EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0029-20191120

Consolidated text: 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/2019-11-20

01992L0029 — LT — 20.11.2019 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 92/29/EEB

1992 m. kovo 31 d.

dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose

(OL L 113 1992.4.30, p. 19)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1882/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/30/EB Tekstas svarbus EEE 2007 m. birželio 20 d.

  L 165

21

27.6.2007

 M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1137/2008 2008 m. spalio 22 d.

  L 311

1

21.11.2008

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019

►M5

KOMISIJOS DIREKTYVA (ES) 2019/1834 2019 m. spalio 24 d.

  L 279

80

31.10.2019
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 92/29/EEB

1992 m. kovo 31 d.

dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose1 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a)  laivas yra bet kuris laivas, iškėlęs valstybės narės vėliavą ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, tolimojo plaukiojimo ar žvejojantis upės žiotyse, visuomeninis ar privatus, išskyrus:

 vidaus navigacijos laivus,

 karo laivus,

 pramogų laivus, naudojamus ne komerciniams tikslams ir valdomus neprofesionalios įgulos,

 laivus-vilkikus, dirbančius uosto teritorijose.

Laivai yra skirstomi į tris kategorijas, kaip nurodyta I priede;

b)  darbuotojas yra bet kuris asmuo, atliekantis kokį nors darbą laive, įskaitant stažuotojus ir mokinius, bet išskyrus uosto locmanus ir kranto personalą, dirbantį krantinėje stovinčiame laive;

c)  savininkas yra registruotas laivo savininkas, nebent tai būtų išnuomotas arba visiškai ar iš dalies valdomas fizinio ar juridinio asmens laivas, išskyrus registruotą savininką pagal valdymo sutarties sąlygas; tuo atveju savininku laikomas nuomininkas arba fizinis ar juridinis asmuo, valdantis laivą;

d)  medicininės atsargos yra vaistai, medicininė įranga ir priešnuodžiai, kurių neišsamus sąrašas pateiktas II priede;

e)  priešnuodis yra medžiaga, vartojama tiesiogiai ar netiesiogiai apsaugoti ar gydyti nuo vienos ar daugiau medžiagų, įtrauktų į pavojingų medžiagų sąrašą III priede, žalingo poveikio ar poveikių.

2 straipsnis

Vaistai ir medicininė įranga — patalpa ligoniams — gydytojas

Kiekviena valstybė narė privalo imtis būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad:

1)

 

a) kiekvienas laivas, iškėlęs valstybės narės vėliavą ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, visada gabentų medicininių atsargų, kurių kokybė atitiktų II priedo I ir II skirs nių reikalavimus, keliamus laivo kategorijai, kuriai pastarasis priklauso;

b) medicinos produktų bei medicininės įrangos, kurie turi būti laive kelionės metu, kiekiai priklausytų nuo kelionės pobūdžio – ypač nuo įplaukimo uostų, paskirties, trukmės- darbo, kurį reikia atlikti kelionės metu, tipo ar tipų, nuo krovinio pobūdžio ir darbuotojų skaičiaus;

c) medicininių atsargų – medikamentų ir medicininės įrangos – turinys būtų išsamiai aprašytas kontroliniame sąraše, kuris atitinka bent jau bendrą struktūrą, pateiktą IV priedo A, B ir C skirsnių II skyriaus 1 punkte bei II skyriaus 2 punkte;

2)

 

a) kiekvienas laivas, iškėlęs valstybės narės vėliavą ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, kiekvienam gelbėjimo plaustui ar gelbėjimo valčiai vežtųsi sandarią vaistinėlę bent jau su medicininėmis atsargomis, nurodytomis II priedo I ir II skirsniuose C kategorijos laivams;

b) šių vaistinėlių turinys būtų išsamiai aprašytas kontroliniame sąraše, nurodytame 1 dalies c punkte;

3) kiekviename laive, iškėlusiame valstybės narės vėliavą ar įregistruotame pagal bendrą jos jurisdikciją, kurio registrinė laivo talpa didesnė nei 500 tonų, turinčiame 15 ar daugiau darbuotojų ir išvykstančiame į ilgesnę nei trijų dienų kelionę, būtų patalpa ligoniams, kurioje gali būti suteikiamas medicininis gydymas patenkinamomis priemonėmis ir higienos sąlygomis;

4) kiekviename laive, iškėlusiame valstybės narės vėliavą ar įregistruotame pagal bendrą jos jurisdikciją, turinčiame 100 ar daugiau darbuotojų ir išplaukiančiame į ilgesnę nei trijų dienų tarptautinę kelionę, būtų gydytojas, atsakingas už darbuotojų medicininę priežiūrą laive.

