EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0058-20190726

Consolidated text: Tarybos direktyva 92/58/EEB 1992 m. birželio 24 d. dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/58/2019-07-26

01992L0058 — LT — 26.07.2019 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 92/58/EEB

1992 m. birželio 24 d.

dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(OL L 245 1992.8.26, p. 23)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/30/EB Tekstas svarbus EEE 2007 m. birželio 20 d.

  L 165

21

27.6.2007

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/27/ES 2014 m. vasario 26 d.

  L 65

1

5.3.2014

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 92/58/EEB

1992 m. birželio 24 d.

dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Ši direktyva, kuri yra devintoji atskiroji direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, nustato būtiniausius darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklų įrengimo reikalavimus.

▼M2

2.  Ši direktyva netaikoma ženklams, kai rinkai pateikiamos pavojingos medžiagos ir mišiniai, taip pat gaminiai ir (arba) įrenginiai, nebent kitos Sąjungos nuostatos daro konkrečią nuorodą į ją.

▼B

3.  Ši direktyva netaikoma ženklams, naudojamiems kelių, geležinkelio, vidaus vandenų, jūros arba oro transportui reguliuoti.

4.  Direktyvos 89/391/EEB nuostatos taikomos visai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a) saugos ir (arba) sveikatos ženklai — tai ženklai, nurodantys konkretų objektą, veiklą arba situaciją ir atitinkamai suteikiantys darbo saugos ir (arba) sveikatos informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva, apšviestu ženklu arba garso signalu, žodiniu pranešimu arba rankos signalu;

b) draudžiamasis ženklas — tai ženklas, draudžiantis elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų sukeltas;

c) įspėjamasis ženklas — tai ženklas, įspėjantis apie riziką arba pavojų;

d) įpareigojamasis ženklas — tai ženklas, nurodantis konkretų elgesį;

e) avarinis išėjimas arba pirmosios pagalbos ženklas — tai ženklas, teikiantis informaciją apie avarinius išėjimus arba pirmosios pagalbos ar gelbėjimosi priemones;

f) informacinis ženklas — tai ženklas, suteikiantis kitokios nei b–e punktuose nurodyta informacija;

g) vaizdinis ženklas — tai ženklas, kuris suteikia konkrečią informaciją derinant geometrinę formą, spalvas ir simbolį arba piktogramą ir kuris įrengiamas matomoje vietoje pakankamai ryškiai apšvietus;

h) papildomas vaizdinis ženklas — tai vaizdinis ženklas, kuris yra naudojamas kartu su kitais g punkte apibūdintais ženklais ir kuris suteikia papildomos informacijos;

i) saugos spalva — tai spalva, kuriai priskiriama konkreti reikšmė;

j) simbolis arba piktograma — tai iliustracija, kuri apibūdina padėtį arba nurodo konkretų elgesį ir kuri yra naudojama vaizdiniame ženkle arba apšviestame paviršiuje;

k) šviesos ženklas — tai ženklas, kurį sukuria prietaisas, padarytas iš permatomų arba pusiau permatomų medžiagų, kurios yra apšviečiamos iš vidaus arba iš užpakalinės dalies taip, kad sudarytų apšviesto paviršiaus įspūdį;

l) garso signalas — tai koduotas garso signalas, kuris yra skleidžiamas ir perduodamas tuo tikslu sukurtu prietaisu nenaudojant žmogaus arba dirbtinio balso;

m) žodinis pranešimas — tai iš anksto nustatytas žmogaus arba dirbtiniu balsu perduodamas žodinis pranešimas;

n) rankos signalas — tai riešų ir (arba) rankų judesys ir (arba) padėtis, kuriais perduodami užkoduoti nurodymai žmonėms, kurie juda ir kurių judėjimas kelia riziką arba pavojų darbuotojams.II SKIRSNIS

DARBDAVIO PAREIGOS

3 straipsnis

Bendrosios taisyklės

1.  Kaip nustatyta šioje direktyvoje, darbdaviai įrengia saugos ir (arba) sveikatos ženklus, kur rizikos negalima išvengti arba jos negalima tinkamai sumažinti kolektyvinės apsaugos būdais arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ar tvarka, arba užtikrina, kad tokie ženklai yra įrengti.

Darbdaviai atsižvelgia į bet kokius rizikos įvertinimo rezultatus, kai ji buvo įvertinta pagal Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio 3 dalies a punktą.

2.  Nepažeidžiant V priedo nuostatų, kelių, geležinkelio, vidaus vandenų, jūros ir oro transportui naudojami ženklai, kur būtina, tokioms transporto rūšims įrengiami įmonėse ir (arba) firmose.

