EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0083-20220101

Consolidated text: 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/2022-01-01

01992L0083 — LT — 01.01.2022 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 92/83/EEB

1992 m. spalio 19 d.

dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo

(OL L 316 1992.10.31, p. 21)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2020/1151 2020 m. liepos 29 d.

  L 256

1

5.8.2020


Iš dalies keičiama:

 A1

AKTAS dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų

  L 236

33

23.9.2003

►A2

BELGIJOS KARALYSTĖS, ČEKIJOS RESPUBLIKOS, DANIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, MALTOS RESPUBLIKOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS, ŠVEDIJOS KARALYSTĖS, JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS SUTARTIS DĖL BULGARIJOS RESPUBLIKOS IR RUMUNIJOS STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ

  L 157

203

21.6.2005


Pataisyta:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 060, 4.3.2015, p.  70  (1992/83)
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 92/83/EEB

1992 m. spalio 19 d.

dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimoI SKIRSNIS

ALUSTaikymo sritis

1 straipsnis

1.  
Valstybės narės nustato akcizą alui pagal šios direktyvos nuostatas.
2.  
Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje terminas „alus“ – tai bet kuris produktas, priskirtinas KN kodui 2203, arba bet kuris produktas, kuris yra alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinys, priskirtinas KN kodui 2206, kuriame esanti alkoholio tūrinė koncentracija abiem atvejais yra didesnė nei 0,5 %.Mokesčio nustatymas

3 straipsnis

1.  

Akcizo mokestis, kurį valstybės narės taiko alui, yra nustatomas pagal galutinio produkto:

— 
hektolitrų/Platono skalės laipsnių skaičių,
— 
hektolitrų/faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos laipsnį.

▼M1

Matuojant Platono skalės laipsnį, atsižvelgiama į visas alaus sudedamąsias dalis, įskaitant dalis, pridėtas pasibaigus fermentacijai.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, valstybės narės, kurios 2020 m. liepos 29 d. matuodamos Platono skalės laipsnius neatsižvelgia į po fermentacijos pridėtas alaus sudedamąsias dalis, gali toliau tai daryti iki 2030 m. gruodžio 31 d.

▼B

2.  
Nustatydamos akcizą alui pagal Direktyvos 92/84/EEB reikalavimus, valstybės narės gali neatsižvelgti į Platono skalės laipsnio arba faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos laipsnio dalis po kablelio.

Be to, valstybės narės, kurios taiko akcizą pagal hektolitrų/Platono skalės laipsnių skaičių gali suskirstyti alų į kategorijas, susidedančias iš ne daugiau kaip 4 Platono skalės laipsnių vienai kategorijai ir taikyti tą patį akcizą už visų alaus rūšių, priskirtinų kiekvienai kategorijai, hektolitrą. Toks tarifas neišvengiamai bus lygus arba didesnis už minimalų tarifą, nustatytą Direktyvos 92/84/EEB 6 straipsnyje (toliau – minimalus tarifas).

4 straipsnis

1.  

Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus, kuriuos galima diferencijuoti pagal tam tikrų alaus daryklų metinės produkcijos apimtis ir mažų nepriklausomų alaus daryklų pagaminamo alaus kiekį tokiose ribose:

— 
sumažinti tarifai netaikomi įmonėms, pagaminančioms daugiau negu 200 000 hl alaus per metus,
— 
sumažinti tarifai, kurie gali būti mažesni negu minimalus tarifas, negali būti nustatomi daugiau negu 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.
2.  
Kalbant apie sumažintus tarifus, terminas „nepriklausoma maža alaus darykla“, reiškia alaus daryklą, kuri yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo jokios kitos alaus daryklos, kurios gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alaus daryklos ir kuri nevykdo savo veiklos pagal licenciją. Tačiau tais atvejais, kai dvi ar daugiau mažų alaus daryklų bendradarbiauja ir jų bendra metinės produkcijos apimtis neviršija 200 000 hl, tokios alaus daryklos gali būti laikomos viena nepriklausoma maža alaus darykla.
3.  
Valstybės narės užtikrina, kad jų nustatyti sumažinti tarifai vienodai taikomi alui, atgabenamam į jų teritoriją iš kitose valstybėse narėse įsikūrusių nepriklausomų mažų alaus daryklų. Ypač valstybės narės garantuoja, jog jokiam individualiam pristatymui iš kitų šalių taikomas akcizas nebūtų didesnis už jos tikslų nacionalinį ekvivalentą.

5 straipsnis

▼M1

1.  
Valstybės narės gali taikyti sumažintus tarifus, kurie gali būti mažesni negu minimalus tarifas alui, kuriame faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 3,5 %.

▼B

2.  
Valstybės narės gali taikyti šio straipsnio nuostatas tik tiems produktams, kurie yra alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinys, priskiriamas KN kodui 2206.

