EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0111

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

COM/2020/111 final

Briuselis, 2020 03 13

COM(2020) 111 final

2020/0042(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

(Tekstas svarbus EEE)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Reglamente (EEB) Nr. 95/93 1 nustatytos laiko tarpsnių paskirstymo ES oro uostuose taisyklės. Jo 10 straipsnyje išdėstyta taisyklė „naudok arba neteksi“, pagal kurią oro vežėjai privalo per tam tikrą laikotarpį, kuriam sudaromas tvarkaraštis (vasaros arba žiemos), panaudoti ne mažiau kaip 80 proc. jiems paskirtų laiko tarpsnių, kad galėtų išlaikyti pirmumo teisę į tas pačias laiko tarpsnių serijas atitinkamu kitų metų laikotarpiu, kuriam sudaromas tvarkaraštis (vadinamąsias įgytas teises).

Viruso SARS-CoV-2 protrūkis daro didelį poveikį oro vežėjams ir dėl jo nuo 2020 m. pradžios oro eismas visame pasaulyje smarkiai mažėja. Ši poveikį 2020 m. sausio mėn. pirmiausia aiškiai pajuto Europos oro vežėjai, vykdantys skrydžius maršrutais, jungiančiais su Kinijos Liaudies Respublika ir Ypatinguoju Administraciniu Kinijos Liaudies Respublikos Regionu Honkongu, tačiau dėl viruso plitimo nuo 2020 m. sausio mėn. bendra padėtis, taip pat Europoje, dar labiau pablogėjo. Tolesnės epidemijos raidos ar jos poveikio trukmės nuspėti neįmanoma.

Tačiau dėl keleivių skaičiaus mažėjimo oro vežėjai jau pradėjo atšaukti ir toliau atšaukia skrydžius, todėl 2019–2020 m. žiemos ir 2020 m. vasaros laikotarpiais, kuriems sudaromi tvarkaraščiai, laiko tarpsnių bus panaudota mažiau nei 80 proc., t. y. nebus pasiekta reglamente nustatyta riba.

2009–2019 m. laikotarpiu Europoje keleivių skaičius kasmet vidutiniškai didėjo 3,3 proc., tačiau Eurokontrolė nurodė, kad per pirmąsias dvi 2020 m. kovo mėn. savaites skrydžių skaičius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., sumažėjo 10 proc. Atsižvelgdami į dėl krizės mažėjančią paklausą, daugelis Europos oro vežėjų uždraudžia orlaiviams kilti. Tai reiškia, kad skrydžių skaičius ir toliau mažės. Neigiama metinė tendencija išlieka ir vasaros sezono metu, todėl, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) duomenimis, oro vežėjų paslaugų maršrutais, jungiančiais su kitomis nei Italija valstybėmis, 2020 m. kovo–birželio mėn. laikotarpiui iš anksto rezervuojama 40–60 proc. mažiau nei praeitais metais, ir poveikis trumpiesiems maršrutams yra šiek tiek didesnis nei ilgiesiems. 2020 m. kovo mėn. pradžioje paslaugų maršrutais, jungiančiais su Italija, rezervacijų sumažėjo daugiau kaip per pusę, o apkrova siekė vos 40 proc.

Europos oro uostai prognozuoja, kad per pirmąjį 2020 m. ketvirtį keleivių skaičius sumažės 67 mln. Šis reiškinys daro didelį poveikį visos Sąjungos oro transportui.

Remiantis šiuo metu turima Eurokontrolės, oro vežėjų ir oro uostų informacija, pagrįsta manyti, kad dabartinė padėtis, susijusi su ypatingu paklausos mažėjimu, tęsis bent 2020 m. kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais.

Tačiau pagal reglamentą dėl laiko tarpsnių paskirstymo norint užtikrinti, kad tuo pačiu kitų metų sezonu būtų paskirti tie patys laiko tarpsniai, oro vežėjai privalo per laikotarpį, kuriam sudaromas tvarkaraštis, panaudoti bent 80 proc. jiems paskirtų laiko tarpsnių. Jei nebus priimta jokia priemonė, kuria neutralizuojamas su šiuo skaičiavimu susijęs dabartinių aplinkybių poveikis, tikėtina, kad oro vežėjai, siekdami apsaugoti savo įgytas teises, vykdys skrydžius su labai maža apkrova, taigi, patirs dar didesnių finansinių nuostolių ir bus daromas neigiamas poveikis aplinkai.

