EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R1534-20040501

Consolidated text: Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1534/91 1991 m. gegužės 31 d. dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims draudimo sektoriuje

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1534/2004-05-01

1991R1534 — LT — 01.05.2004 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 1534/91

1991 m. gegužės 31 d.

dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims draudimo sektoriuje

(OL L 143, 7.6.1991, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1/2003 2002 m. gruodžio 16 d.

  L 1

1

4.1.2003
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 1534/91

1991 m. gegužės 31 d.

dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims draudimo sektoriujeEUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 87 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 3 ).

kadangi Sutarties 85 straipsnio 1 dalis pagal šio straipsnio 3 dalį gali būti paskelbta netaikoma kai kurioms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims, jei jos atitinka 85 straipsnio 3 dalies reikalavimus;

kadangi detalios Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės turi būti priimtos reglamentu, priimtu remiantis Sutarties 87 straipsniu;

kadangi draudimo įmonių tarpusavio bendradarbiavimas draudimo sektoriuje iki tam tikro laipsnio yra pageidautinas, siekiant užtikrinti tinkamą šio sektoriaus funkcionavimą, ir tuo pačiu gali paremti vartotojų interesus;

kadangi, taikydama 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4064/89 dėl įmonių koncentracijos kontrolės ( 4 ) Komisijai suteikta teisė vykdyti griežtą klausimų, kylančių iš įmonių koncentracijos, priežiūrą visuose sektoriuose, įskaitant ir draudimo sektorių;

kadangi pagal Sutarties 85 straipsnio 3 dalį suteiktos išimtys savaime negali turėti poveikio Bendrijos ir nacionalinėms nuostatoms, kurios saugo vartotojų interesus draudimo sektoriuje;

kadangi tokiu tikslu sudaromiems susitarimams, priimamiems sprendimams ir suderintiems veiksmams, jeigu jie patenka į Sutarties 85 straipsnio 1 dalyje numatytą draudimą, tam tikromis sąlygomis gali būti suteikta išimtis; kadangi tokia nuostata visų pirma taikoma susitarimams, sprendimams ir suderintų veiksmų rūšims, susijusioms su bendru rizikos įmokų tarifų nustatymu, kuris remiasi bendrai surinktais statistikos duomenimis arba ieškinių skaičiumi, tipinėmis draudimo sutarties sąlygomis, bendrai draudžiamomis tam tikromis rizikos rūšimis, žalos sureguliavimu, saugos priemonių patikrinimu ir patvirtinimu, padidintos rizikos rūšių registravimu ir informavimu apie jas;

kadangi atsižvelgiant į didelį skaičių pranešimų, pateiktų pagal 1962 m. vasario 6 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 17 ( 5 ): pirmąjį reglamentą, įgyvendinantį Sutarties 85 ir 86 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Ispanijos ir Portugalijos Stojimo aktu, siekiant palengvinti Komisijos užduotį, pageidautina, kad būtų galima paskelbti reglamentu, kad Sutarties 85 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos kai kurioms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims;

kadangi turėtų būti nustatyta, kokiomis sąlygomis Komisija, artimai bendradarbiaudama su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, gali naudotis tokiomis teisėmis;

kadangi Komisija, naudodamasi tokiomis teisėmis, turi atsižvelgti ne tik į riziką, kad konkurencija panaikinama didelei atitinkamos rinkos daliai bei į naudą, kurią iš susitarimų galėtų gauti draudėjai, bet taip pat ir į riziką, kurią ribojančių sąlygų paplitimas ir paskolas būstui teikiančių bendrovių veikla galėtų sukelti draudėjams;

kadangi informacijos apie padidintas rizikos rūšis laikymas registre ir jos tvarkymas atliekamas laikantis konfidencialumo apsaugos reikalavimų;

kadangi pagal Tarybos reglamento Nr. 17 6 straipsnį Komisija gali nustatyti, kad pagal Sutarties 85 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas turėtų grįžtamąją galią; kadangi Komisija turėtų turėti teisę priimti tokias nuostatas;

kadangi pagal Tarybos reglamento Nr. 17 7 straipsnį susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams Komisija sprendimu gali suteikti išimtį iš draudimo, ypač jeigu jie pakeisti taip, kad atitiktų Sutarties 85 straipsnio 3 dalies reikalavimus; kadangi pageidautina, kad Komisija būtų suteikta teisė reglamentu suteikti išimtį tokiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, jeigu jie pakeičiami taip, kad juos galima būtų priskirti rūšiai, nurodytai išimtis suteikiančiame reglamente;

kadangi negali būti atmesta galimybė, kad ypatingais atvejais nėra atitikimo Sutarties 85 straipsnio 3 dalyje nustatytoms sąlygoms; kadangi Komisija turi turėti teisę spręsti tokius atvejus pagal Reglamentą Nr. 17, priimdama sprendimą, kuris įsigalios vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

