Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0830

Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo papildomas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka

COM/2017/0830 final

Briuselis, 2017 12 20

COM(2017) 830 final

Rekomendacija

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo papildomas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.    PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį bet kuri valstybė narė pagal savo konstitucines nuostatas gali nuspręsti išstoti iš Sąjungos ir, jei ji taip nusprendžia, apie savo ketinimą praneša Europos Vadovų Tarybai. Vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos gairėmis, Sąjunga susidera ir sudaro su ta valstybe susitarimą, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Sąjungos tvarka, atsižvelgiant į pagrindinius būsimų jos santykių su Sąjunga principus.

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos.

2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Taryba priėmė gaires, kuriose apibrėžti derybų pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį principai ir išdėstyti bendri principai, kurių Sąjunga laikysis visose derybose.

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos.

2017 m. gegužės 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka, ir priėmė susitarimo derybinius nurodymus (toliau – 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas).

Derybos prasidėjo 2017 m. birželio 19 d. Pagal Europos Vadovų Tarybos gaires ir Tarybos derybinius nurodymus per pirmąjį derybų etapą dėmesys skirtas piliečių teisėms, finansiniam susitarimui, su Airijos sala susijusiems klausimams, kitiems atsiskyrimo klausimams ir susitarimo dėl išstojimo valdymui.

2017 m. spalio 3 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties.

Atsižvelgdama į iki tol padarytą pažangą, 2017 m. spalio 20 d. Europos Vadovų Taryba paragino tęsti darbą siekiant sutvirtinti pasiektą konvergenciją ir toliau vesti derybas, kad būtų galima kuo greičiau pereiti prie antrojo derybų etapo. Taigi, Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ir Komisiją, kaip Sąjungos derybininkę, pradėti vidaus parengiamąsias diskusijas, taip pat dėl galimų pereinamojo laikotarpio priemonių.

2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties.

Remiantis

rekomendacija, pateikta 2017 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikate dėl derybų su Jungtine Karalyste pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį pažangos 1 ,

2017 m. gruodžio 8 d. Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės derybininkų bendra ataskaita dėl pažangos, padarytos per pirmąjį derybų pagal ES sutarties 50 straipsnį dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos etapą, kuria grindžiama Komisijos rekomendacija,

2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Taryba teigiamai įvertino per pirmąjį derybų etapą padarytą pažangą ir nusprendė, kad ji yra pakankama, kad būtų galima pereiti prie antrojo derybų etapo, susijusio su pereinamuoju laikotarpiu ir pagrindiniais būsimų santykių principais. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją, kaip Sąjungos derybininkę, ir Jungtinę Karalystę pagal 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gaires užbaigti darbą visais išstojimo klausimais, taip pat ir tais, kurie nebuvo aptarti per pirmąjį etapą, sutvirtinti pasiektus rezultatus ir pradėti rengti susijusias susitarimo dėl išstojimo dalis. Ji taip pat pabrėžė, kad per antrąjį derybų etapą pažanga galėtų būti daroma tik tuo atveju, jeigu būtų visiškai įvykdyti ir kuo greičiau tiksliai perkelti į teisės aktus visi per pirmąjį etapą prisiimti įsipareigojimai.

Per antrąjį derybų etapą, atsižvelgiant į tai, kad su Airijos sala susiję klausimai ypatingi, reikėtų toliau atskirai tartis dėl išsamių priemonių, kurių reikia norint taikyti bendroje ataskaitoje nustatytus principus ir laikytis toje ataskaitoje nurodytų įsipareigojimų; vieni iš jų atsispindėtų susitarime dėl išstojimo, kiti – pagrindiniuose būsimų santykių principuose.

Pagrindinės teisės

Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį Sąjunga pripažįsta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri turi tokią pat teisinę galią kaip ir Sutartys, išdėstytas teises, laisves ir principus. Be to, pagrindinės teisės, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, sudaro Sąjungos teisės bendruosius principus.

Šios teisės, laisvės ir principai, įskaitant bet kokias pereinamojo laikotarpio priemones, ir toliau bus visiškai išlaikyti ir apsaugoti Sąjungoje tiek vykstant derybų su Jungtine Karalyste procesui pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, tiek Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos.