3 straipsnis

Priešnuodžiai

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

1) bet kuris laivas, plaukiantis su valstybės narės vėliava ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją ir gabenantis bet kurią iš III priede nurodytų pavojingų medžiagų, turėtų medicininių atsargų, įskaitant bent jau tuos priešnuodžius, kurie įtraukti į II priedo III skirsnyje pateiktą sąrašą;

2) bet kuris kelto tipo laivas, plaukiantis su valstybės narės vėliava ar įregistruotas pagal bendrą jos jurisdikciją, kurio darbo sąlygos ne visada leidžia iš anksto pakankamai gerai žinoti apie juo gabenamų pavojingų medžiagų pobūdį, turėtų medicininių atsargų, tarp kurių būtų bent jau II priedo III skirsnyje nurodyti priešnuodžiai.

Tačiau reguliaraus plaukiojimo laivuose, jei numatyta, kad plaukiojimas tęsis mažiau nei 2 valandas, gali pakakti tų priešnuodžių, kurie turi būti skirti ypač kritinės situacijos atveju tokiam laikotarpiui, kuris neviršija įprastos plaukimo trukmės;

3) medicininių atsargų, kas susiję su priešnuodžiais, turinys būtų išsamiai aprašytas kontroliniame sąraše, atitinkančiame bent jau bendrą struktūrą, pateiktą IV priedo A, B ir C skirsnių II skyriaus 3 punkte.

4 straipsnis

Pareigų paskirstymas

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

1)

 

a) bet kurio laivo, plaukiančio su valstybės narės vėliava ar įregistruoto pagal bendrą jos jurisdikciją, aprūpinimas medicininėmis atsargomis ir jų papildymas būtų išimtinai savininko pareiga ir darbuotojai nepatirtų jokių išlaidų;

b) atsakomybė už medicininių atsargų tvarkymas būtų patikėta laivo kapitonui; nepažeisdamas šio įsipareigojimo, jis gali patikėti šių medicininių atsargų naudojimą ir priežiūrą vienam ar keliems darbuotojams, specialiai paskirtiems atsižvelgiant į jų kompetenciją;

2) medicininės atsargos būtų išlaikomos geros būklės ir papildomos ir (ar) keičiamos kaip galima greičiau, bei kiekvienu atveju tai darant pirmiausia įprastos atnaujinimo tvarkos metu;

3) kritinės situacijos atveju, kurią nustato laivo kapitonas, gavus, jei tai įmanoma, medicininę išvadą, kiek galima greičiau turėtų būti pasirūpinama reikiamais vaistais, medicinine įranga ir priešnuodžiais, kurių tuo metu nėra laive.

5 straipsnis

Informacija ir mokymas

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

1) kartu su medicininėmis atsargomis būtų viena ar daugiau knygų apie jų vartojimą, taip pat bent jau priešnuodžių naudojimo instrukcijos, kaip reikalaujama II priedo III skirsnyje;

2) visi asmenys, įgyjantys jūrininkystės išsilavinimą ir ketinantys dirbti laive, būtų mokomi, kaip naudoti medicinines ir skubios medicininės pagalbos priemones, kurių nedelsiant turi būti imamasi nelaimingo atsitikimo ar rimto susirgimo atveju;

3) kapitonas ir bet kuris darbuotojas ar darbuotojai, kuriuos jis įpareigoja tvarkyti medicinines atsargas, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies b punkte, turėtų būti sistemingai specialiai apmokomi, jų žinias atnaujinant ne rečiau kaip kas penkeri metai, atsižvelgiant į ypatingą riziką ir poreikius, susijusius su skirtingų kategorijų laivais, ir laikantis V priede pateiktų bendrųjų nurodymų.

6 straipsnis

Medicininės konsultacijos per radiją

1.  Siekdama užtikrinti geresnį darbuotojų gydymą neatidėliotinos pagalbos atveju, kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad:

a) būtų įrengtas vienas ar keli centrai, per radiją teikiantys darbuotojams nemokamą medicininę konsultaciją;

b) kai kurie gydytojai, teikiantys paslaugas radijo konsultaciniams centrams, būtų parengti dirbti specialiomis laivo sąlygomis.

2.  Kad teikiami patarimai būtų aukščiausios kokybės, radijo konsultaciniuose centruose, suinteresuotiems darbuotojams sutikus, galėtų būti saugomi asmeniniai medicininiai įrašai.

Šie įrašai yra konfidencialūs.

7 straipsnis

Kontrolė

1.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, reikalingų užtikrinti, kad kompetentingas asmuo ar kompetentinga institucija atliktų kasmetinę kontrolę, patikrindama, ar plaukiojančiuose su jos vėliava laivuose:

 medicininės atsargos atitinka minimalius šios direktyvos reikalavimus,

 kontrolinis sąrašas, nurodytas 2 straipsnio 1 dalies c punkte, patvirtina, kad medicininės atsargos atitinka tuos minimalius reikalavimus,

 medicininės atsargos yra teisingai saugomos,

 atsižvelgiama į visas galiojimo datas.

