EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

2020 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 2 PROJEKTAS Skubios paramos teikimas valstybėms narėms ir tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) stiprinimas reaguojant į COVID-19 protrūkį

COM/2020/170 final

Briuselis, 2020 04 02

COM(2020) 170 final

2020 M. BENDROJO BIUDŽETO
TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 2 PROJEKTAS

Skubios paramos teikimas valstybėms narėms ir tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) stiprinimas reaguojant į COVID-19 protrūkį


Atsižvelgdama į:

Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (...) 1 , ypač į jo 44 straipsnį,

2019 m. lapkričio 27 d. patvirtintą 2020 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą 2 ,

2020 m. kovo 27 d. priimtą Taisomojo biudžeto Nr. 1/20 3 projektą,

Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 2020 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektą.

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI

Bendrosios pajamų suvestinės ir III skirsnio pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm ).

Turinys

1.    Įvadas    

2.    Skubios paramos teikimas valstybėms narėms vėl aktyvuojant Skubios paramos priemonę Sąjungoje    

2.1.    Aplinkybės    

2.2.    SPP finansuojami veiksmai    

3.    Tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo stiprinimas (Sąjungoje)    

4.    Finansavimas    

5.    Suvestinė lentelė pagal DFP išlaidų kategorijas    

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.    Įvadas

2020 m. taisomojo biudžeto Nr. 2 projekte (TBP) numatyta skirti 3 000,0 mln. EUR 3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“ įsipareigojimų asignavimų ir 1 530,0 mln. EUR mokėjimų asignavimų skubios paramos teikimui Sąjungoje pagal Skubios paramos priemonę finansuoti; siūloma šią priemonę vėl aktyvuoti, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su COVID-19 protrūkio pasekmėmis ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (rezervą „rescEU“), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos platesniu mastu kaupti būtiniausius išteklius ir koordinuoti jų paskirstymą visoje Europoje 4 .

2.    Skubios paramos teikimas valstybėms narėms vėl aktyvuojant Skubios paramos priemonę Sąjungoje

2.1.    Aplinkybės

Atsižvelgdama į krizės mastą prasidėjus COVID-19 protrūkiui, taip pat į poreikių, kuriems patenkinti artimiausioje ateityje reikalinga ES biudžeto parama, apimtį ir pobūdį, Komisija siūlo Tarybai kartu su šiuo TBP vėl aktyvuoti ir iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje 5 , kad ES turėtų įvairesnių priemonių, proporcingų milžiniškam dabartinės COVID-19 pandemijos mastui.

Skubios paramos priemonė (SPP) sukurta 2016 m. kovo mėn. ir aktyvuota 3 metų laikotarpiui, siekiant spręsti nepaprastąją padėtį, susidariusią dėl masinio pabėgėlių antplūdžio Graikijoje. Ji sukurta kaip bendro pobūdžio priemonė kovoti su krizėmis ES ir taikoma tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kai kyla didelių sunkumų. Ja galima pasinaudoti siekiant spręsti bet kokią krizę, kuriai reikalinga humanitarinė pagalba, ir apima platų reikalavimus atitinkančių veiksmų spektrą: „Skubi parama gali apimti visus humanitarinės pagalbos veiksmus, ... todėl gali apimti paramą, pagalbą ir, jei būtina, apsaugos operacijas, vykdomas siekiant išgelbėti ir išsaugoti gyvybes ištikus nelaimėms ar iškart po jų 6 .. 

Priemonės, numatytos pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), Civilinės saugos mechanizmą, Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą, siekiant panaudoti Europos struktūrinius ir investicijų fondus ir kitas Sąjungos priemones, padeda iš dalies spręsti ekstremalią visuomenės sveikatai padėtį, tačiau turint omeny problemos mastą ir apimtį būtina veiksmingai spręsti su visuomenės sveikata susijusias šio protrūkio Sąjungoje humanitarines pasekmes. Pagal SPP teikiama skubia parama siekiama papildyti protrūkio paveiktų valstybių narių veiksmus ir skatinti suderinamumą su jais bei sąsajas su ES lygmeniu pagal kitus fondus ir priemones finansuojamais veiksmais.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, siūloma kuo greičiau pagal Skubios paramos reglamentą (Nr. 2016/369) aktyvuoti paramą ir skirti reikiamus asignavimus. Taip bus sudarytos sąlygos Sąjungai taikyti priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias skaudžioms pasekmėms vienai ar kelioms valstybėms narėms arba šios pasekmės būtų sušvelnintos, taip pat koordinuotai būtų tenkinami su COVID-19 nelaime susiję poreikiai, papildant pagal kitas ES priemones teikiamą paramą.

