EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0057-20080321

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/57/EB 1996 m. rugsėjo 3 d. dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/57/2008-03-21

1996L0057 — LT — 21.03.2008 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 96/57/EB

1996 m. rugsėjo 3 d.

dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams

(OL L 236, 18.9.1996, p.36)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/32/EB 2005 m. liepos 6 d.

  L 191

29

22.7.2005

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/28/EB 2008 m. kovo 11 d.

  L 81

48

20.3.2008
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 96/57/EB

1996 m. rugsėjo 3 d.

dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniamsEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

laikydamiesi Sutarties 189b straipsnyje nustatytos tvarkos ( 3 ),

(1)

kadangi svarbu skatinti priemones, skirtas vidaus rinkos deramam veikimui;

(2)

kadangi 1985 sausio 15 d. rezoliucijoje dėl energijos taupymo programų tobulinimo valstybėse narėse ( 4 ) Taryba paragino pastarąsias siekti, ir, jeigu būtina, didinti pastangas, skatinančias racionalų energijos panaudojimą, toliau plėtojant integruotą energijos taupymo politiką;

(3)

kadangi elektros energija, kurią vartoja buitiniai šaldymo prietaisai, sudaro labai didelę Bendrijoje suvartojamos buitinėms reikmėms, o tuo pačiu ir bendrai suvartojamos, elektros energijos dalį; kadangi skirtingų šaldymo prietaisų modelių, kuriuos galima įsigyti Bendrijos rinkoje, elektros energijos sunaudojimo lygis yra labai skirtingas, nepaisant jų panašių charakteristikų ir talpos, t. y. yra labai skiriasi šių prietaisų energijos vartojimo efektyvumas;

(4)

kadangi kai kurios valstybės narės ketina priimti nuostatas dėl buitinių šaldytuvų ir šaldiklių efektyvumo, o dėl to gali atsirasti kliūtys, trukdančios prekiauti šiais gaminiais Bendrijoje;

(5)

kadangi yra tikslinga remtis aukšto lygio apsaugos reikalavimais, pateikiamais pasiūlymuose dėl įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių sveikatos apsaugą, saugą, aplinkos apsaugą ir vartotojų apsaugą, derinimo valstybėse narėse; kadangi ši direktyva, kuria siekiama ženkliai pagerinti minėtų prietaisų energijos vartojimo efektyvumą, užtikrina aukštą vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį;

(6)

kadangi tokių priemonių patvirtinimas priklauso Bendrijos kompetencijai; kadangi šios direktyvos reikalavimai neviršija joje nustatytų tikslų ir dėl to atitinka Sutarties 3b straipsnio reikalavimus;

(7)

kadangi, be to, Sutarties 130r straipsnyje skatinama aplinkos apsauga ir jos gerinimas bei apdairus ir racionalus gamtos išteklių naudojimas, o šie du tikslai yra įtraukti į Bendrijos aplinkos politiką; kadangi dėl elektros energijos gamybos ir vartojimo susidaro 30 % žmogaus sukeltos anglies dioksido (CO2) emisijos ir apie 35 % pirminės energijos vartojimo Bendrijoje, kadangi šie procentai auga;

(8)

kadangi, be kita ko, 1989 birželio 5 d. Tarybos sprendimas 89/364/EEB dėl Bendrijos veiksmų programos elektros energijos vartojimo efektyvumui gerinti ( 5 ) taip pat nustato ir kitus analogiškus tikslus — skatinti vartotojus teikti pirmenybę tiems prietaisams ir įrengimams, kurių elektros vartojimo efektyvumas yra didesnis, ir toliau gerinti prietaisų ir įrangos efektyvumą;

(9)

kadangi Taryba 1990 m. spalio 29 dienos išvadose nutarė siekti iki 2000 metų stabilizuoti anglies dioksido (CO2) emisiją Bendrijoje pagal 1990 metų lygį; kadangi siekiant šio tikslo Bendrijai reikalingos griežtesnės CO2 emisijos stabilizavimo priemonės;

