Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996R2271-20140220

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2271/96 1996 m. lapkričio 22 d. saugantis nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2014-02-20

1996R2271 — LT — 20.02.2014 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2271/96

1996 m. lapkričio 22 d.

saugantis nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų

(OL L 309, 29.11.1996, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 807/2003 2003 m. balandžio 14 d.

  L 122

36

16.5.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 37/2014 2014 m. sausio 15 d.

  L 18

1

21.1.2014
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2271/96

1996 m. lapkričio 22 d.

saugantis nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmųEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 73c, 113 ir 235 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 1 ),

kadangi Bendrijos tikslai apima įnašą į darnią pasaulio prekybos plėtrą ir laipsnišką tarptautinės prekybos apribojimų naikinimą;

kadangi Bendrija stengiasi didžiausiu galimu mastu pasiekti laisvo kapitalo judėjimo tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių tikslą, įskaitant bet kokių apribojimų tiesioginėms investicijoms panaikinimą — įskaitant investicijas į nekilnojamąjį turtą — įstaigų, finansinių paslaugų teikimui įsteigimą ar vertybinių popierių platinimą kapitalo rinkose;

kadangi trečioji šalis priėmė tam tikrus įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių tikslas yra reguliuoti valstybių narių jurisdikcijai priklausančių fizinių ir juridinių asmenų veiklą;

kadangi tokių įstatymų ir kitų teisės aktų eksteritorialus taikymas pažeidžia tarptautinę teisę ir trukdo pasiekti pirmiau minėtus tikslus;

kadangi tokie įstatymai, įskaitant kitus teisės aktus, ir jais grindžiami ar iš jų kylantys veiksmai veikia ar gali paveikti nustatytą teisinę tvarką ir turi neigiamos įtakos Bendrijos interesams bei fizinių ir juridinių asmenų, kurie naudojasi savo teisėmis pagal Europos bendrijos steigimo sutartį, interesams;

kadangi, esant tokioms išskirtinėms aplinkybėms, būtina imtis veiksmų Bendrijos lygiu siekiant apsaugoti nustatytą teisinę tvarką, Bendrijos interesus ir minėtų fizinių bei juridinių asmenų interesus šalinant, neutralizuojant, blokuojant ar kitaip atsakant į tų užsienio teisės aktų poveikį;

kadangi prašymas teikti informaciją pagal šį reglamentą nekliudo valstybei narei reikalauti, kad tos valstybės institucijoms būtų pateikta tokia pat informacija;

kadangi Taryba 1996 m. lapkričio 22 d. priėmė Bendruosius veiksmus 96/668/BUSP ( 2 ) siekdama užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių ginti tiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių interesus veikia pirmiau minėti įstatymai ir jais grindžiami veiksmai, jei tokių interesų negina šis reglamentas;

kadangi iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas turėtų padėti Komisijai įgyvendinti šį reglamentą;

kadangi šiame reglamente numatyti veiksmai yra būtini Europos bendrijos steigimo sutarties tikslams pasiekti;

kadangi tam tikrų šio reglamento nuostatų priėmimui Sutartis nenumato kitų įgaliojimų, išskyrus numatytus 235 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šis reglamentas numato apsaugą nuo šio reglamento priede nurodytų įstatymų, įskaitant kitus teisės aktus, eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų bei jų neutralizavimą, jei toks taikymas kenkia 11 straipsnyje minimų asmenų, dalyvaujančių tarptautinėje prekyboje ir (arba) kapitalo judėjime ir susijusioje komercinėje veikloje tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių, interesams.

▼M2

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šio reglamento priedas būtų papildytas trečiųjų šalių įstatymais, kitais teisės aktais ar kitomis teisėkūros priemonėmis, kurie yra eksteritorialaus taikymo ir turi neigiamą poveikį Sąjungos interesams ir fizinių bei juridinių asmenų, besinaudojančių teisėmis pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, interesams, ir kuriais įstatymai, kiti teisės aktai ir teisėkūros priemonės iš šio reglamento priedo būtų išbraukiami, kai tokio poveikio nebeturės.

▼B

2 straipsnis

Jei bet kokio 11 straipsnyje minimo asmens ekonominiams ir (arba) finansiniams interesams tiesiogiai ar netiesiogiai kenkia priede nurodyti įstatymai arba jais grindžiami ar iš jų kylantys veiksmai, toks asmuo praneša apie tai Komisijai per 30 dienų nuo tokios informacijos gavimo; jei kenkiama juridinio asmens interesams, ši pareiga taikoma direktoriams, vadybininkams ir kitiems asmenims, turintiems valdymo įgaliojimus ( 3 ).

