EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo dėl 2020 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, skirtų migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, su COVID-19 protrūkiu susijusioms neatidėliotinoms priemonėms ir Europos prokuratūros asignavimams padidinti, patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/265

COM/2020/171 final

Briuselis, 2020 04 02

COM(2020) 171 final

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo dėl 2020 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, skirtų migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, su COVID-19 protrūkiu susijusioms neatidėliotinoms priemonėms ir Europos prokuratūros asignavimams padidinti, patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/265


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Komisijai pasiūlius (Sprendimu (ES) 2020/265 1 ), 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamentas ir Taryba nusprendė 3 išlaidų kategorijai Saugumas ir pilietybė iš lankstumo priemonės mobilizuoti 778,1 mln. EUR sumą.

2020 m. kovo 27 d. Komisija pateikė taisomojo biudžeto Nr. 1/2020 projektą (TBP) 2 . Jame, inter alia, numatyta iš viso 423,3 mln. EUR padidinti įsipareigojimų asignavimus pagal 3 išlaidų kategoriją, siekiant patenkinti poreikius, susijusius su padidėjusiu migracijos spaudimu Graikijoje, finansuoti neatidėliotinas priemones, kurių reikia imtis dėl COVID-19 protrūkio (pirmą kartą sukaupti medicininės įrangos atsargų pagal „rescEU“), ir padidinti Europos prokuratūros biudžetą. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2020 projekte Komisija pasiūlė panaudoti nuo 2018 m. likusią 350,0 mln. EUR bendrąją įsipareigojimų maržą šio padidinimo daliai, susijusiai su migracija, padengti. Komisija taip pat pasiūlė likusią padidinimo dalį (73,3 mln. EUR) finansuoti atitinkamai pakoreguojant iš lankstumo priemonės mobilizuotą sumą ir išplėsti Sprendimo (ES) 2020/265 3 tikslą.

Šiandien Komisija pateikia taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projektą 4 , kuriame numatyta 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimus padidinti dar 3 000,0 mln. EUR, kad būtų padengtas Skubios paramos priemonės (SPP) atnaujinimas Sąjungoje, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su COVID-19 protrūkio pasekmėmis ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos platesniu mastu kaupti pagrindinius išteklius ir koordinuoti jų paskirstymą visoje Europoje. Atsižvelgdama į tai, kad nėra galimybių perskirstyti 3 išlaidų kategorijos asignavimų, ir į šiandien pateiktą pasiūlymą iš dalies pakeisti DFP reglamentą, panaikinant šios priemonės taikymo apribojimus 5 , Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projekte Komisija siūlo šiam padidinimui panaudoti visą pagal šią specialią priemonę turimą bendrosios įsipareigojimų maržos sumą – 2 042,4 mln. EUR 6 .

Be to, šiuo siūlomu sprendimu mobilizuoti lėšas pagal lankstumo priemonę iš dalies keičiamas 2019 m. lapkričio 27 d. Sprendimas (ES) 2020/265 ir pakeičiamas kartu su TBP Nr. 1/2020 pateiktas pakeitimas. Todėl šis naujas pasiūlymas apima bendrą 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų padidinimą, įtrauktą į TBP Nr. 1 ir Nr. 2/2020, bendra mobilizuotina suma juo padidinama iki 1 094,4 mln. EUR 7 ir išnaudojama visa pagal šią priemonę 2020 m. skirta suma.

Kadangi TBP Nr. 2/2020 numatyto bendrosios įsipareigojimų maržos panaudojimo ir šio siūlomo sprendimo mobilizuoti lankstumo priemonę nepakanka SPP finansavimo poreikiams patenkinti, Komisija kartu su TBP Nr. 2/2020 taip pat pateikia atskirą pasiūlymą 8 2020 m. mobilizuoti 714,6 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų.

Orientaciniai mokėjimų asignavimai, atitinkantys atnaujintą iš lankstumo priemonės mobilizuojamą sumą, nurodyti toliau pateiktoje lentelėje.

(mln. EUR galiojančiomis kainomis)

Metai

Mokėjimų asignavimai, susiję su lankstumo priemonės lėšų mobilizavimu 2020 m.