4 straipsnis

Pirmą kartą naudojami saugos ir (arba) sveikatos ženklai

Nepažeidžiant 6 straipsnio, darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklas, pirmą kartą panaudotas darbo vietoje 11 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą dieną arba po tos dienos, privalo atitikti I–IX prieduose nurodytus būtiniausius reikalavimus.

5 straipsnis

Naudojami saugos ir (arba) sveikatos ženklai

Nepažeidžiant 6 straipsnio, darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklas, jau naudojamas prieš 11 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą dieną, privalo atitikti I–IX prieduose nustatytus būtiniausius reikalavimus ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo tos dienos.

6 straipsnis

Išimtys

1.  Atsižvelgdama į veiklos rūšis ir (arba) konkrečios įmonės dydį, valstybė narė gali tiksliai nurodyti įmonių kategorijas, kurioms leidžiama visiškai, iš dalies arba laikinai pakeisti šioje direktyvoje numatytus apšviestus ženklus ir (arba) garsinius ženklus alternatyviomis priemonėmis, užtikrinančiomis tokį patį apsaugos lygį.

2.  Valstybės narės, pasitarusios su darbdaviais ir darbuotojais, gali nukrypti nuo VIII priedo 2 skirsnio ir (arba) IX priedo 3 skirsnio reikalavimų, nustatydamos alternatyvias priemones, užtikrinančias tokį patį apsaugos lygį.

3.  Pagal nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką valstybės narės, įgyvendindamos šio straipsnio 1 dalį, konsultuojasi su darbdavių ir darbuotojų organizacijomis.

7 straipsnis

Informacija ir instrukcijos darbuotojams

1.  Nepažeidžiant Direktyvos 89/391/EEB 10 straipsnio, darbuotojai ir (arba) jų atstovai yra informuojami apie visas priemones, kurių reikia imtis dėl naudojamų darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklų.

2.  Nepažeidžiat Direktyvos 89/391/EEB 12 straipsnio, darbuotojai privalo būti tinkamai apmokyti ir visų pirma konkrečiai supažindinti su naudojamais darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklais.

Šios dalies pirmojoje pastraipoje minimas instruktavimas apima ženklų, ypač ženklų su tekstu, reikšmės ir bendrojo bei konkretaus elgesio vykdant tų ženklų reikalavimus paaiškinimą.

8 straipsnis

Darbuotojų konsultavimas ir darbuotojų dalyvavimas

Darbuotojai ir (arba) jų atstovai konsultuojami ir dalyvauja sprendžiant šioje direktyvoje bei jos I–IX prieduose numatytus klausimus pagal Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsnį.III SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

▼M3

9 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklų arba prietaisų kūrimo ir gamybos srityje lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei sukauptas žinias darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklų arba prietaisų srityje, Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų daliniai pakeitimai.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir saugai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 9b straipsnyje numatyta procedūra.

▼M3

9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( ( 1 )) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

9b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 9a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

▼B

10 straipsnis

1.  Direktyva 77/576/EEB panaikinama 11 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą dieną.

Tačiau 5 straipsnyje nurodytais atvejais ta direktyva toliau taikoma daugiausia aštuoniolika mėnesių nuo minėtos dienos.

2.  Visos nuorodos į panaikinamą direktyvą daromos nurodant atitinkamas šios direktyvos nuostatas.

11 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos, ne vėliau kaip iki 1994 m. birželio 24 d.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.  Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų arba priimamų nacionalinių teisės aktų tekstus.

▼M1 —————

▼B

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

BENDRIEJI BŪTINIAUSI DARBO SAUGOS IR (ARBA) SVEIKATOS ŽENKLŲ REIKALAVIMAI

1.  Įvadinės pastabos

1.1. Jeigu pagal direktyvos 3 straipsnio bendrąją taisyklę reikalaujama saugos ir (arba) sveikatos ženklų, jie privalo atitikti II–IX priedų konkrečius reikalavimus.

1.2. Šiame priede pateikiami tie reikalavimai, apibūdinamas skirtingas saugos ir (arba) sveikatos ženklų naudojimas, ir pateikiamos bendrosios taisyklės dėl ženklų kaitaliojimo ir derinimo.

1.3. Saugos ir (arba) sveikatos ženklai privalo būti naudojami tiktai direktyvoje tiksliai apibrėžtam pranešimui arba informacijai perduoti.

