EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0294

Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA kuria iš dalies keičiama 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją

COM/2021/294 final

Briuselis, 2021 05 31

COM(2021) 294 final

2021/0138(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REKOMENDACIJA

kuria iš dalies keičiama 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją

(Tekstas svarbus EEE)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi gerai suderinto, nuspėjamo ir skaidraus požiūrio į laisvo judėjimo apribojimus, 2020 m. spalio 13 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją 1 . Tarybos rekomendacijoje nustatytas suderintas požiūris šiais pagrindiniais klausimais: priimant sprendimą, ar nustatyti laisvo judėjimo apribojimus, taikyti bendrus kriterijus ir ribas, COVID-19 perdavimo riziką sutartu spalviniu kodu žymėti žemėlapyje, kurį skelbia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) 2 , ir suderintai taikyti priemones, kurias, jei jų prireiktų, galima tinkamai taikyti iš vienos zonos į kitą keliaujantiems asmenims, atsižvelgiant į perdavimo rizikos lygį tose zonose.

Rekomendacija (ES) 2020/1475 siekiama užtikrinti, kad valstybės narės, svarstančios galimybę priimti priemones, kuriomis visuomenės sveikatos sumetimais atsižvelgiant į pandemiją ribojamas laisvas judėjimas, labiau koordinuotų veiksmus. Nustatydamos ir taikydamos laisvo judėjimo apribojimus valstybės narės turėtų laikytis ES teisės, visų pirma proporcingumo ir nediskriminavimo principų. Vėliau Rekomendacija (ES) 2020/1475 buvo iš dalies pakeista atsižvelgiant į labai aukštą plitimo bendruomenėje lygį visoje ES, greičiausiai susijusį su didesniu naujų susirūpinimą keliančių SARS-CoV-2 atmainų užkrečiamumu 3 .

Balandžio pradžioje vėl išaugęs užsikrėtimų skaičius visoje ES pastaruoju metu mažėjo. Iki 19-os savaitės (2021 m. gegužės 16 d.) pabaigos ES/EEE suminis 14 dienų praneštų atvejų rodiklis sumažėjo iki 224 atvejų 100 000 gyventojų ir mažėjo šešias savaites 4 . Jis mažėjo nepaisant nuolatinio atliktų testų rodiklio didėjimo. Panašiai sumažėjo ir COVID-19 sergančių pacientų skaičius ligoninėse ir intensyviosios terapijos skyriuose, taip pat naujai hospitalizuojamų pacientų skaičius.

Šis epidemiologinės padėties pagerėjimas visų pirma susijęs su spartėjančia ES skiepijimo kampanija. Iki 2021 m. gegužės 27 d. ES/EEE bent viena vakcinos doze iš viso buvo paskiepyta 42,8 proc., o visiškai paskiepyta – 18,9 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų. Svarbu tai, kad visiškai paskiepyta daug tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, pvz., 80 metų ir vyresnių žmonių (63,5 proc.) ir sveikatos priežiūros darbuotojų (64,2 proc.) 5 . Iki 2021 m. gegužės mėn. pabaigos valstybės narės bus gavusios daugiau kaip 300 mln. vakcinos dozių. Iki 2021 m. liepos mėn. pabaigos bus pristatyta pakankamai dozių, kad būtų paskiepyta 70 proc. suaugusių ES gyventojų.

Atsižvelgdamos į šiuos palankius pokyčius, valstybės narės palaipsniui pradėjo naikinti kelionių ir kitos veiklos apribojimus, nustatytus siekiant apriboti SARS-CoV-2 plitimą. Siekdamos tai daryti saugiai, daugelis valstybių narių naudoja COVID-19 pažymėjimus, į kuriuos įtraukiami duomenys apie pasiskiepijimą, tyrimo rezultatus ir (arba) persirgimą.

2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, kuriuo nustatoma sąveikiųjų pažymėjimų, kuriuose pateikiama informacija apie skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga būklę, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu 6 . Politinį susitarimą dėl dviejų Komisijos pasiūlytų reglamentų 7 vėliau patvirtino Tarybos Nuolatinių atstovų komitetas 8 ir Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 9 . ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema, kuria visiems ES gyvenantiems asmenims bus sudarytos sąlygos gauti sąveikųjį COVID-19 pažymėjimą, siekiama padėti palaipsniui ir suderintai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus, nustatytus pagal ES teisę siekiant apriboti SARS-CoV-2 plitimą.

Svarbu, kad būtų dedamos pastangos užtikrinti sklandų ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimą. Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms rekomenduoja išnaudoti visas nacionalinėje teisėje numatytas galimybes pradėti išduoti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą pagal valstybių narių E. sveikatos tinkle parengtas technines specifikacijas 10 , dar prieš pradedant taikyti reglamentą. Tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje numatytas COVID-19 pažymėjimų tikrinimas, ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojai galėtų jais naudotis keliaudami dar prieš pradedant taikyti reglamentą. Šiam procesui remti Komisija įdiegė svarbiausią ES skaitmeninio COVID pažymėjimo dalį – pradėjo veikti ES tinklų sietuvas, kuriame saugomi viešieji raktai, reikalingi ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui tikrinti. Atsižvelgiant į tai, kad per ES tinklų sietuvą nesikeičiama jokiais asmens duomenimis, valstybės narės jau galėtų naudotis jo funkcijomis.

Atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę padėtį ir būsimą ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimą, Rekomendacija (ES) 2020/1475 turėtų būti iš dalies pakeista siekiant koordinuoti šį laipsnišką laisvo judėjimo apribojimų panaikinimą. Viena vertus, ES keliaujantiems skiepijimo ir persirgimo pažymėjimų turėtojams iš esmės neturėtų būti taikomi papildomi apribojimai, pvz., su kelionėmis susiję SARS-CoV-2 infekcijos testai, saviizoliacija ar karantinas. Kita vertus, nuostatos dėl asmenų, kurių tyrimo rezultatai neigiami, turėtų būti supaprastintos siekiant sumažinti keliautojams kylančius sunkumus ir painiavą ir taip užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi nustatytų priemonių. Šiuo tikslu įvairios priemonės, kurios galėtų būti taikomos keliautojams, galėtų būti glaudžiau susietos su išvykimo vietos spalviniu kodu. Visų pirma, keliones ES galėtų supaprastinti standartinis SARS-CoV-2 infekcijos testų rezultatų galiojimo laikotarpis.

Be to, Rekomendacija (ES) 2020/1475 turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į priimtą Tarybos rekomendaciją (ES) 2021/816, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo 11 , be kita ko, padidinant suminio 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklio ribą nuo 25 iki 75.

Tačiau kartu būtina likti budriems stebint SARS-CoV-2 atmainas. ECDC reguliariai vertina naujus duomenis apie atmainas, aptiktas vykdant epideminę žvalgybą, atliekant taisyklėmis grindžiamus genomo atmainų tyrimus ar naudojant kitus mokslinius šaltinius 12 . Tai visų pirma apima susirūpinimą keliančias atmainas, dėl kurių turima aiškių įrodymų, rodančių didelį poveikį užkrečiamumui, susirgimo sunkumui ir (arba) imunitetui, kuris gali turėti įtakos epidemiologinei padėčiai ES/EEE. Tai taip pat apima vadinamąsias stebimąsias atmainas, dėl kurių genominių savybių, epidemiologinių duomenų arba in vitro duomenų turima įrodymų, galinčių rodyti didelį poveikį užkrečiamumui, susirgimo sunkumui ir (arba) imunitetui, kuris iš tiesų paveiktų epidemiologinę padėtį ES/EEE.