2.  Medicininių atsargų, laikomų gelbėjimosi plaustuose, kontrolė atliekama gelbėjimosi plaustų metinio patikrinimo metu.

Ypatingais atvejais ši kontrolė gali būti atidedami iki penkių mėnesių.

▼M4

8 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą arba tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie medicininį gydymą laivuose, Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų pakeitimai.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir saugai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 8b straipsnyje numatyta procedūra.

▼M4

8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( 1 ) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

8b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 8a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

▼B

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Valstybės narės iki 1994 m. gruodžio 31 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų tekstus.

▼M2 —————

▼M2

9a straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Valstybės narės kas penkeri metai Komisijai teikia šios direktyvos praktinio įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kaip Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos vienos bendros ataskaitos atskiras skyrius ir kuria remiantis Komisija atliks vertinimą pagal to paties 17a straipsnio 4 dalies nuostatas.

▼B

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

LAIVŲ KATEGORIJOS

(1 straipsnio a punktas)

A. Tolimojo plaukiojimo ar jūrų žvejybos laivai, kurių plaukiojimo nuotolis neribojamas.

B. Tolimojo plaukiojimo ar jūrų žvejybos laivai, nuplaukiantys mažiau nei 150 jūrmylių nuo artimiausio uosto ir turintys reikiamą medicininę įrangą ( 2 ).

C. Uosto laivai, valtys ir laivai, plaukiojantys netoli nuo kranto ar neturintys uždaros kabinos ekipažui, tik vairininko būdelę.

▼M5
II PRIEDAS

Medicininės atsargos (neišsamus sąrašas) (*)

(1 straipsnio d punktas)

(*) Pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės gali išskirtinėmis aplinkybėmis apsvarstyti galimybę dėl tinkamai pagrįstų priežasčių naudoti alternatyvius vaistus ar medicininę įrangą

I.    VAISTAI 

Laivų kategorijos

 

A

B

C

1. Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys

 

 

 

a) širdies ir kraujo apytakos simpatomimetikai

x

x

 

b) preparatai nuo stenokardijos

x

x

x

c) diuretikai

x

x

 

d) antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų

x

x

 

e) vaistai nuo hipertonijos

x

x

 

2. Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys

 

 

 

a) vaistai nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos sutrikimų

 

 

 

— vaistai nuo skrandžio opos ir gastrito

x

x

 

— antacidiniai gleivinės padengėjai

x

x

 

b) vaistai nuo vėmimo

x

x

 

c) vidurius paleidžiantys vaistai

x

 

 

d) antidiarėjiniai

x

x

x

e) vaistai nuo hemorojaus

x

x

 

3. Analgetikai ir antispazminiai vaistai

 

 

 

a) analgetikai, antipiretikai ir vaistai nuo uždegimų

x

x

x

b) stiprūs analgetikai

x

x

 

c) spazmolitikai

x

x

 

4. Nervų sistemą veikiantys

 

 

 

a) anksiolitikai

x

x

 

b) neuroleptikai

x

x

 

c) vaistai nuo jūros ligos

x

x

x

d) antiepileptikai

x

x

 

5. Antialerginiai ir antianafilaksiniai

 

 

 

a) antihistaminai

x

x

 

b) gliukokortikoidai

x

x

 

6. Kvėpavimo sistemą veikiantys

 

 

 

a) bronchospazminiai vaistai

x

x

 

b) vaistai nuo kosulio

x

x

 

c) vaistai nuo peršalimo ir sinusito

x

x

 

7. Vaistai nuo infekcijos

 

 

 

a) antibiotikai (bent dviejų grupių)

x

x

 

b) preparatai nuo parazitų

x

x

 

c) vakcinos nuo stabligės ir imunoglobulinai

x

x

 

d) vaistai nuo maliarijos (priklausomai nuo laivo buvimo vietos)

x

x

 

8. Infuziniai tirpalai skysčio atstatymui, kalorijų įsisavinimui ir plazmos pakaitalai

x

x

 

9. Išorinio vartojimo vaistai

 

 

 

a) vaistai odai

 

 

 

— antiseptiniai tirpalai

x

x

x

— tepalai su antibiotikais

x

x

 

— tepalai nuo uždegimo ir analgetiniai tepalai

x

x

 

— odos kremai nuo grybelio

x

 

 

— preparatai nuo nudegimų

x

x

x

b) vaistai akims

 

 

 

— su antibiotikais ir nuo uždegimo

x

x

 

— nuskausminantys lašai

x

x

 

— fiziologinis tirpalas akims plauti

x

x

x

— antigliaukominiai ir vyzdį siaurinantys lašai

x

x

 

c) vaistai ausims

 

 

 

— nuskausminantys tirpalai ir tirpalai nuo uždegimo

x

x

 

d) vaistai nuo burnos ir gerklės infekcijų

 

 

 

— tirpalai burnai skalauti su antiseptikais

x

x

 

e) vietiniai anestetikai

 