2.TEISINIS PAGRINDAS

Teisinis pagrindas

Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos. Todėl derybų dėl susitarimo dėl išstojimo ir jo sudarymo teisinis pagrindas yra Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnis. Tik susitarime dėl išstojimo gali būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

Primenama, kad pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnis taip pat taikomas Europos atominės energijos bendrijai.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 3 dalį, į kurią daroma nuoroda Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje, Komisija teikia rekomendacijas Tarybai, o ši priima sprendimą, kuriuo įgalioja pradėti derybas, ir skiria Sąjungos derybininką. Tarybos sprendimas, kuriuo papildomas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, priimamas pagal tokią pačią tvarką.

Priemonės pasirinkimas

Pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį su Jungtine Karalyste turi būti susiderėta dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija turi teikti rekomendacijas Tarybai, o ši priima sprendimą, kuriuo skiriamas Sąjungos derybininkas ir įgaliojama pradėti derybas. Tarybos sprendimas yra tinkama priemonė 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimui papildyti.

3.POVEIKIS BIUDŽETUI

Numatoma, kad ši rekomendacija tiesioginio poveikio biudžetui, kiek tai susiję su derybų procesu, neturės. Primenama, kad susitarimo pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį poveikis biudžetui bus nustatytas, kai bus pateikti atitinkami susitarimo dėl išstojimo pasirašymo ir sudarymo pasiūlymai.

4.KITI ELEMENTAI

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Rekomenduojamo Tarybos sprendimo 1 straipsniu papildomas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, siekiant įgalioti Komisiją, vykstant deryboms su Jungtine Karalyste dėl susitarimo, kuriuo nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka, derėtis dėl visų likusių klausimų, susijusių su tvarkingu Jungtinės Karalystės išstojimu, ir visų būtinų pereinamojo laikotarpio priemonių.

Sprendimo ir priede išdėstytų derybinių nurodymų paskelbimas

Kaip ir ankstesnių derybinių nurodymų atveju, Komisija siūlo Tarybai viešai paskelbti sprendimą, kuriuo papildomas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka, ir jo priede išdėstytus papildomus derybinius nurodymus.

Rekomendacija

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo papildomas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartis, ypač į Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 3 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Vadovų Tarybos gaires,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Taryba priėmė gaires, kuriose apibrėžti derybų pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį principai ir išdėstyti bendri principai, kurių Sąjunga laikysis visose derybose;

(2)2017 m. gegužės 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka, ir priėmė tokio susitarimo derybinius nurodymus;

(3)derybos prasidėjo 2017 m. birželio 19 d.;

(4)2017 m. spalio 3 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties;

(5)atsižvelgdama į iki šiol padarytą pažangą, 2017 m. spalio 20 d. Europos Vadovų Taryba paragino tęsti darbą siekiant sutvirtinti pasiektą konvergenciją ir toliau vesti derybas, kad būtų galima kuo greičiau pereiti prie antrojo derybų etapo. Taigi, Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ir Komisiją, kaip Sąjungos derybininkę, pradėti vidaus parengiamąsias diskusijas, taip pat dėl galimų pereinamojo laikotarpio priemonių;

(6)2017 m. gruodžio 8 d. Komunikate dėl derybų su Jungtine Karalyste pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį pažangos Europos Komisija rekomendavo Europos Vadovų Tarybai padaryti išvadą, kad per pirmąjį derybų dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos etapą padaryta pažanga yra pakankama, kad būtų galima pereiti prie antrojo derybų etapo. Komisija taip pat pareiškė, kad, jei Europos Vadovų Taryba pripažintų, kad padaryta pažanga yra pakankama, ji būtų pasirengusi nedelsdama imtis rengti pereinamojo laikotarpio priemones;

(7)Komisijos rekomendacija grindžiama 2017 m. gruodžio 8 d. Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės derybininkų bendra ataskaita dėl pažangos, padarytos per pirmąjį derybų pagal ES sutarties 50 straipsnį dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos etapą;

(8)2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties;

