EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R2597-20031120

Consolidated text: Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/95, 1995 m. spalio 23 d. dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2597/2003-11-20

1995R2597 — LT — 20.11.2003 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2597/95,

1995 m. spalio 23 d.

dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus

(OL L 270, 13.11.1995, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1638/2001 2001 m. liepos 24 d.

  L 222

29

17.8.2001

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2597/95,

1995 m. spalio 23 d.

dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimusEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 43 jos straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

kadangi Europos bendrija tapo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) nare;

kadangi Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos protokolu nustatyta, kad reikalaujamus statistinius duomenis Maisto ir žemės ūkio organizacijai teikia Komisija;

kadangi pagal subsidiarumo principą pasiūlyto veiksmo tikslai gali būti pasiekti tiktai remiantis Bendrijos teisės aktu, nes tik Komisija gali koordinuoti būtiną statistinės informacijos derinimą Bendrijos lygiu, o už žuvininkystės statistinių duomenų rinkimą ir infrastruktūrą, kurios reikia šių statistinių duomenų patikimumui užtikrinti ir stebėti pirmiausia ir labiausiai atsakingos yra valstybės narės;

kadangi Bendrijai svarbių statistinių duomenų rengimo konkrečiam būdui, kuris remiasi nacionalinėmis statistikos sistemomis, reikia ypač glaudaus Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo visų pirma Sprendimu 72/279/EEB ( 3 ) įsteigtame Žemės ūkio statistikos nuolatiniame komitete,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai duomenis apie toje valstybėje narėje registruotų arba su jos vėliava plaukiojančių ir tam tikruose ne Šiaurės Atlanto zonose žvejojančių laivų nominalius sugavimus, deramai atsižvelgdama į 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių duomenų perdavimo Europos Bendrijų Statistikos tarnybai ( 4 ).

Nominalūs sugavimų duomenys apima visus žvejybos produktus, iškrautus ar perkrautus jūroje bet kokiu būdu, išskyrus tuos kiekius, kurie sugauti yra išmetami į jūrą, suvartojami laivuose arba naudojami laivuose kaip masalas. Duomenys registruojami pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrautų arba perkrautų žuvų kiekius, suapvalintus iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1.  Pateiktini duomenys - tai nominalūs sugavimai kiekviename iš žvejybos rajonų ir pakvadračių, kurie yra išvardyti 1 priede, aprašyti 2 priede ir iliustruoti 3 priede. Kiekvienam iš pagrindinių žvejybos rajonų žuvų rūšys, apie kurias reikia pateikti duomenis, yra išvardytos 4 priede.

2.  Kiekvienų kalendorinių metų duomenys pateikiami per šešis mėnesius nuo tų metų pabaigos.

3.  Jei valstybės narės laivai pagal 1 straipsnį kuriame nors pagrindiniame žvejybos rajone tais kalendoriniais metais nežvejojo, valstybė narė apie tai informuoja Komisiją. Tačiau, jei pagrindiniame žvejybos rajone buvo žvejojama, duomenis reikia pateikti tik pagal žuvų rūšies/pakvadračio derinius, kurių sugavimai buvo registruojami duomenų kasmetiniam teikimui.

4.  Duomenų apie valstybės narės laivais pagautas mažiau svarbias žuvų rūšis atskirai pagal rūšis skirstyti nereikia, jie gali būti pateikti bendru įrašu, jei tų produktų svoris neviršija 5 % bendrų metinių tame pagrindiniame žvejybos rajone sugavimų.

5.  Statistinių žvejybos rajonų arba jų pakvadračių ir žuvų rūšių sąrašai gali būti keičiami 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai pagal bendrą žuvininkystės politiką priimtose nuostatose numatyta kitaip, valstybei narei leidžiama taikyti mėginių ėmimo metodus duomenims apie sugavimus gauti toms žvejybos laivyno dalims, kurių išsamių duomenų pateikimui prireiktų pernelyg daug administracinių procedūrų. Mėginių ėmimo procedūrų detales kartu su tiksliais paaiškinimais, kuri duomenų dalis buvo gauta tais metodais, valstybės narės turi įtraukti į pranešimą, pateikiamą pagal 6 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Valstybės narės savo įsipareigojimus pagal 1 ir 2 straipsnius vykdo pateikdamos duomenis magnetinėje informacijos laikmenoje, kurios formatas yra apibūdintas 5 priede.

Gavusios išankstinį Komisijos pritarimą, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma arba kitokioje laikmenoje.

▼M2

5 straipsnis

1.  Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2.  Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB ( 5 ) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3.  Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

▼B

6 straipsnis

1.  Per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės pateikia Komisijai išsamų pranešimą, apibūdindamos, kaip yra gaunami duomenys apie sugavimus ir nurodydamos šių duomenų reprezentatyvumo ir patikimumo laipsnį. Komisija parengia šių pranešimų santrauką diskusijoms Žemės ūkio statistikos komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

2.  Valstybės narės apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal šio straipsnio 1 dalį, pakeitimus Komisiją informuoja per tris mėnesius nuo jų įvedimo.

3.  Tais atvejais, kai metodologiniai pranešimai pagal šio straipsnio 1 dalį rodo, kad valstybė narė negali tuoj pat atitikti šio reglamento reikalavimų ir kad būtina keisti tyrimo metodus ir metodologiją, Komisija gali, veikdama kartu su ta valstybe nare Žemės ūkio statistikos nuolatiniame komitete, nustatyti iki dvejų metų trunkantį pereinamąjį laikotarpį, per kurį turi būti įgyvendinta šio reglamento programa.

4.  Metodologiniai pranešimai, pereinamojo laikotarpio priemonės, duomenų prieinamumas, duomenų patikimumas ir kitos problemos, tiesiogiai susijusios su šio reglamento taikymu, kartą per metus nagrinėjamos Žemės ūkio statistikos komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja sekančią po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
1 PRIEDAS

FAO PAGRINDINIŲ ŽVEJYBOS RAJONŲ IR JŲ PAKVADRAČIŲ, APIE KURIUOS REIKIA TEIKTI DUOMENIS, SĄRAŠAS

(Šių rajonų ir pakvadračių aprašymas pateikiamas 2 priede)RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

34.1.1.

Maroko pakrančių kvadratas

34.1.2.

Kanarų/Madeiros salų kvadratas

34.1.3.

Sacharos pakrančių kvadratas

34.2.

Šiaurinis vandenyno parajonis

34.3.1.

Žaliojo kyšulio pakrančių kvadratas

34.3.2.

Žaliojo kyšulio salų kvadratas

34.3.3.

Šerbro kvadratas

34.3.4.

Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.3.5.

Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.3.6.

Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.4.1.

Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.4.2

Pietvakarinis vandenyno kvadratasVIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

37.1.1.

Balearų kvadratas

37.1.2.

Liono įlankos kvadratas

37.1.3.

Sardinijos kvadratas

37.2.1.

Adrijos kvadratas

37.2.2.

Jonijos kvadratas

37.3.1.

Egėjo kvadratas

37.3.2.

Levanto kvadratas

37.4.1.

Marmuro jūros kvadratas

37.4.2.

Juodosios jūros kvadratas

37.4.3.

Azovo jūros kvadratasPIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

41.1.1.

Amazonės kvadratas

41.1.2.

Natalio kvadratas

41.1.3.

Salvadoro kvadratas

41.1.4.

Šiaurinis vandenyno kvadratas

41.2.1.

Santo kvadratas

41.2.2.

Rio Grande kvadratas

41.2.3.

Platenzės kvadratas

41.2.4.

Centrinis vandenyno kvadratas

41.3.1

. Šiaurinis Patagonijos kvadratas

41.3.2.

Pietinis Patagonijos kvadratas

41.3.3.

Pietinis vandenyno kvadratasPIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

47.1.1.

Palmeirinjo kyšulio kvadratas

47.1.2.

Salino kyšulio kvadratas

47.1.3.

Kunenės kvadratas

47.1.4

. Kryžiaus kyšulio kvadratas

47.1.5.

Oranžinės upės kvadratas

47.1.6.

Gerosios Vilties kyšulio kvadratas

47.2.1.

Vidurinis Aguljo kyšulio kvadratas

47.2.2.

Rytinis Aguljo kyšulio kvadratas

47.3.

Pietinis vandenyno parajonis

47.4.

Tristano da Kunijos parajonis

47.5.

Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonisVAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

51.1.

Raudonosios jūros parajonis

51.2.

Persijos įlankos parajonis

51.3.

Vakarinis Arabijos jūros parajonis

51.4.

Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis

51.5.

Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis

51.6.

Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis

51.7

Vandenyno parajonis

51.8.1

Marion-Edvardo kvadratas

51.8.2.

Zambezės kvadratas
2 PRIEDAS

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

3A priede nurodytos Rytų Vidurio Atlanto (34-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir parajoniai, kvadratai ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo parajonių, kvadratų ir pakvadračių aprašymas. Rytų Vidurio Atlantas apima Atlanto vandenis, ribojamus linija, kuri yra brėžiama taip:

iš Šiaurės Afrikos aukščiausio vandens pakilimo žymės taško 5°36′ vakarų ilgumos pietvakarių kryptimi pagal aukščiausio vandens pakilimo žymę palei krantą iki Ponta do Padrão (6°04′36″ pietų platumos ir 12°19′48″ rytų ilgumos); iš ten rumbo linija šiaurės vakarų kryptimi į tašką 6°00′ pietų platumos ir 12°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 6°00′ pietų platumos iki 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki 30°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 5°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 40°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 36°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Punta Marroqui 5°36′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pradinio taško Afrikos krante.