ECDC pateikia SARS-CoV-2 atmainų suvestinę 13 , kurioje pateikiama ES/EEE susirūpinimą keliančių atmainų ir stebimųjų atmainų procentinių dalių ir sekoskaitos apimties apžvalga. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į šią informaciją svarstydamos galimybę įvesti laisvo judėjimo apribojimus. Siekiant laiku gauti tikslią informaciją apie susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų atsiradimą ir plitimą, svarbu, kad valstybės narės laikytųsi ECDC rekomendacijų dėl sekoskaitos apimties, t. y., kaip nurodyta Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai dėl vieningos kovos su COVID-19 pandemija 14 , turėtų būti atliekama 10 proc. arba 500 SARS-CoV-2- teigiamų atvejų sekoskaita.

Kaip nustatyta ES skaitmeninio COVID pažymėjimo taisyklėse, valstybės narės turėtų turėti galimybę vėl įvesti apribojimus pažymėjimų turėtojams, įskaitant skiepijimo ar persirgimo pažymėjimų turėtojus, pvz., dėl to, kad epidemiologinė padėtis valstybėje narėje arba jos regione sparčiai blogėja. Šio skubaus sustabdymo mechanizmo tikslas – visų pirma užkirsti kelią susirūpinimą keliančių ar stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų plitimui.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šia rekomendacija siekiama palengvinti galiojančių nuostatų, susijusių su judėjimo laisvės apribojimais dėl visuomenės sveikatos sumetimų, įgyvendinimą. Visų pirma juo siekiama palengvinti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimą.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Ši rekomendacija suderinta su kitomis Sąjungos politikos sritimis, kaip antai visuomenės sveikatos ir vidaus sienų kontrolės nebuvimo.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač jos 21 straipsnio 2 dalis, 168 straipsnio 6 dalis ir 292 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

SESV 292 straipsniu Tarybai suteikiama teisė priimti rekomendacijas. Pagal šią nuostatą Taryba sprendžia remdamasi Komisijos pasiūlymu visais atvejais, kai Sutartyse numatyta, kad ji priima aktus remdamasi Komisijos pasiūlymu.

Taip yra ir šiuo atveju – būtina nustatyti suderintą metodą, leisiantį išvengti dar didesnių trikdžių, kuriuos kelia vienašališkai ir nekoordinuotai taikomos priemonės, ribojančios laisvą judėjimą Sąjungoje. SESV 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Jei šiam tikslui pasiekti reikėtų Sąjungos veiksmų, Europos Parlamentas ir Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą gali priimti nuostatas, kuriomis remiantis būtų galima lengviau naudotis šiomis teisėmis.

Pagal 168 straipsnio 6 dalį Taryba Komisijos pasiūlymu taip pat gali teikti rekomendacijas siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos kryptis ir priemones.

Proporcingumo principas

Tikėtina, kad taikant vienašales ar nesuderintas priemones laisvo judėjimo apribojimai bus nenuoseklūs ir suskaidyti, todėl Sąjungos piliečiai, norėdami pasinaudoti savo ES teisėmis, patirs netikrumą. Pasiūlymu neviršijama to, kas būtina ir proporcinga numatytam tikslui pasiekti.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Pasiūlyme atsižvelgiama į reguliariai, nuo tada, kai buvo įgyvendinti pirmieji laikini apribojimai, vykstančias diskusijas su valstybėmis narėmis, turimą informaciją apie epidemiologinės padėties raidą ir atitinkamus turimus mokslinius įrodymus.

Poveikio vertinimas

Netaikoma.

Pagrindinės teisės

Judėjimo laisvė yra pagrindinė teisė, įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 45 straipsnyje. Remiantis proporcingumo principu, apribojimai galimi tik tuo atveju, kai jie būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrus interesus arba reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti. Chartijos 21 straipsniu draudžiami apribojimai dėl pilietybės Sutarčių taikymo srityje.

Bet kokie laisvo judėjimo teisės apribojimai Sąjungoje turi būti pagrįsti visuomenės sveikatos priežastimis, proporcingi ir nustatyti pagal objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus. Tai turi būti tinkama priemonė siekti reikiamo tikslo; apribojimai turi neviršyti to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Nėra.

2021/0138 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REKOMENDACIJA

kuria iš dalies keičiama 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 21 straipsnio 2 dalį, 168 straipsnio 6 dalį ir 292 straipsnio pirmą ir antrą sakinius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)2020 m. spalio 13 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją 15 ; Rekomendacijoje (ES) 2020/1475 nustatytas suderintas požiūris šiais pagrindiniais klausimais: priimant sprendimą, ar nustatyti laisvo judėjimo apribojimus, taikyti bendrus kriterijus ir ribas, COVID-19 perdavimo riziką sutartu spalviniu kodu žymėti žemėlapyje ir suderintai taikyti priemones, kurias, jei jų prireiktų, galima tinkamai taikyti iš vienos zonos į kitą keliaujantiems asmenims, atsižvelgiant į perdavimo rizikos lygį tose zonose;

(2)naudodamas Rekomendacijoje (ES) 2020/1475 nustatytus kriterijus ir ribas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras kas savaitę skelbia į regionus suskirstytą valstybių narių žemėlapį, kad padėtų valstybėms narėms priimti sprendimus 16 ;

(3)kaip nustatyta Rekomendacijos (ES) 2020/1475 15 konstatuojamojoje dalyje, Komisija, atsižvelgdama į kintančią epidemiologinę padėtį, padedama Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, turėtų reguliariai vertinti šioje rekomendacijoje nustatytus kriterijus, duomenų poreikius ir ribas, įskaitant tai, ar reikėtų apsvarstyti kitus kriterijus arba pritaikyti ribas, ir prireikus kartu su pasiūlymu iš dalies pakeisti šią rekomendaciją perduoti savo išvadas Tarybai apsvarstyti;

(4)gavusi tokį Komisijos pasiūlymą, 2021 m. vasario 1 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2021/119, kuria, atsižvelgiant į labai aukštą plitimo bendruomenėje lygį visoje Sąjungoje, greičiausiai susijusį su didesniu naujų susirūpinimą keliančių SARS-CoV-2 atmainų užkrečiamumu, iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją 17 ;

(5)pagal Sąjungos teisę valstybės narės gali apriboti pagrindinę teisę laisvai judėti visuomenės sveikatos sumetimais. Laisvo asmenų judėjimo Sąjungoje apribojimai, nustatyti siekiant apriboti SARS-CoV-2 plitimą, turėtų būti grindžiami konkrečiais ir tiksliai apibrėžtais viešojo intereso sumetimais, t. y. visuomenės sveikatos apsauga. Būtina, kad tokie apribojimai būtų taikomi laikantis bendrųjų Sąjungos teisės principų, visų pirma proporcingumo ir nediskriminavimo principų. Todėl visų priemonių, kurių imamasi, taikymo sritis ir laikas turėtų būti griežtai riboti atsižvelgiant į pastangas atkurti laisvą judėjimą Sąjungoje, ir jos turėtų neviršyti to, kas neišvengiamai būtina visuomenės sveikatai apsaugoti. Be to, tokios priemonės turėtų derėti su priemonėmis, kurių Sąjunga imasi siekdama užtikrinti sklandų laisvą prekių ir pagrindinių paslaugų judėjimą vidaus rinkoje, įskaitant medicinos atsargų ir medicinos bei sveikatos priežiūros darbuotojų, kertančių sieną žaliuoju koridoriumi, nurodytu 2020 m. kovo 23 d. Komisijos komunikate dėl žaliųjų koridorių atvėrimo pagal Sienų valdymo priemonių, skirtų sveikatai apsaugoti ir prekių bei pagrindinių paslaugų prieinamumui užtikrinti, gaires 18 , laisvą judėjimą;