2.2.    SPP finansuojami veiksmai

Atsižvelgdama į padėties skubumą ir su COVID-19 protrūkiu susijusios visuomenės sveikatos krizės rimtumą visose valstybėse narėse, Komisija siūlo SPP skirti 2 700,0 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 1 380,0 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

Parama gali būti naudojama, inter alia, šiems veiksmams finansuoti:

intensyviau ir sparčiau kaupti būtiniausius išteklius ir koordinuoti jų paskirstymą visoje Europoje;

tenkinti apsaugos priemonių, importuojamų iš tarptautinių partnerių, transportavimo į ES ir išvežiojimo visoje ES poreikius;

transportuoti pacientus, kuriems tai būtina, į kitų valstybių ligonines, galinčias pasiūlyti laisvų vietų;

bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu siekiant mažinti spaudimą sveikatos priežiūros sistemoms labiausiai paveiktuose ES regionuose;

centralizuotai pirkti ir skirstyti būtinąsias medicinos priemones ligoninėms ir apsaugos priemonių, kaip antai respiratorių, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, asmeninių apsaugos priemonių, daugkartinių kaukių, vaistų, gydymo ir laboratorinių priemonių ir dezinfekavimo priemonių, kritines atsargas ligoninių darbuotojams;

didinti ir keisti ES įmonių gamybos pajėgumus siekiant užtikrinti sparčią įrangos ir medžiagų, skubiai reikalingų senkančioms būtinųjų produktų ir vaistų atsargoms papildyti, gamybą ir skirstymą;

plėsti sveikatos priežiūros patalpas ir didinti išteklius, be kita ko, įrengiant laikinas bei pusiau nuolatines lauko ligonines ir padedant keisti patalpų paskirtį;

didinti testų gamybą ir padėti įsigyti svarbiausių pagrindinių cheminių medžiagų;

skatinti spartų vaistų ir testavimo metodų kūrimą;

plėtoti, pirkti ir skirstyti testavimo priemones (testus, reagentus, aparatinę įrangą).

Komisija užtikrins visapusišką koordinavimą, kad pagal SPP finansuojami veiksmai papildytų kitas esamas priemones, tokias kaip „rescEU“ arba Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF), tam tikrose srityse (pavyzdžiui, migrantų priėmimo infrastruktūros srityje). Taikymas bus pritaikytas atsižvelgiant į protrūkio kitimą ir, siekiant kuo labiau padidinti poveikį, derinamas su priemonėmis, kurių imasi valstybės narės.

EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

III skirsnis – Komisija

18 01 04 05

Skubios paramos teikimo Sąjungoje rėmimo išlaidos

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Skubios paramos teikimas Sąjungoje

2 646 000 000

1 326 000 000

Iš viso    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo stiprinimas (Sąjungoje)

ES reaguojant į COVID-19 protrūkį, Sąjungos civilinės saugos mechanizmas palengvina valstybių narių bendradarbiavimą. Be bendrų viešųjų pirkimų, kaip papildomą apsaugą, Komisija priėmė naują Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) įgyvendinimo aktą, kad padėtų valstybėms narėms įsigyti tam tikrą reikalingą įrangą (gydymo priemones, medicinos įrangą, asmenines apsaugos priemones, laboratorines priemones), padidindama ir papildydama prioritetinių prekių, perkamų vykdant bendrus viešuosius pirkimus, kiekį ir įvairovę. Tiesioginė dotacija iš rezervo „rescEU“ sudarys 100 % bendro finansavimo iš ES biudžeto ir apims visą šių pajėgumų plėtojimo finansavimą ir visą jų taikymo finansavimą. Įsigyta įranga bus saugoma vienoje ar keliose valstybėse narėse, o sprendimų priėmimas dėl nacionalines atsargas viršijančių skubiosios pagalbos priemonių teikimo bus organizuojamas ES lygmeniu. Ji bus prieinama visoms valstybėms narėms ir bus naudojama, kai nacionalinių pajėgumų nepakaks.

Kaip paskelbta Taisomojo biudžeto Nr. 1/2020 projekte 7 , Komisija iš dabartinio 2020 m. Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) biudžeto (prevencija ir parengtis Sąjungoje) perskyrė 10,0 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų COVID-19 medicininėms atsako priemonėms ir įrangai ir pasiūlė padidinti įsipareigojimų asignavimus 70,0 mln. EUR, o mokėjimų asignavimus – 40,0 mln. EUR.