(10)

kadangi Sprendimu 91/565/EEB ( 6 ) buvo sukurta programa energijos vartojimo efektyvumui Bendrijoje skatinti (SAVE programa);

(11)

kadangi dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių, įtrauktų į naujausius šaldymo prietaisų modelius, kuriuos galima įsigyti rinkoje, jų gamybos sąnaudos pernelyg nedidėja, o elektros energijos taupymas padengia jų pradines gamybos išlaidas per keletą metų ar dar greičiau; kadangi šiuose skaičiavimuose neatsižvelgiama į papildomą naudą, gaunamą dėl išorinių elektros energijos gamybos sąnaudų sumažėjimo, susijusių su anglies dioksido (CO2) ir kitų teršalų emisijomis;

(12)

kadangi yra apskaičiuota, kad natūralus energijos vartojimo efektyvumo didėjimas dėl rinkos spaudimo ir tobulesnių gamybos procesų sudarys apie 2 % per metus, o tai paskatins griežtesnių energijos vartojimo standartų nustatymą;

(13)

kadangi laikantis Direktyvos 92/75/EEB ( 7 ) (pagrindų direktyva) ir Komisijos direktyvos 94/2/EB ( 8 ) (direktyva, įgyvendinanti Direktyvą 92/75/EEB), kurios įpareigoja privalomai nurodyti energijos suvartojimą ženklinant elektros prietaisus ir pateikti tokią nuorodą kitokia forma, didės vartotojų supratimas apie buitinių šaldymo prietaisų energijos vartojimo efektyvumą; kadangi šios priemonės taip pat paskatins įvairius tarpusavyje konkuruojančius prietaisų gamintojus siūlyti aukštesnius energijos vartojimo efektyvumo lygius nei standartai, kurių reikalaujama šioje direktyvoje; tačiau kadangi siekiant visapusiškos naudos ir realiai geresnio parduodamų elektrinių prietaisų bendro vidutinio efektyvumo bet kuriuo atveju kartu su vartotojams teikiama informacija turi būti nurodomi standartai;

(14)

kadangi šioje direktyvoje, kuria siekiama pašalinti technines kliūtis, kad būtų galima gerinti buitinių šaldymo prietaisų energijos vartojimo efektyvumą, būtina laikytis „naujo požiūrio“, nustatyto 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujo požiūrio į techninį suderinimą ir standartus ( 9 ) konkrečiai nurodant, kad teisės aktų suderinimas apsiriboja direktyvose nustatytais esminiais reikalavimais, kuriuos turi atitikti į rinką pateikiami gaminiai;

(15)

kadangi reikalinga veiksminga vykdymo sistema, užtikrinanti deramą šios direktyvos įgyvendinimą, garantuojanti gamintojams sąžiningos konkurencijos sąlygas ir apsauganti vartotojų teises;

(16)

kadangi reikėtų atsižvelgti į 1993 liepos 22 d. Tarybos sprendimą 93/465/EEB dėl atitikties įvertinimo procedūrų įvairių etapų modulių ir dėl žymėjimo CE atitikties ženklu bei jo naudojimo taisyklių ( 10 ), kurių reikia laikytis techninio suderinimo direktyvose;

(17)

kadangi tarptautinės prekybos labui, tam tikrais atvejais turėtų būti naudojami tarptautiniai standartai; kadangi elektros energijos suvartojimas šaldymo prietaisuose apibrėžiamas Europos standartizacijos komiteto 1995 liepos mėnesį priimtame Standarte EN 153, kuris grindžiamas tarptautiniu standartu;

(18)

kadangi buitiniai šaldymo prietaisai, atitinkantys šios direktyvos energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, turi būti pažymėti CE ženklu ir juose turi būti nurodyta atitinkama informacija, o tai leistų šiems prietaisams laisvai judėti rinkoje;