Rytų Vidurio Atlantas yra dalijamas taip:

Šiaurinis priekrantės parajonis (parajonis 34.1)

a)  Maroko priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.1)

Vandenys, esantys tarp 36°00′ šiaurės platumos ir 26°00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo linijos, nubrėžtos tiesiai į pietus iš 36°00′ šiaurės platumos išilgai 13°00′ vakarų ilgumos iki 29°00′ šiaurės platumos, iš ten pietvakarių kryptimi rumbo linija iki taško 26°00′ šiaurės platumos ir 16°00′ vakarų ilgumos.

b)  Kanarų/Madeiros salos (kvadratas 34.1.2)

Vandenys, esantys tarp 36°00′ šiaurės platumos ir 26°00′ šiaurės platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir linijos, nubrėžtos nuo 36°00′ šiaurės platumos išilgai 13°00′ vakarų ilgumos iki 29°00′ šiaurės platumos, o iš ten rumbo linija iki taško 26°00′ šiaurės platumos ir 16°00′ vakarų ilgumos.

c)  Sacharos priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.3)

Vandenys, esantys tarp 26°00′ šiaurės platumos ir 19°00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20°00′ vakarų ilgumos.

Šiaurinis vandenyno parajonis (parajonis 34.2)

Vandenys, esantys tarp 36°00′ šiaurės platumos ir 20°00′ šiaurės platumos ir tarp 40°00′ vakarų ilgumos ir 20°00′ vakarų ilgumos.

Pietinis priekrantės parajonis (parajonis 34.3)

a)  Žaliojo kyšulio priekrantės kvadratas (kvadratas 34.3.1)

Vandenys, esantys tarp 19°00′ ir 9°00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20°00′ vakarų ilgumos.

b)  Žaliojo kyšulio salų kvadratas (kvadratas 34.3.2)

Vandenys, esantys tarp 20°00′ šiaurės platumos ir 10°00′ šiaurės platumos ir tarp 30°00′ vakarų ilgumos ir 20°00′ vakarų ilgumos.

c)  Šerbro kvadratas (kvadratas 34.3.3)

Vandenys, esantys tarp 9°00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 8°00′ vakarų ilgumos.

d)  Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.4)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir tarp 8°00′ vakarų ilgumos ir 3°00′ rytų ilgumos.

e)  Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.5)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir į rytus nuo 3°00′ rytų ilgumos.

f)  Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.6)

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 3°00′ rytų ilgumos. Šis kvadratas taip pat apima Kongo upės žiočių vandenis, esančius į pietus nuo 6°00′ pietų platumos, kuriuos aprėpia linija, nubrėžta iš taško Ponta do Padrão (6°04′36″ pietų platumos ir 12°19′48″ rytų ilgumos) išilgai rumbo linijos šiaurės vakarų kryptimi iki taško 6°00′ pietų platumos ir 12°00′ rytų ilgumos, o iš ten tiesiai į rytus išilgai 6°00′ pietų platumos iki Afrikos kranto ir iš ten pagal Afrikos krantą iki pradinio taško Ponta do Padrão.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 34.4)

a)  Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.4.1)

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 3°00′ rytų ilgumos.

b)  Pietvakarinis vandenyno kvadratas (kvadratas 34.4.2)

Vandenys, esantys tarp 20°00′ šiaurės platumos ir 5°00′ šiaurės platumos ir tarp 40°00′ vakarų ilgumos ir 30°00′ vakarų ilgumos; vandenys, esantys tarp 10°00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 30°00′ vakarų ilgumos ir 20°00′ vakarų ilgumos.

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

3B priede parodytos Viduržemio ir Juodosios jūros (37-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo parajoniai bei kvadratai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo pakvadračių aprašymas.

Viduržemio ir Juodosios jūros statistinis rajonas apima visus a) Viduržemio jūros, b) Marmuro jūros, c) Juodosios jūros ir d) Azovo jūros vandenis. Į jūrų vandenis įeina ir sūroko vandens lagūnos bei visi kiti vandens plotai, kuriuose vyrauja jūrinės kilmės žuvys ir kiti organizmai. Vakarinės ir pietrytinės ribos yra apibrėžiamos taip:

a) vakarinė riba: linija, einanti tiesiai į pietus išilgai 5°36′ vakarų ilgumos nuo Punta Marroqui iki Afrikos kranto;

b) pietrytinė riba: šiaurinė (iš Viduržemio jūros) įplauka į Sueco kanalą.

VIDURŽEMIO JŪROS STATISTINIO RAJONO PARAJONIAI IR KVADRATAI

Vakarinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.1) sudaro šie kvadratai:

a)  Balearų (kvadratas 37.1.1)

Vakarinės Viduržemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante nuo Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41°20′ šiaurės platumos; iš ten į vakarus rumbo linija iki žemyno kranto rytiniame Prancūzijos ir Ispanijos sienos gale; iš ten Ispanijos pakrante iki Punta Marroqui; iš ten tiesiai į pietus išilgai 5°36′ vakarų ilgumos iki Afrikos kranto; iš ten rytų kryptimi Afrikos pakrante iki pradinio taško.

b)  Liono įlankos (kvadratas 37.1.2)

Šiaurės vakarų Viduržemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia žemyno krante nuo Prancūzijos ir Ispanijos sienos rytinio galo, einančia į rytus rumbo linija iki 8°00′ rytų ilgumos ir 41°20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten pietvakarių kryptimi Prancūzijos pakrante iki pradinio taško.

c)  Sardinijos (kvadratas 37.1.3)

Tirėnų jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante prie Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41°20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten Italijos pakrante iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38°00′ šiaurės platumos iki Sicilijos pakrantės; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į vakarus Tuniso pakrante iki pradinio taško.

Centrinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.2) sudaro šie kvadratai:

a)  Adrijos (kvadratas 37.2.1)

Adrijos jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios nuo Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos sienos rytinėje Adrijos jūros pakrantėje tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos pakrantėje.

b)  Jonijos (kvadratas 37.2.2)

Centrinės Viduržemio jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia 25°00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančia tiesiai į šiaurę iki 34°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 23°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Graikijos kranto; iš ten vakarine Graikijos ir Albanijos pakrante iki Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos sienos; iš ten tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos krante; iš ten Italijos pakrante iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38°00′ šiaurės platumos iki Sicilijos kranto; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į rytus šiaurinės Afrikos pakrante iki pradinio taško.

Rytinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.3) sudaro šie kvadratai:

a)  Egėjo (kvadratas 37.3.1)

Egėjo jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia pietiniame Graikijos krante 23°00′ rytų ilgumos, einančia tiesiai į pietus iki 34°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten vakarine Turkijos pakrante iki Kum Kale; iš ten rumbo linija, einančia iš Kum Kale iki Hellas kyšulio; iš ten Turkijos ir Graikijos pakrantėmis iki pradinio taško.

a)  Levanto (kvadratas 37.3.2)

Viduržemio jūros vandenys į rytus nuo linijos, prasidedančios 25°00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančios tiesiai į šiaurę iki 34°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten Turkijos ir kitų rytinės Viduržemio jūros šalių pakrantėmis iki pradinio taško.

Juodosios jūros parajonį (parajonį 37.4) sudaro šie kvadratai:

a)  Marmuro jūros (kvadratas 37.4.1)

Marmuro jūros vandenys, vakaruose apriboti linija, einančia nuo Hellas kyšulio iki Kum Kale Dardanelų sąsiaurio įplaukoje; ir rytuose linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere.

b)  Juodosios jūros (kvadratas 37.4.2)

Juodosios jūros vandenys ir gretimi vandenys, pietvakariuose apriboti linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere, ir šiaurės rytuose atskirti linija, einančia nuo Takilo taško Kerčės pusiasalyje iki Panagijos taško Tamanės pusiasalyje.

c)  Azovo jūros (kvadratas 37.4.3)

Azovo jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios per pietinę Kerčės sąsiaurio įplauką nuo Takilo taško 45°06′ šiaurės platumos ir 36°27′ rytų ilgumos Kerčės pusiasalyje ir toliau per sąsiaurį iki Panagijos taško 45°08′ šiaurės platumos ir 36°28′ rytų ilgumos Tamanės pusiasalyje.

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

3C priede nurodomos Pietvakarių Atlanto (41-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo pakvadračiai.

Toliau pateikiamas šio regiono aprašymas.

Pietvakarių Atlantas (41 pagrindinis žvejybos rajonas) - tai vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto išilgai lygiagretės 5°00′ šiaurės platumos iki dienovidinio 30°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56°22′ pietų platumos 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus linija 56°22′ pietų platumos iki taško 65°43′ vakarų ilgumos; toliau einanti linija jungia taškus 55°22′ pietų platumos 65°43′ vakarų ilgumos, 55°11′ pietų platumos 66°04′ vakarų ilgumos, 55°07′ pietų platumos 66°25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietvakarių Atlantas yra dalijamas į tokius kvadratus:

Amazonės kvadratas (kvadratas 41.1.1)

Visi vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto 5°00′ šiaurės platumos, einančia šia lygiagrete iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 40°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki taško, kuriame šis dienovidinis kerta Brazilijos krantą; iš ten šiaurės vakarų kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Natalio kvadratas (kvadratas 41.1.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į šiaurę nuo Brazilijos kranto išilgai dienovidinio 40°00′ vakarų ilgumos iki taško, kuriame jis pasiekia pusiaują; iš ten tiesiai į rytus pusiauju iki 32°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 10°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, kuriame lygiagretė 10°00′ pasiekia Pietų Amerikos krantą; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Salvadoro kvadratas (kvadratas 41.1.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 10°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 35°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Šiaurės vandenyno kvadratas (kvadratas 41.1.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 5°00′ šiaurės platumos 40°00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 30°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 35°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 10°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 32°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 40°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Santo kvadratas (kvadratas 41.2.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 20°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 39°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 29°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Rio Grande kvadratas (kvadratas 41.2.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 29°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 45°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 34°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Platenzės kvadratas (kvadratas 41.2.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 34°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Centrinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.2.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 20°00′ pietų platumos 39°00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20°00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50°00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 34°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 45°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 29°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 39°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Šiaurinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 40°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 48°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 48°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki dienovidinio 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56°22′ pietų platumos 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten loksodromine linija pasiekia taškus 56°22′ pietų platumos 65°43′ vakarų ilgumos; 55°22′ pietų platumos 65°43′ vakarų ilgumos; 55°11′ pietų platumos 66°04′ vakarų ilgumos; 55°07′ pietų platumos 66°25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.3.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 40°00′ pietų platumos 50°00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

3D priede nurodytos Pietryčių Atlanto ribos ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas ICSEAF konvencijos akvatorijos aprašymas.