6 straipsnis

Pagal tas sąlygas, kurios yra nustatytos tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti atleidimo nuo mokesčių nuostatas, valstybės narės gali atleisti nuo akcizo alų, kurį pagamina privatus asmuo ir jį suvartoja jis pats, jo šeimos nariai arba svečiai su sąlyga, kad jis nebus pardavinėjamas.II SKIRSNIS

VYNASTaikymo sritis

7 straipsnis

1.  
Valstybės narės taiko akcizą vynui pagal šios direktyvos nuostatas.
2.  
Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

8 straipsnis

Šioje direktyvoje:

1) 

terminas „neputojantis vynas“ apima visus produktus, priskirtinus KN kodams 2204 ir 2205, išskyrus putojantį vyną, apibrėžtą šio straipsnio 2 dalyje:

— 
kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 15 %, su sąlyga, kad galutiniame produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas,
— 
kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 15 %, bet neviršija 18 %, su sąlyga, kad jis buvo pagamintas be jokių priedų ir, kad galutiniame produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas;

▼M1

2) 

terminas „putojantis vynas“ apima visus produktus, priskirtinus KN kodams 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 ir 2205, kurie:

▼B

— 
laikomas buteliuose, turinčiuose grybo formos kamščius, kuriuos laiko specialūs raiščiai ar tvirtikliai, arba jie yra veikiami ypatingo iki trijų ar daugiau barų spaudimo dėl skystyje esančio anglies dvideginio,
— 
kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 % tūrio, bet neviršija 15 %, su sąlyga, jog galutiniame produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas.Mokesčio nustatymas

9 straipsnis

1.  
Akcizas, kurį valstybės narės taiko vynui yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų skaičių.
2.  
Išskyrus tuos atvejus, kurie yra numatyti 3 ir 4 dalyse, valstybės narės nustato tuos pačius akcizo tarifus visiems produktams, kurie apmokestinami akcizu, taikomu neputojančiam vynui. Lygiai taip pat jos nustato tą patį akcizo tarifą produktams, kurie yra apmokestinami akcizu, taikomu putojančiam vynui. Jos gali taikyti tą patį akcizo tarifą tiek neputojančiam, tiek ir putojančiam vynui.
3.  
Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus bet kokiam neputojančiam ir putojančiam vynui, kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 %.
4.  
Valstybės narės, kurios 1992 m. sausio 1 d. taikė didesnius akcizo tarifus neputojančiam vynui, kurio apibrėžimas yra pateiktas 8 straipsnio 1 dalies antrojoje įtraukoje, gali ir toliau taikyti tą patį tarifą. Šis didesnis tarifas neturi būti didesnis negu standartinis nacionalinis tarifas, taikomas tarpiniams produktams.

▼M1

9a straipsnis

1.  

Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus vynui, pagamintam nepriklausomų smulkiųjų vyno gamintojų, tokiose ribose:

— 
sumažinti tarifai netaikomi įmonėms, per metus pagaminančioms vidutiniškai daugiau kaip 1 000 hl vyno, arba, Maltos Respublikos atveju, per metus vidutiniškai pagaminančioms daugiau kaip 20 000 hl vyno,
— 
nustatyti sumažinti tarifai negali būti daugiau kaip 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.
2.  
Sumažintų tarifų taikymo tikslais terminas „nepriklausomas smulkusis vyno gamintojas“ reiškia vyno gamintoją, kuris yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausomas nuo visų kitų vyno gamintojų, kurio naudojamos patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurio kito vyno gamintojo ir kuris nevykdo savo veiklos pagal licenciją. Tačiau, jei du ar daugiau smulkiųjų vyno gamintojų bendradarbiauja ir jų bendra metinės produkcijos apimtis neviršija atitinkamai 1 000 arba 20 000 hl, tokie vyno gamintojai gali būti laikomi vienu nepriklausomu smulkiuoju vyno gamintoju.
3.  
Valstybės narės užtikrina, kad sumažinti tarifai, kuriuos jos gali nustatyti, būtų vienodai taikomi vynui, pristatomam į jų teritoriją iš kitose valstybėse narėse įsikūrusių nepriklausomų smulkiųjų vyno gamintojų. Visų pirma jos užtikrina, kad jokiam individualiam pristatymui iš kitos valstybės narės taikomas akcizas nebūtų didesnis už jų tikslų nacionalinį ekvivalentą.

▼B

10 straipsnis

Pagal tas sąlygas, kurios yra nustatytos tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti šio straipsnio nuostatas, valstybės narės gali atleisti nuo akcizo vyną, kurį gamina privatus asmuo ir jį vartoja jis pats, jo šeimos nariai arba jo svečiai, su sąlyga, kad jis nėra pardavinėjamas.III SKIRSNIS

KITI NEI VYNAS IR ALUS FERMENTUOTI GĖRIMAITaikymo sritis

11 straipsnis

1.  
Valstybės narės taiko akcizą kitiems nei vynas ir alus fermentuotiems gėrimams (kitiems fermentuotiems gėrimams) pagal šios direktyvos nuostatas.
2.  
Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

12 straipsnis

Šioje direktyvoje ir nepažeidžiant 17 straipsnio nuostatų:

1) 

terminas „kiti neputojantys fermentuoti gėrimai“ apima visus produktus, priskirtinus KN 2204 ir 2205 kodams, bet nepaminėtus 8 straipsnyje ir produktus, priskirtinus KN 2206 kodui, išskyrus kitus putojančius fermentuotus gėrimus, kurių apibrėžimas yra pateiktas šio straipsnio 2 dalyje, ir visus 2 straipsnyje minimus produktus:

— 
kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 10 %,
— 
kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, viršija 10 %, bet neviršija15 %, su sąlyga, kad produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos rezultatas;