(6)siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė įdiegti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą – bendrą sąveikiųjų skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemą. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas turėtų padėti palaipsniui ir suderintai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus, nustatytus pagal Sąjungos teisę siekiant apriboti SARS-CoV-2 plitimą. Palankesnių sąlygų judėjimo laisvei sudarymas – viena iš pagrindinių ekonomikos gaivinimo pradžios sąlygų;

(7)2021 m. gegužės 20 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2021/816, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo 19 , ir kurioje rekomenduojama, kad valstybės narės sušvelnintų nebūtinų kelionių į ES apribojimus, visų pirma tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo paskiepyti paskutine rekomenduojama vienos iš COVID-19 vakcinų, kurioms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 20 suteiktas rinkodaros leidimas, doze. Be to, valstybės narės turi galimybę leisti trečiųjų šalių piliečių, paskiepytų paskutine rekomenduojama vienos iš COVID-19 vakcinų, kurias PSO įtraukė į naudojimo esant ekstremaliajai padėčiai sąrašą 21 , doze, nebūtinas keliones į ES. Rekomendacijoje (ES) 2021/816 taip pat padidintos suminio 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklio (taikomo nustatant ES nepriklausančių šalių, iš kurių turėtų būti leidžiamos nebūtinos kelionės, sąrašą) ribos. Be to, siekiant sumažinti susirūpinimą keliančių ar stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų patekimo į ES riziką, Rekomendacijoje (ES) 2021/816 numatytas skubaus sustabdymo mechanizmas, kuriuo valstybėms narėms sudaromos sąlygos greitai imtis koordinuotų veiksmų ir laikinai taikyti griežtus visų kelionių iš paveiktų trečiųjų šalių apribojimus. Rekomendacija (ES) 2020/1475 turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į šiuos pokyčius, įskaitant praneštų atvejų rodiklio ribos pakeitimą;

(8)2021 m. gegužės 25 d. išvadose 22 Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad artėjant vasarai turėtų būti toliau stengiamasi užtikrinti suderintą požiūrį. Atsižvelgdama į tai, Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino pasiektą susitarimą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo ir paragino sparčiai jį diegti. Be to, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas laisvam judėjimui ES, Europos Vadovų Taryba paragino iki birželio mėn. vidurio persvarstyti Rekomendaciją (ES) 2020/1475. Europos Vadovų Taryba taip pat palankiai įvertino Rekomendacijos (ES) 2021/816 priėmimą;

(9)[Reglamentas dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] bus pradėtas taikyti 2021 m. liepos 1 d. Nuo šios dienos paskiepyti, atlikę tyrimą arba persirgę asmenys turės teisę gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, įskaitant tais atvejais, kai jie buvo paskiepyti iki [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] taikymo pradžios dienos, be kita ko, atliekant klinikinį tyrimą. Todėl Rekomendacija (ES) 2020/1475 turėtų būti pritaikyta taip, kad ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema būtų kuo geriau išnaudojama. Visų pirma ES skaitmeniniais COVID pažymėjimais užtikrinamas saugus sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimas, tikrinimas ir pripažinimas, taigi pagal [Reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] išduoti pažymėjimai turėtų būti pagrindinė kelionėms ES naudojama priemonė;

(10)[Reglamente dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] nustatytas šešių savaičių laipsniško diegimo laikotarpis, per kurį valstybės narės, negalinčios nuo to reglamento taikymo dienos išduoti jame nustatytus reikalavimus atitinkančio formato pažymėjimų, turės galimybę toliau išduoti pažymėjimus, kurie dar neatitinka [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] reikalavimų. Laipsniško diegimo laikotarpiu tokius pažymėjimus, taip pat pažymėjimus, išduotus iki [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] taikymo pradžios dienos, turi pripažinti visos valstybės narės, jei juose pateikti būtini duomenys. Todėl taikant Rekomendaciją (ES) 2020/1475 tokie pažymėjimai taip pat turėtų būti laikomi išduotais pagal [Reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo];

(11)be to, asmenims, neturintiems ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, visų pirma dėl to, kad jie buvo paskiepyti iki [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] taikymo pradžios dienos, turėtų būti suteiktos visos pagrįstos galimybės kitomis priemonėmis įrodyti, kad jiems neturėtų būti taikomi valstybės narės nustatyti atitinkami laisvo judėjimo apribojimai, netaikomi tokio pažymėjimo turėtojams;

(12)turi būti dedamos pastangos užtikrinti sklandų ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų išnaudoti visas nacionalinėje teisėje numatytas su COVID-19 pažymėjimų išdavimu susijusias galimybes pradėti išduoti [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] reikalavimus atitinkančio formato pažymėjimus pagal valstybių narių E. sveikatos tinkle parengtas technines specifikacijas 23 , dar prieš pradedant taikyti reglamentą. Tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje numatytas COVID-19 pažymėjimų tikrinimas, ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojai jau galėtų naudotis jais keliaudami. Šiam procesui remti Komisija įdiegė svarbiausią ES skaitmeninio COVID pažymėjimo dalį – pradėjo veikti ES tinklų sietuvas, kuriame saugomi viešieji raktai, reikalingi ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui tikrinti. Atsižvelgiant į tai, kad per ES tinklų sietuvą nesikeičiama jokiais asmens duomenimis, valstybės narės jau galėtų naudotis jo funkcijomis, prieš pradedant taikyti [Reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo];

(13)ES/EEE teritorijoje pastebima aiški nuolatinė suminio 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklio mažėjimo tendencija, visų pirma susijusi su tuo, kad visoje Sąjungoje labai padidėjo skiepijimo aprėptis. Iki 2021 m. gegužės 27 d. bent viena vakcinos doze iš viso buvo paskiepyta 42,8 proc., o visiškai paskiepyta – 18,9 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų. Svarbu tai, kad visiškai paskiepyta daug prioritetinėms grupėms priklausančių asmenų, pvz., 80 metų ir vyresnių žmonių, taip pat sveikatos priežiūros darbuotojų 24 . Svarstydamos, ar taikyti apribojimus, valstybės narės turėtų atsižvelgti į apsaugos lygį, kurį užtikrina padidėjusi skiepijimo aprėptis, ypač tikslinėse grupėse;

(14)atsižvelgdamos į šiuos teigiamus pokyčius, valstybės narės palaipsniui pradėjo naikinti kelionių ir kitos veiklos apribojimus, nustatytus siekiant apriboti SARS-CoV-2 plitimą. Siekdamos tai daryti saugiai, daugelis valstybių narių naudoja COVID-19 pažymėjimus, į kuriuos įtraukiami duomenys apie pasiskiepijimą, tyrimo rezultatus ir (arba) persirgimą. Siekiant koordinuoti pastangas palaipsniui panaikinti laisvo judėjimo apribojimus, nustatytus pagal Sąjungos teisę siekiant apriboti SARS-CoV-2 plitimą, Rekomendacija (ES) 2020/1475 turėtų būti atitinkamai pritaikyta. Atsižvelgiant į zonų, kurioms pagal Rekomendaciją (ES) 2020/1475 priskiriami skirtingi spalviniai kodai, epidemiologinės padėties skirtumus ir siekiant suteikti daugiau aiškumo bei tikrumo Sąjungoje keliaujantiems asmenims, reikėtų išsamiau paaiškinti apribojimus, kuriuos valstybės narės galėtų taikyti remdamosi savo pačių sprendimų priėmimo procesais;