Pietryčių Atlantą (47-ą pagrindinį žvejybos regioną) sudaro vandenys, apriboti linija, prasidedančia taške 6°04′36″ pietų platumos ir 12°19′48″ rytų ilgumos; iš ten šiaurės vakarų kryptimi rumbo linija iki taško, kuriame kertasi 12° rytų dienovidinis ir 6° pietų lygiagretė; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki 20° vakarų dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus šiuo dienovidiniu iki 50° pietų lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus šia lygiagrete iki 30° rytų dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę šiuo dienovidiniu iki Afrikos žemyno; iš ten vakarų kryptimi šia pakrante iki pradinio taško.

Pietryčių Atlantas (47 pagrindinis žvejybos rajonas) yra dalijamas taip:

Vakarinis pakrantės parajonis (parajonis 47.1)

a)  Palmeirinjo kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.1)

Vandenys, esantys tarp 6°00′ pietų platumos ir 10°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos. Į šį kvadratą neįeina Kongo (Zairo) upės žiočių vandenys, t. y. vandenys, esantys į šiaurės rytus nuo linijos, brėžiamos nuo Punta do Padrão (6°04′36″ pietų platumos ir 12°19′48″ rytų ilgumos) iki taško 6°00′ pietų platumos ir 12°00′ rytų ilgumos.

b)  Salino kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.2)

Vandenys, esantys tarp 10°00′ pietų platumos ir 15°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

c)  Kunenės kvadratas (kvadratas 47.1.3)

Vandenys, esantys tarp 15°00′ pietų platumos ir 20°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

d)  Kryžiaus kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.4)

Vandenys, esantys tarp 20°00′ pietų platumos ir 25°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

e)  Oranžinės upės kvadratas (kvadratas 47.1.5)

Vandenys, esantys tarp 25°00′ pietų platumos ir 30°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

f)  Gerosios Vilties kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.6)

Vandenys, esantys tarp 30°00′ pietų platumos ir 40°00′ pietų platumos ir tarp 10°00′ rytų ilgumos ir 20°00′ rytų ilgumos.

Aguljo pakrantės parajonis (parajonis 47.2)

a)  Vidurinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.1)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ rytų ilgumos ir 25°00′ rytų ilgumos.

b)  Rytinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.2)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40°00′ pietų platumos ir tarp 25°00′ rytų ilgumos ir 30°00′ rytų ilgumos.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 47.3)

Vandenys, esantys tarp 40°00′ pietų platumos ir 50°00′ pietų platumos ir tarp 10°00′ rytų ilgumos ir 30°00′ rytų ilgumos.

Tristano da Kunijos parajonis (parajonis 47.4)

Vandenys, esantys tarp 20°00′ pietų platumos ir 50°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 10°00′ rytų ilgumos.

Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonis (parajonis 47.5)

Vandenys, esantys tarp 6°00′ pietų platumos ir 20°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 10°00′ rytų ilgumos.

VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

Vakarų Indijos vandenyną bendrai sudaro:

a) Raudonoji jūra;

b) Adeno įlanka;

c) įlanka tarp Irano pakrantės ir Arabijos pusiasalio;

d) Arabijos jūra;

e) Indijos vandenyno dalis, įskaitant Mozambiko sąsiaurį, kuri yra tarp dienovidinių 30°00′ rytų ilgumos ir 80°00′ rytų ilgumos ir į šiaurę nuo Antarkties konvergencijos linijos ir įskaitant Šri Lankos aplinkinius vandenis.

3E priede parodytos vakarinio Indijos vandenyno (51-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir pakvadračiai.

Vakarų Indijos vandenyno ribos apibrėžiamos taip:

 riba, skirianti nuo Viduržemio jūros: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

 vakarinė jūrinė riba: linija, prasidedanti nuo rytinio Afrikos kranto 30°00′ rytų ilgumos ir einanti tiesiai į pietus iki 45°00′ pietų platumos,

 rytinė jūrinė riba: rumbo linija, prasidedanti nuo Indijos pietvakarinio kranto (Point Calimere) ir einanti šiaurės rytų kryptimi iki taško 82°00′ rytų ilgumos 11°00′ šiaurės platumos; iš ten einanti tiesiai į rytus iki dienovidinio 85°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 3°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 80°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 45°00′ pietų platumos,

 pietinė riba: linija, einanti lygiagrete 45°00′ pietų platumos nuo 30°00′ rytų ilgumos iki 80°00′ rytų ilgumos.

Vakarų Indijos vandenynas yra dalijamas taip:

Raudonosios jūros parajonis (parajonis 51.1)

 šiaurinė riba: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

 pietinė riba: rumbo linija nuo Etiopijos ir Džibučio Respublikos sienos Afrikos krante per Raudonosios jūros sąsmauką iki Buvusiosios Jemeno Arabų Respublikos ir Buvusiosios Jemeno Liaudies Demokratinės Respublikos sienos Arabijos pusiasalyje.

Persijos įlankos parajonis (parajonis 51.2)

Persijos įlankos sąsmauka yra uždaroma linija, prasidedančia šiauriniame Ra Musandamo smaigalyje ir einančia tiesiai į rytus iki Irano kranto.

Vakarinis Arabijos jūros parajonis (parajonis 51.3)

Rytinės ir pietinės ribos yra linija, einanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante tiesiai į pietus iki 20°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki Afrikos kranto; kitos jūrinės ribos yra bendros su parajoniais 51.1 ir 51.2 (žr. pirmiau).

Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis (parajonis 51.4)

Jūrinė riba yra linija, prasidedanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante, einanti tiesiai į pietus iki 20°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65°00′rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 80°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 3°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 85°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 11°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 82°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten rumbo linija pietvakarių kryptimi iki Indijos pietvakarinio kranto.

Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis (parajonis 51.5)

Linija, prasidedanti Somalio krante 10°00′ šiaurės platumos, einanti tiesiai į rytus iki 65°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 45°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°28′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki rytinio Afrikos kranto tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus).

Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis (parajonis 51.6)

Linija, prasidedanti rytiniame Afrikos krante tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus) 10°28′ pietų platumos, einanti tiesiai į rytus iki 45°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 10°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 30°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki Mozambiko kranto.

Vandenyno (Vakarų Indijos vandenyno) parajonis (parajonis 51.7)

Linija, prasidedanti taške 10°00′ pietų platumos ir 55°00′ rytų ilgumos, einanti tiesiai į rytus iki 80°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 45°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten į šiaurę iki 30°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško 10°00′ pietų platumos lygiagretėje.

Mozambiko parajonis (parajonis 51.8)

Parajonį sudaro vandenys, esantys į šiaurę nuo 45°00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30°00′ rytų ilgumos ir 40°00′ rytų ilgumos dienovidinių. Jis yra dar dalijamas į du kvadratus.

Marion-Edvardo kvadratas (kvadratas 51.8.1)

Vandenys, esantys tarp 40°00′ pietų platumos ir 50°00′ pietų platumos lygiagrečių ir 30°00′ rytų ilgumos ir 40°00′ rytų ilgumos dienovidinių.

Zambezės kvadratas (kvadratas 51.8.2)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40°00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30°00′ rytų ilgumos ir 40°00′ rytų ilgumos dienovidinių.
3 PRIEDAS

A:   RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

image

B:   VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

image

C:   PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

image

D:   PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

image

E:   VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

4.

image

▼M1
4 PRIEDAS

KIEKVIENO PAGRINDINIO ŽVEJYBOS REGIONO ŽUVŲ RŪŠYS, APIE KURIAS REIKIA TEIKTI DUOMENIS

Toliau išvardytos rūšys – tai tos rūšys, apie kurių sužvejojamus kiekius buvo nurodyta oficialiuose statistiniuose duomenyse. Valstybės narės turėtų pateikti duomenis, jeigu jie yra, apie kiekvieną iš identifikuotų rūšių. Jeigu atskirų rūšių identifikuoti negalima, duomenis reikėtų apibendrinti ir pateikti kuo tiksliau pagal sąraše nurodytus klasifikatorius.

Pastaba: „n.e.i.“ – tai trumpinys, reiškiantis „toliau neapibūdinami“ = „t. n.“Centrinis Rytų Atlantas (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Europinis ungurys

ELE

Anguilla anguilla

Perpelės t. n.

SHZ

Alosa spp.

West African ilisha

ILI

Ilisha africana

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Lefteye flounders

LEF

Bothidae

Jūrų liežuvis

SOL

Solea vulgaris

Išverstakis jūrų liežuvis

CET

Dicologoglossa cuneata

Jūros liežuviai t. n.