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 vienintelis asmuo, atsakingas už laiko tarpsnių paskirstymą, yra laiko tarpsnių koordinatorius ir jis privalo veikti pagal reglamentą [to reglamento 4 straipsnio 5 dalis]. Atlikdami laiko tarpsnių paskirstymo užduotį koordinatoriai veikia nepriklausomai ir neturi vykdyti jokios šalies nurodymų.

Atsižvelgiant į aprašytas aplinkybes, Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų apsaugotos oro vežėjų įgytos teisės į laikotarpiu, kuriuo viruso SARS-CoV-2 protrūkis padarė didžiausią poveikį aviacijos rinkai, nepanaudotus laiko tarpsnius. Siūlomas laikotarpis apima keturių mėnesių laikotarpį nuo 2020 m. kovo iki birželio mėn. ir yra susijęs su visais skrydžiais. Be to, atsižvelgiant į tai, kad didelis viruso SARS-CoV-2 protrūkio poveikis pirmiausia tapo akivaizdus Kinijos Liaudies Respublikoje ir Ypatingajame Administraciniame Kinijos Liaudies Respublikos Regione Honkonge, siūloma įgytas teises į laiko tarpsnius, naudojamus teikiant skrydžių į tas rinkas ir iš jų paslaugas, apsaugoti ilgesnį bendrą laikotarpį. Papildomo laikotarpio pradžia – 2020 m. sausio 23 d., t. y. diena, kai valdžios institucijos uždarė pirmąjį Kinijos Liaudies Respublikos oro uostą.

Šis pakeitimas būtų pateiktas kaip taisyklė, pagal kurią koordinatoriai aptariamiems ataskaitiniams laikotarpiams skirtus laiko tarpsnius turi laikyti panaudotais. Taikant šią taisyklę būtų sumažintas dabartinės krizės poveikis ir suteiktas teisinis tikrumas oro vežėjams dėl atitinkamų laikotarpių, kuriems sudaromi tvarkaraščiai, dalių. Visus taikant šią taisyklę oro vežėjų atlaisvintus laiko tarpsnius koordinatoriai galėtų perskirstyti pagal poreikius. Bet koks toks perskirstymas būtų tik ad hoc pobūdžio ir neturėtų poveikio oro vežėjų užimamai pozicijai, nes pagal siūlomą taisyklę būtų laikoma, kad jie aptariamus laiko tarpsnius išnaudojo.

Atsižvelgiant į dabartinių aplinkybių pobūdį sunku bent kiek tiksliau prognozuoti, kada visuomenės sveikatos padėtis vėl taps įprasta ir bus susigrąžintas vartotojų pasitikėjimas. Pratęsti siūlomos priemonės taikymą apimant visą 2020 m. vasaros sezoną (kuris baigsis 2020 m. spalio 24 d.) galėtų būti neproporcinga aiškiai nustatytam tikslui, jei intervenciniu laikotarpiu padėtis iš tiesų vėl taptų įprasta. Dėl šios priežasties siūloma suteikti Komisijai įgaliojimus priemonių taikymo laikotarpį prireikus pratęsti deleguotaisiais aktais. Visus tokius sprendimus Komisija turėtų pagrįsti naujausia turima informacija, kurią skelbia ES tinklo valdytojas – Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė), ir atitinkamomis mokslinėmis rekomendacijomis.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Reglamentu (EEB) Nr. 95/93 nesprendžiamos oro vežėjams dėl viruso SARS-CoV-2 protrūkio kylančios problemos, susijusios su jų galimybėmis turimus laiko tarpsnius išlaikyti kitais laikotarpiais, kuriems sudaromi tvarkaraščiai. Todėl, siekiant sumažinti dabartinės krizės poveikį, užtikrinti teisinį tikrumą oro vežėjams ir išlaikyti Europos laiko tarpsnių paskirstymo sistemos vientisumą, reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Veiksmingas aviacijos ir susijusių paslaugų vidaus rinkos veikimas priklauso nuo oro vežėjų ekonominės veiklos rezultatų. Dėl neigiamų ekonominių dabartinio viruso SARS-CoV-2 protrūkio pasekmių oro vežėjams galėtų kilti pavojus jų finansinei būklei ir būti daromas didelis neigiamas poveikis transporto sistemai ir visai ekonomikai. Todėl siekiant išspręsti šiuo metu oro vežėjams didelį susirūpinimą keliantį klausimą labai svarbu iš dalies pakeisti Reglamentą dėl laiko tarpsnių paskirstymo.