▼M1

2) 

terminas „kiti putojantys fermentuoti gėrimai“ apima visus produktus, priskirtinus KN kodui 2206 00 31 ir 2206 00 39 , taip pat produktus, priskirtinus KN kodams 2204 10 , 2204 21 06 , 2204 21 07 , 2204 21 08 , 2204 21 09 , 2204 29 10 ir 2205, nepaminėtus 8 straipsnyje, kurie:

▼B

— 
yra laikomi buteliuose, turinčiuose grybo formos kamščius, kuriuos laiko specialūs raiščiai ar tvirtikliai arba kurie yra veikiami ypatingo iki 3 barų ar daugiau spaudimo dėl skystyje esančio anglies dvideginio,
— 
kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 13 %,
— 
kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 13 %, bet neviršija 15 %, su sąlyga, kad produkte esantis alkoholis yra išimtinai fermentacijos produktas.Mokesčio nustatymas

13 straipsnis

1.  
Akcizas, kurį kitiems fermentuotiems gėrimams taiko valstybės narės, yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų skaičių.

▼M1

2.  
Išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 3 dalyje ir 13a straipsnyje, valstybės narės nustato tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinami kitiems neputojantiems fermentuotiems gėrimams taikomu akcizu. Lygiai taip pat jos nustato tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinami akcizu, taikomu kitiems putojantiems fermentuotiems gėrimams. Jos gali taikyti tą patį akcizo tarifą tiek kitiems neputojantiems fermentuotiems gėrimams, tiek kitiems putojantiems fermentuotiems gėrimams.

▼B

3.  
Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus bet kokiems kitiems neputojantiems ir putojantiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 %.

▼M1

13a straipsnis

1.  

Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus, kuriuos galima diferencijuoti pagal atitinkamų gamintojų metinės produkcijos apimtis, kitiems nepriklausomų smulkiųjų gamintojų pagamintiems fermentuotiems gėrimams tokiose ribose:

— 
sumažinti tarifai netaikomi įmonėms, per metus pagaminančioms daugiau kaip iš viso 15 000 hl tokių gėrimų,
— 
nustatyti sumažinti tarifai negali būti daugiau kaip 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą, taikomą kitiems fermentuotiems gėrimams.
2.  
Šio straipsnio taikymo tikslais kiti fermentuoti gėrimai turi būti gaunami fermentuojant vaisius, uogas, daržoves, medaus tirpalą vandenyje arba fermentuojant šviežias sultis arba koncentruotas sultis, gaunamas iš pirmiau nurodytų produktų. Valstybės narės neleidžia į juos pridėti jokio kito alkoholio ar alkoholinių gėrimų gaminant kitus fermentuotus gėrimus. Šio straipsnio taikymo tikslais tai, kad kvapiosioms medžiagoms praskiesti ar tirpinti naudoto alkoholio pridėta tokia tikrai būtina dozė, kad tūrinė alkoholio koncentracija nepadidėtų daugiau kaip 1,2 %, nelaikoma alkoholio pridėjimu gaminant kitus fermentuotus gėrimus. Pridėjus tokių kvapiųjų medžiagų negali būti reikšmingai pakeistas originalaus produkto pobūdis.
3.  
Valstybės narės gali nustatyti, kad šis straipsnis būtų taikomas tik tam tikroms kitų fermentuotų gėrimų rūšims.
4.  
Šio straipsnio taikymo tikslais terminas „nepriklausomas smulkusis gamintojas“ reiškia kitų fermentuotų gėrimų gamintoją, kuris yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausomas nuo visų kitų gamintojų, gaminančių kitus fermentuotus gėrimus, kurio naudojamos patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurio kito gamintojo ir kuris nevykdo savo veiklos pagal licenciją. Tačiau, jei du ar daugiau smulkiųjų gamintojų bendradarbiauja ir jų bendra metinės produkcijos apimtis neviršija 15 000 hl, tokie gamintojai gali būti laikomi vienu nepriklausomu smulkiuoju gamintoju.
5.  
Valstybės narės užtikrina, kad jų nustatyti sumažinti tarifai būtų vienodai taikomi kitiems fermentuotiems gėrimams, pristatomiems į jų teritoriją iš kitose valstybėse narėse įsikūrusių nepriklausomų smulkiųjų gamintojų. Visų pirma jos užtikrina, kad jokiam individualiam pristatymui iš kitos valstybių narės taikomas akcizas nebūtų didesnis už jos tikslų nacionalinį ekvivalentą.

▼B

14 straipsnis

Pagal tas sąlygas, kurios yra nustatytos tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti šio straipsnio nuostatas, valstybės narės gali netaikyti akcizo kitiems neputojantiems ir putojantiems fermentuotiems gėrimams, kuriuos pagamina privatus asmuo ir juos vartoja jis pats, jo šeimos nariai arba svečiai, su sąlyga, kad jie nėra pardavinėjami.

▼M1

15 straipsnis

Taikant Direktyvą 92/84/EEB ir Tarybos direktyvą 2008/118/EB ( 1 ), nuorodos į „vyną“ vienodai taikomos kitiems fermentuotiems gėrimams pagal jų šiame skirsnyje pateiktą apibrėžimą.

