Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0042-20130926

Tarybos direktyva 92/42/EEB 1992 m. gegužės 21 d. dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/42/2013-09-26

1992L0042 — LT — 26.09.2013 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA 92/42/EEB

1992 m. gegužės 21 d.

dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą

(OL L 167, 22.6.1992, p.17)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS DIREKTYVA 93/68/EEB 1993 m. liepos 22 d.

  L 220

1

30.8.1993

 M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/8/EB 2004 m. vasario 11 d.

  L 52

50

21.2.2004

 M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/32/EB 2005 m. liepos 6 d.

  L 191

29

22.7.2005

 M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/28/EB 2008 m. kovo 11 d.

  L 81

48

20.3.2008

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 813/2013 2013 m. rugpjūčio 2 d.

  L 239

136

6.9.2013
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 92/42/EEB

1992 m. gegužės 21 d.

dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą▼M5 —————

▼B

7 straipsnis

▼M5 —————

▼B

2.  Serijinės gamybos katilų atitiktis patvirtinama:

 katilo tipo tyrimu pagal III priede nurodytą B modulį,

 atitikties patvirtintam tipui deklaracija pagal C, D arba E modulį, kaip nustatyta IV priede.

Dujas deginantiems katilams naudingumo koeficiento atitikties vertinimo procedūra turi atitikti procedūras, naudojamas įvertinant saugos reikalavimų atitiktį pagal Direktyvą 90/396/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių dujas deginančius prietaisus, derinimo.

▼M5 —————

▼B

8 straipsnis

▼M1

1.  Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie įstaigas, kurias jos paskyrė atlikti 7 straipsnyje nurodytas procedūras kartu su konkrečiais uždaviniais, kuriuos vykdyti jos buvo paskirtos, ir skiriamaisiais numeriais, kuriuos prieš tai joms paskyrė Komisija.

Komisija privalo paskelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje notifikuotųjų įstaigų sąrašą, kartu su jų skiriamaisiais numeriais ir uždaviniais, apie kurių vykdymą buvo pranešta. Komisija privalo užtikrinti, kad šis sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

▼B

2.  Paskirdamos tokias įstaigas, valstybės narės laikosi minimalių kriterijų, nurodytų V priede. Įstaigos, kurios atitinka kriterijus, išdėstytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, laikomos atitinkančiomis kriterijus, nurodytus minėtame priede.

3.  Valstybė narė, kuri paskelbė tam tikrą įstaigą, privalo paskelbimą atšaukti, jei nustato, kad ši įstaiga nebeatitinka šio straipsnio 2 skirsnyje nurodytų kriterijų. Ji nedelsdama apie tai praneša kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir atšaukia paskelbimą.

▼M5 —————

▼B
III PRIEDAS

B modulis: EB tipo tyrimas

1.

Šis modulis aprašo procedūros dalį, pagal kurią notifikuotoji įstaiga nustato ir patvirtina, ar pavyzdys, atstovaujantis atitinkamai produkcijai, atitinka reikiamas šios direktyvos nuostatas.

2.

Paraišką atlikti EB tipo tyrimą gamintojas arba jo įgaliotasis Bendrijoje įsisteigęs atstovas pateikia pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Paraiškoje turi būti:

 gamintojo pavadinimas ir adresas, o jeigu paraišką pateikia įgaliotasis atstovas – jo pavadinimas bei adresas,

 rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nėra pateikta kitai notifikuotajai įstaigai,

 techniniai dokumentai pagal 3 skirsnį.

Pareiškėjas privalo pateikti notifikuotajai įstaigai pavyzdį, atstovaujantį atitinkamai produkcijai (toliau – tipas). Notifikuotoji įstaiga gali pareikalauti pateikti daugiau pavyzdžių, jeigu jie reikalingi patikrinimo programai vykdyti.

3.