Komisijai pageidaujant, toks asmuo pateikia visą su šio reglamento tikslais susijusią informaciją remdamasis Komisijos prašymu ir per 30 dienų nuo tokio prašymo datos.

Visa informacija pateikiama Komisijai tiesiogiai arba per kompetentingas valstybių narių institucijas. Jei informacija pateikiama tiesiogiai Komisijai, Komisija nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas valstybės narės, kurioje informaciją suteikęs asmuo gyvena arba yra registruotas.

3 straipsnis

Visa pagal 2 straipsnį pateikta informacija naudojama tik tokiu tikslu, kokiu ji buvo pateikta.

Informacijai, kuri yra iš esmės konfidenciali arba kuri konfidencialiai pateikiama, galioja profesinės paslapties pareiga. Komisija negali jos atskleisti be aiškaus ją pateikusio asmens sutikimo.

Tokios informacijos paskelbimas leidžiamas, jei Komisija privalo arba yra įgaliota tai padaryti, ypač kai tai susiję su teisinėmis procedūromis. Atliekant tokį paskelbimą būtina atsižvelgti į teisėtus suinteresuoto asmens interesus, kad jo ar jos verslo paslaptys nebūtų atskleistos.

Šis straipsnis netrukdo Komisijai atskleisti bendros informacijos. Toks atskleidimas neleidžiamas, jei jis nesuderinamas su pradiniu tokios informacijos tikslu.

Jei konfidencialumas pažeidžiamas, informacijos pateikėjas turi teisę į tai, kad ji, atsižvelgiant į aplinkybes būtų išbraukta, ignoruojama ar ištaisyta.

4 straipsnis

Joks teismo sprendimas ir joks ne Bendrijoje esančios administracinės institucijos sprendimas, tiesiogiai ar netiesiogiai įgyvendinantis priede nurodytus įstatymus arba jais grindžiamus ar iš jų kylančius veiksmus, jokiais atvejais nėra pripažįstamas ar vykdomas.

5 straipsnis

Joks 11 straipsnyje minimas asmuo nesilaiko, tiesiogiai ar per dukterinę įmonę, ar kitą tarpininkaujantį asmenį, aktyviai ar sąmoningu ignoravimu, jokio reikalavimo ar draudimo, įskaitant užsienio teismų prašymus, tiesiogiai ar netiesiogiai grindžiamus priede nurodytais įstatymais ar kylančius iš tų įstatymų, arba jais grindžiamų ar iš jų kylančių veiksmų.

Asmenys gali būti įgaliojami, laikantis 7 ir 8 straipsniuose nustatytos tvarkos, visiškai ar dalinai paklusti, jei nepaklusimas rimtai pakenktų jų ar Bendrijos interesams. Šios nuostatos taikymo kriterijai nustatomi laikantis 8 straipsnyje nustatytos tvarkos. Jei yra pakankamai įrodymų, kad nepaklusimas padarytų rimtos žalos fiziniam ar juridiniam asmeniui, Komisija skubiai pateikia 8 straipsnyje minimam komitetui atitinkamų priemonių, kurių reikia imtis pagal šio reglamento nuostatas, projektą.

6 straipsnis

Bet koks 11 straipsnyje nurodytas asmuo, užsiimantis 1 straipsnyje nurodyta veikla, turi teisę į žalos atlyginimą, įskaitant teisines išlaidas, kurią tam asmeniui padarė priede nurodytų įstatymų taikymas arba jais grindžiami ar iš jų kylantys veiksmai.

Toks atlyginimas gali būti gautas iš fizinio ar juridinio asmens ar bet kokio kito tokią žalą sukėlusio subjekto, arba bet kokio jo vardu veikusio asmens ar tarpininko.

1968 m. rugsėjo 27 d. Briuselio Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo taikoma pagal šį straipsnį pradėtoms byloms ir priimtiems teismo sprendimams. Atlyginimas gali būti gautas remiantis tos Konvencijos II antraštinės dalies 2-6 skirsnių nuostatomis, taip pat, remiantis tos Konvencijos 57 straipsnio 3 dalimi, teisminiuose procesuose, pradėtuose teismuose bet kokios valstybės narės, kurioje tas asmuo, subjektas, jo vardu veikiantis asmuo ar tarpininkas turi turto.

