EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01985R3703-20060728

Consolidated text: Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 3703/85 1985 m. gruodžio 23 d. nustatantis išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3703/2006-07-28

1985R3703 — LT — 28.07.2006 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3703/85

1985 m. gruodžio 23 d.

nustatantis išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles

(OL L 351, 28.12.1985, p.63)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3506/89 1989 m. lapkričio 23 d.

  L 342

11

24.11.1989

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1115/2006 2006 m. liepos 20 d.

  L 199

6

21.7.2006
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3703/85

1985 m. gruodžio 23 d.

nustatantis išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisyklesEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1981 m. gruodžio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3796/81 dėl bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo ( 1 ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktu, ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1976 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 103/76, nustatantį bendrus prekybos standartus tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims ( 2 ), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3396/85 ( 3 ), ypač į jo 6, 8 ir 8a straipsnius,

kadangi įgyta patirtis parodė, kad reikia patikslinti tam tikras bendrų prekybos standartų, nustatytų Reglamentu (EEB) Nr. 103/76, taikymo nuostatas, norint užtikrinti, kad būtų kiek suvienodintas šių standartų taikymas valstybėse narėse;

kadangi silkės ir skumbrės rūšiuotinos įvertinant mėginius, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 103/76 8a straipsnyje, taip, kad būtų užtikrintas Bendrijos standartų šioms rūšims laikymasis; kadangi norint užtikrinti, kad žuvų rūšiavimo įvertinant mėginius, rezultatų taikymo išplėtimas visoms kitoms žuvų partijoms būtų pagrįstas, turėtų būti aiškiai nustatytas reikiamų paimti mėginių skaičius, kiekvieno mėginio svoris arba tūris bei rūšiavimo ir parduodamų žuvų partijų svorio nustatymo būdai, atsižvelgiant į skirtingus produktų pateikimo parduoti būdus;

kadangi norint padėti pagerinti žuvų, kurioms rūšiuoti taikoma mėginių sistema, kokybę ir užkirsti kelią parduoti ne visai šviežią žuvį, atitinkamos valstybės narės privalo nustatyti kontrolės priemones, kurios apimtų ir laivų, iškraunančių krante tokią žuvį, laikymo įrenginių patikrinimus;

kadangi šiame reglamente numatytoms priemonėms atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ,1 straipsnis

Šis reglamentas nustato išsamias atitikimo bendriems prekybos standartams, nustatytiems Reglamentu (EEB) Nr. 103/76 rūšiuojant ir sveriant tam tikras rūšis, kontrolės taisykles.

2 straipsnis

Žuvų partija laikoma esanti vienodos sudėties, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 103/76 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje, jeigu ne daugiau kaip 10 % bendro žuvų partijos kiekio priskiriama šviežumo ar dydžio žuvų kategorijoms, kurios žemesnės ir (arba) aukštesnės už prieš tai nustatytą atitinkamai žuvų dėžei arba žuvų partijai kategoriją.

3 straipsnis

Kai iš laivo krante iškrauto atitinkamo produkto kiekiai rūšiuojami pagal dydį, bendri partijų, laikytinų mažomis partijomis, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 103/76 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje, kiekiai neturėtų viršyti 100 kg atitinkamo produkto, iškraunamo iš laivo ir kurį ketinama parduoti pagal išankstinį nustatymą. Tačiau valstybės narės kompetentingos institucijos turi teisę nustatyti mažesnį kaip 100 kg kiekį, jeigu to reikia dėl konkrečių gamybos ir pardavimo sąlygų.

4 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų veiksmų užtikrinti, kad produktų rūšiavimas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 103/76 nuostatų negalėtų būti pakeistas dėl produkto pirminio pardavimo pasiūlymo, išskyrus kai tai kontroliuoja kompetentingos institucijos.