(15)atsižvelgiant į mažą infekcijos dažnį zonose, kurioms priskiriamas oranžinis kodas, iš tokių zonų keliaujantiems asmenims neturėtų būti taikomas karantinas ar saviizoliacija. Tačiau valstybės narės galėtų reikalauti, kad tokie keliautojai pasidarytų SARS-CoV-2 infekcijos testą, arba siūlyti pasidaryti testą atvykus;

(16)siekiant supaprastinti keliones Sąjungoje, reikėtų nustatyti standartinius SARS-CoV-2 infekcijos testų rezultatų galiojimo laikotarpius, be kita ko, atsižvelgiant į būsimą sąveikiojo ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimą. Dauguma valstybių narių jau taiko reikalavimą, kad mėginys, reikalingas molekuliniam nukleorūgščių amplifikacijos (NRA) tyrimui atlikti, turi būti paimtas ne anksčiau kaip prieš 72 valandas iki atvykimo. Greitųjų antigenų testų, išvardytų bendrojo COVID-19 greitųjų antigenų testų sąrašo, dėl kurio susitarė Sveikatos saugumo komitetas 25 , I priede, atveju pateisinamas trumpesnis (ne ilgesnis nei 48 valandų) galiojimo laikotarpis, jei valstybė narė kelionės tikslais pripažįsta tokius testus. Abiem atvejais testavimą turi atlikti sveikatos priežiūros specialistai arba testavimą atlikti parengti darbuotojai;

(17)kaip nurodyta [Reglamente dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo], siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise, valstybės narės raginamos užtikrinti įperkamų ir plačiu mastu prieinamų testavimo galimybes, atsižvelgiant į tai, kad dar ne visi gyventojai turėjo galimybę pasiskiepyti. Greitųjų antigenų testų naudojimas padėtų sudaryti palankesnes sąlygas tyrimo rezultatų pažymėjimus išduoti už prieinamą kainą. Komisija taip pat pareiškė, jog sutelks 100 mln. EUR, kad padėtų valstybėms narėms įsigyti įperkamų tyrimų;

(18)iš zonų, kurioms priskiriamas raudonas kodas, keliaujantiems asmenims vis dar galėtų būti privalomas karantinas arba saviizoliacija, išskyrus atvejus, kai jie turi standartinį galiojimo laikotarpį atitinkantį tyrimo rezultatų pažymėjimą. Tokio tyrimo rezultatų pažymėjimo neturintiems asmenims gali būti taikomas reikalavimas SARS-CoV-2 infekcijos testą pasidaryti atvykus ir, jei būtina, karantinuotis arba izoliuotis, kol bus gautas neigiamas testo rezultatas;

(19)iš kitų valstybių narių atvykstantiems asmenims privalomas karantinas arba saviizoliacija yra didelis laisvo judėjimo apribojimas. Jie turėtų būti taikomi tik tais atvejais, kai tai tikrai būtina visuomenės sveikatai apsaugoti, pvz., kai atitinkamas asmuo, neturėdamas SARS-CoV-2 infekcijos testo rezultato, atvyksta iš zonos, kuriai priskiriamas raudonas kodas, kai atitinkamas asmuo atvyksta iš zonos, kuriai priskiriamas tamsiai raudonas kodas, arba iš zonos, kurioje pranešta apie didelį susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų paplitimą. Tokiais atvejais asmenys, kuriems taikomas su kelionėmis susijęs karantinas arba saviizoliacija, turėtų turėti galimybę sutrumpinti karantino ar saviizoliacijos trukmę, jei praėjus 5–7 dienoms nuo atvykimo gaunamas neigiamas tyrimo rezultatas, nebent keliautojui pasireikštų COVID-19 simptomai;

(20)SARS-CoV-2 atmainos tebekelia susirūpinimą ir valstybės narės, įvesdamos laisvo judėjimo apribojimus kaip atsaką į COVID-19 pandemiją, turėtų į jas atsižvelgti. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras reguliariai vertina naujus duomenis apie atmainas, nustatytas epideminės žvalgybos, aptiktas atliekant taisyklėmis pagrįstą genominę atmainų patikrą ar naudojant kitus mokslinius šaltinius 26 . Tai visų pirma apima susirūpinimą keliančias atmainas, dėl kurių turima aiškių įrodymų, rodančių didelį poveikį užkrečiamumui, susirgimo sunkumui ir (arba) imunitetui, kuris gali turėti įtakos epidemiologinei padėčiai ES/EEE, ir stebimąsias atmainas, dėl kurių genominių savybių, epidemiologinių duomenų arba in vitro duomenų turima įrodymų, galinčių rodyti didelį poveikį užkrečiamumui, susirgimo sunkumui ir (arba) imunitetui, kuris iš tiesų paveiktų epidemiologinę padėtį ES/EEE. Siekdamas apžvelgti susirūpinimą keliančių ir stebimųjų atmainų proporciją ES/EEE bei jų sekoskaitos apimtį, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras pateikia SARS-CoV-2 atmainų suvestinę 27 . Siekdamas laiku gauti tikslią informaciją apie susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų atsiradimą ir plitimą, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras rekomenduoja, kad valstybių narių atliekamos sekoskaitos apimtis atitiktų rekomenduojamą lygį: bent 10 proc. arba 500 SARS-CoV-2- teigiamų atvejų sekoskaita per savaitę, kaip pažymėta ir Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai „Vieninga kova su COVID-19 pandemija“ 28 . Dėl nepakankamos sekoskaitos apimties sunku nustatyti susirūpinimą keliančių atmainų plitimą prieš joms darant poveikį bendrai epidemiologinei padėčiai;

(21)todėl tikslinga ir toliau primygtinai skatinti atšaukti nebūtinas keliones į zonas, kurioms priskiriamas tamsiai raudonas kodas, ir iš jų, taip pat į zonas, kuriose labai paplitusios susirūpinimą keliančios arba stebimosios SARS-CoV-2 atmainos, ir iš jų, ypač jei šios atmainos padidina užkrečiamumą, susirgimo sunkumą arba daro poveikį vakcinų veiksmingumui, bei į zonas, kuriose dėl nepakankamos sekoskaitos apimties paplitimas nėra žinomas, ir iš jų;

(22)remiantis dabartiniais ir vis dar kintančiais moksliniais duomenimis galima spręsti, kad paskiepytiems ir per pastaruosius šešis mėnesius pasveikusiems po COVID-19 asmenims kyla mažesnis pavojus užsikrėsti SARS-CoV-2. Asmenų, kurie, remiantis patikimais moksliniais duomenimis, nekelia didelio pavojaus visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, dėl to, kad jie yra atsparūs SARS-CoV-2 ir negali jo perduoti, laisvas judėjimas neturėtų būti ribojamas, nes tokie apribojimai nebūtų būtini siekiant tikslo apsaugoti visuomenės sveikatą. Kai leidžia epidemiologinė padėtis, tokiems asmenims neturėtų būti taikomi su COVID-19 pandemija susiję papildomi laisvo judėjimo apribojimai, pavyzdžiui, su kelionėmis susiję SARS-CoV-2 infekcijos testai arba su kelionėmis susijęs karantinas ar saviizoliacija, išskyrus atvejus, kai, remiantis naujausiais turimais moksliniais įrodymais ir laikantis atsargumo principo, tokie papildomi apribojimai yra būtini ir proporcingi, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, ir nediskriminaciniai;