(19)

kadangi ši direktyva taikoma tik buitiniams šaldymo prietaisams, kuriuose laikomi maisto produktai ir kurie jungiami į elektros tinklą, išskyrus tuos, kurių gamyba yra vienetinė; kadangi komercinės paskirties šaldymo įrengimų įvairovė yra daug didesnė ir jie neturėtų būti įtraukti į šią direktyvą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Ši Direktyva taikoma naujiems į elektros tinklą jungiamiems buitiniams šaldytuvams, šaldyto maisto saugojimo kameroms, maisto šaldikliams ir jų deriniams, kaip apibrėžta I priede (toliau — šaldymo prietaisai). Ši direktyva netaikoma prietaisams, kurie gali naudoti kitus energijos šaltinius, ypač akumuliatoriams ir buitiniams šaldymo prietaisams, dirbantiems absorbciniu principu, bei prietaisams, kurių gamyba yra vienetinė.

2 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šaldymo prietaisai, kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti pateikti į Bendrijos rinką tik tuo atveju, kai minėto prietaiso elektros energijos suvartojimas yra mažesnis arba lygus maksimaliai leistinai elektros energijos suvartojimo vertei, nustatytai šiai prietaisų kategorijai ir apskaičiuotai I priede nustatyta tvarka.

2.  Šaldymo prietaisų, kuriems yra taikoma ši direktyva, gamintojas, jo įgalioti atstovai, įsisteigę Bendrijoje, arba už prietaiso pateikimą į Bendrijos rinką atsakingas asmuo atsako už tai, kad kiekvienas į rinką pateikiamas prietaisas atitiktų šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

3 straipsnis

1.  Valstybės narės negali uždrausti, apriboti ar trukdyti šaldymo prietaisų, pažymėtų CE ženklu, patvirtinančiu jų atitiktį pagal visas šios direktyvos nuostatas, pateikimą į jų teritorijos rinką.

2.  Valstybės narės, jeigu neturi priešingų įrodymų, mano, kad šaldymo prietaisai, pažymėti CE ženklu, kaip reikalaujama pagal 5 straipsnį, atitinka visas šios direktyvos nuostatas.

3.  

a) Jeigu šaldymo prietaisams taikomos kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus, taip pat numatančius žymėjimą CE ženklu, šiame ženkle nurodoma, jeigu nėra priešingų įrodymų, kad minėti šaldymo prietaisai laikomi atitinkantys tų kitų direktyvų nuostatas;

b) tačiau jeigu pagal vieną ar kelias šias direktyvas gamintojui pereinamuoju laikotarpiu leidžiama pasirinkti taisykles, kurių jis laikysis, CE ženklas nurodo atitiktį tik pagal tų direktyvų nuostatas, kurių laikosi gamintojas. Šiuo atveju nuorodos į taikomas direktyvas, kaip jos yra paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, turi būti pateikiamos dokumentuose, pranešimuose arba instrukcijose, pridedamose prie šaldymo prietaisų.

4 straipsnis

Atitikties įvertinimo procedūra ir įsipareigojimai, susiję su šaldymo prietaisų žymėjimu CE ženklu, nustatyti II priede.

5 straipsnis

1.  Į rinką pateikiami įrengimai turi būti pažymėti CE ženklu, kurį sudaro santrumpa „CE“. Ženklo forma, kuri turi būti naudojama, pateikiama III priede. CE ženklas aiškiai, įskaitomai ir neišdildomai žymimas ant šaldymo prietaisų, o tam tikrais atvejais — ant jų pakuotės.

2.  Draudžiama šaldymo prietaisus žymėti bet kokiais ženklais, kurie gali klaidinti trečiąsias šalis dėl CE ženklo formos ir reikšmės. Visi kiti ženklai gali būti žymimi ant prietaisų, jų pakuotės, instrukcijos lapelyje ir kituose dokumentuose, jeigu CE ženklas išlieka matomas ir įskaitomas.

