EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990L0269-20190726

Consolidated text: Tarybos Direktyva 1990 m. gegužės 29 d. dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (90/269/EEB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/2019-07-26

01990L0269 — LT — 26.07.2019 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA

1990 m. gegužės 29 d.

dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(90/269/EEB)

(OL L 156 1990.6.21, p. 9)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/30/EB Tekstas svarbus EEE 2007 m. birželio 20 d.

  L 165

21

27.6.2007

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019




▼B

TARYBOS DIREKTYVA

1990 m. gegužės 29 d.

dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(90/269/EEB)



I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Objektas

1.  Šia, ketvirtąja atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, nustatomi būtiniausi sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai, taikomi krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai darbuotojams gresia pavojus susižeisti nugarą.

2.  Visos Direktyvos 89/391/EEB nuostatos taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

2 straipsnis

Apibrėžimas

Šioje direktyvoje „krovinių krovimas rankomis“ — bet koks krovinio gabenimas ar nešimas, kai vienas ar keli darbuotojai kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo specifikacijų ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia pavojų darbuotojams susižeisti nugarą.



II SKIRSNIS

DARBDAVIŲ PAREIGOS

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  Darbdavys imasi tinkamų organizacinių veiksmų arba naudoja tinkamas priemones, ypač mechaninius įrenginius, kad kroviniams krauti nereikėtų naudoti darbuotojų rankų darbo.

2.  Jei kraunant krovinius negalima išsiversti be darbuotojų rankų darbo, darbdavys imasi tinkamų organizacinių veiksmų, naudoja tinkamas priemones arba aprūpina darbuotojus tokiomis priemonėmis, kad atsižvelgiant į I priedą būtų sumažinta rizika, kylanti kraunant krovinius rankomis.

4 straipsnis

Darbo vietų organizavimas

Visada, kai kraunant krovinius negalima išsiversti be darbuotojų rankų darbo, darbdavys įrengia darbo vietas taip, kad šis darbas būtų kuo saugesnis bei tausotų sveikatą, ir:

a) įvertina, jei įmanoma iš anksto, tokiai darbo rūšiai būdingas sveikatos ir saugos sąlygas ir pirmiausia ištiria krovinių specifikacijas atsižvelgiant į I priedą;

b) imdamasis tinkamų priemonių stengiasi, kad būtų išvengta pirmiausia darbuotojų nugaros sužeidimo rizikos ar ji būtų sumažinta, ypač atsižvelgdamas į darbo aplinkos specifikacijas ir darbo reikalavimus pagal I priedą.

5 straipsnis

Nuorodos į II priedą

Norint įgyvendinti Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio 3 dalies b punktą, 14 ir 15 straipsnius, atsižvelgiama į II priedą.

6 straipsnis

Informacija ir darbuotojų mokymas

1.  Nepažeidžiant Direktyvos 89/391/EEB 10 straipsnio, darbuotojai ir (arba) jų atstovai informuojami apie visas priemones, kurios bus įgyvendintos pagal šią direktyvą, siekiant užtikrinti saugą ir apsaugoti sveikatą.

Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) jų atstovai gautų bendruosius nurodymus ir, jei įmanoma, tikslią informaciją apie:

 krovinio svorį,

 sunkiausios krovinio pusės gravitacijos centrą, kai krovinys yra sukrautas ekscentriškai.

2.  Nepažeisdami Direktyvos 83/391/EEB 12 straipsnio, darbdaviai privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų papildomai mokomi kaip teisingai elgtis su kroviniais, bei būtų informuojami apie riziką, su kuria jie gali susidurti ypač tada, kai atsižvelgiant į I ir II priedus šie darbai yra neteisingai atliekami.

7 straipsnis

Darbuotojų konsultavimas ir jų dalyvavimas

Darbuotojai ir (arba) jų atstovai konsultuojami bei dalyvauja sprendžiant šioje direktyvoje ir jos prieduose minimus klausimus vadovaujantis Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsniu.



III SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

▼M2

8 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias apie krovinių krovimą rankomis, Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų daliniai pakeitimai.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir saugai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 8b straipsnyje numatyta procedūra.

▼M2

8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( 1 ) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

8b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 8a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

▼B

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 31 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kad šių direktyvų.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinių teisės aktų, kuriuos jos priėmė arba priima šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

▼M1 —————

▼B

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.




I PRIEDAS ( *1 )

PAMATINIAI FAKTORIAI

(3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio a ir b punktai, 6 straipsnio 2 dalis)

1. Krovinio specifikacijos

Keldamas krovinį rankomis, pirmiausia darbuotojas gali susižeisti nugarą, jei krovinys:

 pernelyg sunkus ar pernelyg didelis,

 griozdiškas ar nepatogus paimti,

 nestabilus arba jo turinys gali judėti,

 padėtas taip, kad jį reikia laikyti arba juo manipuliuoti per atstumą nuo liemens, liemenį lenkti arba sukti,

 dėl savo matmenų ir (arba) konsistencijos gali sužeisti su juo susidūrusius darbuotojus.

2. Fizinės jėgos naudojimas

Naudojant fizinę jėgą, gali kilti pavojus susižeisti nugarą, jei:

 dirbama pernelyg energingai,

 atliekami tik sukamieji liemens judesiai,

 krovinys gali netikėtai pajudėti,

 dirbama esant nestabiliai kūno laikysenai.

3. Darbo aplinkos specifikacijos

Darbo aplinkos specifikacijos pirmiausia gali padidinti nugaros susižalojimo pavojų, jei:

 nėra pakankamai erdvės, ypač į viršų, darbui atlikti,

 grindys nelygios, gresia pavojus suklupti arba grindys yra slidžios darbuotojų avalynei,

 darbo vieta ar darbo aplinka netinkami kroviniams krauti, nes nesaugus aukštis ir netinkama darbuotojų kūno padėtis,

 grindų ar darbo vietos paviršiaus aukštis nelygus ir kroviniu tenka manipuliuoti skirtinguose aukščiuose,

 grindys ar pėdų atrama nestabilios,

 netinkama temperatūra, drėgmė ir ventiliacija.

4. Darbo reikalavimai

Darbuotojams pirmiausia gali grėsti pavojus susižaloti nugarą, jei keliamas vienas ar daugiau šių reikalavimų:

 naudojant fizinę jėgą, pernelyg dažnai ar pernelyg ilgam įtempiamas stuburas,

 nepakankamai pailsi kūnas ar nepakanka poilsio pertraukų,

 pernelyg ilgi kėlimo, nuleidimo ar nešimo atstumai,

 darbuotojas negali pakeisti procese numatyto darbo tempo.




II PRIEDAS ( *2 )

INDIVIDUALŪS RIZIKOS VEIKSNIAI

(5 straipsnis, 6 straipsnio 2 dalis)

Darbuotojui gali grėsti pavojus, jei jis:

 šių darbų fiziškai negali atlikti,

 dėvi netinkamą aprangą, apavą ar naudoja netinkamus asmeninius daiktus,

 neturi reikiamų ar tinkamų žinių arba yra neapmokyti.



( 1 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

( *1 ) Norint išanalizuoti keletą veiksnių, vienu metu galima remtis įvairiais veiksniais, nurodytais I ir II prieduose.

( *2 ) Norint išanalizuoti keletą veiksnių, vienu metu galima remtis įvairiais veiksniais, nurodytais I ir II prieduose.

Top