SOX

Soleidae

Tonguefishes n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Dėmėtasis otas

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Otinės t. n.

LEZ

Lepidorhombus

Didžioji siūlauodegė menkė

GFB

Phycis blennoides

Prancūzijos menkutė

BIB

Trisopterus luscus

Putasu

WHB

Micromesistius poutassou

Europinė jūrų lydeka

HKE

Merluccius merluccius

Senegalese hake

HKM

Merluccius senegalensis

Hakes n.e.i.

HKX

Merluccius spp.

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Sea catfishes n.e.i.

CAX

Ariidae

Jūrų ungurys

COE

Conger conger

Conger eels n.e.i.

COX

Congridae

Slender snipefish

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Beriksai

ALF

Beryx spp.

Saulenė

JOD

Zeus faber

Silvery John Dory

JOS

Zenopsis conchifer

Boar fishes

BOR

Caproidae

Demersal percomorphs n.e.i.

DPX

Perciformes

Dusky grouper

GPD

Epinephelus guaza

White grouper

GPW

Epinephelus aeneus

Groupers n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Amerikinis akmeninis ešerys

WRF

Polyprion americanus

Groupers, seabasses n.e.i.

BSX

Serranidae

Spotted seabass

SPU

Dicentrarchus punctatus

Labrakas

BSS

Dicentrarchus labrax

Bigeyes n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Cardinal fishes n.e.i.

APO

Apogonidae

Tilefishes

TIS

Branchiostegidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

EMT

Emmelichthyidae

Snappers n.e.i.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers, iobfishes, n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Rubberlip grunt

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Bastard grunt

BGR

Pomadasys incisus

Sompat grunt

BUR

Pomadasys jubelini

Big-eye grunt

GRB

Brachydeuterus auritus

Grunts, sweetlips, n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Drums

DRU

Sciaena spp.

Shi drum (= Corb)

COB

Umbrina cirrosa

Meagre

MGR

Argyrosomus regius

Boe drum

DRS

Pteroscion peli

Law croaker

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Cassava croaker

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Bobo croaker

PSE

Pseudotolithus elongatus

West African croakers

CKW

Pseudotolithus spp.

Croakers, drums n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Red (= Blackspot) seabream

SBR

Pagellus bogaraveo

Common pandora

PAC

Pagellus erythrinus

Axillary seabream

SBA

Pagellus acarne

Red pandora

PAR

Pagellus bellottii

Pandoros t. n.

PAX

Pagellus spp.

Sargo breams, n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Didžiaakė dančiažuvė

DEL

Dentex macrophthalmus

Paprastoji dančiažuvė

DEC

Dentex dentex

Angolan dentex

DEA

Dentex angolensis

Congo dentex

DNC

Dentex congoensis

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Black seabream

BRB

Spondyliosoma cantharus

Saddled seabream

SBS

Oblada melanura

Bluespotted seabream

BSC

Sparus caeruleostictus

Rausvasis jūrų karšis

RPG

Sparus pagrus

Auksinis jūrų karosas

SBG

Sparus auratus

Pargo breams n.e.i.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Dryžuotasis jūrų karosas

BOG

Boops boops

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Picarels

PIC

Spicara spp.

Surmullets (= Red mullets)

MUX

Mullus spp.

West African goatfish

GOA

Pseudopeneus prayensis

Goatfishes, red mullets n.e.i.

MUM

Mullidae

African sicklefish

SIC

Drepane africana

Spadefishes

SPA

Ephippidae

Percoids n.e.i.

PRC

Percoidei

Bearded brotula

BRD

Brotula barbata

Surgeonfishes

SUR

Acanthuridae

Jūrų gaidžiai t. n.

GUX

Triglidae

Triggerfishes, durgons

TRI

Balistidae

Jūrų velnias

MON

Lophius piscatorius

Velniažuvinės t. n.

ANF

Lophiidae

Needlefishes n.e.i.

BEN

Belonidae

Flying fishes n.e.i.

FLY

Exocoetidee

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Flathead grey mullet

MUF

Mugil cephalus

Giant African threadfin

TGA

Polydactylus quadrifilis

Lesser African threadfin

GAL

Galeoides decadactylus

Royal threadfin

PET

Pentenemus quinquarius

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

THF

Polynemidae

Pelaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Karališkasis ešerys

CBA

Rachycentron canadum

Atlanto stauridė

HOM

Trachurus trachurus

Jack and horse mackerels n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Scads

SDX

Decapterus spp.

Didysis karanksas

CVJ

Caranx hippos

False scad

HMV

Decapterus rhonchus

Jacks, crevalles n.e.i.

TRE

Craranx spp.

Lookdown fish

LUK

Selene dorsalis

Pompanos

POX

Trachinotus spp.

Geltonuodegės (seriolos) t. n.

AMX

Seriola spp.

Paprastoji lichija

LEE

Lichia amia

Atlantic bumper

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Common dolphinfish

DOL

Coryphaena hippurus

Blue butterfish

BLB

Stromateus fiatola

Butterfishes, silver pomfrets

BUX

Stromateidae

Bonefish

BOF

Albula vulpes

Round sardinella

SAA

Sardinella aurita

Madeiran sardinella

SAE

Sardinella madeirensis

Sardinelės

SIX

Sardinella spp.

Bonga shad

BOA

Ethmalosa fimbriata

European pilchard (sardine)

PIL

Sardina pilchardus

Europinis ančiuvis

ANE

Engraulis encrasicolus

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Paprastoji pelamidė

BON

Sarda sarda

Plain bonito

BOP

Orcynopsis unicolor

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

West African Spanish mackerel

MAW

Scomberomorus tritor

Frigate and bullet tunas

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Tunas n.e.i.

TUN

Thunnini

Pjūklažuvės

SAW

Pristidae

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Mėlynasis merlinas

BUM

Makaira nigricans

Baltasis merlinas

WHM

Tetrepturus albidus

Marlins, sailfishes, spearfishes

BIL

Istiophoridae

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Largehead hairtail

LHT

Trichiurus lepturus

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Juodoji juostažuvė

BSF

Aphanopus carbo

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

CUT

Trichiurldae

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Atlanto skumbrė

MAC

Scomber scombrus

Scomber mackerels n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

Skumbrės (tik makrelės) t. n.

MKX

Scombroidei

Thresher shark

ALV

Alopias vulpinus

Big-eye thresher

BTH

Alopias superciliosus

Mako sharks

MAK

Isurus spp.

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Silky shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Kūjaryklys

SPZ

Sphyrna zygaena

Scalloped hammerhead

SPL

Sphyrna lewini

Kūjarykliai t. n.

SPY

Sphyrnidae

Kitefin shark

SCK

Dalatias licha

Guitarfishes, etc. nei

GTF

Rhinobatidae

Smoothhounds

SDV

Mustelus spp.

Skates and rays n.e.i.

SRX

Rajiformes

Sharks, rays, skates, n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Marine fishes n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine crabs n.e.i.

CRA

Reptantia

Tropical spiny lobsters n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

CRW

Palinurus spp.

Norveginis omaras

NEP

Nephrops norvegicus

Europinis omaras

LBE

Homarus gammarus

Caramote prawn

TGS

Penaeus kerathurus

Southern pink shrimp

SOP

Penaeus notialis

Penaeus shrimps n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Deepwater rose shrimp

DPS

Parapenaeus longirostris

Guinea shrimp

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Scarlet shrimp

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Palemonidai

PAL

Palaemonidae

Plaukiojantieji vėžiai t. n.

DCP

Natantia

Jūrų vėžiagyviai

CRU

Crustacea

Pilvakojai t. n.

GAS

Gastropoda

Austrės

OYC

Crassostrea spp.

Midijos t. n.

MSX

Mytilidae

Galvakojai t. n.

CEP

Cephalopoda

Sepija

CTC

Sepia officinalis

Cuttlefishes, bobtail squids

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Aštuonkojis

OCC

Octopus vulgaris

Octopuses

OCT

Octopodidae

Kalmariniai t. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Marine molluscs n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine turtles n.e.i.

TTX

TestudinataViduržemio ir Juodoji jūra (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Eršketinės t. n.

STU

Acipenseridae

Europinis ungurys

ELE

Anguilla anguilla

Pontic shad

SHC

Alosa pontica

Perpelės t. n.

SHD

Alosa spp.

Azov tyulka

CLA

Clupeonella cultriventris

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Jūrų plekšnė

PLE

Pleuronectes platessa

Europinė upinė plekšnė

FLE

Platichthys flesus

Jūros liežuvis

SOL

Solea vulgaris

Jūros liežuviai t. n.

SOO

Solea spp.

Dėmėtasis otas

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Otinės t. n.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Otas

TUR

Psetta maxima

Black Sea turbot

TUB

Psetta maeotica

Didžioji siūlauodegė menkė

GFB

Phycis blennoides

Viduržemio jūros menkutė

POD

Trisopterus minutus

Prancūzijos menkutė

BIB

Trisopterus luscus

Putasu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlangas

WHG

Merlangius merlangus

Europinė jūrų lydeka

HKE

Merluccius merluccius

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Sidabražuvės

ARG

Argentina spp.

Brushtooth lizardfish

LIB

Saurida undosquamis

Lizardfishes n.e.i.

LIX

Synodontidae

Jūrų ungurys

COE

Conger conger

Conger eels n.e.i.

COX

Congridae

Saulenė

JOD

Zeus faber

Priedugnio ešeržuvės t. n.