6 straipsnis

1.  Jeigu valstybės narės nustato, kad CE ženklas yra dedamas neteisėtai, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, turi imtis veiksmų, kad gaminys atitiktų reikalavimus, ir pašalinti šį pažeidimą laikantis valstybės narės nustatytų sąlygų. Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotas atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, šiuos įsipareigojimus prisiima asmuo, pateikęs minėtus šaldymo prietaisus į rinką.

2.  Jeigu gaminys ir toliau neatitinka reikalavimų, valstybė narė, laikydamasi 7 straipsnio nuostatų, imasi visų būtinų priemonių apriboti arba uždrausti tokio gaminio pateikimą į rinką arba užtikrinti jo pašalinimą iš rinkos.

7 straipsnis

1.  Bet kokiame pagal šios direktyvos nuostatas priimtame sprendime, kuris apriboja šaldymo prietaisų pateikimą į rinką, nurodomos tikslios šio apribojimo priežastys. Atitinkamai šaliai nedelsiant pranešama apie tokį sprendimą, kartu informuojant apie galimybes ir terminus, susijusius su teisiniais veiksmais, kurių ji gali imtis padėčiai ištaisyti pagal toje valstybėje narėje galiojančius įstatymus.

2.  Valstybė narė nedelsiant informuoja Komisiją apie bet kurią tokią priemonę, nurodydama savo sprendimo priežastis. Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

8 straipsnis

Baigiantis ketverių metų laikotarpiui nuo šios direktyvos priėmimo, Komisija įvertina gautus rezultatus, palygindama juos su tais, kurių buvo tikėtasi. Siekdama pradėti antrąjį energijos vartojimo efektyvumo didinimo etapą, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotomis šalimis, sprendžia apie būtinybę parengti antrą tinkamų priemonių energijos vartojimo efektyvumui buitiniuose šaldymo prietaisuose didinti paketą. Tuo atveju kiekviena energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonė ir jos įsigaliojimo data priklausys nuo techniškai ir ekonomiškai pagrįstų pagal tuo metu susidariusias aplinkybes energijos vartojimo efektyvumo lygių. Taip pat bus apsvarstytos visos kitos priemonės, laikomos tinkamomis buitinių šaldymo prietaisų energijos vartojimo efektyvumui didinti.

9 straipsnis

1.  Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per vienerius metus nuo šios direktyvos priėmimo dienos, ją įgyvendina. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės taiko šias nuostatas pasibaigus trejų metų laikotarpiui nuo šios direktyvos priėmimo dienos.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3.  Per trejų metų laikotarpį nuo šios direktyvos priėmimo, valstybės narės leidžia pateikti į rinką šaldymo prietaisus, atitinkančius tas pačias sąlygas, kurios buvo taikomos jų teritorijoje šios direktyvos priėmimo dieną.

▼M1

9a straipsnis

Ši direktyva yra įgyvendinimo priemonė, kaip apibrėžta 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/32/EB, nustatančios ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ( 11 ), 15 straipsnyje, dėl energijos vartojimo efektyvumo, kaip nurodyta toje direktyvoje, ir gali būti iš dalies pakeista arba panaikinta ►M2  pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 3 dalį ◄ .

▼B

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

MAKSIMALAUS LEISTINO ŠALDYMO PRIETAISO ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SKAIČIAVIMO METODIKA IR ATITIKTIES PATIKRINIMO PROCEDŪRA

Šaldymo prietaiso elektros energijos suvartojimas (kuris gali būti išreikštas kWh per 24 val.) yra kategorijos, kuriai priskiriamas prietaisas (pvz., 1 žvaigždute pažymėtas šaldytuvas, skrynios tipo šaldiklis ir t. t.), jo talpos, projektinio energijos vartojimo efektyvumo (izoliacijos storio, kompresoriaus efektyvumo ir t. t.) ir skirtumo tarp aplinkos temperatūros ir temperatūros prietaiso viduje funkcija. Todėl nustatant energijos vartojimo efektyvumo standartus, turi būti numatomos paklaidos pagrindiniams endogeniniams veiksniams, darantiems įtaką energijos suvartojimui (t. y. prietaiso kategorijai ir jo talpai). Dėl šios priežasties maksimalus leistinas šaldymo prietaiso elektros energijos suvartojimas nustatomas pagal tiesinę lygtį, kuri išreiškia prietaiso talpos funkciją, kiekvienai prietaiso kategorijai taikant skirtingas lygtis.