2.  Ženklų rūšys

2.1.  Nuolatiniai ženklai

2.1.1. Nuolatiniai vaizdiniai ženklai privalo būti naudojami ženklams, susijusiems su draudimais, įspėjimais ir privalomais reikalavimais bei avarinio išėjimo arba pirmosios pagalbos priemonių vieta ir jos nustatymu.

Vaizdiniai ženklai ir (arba) saugos spalva privalo būti naudojama priešgaisrinių įrenginių vietai pažymėti ir tiems įrenginiams atpažinti.

2.1.2. Vaizdiniai ženklai ant konteinerių ir vamzdžių turi būti pakabinami kaip nustatyta III priede.

2.1.3. Vietos, kur kyla rizika susidurti su kliūtimis arba kristi, turi būti visada pažymėtos saugos spalva ir (arba) vaizdiniais ženklais.

2.1.4. Judėjimo keliai visada privalo būti pažymėti saugos spalva.

2.2.  Laikinieji ženklai

2.2.1. Jeigu reikia, apšviesti ženklai, garso signalai ir (arba) žodinis pranešimas privalo būti naudojami, atsižvelgiant į galimybes kaitalioti ir derinti 3 skirsnyje nurodytus ženklus skelbiant pavojų, kviečiant asmenis imtis ypatingų veiksmų ir kai numatyta evakuoti žmones.

2.2.2. Jeigu reikia, rankos signalas ir (arba) žodinis pranešimas privalo būti naudojamas suteikti nurodymus asmenims, atliekantiems rizikingus ir pavojingus judesius.

3.  Ženklų kaitaliojimas ir derinimas

3.1. Jeigu vienodai veiksminga, gali būti naudojamas vienas iš šių:

 saugos spalva arba vaizdiniu ženklu pažymėti vietas, kur yra kliūtis arba staigus nuolydis,

 apšviesti ženklai, garso signalai arba žodinis pranešimas,

 rankos signalai arba žodinis pranešimas.

3.2. Kai kurios ženklų rūšys gali būti naudojamos kartu:

 apšviesti ženklai ir garso signalai,

 apšviesti ženklai ir žodinis pranešimas,

 rankos signalai ir žodinis pranešimas.

4. Toliau lentelėje pateikiamos instrukcijos taikomos visiems saugos spalvos ženklams:Spalva

Reikšmė arba tikslas

Nurodymas ir informacija

Raudona

Draudimo ženklas

Pavojingas elgesys

Pavojaus signalas

Sustoti, išjungti, išjungti prietaisą iškilus pavojui

Evakuotis

Priešgaisriniai įrenginiai

Vietos nustatymas ir išdėstymas

Geltona arba gintaro spalvos

Įspėjimo ženklas

Būti atsargiam, imtis atsargumo priemonių

Patikrinti

Mėlyna

Įpareigojamas ženklas

Ypatingas elgesys arba veikla, Dėvėti asmens apsaugos įrenginius

Žalia

Avarinis išėjimas, pirmosios pagalbos ženklas

Durys, išėjimai, keliai, įrenginiai, patalpos

Pavojaus nėra

Grįžimas į normalią padėtį

5. Ženklo veiksmingumo neturi mažinti:

5.1. kitas tokios paties rūšies skleidimo šaltinis, kuris blogina matomumą arba girdimumą; todėl ypač:

5.1.1. reikėtų vengti išdėstyti per daug ženklų per arti vienas kito;

5.1.2. tuo pačiu metu nenaudoti dviejų apšviestų ženklų, kurie gali būti painiojami;

5.1.3. nenaudoti apšviesto ženklo arti kito panašaus apšviesto šaltinio;

5.1.4. nenaudoti dviejų garso signalų tuo pačiu metu;

5.1.5. nenaudoti garso signalo, jeigu yra per daug pašalinio triukšmo;

5.2. netinkamas ženklų arba signalų prietaisų dizainas, tai, kad jų yra nepakankamai, netikslus išdėstymas, bloga būklė arba tai, kad jie netinkamai veikia.

6. Atsižvelgiant į reikalavimus, ženklai ir signalą skleidžiantys prietaisai privalo būti valomi, profilaktiškai prižiūrimi, tikrinami, taisomi, ir, jeigu būtina, reguliariai pakeičiami, kad būtų užtikrinta, jog jie išsaugo savo pagrindines ir (arba) funkcines savybes.

7. Ženklų arba garso prietaisų, kurie turi būti įrengiami, skaičius ir išdėstymas priklausys nuo rizikos arba pavojaus masto ar jų zonos dydžio.

8. Ženklai, kuriems būtina kokia nors energijos forma, turi būti įrengiami užtikrinant tiekimą nenumatytu atveju dingus energijai, nebent taip būtų pašalinamas pavojus.