(23)daugelis valstybių narių laisvo judėjimo Sąjungoje apribojimų jau netaiko arba planuoja netaikyti paskiepytiems asmenims, o pradėjus taikyti būsimą sąveikųjį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą keliautojams bus lengviau įrodyti, kad jie paskiepyti. Remiantis 2021 m. balandžio 21 d. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro paskelbtomis laikinosiomis gairėmis dėl visiško paskiepijimo nuo COVID-19 naudos ir poveikio bendruomenės lygmens plitimo mažinimo priemonėms 29 , keliautojų testavimo ir karantino reikalavimai, jei jie įgyvendinami, visiškai paskiepytiems asmenims gali būti netaikomi arba pakeisti, jei kilmės šalyje jų bendruomenėje susirūpinimą keliančių ar stebimųjų atmainų visai nėra arba jų plitimas mažas. Taip yra todėl, kad tikimybė, jog visiškai paskiepytas keliautojas keltų tolesnio COVID-19 perdavimo riziką, yra labai maža, nebent galinti padidėti dėl tokių veiksnių, kaip didelis susirūpinimą keliančių ar stebimųjų atmainų paplitimas. Todėl Sąjungoje keliaujantiems asmenims, visiškai paskiepytiems COVID-19 vakcina, kuriai suteiktas rinkodaros leidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, neturėtų būti atliekami papildomi su kelionėmis susiję SARS-CoV-2 infekcijos testai ir neturėtų būti taikomi su kelionėmis susijusios saviizoliacijos ar karantino reikalavimai. Tačiau, atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę padėtį ES/EEE, viešosiose erdvėse ir dideliuose susibūrimuose, įskaitant kelionės metu, neatsižvelgiant į asmens skiepijimo padėtį turėtų būti toliau taikomos bendruomenės lygmens plitimo mažinimo priemonės, pvz., fizinio atstumo laikymasis, veido kaukių dėvėjimas ir rankų bei kvėpavimo takų higienos priemonės;

(24)siekiant supaprastinti keliones Sąjungoje, reikėtų bendrai sutarti dėl sąlygų, kuriomis paskiepytiems asmenims galėtų būti netaikomi kelionių apribojimai. Apribojimai turėtų būti netaikomi paskiepytiems asmenims, praėjus bent 14 dienų nuo visiško skiepijimo pabaigos. Visiškai paskiepytais laikomi asmenys, gavę antrąją dviejų dozių COVID-19 vakcinos dozę, ir asmenys, gavę vienkartinės dozės vakciną;

(25)siekdamos paspartinti skiepijimą, kai kurios valstybės narės laikėsi principo paskiepyti kuo daugiau žmonių, priklausančių grupėms, kurioms gresia didelis pavojus sunkiai susirgti COVID-19. Kita rekomendacija yra ta, kad asmenims, kurie anksčiau buvo užsikrėtę SARS-CoV-2, turėtų būti duodama tik viena vakcinos dozė (pagal dviejų dozių skiepijimo planą). Remiantis 2021 m. gegužės 6 d. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ataskaita, devynios iš 23 atsakiusių ES ir (arba) EEE šalių rekomenduoja skiepyti anksčiau užsikrėtusius asmenis viena doze (vakcinų, kurioms taikomas dviejų dozių skiepijimo planas) 30 . Randasi duomenų, kad asmenims, kurie anksčiau buvo užsikrėtę SARS-CoV-2, viena COVID-19 vakcinų „Comirnaty“ ir „Moderna“ (iRNR vakcinų) dozė sukelia panašų arba stipresnį antikūnų, B ląstelių ir T ląstelių atsaką, palyginti su asmenimis, kurie anksčiau nebuvo užsikrėtę. Be to, kai kuriais tyrimais nustatyta, kad viena vakcinos dozė anksčiau užsikrėtusiems asmenims galimai sukelia panašų antikūnų, B ląstelių ir T ląstelių atsaką kaip anksčiau neužsikrėtusiems asmenims, gavusiems dvi vakcinos dozes. Taip pat atsiranda duomenų, kad po vienos vakcinos „Vaxzevria“ dozės anksčiau užsikrėtusių asmenų antikūnų koncentracija yra didesnė palyginti su viena doze skiepytų anksčiau neužsikrėtusių asmenų, o viena dozė galimai sukelia anksčiau užsikrėtusių asmenų antikūnų atsaką, panašų į neužkrėstų asmenų, kurie buvo paskiepyti dviem vakcinos dozėmis. Nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai nustatyti savo skiepijimo strategijas, asmuo, gavęs vieną dviejų dozių COVID-19 vakcinos dozę, kuriai buvo suteiktas rinkodaros leidimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 po to, kai buvo užsikrėtęs SARS-CoV-2, kelionės aplinkybėmis taip pat turėtų būti laikomas visiškai paskiepytu, jei skiepijimo pažymėjime nurodyta, kad skiepijimo kursą sudarė viena dozė;

(26)valstybės narės taip pat galėtų panaikinti apribojimus kitose situacijose. Pagal [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] 5 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, jei valstybės narės pripažįsta skiepijimo įrodymus, kad galėtų netaikyti laisvo judėjimo apribojimų ir kitais atvejais, pavyzdžiui, paskiepijus asmenį pirma doze pagal dviejų dozių planą, jos turėtų tomis pačiomis sąlygomis pripažinti ir skiepijimo COVID-19 vakcina pažymėjimus, kuriems taikoma pirmoji to reglamento 5 straipsnio 5 dalies pastraipa. Valstybės narės turėtų taip pat galėti tuo pačiu tikslu pripažinti išduotus COVID-19 vakcinos skiepijimo pažymėjimus, kuriems taikoma [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] 5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa;

(27)sukauptais duomenimis grindžiama rekomendacija, kad asmenims, pasveikusiems po laboratoriniais tyrimais patvirtinto COVID-19, nereikia papildomų su kelionėmis susijusių SARS-CoV-2 infekcijos testų arba su kelionėmis susijusio karantino arba saviizoliacijos bent per pirmąsias 180 dienų nuo pirmojo teigiamo NRA tyrimo rezultato su sąlyga, kad bus laikomasi bendruomenės lygmens plitimo mažinimo priemonių, pvz., fizinio atstumo laikymasis, veido kaukių dėvėjimas ir rankų bei kvėpavimo takų higienos priemonės. Dėl to daug valstybių narių jau netaiko arba ketina netaikyti persirgusiems asmenims laisvo judėjimo Sąjungoje apribojimų, o pradėjus taikyti būsimą sąveikųjį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą keliautojams bus lengviau įrodyti, kad jie persirgo po to, kai gavo teigiamą SARS-CoV-2 infekcijos NRA tyrimo rezultatą;

