EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0016-20140110

Consolidated text: Tarybos direktyva 96/16/EB 1996 m. kovo 19 d. dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/2014-01-10

1996L0016 — LT — 10.01.2014 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA 96/16/EB

1996 m. kovo 19 d.

dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų

(OL L 078, 28.3.1996, p.27)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2003/107/EB 2003 m. gruodžio 5 d.

  L 7

40

13.1.2004

 M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d.

  L 351

1

21.12.2013
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 96/16/EB

1996 m. kovo 19 d.

dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimųEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

kadangi 1972 m. liepos 31 d. Tarybos direktyva 72/280/EEB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės ( 3 ) keletą kartų buvo iš dalies pakeista; kadangi dėl skaidrumo pagal naująsias pataisas reikėtų iš naujo suformuluoti minėtos direktyvos nuostatas;

kadangi tam, kad Komisija galėtų atlikti savo pareigas, numatytas Sutartyje ir Bendrijos nuostatose dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo, jai reikia patikimos informacijos apie pieno gamybą ir naudojimą ir reguliarios, patikimos, operatyvios informacijos apie pieno pristatymą įmonėms, kurios apdoroja ar perdirba pieną, ir apie pieno produktų gamybą valstybėse narėse;

kadangi pieno gamybos ir naudojimo ūkyje tyrimai turėtų būti detalesni ir remtis vienodais kriterijais, o pieną perdirbančių įmonių tyrimai visose valstybėse narėse turėtų būti rengiami kas mėnesį;

kadangi, norint gauti palyginamus duomenis, reikia nustatyti bendrus tyrimų apimties, informacijos pobūdžio ir rinkimo tvarkos kriterijus;

kadangi ankstesniųjų taisyklių taikymo patirtis parodė, kad būtų naudinga supaprastinti nuostatas, ypač panaikinti reikalavimą teikti duomenis kas savaitę;

kadangi, didėjant baltymų kiekio pieno produktuose svarbai, reikia imtis atitinkamų priemonių;

kadangi norint palengvinti šios direktyvos nuostatų diegimą, yra tikslinga valstybėms narėms ir Komisijai ir toliau glaudžiai bendradarbiauti, ypač Žemės ūkio statistikos nuolatiniame komitete, įkurtame Sprendimu 72/279/EEB ( 4 ),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Valstybės narės:

1) renka 4 straipsnyje nurodytą informaciją apie 2 straipsnyje nurodytus tyrimo vienetus ir informuoja Komisiją apie mėnesio, metų ir trejų metų rezultatus;

▼M4

2) atlieka pieno gamybos ir jo naudojimo žemės ūkio valdose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1166/2008 2 straipsnio a punkte ( 5 ), metinius tyrimus;

▼B

3) Komisijos pritarimu gali naudoti duomenis iš kitų oficialių šaltinių.

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje minimas tyrimas apima:

1) įmones ir ūkius, kurie superka natūralų pieną ir tam tikrais atvejais pieno produktus tiesiogiai iš ūkių ar 2 dalyje minimų įmonių perdirbimui į pieno produktus;

2) įmones, kurios superka pieną ar grietinėlę ir neperdirbtą visą ar jo dalį perduoda 1 dalyje minimoms įmonėms.

Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių, kad rezultatai nebūtų dubliuojami.

3 straipsnis

1.  Šioje direktyvoje „pienas“ – karvių, avių, ožkų ir buivolių pienas. 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatyti mėnesiniai tyrimai apima tik karvių pieną ir produktus, pagamintus tik iš karvių pieno.

▼M4

2.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, iš dalies keičiančius pieno produktų, kuriuos apima tyrimai, sąrašą, ir nustatyti standartines apibrėžtis, taikomas perduodant įvairių produktų tyrimų rezultatus.

Tie deleguotieji aktai priimami tik tuomet, kai reikia atsižvelgti į ekonominę ir techninę raidą; jais nekeičiamas neprivalomas reikalaujamos informacijos pobūdis ir jais nenustatoma didelė papildoma našta valstybėms narėms ar respondentams.

Komisija tinkamai pagrindžia tuose deleguotuose aktuose numatytus statistinius veiksmus, prireikus naudodamasi atitinkamų ekspertų informacija, paremta ekonominio naudingumo analize, įskaitant naštos respondentams ir statistikos rengimo išlaidų vertinimą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 ( 6 ) 14 straipsnio 3 dalies c punkte.

▼B

4 straipsnis

1.  1 straipsnio 1 dalyje minimuose tyrimuose turi būti pateikiama bent a, b ir c punktuose minima informacija.

Klausimynai sudaromi taip, kad nesidubliuotų.