Techniniai dokumentai turi įgalinti įvertinti, ar prietaisas atitinka šios direktyvos reikalavimus. Juose turi būti šiam įvertinimui atlikti reikalingi duomenys apie gaminio konstravimą, gamybą ir veikimą ir, jeigu to reikia, įvertinimui atlikti:

 bendras tipo aprašymas,

 konstrukcijos elementų, montažinių dalių, grandinių ir pan. projektai, technologiniai brėžiniai ir schemos,

 aprašymai ir paaiškinimai, kurie reikalingi minėtiems brėžiniams, schemoms ir gaminio veikimui suprasti,

 visiškai arba iš dalies taikomų standartų, nurodytų 5 straipsnio 2 dalyje, sąrašas, bei sprendimų, priimtų siekiant įgyvendinti esminius šios direktyvos reikalavimus, aprašymas, jeigu nebuvo taikomi standartai pagal minėtą straipsnį,

 konstrukcijos skaičiavimų, atliktų tyrimų ir pan. rezultatai,

 bandymų ataskaitos.

4.

Notifikuotoji įstaiga privalo:

4.1)

tirti techninius dokumentus, patikrinti, ar tipas pagamintas pagal šiuos techninius dokumentus, ir nustatyti, kurie konstrukciniai elementai suprojektuoti pagal atitinkamas standartų, nurodytų 5 straipsnio 2 dalyje, nuostatas, o kurie – ne pagal šiuos standartus;

4.2)

atlikti atitinkamus tyrimus ir reikiamus bandymus arba pavesti juos atlikti, kad būtų nustatyta, ar gamintojo pasirinkti sprendimai atitinka esminius šios direktyvos reikalavimus, jeigu nebuvo taikomi 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti standartai;

4.3)

atlikti atitinkamus tyrimus ir reikiamus bandymus arba pavesti juos atlikti, kad būtų nustatyta, ar gamintojas, nusprendęs taikyti atitinkamus standartus, juos iš tikrųjų taikė;

4.4)

suderinti su pareiškėju vietą, kur bus atliekami tyrimai ir reikiami bandymai.

5.

Jei tipas atitinka šios direktyvos nuostatas, notifikuotoji įstaiga pareiškėjui išduoda EB tipo tyrimo sertifikatą. Sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, reikalingi patvirtintam tipui identifikuoti.

Prie sertifikato pridedamas svarbių techninių dokumentų sąrašas, kurio kopiją saugo notifikuotoji įstaiga.

Jeigu notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti gamintojui arba jo įgaliotajam Bendrijoje įsisteigusiam atstovui EB tipo tyrimo sertifikatą, ji turi nurodyti išsamias priežastis.

Būtina numatyti apskundimo tvarką.

6.

Pareiškėjas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri turi techninius dokumentus, pateiktus EB tipo tyrimo sertifikatui gauti, apie visus patvirtinto prietaiso pakeitimus, dėl kurių būtina gauti papildomą patvirtinimą, jeigu šie pakeitimai gali turėti įtakos esminių reikalavimų arba nustatytų gaminio naudojimo sąlygų laikymuisi. Šis papildomas patvirtinimas išduodamas kaip priedas prie pradinio EB tipo tyrimo sertifikato.

7.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga pateikia kitoms notifikuotosioms įstaigoms atitinkamą informaciją apie EB tipo tyrimo sertifikatus ir išduotus arba atšauktus priedus.

8.

Kitos notifikuotosios įstaigos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikatų kopijas ir (arba) jų priedus. Sertifikatų priedai turi būti saugomi, kad kitos notifikuotosios įstaigos jais galėtų naudotis.

9.

Gamintojas arba jo įgaliotasis Bendrijoje įsisteigęs atstovas kartu su techniniais dokumentais privalo saugoti EB tipo tyrimo sertifikatų kopijas ir jų priedus ne trumpiau kaip 10 metų po paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigęs Bendrijoje, saugoti prieinamus techninius dokumentus įgaliojamas asmuo, kuris pateikia gaminį Bendrijos rinkai.
IV PRIEDAS

C modulis: Atitiktis tipui

1.

Šiame modulyje apibūdinama procedūros dalis, pagal kurią gamintojas arba jo įgaliotasis Bendrijoje įsisteigęs atstovas užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami prietaisai atitinka tipą, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate, ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus. ►M1  Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kiekvieną prietaisą paženklina CE ženklu ir parengia raštišką atitikties deklaraciją. ◄

2.