Be to, priemonė padeda siekti svarbaus tvarumo tikslo, nes ja panaikinama paskata oro vežėjams vykdyti skrydžius su maža apkrova vien tam, kad išsaugotų savo laiko tarpsnius.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Ši iniciatyva grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalimi. Remiantis ta nuostata galima priimti visas reikiamas oro transporto srities nuostatas ir ja jau buvo remiamasi priimant Reglamentą (EEB) Nr. 95/93.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pasiūlyme numatytų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti dėl toliau nurodytų priežasčių. Reglamentu (EEB) Nr. 95/93 neleidžiama valstybėms narėms dėl tokių kaip aptariamoji priežasčių įpareigoti koordinatorius nepanaudotus laiko tarpsnius laikyti panaudotais. Šį tikslą galima pasiekti tik Sąjungai iš dalies pakeitus patį reglamentą.

Proporcingumo principas

Siekiant užtikrinti Reglamento (EEB) Nr. 95/93 veikimą, pasiūlymu neviršijama to, kas būtina tikslui – sumažinti dabartinio viruso SARS-CoV-2 protrūkio poveikį – pasiekti. Todėl siūloma priemonė yra proporcinga, nes, be kita ko, ji laiku taikoma įvairių tipų paskirties vietoms.

Priemonės pasirinkimas

Kad būtų pasiektas teisinės priemonės tikslas, ji turi būti taikoma tiesiogiai ir visuotinai, kaip yra taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93. Todėl tinkama teisinė priemonė yra reglamentas.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Imtis šios skubios priemonės paskatino staigus nenumatytas viruso SARS-CoV-2 protrūkis ir jo sukeltos ligos COVID-19 išplitimas. Dėl šios priežasties priemonė nėra aktuali įgyvendinant Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą ir ex post vertinimas atliktas nebuvo.

Tačiau šios priemonės taikymo sritis ir poveikis panašūs į ankstesnių dalinių Reglamento (EEB) Nr. 95/93 pakeitimų, atliktų reaguojant į kitas ekstremaliąsias situacijas, taikymo sritį ir poveikį. Tokie pakeitimai atlikti, pavyzdžiui:

po 2002 m. rugsėjo 11 d. teroristinio išpuolio (Reglamentu (EB) Nr. 894/2002);

2003 m. po karo Irake ir sunkaus ūmaus respiracinio sindromo (SARS) protrūkio (Reglamentu (EB) Nr. 1554/2003) ir

2009 m. išgyvenant pasaulinę finansų krizę (Reglamentu (EB) Nr. 545/2009).

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Atsižvelgiant į klausimo sprendimo skubumą, oficialių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis surengta nebuvo. Tačiau valstybės narės ir suinteresuotosios šalys paragino Komisiją pagal Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 priimti pasiūlymą dėl atitinkamų priemonių.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Kaip paaiškinta, dėl klausimo sprendimo skubumo surinkti tinkamų ekspertinių žinių nebuvo galima. Tačiau Komisija rėmėsi patirtimi, įgyta taikant ir iš dalies keičiant Reglamentą (EEB) Nr. 95/93, kai, be kita ko, konsultuotasi su ekspertais.

Poveikio vertinimas

Atsižvelgiant į klausimo sprendimo skubumą, poveikio vertinimo atlikta nebuvo. Šios priemonės taikymo sritis ir poveikis panašūs į ankstesnių dalinių Reglamento (EEB) Nr. 95/93 pakeitimų, atliktų reaguojant į kitas ekstremaliąsias situacijas, taikymo sritį ir poveikį. Priemonė parengta siekiant sumažinti oro vežėjų finansinius nuostolius, patiriamus dėl taisyklės „naudok arba neteksi“ taikymo, ir neigiamą poveikį aplinkai.

Pagrindinės teisės

Netaikoma.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Netaikoma.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Į priemonę neįtraukta jokios specialios stebėjimo ar ataskaitų teikimų tvarkos, tačiau Komisija turėtų būti įpareigota stebėti viruso SARS-CoV-2 protrūkio raidą bei jo poveikį oro transportui ir prireikus turėtų būti įgaliota priimti deleguotąjį aktą, kuriuo pratęsiami su priemone susiję laikotarpiai.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

10a straipsnis pakeičiamas nauju straipsniu, kuriuo koordinatoriai įpareigojami vertindami sukauptas įgytų teisių išsaugojimo teises laikyti, kad laikotarpiui nuo 2020 m. kovo 1 d. iki birželio 30 d. skirtus laiko tarpsnius oro vežėjas, kuriam jie iš pradžių buvo paskirti, panaudojo. Atsižvelgiant į laiko tarpsnius, naudojamus skrydžiams maršrutais, jungiančiais ES ir Kinijos Liaudies Respubliką arba ES ir Ypatingąjį Administracinį Kinijos Liaudies Respublikos Regioną Honkongą, į straipsnį įtraukiama nuostata dėl papildomo ankstesnio laikotarpio, kurio pradžia – 2020 m. sausio 23 d. Dėl atvejų, numatomų po to, kai bus pradėtas taikyti siūlomas reglamentas, nustatoma sąlyga, kad visi tokie laiko tarpsniai turi būti grąžinami laiko tarpsnių koordinatoriui. Į sugrąžintus laiko tarpsnius, kurie vėliau perskirstomi kitiems oro vežėjams, juos naudojantys oro vežėjai, siekdami išsaugoti įgytas teises, pretenduoti negali.