Informacija renkama:

a) mėnesiniam tyrimui:

i) apie supirkto pieno ir grietinėlės kiekius bei riebalų kiekį juose ir baltymų kiekį supirktame karvių piene;

ii) apie tam tikrų perdirbtų ir paruoštų realizacijai šviežio pieno produktų kiekį ir apie tam tikrų pagamintų pieno produktų kiekį;

b) metiniam tyrimui:

i) apie supirkto pieno ir grietinėlės kiekį ir riebalų bei baltymų juose kiekį;

ii) apie perdirbtų ir paruoštų realizacijai šviežio pieno produktų kiekį ir kitus pagamintus pieno produktus, suskirstytus pagal tipus;

iii) panaudotus natūralaus pieno, nugriebto pieno ir riebalų kiekius pieno produktams gaminti;

▼M2

iv) apie baltymų kiekį pagrindiniuose pieno produktuose, remiantis matavimo ir įvertinimo metodu, užtikrinančiu patikimus duomenis;

v) apie karvių pieno, pagaminto žemės ūkio valdose iš regionų (teritorinis vienetas NUTS 2), kiekį, remiantis tinkamiausiu matavimo ir įvertinimo metodu, užtikrinančiu patikimus duomenis;

▼B

c) trejų metų tyrimui (nuo 1997 m. gruodžio 31 d.):

apie 2 straipsnyje minimų tyrimo vienetų skaičių, suskirstytą į grupes pagal dydį.

▼M2 —————

▼B

5 straipsnis

1.  Nepažeidžiant antrosios pastraipos, 1 straipsnio 1 dalyje minimos iš pieninių, kuriose superkama kartu paėmus bent 95 % viso valstybėje narėje supirkto karvių pieno, gaunami tyrimai turi būti išsamūs, apskaičiuojant likusius duomenis remiantis reprezentatyviosiomis imtimis ar kitais šaltiniais.

4 straipsnio 1 dalies a punkte minimi mėnesiniai tyrimai gali būti atrankiniai. Tuo atveju imties paklaida neturi būti didesnė kaip 1 % bendro nacionaliniu mastu supirkto kiekio (esant 68 % pasikliautinajam intervalui).

2.  Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių išsamiems ir gana tiksliems duomenims gauti. Metodologinio pranešimo forma jos siunčia Komisijai visą informaciją, kuri leidžia įvertinti perduotų duomenų tikslumą, ypač:

a) naudotus klausimynus;

b) atsargumo priemones skaičiavimo dubliavimui išvengti;

c) metodus, taikytus surinktiems duomenims perkelti iš klausimynų į Bendrijos lenteles.

▼M4

Metodologiniai pranešimai, duomenų prieinamumas ir patikimumas bei kita su šios direktyvos įgyvendinimu siejama medžiaga kartą per metus peržiūrima su valstybėmis narėmis. Valstybės narės vieną kartą per metus pateikia Komisijai metodinę informaciją, susijusią su 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, naudodamos standartinį klausimyną. Komisija priima įgyvendinimo aktus, nustatančius tuos standartinius klausimynus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

6 straipsnis

▼M4

1.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos duomenų perdavimo lentelės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

Šios lentelės gali būti keičiamos ir papildomos ta pačia tvarka.

2.  Valstybės narės šio straipsnio 3 dalyje minimus duomenis ir duomenis, kurie pagal nacionalinius įstatymus ir taisykles, taikomus statistinių duomenų slaptumui, yra laikomi slaptais, perduoda pagal 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamento (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl duomenų, kuriems taikomas statistinis konfidencialumas, perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai ( 7 ) nuostatas.

3.  Apibendrinusios informaciją valstybės narės kuo skubiau ją siunčia Komisijai, ne vėliau kaip:

a) po keturiasdešimties dienų pasibaigus tiriamajam mėnesiui: 4 straipsnio 1 dalies a punkte minimus mėnesinius duomenis;

b) kitų metų birželio mėnesį po tiriamųjų metų:

 4 straipsnio 1 dalies b punkte minimus metinius duomenis;

▼M2 —————

▼M2

c) kitų metų po atskaitos datos metų rugsėjo mėnesį, duomenis, nurodytus 1 straipsnio 2 punkte, b punkto v papunktyje, c punkte ir 4 straipsnio 1 dalyje.

▼B

4.  Komisija valstybių narių atsiųstą informaciją sutvarko, palygina ir praneša joms bendrus rezultatus.

▼M4

6a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai priimti deleguotuosius aktus suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 10 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

▼M4

7 straipsnis

1.  Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas Reglamentu (EB) Nr. 223/2009. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 ( 8 ).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.  Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima, ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

▼B

8 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 1999 m. liepos 1 d. Komisija pateikia Tarybai pranešimą apie šios direktyvos įgyvendinimo patirtį. Kartu ji pateikia 4 straipsnio 2 dalyje numatyto tyrimo rezultatus, jei reikia, su atitinkamais pasiūlymais dėl galutinio laikotarpio.

9 straipsnis

1.  Nuo 1997 m. sausio 1 d. Direktyva 72/280/EEB panaikinama.

2.  Nuorodos į panaikintą Direktyvą 72/280/EEB suprantamos kaip nuorodos į šią direktyvą.

10 straipsnis

1.  Iki 1997 m. sausio 1 d. valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

11 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.( 1 ) OL C 321, 1995 12 1, p. 6.

( 2 ) OL C 32, 1996 2 5.

( 3 ) OL L 179, 1972 8 7, p. 2. Direktyva, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

( 4 ) OL L 179, 1972 8 7, p. 1.

( 5 ) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 (OL L 321, 2008 12 1, p. 14).

( 6 ) 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

( 7 ) OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

( 8 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Top