▼BIV SKIRSNIS

TARPINIAI PRODUKTAITaikymo sritis

16 straipsnis

1.  
Valstybės narės apmokestina tarpinių produktų akcizu pagal šios direktyvos nuostatas.
2.  
Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas. Tie tarifai jokiu būdu negali būti mažesni už tarifus, kuriuos valstybės narės taiko šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams.

17 straipsnis

1.  
Šioje direktyvoje terminas „tarpiniai produktai“ apima visus produktus, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, bet neviršija 22 % ir kurie yra priskiriami KN 2204, 2205 ir 2206 kodams, tačiau kuriems netaikomi 2, 8 ir 12 straipsniai.
2.  
Neatsižvelgdamos į 12 straipsnio nuostatas, valstybės narės gali laikyti tarpiniu produktu bet kokį į 12 straipsnio 1 dalies taikymo sritį patenkantį neputojantį vyną, kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 5,5 % ir kuris nėra išimtinai fermentacijos rezultatas, taip pat bet kokį į 12 straipsnio 2 dalies taikymo sritį patenkantį putojantį fermentuotą gėrimą, kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 8,5 % ir kuris nėra išimtinai fermentacijos rezultatas.Mokesčio nustatymas

18 straipsnis

1.  
Akcizas, kuriuo valstybės narės apmokestina tarpinius produktus yra nustatomas pagal galutinio produkto hektolitrų skaičių.
2.  
Išskyrus 3, 4 ir 5 dalis, valstybės narės taiko tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinami akcizu, taikomu tarpiniams produktams.
3.  

Valstybė narė gali taikyti vieningą sumažintą akcizo tarifą tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 15 %, laikydamasi tokių reikalavimų:

— 
sumažintas tarifas negali būti 40 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizo tarifą,
— 
sumažintas tarifas negali būti mažesnis už standartinį nacionalinį tarifą, taikomą šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams.

▼M1

4.  
Valstybės narės gali taikyti vieningą sumažintą akcizo tarifą tarpiniams produktams, kurių apibrėžimas pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ( 2 ) VII priedo II dalyje.

▼B

Sumažintas tarifas:

— 
gali būti mažesnis negu minimalus tarifas, tačiau negali būti daugiau negu 50 % mažesnis už standartinį nacionalinį akcizo tarifą,
arba
— 
negali būti mažesnis negu minimalus tarpiniams produktams taikomas tarifas.
5.  
Tarpiniams produktams, kurie yra laikomi buteliuose, turinčiuose grybo formos kamščius, laikomus specialiais raiščiais arba tvirtikliais, arba kurie yra veikiami ypatingo iki 3 barų ar daugiau spaudimo dėl skystyje esančio anglies dvideginio, valstybės narės gali taikyti tą patį tarifą, kuris yra nustatytas produktams, patenkantiems į 12 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, su sąlyga, kad šis tarifas yra didesnis negu nacionalinis tarpiniams produktams taikomas tarifas.

▼M1

18a straipsnis

1.  

Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus, kuriuos galima diferencijuoti pagal atitinkamų gamintojų metinės produkcijos apimtis, nepriklausomų smulkiųjų gamintojų pagamintiems tarpiniams produktams tokiose ribose:

— 
sumažinti tarifai netaikomi įmonėms, per metus pagaminančioms daugiau kaip iš viso 250 hl tokių gėrimų,
— 
nustatyti sumažinti tarifai, kurie gali būti mažesni už minimalų tarifą, negali būti daugiau kaip 50 % mažesni už standartinį nacionalinį tarifą, taikomą tarpiniams produktams.
2.  
Valstybės narės gali nustatyti, kad šis straipsnis būtų taikomas tik tam tikroms tarpinių produktų rūšims.
3.  
Šio straipsnio taikymo tikslais terminas „nepriklausomas smulkusis gamintojas“ reiškia tarpinių produktų gamintoją, kuris yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausomas nuo visų kitų tarpinių produktų gamintojų, kurio naudojamos patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurio kito gamintojo ir kuris nevykdo savo veiklos pagal licenciją. Tačiau, jei du ar daugiau smulkiųjų gamintojų bendradarbiauja ir jų bendra metinės produkcijos apimtis neviršija 250 hl, tokie gamintojai gali būti laikomi vienu nepriklausomu smulkiuoju gamintoju.
4.  
Valstybės narės užtikrina, kad jų nustatyti sumažinti tarifai būtų vienodai taikomi kitiems tarpiniams produktams, pristatomiems į jų teritoriją iš kitose valstybėse narėse įsikūrusių nepriklausomų smulkiųjų gamintojų. Visų pirma jos užtikrina, kad jokiam individualiam pristatymui iš kitos valstybės narės taikomas akcizas nebūtų didesnis už jos tikslų nacionalinį ekvivalentą.

▼BV SKIRSNIS

ETILO ALKOHOLISTaikymo sritis

19 straipsnis

1.  
Valstybės narės apmokestina etilo alkoholį akcizo akcizu pagal šios direktyvos nuostatas.
2.  
Valstybės narės nustato savo tarifus pagal Direktyvos 92/84/EEB nuostatas.