Be to, 10a straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, jei su viruso SARS-CoV-2 protrūkiu susijusi krizė nebus išspręsta ir dėl jos oro transportas toliau patirs neigiamą poveikį, be kita ko, daromą įgytų teisių į laiko tarpsnius išsaugojimo teisėms. Atsižvelgiant į sparčią protrūkio raidą, būtina, kad deleguotieji aktai būtų priimami taikant skubos procedūrą.

2020/0042 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 2 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 3 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso-2 (SARS-CoV-2) sukeltos ligos COVID-19 protrūkio labai sumažėjus keleivių skaičiui ir valstybėms narėms bei trečiosioms valstybėms priėmus tiesiogines priemones protrūkiui sustabdyti, smarkiai sumažėjo oro eismas. Didelį tokio sumažėjimo, susijusio su Kinijos Liaudies Respublika ir Ypatinguoju Administraciniu Kinijos Liaudies Respublikos Regionu Honkongu, poveikį oro vežėjai pajuto jau 2020 m. sausio mėn., o nuo 2020 m. kovo 1 d. poveikis tapo visuotinis ir, tikėtina, bus jaučiamas bent du laikotarpius, kuriems sudaromi tvarkaraščiai, t. y. 2019–2020 m. žiemos ir 2020 m. vasaros sezonais;

(2)šių aplinkybių oro vežėjai negali kontroliuoti, todėl būtina arba teisėta reakcija šiomis aplinkybėmis yra savanoriškas arba privalomas oro vežėjų teikiamų oro susisiekimo paslaugų atšaukimas. Būtent savanoriškai atšaukus paslaugas apsaugomas oro vežėjų finansinis patikimumas ir išvengiama poveikio aplinkai, daromo vykdant skrydžius tuščiais arba daugiausia tuščiais orlaiviais vien tam, kad būtų neprarasti pagrindiniai oro uostų laiko tarpsniai;

(3)iš ES tinklo valdytojo – Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) paskelbtų duomenų matyti, kad pirmojoje 2020 m. kovo mėn. pusėje oro eismas Europos regione sumažėjo 10 proc., palyginti su praeitais metais. Oro vežėjai praneša apie labai sumažėjusį išankstinių rezervacijų skaičių ir dėl ligos protrūkio atšaukia daug 2019–2020 m. žiemos ir 2020 m. vasaros laikotarpiais, kuriems sudaromi tvarkaraščiai, numatytų skrydžių;

(4)pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 95/93 8 straipsnio 2 dalį, kuri aiškinama kartu su 10 straipsnio 2 dalimi, jei oro vežėjas neišnaudoja 80 proc. jam koordinuojamuose oro uostuose paskirtų laiko tarpsnių serijos, kyla pavojus prarasti ankstesnes pirmumo teises į šiuos laiko tarpsnius;

(5)Reglamento (EEB) Nr. 95/93 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad laiko tarpsnių koordinatoriai, apskaičiuodami ankstesnes pirmumo teises, gali į nepanaudotus oro uostų laiko tarpsnius neatsižvelgti, jei jie nepanaudojami laikotarpiais, kuriais oro vežėjas suplanuotų oro susisiekimo paslaugų teikti negali dėl to, kad, pavyzdžiui, uždaromas oro uostas. Tačiau šiame straipsnyje tokių situacijų, kaip viruso SARS-CoV-2 protrūkis, nenumatyta. Todėl tikslinga priimti atitinkamą priemonę;

(6)atsižvelgiant į turimus išankstinių rezervacijų duomenis ir epidemiologines prognozes šiame etape galima pagrįstai tikėtis, kad laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. iki bent birželio 30 d. dėl viruso SARS-CoV-2 protrūkio bus atšaukta daug skrydžių. Šiam laikotarpiui skirtų laiko tarpsnių nepanaudoję oro vežėjai savo ankstesnių pirmumo teisių, kuriomis kitu atveju būtų pasinaudoję, neturėtų prarasti. Todėl būtina nustatyti sąlygas, kuriomis nepanaudoti laiko tarpsniai, atsižvelgiant į atitinkamą kitą sezoną, tais tikslais turėtų būti laikomi panaudotais;