 

 

— šaldantys vietiniai anestetikai

x

 

 

— vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

x

x

 

II.    MEDICININĖ ĮRANGA 

Laivų kategorijos

 

A

B

C

1. Gaivinimo priemonės

 

 

 

— reanimacinis maišas Ambu (ar lygiavertis); su didelėmis, vidutinėmis ir mažomis kaukėmis

x

x

 

— deguonies tiekimo prietaisai su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį ar deguonies talpas (1)

x

x

 

— mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

x

x

 

2. Tvarstymo ir siuvimo priemonės

 

 

 

— turniketai

x

x

x

— vienkartiniai siūlai žaizdoms siūti ar krepšelis su siūlais ir adatomis

x

x

 

— lipnūs elastiniai tvarsčiai

x

x

x

— marlės atraižos

x

x

 

— marliniai tamponai pirštui tvarstyti

x

 

 

— sterilūs marlės kompresai

x

x

x

— sterili paklodė nudegusiesiems

x

x

 

— trikampiai raiščiai rankai parišti

x

x

 

— vienkartinės pirštinės

x

x

x

— lipnūs tvarsčiai

x

x

x

— sterilūs spaudžiantys tvarsčiai

x

x

x

— lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

x

x

x

— netirpstantys siūlai su adatomis

x

 

 

— vazelininiai tamponai

x

x

 

3. Instrumentai

 

 

 

— vienkartiniai skalpeliai

x

 

 

— dėžė instrumentams iš tinkamos medžiagos

x

x

 

— žirklės

x

x

 

— anatominiai pincetai

x

x

 

— spaustukai kraujavimui sulaikyti

x

x

 

— adatkotis

x

 

 

— vienkartiniai skutimo peiliukai

x

 

 

4. Tikrinimo ir tyrimo priemonės

 

 

 

— vienkartiniai liežuvio laikikliai

x

x

 

— indikacinės juostelės šlapimui tirti

x

 

 

— temperatūros lapai

x

 

 

— medicininės paklodės tuštinimuisi

x

x

 

— stetoskopas

x

x

 

— sfigmomanometras

x

x

 

— medicininis termometras

x

x

 

— hipoterminis termometras

x

x

 

— greitasis maliarijos testas (priklausomai nuo laivo buvimo vietos)

x

x

 

5. Instrumentai injekcijoms, perfuzijai, punkcijai ir kateterizavimui

 

 

 

— instrumentai šlapimo pūslei drenuoti (tinkami vyrams ir moterims)

x

 

 

— intraveninės infuzijos rinkinys

x

x

 

— vienkartiniai švirkštai ir adatos

x

x

 

6. Bendros medicininės priemonės

 

 

 

— asmeninė apsauginė medicinos ir slaugos įranga

x

x

 

— indas tuštinimuisi lovoje

x

 

 

— guminė šildyklė

x

 

 

— medicininė antis

x

 

 

— pūslė ledui

x

 

 

7. Imobilizavimas ir įtvarai

 

 

 

— skirtingo dydžio įtvarų galūnėms rinkinys

x

x

 

— apykaklė kaklui imobilizuoti

x

x

 

8. Dezinfekcija, vabzdžių naikinimas ir profilaktika

 

 

 

— mišinys vandeniui dezinfekuoti

x

 

 

— skystis vabzdžiams naikinti

x

 

 

— milteliai vabzdžiams naikinti

x

 

 

(1)   Naudojami nacionalinės teisės aktuose nurodytomis sąlygomis ir (arba) pagal nusistovėjusią tvarką.

III.    PRIEŠNUODŽIAI1. Vaistai

— bendrieji

— širdies ir kraujagyslių sistemai

— skrandžio ir žarnyno sistemai

— nervų sistemai

— kvėpavimo sistemai

— nuo infekcijos

— išorinio vartojimo

2. Medicininė įranga

— būtina deguoniui tiekti (įskaitant reikalingą remontui atlikti)

Pastaba.

Siekdamos tiksliai įgyvendinti III skirsnį, valstybės narės gali atsižvelgti į IMO Pirmosios pagalbos vadovą, naudojamą nelaimingų atsitikimų, susijusių su pavojingomis prekėmis, atvejais (MFAG), kuris yra 1990 metų suvestinėje IMO Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso atnaujintoje versijoje.

Įgyvendinant 8 straipsnį, III skirsnis gali būti keičiamas atsižvelgiant, inter alia, ir į naujus MFAG duomenis.

▼B
III PRIEDAS

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

(1 straipsnio e punktas ir 3 straipsnio 1 dalis)

Turi būti atsižvelgiama į šiame priede išvardytas medžiagas, nepriklausomai nuo jų gabenimo laive formos, net jei tai būtų atliekos ar krovinio likučiai.