1.  Nepažeisdama Reglamento Nr. 17 taikymo, Komisija gali priimti reglamentą ir, remdamasi Sutarties 85 straipsnio 3 dalimi, paskelbti, kad Sutarties 85 straipsnio 1 dalis netaikoma tokioms draudimo įmonių tarpusavio susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų bei suderintų veiksmų rūšims draudimo sektoriuje, kuriais siekiama bendradarbiauti dėl:

a) bendro rizikos įmokų tarifų nustatymo, kuris remiasi bendrai surinktais statistikos duomenimis arba reikalavimų skaičiumi;

b) bendrų tipinių draudimo sutarties sąlygų nustatymo;

c) bendrai draudžiamų tam tikrų rizikos rūšių;

d) žalos sureguliavimo;

e) saugos priemonių patikrinimo ir patvirtinimo;

f) informacijos apie padidintos rizikos rūšis registravimo ir rinkimo, numatant, kad šių registrų laikymas ir informacijos tvarkymas atliekamas laikantis konfidencialumo apsaugos reikalavimų.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame Komisijos reglamente nustatomos susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšys, kurioms jis taikomas, ypač nurodant:

a) apribojimus arba sąlygas, kurios gali arba negali būti susitarimuose, sprendimuose ir suderintuose veiksmuose;

b) sąlygas, kurios privalo būti įtrauktos į susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus arba kitus reikalavimus, kurių turi būti laikomasi.

2 straipsnis

Bet kuris pagal 1 straipsnį priimtas reglamentas turi būti ribotos trukmės.

Jis gali būti panaikintas arba iš dalies pakeistas, jei pasikeičia aplinkybės, susijusios su faktais, kurie buvo svarbūs priimant reglamentą. Tokiu atveju turi būti nustatytas laikotarpis, per kurį būtų pakeisti susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, kuriems buvo taikomas pirmiau galiojęs reglamentas.

3 straipsnis

Pagal 1 straipsnį priimtame reglamente gali būti numatyta, kad jis turi grįžtamąją galią susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kuriems, minėto reglamento įsigaliojimo dieną, pagal Reglamento Nr. 17 6 straipsnį būtų priimtas sprendimas, turintis grįžtamąją galią.

4 straipsnis

1.  Pagal 1 straipsnį priimtame reglamente gali būti numatyta, kad Sutarties 85 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas tame reglamente nustatytą laikotarpį susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurie jau buvo 1962 m. kovo 13 d. ir kurie neatitinka Sutarties 85 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų, kai:

 per šešis mėnesius nuo minėto reglamento įsigaliojimo dienos jie pakeičiami taip, kad atitiktų minėtas sąlygas pagal tokio reglamento nuostatas,

 ir jeigu apie pakeitimus pranešama Komisijai per minėtame reglamente nustatytą laikotarpį.

Pirmosios pastraipos nuostatos tokiu pat būdu taikomos tokiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurie jau buvo naujų valstybių narių įstojimo dieną, kuriems dėl įstojimo taikoma Sutarties 85 straipsnio 1 dalis ir kurie neatitinka Sutarties 85 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų.

2.  Šio straipsnio 1 dalis taikoma susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, apie kuriuos pagal Reglamento Nr. 17 5 straipsnį turėjo būti pranešta iki 1963 m. vasario 1 d. tik tuo atveju, jeigu apie juos taip buvo pranešta iki tos datos.

Šio straipsnio 1 dalis netaikoma susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurie jau buvo naujos valstybės narės įstojimo dieną, ir kuriems Sutarties 85 straipsnio 1 dalis taikoma dėl valstybės narės įstojimo, apie kuriuos pagal Reglamento Nr. 17 5 ir 25 straipsnius turėjo būti pranešta per šešis mėnesius nuo įstojimo datos, kai apie juos per tą laikotarpį buvo pranešta.

3.  Pagal šio straipsnio 1 dalį priimtomis nuostatomis negalima remtis nagrinėjant veiklą, vykdomą šio reglamento, priimto pagal 1 straipsnį, įsigaliojimo dieną. Jomis taip pat negalima remtis grindžiant ieškinius atlyginti nuostolius iš trečiųjų šalių.

5 straipsnis

Jeigu Komisija siūlo priimti reglamentą, ji turi paskelbti jo projektą, kad visi suinteresuoti asmenys ir organizacijos per jos nustatytą laikotarpį, ne trumpesnį kaip mėnuo, galėtų pateikti savo pastabas.

6 straipsnis

1.  Komisija konsultuojasi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu:

a) prieš paskelbdama reglamento projektą;

b) prieš patvirtindama reglamentą.

2.  Taikomos Reglamento Nr. 17 10 straipsnio 5 ir 6 dalys dėl konsultacijos su Patariamuoju komitetu. Tačiau bendri susitikimai su Komisija vyksta ne anksčiau kaip praėjus vienam mėnesiui nuo pranešimo apie tokių susirinkimų šaukimą išsiuntimo.

▼M1 —————

▼B

8 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip po šešių metų nuo 1 straipsnyje numatytos Komisijos reglamento įsigaliojimo dienos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento veikimą, pridėdama pasiūlymus dėl jo pakeitimo, kurio gali prireikti atsižvelgiant į įgytą patirtį.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL C 16, 1990 1 23, p. 13.

( 2 ) OL C 260, 1990 10 15, p. 57.

( 3 ) OL C 182, 1990 7 23, p. 27.

( 4 ) OL L 395, 1989 12 30, p. 1.

( 5 ) OL 13, 1962 2 21, p. 204/62.

Top