Apskaičiuojant maksimalų leistiną tam tikro prietaiso elektros energijos suvartojimą, jis visų pirma turi būti priskirtas atitinkamai kategorijai pagal žemiau pateiktą sąrašą:Kategorija

Aprašymas

1

Šaldytuvas be žemos temperatūros kameros (1)

2

Šaldytuvas/šaldymo prietaisas su 5 °C ir (arba) 12 °C temperatūros kamera

3

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera, nepažymėta žvaigždute

4

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera, pažymėta žvaigždute (*)

5

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera, pažymėta dviem žvaigždutėmis (**)

6

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera, pažymėta trimis žvaigždutėmis (***)

7

Šaldytuvas/šaldiklis su šaldiklio kamera (****)

8

Maisto produktų šaldiklis, vertikalus

9

Maisto produktų šaldiklis, skrynios tipo

10

Šaldytuvas/šaldiklis su daugiau kaip dvejomis durelėmis arba kiti nepaminėti prietaisai

(1)   Bet kokia šaldymo kamera, kurios temperatūra yra — 6 °C arba žemesnė.

Kadangi šaldymo prietaisuose yra skirtingos kameros, kuriose palaikoma skirtinga temperatūra (o tai daro labai didelę įtaką elektros energijos suvartojimui), praktiškai maksimalus leistinas elektros energijos suvartojimas yra apibrėžiamas kaip koreguojamos talpos funkcija, kuri yra skirtingų kamerų bendra talpa.

Todėl šioje direktyvoje šaldymo prietaiso koreguojama talpa (Vadj) apibrėžiama kaip:

Vadj = Σ Vc × Wc × Fc × Cc

Wc = (25 — Tc) / 20,

kai:

Tc yra kiekvienos kameros projektinė temperatūra, išreikšta °C;

Vc yra tam tikro prietaiso kameros naudinga talpa; Fc yra koeficientas, kurio skaitinė vertė kameroms, kuriose nėra apledėjimo, yra 1,2, o visoms kitoms kameroms šio koeficiento skaitinė vertė yra 1;Cc = 1

šaldymo prietaisams, kurie priskiriami normalaus (N) ir pusiau švelnaus (SN — subnormal) klimato klasėms;

Cc = Xc

šaldymo prietaisams, kurie priskiriami subtropinio (ST) klimato klasei;

Cc = Yc

šaldymo prietaisams, kurie priskiriami tropinio klimato klasei (T).

Lyginamieji koeficientai Xc ir Yc skirtingiems kamerų tipams yra šie:Lyginamųjų koeficientų Xc ir Yc lentelė pagal kameros temperatūrą

 

Xc

Yc

Apatinė kamera

1,25

1,35

Kamera šviežiam maistui

1,20

1,30

0 °C kamera

1,15

1,25

Kamera, nepažymėta žvaigždute

1,15

1,25

Kamera, pažymėta 1 žvaigždute (*)

1,12

1,20

Kamera, pažymėta 2 žvaigždutėmis (**)

1,08

1,15

Kameros, pažymėtos 3 žvaigždutėmis (***) ir 4 žvaigždutėmis (****)

1,05

1,10

Koreguojama talpa ir naudinga talpa išreiškiamos litrais.

Maksimalus leistinas elektros energijos suvartojimas (Emax, išreikštas kWh per 24 valandas, apskaičiuotas apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio) tiems prietaisų tipams, kurių keičiama talpa Vadj, kiekvienai prietaiso kategorijai nustatomas taikant šias lygtis:Kategorija

Aprašymas

E max (kWh/24 val.)