9. Apšviesto ženklo ir (arba) garso signalo įjungimas parodo, kada būtina pradėti reikalingą veiklą, ženklas arba signalas privalo būti aktyvinamas tiek, kiek reikia veiklai.

Apšviesti ženklai ir garso signalai privalo būti išjungiami iš karto po panaudojimo.

10. Apšviesti ženklai ir garso signalai privalo būti tikrinami, kad būtų užtikrinta, jog jie gerai veikia ir kad jie yra veikiantys prieš juos įjungiant, o po to — veikia pakankamai dažnais intervalais.

11. Jeigu konkrečių darbuotojų klausa arba rega pablogėja, taip pat jeigu ji pablogėja dėl to, kad naudojami asmens apsaugos įrenginiai, privaloma imtis priemonių konkretiems ženklams papildyti arba pakeisti.

▼M2

12. Vietos, patalpos arba aptvarai, naudojami dideliems pavojingų medžiagų arba mišinių kiekiams sandėliuoti, turi būti pažymėti tinkamais įspėjimo ženklais pagal II priedo 3.2 punktą, arba kaip nustatyta III priedo 1 punkte, nebent atskirų pakuočių arba talpyklų ženklinimas tinka šiam tikslui.

Jei nėra II priedo 3.2 punkte nurodyto lygiaverčio įspėjimo apie pavojingas chemines medžiagas arba mišinius, turi būti naudojama atitinkama pavojaus piktograma, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ( 2 ) V priede.

▼B
II PRIEDAS

BŪTINIAUSI BENDRIEJI REIKALAVIMAI DĖL VAIZDINIŲ ŽENKLŲ

1.  Pagrindinės savybės

1.1. Vaizdinių ženklų forma ir spalva nurodoma 3 skirsnyje, atsižvelgiant į jų konkretų tikslą (vaizdiniai ženklai, nurodantys draudimą, įspėjimą, privalomą veiksmą, avarinį kelią, avarinius arba priešgaisrinius įrenginius).

1.2. Piktogramos privalo būti kuo paprastesnės ir turi būti sudarytos tiktai iš svarbiausių detalių.

1.3. Naudojamos piktogramos gali šiek tiek skirtis nuo 3 skirsnyje nurodytų piktogramų arba būti detalesnės už jas, jeigu jos perteikia tokią pačią reikšmę ir joks skirtumas ar perdirbimas nepadaro reikšmės neaiškios.

1.4. Vaizdiniai ženklai privalo būti padaryti iš smūgiams ir oro sąlygoms atsparios medžiagos, tinkamos supančiai aplinkai.

1.5. Matmenys ir spalva bei fotometrinės vaizdinių ženklų savybės privalo būti tokios, kad jas būtų nesunku pamatyti ir suprasti.

2.  Naudojimo sąlygos

2.1. Iš principo vaizdiniai ženklai turi būti įrengiami tinkamame aukštyje ir padėtyje, atitinkančioje akių lygį, atsižvelgiant į visokias kliūtis, arba prie įėjimo į zoną, kai kyla bendroji rizika, arba tiesiogiai šalia tos vietos, kur kyla ypatinga rizika, arba šalia objekto ir gerai apšviestoje bei nesunkiai pasiekiamoje ir matomoje vietoje.

Kur natūralios šviesos yra ribotai, nepažeidžiant Direktyvos 89/654/EEB nuostatų, turėtų būti naudojamos fosforescuojančios spalvos, atspindinčios medžiagos arba dirbtinis apšvietimas.

2.2. Vaizdinis ženklas turi būti pašalintas, kai nebelieka situacijos, kurią jis nurodo.

3.  Vaizdiniai ženklai, kurie turi būti naudojami

3.1.  Draudžiamieji ženklai

Pagrindinės savybės:

 apskritimo forma,

 juoda piktograma baltame fone, raudonas krašto apvadas ir įstriža linija (raudonoji dalis užima mažiausiai 35 % ženklo ploto).