(28)laikantis atsargumo principo, turėtų būti sukurtas skubaus sustabdymo mechanizmas, pagal kurį valstybės narės turėtų dar kartą reikalauti, kad skiepijimo pažymėjimus arba persirgimo pažymėjimus turintys asmenys atliktų SARS-CoV-2 infekcijos testą ir (arba) laikytųsi karantino / saviizoliacijos, jei epidemiologinė padėtis valstybėje narėje arba jos regione greitai pablogėja ir dėl to jai pagal 10 punktą priskiriamas tamsiai raudonas kodas, arba jei pranešama apie susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų didelį paplitimą, kuris didina užsikrėtimų skaičių, susirgimo sunkumą arba daro poveikį vakcinų veiksmingumui. [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tokiais atvejais atitinkama valstybė narė atitinkamai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, jei įmanoma, likus 48 valandoms iki tokių naujų apribojimų nustatymo. Siekiant užtikrinti koordinavimą, visų pirma tais atvejais, kai apribojimai nustatomi dėl naujų susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų, Tarybai, glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija, remiantis tokia informacija turėtų būti pavesta koordinuotai peržiūrėti padėtį;

(29)siekiant užtikrinti keliaujančių šeimų vienybę, neturėtų būti reikalaujama, kad nepilnamečiai, keliaujantys su vienu iš tėvų ar abiem tėvais, turėtų laikytis su kelione susijusio karantino / saviizoliacijos, jeigu vienam iš tėvų ar abiem tėvams toks reikalavimas netaikomas, pavyzdžiui, dėl to, kad jie turi skiepijimo pažymėjimą arba persirgimo pažymėjimą. Be to, vaikams iki 6 metų neturėtų būti taikomas reikalavimas atlikti su kelionėmis susijusius SARS-CoV-2 infekcijos testus;

(30)kontaktų atsekimas yra vienas pagrindinių kovos su viruso plitimu ramsčių, ypač atsižvelgiant į naujų atmainų atsiradimą. Tačiau veiksmingas ir savalaikis kontaktų atsekimas yra sudėtingesnis, kai jį reikia atlikti tarpvalstybiniu mastu ir kai daug keleivių keliauja arti vieni kitų. Siekdamos išspręsti šį klausimą, valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę reikalauti, kad asmenys, atvykstantys į jų teritoriją kolektyvinio transporto priemonėmis. turintys iš anksto paskirtą vietą arba kajutę, pateiktų keleivio buvimo vietos anketas (PLF) pagal duomenų apsaugos reikalavimus, visų pirma tais atvejais, kai testai atliekami tik jiems atvykus, Šiuo tikslu „EU Healthy Gateways“ parengė bendrą skaitmeninę keleivio buvimo vietos anketą 31 , kuria gali naudotis valstybės narės. Valstybės narės turėtų būti skatinamos prisijungti prie PLF mainų platformos, kuri yra Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos dalis, kad būtų sustiprinti jų tarpvalstybinio kontaktų atsekimo pajėgumai visų rūšių transportui. PLF mainų platforma suteiks galimybę valstybių narių kompetentingoms institucijoms saugiai, laiku ir veiksmingai keistis duomenimis, nes jos galės sąveikiai ir automatiškai perduoti informaciją iš esamų nacionalinių skaitmeninių PLF sistemų ir atitinkamą epidemiologinę informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms. Šiuo tikslu 2021 m. gegužės 27 d. Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo dėl įspėjamųjų pranešimų, siunčiamų dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, ir keleivių, kurių tapatybė nustatoma pagal keleivio buvimo vietos anketą, kontaktų atsekimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/253 32 ;

(31)valstybės narės turėtų būti skatinamos skelbti atitinkamą informaciją ir automatinio nuskaitymo formatu, kad suinteresuotiesiems subjektams, pvz., vežėjams, tarpvalstybinių keleivių pervežimo paslaugų teikėjams, būtų lengviau tvarkyti duomenis;

(32)atsižvelgdama į kintančią epidemiologinę padėtį ir tolesnę pažangą, susijusią su skiepijimo aprėptimi, taip pat į tai, kad gaunama aktualesnių mokslinių duomenų, be kita ko, ir apie pakartotinio imunizavimo poreikį siekiant užtikrinti apsaugą nuo naujų atmainų, arba poreikį reguliariai gauti pakartotines vakcinos dozes, Komisija, padedama Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, turėtų toliau reguliariai vertinti šioje rekomendacijoje nurodytus kriterijus, duomenų poreikius ir ribines vertes, įskaitant tai, ar reikėtų atsižvelgti į kitus kriterijus arba pakoreguoti ribines vertes, ir perduoti savo išvadas svarstyti Tarybai, kartu su pasiūlymu prireikus iš dalies keisti šią rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją pakeičiama taip:

1.8 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c) atliktų testų rodiklį, t. y. per paskutinę savaitę atliktų COVID-19 infekcijos testų skaičių 100 000 gyventojų;“;

2.8 punktas papildomas šiuo d papunkčiu:

„d) susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų paplitimą, kaip pranešė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, atsižvelgiant į sekoskaitos apimtį ir jų plitimo lygį ES / EEE teritorijoje.“;

3.10 punkto b ir c papunkčiai pakeičiami taip:

„b) oranžine, jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra žemesnis nei 75, bet teigiamų COVID-19 infekcijos testavimo rezultatų rodiklis yra 4 proc. ar aukštesnis, arba jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra nuo 25 iki 150, bet teigiamų COVID-19 infekcijos testavimo rezultatų rodiklis yra žemesnis nei 4 proc.;

c) raudona, jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra nuo 75 iki 150, o teigiamų COVID-19 infekcijos testavimo rezultatų rodiklis yra 4 proc. ar aukštesnis, arba jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra aukštesnis nei 150, bet žemesnis nei 500;“;

4.13 punkto b, c ir d papunkčiai pakeičiami taip:

„b) valstybės narės galėtų atsižvelgti į papildomus kriterijus ir tendencijas, įskaitant skiepijimo aprėptį. Šiuo tikslu Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras kas savaitę teiks duomenis apie gyventojų skaičių, hospitalizavimo rodiklį, priėmimo į intensyviosios terapijos skyrių (ICU) rodiklį ir mirtingumo rodiklį, jei tokių duomenų bus turima;

c) valstybės narės turėtų atsižvelgti į epidemiologinę padėtį savo pačių teritorijoje, įskaitant susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų paplitimą, skiepijimo aprėptį, testavimo politiką, atliktų testų skaičių bei teigiamų testavimo rezultatų rodiklius ir kitus epidemiologinius rodiklius;

d) valstybės narės turėtų atsižvelgti į testavimo strategijas ir ypač daug dėmesio skirti zonų, kuriose atliktų testų rodikliai yra dideli, padėčiai.“;

5.13 punkto e papunktis išbraukiamas;

6.įterpiamas šis 13 punkto a papunktis:

„Nukrypstant nuo 12, 15 ir 16 punktų, valstybės narės turėtų atsižvelgti į susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų paplitimą, ypač atmainų, kurios padidina užkrečiamumą ar susirgimo sunkumą arba daro poveikį vakcinų veiksmingumui, taip pat į sekoskaitos apimtį ir jų plitimo lygį ES / EEE teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, koks kodas priskiriamas susijusiai zonai. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų naudotis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro paskelbtais duomenimis apie susirūpinimą keliančias arba stebimąsias atmainas ES/EEE 33 . Siekiant laiku gauti tikslią informaciją apie susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų atsiradimą ir plitimą, valstybės narės turėtų laikytis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomenduojamo lygio: bent 10 proc. arba 500 SARS-CoV-2- teigiamų atvejų sekoskaita per savaitę.“;

7.16a punktas pakeičiamas taip:

„Valstybės narės turėtų primygtinai raginti atsisakyti bet kokių nebūtinų kelionių į zonas, kurioms pagal 10 punktą priskirtas tamsiai raudonas kodas, ir iš jų.