(9)2017 m. gruodžio 15 d. gairėse Europos Vadovų Taryba teigiamai įvertino per pirmąjį derybų etapą padarytą pažangą ir nusprendė, kad ji yra pakankama, kad būtų galima pereiti prie antrojo derybų etapo, susijusio su pereinamuoju laikotarpiu ir pagrindiniais būsimų santykių principais. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją, kaip Sąjungos derybininkę, ir Jungtinę Karalystę pagal 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gaires užbaigti darbą visais išstojimo klausimais, taip pat ir tais, kurie nebuvo aptarti per pirmąjį etapą, ir sutvirtinti pasiektus rezultatus visų pirma pradedant rengti susijusias Susitarimo dėl išstojimo dalis. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją šiuo tikslu pateikti atitinkamas rekomendacijas, o Tarybą – priimti papildomus derybinius nurodymus dėl pereinamojo laikotarpio priemonių;

(10)todėl būtina papildyti 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimo priede išdėstytus derybinius nurodymus;

(11)pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnis taikomas Europos atominės energijos bendrijai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija Sąjungos vardu vykdo derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos tvarka, atsižvelgdama į pagrindinius būsimų jos santykių su Sąjunga principus, vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos priimtomis gairėmis ir 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendime išdėstytais derybiniais nurodymais, kurie papildomi šio sprendimo priede išdėstytais derybiniais nurodymais.

   2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    COM(2017) 784 final.
Top

Briuselis,2017 12 20

COM(2017) 830 final

PRIEDAS

prie

Rekomendacijos dėl

TARYBOS SPRENDIMO

kuriuo papildomas 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl susitarimo, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka


PRIEDAS

Papildomi susitarimo su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka, derybiniai nurodymai

1.Pagal 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gaires ir 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos derybinius nurodymus per pirmąjį derybų etapą dėmesys skirtas piliečių teisėms, finansiniam susitarimui, su Airijos sala susijusiems klausimams, kitiems atsiskyrimo klausimams ir Susitarimo dėl išstojimo valdymui.

2.Atsižvelgdama į iki tol padarytą pažangą, 2017 m. spalio 20 d. Europos Vadovų Taryba paragino tęsti darbą siekiant sutvirtinti pasiektą konvergenciją ir toliau vesti derybas, kad būtų galima kuo greičiau pereiti prie antrojo derybų etapo. Taigi, Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ir Komisiją, kaip Sąjungos derybininkę, pradėti vidaus parengiamąsias diskusijas, taip pat dėl galimų pereinamojo laikotarpio priemonių.

3.Remiantis

rekomendacija, pateikta 2017 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikate dėl derybų su Jungtine Karalyste pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį pažangos 1 ,

2017 m. gruodžio 8 d. Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės derybininkų bendra ataskaita dėl pažangos, padarytos per pirmąjį derybų pagal ES sutarties 50 straipsnį dėl tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos pirmajame etapą, kuria grindžiama Komisijos rekomendacija,

2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Taryba teigiamai įvertino per pirmąjį derybų etapą padarytą pažangą ir nusprendė, kad ji yra pakankama, kad būtų galima pereiti prie antrojo derybų etapo, susijusio su pereinamuoju laikotarpiu ir pagrindiniais būsimų santykių principais.

4.Europos Vadovų Taryba taip pat aiškiai pareiškė, kad per antrąjį derybų etapą pažanga būtų galima tik tuo atveju, jeigu būtų visiškai įvykdyti ir kuo greičiau tiksliai į teisės aktus perkelti visi per pirmąjį etapą prisiimti įsipareigojimai. Per antrąjį derybų etapą turėtų būti bendrai susitarta dėl pagrindinių būsimų Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių principų. Dėl to reikės papildomų Europos Vadovų Tarybos gairių.

5.Šis derybinių nurodymų rinkinys skirtas antrajam derybų etapui. Todėl juo papildomas 2017 m. gegužės 22 d. priimtas pirmasis derybinių nurodymų rinkinys. Per šį derybų etapą ir nustatant būsimus pagrindinius principus toliau visapusiškai taikomos 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gairės ir 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos derybiniuose nurodymuose nustatyti bendrieji derybų principai ir tvarka, įskaitant Susitarimo dėl išstojimo teritorinės taikymo srities nuostatas, taip pat jo nuostatas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių. Todėl šie derybiniai nurodymai, kaip ir pirmasis derybinių nurodymų rinkinys, turėtų visiškai atitikti 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gairių 4 ir 24 punktus, ypač dėl Gibraltaro.