Ženklai, kurie turi būti naudojami

image Nerūkyti

image Rūkyti ir degti atvira liepsna draudžiama

image Pėstiesiems eiti draudžiama

image Negesinti vandeniu

image Negeriamas

image Pašaliniams įeiti draudžiama

image Įmonės vidaus transporto priemonėms važiuoti draudžiama

image Neliesti

3.2.  Įspėjamieji ženklai

Pagrindinės savybės:

 trikampio forma,

 juoda piktograma geltoname fone su juodais kraštais (geltonoji dalis užima mažiausiai 50 % ženklo ploto).

image Lengvai užsideganti medžiaga arba aukšta temperatūra ( 3 )

image Sprogstamoji medžiaga

image Toksinė medžiaga

image Korozinė medžiaga

image Radioaktyvi medžiaga

image Iškeltas krovinys

image Pramoninės transporto priemonės

image Atsargiai — elektra

image Bendras pavojus ►(1) M2   ( *1 )

image Lazerio spindulys

image Oksiduojanti medžiaga

image Nejonizuojanti radiacija

image Stiprus magnetinis laukas

image Kliūtys

image Staigus nuolydis

image Biologinis pavojus ( *2 )

image Žema temperatūra

►M2

 

 ◄

3.3.  Įpareigojamieji ženklai

Pagrindinės savybės:

 apskritimo forma,

 balta piktograma mėlyname fone (mėlynoji dalis užima mažiausiai 50 % ženklo ploto).

image Tik su akių apsaugos priemonėmis

image Tik su apsauginiais šalmais

image Tik su ausų apsaugos priemonėmis

image Tik su kvėpavimo prietaisais

image Tik su apsauginiais batais

image Tik su apsauginėmis pirštinėmis

image Tik su apsauginiu kombinezonu

image Tik su veido apsaugos priemonėmis

image Tik su apsauginiais diržais

image Pėstieji privalo eiti šiuo keliu

image Bendrasis įpareigojamas ženklas, prie kurio prireikus turi būti kitas ženklas

3.4.  Avarinio išėjimo arba pirmosios pagalbos ženklai

Pagrindinės savybės:

 stačiakampio arba kvadrato forma,

 balta piktograma žaliame fone (žalioji dalis užima mažiausiai 50 % ženklo ploto).

image Avarinis išėjimas (avarinis kelias)

image Šiuo keliu (papildomas informacinis ženklas)

image Pirmosios pagalbos postas

image Neštuvai

image Saugos dušas

image Akių pavilgas

image Pirmosios pagalbos arba evakuacijos avarinis telefonas

3.5.  Priešgaisriniai ženklai

Pagrindinės savybės:

 stačiakampio arba kvadrato forma,

 balta piktograma raudoname fone (raudonoji dalis užima mažiausiai 50 % ženklo ploto).

image Priešgaisrinė vandens žarna

image Kopėčios

image Gesintuvas

image Avarinis telefonas gaisro atveju

image Šiuo keliu (papildomas informacinis ženklas)
III PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI, REGLAMENTUOJANTYS ŽENKLUS ANT KONTEINERIŲ IR VAMZDŽIŲ

▼M2

1. Talpyklos, darbe naudojamos cheminėms medžiagoms ar mišiniams, klasifikuojamiems kaip pavojingiems pagal kriterijus, taikomus bet kuriai fizinio pavojaus ar pavojingumo sveikatai klasei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ir talpyklos, naudojamos tokioms pavojingoms cheminėms medžiagoms arba mišiniams sandėliuoti, kartu su matomais vamzdžiais, kuriuose yra laikomos pavojingos cheminės medžiagos arba mišiniai arba kuriais tos medžiagos arba mišiniai transportuojami, privalo būti ženklinami atitinkamomis pavojaus piktogramomis pagal tą reglamentą.

Pirma pastraipa netaikoma nei talpykloms, naudojamoms darbe trumpą laiką, nei talpykloms, kurių turinys dažnai keičiamas, jeigu imamasi alternatyvių reikiamų priemonių, ypač informuojant ir (arba) apmokant, kad būtų užtikrintas toks pats apsaugos lygis.

Šio punkto pirmoje pastraipoje nurodomas ženklinimas gali būti:

 pakeičiamas įspėjamaisiais ženklais, nustatytais II priede, naudojant tokias pačias piktogramas arba simbolius. Jei nėra II priedo 3.2 punkte nurodyto lygiaverčio įspėjamojo ženklo, turi būti naudojama atitinkama pavojaus piktograma, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 V priede,

 papildomas tam tikra informacija, pavyzdžiui, nurodomas pavojingos cheminės medžiagos arba mišinio pavadinimas ir (arba) formulė bei pavojaus ypatumai,

 darbo vietoje pervežant talpyklas, papildomas arba pakeičiamas ženklais, naudojamais visoje Sąjungoje pavojingoms cheminėms medžiagoms arba mišiniams pervežti.

▼B

2. Ženklai privalo būti:

 įrengiami matomoje vietoje (-ose),

 nelankstūs, prilipinami arba nupiešiami.

3. Jei reikia, šio priedo 1 punkte minimi ženklai privalo turėti II priedo 1.4 punkte apibrėžtas savybes ir atitikti II priedo 2 punkte nustatytas vaizdinių ženklų naudojimo sąlygas.