Nepažeidžiant kitų prieinamų priemonių ir laikantis taikomų įstatymų, atlyginimas gali pasireikšti konfiskavimu ir pardavimu turto, turimo tų asmenų, subjektų, jų vardu veikiančių asmenų ar tarpininkų Bendrijoje, įskaitant akcijas, turimas Bendrijoje registruotame juridiniame asmenyje.

7 straipsnis

Šiam reglamentui įgyvendinti Komisija:

a) remdamasi pagal šį reglamentą gauta informacija, nedelsdama ir išsamiai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie įstatymų ir kitų teisės aktų bei iš jų kylančių veiksmų, minimų 1 straipsnyje, poveikius ir reguliariai pateikia apie juos išsamią viešą ataskaitą;

b) suteikia įgaliojimą pagal 5 straipsnyje nurodytas sąlygas ir, skirdama laiką, per kurį Komitetas turi pareikšti savo nuomonę, visiškai atsižvelgia į laiką, kurio turi laikytis asmenys, kurie bus įgaliojami;

▼M2 —————

▼B

d) paskelbia pranešimą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje apie nuosprendžius ir sprendimus, kuriems taikomi 4 ir 6 straipsniai;

e) paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje 2 straipsnyje minimų valstybių narių komptetentingų institucijų pavadinimus ir adresus.

▼M2

8 straipsnis

1.  Siekiant įgyvendinti 7 straipsnio b punktą, Komisijai padeda Eksteritorialių teisės aktų komitetas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 ( 4 ).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

▼B

9 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, taikomas pažeidus bet kokią atitinkamą šio reglamento nuostatą. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės informuoja viena kitą apie priemones, priimtas pagal šį reglamentą, ir pateikia bet kokią kitą reikalingą ir su šiuo reglamentu susijusią informaciją.

11 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

1) bet kokiam fiziniam asmeniui, kuris gyvena Bendrijoje ( 5 ) ir yra valstybės narės pilietis;

2) bet koks Bendrijoje registruotas juridinis asmuo;

3) bet koks fizinis ar juridinis asmuo, minimas Reglamento (EEB) Nr. 4055/86 ( 6 ) 1 straipsnio 2 dalyje;

4) bet koks kitas Bendrijoje gyvenantis fizinis asmuo, nebent tas asmuo yra valstybėje, kurios pilietis jis yra;

5) bet koks kitas fizinis asmuo Bendrijoje, įskaitant jos teritorinius vandenis ir oro erdvę, ir bet kokiame orlaivyje ar laive valstybės narės jurisdikcijoje ar kontrolėje, vykdydamas tarnybines pareigas.

▼M2

11a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  1 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. vasario 20 d.. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 1 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas keturiais mėnesiais.

▼B

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI ( 7 )

minimi 1 straipsnyje

VALSTYBĖ: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

AKTAI

1.   „Nacionalinės gynybos įgaliojimo aktas 1993 fiskaliniams metams“, XVII antraštinė dalis „Kubos demokratijos aktas 1992“, skirsniai 1704 ir 1706

Reikalavimai:

Reikalavimai pateikti „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo akto“ I antraštinėje dalyje, žr. toliau.

Galima žala ES interesams:

Patirti įsipareigojimai įtraukti į „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo aktą“, žr. toliau.

2.   „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo aktas“

I antraštinė dalis

Reikalavimai:

Laikytis ekonominio ir finansinio JAV Kubai taikomo embargo, inter alia, neeksportuojant į JAV jokių Kubos kilmės prekių ar paslaugų, o taip pat prekių, kurių sudėtyje yra Kubos kilmės sudedamųjų dalių nei tiesiogiai, nei per trečiąsias šalis, neprekiaujant prekėmis, kurios yra Kuboje arba transportuojamos iš jos ar per ją, nepereksportuojant į JAV Kuboje pagaminto cukraus be kompetentingos nacionalinės institucijos pranešimo ar neimportuojant į JAV cukraus gaminių, neįsitikinus, kad tie gaminiai nėra Kuboje pagaminti gaminiai, areštuojant Kubos turtą ir susilaikant nuo finansinių sandėrių su Kuba.