6.Per antrąjį derybų etapą, atsižvelgiant į tai, kad su Airijos sala susiję klausimai ypatingi, reikėtų toliau atskirai tartis dėl išsamių priemonių, kurių reikia norint taikyti bendroje ataskaitoje nustatytus principus ir laikytis toje ataskaitoje nurodytų įsipareigojimų; vieni iš jų atsispindėtų Susitarime dėl išstojimo, kiti – pagrindiniuose būsimų santykių principuose.

I.Su tvarkingu Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos susiję klausimai

7.Atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos gaires ir 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimo priede išdėstytus derybinius nurodymus, kuriuos papildo šie derybiniai nurodymai, būtina užbaigti darbą visais išstojimo klausimais, taip pat ir tais, kurie nebuvo aptarti per pirmąjį etapą.

8.Be to, antrojo derybų etapo rezultatai, įskaitant pirmojo derybų etapo rezultatus, turėtų būti perkelti į teisės aktus ir prireikus pritaikyti atsižvelgiant į tai, ar bus priimtos toliau nurodomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Kaip nurodyta pirmajame derybinių nurodymų rinkinyje, Susitarime dėl išstojimo reikėtų priminti, kad Sąjungos teisė išstojimo dieną nustoja būti taikoma užjūrio šalims ir teritorijoms, specialiais ryšiais susijusioms su Jungtine Karalyste 2 , ir Europos teritorijoms, už kurių išorės santykius yra atsakinga Jungtinė Karalystė, kurioms Sutartys taikomos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį.

II.Pereinamojo laikotarpio priemonės

9.2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gairėse išdėstyti bendrieji pagrindiniai principai, kurie taikomi visiems susitarimams su Jungtine Karalyste ir visoms pereinamojo laikotarpio priemonėms:

bet koks susitarimas turės būti grindžiamas teisių ir pareigų pusiausvyra ir juo turės būti užtikrintos vienodos sąlygos;

norint išlaikyti bendrosios rinkos vientisumą, dalyvavimas joje negali būti grindžiamas sektoriniu požiūriu;

Sąjungai nepriklausanti valstybė, kuri nevykdo tų pačių pareigų kaip valstybė narė, negali turėti tų pačių teisių ir naudotis tais pačiais privalumais kaip valstybė narė;

keturios bendrosios rinkos laisvės yra nedalomos ir iš jų negalima išsirinkti tik to, kas patinka;

Sąjunga išsaugo sprendimų priėmimo autonomiškumą, taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vaidmenį. Pagal 2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos gaires tai susiję su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencija.

10.Be šių pagrindinių principų, 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gairėse nustatomos bet kokioms galimoms pereinamojo laikotarpio priemonėms taikomos konkrečios sąlygos. Jeigu būtina ir teisiškai įmanoma, derybose galima siekti nustatyti Sąjungos intereso pereinamojo laikotarpio priemones ir prireikus jungiamąsias priemones, skirtas pereiti prie numatomų pagrindinių būsimų santykių principų, atsižvelgus į padarytą pažangą. Bet kokios tokios pereinamojo laikotarpio priemonės turi būti aiškiai apibrėžtos, jų trukmė turi būti tiksliai apribota ir joms turi būti taikomi veiksmingi vykdymo užtikrinimo mechanizmai.

11.Šie papildomi derybiniai nurodymai grindžiami 2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos gairėse išdėstytais principais ir sąlygomis ir jais remiantis toliau plėtojami.

12.Pagal tas gaires visos Susitarime dėl išstojimo numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų apimti visą Sąjungos acquis, įskaitant Euratomo klausimus. Nepaisant šių derybinių nurodymų 17 dalies, Sąjungos acquis Jungtinei Karalystei ir joje turėtų būti taikomas kaip valstybei narei. Bet kokie acquis pakeitimai pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti automatiškai taikomi Jungtinei Karalystei ir joje. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo III dalies V antraštine dalimi, skirta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei, priimti aktai, kurie Jungtinei Karalystei privalomi iki jos išstojimo, pagal prie Sutarčių pridedamo Protokolo (Nr. 21) 4a straipsnį ir toliau turėtų būti taikomi pereinamuoju laikotarpiu. Tačiau Jungtinei Karalystei daugiau nebūtų leidžiama naudotis Protokole (Nr. 21) nustatyta teise dalyvauti priemonėse, išskyrus to protokolo 4a straipsnyje nurodytas priemones.