4. Nepažeidžiant 1, 2, ir 3 punktų, ant vamzdžių naudojamos etiketės privalo būti matomos ir išdėstytos pačiuose pavojingiausiuose taškuose, pavyzdžiui, prie vožtuvų ir jungčių, tinkamais intervalais.

5. Vietos, patalpos arba aptvarai, naudojami dideliems pavojingų medžiagų arba ►M2  mišinių ◄ kiekiams sandėliuoti, privalo būti pažymėti tinkamais įspėjimo ženklais, nurodytais II priedo 3.2 punkte, arba pažymėti kaip nustatyta III priedo 1 punkte, nebent atskirų pakuočių arba konteinerių ženklinimas etiketėmis yra tinkamas šiam tikslui, atsižvelgiant į II priedo 1.5 punkto reikalavimus dėl matmenų.

Didelės pavojingų medžiagų arba ►M2  mišinių ◄ kiekio atsargos gali būti nurodomos bendrojo pavojaus įspėjimo ženklais.

Pirmiau minėti ženklai arba etiketės privalo būti, jeigu tinka, netoli sandėliavimo vietos arba ant sandėliavimo patalpų durų.
IV PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI PRIEŠGAISRINIAMS ĮRENGINIAMS IR JŲ VIETAI NUSTATYTI

1.  Įvadinė pastaba

Šis priedas taikomas įrenginiams, naudojamiems tik priešgaisriniais tikslais.

2. Priešgaisriniai įrenginiai turi būti atpažįstami pagal ypatingą įrenginių spalvą, įrengtą vaizdinį ženklą vietoje ir (arba) naudojant konkrečią spalvą vietose, kur tokie įrenginiai yra laikomi, arba prie įėjimo į tą vietą.

3. Šie įrenginiai atpažįstami pagal raudoną spalvą.

Raudonas plotas privalo būti pakankamai didelis, kad būtų lengva atpažinti įrenginio vietą.

4. II priedo 3.5 punkte nurodyti vaizdiniai ženklai privalo būti naudojami šių įrenginių vietai pažymėti.
V PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI, REGLAMENTUOJANTYS ŽENKLUS, NAUDOJAMUS KLIŪTIMS IR PAVOJINGOMS VIETOMS BEI JUDĖJIMO KELIAMS PAŽYMĖTI

1.   Ženklai kliūtims ir pavojingoms vietoms pažymėti

1.1. Vietos, kur yra susidūrimo su kliūtimis, kritimo arba daiktų kritimo rizika, privalo būti pažymėtos besikeičiančiomis geltonomis ir juodomis arba raudonomis ir baltomis linijomis įmonės apstatytose zonose, kur darbuotojai gali patekti savo darbo metu.

1.2. Žymėjimų matmenys privalo būti proporcingi konkrečios kliūties arba pavojingos vietos dydžiui.

1.3. Geltonos ir juodos arba raudonos ir baltos linijos privalo būti apytiksliai 45 laipsnių kampu ir maždaug vienodo dydžio.

1.4. Pavyzdys:

image

2.   Judėjimo kelių žymėjimas

2.1. Kai naudojant patalpas ir įrenginius to reikalaujama norint apsaugoti darbuotojus, transporto priemonių judėjimo keliai privalo būti lengvai nustatomi pagal aiškiai matomos spalvos ištisines linijas, geriau baltos arba geltonos spalvos, atsižvelgiant į grindų spalvą.

2.2. Linijos privalo būti išdėstomos taip, kad būtų nurodomas būtinas saugus atstumas tarp transporto priemonės ir bet kokio objekto, kuris gali būti šalia ir tarp pėsčiųjų ir transporto priemonės.

2.3. Nuolatiniai judėjimo keliai apstatytose zonose lauko teritorijoje, kiek įmanoma, turi būti panašiai pažymėti, nebent yra įrengti tinkami barjerai arba šaligatviai.
VI PRIEDAS

BŪTINIAUSI APŠVIESTŲ ŽENKLŲ REIKALAVIMAI

1.   Pagrindinės savybės

1.1. Šviesa, kurią skleidžia ženklas, turi būti kontrastinga tai aplinkai ir jai tinkama, atsižvelgiant į numatytas ženklo naudojimo sąlygas, tačiau neakinti per dideliu šviesos kiekiu arba neturi būti nepakankama, kad būtų prastai matyti.

1.2. Ženklą skleidžiantis paviršius gali būti vienos spalvos arba tam tikrame jo fone gali būti pavaizduota piktograma.