 Sprogstamosios medžiagos ir daiktai,

 Dujos: suslėgtos, suskystintos ar spaudimu ištirpintos,

 Degūs skysčiai,

 Degios kietosios medžiagos,

 Savaime užsidegančios medžiagos,

 Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria degias dujas,

 Degiosios medžiagos,

 Organiniai peroksidai,

 Toksiškos medžiagos,

 Infekcinės medžiagos,

 Radioaktyviosios medžiagos,

 Ėsdinančios medžiagos,

 Įvairios pavojingos medžiagos, t. y. bet kurios kitos medžiagos, kurios, kaip patirtis parodė arba gali parodyti, yra pavojingos tiek, kad reikia taikyti 3 straipsnio nuostatas.

Pastaba

Siekdamos tiksliai įgyvendinti šį priedą, valstybės narės gali atsižvelgti į 1990 metų suvestinę IMOTarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso versiją.

Įgyvendinant 8 straipsnį šis priedas gali būti keičiamas atsižvelgiant, inter alia, ir į naujus IMOTarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso duomenis.

▼M5
IV PRIEDAS

Bendra laivo medicininių atsargų kontrolės schema

(2 straipsnio 1 dalies c punktas, 3 straipsnio 3 dalis)

A SKIRSNIS

A KATEGORIJOS LAIVAI

I.    Informacija apie laivą

Pavadinimas: …

Vėliava: …

Uostas, kuriame įregistruotas laivas: …

II.    Medicininės atsargos 

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)

1. VAISTAI

1.1. Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys

 

a) širdies ir kraujo apytakos simpatomimetikai

0

0

0

b) preparatai nuo stenokardijos

0

0

0

c) diuretikai

0

0

0

d) antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų

0

0

0

e) vaistai nuo hipertonijos

0

0

0

1.2. Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys

 

 

 

a) vaistai nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos sutrikimų

0

0

0

— vaistai nuo skrandžio opos ir gastrito

0

0

0

— antacidiniai gleivinės padengėjai

0

0

0

b) vaistai nuo vėmimo

0

0

0

c) vidurius paleidžiantys vaistai

0

0

0

d) antidiarėjiniai

0

0

0

e) vaistai nuo hemorojaus

0

0

0

1.3. Analgetikai ir antispazminiai vaistai

 

 

 

a) analgetikai, antipiretikai ir vaistai nuo uždegimų

0

0

0

b) stiprūs analgetikai

0

0

0

c) spazmolitikai

0

0

0

1.4. Nervų sistemą veikiantys

 

 

 

a) anksiolitikai

0

0

0

b) neuroleptikai

0

0

0

c) vaistai nuo jūros ligos

0

0

0

d) antiepileptikai

0

0

0

1.5. Antialerginiai ir antianafilaksiniai

 

 

 

a) antihistaminai

0

0

0

b) gliukokortikoidai

0

0

0

1.6. Kvėpavimo sistemą veikiantys

 

 

 

a) bronchospazminiai vaistai

0

0

0

b) vaistai nuo kosulio

0

0

0

c) vaistai nuo peršalimo ir sinusito

0

0

0

1.7. Vaistai nuo infekcijos

 

 

 

a) antibiotikai (bent dviejų grupių)

0

0

0

b) preparatai nuo parazitų

0

0

0

c) vakcinos nuo stabligės ir imunoglobulinai

0

0

0

d) vaistai nuo maliarijos (priklausomai nuo laivo buvimo vietos)

0

0

0

1.8. Infuziniai tirpalai skysčio atstatymui, kalorijų įsisavinimui ir plazmos pakaitalai

0

0

0

1.9. Išorinio vartojimo vaistai

 

 

 

a) vaistai odai

0

0

0

— antiseptiniai tirpalai

0

0

0

— tepalai su antibiotikais

0

0

0

— tepalai nuo uždegimo ir analgetiniai tepalai

0

0

0

— odos kremai nuo grybelio

0

0

0

— preparatai nuo nudegimų

0

0

0

b) vaistai akims

0

0

0

— su antibiotikais ir nuo uždegimo

0

0

0

— nuskausminantys lašai

0

0

0

— fiziologinis tirpalas akims plauti

0

0

0

— antigliaukominiai ir vyzdį siaurinantys lašai

0

0

0

c) vaistai ausims

0

0

0

— nuskausminantys tirpalai ir tirpalai nuo uždegimo

0

0

0

d) vaistai nuo burnos ir gerklės infekcijų

0

0

0

— Tirpalai burnai skalauti su antiseptikais

0

0

0

e) vietiniai anestetikai

0

0

0

— šaldantys vietiniai anestetikai

0

0

0

— vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

0

0

0

2. MEDICININĖ ĮRANGA

2.1. Gaivinimo priemonės

 

— reanimacinis maišas Ambu (ar lygiavertis); su didelėmis, vidutinėmis ir mažomis kaukėmis

0

0

0

— deguonies tiekimo prietaisai su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį ar deguonies talpas (1)