Atsižvelgiant į sparčiai didėjantį krizės mastą ir susijusius valstybių narių poreikius turime dėti daugiau pastangų, kad padidintume priemonių kaupimą. „rescEU“ gali prisidėti prie intensyvesnio paklausių būtiniausių medicinos priemonių, kaip antai ligoninių personalo apsaugos priemonių (kaukių, apsauginių akinių, kombinezonų, medicininiam naudojimui skirtų nanomedžiagų, dezinfekavimo priemonių), dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų (invazinių ir neinvazinių), reikalingų norint veiksmingai reaguoti į krizę, kaupimo ir jų paskirstymo ligoninėms koordinavimo. Atsargos naudotinos reikiamą medicininę įrangą skubiai siunčiant paeiliui į tas valstybes nares ir regionus, kuriuose yra epidemijos protrūkis ir infekcijų pikas – taip daugkartinio naudojimo įranga būtų veiksmingai ir efektyviai naudojama ten, kur jos labiausiai reikia.

Todėl siūloma įsipareigojimų asignavimus papildomai padidinti 300,0 mln. EUR, o mokėjimų asignavimus – 150,0 mln. EUR.

Sustiprintas rezervas „rescEU“ ir vėl aktyvuota SPP papildys vienas kitą ir užtikrins, kad reikiama medicininė įranga būtų teikiama kuo veiksmingiau.

EUR

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

III skirsnis – Komisija

23 03 01 01

Nelaimių prevencija ir pasirengimas joms Sąjungoje

300 000 000

150 000 000

Iš viso    

300 000 000

150 000 000

4.    Finansavimas

Atsižvelgdama į tai, kad maržų ir galimybės perskirstyti daugiametės finansinė programos 3 išlaidų kategorijos lėšas nėra, visai 3 000,0 mln. EUR sumai padengti Komisija siūlo mobilizuoti šių specialiųjų priemonių lėšas:

·2 042,4 mln. EUR likusią bendrąją įsipareigojimų maržą 8 . Kartu su šiuo taisomuoju biudžetu 9 siūloma iš dalies pakeisti DFP reglamentą, panaikinant šios priemonės taikymo srities apribojimus;

·243,0 mln. EUR lankstumo priemonę 10 ; ir

·nenumatytų atvejų rezervo likutį (714,6 mln. EUR), atitinkamai jį išskaičiuojant iš 2020 m. 5 išlaidų kategorijos „Administravimas 11 “ maržos.

5.    Suvestinė lentelė pagal DFP išlaidų kategorijas

EUR

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projektas

2020 m. biudžetas

(įskaitant TBP Nr. 1/2020)

(įskaitant TBP Nr. 1–2/2020)

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

1.

Pažangus ir integracinis augimas

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Viršutinė riba

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Marža

 

 

 

 

1a

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Viršutinė riba

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Marža

 

 

 

 

1b

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Viršutinė riba

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Marža

 

 

 

 

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Viršutinė riba

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Marža

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Tarpinė viršutinė riba

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Suapvalintas skirtumas, neįskaitytas apskaičiuojant maržą

888 000

 

 

 

888 000

 

EŽŪGF marža

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Saugumas ir pilietybė

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

Iš jų pagal lankstumo priemonę

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

Iš jų iš nenumatytų atvejų rezervo

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Viršutinė riba

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Marža

 

 

 

 

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Viršutinė riba

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Marža

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Administravimas

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Viršutinė riba

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Marža

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

Iš jų: Administracinės institucijų išlaidos

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Tarpinė viršutinė riba

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Marža

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Iš viso

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

Iš jų pagal lankstumo priemonę

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

Iš jų iš nenumatytų atvejų rezervo

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Viršutinė riba

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

Iš jų išskaičiuota iš nenumatytų atvejų rezervo

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Marža

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Kitos specialiosios priemonės

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Iš viso

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      OL L 193, 2018 7 30.
(2)      OL L 57, 2020 2 27.
(3)      COM(2020) 145, 2020 3 27.
(4)     Be į TBP Nr. 1/2020 įtraukto padidinimo (80,0 mln. EUR, iš kurių 10,0 mln. EUR perskirsčius Sąjungos civilinės saugos mechanizmo lėšas) (COM(2020) 145, 2020 3 27).
(5)    COM(2020) 175, 2020 4 2.
(6)    Tarybos reglamento Nr. 2016/369 3 straipsnio 2 dalis.
(7)      COM(2020) 145 final, 2020 3 27.
(8)    Į šią sumą įskaičiuota likusi 2019 m. marža (1 316,9 mln. EUR), kuri gali būti panaudota 2020 m. pagal specialiajai priemonei taikomą techninį patikslinimą, COM(2020) 173, 2020 4 2.
(9)    COM(2020) 174, 2020 4 2. Šis Reglamento Nr. 1311/2013 pakeitimas turėtų įsigalioti ne vėliau kaip šio taisomojo biudžeto projekto priėmimo dieną.
(10)    COM(2020) 171, 2020 4 2.
(11)    COM(2020) 172, 2020 4 2.
Top