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Iš viso

1 094,4

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo dėl 2020 m. mobilizuotų lankstumo priemonės lėšų, skirtų migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti, su COVID-19 protrūkiu susijusioms neatidėliotinoms priemonėms ir Europos prokuratūros asignavimams padidinti, patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/265

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 9 , ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms Sąjungos bendrojo biudžeto išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

(2)kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 10 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 000 000 EUR (2011 m. kainomis) ir tam tikrais atvejais ji gali būti padidinama panaikintomis sumomis, kurias galima panaudoti remiantis to straipsnio 1 dalies antra pastraipa;

(3)2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Sprendimą (ES) 2020/265 11 , kuriuo mobilizuojamos lankstumo priemonės lėšos siekiant 2020 finansiniais metais skirti 778 074 489 EUR įsipareigojimų asignavimų 3 išlaidų kategorijai (Saugumas ir pilietybė) migracijos, pabėgėlių ir saugumo srities priemonėms finansuoti;

(4)Taisomojo biudžeto Nr. 1/2020 projekte 12 numatyta 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimus padidinti 423 300 000 EUR, siekiant patenkinti poreikius, susijusius su padidėjusiu migracijos spaudimu Graikijoje, finansuoti neatidėliotinas priemones, susijusias su COVID-19 protrūkiu, ir padengti Europos prokuratūros biudžeto padidėjimą. Iš šio bendro padidinimo 350 000 000 EUR padengiama panaudojant bendrąją įsipareigojimų maržą, nustatytą Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 14 straipsnyje, o 73 300 000 EUR – papildomai mobilizuojant lankstumo priemonės lėšas 2020 m. Be to, būtina patikslinti orientacinių mokėjimų profilį;

(5)Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projekte 13 numatyta 3 išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimus padidinti dar 3 000 000 000 EUR, kad būtų padengtas Skubios paramos priemonės (SPP) atnaujinimas Sąjungoje, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su COVID-19 protrūkio pasekmėmis ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos platesniu mastu kaupti pagrindinius išteklius ir koordinuoti jų paskirstymą visoje Europoje. Iš šio padidinimo 2 042 402 163 EUR padengiama panaudojant bendrąją įsipareigojimų maržą, nustatytą Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 14 straipsnyje, o 243 039 699 EUR – papildomai mobilizuojant 2020 m. lankstumo priemonės lėšas. Be to, būtina patikslinti orientacinių mokėjimų profilį;

(6)todėl Sprendimas (ES) 2020/265 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)šis sprendimas turėtų įsigalioti tą pačią dieną kaip ir 2020 m. biudžeto pakeitimas, atsižvelgiant į tai, kad pagal lankstumo priemonę kai kuriuos veiksmus leidžiama finansuoti viršijant daugiametėje finansinėje programoje 2020 m. biudžetui nustatytą viršutinę ribą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2020/265 1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip: vietoj „778 074 489 EUR“ įrašoma „1 094 414 188 EUR“.

1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip: „Pirmoje pastraipoje nurodyta suma naudojama nuolatinių migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių, taip pat dėl COVID-19 protrūkio kilusios dabartinės sveikatos krizės Europos Sąjungoje problemų sprendimo priemonėms ir išaugusiems Europos prokuratūros poreikiams finansuoti.“

2 dalies pirmos pastraipos a–d punktai pakeičiami taip:

„a)    2020 m. – 574 652 355 EUR;

b)    2021 m. – 413 658 806 EUR;

c)    2022 m. – 66 154 477 EUR;

d)    2023 m. – 39 948 550 EUR.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    OL L 58, 2020 2 27, p. 51.
(2)    COM(2020) 145, 2020 3 27.
(3)    COM(2020) 140, 2020 3 27.
(4)    COM(2020) 170, 2020 4 2.
(5)    COM(2020) 174, 2020 4 2.
(6)    Į šią sumą įtraukiama likusi 2019 m. marža (1 316,9 mln. EUR), šiandien Komisijos patvirtintu „Specialių priemonių techninis patikslinimas“ (COM(2020) 173, 2020 4 2) skirta panaudoti 2020 m.
(7)    Į šią sumą įtraukiama 2019 m. panaikinta 175 mln. EUR suma iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, pridedama prie lankstumo priemonės šiandien Komisijos priimtame dokumente „Specialių priemonių techninis patikslinimas“ (COM(2020) 173, 2020 4 2).
(8)    COM(2020) 172, 2020 4 2.
(9)    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(10)    2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(11)

   2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/265 dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (OL L 058, 2020 2 27, p. 51).

(12)    COM(2020) 145, 2020 3 27.
(13)    COM(2020) 170, 2020 4 2.
Top