5 straipsnis

Norint užtikrinti, kad standartinių dėžių turinys atitinka deklaruojamą šių dėžių turinį, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 103/76 8 straipsnio 4 dalyje, ne mažiau kaip vieną dėžę iš šimto privalu pasverti nepažeidžiant griežtesnių nacionalinių nuostatų arba prekybos taisyklių, taikomų valstybėse narėse. Neto svoris, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 103/76 8 straipsnio 5 dalyje, už nurodytą arba numanomą svorį gali būti 5 % didesnis arba mažesnis, atsižvelgiant į griežtesnes nacionalines komercinės teisės nuostatas.

▼M1

6 straipsnis

Rūšiuojama ir dydžio bei šviežumo kategorijos nustatomos, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 103/76 7–8 straipsniuose per protingą laiką, kad iki pirminio pasiūlymo produktą parduoti būtų palengvintas Reglamento (EEB) Nr. 3796/81 4 straipsnyje numatytas patikrinimas.

7 straipsnis

1.  II priede išvardintų rūšių žuvys suskirstomos į įvairias šviežumo ir dydžio kategorijas remiantis mėginių sistema, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 103/76 9 straipsnyje, laikantis kitomis šio straipsnio dalimis ir 8 straipsniu nustatytos tvarkos.

2.  Mėginiai imami taip, kad jie būtų tipiniai atitinkamai partijai, atsižvelgiant į valstybėse narėse šiuo klausimu taikomą komercinę veiklą. Mėginiai imami nuolat, atsižvelgiant į paimtinų mėginių svorį ir bendrą siūlomą parduoti kiekį.

3.  Mėginiai imami iš parduoti siūlomo kiekio, kaip pateikta toliau, numatant, kad mėginių svoris sudaro ne mažiau kaip 0,08 % viso kiekio, didesnio negu 100 tonų, svorio:Parduoti pasiūlytas kiekis

(tonomis)

Mažiausias imtinas mėginio svoris

(kg)

Mažiau negu 5

8

5 arba daugiau, bet mažesnis kaip 15

20

15 arba daugiau, bet mažesnis kaip 40

40

40 arba daugiau, bet mažesnis kaip 60

60

60 arba daugiau, bet mažesnis kaip 80

80

80 arba daugiau, bet mažesnis kaip 100

100

100 arba daugiau

120

4.  Kai iškraunama iš laivo su įrengtais rezervuarais žuvims laikyti, mėginiai imami iš kiekvieno rezervuaro, atsižvelgiant į minėtas nuostatas.

8 straipsnis

1.  Vi sos kiekvieno mėginio žuvys rūšiuojamos laikantis Reglamento (EEB) Nr. 103/76 nuostatų. Žuvų šviežumas nustatomas atsižvelgiant į to reglamento A priedo I punkte nustatytus kriterijus.

Parduoti numatyti kiekiai vėliau skirstomi į tas pačias kategorijas, kurios nustatytos suskirsčius mėginių žuvis, jeigu po kiekių vizualinio tikrinimo nekyla abejonių dėl mėginio tipiškumo.

Leidžiami 2 straipsnyje numatyti dydžio ir šviežumo nuokrypiai.

2.  Jeigu iš mėginio paaiškėja, kad:

a) ištirtų žuvų dalis, sudaranti daugiau kaip 10 % mėginio kiekio, priskirtina B kategorijai, mažiausias mėginio svoris privalo būti ne mažiau kaip du kartus didesnis už 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą svorį. Atitinkamas žuvų kiekis taip pat ištiriamas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 103/76 A priedo II punkte nurodytų kriterijų. Nurodytus kiekius galima priskirti aukštesnei negu B kategorijai, jeigu visų antro mėginio žuvų kokybė yra aukštesnė nei B kategorijos;

b) ištirtų žuvų dalis neatitinka reikalavimų, nustatytų žuviai, parduodamai žmonėms vartoti, šių kiekių pirmiau nurodytam tikslui negalima naudoti, išskyrus tuos atvejus, jeigu skirstant į kategorijas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 103/76 6, 7 ir 8 straipsnių nuostatų paaiškėja, kad dalis žuvų gali būti parduota žmonėms vartoti;

c) nedideli kiekiai gali būti nevienodo šviežumo ir būti sudaryti iš įvairaus dydžio žuvų, papildomo imtino mėginio svorį nustato Reglamento (EEB) Nr. 103/76 11 straipsnyje nurodyti ekspertai.