Gamintojas imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti tokį gamybos procesą, kad pagaminti prietaisai atitiktų tipą, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate, ir taikomus šios direktyvos reikalavimus naudingumo koeficientui.

3.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas saugo atitikties deklaracijos kopiją ne trumpiau kaip 10 metų po paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

Jei nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigęs Bendrijoje, saugoti prieinamus techninius dokumentus įgaliojamas asmuo, kuris pateikia gaminį Bendrijos rinkai.

4.

Gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga atsitiktiniais laiko tarpais atlieka arba paveda atlikti gaminio tyrimus. Notifikuotosios įstaigos atrinktas reikiamas pagamintos produkcijos bandinys yra tiriamas ir atliekami atitinkami bandymai pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą standartą (–us) arba pastariesiems bandymams prilygstantys bandymai, siekiant patikrinti, ar gaminiai atitinka atitinkamos direktyvos reikalavimus. Jeigu ištirtas gaminys arba keli gaminiai neatitinka reikalavimų, notifikuotoji įstaiga privalo imtis reikiamų priemonių.

D modulis: Gamybos kokybės užtikrinimas

1.

Šiame modulyje aprašoma procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdantis įsipareigojimus pagal 2 skirsnį, užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami prietaisai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos reikalavimus. ►M1  Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kiekvieną prietaisą paženklina CE ženklu ir parengia raštišką atitikties deklaraciją. Greta CE ženklo yra notifikuotosios įstaigos, atsakingos už 4 punkte nurodytus patikrinimus, skiriamasis numeris. ◄

2.

Gamintojas privalo taikyti patvirtintą gamybos, priimamosios kontrolės ir bandymo kokybės sistemą, kaip nurodyta 3 skirsnyje. Jam taikoma 4 skirsnyje nurodyta priežiūra.

3.

Kokybės sistema

3.1.

Gamintojas pateikia pasirinktai notifikuotajai įstaigai paraišką jo taikomos kokybės sistemos atitinkamiems prietaisams įvertinti.

Paraiškoje turi būti pateikiama:

 visa svarbi informacija apie numatomą prietaiso kategoriją,

 kokybės sistemos dokumentai,

 patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2.

Kokybės sistema turi užtikrinti, kad prietaisai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kurių įsipareigoja laikytis gamintojas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka raštu įforminti kaip taisyklės, tvarka ir instrukcijos. Kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir kokybės įrašai būtų vienodai interpretuojami.

Juose visų pirma turi būti tinkamai aprašyti:

 kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės atsakomybė ir įgaliojimai prietaiso kokybės atžvilgiu,

 gamyba, kokybės kontrolė ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus taikomi,

 tyrimai ir bandymai, atliekami prieš gaminant, gaminant ir pagaminus, nurodant, kokiu dažnumu jie bus atliekami,

 kokybės protokolai, tokie kaip kontrolės ataskaitos, bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir pan.,

 priemonės, kuriomis siekiama reikiama prietaiso kokybė ir efektyvi kokybės sistema.

3.3.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka 3.2 skirsnyje nurodytus reikalavimus. Ji privalo daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kurios įgyvendina atitinkamą darnųjį standartą, atitinka šiuos reikalavimus. Audito grupėje privalo būti bent vienas narys, turintis patirties vertinant atitinkamo gaminio technologiją. Į vertinimo procedūrą įeina kontrolinis apsilankymas gamintojo patalpose.

Gamintojui pranešama apie priimtą sprendimą. Pranešime turi būti pateiktos tyrimo išvados ir tinkamai pagrįsta vertinimo išvada.

3.4.

Gamintojas privalo pasižadėti vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema, ir užtikrinti jos tinkamą ir efektyvų veikimą.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas turi pranešti notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus siūlomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeistoji kokybės sistema ir toliau atitiks reikalavimus, nurodytus 3.2 skirsnyje, ar reikia atlikti naują įvertinimą.

Ji turi pranešti apie priimtą sprendimą gamintojui. Pranešime turi būti pateikiamos tyrimo išvados ir pagrįsta įvertinimo išvada.

4.

Priežiūra, už kurią atsako notifikuotoji įstaiga

4.1.

Priežiūros tikslas – užtikrinti, kad gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema.

4.2.