20 straipsnis

Šioje direktyvoje terminas „etilo alkoholis“ apima:

— 
visus produktus, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 1,2 %, ir kurie yra priskiriami KN 2207 ir 2208 kodams, net tais atvejais, kai šie produktai yra produkto, priskirtino kitam KN skirsniui, sudedamoji dalis,
— 
produktus, priskiriamus KN 2204, 2205 ir 2206 kodams, ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija viršija 22 %,
— 
geriamojo spirito turinčius produktus nepriklausomai nuo to, ar tai mišinys, ar ne.Mokesčio nustatymas

21 straipsnis

Akcizas etilo alkoholiui nustatomas už kiekvieną gryno alkoholio hektolitrą 20 °C temperatūroje ir yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į gryno alkoholio hektolitrų skaičių. Pagal 22 straipsnio nuostatų reikalavimus valstybės narės taiko tą patį akcizo tarifą visiems produktams, kurie apmokestinti akcizu, taikomu etilo alkoholiui.

22 straipsnis

1.  

Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus etilo alkoholiui, pagamintam mažose degtinės daryklose, tokiose ribose:

— 
sumažinti tarifai, kurie yra mažesni už minimalius tarifus, netaikomi įmonėms, gaminančioms daugiau nei 10 gryno alkoholio hektolitrų per metus. Tačiau valstybės narės, kurios 1992 m. sausio 1 d. taikė sumažintus tarifus įmonėms, gaminančioms nuo 10 iki 20 gryno alkoholio hektolitrų per metus, gali ir toliau taikyti tuos pačius tarifus,
— 
sumažinti tarifai negali būti nustatyti daugiau nei 50 % mažesni už standartinį nacionalinį akcizo tarifą.
2.  
Kalbant apie sumažintus tarifus, terminas „maža degtinės darykla“ reiškia tokią daryklą, kuri yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo jokios kitos daryklos ir kuri nevykdo savo veiklos pagal licenciją.
3.  
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks sumažintas tarifas, kurį jos gali nustatyti, vienodai taikomas etilo alkoholiui, kurį įveža į jų teritoriją kitose valstybėse narėse įsikūrę nepriklausomi smulkūs gamintojai.
4.  
Valstybės narės gali įtvirtinti tokias nuostatas, pagal kurias smulkių gamintojų pagamintą alkoholį galima pateikti į laisvą apyvartą iškart po jo įsigijimo (su sąlyga, kad patys gamintojai nėra sudarę sandorių Bendrijos viduje), netaikant mokestinių sandėlių procedūros ir jį apmokestinant be išimčių vienodu akcizo tarifu.
5.  
Valstybės narės gali taikyti sumažintus akcizo tarifus produktams, priskirtiniems KN 2208 kodui, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 10 %.

▼M1

6.  
Bulgarijos Respublika etilo alkoholiui, pagamintam vaisių augintojų spirito varyklose, kurios kasmet pagamina daugiau nei 10 hektolitrų etilo alkoholio iš vaisių, kuriuos joms tiekia vaisių augintojų ūkiai, gali taikyti sumažintą akcizo tarifą, bet ne mažesnį kaip 50 % etilo alkoholiui taikomo standartinio nacionalinio akcizo tarifo. Sumažintas tarifas taikomas ne daugiau kaip 30 litrų vaisių spirito kiekvienam etilo alkoholį gaminančiam vaisių augintojų ūkiui per metus, skirto tik jų asmeniniam vartojimui. Pasinaudojusi šia galimybe, Bulgarijos Respublika nebetaiko šio straipsnio 8 dalies.

▼M1

6a.  
Čekijos Respublika ir Lenkijos Respublika etilo alkoholiui, pagamintam vaisių augintojų spirito varyklose, kurios kasmet pagamina daugiau nei 10 hektolitrų etilo alkoholio iš vaisių, kuriuos joms tiekia vaisių augintojų ūkiai, gali taikyti sumažintą akcizo tarifą, bet ne mažesnį kaip 50 % etilo alkoholiui taikomo standartinio nacionalinio akcizo tarifo. Sumažintas tarifas taikomas ne daugiau kaip 30 litrų vaisių spirito kiekvienam etilo alkoholį gaminančiam vaisių augintojų ūkiui per metus, skirto tik jų asmeniniam vartojimui.

▼A2

7.  
Vengrija, Rumunija ir Slovakija etilo alkoholiui, pagamintam vaisių augintojų spirito varyklose, kurios kasmet pagamina daugiau nei 10 hektolitrų etilo alkoholio iš vaisių, kuriuos joms tiekia vaisių augintojų ūkiai, gali taikyti sumažintą akcizo tarifą, bet ne mažesnį kaip 50 % etilo alkoholiui taikomo standartinio nacionalinio akcizo tarifo. Sumažintas tarifas taikomas ne daugiau kaip 50 litrų vaisių spirito, skirto tik asmeniniam vartojimui, kiekviename etilo alkoholį gaminančiame vaisių augintojų ūkyje per metus. Komisija peržiūrės šią nuostatą 2015 m. ir praneš Tarybai apie galimus pakeitimus.

▼M1

8.  