0

0

0

— mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

0

0

0

2.2. Tvarstymo ir siuvimo priemonės

— turniketai

0

0

0

— vienkartiniai siūlai žaizdoms siūti ar krepšelis su siūlais ir adatomis

0

0

0

— lipnūs elastiniai tvarsčiai

0

0

0

— marlės atraižos

0

0

0

— marliniai tamponai pirštui tvarstyti

0

0

0

— sterilūs marlės kompresai

0

0

0

— sterili paklodė nudegusiesiems

0

0

0

— trikampiai raiščiai rankai parišti

0

0

0

— vienkartinės pirštinės

0

0

0

— lipnūs tvarsčiai

0

0

0

— sterilūs spaudžiantys tvarsčiai

0

0

0

— lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

0

0

0

— netirpstantys siūlai su adatomis

0

0

0

— vazelininiai tamponai

0

0

0

2.3. Instrumentai

— vienkartiniai skalpeliai

0

0

0

— dėžė instrumentams iš tinkamos medžiagos

0

0

0

— žirklės

0

0

0

— anatominiai pincetai

0

0

0

— spaustukai kraujavimui sulaikyti

0

0

0

— adatkotis

0

0

0

— vienkartiniai skutimo peiliukai

0

0

0

2.4. Tikrinimo ir tyrimo priemonės

0

0

0

— vienkartiniai liežuvio laikikliai

0

0

0

— indikacinės juostelės šlapimui tirti

0

0

0

— temperatūros lapai

0

0

0

— medicininės paklodės tuštinimuisi

0

0

0

— stetoskopas

0

0

0

— sfigmomanometras

0

0

0

— medicininis termometras

0

0

0

— hipoterminis termometras

0

0

0

— greitasis maliarijos testas (priklausomai nuo laivo buvimo vietos)

0

0

0

2.5. Instrumentai injekcijoms, perfuzijai, punkcijai ir kateterizavimui

0

0

0

— instrumentai šlapimo pūslei drenuoti (tinkami vyrams ir moterims)

0

0

0

— intraveninės infuzijos rinkinys

0

0

0

— vienkartiniai švirkštai ir adatos

0

0

0

2.6. Bendros medicininės priemonės

0

0

0

— asmeninė apsauginė medicinos ir slaugos įranga

0

0

0

— indas tuštinimuisi lovoje

0

0

0

— guminė šildyklė

0

0

0

— medicininė antis

0

0

0

— pūslė ledui

0

0

0

2.7. Imobilizavimas ir įtvarai

0

0

0

— skirtingo dydžio įtvarų galūnėms rinkinys

0

0

0

— apykaklė kaklui imobilizuoti

0

0

0

2.8. Dezinfekcija, vabzdžių naikinimas ir profilaktika

0

0

0

— mišinys vandeniui dezinfekuoti

0

0

0

— skystis vabzdžiams naikinti

0

0

0

— milteliai vabzdžiams naikinti

0

0

0

3. PRIEŠNUODŽIAI

3.1. Bendrieji

0

0

0

3.2. Širdies ir kraujagyslių sistemai

0

0

0

3.3. Skrandžio ir žarnyno sistemai

0

0

0

3.4. Nervų sistemai

0

0

0

3.5. Kvėpavimo sistemai

0

0

0

3.6. Nuo infekcijos

0

0

0

3.7. Išorinio vartojimo

0

0

0

3.8. Kita

0

0

0

3.9. Būtini deguoniui tiekti (įskaitant reikalingą remontui atlikti)

0

0

0

(1)   Naudojami nacionalinės teisės aktuose nurodytomis sąlygomis ir (arba) pagal nusistovėjusią tvarką.

Pasirašymo vieta ir data: …

Kapitono parašas: …

Kompetentingo asmens ar institucijos oficialus leidimas: …

B SKIRSNIS

B KATEGORIJOS LAIVAI

I.    Informacija apie laivą

Pavadinimas: …

Vėliava: …

Uostas, kuriame įregistruotas laivas: …

II.    Medicininės atsargos 

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)

1. VAISTAI

1.1. Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys

 

a) širdies ir kraujo apytakos simpatomimetikai

0

0

0

b) preparatai nuo stenokardijos

0

0

0

c) diuretikai

0

0

0

d) antihemoraginiai, įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų

0

0

0

e) vaistai nuo hipertonijos

0

0

0

1.2. Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys

 

 

 

a) vaistai nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos sutrikimų

0

0

0

— vaistai nuo skrandžio opos ir gastrito

0

0

0

— antacidiniai gleivinės padengėjai

0

0

0

b) vaistai nuo vėmimo

0

0

0

c) antidiarėjiniai

0

0

0

d) vaistai nuo hemorojaus

0

0

0

1.3. Analgetikai ir antispazminiai vaistai

 

 