Gamintojas turi sudaryti galimybes notifikuotajai įstaigai kontrolės tikslais patekti į gamybines, patikrinimo, bandymo ir sandėliavimo patalpas ir pateikti jai visą reikalingą informaciją, ypač:

 kokybės sistemos dokumentus,

 kokybės protokolus, tokius kaip patikrinimų ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir pan.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas laikosi kokybės sistemos bei ją taiko, ir pateikia gamintojui audito protokolą.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Šių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti arba pavesti atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia; jeigu reikia, notifikuotoji įstaiga turi pateikti gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5.

Ne trumpiau kaip 10 metų po paskutinio gaminio pagaminimo dienos gamintojas privalo turėti ir pateikti nacionalinėms įgaliotoms įstaigoms:

 dokumentus, nurodytus 3.1 skirsnio antroje įtraukoje,

 pakeitimus, nurodytus 3.4 skirsnio antroje pastraipoje,

 notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, kurios nurodytos 3.4 skirsnio ketvirtoje pastraipoje ir 4.3 ir 4.4 skirsniuose.

6.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga turi pateikti kitoms notifikuotosioms įstaigoms atitinkamą informaciją apie išduotus ir atšauktus kokybės sistemos patvirtinimus.

E modulis: Gaminio kokybės užtikrinimas

1.

Šiame modulyje aprašoma procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdantis įsipareigojimus pagal 2 skirsnį, užtikrina ir pareiškia, kad katilai ir prietaisai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos reikalavimus. ►M1  Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas kiekvieną katilą ir prietaisą paženklina CE ženklu ir parengia raštišką atitikties deklaraciją. Greta CE ženklo yra notifikuotosios įstaigos, atsakingos už 4 punkte nurodytus patikrinimus, skiriamasis numeris. ◄

2.

Gamintojas privalo taikyti patvirtintą kokybės sistemą vykdant baigiamąjį katilo ir prietaiso patikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 3 skirsnyje. Jam taikoma 4 skirsnyje nurodyta priežiūra.

3.

Kokybės sistema

3.1.

Gamintojas pateikia pasirinktai notifikuotajai įstaigai paraišką jo katilams ir prietaisams taikomai kokybės sistemai įvertinti.

Paraiškoje turi būti pateikiama:

 visa svarbi informacija apie numatomą prietaiso kategoriją,

 kokybės sistemos dokumentai,

 patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2.

Pagal kokybės sistemą kiekvienas katilas arba prietaisas tiriamas ir atliekami atitinkami bandymai pagal 5 straipsnyje nurodytus atitinkamus standartus, arba jiems lygiaverčiai bandymai, kad būtų patikrinta jų atitiktis pagrindiniams direktyvos reikalavimams. Visi reikalavimai ir nuostatos, kurių įsipareigoja laikytis gamintojas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka raštu įforminti kaip taisyklės, tvarka ir instrukcijos. Šie kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir ataskaitos būtų vienodai suprantami.

Juose visų pirma turi būti tinkamai aprašyti:

 kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės pareigos ir įgaliojimai gaminio kokybės atžvilgiu,

 tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami gaminį pagaminus,

 kokybės sistemos efektyvaus veikimo priežiūros priemonės,

 kokybės ataskaitos, tokie kaip kontrolės ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir pan.

3.3.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka 3.2 skirsnyje nurodytus reikalavimus. Ji privalo daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kurios įgyvendina atitinkamą darnųjį standartą, atitinka šiuos reikalavimus.

Audito grupėje privalo būti bent vienas narys, turintis patirties vertinant atitinkamo gaminio technologiją. Į vertinimo procedūrą įeina kontrolinis apsilankymas gamintojo patalpose.

Gamintojui pranešama apie priimtą sprendimą. Pranešime turi būti pateiktos patikrinimo išvados ir tinkamai pagrįsta vertinimo išvada.

3.4.

Gamintojas privalo pasižadėti vykdyti įpareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema, ir užtikrinti jos tinkamą ir efektyvų veikimą.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas turi pranešti notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus siūlomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeistoji kokybės sistema ir toliau atitiks reikalavimus, nurodytus 3.2 skirsnyje, ar reikia atlikti naują įvertinimą.