Be to, valstybės narės turėtų primygtinai raginti atsisakyti bet kokių nebūtinų kelionių į didelio susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų paplitimo zonas ir iš jų, taip pat į zonas, kuriose dėl nepakankamos sekoskaitos apimties nėra žinių apie paplitimą, ir iš jų.

Be to, valstybės narės turėtų stengtis išvengti būtinų kelionių sutrikimų, užtikrinti, kad transporto srautai judėtų pagal žaliųjų koridorių sistemą, taip pat išvengti tiekimo grandinių ir darbuotojų bei savarankiškai dirbančių asmenų, keliaujančių dėl profesinių ar verslo priežasčių, judėjimo sutrikimų.“;

8.17 punktas pakeičiamas taip:

“Valstybės narės iš esmės neturėtų neleisti atvykti asmenims, keliaujantiems iš kitų valstybių narių.

Valstybės narės, kurios mano, kad būtina nustatyti laisvo judėjimo apribojimus visuomenės sveikatos sumetimais, remdamosi savo sprendimų priėmimo procesais, galėtų reikalauti, kad asmenys, keliaujantys iš zonos, kuriai pagal 10 punktą priskirtas oranžinis kodas, turėtų pagal [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] reikalavimus išduotą pažymėjimą, kuriame nurodytas neigiamas testo rezultatas, gautas:

ne vėliau kaip prieš 72 valandas iki atvykimo, jei atliekamas molekulinis nukleorūgščių amplifikacijos (NRA) tyrimas arba

ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki atvykimo, jei atliekamas greitasis antigenų testas (RAT).

Gali būti reikalaujama, kad tokio tyrimo rezultatų pažymėjimo neturintys asmenys testą atliktų atvykę.

Valstybės narės, kurios mano, kad būtina nustatyti laisvo judėjimo apribojimus visuomenės sveikatos sumetimais, remdamosi savo sprendimų priėmimo procesais galėtų reikalauti, kad asmenys, keliaujantys iš zonos, kuriai pagal 10 punktą priskirtas raudonas arba pilkas kodas, laikytųsi karantino / saviizoliacijos, kaip rekomenduoja Sveikatos saugumo komitetas 34 , išskyrus tuos atvejus, kai jie turi pagal [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] reikalavimus išduotą pažymėjimą, kuriame nurodytas neigiamas testo rezultatas, gautas:

ne vėliau kaip prieš 72 valandas iki atvykimo, jei atliekamas molekulinis nukleorūgščių amplifikacijos (NRA) tyrimas arba

ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki atvykimo, jei atliekamas greitasis antigenų testas (RAT).

Asmenims, neturintiems tokio tyrimo rezultatų pažymėjimo, taikomos karantino ir (arba) saviizoliacijos priemonės turėtų būti panaikintos, kai po atvykimo gaunamas neigiamas testo rezultatas, nebent keliautojui pasireiškia COVID-19 simptomai.

Valstybės narės turėtų suintensyvinti pastangas koordinuoti veiksmus, susijusius su karantino / saviizoliacijos trukme ir galimybėmis juos pakeisti kitomis alternatyvomis. Kai įmanoma ir vadovaujantis strategijomis, dėl kurių nusprendė valstybės narės, turėtų būti skatinamas testavimo plėtojimas.

Laikantis šio punkto, reikalaujamas SARS-CoV-2 infekcijos testas galėtų būti arba molekulinis nukleorūgščių amplifikacijos (NRA) tyrimas, arba greitasis antigenų testas, įtrauktas į I priede pateiktą bendrą COVID-19 greitųjų antigenų testų, dėl kurių sutarė Sveikatos saugumo komitetas, sąrašą 35 ; tai sprendžia paskirties valstybė narė. Valstybės narės turėtų užtikrinti įperkamo ir lengvai prieinamo testavimo galimybes, kartu užtikrindamos, kad tai nepakenktų pagrindinių visuomenės sveikatos paslaugų teikimui, visų pirma laboratorijų pajėgumui.“;

9.įterpiamas 17aa punktas:

„Nukrypstant nuo 17 ir 17a punktų ir nedarant poveikio 17ac punktui, asmenims, turintiems pagal [Reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] išduotus skiepijimo COVID-19 vakcina pažymėjimus, kuriems taikoma to reglamento 5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa, pagal kuriuos nuo visiško skiepijimo praėjo bent 14 dienų, neturėtų būti taikomi papildomi laisvo judėjimo apribojimai, pavyzdžiui, papildomi su kelionėmis susiję SARS-CoV-2 infekcijos testai arba su kelione susijusios saviizoliacijos ar karantino priemonės. Šioje rekomendacijoje visišką skiepijimą gavusiais laikomi asmenys:

(a)gavę antrą dozę pagal dviejų dozių vakcinos planą;

(b)gavę vieną vienkartinės vakcinos dozę;

(c)gavę vieną dviejų dozių vakcinos plano vakciną po to, kai anksčiau buvo užsikrėtę SARS-CoV-2.“;

10.įterpiamas 17 punkto ab papunktis:

Nukrypstant nuo 17 ir 17a punktų ir nedarant poveikio 17ac punktui, asmenims, turintiems pagal [Reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] išduotus persirgimo COVID-19 pažymėjimus, kuriuose nurodyta, kad nuo pirmo teigiamo testo rezultato praėjo mažiau kaip 180 dienų, neturėtų būti taikomi papildomi laisvo judėjimo apribojimai, pavyzdžiui, papildomi su kelionėmis susiję SARS-CoV-2 infekcijos testai arba su kelione susijusios saviizoliacijos ar karantino priemonės.“;

11.įterpiamas 17 punkto ac papunktis:

Jei epidemiologinė padėtis valstybėje narėje arba valstybės narės regione sparčiai blogėja ir dėl to jai pagal 10 punktą priskiriamas tamsiai raudonas kodas, arba jei buvo pranešta apie didelį susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų, dėl kurių padidėja užkrečiamumas, susirgimo sunkumas arba poveikis vakcinų veiksmingumui, paplitimą, valstybės narės turėtų reikalauti, kad skiepijimo pažymėjimus arba persirgimo liga pažymėjimus turintys asmenys atliktų SARS-CoV-2 infekcijos testą ir (arba) laikytųsi karantino / saviizoliacijos.

Remiantis Komisijai ir valstybėms narėms pateikta informacija pagal [Reglamento dėl skaitmeninio COVID pažymėjimo] 11 straipsnį ir visų pirma tais atvejais, kai apribojimai nustatomi dėl naujų susirūpinimą keliančių arba stebimųjų SARS-CoV-2 atmainų, Taryba turėtų, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, koordinuotai peržiūrėti padėtį.“;

12.18 punktas išbraukiamas;

13.19a punktas pakeičiamas taip:

Pagal 17a punktą ir atsižvelgiant į 17aa ir 17ab punktuose nustatytas išimtis, keliautojai, atliekantys esmines funkcijas arba turintys esminių poreikių keliauti iš zonų, kurioms priskirtas tamsiai raudonas kodas, turėtų laikytis testavimo reikalavimų ir karantino / saviizoliacijos, jeigu tai nedaro neproporcingo poveikio jų esminėms funkcijoms ar poreikiams.

Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, iš esmės neturėtų būti reikalaujama, kad transporto darbuotojai ir transporto paslaugų teikėjai, kaip nurodyta 19 punkto b papunktyje, pasidarytų COVID-19 infekcijos testą pagal 17 punkto b papunktį ir 17a punktą. Jei valstybė narė reikalauja, kad transporto darbuotojai ir transporto paslaugų teikėjai pasidarytų COVID-19 infekcijos testą, turėtų būti naudojami greitieji antigenų testai ir turėtų būti taikomos 17aa ir 17ab punktuose nustatytos išimtys, ir tai neturėtų sukelti vežimo sutrikimų. Jei transporto arba tiekimo grandinė sutriktų, valstybės narės turėtų nedelsdamos panaikinti arba atšaukti tokius sistemingo testavimo reikalavimus, kad būtų užtikrintas žaliųjų koridorių veikimas. Transporto darbuotojų ir transporto paslaugų teikėjų, atliekančių šią esminę funkciją, neturėtų būti reikalaujama karantinuotis pagal 17 punkto a papunktį ir 17a punktą.“;

14.19b punktas pakeičiamas taip:

Be 19a punkte numatytų išimčių, valstybės narės neturėtų reikalauti, kad pasienio regionuose gyvenantys asmenys, kasdien arba dažnai keliaujantys per sieną darbo, verslo, mokymosi, šeimos, medicininės priežiūros ar priežiūros tikslais, pasidarytų testą arba laikytųsi karantino / saviizoliacijos, visų pirma asmenys, atliekantys ypatingos svarbos funkcijas ar funkcijas, būtinas ypatingos svarbos infrastruktūrai. Jei šiuose regionuose per sieną vykstantiems asmenims būtų nustatytas reikalavimas pasidaryti testą, tokių asmenų testavimo dažnumas turėtų būti proporcingas ir turėtų būti leidžiama taikyti 17aa ir 17ab punktuose nustatytas išimtis. Jei epidemiologinė padėtis abiejose sienos pusėse yra panaši, reikalavimas kelionės tikslu pasidaryti testą neturėtų būti taikomas. Asmenys, teigiantys, kad jų padėčiai taikomas šis punktas, gali būti įpareigoti pateikti patvirtinamuosius dokumentus arba atitinkamą pareiškimą.“;

15.įterpiamas 19c punktas:

„Su vienu iš tėvų arba su abiem tėvais keliaujantys nepilnamečiai neturėtų būti reikalaujami karantinuotis / izoliuotis, jei tėvui ar tėvams toks reikalavimas netaikomas, pavyzdžiui, dėl 17aa ir 17ab punktuose nustatytų išimčių. Be to, vaikams iki 6 metų neturėtų būti taikomas reikalavimas atlikti su kelionėmis susijusius SARS-CoV-2 infekcijos testus.“;

16.20 punktas pakeičiamas taip:

„Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę reikalauti, kad asmenys, vykstantys į jų teritoriją kolektyvinio transporto priemonėmis, turintys iš anksto paskirtą vietą arba kajutę, pateiktų keleivio buvimo vietos anketas (PLF) pagal duomenų apsaugos reikalavimus. Šiuo tikslu valstybės narės raginamos naudotis „EU Healthy Gateways“ parengta bendra skaitmenine keleivio buvimo vietos anketa 36 . Valstybės narės turėtų prisijungti prie PLF mainų platformos, kad sustiprintų savo tarpvalstybinius kontaktų atsekimo pajėgumus visų rūšių transporte.“;

17.23 punktas pakeičiamas taip:

„Jeigu į kelionės tikslo vietą atvykusiam asmeniui pasireiškia simptomai, turėtų būti atliekamas pagal vietos praktiką numatytas testavimas, diagnozavimas, izoliavimas ir kontaktų atsekimas ir neturėtų būti neleista atvykti. Informacija apie atvykimo metu nustatytus atvejus kontaktų atsekimo tikslais turėtų būti nedelsiant pasidalyta su šalių, kuriose atitinkamas asmuo buvo pastarąsias 14 dienų, visuomenės sveikatos institucijomis, naudojantis, kai tinkama, PLF mainų platforma arba Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema.;

18.25 punktas pakeičiamas taip:

„Pagal [Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo] 11 straipsnį valstybės narės turėtų atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei laiku pateikti aiškią ir išsamią informaciją apie bet kokius laisvo judėjimo apribojimus, visus su tuo susijusius reikalavimus (pavyzdžiui, dėl konkrečių SARS-CoV-2 infekcijos testų rezultatų apribojimams panaikinti arba reikalavimą pateikti keleivio buvimo vietos anketą), taip pat apie priemones, taikomas iš rizikos zonų keliaujantiems asmenims, kuo anksčiau, prieš įsigaliojant naujoms priemonėms. Paprastai ši informacija turėtų būti skelbiama likus 24 valandoms iki tokių priemonių įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, kad ekstremaliųjų epidemiologinių situacijų atveju reikalingas tam tikras lankstumas. Informacija taip pat turėtų būti skelbiama kompiuterio skaitomu formatu.

Ši informacija taip pat turėtų būti pateikta internetinėje platformoje „Re-open EU“; šioje platformoje turėtų būti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro reguliariai pagal 10 ir 11 punktus skelbiamas žemėlapis.

Reikėtų aiškiai apibūdinti priemonių turinį, jų geografinę taikymo sritį ir asmenų, kuriems jos taikomos, kategorijas.“;

19.po 25 punkto įterpiama ši antraštė:

„ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimas“;

20.įterpiamas šis 25 a punktas:

„ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimas turėtų būti pradėtas kuo greičiau, remiantis valstybių narių E. sveikatos tinkle parengtomis techninėmis specifikacijomis 37 .

Prieš pradedant taikyti [Reglamentą dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo], nuorodos į pažymėjimus, išduotus pagal šį reglamentą, turėtų apimti ir kito formato pažymėjimus.“

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL L 337, 2020 10 14, p. 3.
(2)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(3)    2021 m. vasario 1 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2021/119, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją (OL L 36I, 2021 2 2, p. 1).
(4)     https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/archive-COVID19-reports/index.html  
(5)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab  
(6)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_2593  
(7)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) (COM(2021) 130 final) ir pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba teisėtai gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) (COM(2021) 140 final).
(8)     https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/  
(9)     https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate  
(10)    Paskelbta adresu https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_lt  
(11)    OL L 182, 2021 5 21, p. 1.
(12)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(13)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(14)    COM(2021) 35 final.
(15)    OL L 337, 2020 10 14, p. 3.
(16)    Paskelbta adresu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(17)    OL L 36I, 2021 2 2, p. 1.
(18)    OL C 96I, 2020 3 24, p. 1.
(19)    OL L 182, 2021 5 21, p. 1.
(20)    2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).
(21)     https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process  
(22)    Dok. EUCO 5/21.
(23)    Paskelbta adresu https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_lt  
(24)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
(25)    Paskelbta adresu https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(26)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(27)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(28)    COM(2021) 35 final.
(29)    Paskelbta adresu https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against-COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf  
(30)    Paskelbta adresu https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-implementation-covid-19-vaccination-strategies-and-vaccine-deployment
(31)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(32)    C(2021) 3921.
(33)    Paskelbta adresu https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(34)    Rekomendacijos dėl bendro ES požiūrio į COVID-19 sergančių pacientų izoliavimą ir sąlytį turėjusių asmenų bei keliautojų karantinavimą, dėl kurių 2021 m. sausio 11 d. susitarė Sveikatos saugumo komitetas (angl. „Recommendations for a common EU approach regarding isolation for COVID-19 patients and quarantine for contacts and travellers“), https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf.  
(35)    Paskelbta adresu https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(36)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(37)    Paskelbta adresu https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_lt  
Top