 

a) analgetikai, antipiretikai ir vaistai nuo uždegimų

0

0

0

b) stiprūs analgetikai

0

0

0

c) spazmolitikai

0

0

0

1.4. Nervų sistemą veikiantys

 

 

 

a) anksiolitikai

0

0

0

b) neuroleptikai

0

0

0

c) vaistai nuo jūros ligos

0

0

0

d) antiepileptikai

0

0

0

1.5. Antialerginiai ir antianafilaksiniai

 

 

 

a) antihistaminai

0

0

0

b) gliukokortikoidai

0

0

0

1.6. Kvėpavimo sistemą veikiantys

 

 

 

a) bronchospazminiai vaistai

0

0

0

b) vaistai nuo kosulio

0

0

0

c) vaistai nuo peršalimo ir sinusito

0

0

0

1.7. Vaistai nuo infekcijos

 

 

 

a) antibiotikai (bent dviejų grupių)

0

0

0

b) preparatai nuo parazitų

0

0

0

c) vakcinos nuo stabligės ir imunoglobulinai

0

0

0

d) vaistai nuo maliarijos (priklausomai nuo laivo buvimo vietos)

0

0

0

1.8. Infuziniai tirpalai skysčio atstatymui, kalorijų įsisavinimui ir plazmos pakaitalai

0

0

0

1.9. Išorinio vartojimo vaistai

 

 

 

a) vaistai odai

0

0

0

— antiseptiniai tirpalai

0

0

0

— tepalai su antibiotikais

0

0

0

— tepalai nuo uždegimo ir analgetiniai tepalai

0

0

0

— preparatai nuo nudegimų

0

0

0

b) vaistai akims

0

0

0

— su antibiotikais ir nuo uždegimo

0

0

0

— nuskausminantys lašai

0

0

0

— fiziologinis tirpalas akims plauti

0

0

0

— antigliaukominiai ir vyzdį siaurinantys lašai

0

0

0

c) vaistai ausims

0

0

0

— nuskausminantys tirpalai ir tirpalai nuo uždegimo

0

0

0

d) vaistai nuo burnos ir gerklės infekcijų

0

0

0

— tirpalai burnai skalauti su antiseptikais

0

0

0

e) vietiniai anestetikai

0

0

0

— vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

0

0

0

2. MEDICININĖ ĮRANGA

2.1. Gaivinimo priemonės

 

— reanimacinis maišas Ambu (ar lygiavertis); su didelėmis, vidutinėmis ir mažomis kaukėmis

0

0

0

— deguonies tiekimo prietaisai su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį ar deguonies talpas (1)

0

0

0

— mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

0

0

0

2.2. Tvarstymo ir siuvimo priemonės

— turniketai

0

0

0

— vienkartiniai siūlai žaizdoms siūti ar krepšelis su siūlais ir adatomis

0

0

0

— lipnūs elastiniai tvarsčiai

0

0

0

— marlės atraižos

0

0

0

— sterilūs marlės kompresai

0

0

0

— sterili paklodė nudegusiesiems

0

0

0

— trikampiai raiščiai rankai parišti

0

0

0

— vienkartinės pirštinės

0

0

0

— lipnūs tvarsčiai

0

0

0

— sterilūs spaudžiantys tvarsčiai

0

0

0

— lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

0

0

0

— vazelininiai tamponai

0

0

0

2.3. Instrumentai

— dėžė instrumentams iš tinkamos medžiagos

0

0

0

— žirklės

0

0

0

— anatominiai pincetai

0

0

0

— spaustukai kraujavimui sulaikyti

0

0

0

2.4. Tikrinimo ir tyrimo priemonės

0

0

0

— vienkartiniai liežuvio laikikliai

0

0

0

— medicininės paklodės tuštinimuisi

0

0

0

— stetoskopas

0

0

0

— sfigmomanometras

0

0

0

— medicininis termometras

0

0

0

— hipoterminis termometras

0

0

0

— greitasis maliarijos testas (priklausomai nuo laivo buvimo vietos)

0

0

0

2.5. Instrumentai injekcijoms, perfuzijai, punkcijai ir kateterizavimui

0

0

0

— intraveninės infuzijos rinkinys

0

0

0

— vienkartiniai švirkštai ir adatos

0

0

0

2.6. Bendros medicininės priemonės

0

0

0

— asmeninė apsauginė medicinos ir slaugos įranga

0

0

0

2.7. Imobilizavimas ir įtvarai

0

0

0

— skirtingo dydžio įtvarų galūnėms rinkinys

0

0

0

— apykaklė kaklui imobilizuoti

0

0

0

3. PRIEŠNUODŽIAI

3.1. Bendrieji

0

0

0

3.2. Širdies ir kraujagyslių sistemai

0

0

0

3.3. Skrandžio ir žarnyno sistemai

0

0

0

3.4. Nervų sistemai

0

0

0

3.5. Kvėpavimo sistemai

0

0

0

3.6. Nuo infekcijos

0

0

0

3.7. Išorinio vartojimo

0

0

0

3.8. Kita

0

0

0

3.9. Būtina deguoniui tiekti (įskaitant reikalingą remontui atlikti)

0

0

0

(1)   Naudojami nacionalinės teisės aktuose nurodytomis sąlygomis ir (arba) pagal nusistovėjusią tvarką.