1.3. Atskira spalva privalo atitikti I priedo 4 punkte nurodytą spalvų lentelę ir jų reikšmę.

1.4. Panašiai, kai ženkle yra piktograma, ji privalo atitikti visas atitinkamas II priede nustatytas taisykles.

2.   Konkrečios naudojimą reglamentuojančios taisyklės

2.1. Jeigu prietaisas gali skleisti ir nuolatinius, ir besikeičiančius ženklus, besikeičiantis ženklas turėtų būti naudojamas nurodyti didesnį pavojų arba poreikį daug skubiau priverstinai įsikišti arba veikti negu nurodoma nuolatiniu ženklu.

Kiekvieno blyksnio trukmė ir besikeičiančio apšviesto ženklo blyksniai privalo būti tokie, kad:

 užtikrintų tinkamą pranešimo suvokimą ir

 padėtų išvengti painiavos arba su kitokiais apšviestais ženklais, arba su neblyksinčiu apšviestu ženklu.

2.2. Jeigu blyksintis ženklas yra naudojamas vietoj garso signalo arba kartu su juo, privalo būti naudojami tokie pat kodai.

2.3. Prietaisai, įrengti, kad blyksėtų ženklai, iškilus rimtam pavojui, privalo būti specialiai prižiūrimi arba įrengti su papildoma lempa.
VII PRIEDAS

BŪTINIAUSI GARSO SIGNALŲ REIKALAVIMAI

1.   Pagrindinės savybės

1.1. Garso signalai privalo:

a) būti garso lygio, kuris daug aukštesnis negu supantis triukšmo lygis, nebūti per garsūs arba nemalonūs, bet girdimi;

b) būti lengvai atpažįstami, ypač kalbant apie impulso ilgį ir intervalus tarp impulsų arba impulsų grupes, ir būti aiškiai išskiriami iš bet kokių kitų garso signalų ir supančio triukšmo.

1.2. Jeigu prietaisas gali paskleisti garso signalą kintančiais ir nekintančiais dažniais, kintantys dažniai turėtų būti naudojami nurodyti didesnį pavojų arba būtinybę daug skubiau (priverstinai) įsikišti arba veikti negu pagal nepertraukiamus dažnius.

2.   Kodas

Evakuacijos signalas privalo būti nepertraukiamas.
VIII PRIEDAS

BŪTINIAUSI ŽODINIO PRANEŠIMO REIKALAVIMAI

1.   Pagrindinės savybės

1.1. Kalbėtojo ar skleidėjo žodinis pranešimas vienam arba daugiau klausytojų turi būti (kartais koduotas) trumpas tekstas, frazė, žodžių grupė ir (arba) atskiri žodžiai.

1.2. Žodiniai pranešimai turi būti kuo trumpesni, paprastesni ir aiškesni; kalbėtojo kalbėjimo įgūdžiai ir klausytojų klausymo sugebėjimai privalo būti tokie, kad būtų užtikrintas patikimas žodinis bendravimas.

1.3. Žodinis pranešimas yra tiesioginis (žmogaus balsu) arba netiesioginis (žmogaus arba dirbtiniu balsu, kuris yra transliuojamas bet kokiomis tinkamomis priemonėmis).

2.   Konkrečios naudojimą reglamentuojančios taisyklės

2.1. Susiję asmenys privalo gerai mokėti vartojamą kalbą, kad galėtų ištarti ir suprasti žodinį pranešimą teisingai ir atitinkamai elgtis taip, kaip tinkama sveikatai ir (arba) saugai užtikrinti.

2.2. Jeigu žodinis pranešimas yra naudojamas vietoj gestų arba kartu su jais, žodžiai kodai turi būti tokie:— pradėti

nurodyti pradėti paliepimo vykdymą

— sustoti

nutraukti arba baigti judėjimą

— baigti

sustabdyti operaciją

— pakelti

pakelti krovinį

— nuleisti

nuleisti krovinį

— į priekį

turi būti suderintas su atitinkamu rankos signalu right accolade

— atgal

— dešinėn

— kairėn

— pavojus

avariniam sustojimui skelbti

— greitai

paspartinti judėjimą saugos sumetimais
IX PRIEDAS

BŪTINIAUSI RANKŲ SIGNALŲ REIKALAVIMAI

1.   Savybės

Rankų signalai privalo būti tikslūs, paprasti, atviri, lengvi atlikti ir suprasti ir aiškiai skirtis nuo kitų tokių signalų.

Kai tuo pačiu metu kas nors rodoma abiem rankomis, jos privalo būti judinamos simetriškai ir rodyti tiktai vieną ženklą.