1

Šaldytuvas be žemos temperatūros kameros

(0,207 × Vadj + 218) / 365

2

Šaldytuvas/šaldymo prietaisas su 5 °C ir (arba) 12 °C temperatūros kamera

(0,207 × Vadj + 218) / 365

3

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera, nepažymėta žvaigždute

(0,207 × Vadj + 218) / 365

4

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera (*)

(0,557 × Vadj + 166) / 365

5

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera (**)

(0,402 × Vadj + 219) / 365

6

Šaldytuvas su žemos temperatūros kamera (***)

(0,573 × Vadj + 206) / 365

7

Šaldytuvas/šaldiklis su šaldiklio kamera (****)

(0,697 × Vadj + 272) / 365

8

Maisto produktų šaldiklis, vertikalus

(0,434 × Vadj + 262) / 365

9

Maisto produktų šaldiklis, skrynios tipo

(0,480 × Vadj + 195) / 365

Šaldytuvų/šaldiklių su daugiau kaip dvejomis durelėmis bei kitų aukščiau nepaminėtų prietaisų maksimalus leistinas elektros energijos suvartojimas (Emax) nustatomas pagal kameros, kurios temperatūra yra žemiausia, temperatūrą ir žvaigždute pažymėtą reitingą taip, kaip nurodyta žemiau:Temperatūra šalčiausioje kameroje

Kategorija

E max (kWh/24 val.)

> — 6°C

1/2/3

(0,207 × Vadj + 218) / 365

≤ — 6 °C (*)

4

(0,557 × Vadj + 166) / 365

≤ — 12 °C (**)

5

(0,402 × Vadj + 219) / 365

≤ — 18 °C (***)

6

(0,573 × Vadj + 206) / 365

≤ — 18 °C (****)

7

(0,697 × Vadj + 272) / 365

Bandymų, atliekamų patikrinti, ar prietaisas atitinka šioje direktyvoje nustatytus elektros energijos suvartojimo reikalavimus, procedūra

Jeigu patikrai pateikto šaldymo prietaiso elektros energijos suvartojimas yra mažesnis arba lygus Emax (maksimalus leistinas elektros energijos suvartojimo dydis šiai kategorijai, kaip apibrėžta aukščiau) plius 15 %, prietaisas sertifikuojamas kaip atitinkantis šioje direktyvoje nustatytus elektros energijos suvartojimo reikalavimus. Jeigu prietaiso elektros energijos suvartojimas didesnis kaip Emax plius 15 %, turi būti matuojamas kitų trijų prietaisų elektros energijos suvartojimas. Jeigu šių trijų prietaisų elektros energijos suvartojimo vidurkis yra mažesnis arba lygus Emax. plius 10 %, prietaisas sertifikuojamas kaip atitinkantis šioje direktyvoje nustatytus elektros energijos suvartojimo reikalavimus. Jeigu jų aritmetinis vidurkis yra didesnis kaip Emax. plius 10 %, laikoma, kad prietaisas neatitinka šios direktyvos elektros energijos suvartojimo reikalavimų.

Apibrėžimai

Šiame priede naudojami terminai atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Europos standartizacijos komiteto 1995 birželio mėnesį patvirtintame Europos standarte EN 153.
II PRIEDAS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA (A MODULIS)

1.

Šiuo moduliu apibrėžiama procedūra, kurios laikantis 2 punkte nustatytus įpareigojimus vykdantis gamintojas arba jo įgaliotas Bendrijoje įsisteigęs atstovas užtikrina ir pareiškia, kad šaldymo prietaisas atitinka tam tikrus šios direktyvos reikalavimus. Gamintojas kiekvieną savo pagamintą šaldymo prietaisą pažymi CE ženklu ir parengia raštišką atitikties deklaraciją.

2.