Atsižvelgiant į tas sąlygas, kurias valstybės narės nustato tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti šią dalį, valstybės narės gali atleisti nuo akcizo arba taikyti sumažintus akcizo tarifus etilo alkoholiui, kurį vartoja privatus asmuo, jo šeimos nariai arba jo svečiai, su sąlyga, kad jis nėra pardavinėjamas:

a) 

pagamintam to privataus asmens iš vaisių, kurie priklauso tam asmeniui, yra jo auginami ir tiekiami iš žemės ploto, kurio savininkas tas privatus asmuo yra, naudojant paprastą, mažą distiliavimo įrenginį, įregistruotą atitinkamos valstybės narės kompetentingoje institucijoje,

ir (arba)

b) 

pagamintam tam privačiam asmeniui spirito varyklose, kurioms atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija yra suteikusi leidimą, iš vaisių, kurie priklauso tam asmeniui, yra jo auginami ir tiekiami iš žemės ploto, kurio savininkas tas privatus asmuo yra.

Valstybės narės nustato, kad atleidimas nuo akcizo ar sumažinti akcizo tarifai būtų taikomi ne daugiau kaip 50 litrų vaisių spirito kiekviename etilo alkoholį gaminančiame vaisių augintojų ūkyje per metus.

Valstybės narės, taikančios tokias atleidimo nuo akcizo nuostatas arba sumažintus akcizo tarifus:

a) 

nustato sąlygas, kuriomis siekia užtikrinti, kad būtų išvengta bet kokio išsisukinėjimo, vengimo ar piktnaudžiavimo;

b) 

yra nustačiusios atitinkamus reikalavimus bei procedūras siekdamos užtikrinti gamybos bei vartojimo kontrolę ir tarpvalstybinio poveikio bei prekybos prevenciją ir

c) 

nustato sankcijų, taikomų pažeidus pagal šį straipsnį priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tos sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės netaiko šių nuostatų papildomai su 6, 6a arba 7 dalies nuostatomis.

▼M1

23 straipsnis

1.  
Prancūzijos Respublika gali taikyti sumažintą tarifą, kuris gali būti mažesnis už minimalų tarifą, tačiau negali būti daugiau nei 50 % mažesnis už etilo alkoholiui taikomą standartinį nacionalinį akcizo tarifą, – romui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 ( 3 ) II priedo 1 punkte, kuris gaminamas iš cukranendrių, auginamų pagaminimo vietoje, kaip nustatyta to reglamento I priedo 13 punkte, ir kurio sudėtyje yra kitokių nei etilo ir metilo alkoholis lakiųjų medžiagų, kurių kiekis yra 225 gramai ar daugiau viename gryno alkoholio hektolitre ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra lygi 40 % arba didesnė.
2.  

Graikijos Respublika gali taikyti sumažintą tarifą, kuris gali būti mažesnis už minimalų tarifą:

a) 

tačiau negali būti daugiau nei 50 % mažesnis už etilo alkoholiui taikomą standartinį nacionalinį akcizo tarifą, – distiliuoto anis gėrimams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 29 punkte, kurie yra bespalviai, kurių sudėtyje yra 50 gramų ar mažiau cukraus viename litre ir kurių galutinis produktas susideda (bent minėtoje nuostatoje numatyta procentine dalimi) iš alkoholio, aromatinto distiliuojant tradiciniuose varinio indo distiliatoriuose, kurių pajėgumas yra ne daugiau kaip 1 000 litrų, ir vynuogių išspaudų spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 6 punkte, kurie yra distiliuojami tradiciniuose indo distiliatoriuose;

b) 

tačiau negali būti daugiau nei 85 % mažesnis už etilo alkoholiui taikomą standartinį nacionalinį akcizo tarifą, – etilo alkoholiui iš vaisių, tiekiamų iš gamintojo ūkio, kuris distiliuojamas paprastuose variniuose tradiciniuose distiliavimo įrenginiuose, kurių pajėgumas yra ne daugiau kaip 130 litrų, arba moliniuose tradiciniuose distiliavimo įrenginiuose, kurių pajėgumas yra ne daugiau kaip 40 litrų; abiem atvejais šie įrenginiai turi veikti ne ilgiau kaip aštuonias dienas per metus ir jais turi būti pagaminama ne daugiau kaip penki hektolitrai gryno alkoholio per metus.

▼M1

23a straipsnis

1.  
Atsižvelgiant į tas sąlygas, kurias valstybės narės nustato tam, kad būtų galima tiesiogiai taikyti šios direktyvos 4, 9a, 13a, 18a straipsnius bei 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, valstybės narės, gavusios prašymą, jų teritorijoje įsisteigusiems nepriklausomiems smulkiesiems gamintojams išduoda metinį pažymėjimą, kuriuo atitinkamai patvirtina jų bendrą tuose straipsniuose nurodytos metinės produkcijos apimtį ir nepriklausomo smulkiojo gamintojo atitiktį šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje, 9a straipsnio 2 dalyje, 13a straipsnio 4 dalyje, 18a straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje, kai taikytina, nustatytiems kriterijams. Prekių judėjimo administraciniame dokumente pagal Direktyvos 2008/118/EB IV arba V skyrių pateikiama nuoroda į šį šioje dalyje minimą pažymėjimą.
2.  
Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato siekdamos užtikrinti, kad šis straipsnis būtų taikomas teisingai ir tiesiogiai ir būtų išvengta bet kokio išsisukinėjimo, vengimo ar piktnaudžiavimo, gali leisti jų teritorijoje įsisteigusiems nepriklausomiems smulkiesiems gamintojams, nurodytiems 4 straipsnio 1 dalyje, 9a straipsnio 1 dalyje, 13a straipsnio 1 dalyje, 18a straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje, patiems pasitvirtinti savo atitiktį 4 straipsnio 2 dalyje, 9a straipsnio 2 dalyje, 13a straipsnio 4 dalyje, 18a straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje, kai taikytina, nustatytiems kriterijams ir bendrą tuose straipsniuose nurodytos savo metinės produkcijos apimtį.
3.  
Valstybės narės tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato siekdamos užtikrinti, kad šis straipsnis būtų taikomas teisingai ir tiesiogiai ir būtų išvengta bet kokio išsisukinėjimo, vengimo ar piktnaudžiavimo, pripažįsta 4 straipsnio 1 dalyje, 9a straipsnio 1 dalyje, 13a straipsnio 1 dalyje, 18a straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje nurodytiems gamintojams skirtą pažymėjimą, išduotą kitos valstybės narės, išskyrus atvejus, kai to negalima padaryti dėl tinkamai pagrįstų aplinkybių.
4.  

