) (3)

8714949090

– – – – Kitos

8714 96 30

– – – Švaistikliniai mechanizmai:

8714963010

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714963090

– – – – – Kitos (2) (3)

8714 99 10

– – – Vairai, rankenos:

8714991010

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitai, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714991090

– – – – – Kitos (2) (3)

8714 99 50

– – – Pavarų perjungimo mechanizmai:

8714995010

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitai, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714995090

– – – – – Kitos (2) (3)

8714 99 90

– – – Kitos, dalys:

Ratai su kameromis, padangomis ir grandininių pavarų žvaigždutémis arba be jų:

8714999011

– – – – – Kilmės arba prekių siuntimo šalis Kinija: (1)

— mažiau negu 300 vienetų per mėnesį arba mažesnio negu 300 vienetų kiekio perdavimas kitam subjektui, arba

— perdavimas kitam, galutinio vartojimo leidimą turinčiam arba nuo muito atleistam, subjektui (2)

8714999019

– – – – – Kitos (2) (3)

8714999090

– – – – Kitos

(1)   Galutinio vartojimo kontrolės taisyklės (Reglamento Nr. 2454/93 291–304 straipsniai) taikomos mutantis mutandis.

(2)   Nuo muito atleisti subjektai, kurių surinkimo operacijos nelaikomos apėjimu, kadangi joms netaikoma Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalis, yra nurodytos II priede.

(3)   Nuo muito atleisti subjektai, kurių surinkimo operacijos nelaikomos apėjimu, kadangi joms netaikoma Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 2 dalis, yra nurodytos II priede.
IV PRIEDAS

Informacijos pateikimo forma

DVIRAČIŲ DALIŲ IŠ KINIJOS GALUTINIO VARTOJIMO KONTROLĖ

REGLAMENTO (EB) Nr. 88/97 ( 2 ) ĮGYVENDINIMAS

(Informacija sutinkamai su aukščiau minėto reglamento 16 straipsniu)

(pateikiama praėjus mėnesiui po kiekvieno nagrinėjamo ketvirčio pabaigos)Valstybė narė: …

Metai: …

Ketvirtis: …

A.   SANTRAUKA

— 
Išduotų galutinio vartojimo leidimų skaičius: …
— 
Nebegaliojančių galutinio vartojimo leidimų skaičius: …
— 
Panaikintų galutinio vartojimo leidimų skaičius ( 3 ) …

Dviračių rėmų ( 4 ) kiekis ( 5 ):

— 
įvežta, remiantis galutinio vartojimo kontrole: …
— 
įvežta pagal papildomą TARIC kodą 8962: …
— 
įvežta pagal papildomą TARIC kodą 8963: …

B.   PAGRINDINIAI GALUTINIO VARTOJIMO LEIDIMO TURĖTOJAI

image

C.   ATLEIDIMAS IR PAPILDOMA INFORMACIJA

image

D.   GALUTINIO VARTOJIMO LEIDIMŲ PANAIKINIMAS

image( 1 ) OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

( 2 ) OL 17, 1997 1 21, p.17.

( 3 ) Žr. šio informacinio lapo D dalį.

( 4 ) Papildomi vienetai.

( 5 ) KN kodas ex 8714 91 10 .

Top