Galima žala ES interesams:

Draudimas pakrauti ar iškrauti krovinius iš laivo bet kokioje JAV vietoje arba įplaukti į JAV uostą; atsisakymas importuoti bet kokias Kubos kilmės prekes ar paslaugas arba importuoti į Kubą JAV kilmės prekes ar paslaugas, finansinių sandėrių su Kuba blokavimas.

III ir IV antraštinės dalys:

Reikalavimai:

Nutraukti „prekybą“ turtu, anksčiau priklausiusiu JAV asmenims (įskaitant JAV pilietybę gavusius kubiečius) ir konfiskuotu Kubos režimo (prekyba apima: naudojimą, pardavimą, perdavimą, kontrolę, valdymą ir kitą asmeniui naudos teikiančią veiklą).

Galima žala ES interesams:

Teisminiai procesai JAV, grindžiami jau sukaupta atsakomybe, prieš ES piliečius ar bendroves, užsiimančius prekyba, dėl tokių procesų kylantys nuosprendžiai/sprendimai sumokėti (įvairiarūšę) kompensaciją JAV šaliai. Atsisakymas įleisti į JAV prekyba užsiimančius asmenis, įskaitant jų sutuoktinius, nepilnamečius vaikus ar atstovus.

3.   „1996 m. sankcijų Iranui ir Libijai aktas“

Reikalavimai:

Neinvestuoti į Iraną ar Libiją jokios sumos, didesnės nei 40 milijonų JAV dolerių, per 12 mėnesių laikotarpį, kuri tiesiogiai ir reikšmingai prisidėtų prie Irano ar Libijos galimybių plėtoti naftos išteklius (investavimas apima sutarčių minėtai plėtrai sudarymą arba jų garantavimą, arba pelno iš jų gavimą, arba jų valdymo dalies įsigijimą).

NB: Investicijos pagal sutartis, sudarytas iki 1996 m. rugpjūčio 5 d., atleidžiamos.

Laikymasis embargo Libijai, pradėto Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis 748 (1992 m.) ir 883 (1993 m.) ( 8 ).

Galima žala ES interesams:

JAV prezidento patvirtintos priemonės riboti importą į JAV arba tiekimą į JAV, draudimas skirti JAV Vyriausybės fondų pirminiu prekiautoju ar patikėtiniu, draudimas gauti paskolą iš JAV finansinių institucijų, JAV taikomi eksporto apribojimai arba atsisakymas suteikti paramą EXIM-Banke.

REGLAMENTAI

1.   31 CFR (Federalinių reglamentų kodeksas) V skyrius (7-1-95 leidimas) 515 dalis — Kubos turto kontrolės reglamentai, poskyris B (Draudimai), E (Licencijos, įgaliojimai ir licencijavimo politikos teiginiai) ir G (Baudos)

Reikalavimai:

Reikalavimai pateikti „1996 m. Kubos laisvės ir demokratinio solidarumo akto“ I antraštinėje dalyje, žr. pirmiau. Be to, reikalaujama gauti licencijas ir (arba) įgaliojimus su Kuba susijusiai ekonominei veiklai.

Galima žala ES interesams:

Baudos, nusavinimas, įkalinimas pažeidimo atveju.( 1 ) Nuomonė, pareikšta 1996 m. spalio 25 d. (OL C 347, 1996 11 18).

( 2 ) OL L 309, 1996 11 29, p. 7.

( 3 ) Informaciją reikia pateikti tokiu adresu:Europos Komisija, I generalinis direktoratas, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Briuselis (faks. (32-2) 295 65 05).

( 4 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

( 5 ) Šiame reglamente „gyvenantis Bendrijoje“ reiškia: teisėtai įsikūręs Bendrijoje mažiausiai šešis mėnesius dvylikos mėnesių laikotarpyje prieš dieną, kurią, pagal šį reglamentą, reikia vykdyti pareigą arba naudojamasi teise.

( 6 ) 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4055/86 dėl laisvės teikti paslaugas principo taikymo jūrų transporto paslaugoms tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių (OL L 378, 1986 12 31, p. 1). Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3573/90 (OL C 353, 1990 12 17, p. 16).

( 7 ) Daugiau informacijos apie pirmiau minėtus įstatymus ir kitus teisės aktus galima gauti išEuropos Komisijos generalinio direktorato I.E.3, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Briuselis (faks. (32-2) 295 65 05).

( 8 ) Žr. Bendrijos vykdomą šių rezoliucijų įgyvendinimą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3247/93 (OL L 295, 1993 11 30, p. 1).

Top