Ji turi pranešti apie priimtą sprendimą gamintojui. Pranešime turi būti pateikiamos tyrimo išvados ir pagrįsta įvertinimo išvada.

4.

Priežiūra, už kurią atsako notifikuotoji įstaiga

4.1.

Priežiūros tikslas – užtikrinti, kad gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema.

4.2.

Gamintojas turi sudaryti galimybes notifikuotajai įstaigai kontrolės tikslais patekti į gamybines, tikrinimo, bandymo ir sandėliavimo patalpas ir pateikti jai visą reikalingą informaciją, ypač:

 kokybės sistemos dokumentus,

 dokumentus,

 kokybės protokolus, tokius kaip patikrinimų ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir pan.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas laikosi kokybės sistemos bei ją taiko, ir pateikia gamintojui audito protokolą.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Šių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti arba pavesti atlikti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia; jeigu reikia, notifikuotoji įstaiga turi pateikti gamintojui savo apsilankymo protokolą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo protokolą.

5.

Ne trumpiau kaip 10 metų po paskutinio gaminio pagaminimo dienos gamintojas privalo turėti ir pateikti nacionalinėms įgaliotoms įstaigoms:

 dokumentus, nurodytus 3.1 skirsnio antroje įtraukoje,

 pakeitimus, nurodytus 3.4 skirsnio antroje pastraipoje,

 notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, kurios nurodytos 3.4 skirsnio ketvirtoje pastraipoje ir 4.3 ir 4.4 skirsniuose.

6.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga turi pateikti kitoms notifikuotosioms įstaigoms atitinkamą informaciją apie išduotus ir atšauktus kokybės sistemos patvirtinimus.
V PRIEDAS

Minimalūs kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti valstybės narės paskelbdamos notifikuotąsias įstaigas

1.

Įstaiga, jos vadovas ir personalas, atsakantys už patikros bandymus, negali būti katilų arba prietaisų, kuriuos jie tikrina, projektuotojais, gamintojais, tiekėjais arba montuotojais ir nė vieno šių šalių įgaliotasis atstovas. Jiems neleidžiama nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotiesiems atstovams dalyvauti projektuojant, gaminant, realizuojant arba eksploatuojant šiuos katilus ir prietaisus. Tai neužkerta kelio galimybei gamintojui ir įstaigai tarpusavyje keistis technine informacija.

2.

Įstaiga ir jos personalas, atsakantys už atitikties patikros bandymus, privalo laikytis profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos reikalavimų, jų sprendimai arba jų atliktų patikrinimų rezultatai turi būti nepriklausomi nuo bet kurio spaudimo ar skatinimo – visų pirma finansinio pobūdžio, – ypač nuo asmenų grupių, suinteresuotų patikros rezultatais.

3.

Įstaiga turi turėti personalą ir priemones, reikalingas tinkamai atlikti administracines ir technines užduotis, susijusias su patikros atlikimu; be to, ji taip pat turi turėti galimybę naudotis prietaisais, reikalingais ypatingoms patikroms atlikti.

4.

Personalas, kuriam pavesta atlikti tikrinimus, privalo:

 turėti reikiamą techninį ir profesinį išsilavinimą,

 tinkamai išmanyti reikalavimus, keliamus bandymams, kuriuos jie atlieka, ir turėti reikiamą patirtį tokiems bandymams atlikti,

 sugebėti parengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, reikiamus bandymų autentiškumui nustatyti.

5.

Būtina užtikrinti personalo, kuriam pavesta atlikti patikras, nešališkumą. Jo atlyginimas neturi priklausyti nei nuo atliktų patikrų skaičiaus, nei nuo šių patikrų rezultatų.

6.

Įstaiga privalo sudaryti atsakomybės draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinės teisės aktus atsakomybę prisiima valstybė arba bandymus tiesiogiai atlieka valstybė narė.

7.

Įstaigos personalas turi būti įpareigojamas saugoti profesines paslaptis (išskyrus informaciją valstybės, kurioje ji vykdo savo veiklą, kompetentingoms institucijoms) pagal šią direktyvą arba bet kurią nacionalinės teisės aktų nuostatą, pagal kurią ji įsigalioja.

Top