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato:

a) 

1 dalyje nurodyto pažymėjimo formą;

b) 

nuorodos į tą pažymėjimą, pateikiamos prekių judėjimo administraciniame dokumente pagal Direktyvos 2008/118/EB IV arba V skyrių, formą ir

c) 

pasitvirtinimo atveju – prekių judėjimo administracinio dokumento pagal Direktyvos 2008/118/EB IV arba V skyrių užpildymo reikalavimus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 28a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼BVI SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

1.  
Valstybės narės neturi reikalauti, kad produktai, kuriems taikoma ši direktyva, būtų gaminami mokestiniuose sandėliuose iš sudedamųjų alkoholinių produktų, kurie yra laikomi, kol jiems bus nustatyti atitinkami akcizo mokesčiai, su sąlyga, kad mokestis tiems sudedamiesiems produktams jau buvo iš anksto sumokėtas ir kad bendras mokestis, kurį reikia mokėti už sudedamuosius alkoholinius produktus nėra mažesnis, negu mokestis, kurį reikia mokėti už gėrimą, gautą sumaišius tuos sudedamuosius produktus.
2.  
Ispanijos karalystė neturi laikyti tarpinių produktų gamyba Morriles–Montilla, Tarragona, Priorato ir Terra Alta regionuose gaminamų vynų paruošimo, į kuriuos pridedama tiek alkoholio, kad jų tūrinė alkoholio koncentracija nepadidėja daugiau negu 1 %.

25 straipsnis

Valstybės narės gali grąžinti akcizą, sumokėtą už tuos alkoholinius gėrimus, kurie yra pašalinami iš rinkos, nes dėl savo kokybės ar amžiaus yra netinkami žmonių vartojimui.

▼M1

26 straipsnis

Šioje direktyvoje pateiktos nuorodos į KN kodus atitinka Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1602 ( 4 ), kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 ( 5 ) I priedas, kombinuotosios nomenklatūros kodus.

▼BVII SKIRSNIS

ATLEIDIMAI NUO MOKESČIŲ

27 straipsnis

1.  

Valstybės narės atleidžia nuo mokesčių produktus, kuriems taikoma ši direktyva, nuo suderintų akcizų tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato, siekdamos užtikrinti, kad tais atleidimais būtų galima teisingai ir tiesiogiai pasinaudoti ir išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimo ar piktnaudžiavimo:

▼M1

a) 

kai jie platinami kaip alkoholis, kuris buvo visiškai denatūruotas pagal valstybės narės, kurioje jis buvo išleistas vartoti, reikalavimus, jei apie tokius reikalavimus yra tinkamai pranešta raštu ir juos leista taikyti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis.

Valstybės narės taiko Direktyvos 2008/118/EB V skyrių;

b) 

kai jie naudojami ne žmonėms vartoti skirto produkto gamybos procese su sąlyga, kad alkoholis yra denatūruotas pagal valstybės narės reikalavimus konkrečia paskirtimi.

Tas atleidimas nuo akcizo taikomas tais atvejais, kai toks denatūruotas alkoholis:

— 
integruojamas į ne žmonėms vartoti skirto produkto sudėtį

arba

— 
naudojamas gamybos įrangos, naudojamos šiam konkrečiam gamybos procesui, techninei priežiūrai ir valymui.

Denatūruoto alkoholio, kuris dar nėra integruotas į ne žmonėms vartoti skirto produkto sudėtį, judėjimui valstybės narės taiko Direktyvos 2008/118/EB IV skyrių;

▼B

c) 

kai jie naudojami acto, priskirto KN 2209 kodui, gamybai;

▼M1

d) 

kai jie naudojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2001/82/EB ( 6 ) ir 2001/83/EB ( 7 ) nurodytų vaistų gamybai;

▼B

e) 

kai jie yra vartojami kvapiųjų medžiagų, vartojamų ruošiant maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų gamybai, kai tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 1,2 %;

f) 

kai jie yra vartojami kaip sudedamoji pusgaminių dalis maisto produktų, kurie gali būti pripildomi arba kaip nors kitaip reikalingi alkoholio, gamyboje, su sąlyga, kad kiekvienu atveju alkoholio kiekis neviršija 8,5 litrų šimte kilogramų produkto šokolado pramonėje ir 5 gryno alkoholio litrų šimte kilogramų kitų produktų.

2.  