DPX

Perciformes

Rudasis akmeninis ešerys

GPD

Epinephelus guaza

White grouper

GPW

Epinephelus aeneus

Groupers n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Amerikinis akmeninis ešerys

WRF

Polyprion americanus

Comber

CBR

Serranus cabrilla

Groupers, seabasses n.e.i.

BSX

Serranidae

Labrakas

BSS

Dicentrarchus labrax

Jūrų ešeriai

BSE

Dicentrarchus spp.

Rubberlip grunt

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Drums

DRU

Sciaena spp.

Shi drum (= Corb)

COB

Umbrina cirrosa

Raudonpelekis jūrų karšis

MGR

Argyrosomus regius

Croakers, drums n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Rausvasis jūrų karosas

SBR

Pagellus bogaraveo

Pandora

PAC

Pagellus erythrinus

Sidabrinis jūrų karšis

SBA

Pagellus acarne

Pandoros t. n.

PAX

Pagellus spp.

White seabream

SWA

Diplodus sargus

Sargo breams, n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Didžiaakė dančiažuvė

DEL

Dentex macrophthalmus

Dančiažuvė

DEC

Dentex dentex

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Black seabream

BRB

Spondyliosoma cantharus

Saddled sea bream

SBS

Oblada melanura

Rausvasis jūrų karšis

RPG

Sparus pagrus

Auksinis jūrų karosas

SBG

Sparus auratus

Pargo breams, n.e.i.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Dryžuotasis jūrų karosas

BOG

Boops boops

Sand steenbras

SSB

Lithognathus mormyrus

Salema (= Strepie)

SLM

Sarpa salpa

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Blotched picarel

BPI

Spicara maena

Picarels

PIC

Spicara spp.

Rausvosios sultonžuvės

MUR

Mullus surmuletus

Striped mullet

MUT

Mullus barbatus

Surmullets (= Redmullets)

MUX

Mullus spp.

Jūrų drakonas

WEG

Trachinus draco

Percoids n.e.i.

PRC

Percoidei

Sandeels (= Sandlances)

SAN

Ammodytes spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

SPI

Siganus spp.

Grundalai

GOB

Gobius spp.

Gobies n.e.i.

GPA

Gobiidae

Skorpeninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Piper gurnard

GUN

Trigla Iyra

Jūrų gaidžiai t. n.

GUX

Triglidae

Jūrų velnias

MON

Lophius piscatorius

Velniažuvinės t. n.

ANF

Lophiidae

Vėjažuvė

GAR

Belone belone

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Flathead grey mullet

MUF

Mugil cephalus

Aterinos

SIL

Atherinidae

Pekaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Atlanto stauridė

HOM

Trachurus trachurus

Mediterranean horse mackerel

HMM

Trachurus mediterraneus

Jack and horse mackerels n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Greater amberjack

AMB

Seriola dumerili

Geltonuodegės (seriolos)

AMX

Seriola spp.

Paprastoji lichija

LEE

Lichia amia

Carangids n.e.i.

CGX

Carangidae

Jūrų karšis

POA

Brama brama

Didžioji korifena

DOL

Coryphaena hippurus

Sardinelės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinė

PIL

Sardina pilchardus

Brėtlingis

SPR

Sprattus sprattus

Europinis ančiuvis

ANE

Engraulis ancrasicolus

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Paprastoji pelamidė

BON

Sarda sarda

Plain bonito

BOP

Orcynopsis unicolor

Frigate and bullet tunas

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Atlantic black skipjack

LTA

Euthynnus alletteratus

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Tunas n.e.i.

TUN

Thunnini

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Marlins, sailfishes, spearfishes

BIL

Istiophoridae

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Atlanto skumbrė

MAC

Scomber scombrus

Scomber mackerels n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

Skumbrės (tik makrelės)

MKX

Scombroidei

Milžinryklys

BSK

Cetorhinus maximus

Thresher

ALV

Alopias vulpinus

Shortfin mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Blackmouth catshark

SHO

Galeus melastomus

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Sandbar shark

CCP

Carcharhinus plumbeus

Smooth hammerhead

SPZ

Sphyrna zygaena

Scalloped hammerhead

SPL

Sphyrna lewini

Longnose spurdog

QUB

Squalus blainvillei

Gulper shark

GUP

Centrophorus granulosus

Kitefin shark

SCK

Dalatias licha

Velvet belly

ETX

Etmopterus spinax

Thornback ray

RJC

Raja clavata

Common stingray

JDP

Dasyatis pastinaca

Porbeagle

POR

Lamna nasus

Catsharks, nursehound

SCL

Scyliorhinus spp.

Smoothhounds

SDV

Mustelus spp.

Spygliuotasis ryklys

DGS

Squalus acanthias

Spygliuotieji rykliai t. n.

DGX

Squalidae

Jūros angelas

AGN

Squatina squatina

Angelsharks, sand devils

ASK

Squatinidae

Large sharks n.e.i.

SHX

Squaliformes

Guitarfishes

GTF

Rhinobatidae

Skates

SKA

Raja spp.

Skates and rays n.e.i.

SRX

Rajiformes

Sharks, rays and skates etc.

SKX

Elasmobranchii

Marine fishes n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Valgomasis krabas

CRE

Cancer pagurus

Mediterranean shore crab

CMR

Carcinus aestuaria

Didysis vorinis krabas

SCR

Maja squinado

Ropojantieji vėžiagyviai t. n.

CRA

Reptantia

Pink spiny lobster

PSL

Palinurus mauritanicus

Common spiny lobster

SLO

Palinurus elephas

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

CRW

Palinurus spp.

Norveginis omaras

NEP

Nephrops norvegicus

Europinis omaras

LBE

Homarus gammarus

Caramote prawn

TGS

Penaeus kerathurus

Deepwater rose shrimp

SSH

Parapenaeus longirostris

Scarlet shrimp

ARA

Plesiopenaeus edwardsianus

Blue and red shrimp

ARA

Aristeus antennatus

Common prawn

CPR

Palaemon serratus

Common shrimp

CSH

Crangon crangon

Natantian decapods n.e.i.

DCP

Natantia

Mantis squillid

MTS

Squilla mantis

Marine crustaceans n.e.i.

CRU

Crustacea

Gastropods n.e.i.

GAS

Gastropoda

Litorina

PEE

Littorina littorea

Europinė valgomoji austrė

OYF

Ostrea edulis

Pacific cupped oyster

OYG

Crassostrea gigas

Mediterranean mussel

MSM

Mytilus galloprovincialis

Great scallop

SJA

Pecten jacobeus

Murex

MUE

Murex spp.

Valgomoji širdutė

COC

Cardium edule

Paprastoji Veneros geldutė

SVE

Venus (= Chamelea) gallina

Grooved carpetshell

CTG

Ruditapes decussatus

Geldutė

CTS

Tapes pullastra

Carpetshells n.e.i.

TPS

Tapes spp.

Donax clams

DON

Donax spp.

Razor clams

RAZ

Solen spp.

Dvigeldžiai t. n.

CLX

Bivalvia

Galvakojai t. n.

CEP

Cephalopoda

Sepija

CTC

Sepia officinalis

Cuttlefishes, bobtail squids

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Kalmaras

SQC

Loligo spp.

Europinis plasnojantis kalmaras

SQE

Todarodes sagittatus sagitt.

Aštuonkojis

OCC

Octopus vulgaris

Horned and musky octopuses

OCM

Eledone spp.

Aštuonkojai

OCZ

Octopodidae

Squids n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Marine molluscs n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine turtles n.e.i.

TTX

Testudinata

Grooved sea-squirt

SSG

Microcosmus sulcatus

Stony sea-urchin

URM

Paracentrotus lividus

Jellyfishes

JEL

Phopilema spp.Pietvakarių Atlantas (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Perpelės t. n.

SHZ

Alosa spp.

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Bastard halibuts

BAX

Paralichthys spp.

Tonguefishes n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

SAO

Salilota australis

Moras

MOR

Moridae

Brazilian codling

HKU

Urophycis brasiliensis

Southern blue whiting

POS

Micromesistius australis

Argentine hake

HKP

Merluccius hubbsi

Patagonian hake

HPA

Merluccius polylepis

Hakes n.e.i.

HKX

Merluccius spp.

Patagonian grenadier

GRM

Macruronus magellanicus

Blue grenadiers

GRS

Macruronus spp.

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Sea catfishes n.e.i.

CAX

Ariidae

Greater lizardfish

LIG

Saurida tumbil

Argentine conger

COS

Conger orbignyanus

Demersal percomorphs n.e.i.

DPX

Perciformes

Snooks (= Robalos) n.e.i.

ROB

Centropomus spp.

Brazilian groupers

GPB

Mycteroperca spp.

Red grouper

GPR

Epinephelus morio

Groupers n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Argentine seabass

BSZ

Acanthistius brasilianus

Groupers, seabasses n.e.i.

BSX

Serranidae

Southern red snapper

SNC

Lutjanus purpureus

Yellowtail snapper

SNY

Ocyurus chrysurus

Snappers, jobfishes, n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Barred grunt

BRG

Conodon nobilis

Grunts, sweetlips, n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Striped weakfish

SWF

Cynoscion striatus

Weakfishes n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Paprastoji kuprotė

CKA

Micropogonias undulatus

Southern kingcroaker

KGB

Menticirrhus americanus

Argentine croaker

CKY

Umbrina canasai

King weakfish

WKK

Macrodon ancylodon

Black drum

BDM

Pogonias cromis

Croakers, drums n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Sargo breams n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Rausvasis jūrų karšis

RPG

Sparus pagrus

Jūrų karosai

SBX

Sparidae

Rausvosios sultonžuvės

MUX

Mullus spp.