13.Pereinamuoju laikotarpiu Sąjungos teisė, kurią šios pereinamojo laikotarpio priemonės apima, Jungtinėje Karalystėje turėtų turėti tokią pačią teisinę galią, kokią ji turi Sąjungoje.

14.Atsižvelgiant į 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gaires, taip pat primenama, kad nuo išstojimo iš Sąjungos dienos Jungtinė Karalystė nebegalės naudotis Sąjungos arba jos vardu veikiančių valstybių narių arba Sąjungos ir jos valstybių narių bendrai sudarytais susitarimais. Vadovaudamasi savo interesais Sąjunga gali svarstyti, ar ir kaip susitarti dėl priemonių, kad pereinamuoju laikotarpiu susitarimai toliau galiotų Jungtinei Karalystei. Tačiau Jungtinė Karalystė toliau nebeturėtų dalyvauti jokių pagal susitarimus sukurtų organų darbe.

15.Atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos gaires, pagal visas pereinamojo laikotarpio priemones reikalaujama, kad pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė ir toliau dalyvautų muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje (įskaitant visas keturias laisves). Jungtinė Karalystė turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų apsaugotas bendrosios rinkos ir muitų sąjungos vientisumas. Jungtinė Karalystė turėtų toliau laikytis Sąjungos prekybos politikos. Be to, ji visų pirma turėtų užtikrinti, kad jos muitinės ir toliau veiktų vykdydamos ES muitinių misiją, taip pat rinktų muitus pagal bendrąjį muitų tarifą ir prie sienos su kitomis trečiosiomis šalimis vykdytų visus pagal Sąjungos teisę reikalaujamus patikrinimus.

16.Atsižvelgiant į 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gaires ir pirmąjį 2017 m. gegužės 22 d. derybinių nurodymų rinkinį, dėl bet kokio riboto Sąjungos acquis galiojimo pratęsimo reikės taikyti esamas Sąjungos reglamentavimo, biudžeto, priežiūros, teismines ir vykdymo užtikrinimo priemones ir struktūras, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetenciją.

17.Todėl, kiek tai susiję su Sąjungos acquis taikymu Jungtinei Karalystei, Susitarime dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu turėtų išlikti Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų kompetencija (visų pirma visa Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija) Jungtinės Karalystės ir Jungtinės Karalystės fizinių ar juridinių asmenų atžvilgiu. Tačiau, atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos gaires, Jungtinė Karalystė nebedalyvautų ES institucijų darbe, nebeskirtų ir neberinktų jų narių ir nebedalyvautų Sąjungos įstaigų, organų ir agentūrų sprendimų priėmimo procese. 

18.Nedarant poveikio 17 daliai, pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė galėtų būti kviečiama dalyvauti be teisės balsuoti nuolatinių komitetų ar Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų ar agentūrų, organų ar įstaigų posėdžiuose, kuriuose valstybėms narėms atstovaujama ir

kuriuose diskusijos susijusios su atskirais Jungtinei Karalystei ar Jungtinės Karalystės fiziniams arba juridiniams asmenims skirtais aktais arba

kuriuose, Sąjungos požiūriu, Jungtinės Karalystės dalyvavimas būtinas siekiant veiksmingo acquis įgyvendinimo pereinamuoju laikotarpiu.

19.Susitarime dėl išstojimo reikėtų apibrėžti tikslias sąlygas ir aiškią sistemą, pagal kurias toks dalyvavimas išimties tvarka būtų leidžiamas.

20.Taip pat turėtų būti nustatyta speciali tvarka, kuri būtų suderinama su 17 ir 18 dalimis ir pagal kurią pereinamuoju laikotarpiu būtų nustatomos ir suteikiamos žvejybos galimybės (bendri leidžiami sužvejoti kiekiai).

21.Pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų būti taikomos nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos, o jų taikymas turėtų baigtis ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

(1)    COM(2017) 784 final.
(2)    Išvardytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo II priedo dvylikoje paskutinių įtraukų.
Top