Valstybės narės produktus, kuriems taikoma ši direktyva, atleisti nuo suderinto akcizo mokesčio tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato siekdamos užtikrinti, kad tuo atleidimu būtų galima teisingai ir tiesiogiai pasinaudoti bei išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimų ar piktnaudžiavimo tais atvejais, kai jie vartojami:

a) 

kaip analizei, privalomiems gamybiniams patikrinimams ar mokslo tikslams skirti bandiniai;

b) 

moksliniams tyrimams atlikti;

c) 

medicinos tikslams ligoninėse ir vaistinėse;

d) 

gamybos procesuose, su sąlyga, kad galutiniame produkte nėra alkoholio;

e) 

gamybos procese, gaminant tokią produkto sudedamąją dalį, kuriai pagal šios direktyvos nuostatas netaikomas akcizas;

▼M1

f) 

gamybos procese, gaminant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/46/EB ( 8 ) apibrėžtus maisto papildus, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, jei vartojimui išleisto maisto papildo vienetinis pakelis neviršija 0,15 litro ir maisto papildai yra pateikti rinkai pagal tos direktyvos 10 straipsnį.

▼M1

3.  
Valstybė narė, norinti pakeisti 1 dalies a punkte nurodytus visiško alkoholio denatūravimo reikalavimus, apie tokius naujus reikalavimus raštu praneša Komisijai ir kartu pateikia visą susijusią informaciją apie jos ketinamus naudoti denatūrantus.

Jei Komisija mano, kad visa būtina informacija nepateikta, ji per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo susisiekia su valstybe nare ir nurodo būtiną pateikti informaciją. Gavusi visą, jos manymu, būtiną informaciją, Komisija per vieną mėnesį tą pranešimą perduoda kitoms valstybėms narėms.

4.  
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais leidžia taikyti arba atmeta reikalavimus, apie kuriuos pranešama pagal šio straipsnio 3 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 28a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
5.  
Jei valstybė narė nustato, kad dėl produkto, kuris buvo atleistas nuo akcizo pagal šio straipsnio 1 dalies a arba b punktą, susidaro sąlygos išsisukinėjimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, ji gali atsisakyti atleisti nuo akcizo arba atšaukti tokį atleidimą, kuris jau buvo suteiktas. Valstybė narė raštu praneša apie tokį atsisakymą ar atšaukimą Komisijai ir kartu pateikia visą aktualią informaciją apie išsisukinėjimą, vengimą ar piktnaudžiavimą. Jei Komisija mano, kad visa būtina informacija nepateikta, ji per vieną mėnesį nuo tokios informacijos gavimo dienos susisiekia su valstybe nare ir nurodo reikiamą pateikti papildomą informaciją. Gavusi visą, jos manymu, būtiną informaciją, Komisija per vieną mėnesį tą pranešimą perduoda kitoms valstybėms narėms. Galutinis sprendimas tokiu atveju priimamas pagal 28a straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo pranešimo perdavimo kitoms valstybėms narėms dienos. Valstybės narės nėra įpareigotos tokiam sprendimui suteikti grįžtamąją galią.

▼B

6.  
Valstybės narės gali nevaržomos patvirtinti pirmiau minėtą atleidimą nuo mokesčių, grąžindamos sumokėtą akcizą.

▼M1 —————

▼BVIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

▼M1

28a straipsnis

1.  
Komisijai padeda Akcizų komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

28b straipsnis

Kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

Visų pirma toje ataskaitoje:

a) 

įvertinamas nacionalinių nuostatų, priimtų ir taikomų pagal 5 ir 9a straipsnius, 22 straipsnio 8 dalį, 23a straipsnį ir 27 straipsnio 2 dalies f punktą, taikymas ir poveikis;

b) 

atsižvelgiama į susijusius nuostatų, priimtų ir taikomų pagal tuos straipsnius, poveikio buvimo įrodymus, pavyzdžiui, negatyvų tarpvalstybinį poveikį, sukčiavimo atvejų padaugėjimą, poveikį sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir visuomenės sveikatai, ir

c) 

kai valstybės narės taiko nacionalines nuostatas, priimtas pagal 22 straipsnio 8 dalį, įvertinamas:

— 
tų valstybių narių nustatytų sąlygų siekiant išvengti bet kokio išsisukinėjimo, vengimo ar piktnaudžiavimo adekvatumas ir
— 
tų valstybių narių parengtų reikalavimų bei procedūrų siekiant užtikrinti gamybos bei vartojimo kontrolę ir tarpvalstybinio poveikio prevenciją adekvatumas.

Valstybės narės, gavusios prašymą, teikia Komisijai informaciją, reikalingą tai ataskaitai parengti.

Valstybės narės, kurios taiko nacionalines nuostatas, priimtas pagal 22 straipsnio 8 dalį, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pirmųjų tokių nuostatų taikymo metų pateikia Komisijai visą informaciją, kuri yra reikalinga šio straipsnio antros pastraipos c punkte nurodytam vertinimui atlikti.

Jei tikslinga, kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

▼B

29 straipsnis

1.  
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus.

30 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.( 1 ) 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

( 2 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

( 3 ) 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

( 4 ) 2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1602, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 273, 2018 10 31, p. 1).

( 5 ) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

( 6 ) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1).

( 7 ) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

( 8 ) 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

Top