Castaneta

CTA

Cheilodactylus bergi

Brazilian sandperches

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian flathead

FLA

Percophis brasiliensis

Patagonian blennie

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian toothfish

TOP

Dissostichus eleginoides

Humped rockcod

NOG

Notothenia gibbenfrons

Grey rockcod

NOS

Notothenia squamifrons

Patagonian rockcod

NOT

Patagonotothen brevicauda

PAT

Patagonotothen longipes ramsai

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

NOX

Nototheniidae

Blackfin icefish

SSI

Chaenocephalus aceratus

Mackerel icefish

ANI

Chamsocephalus gunnari

Icefishes n.e.i.

ICX

Channichthyidae

Percoids n.e.i.

PRC

Percoidei

Pink cusk-eel

CUS

Genypterus blacodes

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

CEN

Centrolophidae

Blackbelly rosefish

BRF

Helicolenus dactylopterus

Scorpionfishes n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Atlantic searobins

SRA

Prionotus spp.

Ballyhoo halfbeak

BAL

Hemirhamphus brasiliensis

Flying fishes n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Kefalinės t. n.

MUL

Mugilldae

Aterinos

SIL

Atherinidae

Pelaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Melsvažuvė

BLU

Pometomus saltatrix

Margoji stauridė

JAA

Trachurus picturatus

Jack and horse mackerels n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Geltonuodegės (seriolos) t. n.

AMX

Seriola spp.

Parona leatherjack

PAO

Parona signata

Carangids n.e.i.

CGX

Carangidae

Didžioji korifena

DOL

Coryphaena hippurus

Gulf butterfish, harvestfishes

BTG

Peprilus spp.

Butterfishes silver pomfrets

BUX

Stromateidae

Ladyfish

LAD

Elops saurus

Atlanto tarpūnas

TAR

Tarpon (= Megelops) atlanticus

Brazilian sardinella

BSR

Sardinella brasiliensis

Sardinelės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Brazilian menhaden

MHS

Brevoortia aurea

Argentine menhaden

MHP

Brevoortia pectinata

Scaled sardines

SAS

Harengula spp.

Falkland sprat

FAS

Sprattus fuegensis

Argentine anchoita

ANA

Engraulis anchoita

Ančiuviniai t. n.

ANX

Engraulidae

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Paprastoji pelamidė

BON

Sarda sarda

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Karališkoji makrelė

KGM

Scomberomorus cavalla

Atlantic Spanish mackerel

SSM

Scomberomorus maculatus

Seerfishes n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Frigate and bullet tunas

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Atlantic black skipjack

LTA

Euthynnus alletteratus

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Blackfin tuna

BLF

Thunnus atlanticus

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Southern bluefin tuna

SBF

Thunnus maccoyii

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Tunas n.e.i.

TUN

Thunnini

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Mėlynasis merlinas

BUM

Makaira nigricans

Baltasis merlinas

WHM

Tetrapturus albidus

Marlins, sailfishes, spearfishes

BIL

Istiophoridae

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

White snake mackerel

WSM

Thyrsitops lepidopodes

Largehead hairtail

LHT

Trichiurus lepturus

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Big-eye thresher

BTH

Alopias superciliosus

Shortfin mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Silky shark

FAL

Carcharchinus falciformis

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Copper shark

BRO

Carcharhinus brachyurus

Smooth hammerhead

SPZ

Sphyrna zygaena

Scalloped hammerhead

SPL

Sphyrna lewini

Tope shark

GAG

Galeorhinus galeus

Spygliuotasis ryklys

DGS

Squalus acanthias

Angel sharks, sand devils n.e.i.

ASK

Squatinidae

Chola guitarfish

GUD

Rhinobatis percellens

Pjūklažuvės

SAW

Pristidae

Elephantfishes n.e.i.

ELF

Callorhinchus spp.

Patagonian smoothhound

SDP

Mustelus schmitti

Smoothhounds

SDV

Mustelus spp.

Liveroil sharks

LSK

Galeorhinus spp.

Skates and rays, n.e.i.

SRX

Rajiformes

Sharks, rays, skates, etc.

SKX

Elasmobranchii

Marine fishes n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Dana swimcrab

CRZ

Callinectes danae

Southern kingcrab

KCR

Lithodes antarcticus

Softshell red crab

PAG

Paralomis granulosa

Geryons n.e.i.

GER

Geryon spp.

Marine crabs n.e.i.

CRA

Reptantia

Caribbean spiny lobster

SLC

Panulirus argus

Tropical spiny lobsters n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Northern brown shrimp

ABS

Penaeus aztecus

Redspotted shrimp

PNB

Penaeus brasiliensis

Plonaūsės krevetės t. n.

PEN

Penaeus spp.

Atlantic seabob

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Argentine stiletto shrimp

ASH

Artemesia longinaris

Argentine red shrimp

LAA

Pleoticus muelleri

Natantian decapods n.e.i.

DCP

Natantia

Antarctic krill

KRX

Euphausia superba

Marine crustaceans n.e.i.

CRU

Crustacea

Gastropods n.e.i.

GAS

Gastropoda

Austrės t. n.

OYC

Crassostrea spp.

River Plata mussel

MSR

Mytilus platensis

Magellan mussel

MSC

Aulacomya ater

Didžiosios šukutės t. n.

SCX

Pectinidae

Donax clams

DON

Donax spp.

Dvigeldžiai t. n.

CLX

Bivalvia

Cuttlefishes, bobtail squids

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Patagonian squid

SQP

Loligo gahi

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Argentine shortfin squid

SQA

Illex argentinus

Sevenstar flying squid

SQS

Martialia hyadesi

Aštuonkojai

OCT

Octopodidae

Squids n.e.i.

SQU

Loliginidee, Ommastrephidae

Marine molluscs n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine turtles n.e.i.

TTX

TestudinataPietryčių Atlantas (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Plekšninės

FLX

Pleuronectiformes

West coast sole

SOW

Austroglossus microlepis

Mud sole

SOE

Austroglossus pectoralis

Southeast Atlantic soles n.e.i.

SOA

Austroglossus spp.

Tonguefishes n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Benguela hake

HKB

Merluccius polli

Shallow-water Cape hake

HKK

Merluccius capensis

Deepwater Cape hake

HKO

Merluccius paradoxus

Cape hakes

HKC

Merluccius capensis, M. parad.

Merluccid hakes

HKZ

Merlucciidae

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Hatchetfishes

HAF

Sternoptychidae

Lightfishes n.e.i.

MAU

Maurolicus spp.

Silver lightfish

MAV

Maurolivus muelleri

Greeneyes

GRE

Chlorophthalmidae

White barbel

GAT

Galeichthyes feliceps

Smoothmouth sea catfish

SMC

Arius heudoloti

Sea catfishes n.e.i.

CAX

Ariidae

Greater lizardfish

LIG

Saurida tumbil

Lizardfishes n.e.i.

LIX

Synodontidae

Conger eels n.e.i.

COX

Congridae

Slender snipefish

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Snipefishes

SNI

Macroramphosidae

Beriksai

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos n.e.i.

BRX

Berycidae

Saulenė

JOD

Zeus faber

Silvery John Dory

JOS

Zenopsis conchifer

Dories n.e.i.

ZEX

Zeidae

Boarfishes

BOR

Caproidae

Boarfish

BOC

Capros aper

Demersal percomorphs n.e.i.

DPX

Perciformes

Groupers n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Amerikinis akmeninis ešerys

WRF

Polyprion americanus

Groupers, seabasses n.e.i.

BSX

Serranidae

Big-eyes n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Big-eyes, glasseyes, bulleyes

PRI

Priacanthidae

Cardinalfishes n.e.i.

APO

Apogonidae

Glow-bellies, splitfins

ACR

Acropomatidae

Blackmouth splitfin

SYN

Synagrops japonicus

Splitfins n.e.i.

SYS

Synagrops spp.

Cape bonnetmouth

EMM

Emmelichthys nitidus

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

EMT

Emmelichthyidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Threadfin breams

THB

Nemipterus spp.

Threadfin, monocle, dwarf breams

THD

Nemipteridae

Big-eye grunt

GRB

Brachydeuterus auratus

Rubberlip grunt

BRL

Plectorhinchus mediterraneus

Sompat grunt

BUR

Pomadasys jubelini

Grunts, sweetlips, n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Southern meagre (= kob)

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Geelbek croaker

AWE

Atractoscion aequidens

Tigertooth croaker

LKR

Otolithes ruber

West African croakers

CKW

Pseudotolithus spp.

Croakers, drums n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Canary drum (= baardman)

UCA

Umbrina canariensis

Weakfishes n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Natal pandora

TJO

Pagellus natalensis

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Pandoros t. n.

PAX

Pagellus spp.

Sargo breams n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Didžiaakė dančiažuvė

DEL

Dentex macrophthalmus

Angolan dentex

DEA

Dentex angolensis

Canary dentex

DEN

Dentex canariensis

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Black seabream

BRB

Spondyliosoma cantharus

Carpenter seabream

SLF

Argyrozona argyrozona

Santer seabream

SLD

Cheimerius nufar

Red steenbras

RER

Petrus rupestris

Panga seabream

PGA

Pterogymnus laniarius

White stumpnose

WSN

Rhabdosargus globiceps

Pargo breams n.e.i.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Dryžuotasis jūrų karosas

BOG

Boops boops

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Whitesteenbras

SNW

Lithognathus lithognathus

Steenbrasses, n.e.i.

STW

Lithognathus spp.

Sand steenbras

SSB

Lithognathus mormyrus

Copper breams

CPP

Pachymetopon spp.