Pasirašymo vieta ir data: …

Kapitono parašas: …

Kompetentingo asmens ar institucijos oficialus leidimas …

C SKIRSNIS

C KATEGORIJOS LAIVAI

I.    Informacija apie laivą

Pavadinimas: …

Vėliava: …

Uostas, kuriame įregistruotas laivas: …

II.    Medicininės atsargos 

Reikalingi kiekiai

Faktiškai esantys laive kiekiai

Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)

1. VAISTAI

1.1. Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys

 

a) preparatai nuo stenokardijos

0

0

0

1.2. Skrandžio ir žarnyno sistemą veikiantys

 

 

 

a) antidiarėjiniai

0

0

0

1.3. Analgetikai ir antispazminiai vaistai

 

 

 

a) analgetikai, antipiretikai ir vaistai nuo uždegimų

0

0

0

1.4. Nervų sistemą veikiantys

 

 

 

c) vaistai nuo jūros ligos

0

0

0

1.5. Išorinio vartojimo vaistai

 

 

 

a) vaistai odai

0

0

0

— antiseptiniai tirpalai

0

0

0

— preparatai nuo nudegimų

0

0

0

b) vaistai akims

0

0

0

— fiziologinis tirpalas akims plauti

0

0

0

2. MEDICININĖ ĮRANGA

2.1. Tvarstymo ir siuvimo priemonės

— turniketai

0

0

0

— lipnūs elastiniai tvarsčiai

0

0

0

— sterilūs marlės kompresai

0

0

0

— vienkartinės pirštinės

0

0

0

— lipnūs tvarsčiai

0

0

0

— sterilūs spaudžiantys tvarsčiai

0

0

0

— lipnūs siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

0

0

0

3. PRIEŠNUODŽIAI

3.1. Bendrieji

0

0

0

3.2. Širdies ir kraujagyslių sistemai

0

0

0

3.3. Skrandžio ir žarnyno sistemai

0

0

0

3.4. Nervų sistemai

0

0

0

3.5. Kvėpavimo sistemai

0

0

0

3.6. Nuo infekcijos

0

0

0

3.7. Išorinio vartojimo

0

0

0

3.8. Kita

0

0

0

3.9. Būtini deguoniui tiekti (įskaitant reikalingą remontui atlikti)

0

0

0

Pasirašymo vieta ir data: …

Kapitono parašas: …

Kompetentingo asmens ar institucijos oficialus leidimas …

▼B
V PRIEDAS

KAPITONO IR PASKIRTŲ DARBUOTOJŲ MEDICININIS MOKYMAS

(5 straipsnio 3 dalis)

I.

 

1. Pagrindinės fiziologijos, simptomatologijos ir terapijos žinios.

2. Medicininės profilaktikos pagrindai, ypač asmeninė ir kolektyvinė higiena ir pagrindinės profilaktikos priemonės.

3. Sugebėjimas suteikti pirmąją pagalbą ir prižiūrėti, kai kritišku atveju ligonis išlaipinamas iš laivo reiso jūroje metu

Asmuo, atsakingas už gydymą A kategorijos laivuose, turėtų, jei tai įmanoma, turėti darbo ligoninėse patirties.

4. Smulki informacija apie tai, kaip naudotis įvairiomis medicininėmis konsultacijomis per atstumą.

II. Vykdant tokius mokymus reikėtų atsižvelgti į mokymo programas, išsamiai aprašytas atitinkamuose naujausiuose tarptautiniuose dokumentuose.( 1 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

( 2 ) B kategorijai priklauso tolimojo plaukiojimo ir jūrų žvejybos laivai, kurie nuplaukia ne daugiau kaip 175 jūrmyles nuo artimiausio uosto ir turi reikiamą medicininę įrangą ir kurie nuolat nutolę tiek, kad juos galėtų pasiekti malūnsparnių gelbėjimo tarnybos. Tam tikslui kiekviena valstybė narė privalo pateikti naujausią informaciją apie malūnsparnio gelbėjimo tarnybų aptarnaujamas sritis ir apie aplinkybes, kuriomis tos tarnybos veikia:

a) kitoms valstybėms narėms ir Komisijai;

b) laivų, iškėlusių valstybės narės vėliavą arba įregistruotų pagal bendrą jos jurisdikciją, kuriems galėtų būti taikomas šios išnašos pirmasis papunktis, kapitonams; informacija privalo būti išsiųsta tinkamiausiu būdu, pavyzdžiui, per radijo konsultacinius centrus, gelbėjimosi koordinacinius centrus ar pakrantės radijo stotis.

Top