Gamintojas turi parengti 3 punkte apibrėžtą techninę dokumentaciją ir jis arba jo įgaliotas atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, turi leisti atitinkamoms nacionalinėms institucijoms naudotis šia dokumentacija tikrinimo reikmėms ne trumpesniu kaip trejų metų laikotarpiu nuo paskutinio prietaiso pagaminimo datos.

Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotas atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, asmuo, pateikiantis šiuos šaldymo prietaisus į Bendrijos rinką, atsako už tai, kad būtų vykdomas įpareigojimas leisti susipažinti su technine dokumentacija.

3.

Techninė dokumentacija turi leisti įvertinti šaldymo prietaiso atitiktį pagal šios direktyvos reikalavimus. Šią dokumentaciją, kiek tai tikslinga vertinant, sudaro duomenys apie šaldymo prietaiso projektą, pagaminimą bei eksploataciją ir joje nurodoma tokia informacija:

i) gamintojo pavadinimas ir adresas;

ii) bendras modelio aprašymas, pakankamas, kad būtų galima vienareikšmiškai jį identifikuoti;

iii) informacija, įskaitant atitinkamus brėžinius, apie pagrindines modelio projektines charakteristikas, ypač nurodant tuos dalykus, kurie daro ženklią įtaką elektros energijos suvartojimui, pavyzdžiui, parametrai, talpa, kompresoriaus charakteristikos, specialiosios charakteristikos ir t. t.

iv) eksploatacijos instrukcijos, jeigu tokios yra;

v) elektros energijos suvartojimo matavimų, atliktų kaip reikalaujama 5 punkte, rezultatai;

vi) duomenys apie tokių matavimų atitiktį, palyginant su I priede nurodytais energijos suvartojimo reikalavimais.

4.

Gali būti panaudota ir techninė dokumentacija, parengta pagal kitus Bendrijos teisės aktus, jeigu ji atitinka šio priedo reikalavimus.

5.

Šaldymo priemonių gamintojai atsako už tai, kad būtų nustatytas kiekvieno šaldymo prietaiso, kuriam taikoma ši direktyva, elektros energijos suvartojimas laikantis Europos standarte EN 153 nustatytos procedūros, taip pat už prietaiso atitiktį pagal 2 straipsnio reikalavimus.

6.

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas kartu su technine dokumentacija turi saugoti atitikties deklaracijos kopiją.

7.

Gamintojas imasi visų priemonių, būtinų, kad gamybos procesas užtikrintų, jog pagaminti šaldymo prietaisai atitinka 2 punkte nurodytą techninę dokumentaciją ir tam tikrus šios direktyvos reikalavimus.
III PRIEDAS

CE ATITIKTIES ŽENKLAS

Atitikties ženklą sudaro santrumpa „CE“ ir jis pateikiamas tokia forma:

image

Jeigu CE ženklas yra mažinamas arba didinamas, būtina išlaikyti aukščiau pateikto graduoto brėžinio proporcijas.

Įvairūs CE ženklo komponentai turi iš esmės išlaikyti tokius pačius vertikalius parametrus, kurie negali būti mažesni, negu 5 mm.( 1 ) OL C 390, 1994 12 31, p. 30 ir OL C 49, 1996 2 20, p. 10.

( 2 ) OL C 155, 1995 6 21, p. 18.

( 3 ) 1995 m. spalio 26 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 308, 1995 11 20, p. 134), 1996 m. kovo 11 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 120, 1996 4 24, p. 10) ir 1996 m. birželio 18 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 198, 1996 7 8).

( 4 ) OL C 20, 1985 1 22, p. 1.

( 5 ) OL L 157, 1989 6 9, p. 32.

( 6 ) OL L 307, 1991 11 8, p. 34.

( 7 ) OL L 297, 1992 10 13, p. 16.

( 8 ) OL L 45, 1994 2 17, p. 1.

( 9 ) OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

( 10 ) OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

( 11 ) OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

Top