Salema (= Strepie)

SLM

Sarpa salpa

Polystegan seabreams n.e.i.

PLY

Polysteganus spp.

Scotsman seabream

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Seventyfour seabream

SEV

Polysteganus undulosus

Blueskin seabream

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Picarels

PIC

Spicara spp.

Goatfishes, red mullets n.e.i.

MUM

Mullidae

Rausvosios sultonžuvės

MUX

Mullus spp.

Galjoens n.e.i.

COT

Coracinidae

Galjoen

GAJ

Coracinus capensis

Spadefishes

SPA

Ephippidae

African sicklefish

SIC

Drepane africana

Cuskeels, brotulas n.e.i.

OPH

Ophidiidae

Kingclip

KCP

Genypterus capensis

Grundalai t. n.

GPA

Gobiidae

Cape redfish

REC

Sebastes capensis

Rosefishes n.e.i.

ROK

Helicolenus spp.

Blackbelly rosefish

BRF

Helicolenus dactylopterus

Skorpeninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Piper gurnard

GUN

Trigla lyra

Cape gurnard

GUC

Chelidonichthys capensis

Gurnards, searobins n.e.i.

GUX

Triglidae

Jūrų gaidžiai

GUY

Trigla spp.

Triggerfishes, durgons

TRI

Balistidae

Cape monk

MOK

Lophius upsicephalus

Velniažuvinės t. n.

ANF

Lophiidae

Lanternfish

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfishes

LXX

Myctophidae

Needlefishes n.e.i.

BEN

Belonidae

Needlefishes

NED

Tylosaurus spp.

Sauries n.e.i.

SAX

Scomberesocidae

Atlantic saury

SAU

Scomberesox saurus

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Barakudinės

BAZ

Sphyraenidae

Kefalinės t. n.

MUL

Mugilidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

THF

Polynemidae

Lesser African threadfin

GAL

Galeoides dedactylus

Pelaginės ešeršuvės t. n.

PPX

Perciformes

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefishes n.e.i.

POT

Pomatomidae

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobias n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Cape horse mackerel

HMC

Trachurus capensis

Cunene horse mackerel

HMZ

Trachurus trecae

Jack and horse mackerels n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Scads

SDX

Decapterus spp.

Crevalle jack

CVJ

Caranx hippos

False scad

HMV

Decapterus rhonchus

Jacks, crevalles, n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Lookdown fish

LUK

Selene dorsalis

Pompanos

POX

Trachinotus spp.

Yellowtail amberjack

YTC

Seriola lalandi

Geltonuodegės t. n.

AMX

Seriola spp.

Paprastoji lichija

LEE

Lichia amia

Atlantic bumper

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Carangids n.e.i.

CGX

Carangidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

BRZ

Bramidae

Atlantic pomfret

POA

Brama brama

Didžioji korifena

DOL

Coryphaena hippurus

Dolphinfishes n.e.i.

DOX

Coryphaenidae

Blue butterfish

BLB

Stromateus fiatola

Butterfishes, silverpomfrets

BUX

Stromateidae

Bonefishes

ALU

Albulidae

Longfin bonefish

BNF

Pterothrissus belloci

Round sardinella

SAA

Sardinella aurita

Madeiran sardinella

SAE

Sardinella maderensis

Southern African pilchard

PIA

Sardinops ocellatus

Whitehead's round herring

WRR

Etrumeus whiteheadi

Southern African anchovy

ANC

Engraulis capensis

Ančiuviniai t. n.

ANX

Engraulidae

Herrings, sardines n.e.i.

CLP

Clupeidae

Sardinelės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Paprastoji pelamidė

BON

Sarde sarda

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Makrelinis tunas

FRI

Auxis thazard

Frigate and bullet tunas

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Narrow-banded Spanish mackerel

COM

Scomberomorus guttatus

King mackerel

SSM

Scomberomorus maculatus

West African Spanish mackerel

MAW

Scomberomorus tritor

Kanadi kingfish

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Seerfishes n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Atlantic black skipjack

LTA

Euthynnus alletteratus

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Ilgapeleklis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Southern bluefin tuna

SBF

Thunnus maccoyji

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Mėlynasis merlinas

BUM

Makaira nigricans

Black marlin

BLM

Makaira indica

Baltasis merlinas

WHM

Tetrapturus albidus

Marlins, sailfishes, spearfishes

BIL

Istiophoridae

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

XIP

Xiphiidae

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Snake mackerels, escolars n.e.i.

GEP

Gempylidae

Snoek

SNK

Thyrsites atun

Largehead hairtail

LHT

Trichiurus lepturus

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Skumbriažuvės t. n.

MAX

Scombridae

Skumbrės (tik makrelės) k.l

MKX

Scombroidei

Shortfin mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Kūjaryklys

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth-hounds n.e.i.

SDV

Mustelus spp.

Tope shark

GAG

Galeorhinus galeus

Angelsharks, sand devils n.e.i.

ASK

Squatinidae

Raja rays n.e.i.

SKA

Raja spp.

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

SRX

Rajiformes

Cape elephantfish

CHM

Callorhinchus capensis

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Mackerel sharks, porbeagles

MSK

Lamnidae

Catsharks

SYX

Scyliorhinidae

Requiem sharks

RSK

Carcharhinidae

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Bonnethead, hammerhead sharks

SPY

Sphyridae

Smoothhound

SMD

Mustelus mustelus

Spygliuotieji rykliai t. n.

DGX

Squalidae

Spygliuotasis ryklys

DGS

Squalus acanthias

Shortnose dogfish

DOP

Squalus megalops

Guitarfishes

GTF

Rhino batidae

Sawfishes

SAW

Pristidae

Skates n.e.i.

RAJ

Rajidae

Skates

SKA

Raja spp.

Stingrays, butterfly rays

STT

Dasyatididae (= Trygonidae)

Eagle rays

EAG

Myliobatidae

Mantas

MAN

Mobulidae

Torpedo (= Electric) rays

TOD

Torpedinidae

Elephantfishes n.e.i.

CAH

Callorhinchidae

Rays, skates, mantas n.e.i.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Various sharks n.e.i.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Sharks, rays, skates etc.

SKX

Elasmobranchii

Cartilaginous fishes n.e.i.

CAR

Chondrychthyes

Chimaeras n.e.i.

HOL

Holocephali

Marine fishes n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Valgomasis krabas

CRE

Cancer pagurus

Jonah crabs, rock crabs

CAD

Cancridae

Swimming crabs n.e.i.

SWM

Portunidae

King crabs n.e.i.

KCX

Lithodidae

Southern king crabs

KCR

Lithodes antarcticus

King crab

KCA

Lithodes ferox

West African geryon

CGE

Geryon (= Chaceon) maritae

Geryons n.e.i.

GER

Geryon spp.

Deep-sea crabs, geryons

GEY

Geryonidae

Marine crabs n.e.i.

CRA

Reptantia

Tropical spiny lobsters n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Royal spiny lobster

LOV

Panulirus regius

Scalloped spiny lobster

LOK

Panulirus homarus

Cape rock lobster

LBC

Jasus lalandii

Tristan da Cunha rock lobster

LBT

Jasus tristani

Natal spiny lobster

SLN

Palinuris delagoae

South coast spiny lobster

SLS

Palinurus gilchristi

Spiny lobsters n.e.i.

VLO

Palinuridae

Slipper lobsters

LOS

Scyllaridae

Indian Ocean lobsterette

NES

Nephropsis stewarti

True lobsters, lobsterettes

NEX

Nephropidae

Caramote prawn

TGS

Penaeus kerathurus

Indian white prawn

PNI

Penaeus indicus

Southern pink shrimp

SOP

Penaeus notialis

Penaeus shrimps n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Deepwater rose shrimp

DPS

Parapenaeus longirostris

Penaeid shrimps

PEZ

Penaeidae

Striped red shrimp

ARV

Aristeus varidens

Aristeid shrimps

ARI

Aristeidae

Common prawn

CPR

Palaemon serratus

Solenocerid shrimps

SOZ

Solenoceridae

Knife shrimps

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimp

KNS

Haliporoides triarthrus

Jack-knife shrimp

JAQ

Haliporoides sibogae

Natantian decapods n.e.i.

DCP

Natantia

Marine crustaceans n.e.i.

CRU

Crustacea

Perlemoen abalone

ABP

Haliotis midae

Giant periwinkle

GIW

Turbo sarmaticus

Flat oysters n.e.i.

OYX

Ostrea spp.

Denticulate rock oyster

ODE

Ostrea denticulata

Pacific cupped oyster

OYG

Crassostrea angulata

Cupped oysters n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Rock mussel

MSL

Perna perna

Sea mussels n.e.i.

MSX

Mytilidae

PSU

Pecten sulcicostatus

Šukutės t. n.

SCX

Pectinidae

Smooth mactra

MAG

Mactra glabrata

Mactra surf clams

MAT

Mactridae

Venus clams

CLV

Veneridae

DOR

Dosinia orbignyi

Donax clams

DON

Donax spp.

Cape razor clams

RAC

Solen capensis

Razor clams, knife clams

SOI

Solenidae

Dvigeldžiai t. n.

CLX

Bivalvia

Cuttlefishes, bobtail squids

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Chokker squid

CHO

Loligo reynaudi

Angolan flying squid

SQG

Todarodes sagittatus angolen.

Common squids

SQC

Loligo spp.

Octopuses

OCT

Octopodidae

Squids n.e.i.

SQU

Liliginidae, Ommastrephidee

Marine molluscs n.e.i.

MOL

Mollusca

South African fur seal

SEK

Arctocephalus pusillus

Red bait

SSR

Pyura stolonifera

URR

Parechinus angulosus

Sea-cucumbers n.e.i.