(7)laiko tarpsniai koordinuojamuose oro uostuose yra vertingas ekonominis išteklius. Nepaisant bendro oro eismo sumažėjimo, dėl atšauktų oro susisiekimo paslaugų neturėtų būti trukdoma oro uostų laiko tarpsniais pasinaudoti kitiems oro vežėjams, kurie vis dėlto gali norėti juos laikinai panaudoti be galimybės užsitikrinti įgytų teisių į tokius laiko tarpsnius išsaugojimo teises. Todėl oro vežėjui paskirti ir jo nepanaudoti laiko tarpsniai turėtų būti nedelsiant grąžinti koordinatoriui;

(8)tolesnę viruso SARS-CoV-2 raidą ir jo tolesnį poveikį oro vežėjui sunku nuspėti. Komisija turėtų nuolat analizuoti viruso SARS-CoV-2 poveikį oro transporto sektoriui ir Sąjunga turėtų galėti nepagrįstai nedelsdama pratęsti šiame reglamente numatytų priemonių taikymo laikotarpį, jei nepalankios sąlygos toliau išliktų;

(9)siekiant pratęsti, jei būtina ir pateisinama, šiame reglamente nustatytų priemonių taikymą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas, kad būtų pratęstas šiame reglamente numatytų priemonių taikymo laikotarpis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(10)atsižvelgiant į skubą, kurią nulėmė siūlomas priemones pateisinančios išskirtinės aplinkybės, tikslinga taikyti Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Sąjungoje 4 straipsnyje nustatyto aštuonių savaičių laikotarpio išimtį;

(11)atsižvelgiant į skubą, kurią nulėmė siūlomas priemones pateisinančios išskirtinės aplinkybės, tikslinga numatyti, kad šis reglamentas įsigaliotų nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 iš dalies keičiamas taip:

(1)10a straipsnis pakeičiamas taip:

„10a straipsnis

1.    8 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais koordinatoriai laiko, kad laikotarpiui nuo 2020 m. kovo 1 d. iki birželio 30 d. paskirtus laiko tarpsnius oro vežėjas, kuriam jie iš pradžių buvo paskirti, panaudojo.

2.    8 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais koordinatoriai laiko, kad laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 23 d. iki vasario 29 d. paskirtus laiko tarpsnius oro vežėjas, kuriam jie iš pradžių buvo paskirti, panaudojo, jei jie buvo skirti oro paslaugoms maršrutais, jungiančiais Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos arba Ypatingojo Administracinio Kinijos Liaudies Respublikos Regiono Honkongo oro uostus, teikti.

3.    Dėl laiko tarpsnių, paskirtų datai, kuri yra vėlesnė nei savaitė po šio reglamento taikymo pradžios, 1 dalis taikoma tik jei atitinkami nepanaudoti laiko tarpsniai grąžinami koordinatoriui, kad galėtų būti perskirstyti kitiems oro vežėjams.

4.    Jei Komisija, remdamasi ES tinklo valdytojo – Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) paskelbtais duomenimis, nustato, kad oro eismo intensyvumas toliau išlieka mažas, palyginti su intensyvumu atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, ir greičiausiai nesikeis, be to, remdamasi geriausiais turimais moksliniais duomenimis, nustato, kad ši padėtis susiklostė dėl viruso SARS-CoV-2 protrūkio poveikio, Komisija pagal 12a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad 1 dalyje nustatytą laikotarpį atitinkamai iš dalies pakeistų.

5.    Komisija, atsižvelgdama į 4 dalyje nustatytus kriterijus, nuolat stebi padėtį. Remdamasi turima informacija ji iki 2020 m. balandžio 15 d. šiuo klausimu pateikia apibendrinamąją ataskaitą. Jei būtina, ji kuo greičiau priima 4 dalyje numatytą deleguotąjį aktą.

6.    Jeigu su užsitęsusiu viruso SARS-CoV-2 poveikiu oro transporto sektoriui Europos Sąjungoje susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“

(2)Įterpiami šie 12a ir 12b straipsniai:

12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.    Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.    10a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami vienų metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo.

3.    Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.    Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.    Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.    Pagal 10a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

12b straipsnis

Skubos procedūra

1.    Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.    Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 14, 1993 1 22, p. 1).
(2)    OL C , , p. .
(3)    OL C , , p. .
Top