3.  Jeigu po vizualinio žuvų tikrinimo paaiškėja, kad laive jos laikytos neatsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 103/76 6 straipsnio 6 dalies nuostatas, taikomas šio straipsnio 2 dalies a pastraipoje nustatytas įvertinimo būdas.

9 straipsnis

Valstybės narės nuolat atliekamais patikrinimais užtikrina, kad laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 103/76 nuostatų kalbant apie produktus, rūšiuojamus laikantis mėginių ėmimo tvarkos.

10 straipsnis

▼B

1.  Norint nustatyti parduoti pateikto kiekio svorį, ir iškraunami kiekiai arba ir pakrauta gavėjo priemonė ar automobilis turi būti pasveriami.

Jeigu taip negalima pasverti, iškrauto kiekio svoris apskaičiuojamas pridedant standartinių dėžių, į kurias kiekius reikia sukrauti, turinį. Tačiau šioms standartinėms dėžėms papildomai sveriami mėginiai.

2.  Jeigu kiekis pateikiamas standartinėse dėžėse iš anksto nustatytam pardavimui viešame aukcione, sveriama laikantis 5 straipsnio nuostatų.

3.  Iš kranto į laivus perkrautas žuvų kiekis apskaičiuojamas taikant I priede nurodytus koeficientus:

 iš vienos pusės koeficientus taikant sugavimų, kuriuos gali patalpinti kiekvienas laivas, tūriui arba kiekvieno rezervuaro žuvims laikyti turiniui, išmatuotų naudojant atitinkamas technines priemones,

 iš kitos pusės žuvų kiekio, perkrauto į apdorojimo laivą, tūriui, išmatuotam gavėjo priemonėmis, patvirtintomis atitinkamos valstybės narės įstaigos, atsakingos už svorius ir matus.

▼M1

11 straipsnis

▼B

Valstybės narės, laikydamosi mėginių sistemos nuostatų, imasi būtinų priemonių užtikrinti:

 kad visuose laivuose būtų atitinkamos priemonės ir jas laivai naudotų nurodytų produktų kokybei išlaikyti laikantis Reglamente (EEB) Nr. 103/76 nustatytų kriterijų,

 kiek tai susiję su laivais, kuriuose yra rezervuarai žuvims laikyti, rezervuarai būtų tinkamai valomi, kad temperatūra rezervuaruose būtų tinkama žuvims laikyti ir kad šią temperatūrą būtų galima užfiksuoti,

 kad visi parduoti kiekiai būtų registruojami, nurodant jų šviežumo ir dydžio kategoriją. Įrašai ►M1  10 straipsnio ◄ 1 dalyje nurodytu atveju pagrindžiami atitinkamo laivo kapitono bei pirkėjo pasirašytais pateisinamaisiais dokumentais ir ►M1  10 straipsnio ◄ 3 dalyje nurodytu atveju – pasirašytais atitinkamo laivo kapitono.

▼M1

12 straipsnis

▼B

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
▼M1

I PRIEDAS

▼BRūšis

Dydis (1)

Tūris

(m3)

Koeficientas

Silkė

1

2

3

right accolade

1

0,86

Skumbrė

1

2

3

right accolade

1

0,8

▼M2

Šprotai

1

1

0,92

(1)   Dydžio kategorijos apibrėžtos laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3796/81 2 straipsnio.

▼M1
II PRIEDAS

1.

Silkės (Clupea harengus).

2.

Sardinės (Sardina pilchardus).

3.

Skumbrės (Scomber scombrus).

4.

Skumbrės (Scomber japonicus).

5.

Stauridės (Trachurus spp.).

6.

Ančiuviai (Engraulis spp.).

7.

Pikarelės (Maena smaris).

▼M2

8.

Sprattus sprattus rūšies šprotai.( 1 ) OL L 379, 1981 12 31, p. 1.

( 2 ) OL L 20, 1976 1 28, p. 29.

( 3 ) OL L 322, 1985 12 3, p. 1.

Top