Jeigu rankos signalai atitinka pirmiau minėtas sąlygas, naudojami signalai gali šiek tiek skirtis nuo 3 punkte nurodytų signalų arba būti išsamesni; tačiau jie privalo būti vienodai reikšmingi ir suvokiami.

2.   Ypatingos naudojimą reglamentuojančios taisyklės

2.1. Asmuo, duodantis ženklą, toliau vadinamas, „ženklo rodytoju“, naudoja riešų (rankų) judesius duoti judėjimo instrukcijas asmeniui, gaunančiam ženklą, toliau vadinamam „operatoriumi“.

2.2. Ženklo rodytojas privalo sugebėti stebėti visą judėjimą ir taip elgdamasis nesukelti pavojaus sau.

2.3. Ženklo rodytojo pareigos išimtinai turi būti duoti judėjimo instrukcijas ir užtikrinti šalia esančių darbuotojų saugą.

2.4. Jeigu 2.2 punkte nurodytų sąlygų nėra laikomasi, turi būti pasitelkta vienas arba daugiau papildomų ženklo rodytojų.

2.5. Operatorius privalo nutraukti daromą judesį, norėdamas gauti naujų nurodymų, kai jis negali vykdyti nurodymų, kuriuos gavo būtinai saugai užtikrinti.

2.6.  Reikmenys:

Operatorius privalo gebėti nesunkiai atpažinti ženklų rodytoją.

Ženklų rodytojas turi išsiskirti viena arba daugiau ypatybių, pvz., dėvėti specialų švarką, šalmą, mūvėti rankoves arba ryšėti raiščius ant rankos arba nešiotis lazdelę.

Išskirtiniai daiktai turi būti ryškiai nudažyti, geriau — visi vienodos spalvos ir išimtinai tiktai ženklo rodytojo naudojami.

3.   Koduoti signalai, kurie turi būti naudojami

Įvadinė pastaba:

Toliau pateikiamas koduotų signalų sąrašas nepažeidžia kitų Bendrijoje taikomų kodų, naudojamų tiems patiems judėjimams išreikšti tam tikruose sektoriuose.Reikšmė

Aprašas

Iliustracija

A. Bendrieji signalai

STARTAS

Dėmesio

komandos pradžia

abi rankos ištiestos horizontaliai delnais į priekį

image

STOP

Pertrauka

Judėjimo pabaiga

dešinioji ranka iškelta į viršų delnu į priekį

image

PABAIGA

operacijos

abi rankos suglaustos krūtinės aukštyje

image

B. Vertikalieji judesiai

PAKELTI

dešinioji ranka delnu į priekį rodo į viršų ir lėtai juda brėždama apskritimą

image

NULEISTI

dešinioji ranka rodo žemyn delnu į vidų ir lėtai juda brėždama apskritimą

image

VERTIKALUS ATSTUMAS

rankos parodo tinkamą atstumą

image

C. Horizontalieji judesiai

JUDĖTI PIRMYN

abi rankos, sulenktos delnais į viršų, dilbiais daro lėtą judesį kūno link

image

JUDĖTI ATGAL

abi rankos, sulenktos delnais į apačią, dilbiais daro lėtą judesį tolyn nuo kūno

image

Į DEŠINĘ

nuo ženklo rodytojo

dešinioji ranka ištiesta daugmaž horizontaliai delnu žemyn ir lėtai truputį juda į dešinę

image

Į KAIRĘ

nuo ženklo rodytojo

kairioji ranka ištiesta daugmaž horizontaliai delnu žemyn ir lėtai truputį juda į kairę

image

HORIZONTALUS ATSTUMAS

rankos nurodo tinkamą atstumą

image

D. Pavojus

PAVOJUS

Avarinis sustojimas

abi rankos rodo į viršų delnais į priekį

image

GREITAI

viskas taip pat daroma greičiau

 

LĖTAI

viskas taip pat daroma lėčiau

 ( 1 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

( 2 ) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

( 3 ) Kai nėra specialaus ženklo aukštai temperatūrai pažymėti.

( *1 ) Šis įspėjamasis ženklas nenaudojamas įspėjant apie pavojingas chemines medžiagas ar mišinius, išskyrus atvejus, kai įspėjamasis ženklas naudojamas pagal III priedo 5 punkto antrą pastraipą nurodant saugyklas, kuriose saugoma daug pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių.

( *2 ) 1990 m. lapkričio 26 d. Tarybos direktyvoje 90/679/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe, nustatyta piktograma (Septintoji atskiroji direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje (OL L 374, 1990 12 31, p. 1)).

Top