CUX

Holothurioidea

Aquatic invertebrates n.e.i.

INV

InvertebrataVakarinė Indijos vandenyno dalis (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Kelee shad

HIX

Hilsa kelee

Hilsa shad

HIL

Tenualosa ilisha

Milkfish

MIL

Chanos chanos

Giant seaperch (= Barramundi)

GIP

Lates calcarifer

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Indian halibut

HAI

Psettodes erumei

Tonguefishes n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Unicorn cod

UNC

Bregmaceros macclellandi

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Bombay duck

BUC

Harpadon nehereus

Seacatfishes n.e.i.

CAX

Ariidae

Greater lizardfish

LIG

Saurida tumbil

Brushtooth lizardfish

LIB

Saunda undosquamis

Lizardfishes n.e.i.

LIX

Synodontidae

Pike congers n.e.i.

PCX

Muraenesox spp.

Conger eels n.e.i.

COX

Congridae

Beriksai

ALF

Beryx spp.

Japanese John Dory

JJD

Zeus japonicus

Demersal percomorphs n.e.i.

DPX

Perciformes

Groupers n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers, seabasses n.e.i.

BSX

Serranidae

Bigeyes n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Sillago whitings

WHS

Sillaginidae

False trevally

TRF

Lactarius lactarius

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

EMT

Emmelichthyidae

Mangrove red snapper

RES

Lutjanus argentimaculatus

Snappers n.e.i.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers, jobfishes, n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Threadfin breams

THB

Nemipterus spp.

Threadfin, monocle dwarf breams

THD

Nemipteridae

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

POY

Leiognathidae

Grunts, sweetlips, n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Southern meagre (= Kob)

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Geelbek croaker

AWE

Atractoscion aequidens

Croakers, drums n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Emperors (Scavengers)

EMP

Lethrinidae

Pandoros t. n.

PAX

Pagellus spp.

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

King soldier bream

KBR

Argyrops spinifer

Santer seabream

SLD

Cheimerius nufar

Red steenbras

RER

Petrus rupestris

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Porgies, seabreams, n.e.i.

SBX

Sparidae

Rausvosios sultonžuvės

MUX

Mullus spp.

Goatfishes

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes, red mullets n.e.i.

MUM

Mullidae

Spotted sicklefish

SPS

Drepane punctata

Wrasses, hogfishes, etc.

WRA

Labridae

Mojarras (= Silver-biddies)

MOJ

Gerres spp.

Percoids n.e.i.

PRC

Percoidei

Spinefeet (= Rabbitfishes)

SPI

Siganus spp.

Skorpeninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Flatheads

FLH

Platycephalidae

Triggerfishes, durgons

TRI

Balistidae

Lanternfishes

LXX

Myctophidae

Needlefishes

NED

t.

Halfbeaks n.e.i.

HAX

Hemirhamphus spp.

Flyingfishes n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Flathead grey mullet

MUF

Mugil cephalus

Mullets n.e.i.

MUL

Mugilidae

Fourfinger threadfin

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

THF

Polynemidae

Pelaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobias, n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Jack and horse mackerels n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Indian scad

RUS

Decapterus russelli

Scads

SDX

Decepterus spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Pompanos

POX

Trachinotus spp.

Yellowtail amberjack

YTC

Seriola lalandi

Geltonuodegės (seriolos) t. n.

AMX

Seriola spp.

Rainbow runner

RRU

Elagatis bipinnulata

Golden trevally

GLT

Gnatanodon speciosus

Torpedo scad

HAS

Megalaspis cordyla

Queenfishes

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Big-eye scad

BIS

Selar crumenophthalmus

Yellowstripe scad

TRY

Selaroides leptolepis

Carangids n.e.i.

CGX

Carangidae

Black pomfret

POB

Formio niger

Common dolphinfish

DOL

Coryphaene hippurus

Silver pomfret

SIP

Pampus argenteus

Butterfishes, silver pomfrets

BUX

Stromateidae

Goldstripe sardinella

SAG

Sardinella gibbosa

Indian oil sardine

IOS

Sardinelle longiceps

Sardinelės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Southern African pilchard

PIA

Sardinops ocellatus

Redeye round herring

RRH

Etrumeus teres

Stolephorus anchovies

STO

Stolephorus spp.

Ančiuviniai k.n.

ANX

Engraulidae

Silkinės t. n.

CLU

Clupooidei

Dorab wolf-herring

DOB

Chirocentrus dorab

Wolf-herrings

DOS

Chirocentrus spp.

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Narrow-barred Spanish mackerel

COM

Scomberomorus ommerson

Indo-Pacific king mackerel

GUT

Scoberomorus guttatus

Streaked seerfish

STS

Scomberomorus lineolatus

Seerfishes n.e.i.

KGX

Scoberomorus spp.

Frigate and bullet tunas

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Longtail tuna

LOT

Thunnus tonggol

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Southern bluefin tuna

SBF

Thunnus maccoyii

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Indo-Pacific sailfish

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific blue marlin

BLZ

Makaira mazara

Black marlin

BLM

Makaira indica

Striped marlin

MLS

Tetrapturus audax

Marlins, sailfishes, spearfishes

BIL

Istiophoridae

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Snoek

SNK

Thyrsites atun

Largehead hairtail

LHT

Trichiurus lepturus

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Chub mackerel

MAS

Scomber japonicus

Indian mackerel

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerels n.e.i.

RAX

Rastrelliger spp.

Skumbrės (tik makrelės) t. n.

MKX

Scombroidei

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Shortfin mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Oceanic whitetip shark

OCS

Carcharhinus longimanus

Spot-tail shark

CCQ

Carcharhinus sorrah

Dusky shark

DUS

Carcharhinus obscurus

Silky shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Milk shark

RHA

Rhizoprionodon acutus

Kūjarykliai t. n.

SPY

Sphyrnidae

Requiem sharks n.e.i.

RSK

Carcharhinidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

GTF

Rhinobatidae

Pjūklažuvės

SAW

Pristidae

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

SRX

Rajiformes

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Marine fishes n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Swimcrabs

CRS

Portunus spp.

Mud crab

MUD

Scylla serrata

Geryons n.e.i.

GER

Geryon spp.

Marine crabs n.e.i.

CRA

Reptantia

Tropical spiny lobsters n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Natal spiny lobster

SLN

Palinurus delagoae

Slipper lobsters

LOS

Scyllaridae

Andaman lobster

NEA

Metanephrops andamanicus

Giant tiger prawn

GIT

Penaeus monodon

Green tiger prawn

TIP

Penaeus semisulcatus

Indian white prawn

PNI

Penaeus indicus

Penaeus shrimps n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Knife shrimp

KNS

Haliporoides triarthrus

Jack-knife shrimp

JAQ

Haliporoides sibogae

Knife shrimps

KNI

Haliporoides spp.

Natantian decapods n.e.i.

DCP

Natantia

Marine crustaceans n.e.i.

CRU

Crustacea

Abalones n.e.i.

ABX

Haliotis spp.

Rock-cupped oyster

CSC

Crassostrea cucullata

Cupped oysters n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Galvakojai t. n.

CEP

Cephalopoda

Cuttlefishes, bobtail squids

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Aštuokojai

OCT

Octopodidae

Kalmariniai t. n.

SQU

Loliginidee, Ommastrephidee

Marine molluscs n.e.i.

MOL

Mollusca

Green turtle

TUG

Chelonia mydas

Marine turtles n.e.i.

TTX

Testudinata

Sea cucumbers n.e.i.

CUX

Holothurioidea

Aquatic invertebrates n.e.i.

INV

Invertebrata

▼B
5 PRIEDAS

NE ŠIAURĖS ATLANTO REGIONE SUGAUTŲ ŽUVŲ DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS

Magnetinė laikmena

Kompiuterio juostos: devynių takelių 1 600 arba 6 250 BPI tankio ir EBCDIC arba ASCII kodavimo sistemos, geriau neženklintos. Jei ženklintos, turėtų būti pateiktas rinkmenos pabaigos kodas.

Lankstieji diskeliai: MS-DOS 3,5″ 720 K formato arba 1,4 megabaito diskeliai arba 5,25″ 360 K arba 1,2 megabaito diskeliai.

Įrašo formatasBaitų numeriai

Punktai

Pastabos

nuo 1 iki 4

šalis (ISO 3 raidžių kodas)

pvz., FRA = Prancūzija

nuo 5 iki 6

metai

pvz., 93 = 1993

nuo 7 iki 8

pagrindinis žvejybos rajonas

34 = Rytų Vidurio Atlantas

nuo 9 iki 15

kvadratas

3.3 = kvadratas 3.3

nuo 16 iki 18

žuvų rūšis

3 raidžių kodas

nuo 19 iki 26

sugautų žuvų kiekis

metrinės tonos

Pastabos:

a) Sugavimų laukelis (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti dešiniosios lygiuotės su priekiniais tarpais. Visi kiti laukeliai turėtų būti kairiosios lygiuotės su galiniais tarpais.

b) Sugavimai įrašomi pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrovimus, suapvalintus iki artimiausios metrinės tonos.

c) Kiekiai (nuo 19 iki 26 baito), mažesni negu pusė vieneto, turėtų būti įrašomi kaip „1“.

d) Nežinomi kiekiai (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti įrašomi kaip „2“.( 1 ) OL C 329, 1994 11 25, p. 1.

( 2 ) OL C 363, 1994 12 19, p. 60.

( 3 ) OL L 179, 1972 8 7, p. 1.

( 4 ) OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

( 5 ) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

Top