EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1170

2024 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/1170, kuriuo dėl trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrus gyvūnus ir gyvūninius produktus, sąrašų iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV, VIII, XIII, XIV ir XV priedai ir dėl trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti šviežios naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos siuntas, sąrašo ištaisomas to reglamento XIV priedas

C/2024/2050

OL L, 2024/1170, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1170/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1170/oj

European flag

Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT

L serija


2024/1170

2024 4 30

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/1170

2024 m. balandžio 23 d.

kuriuo dėl trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrus gyvūnus ir gyvūninius produktus, sąrašų iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV, VIII, XIII, XIV ir XV priedai ir dėl trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti šviežios naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos siuntas, sąrašo ištaisomas to reglamento XIV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 230 straipsnio 1 dalį ir 232 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatomi, be kita ko, gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas. Vienas iš šių gyvūnų sveikatos reikalavimų – tokios siuntos turi būti atvežtos iš trečiosios šalies, teritorijos arba jų zonos ar laikymo vietos, įtrauktos į sąrašą pagal to reglamento 230 straipsnio 1 dalį;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 (2) papildomi Reglamento (ES) 2016/429 gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų, įvežamų į Sąjungą iš trečiųjų šalių, teritorijų, jų zonų arba laikymo vietų. Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatyta, kad gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems jis taikomas, siuntas turi būti leidžiama įvežti į Sąjungą tik tuo atveju, jei jos yra iš trečiosios šalies, teritorijos, jos zonos arba laikymo vietos, įtrauktos į sąrašą, taikomą konkrečių rūšių ir kategorijų gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/404 (3) sudaryti trečiųjų šalių, teritorijų, jų zonų arba laikymo vietų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, siuntas, sąrašai. Sąrašai ir tam tikros su tais sąrašais susijusios bendrosios taisyklės yra nustatytos to įgyvendinimo reglamento I–XXII prieduose;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV priede pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnų siuntas, sąrašas. Pietų Afrika yra įtraukta į tame priede pateiktą sąrašą, priskirta F sanitarinei grupei ir ZA-1 zonos regionui, kuris apima tik Keiptauno municipalinę zoną. Registruotų arklių siuntų iš šios zonos įvežimas į Sąjungą sustabdytas nuo 2011 m. gegužės 3 d.;

(5)

2022 m. spalio mėn. Pietų Afrikoje Komisija atliko auditą (4), kurio tikslas – įvertinti su registruotų arklinių šeimos gyvūnų siuntų įvežimu į Sąjungą susijusią gyvūnų sveikatos kontrolę, visų pirma gyvūnų sveikatos garantijas dėl afrikinės arklių ligos (AHS). Šio audito rezultatai parodė, kad Pietų Afrika pastaraisiais metais padarė didelę pažangą, kad pagerintų AHS priežiūros ir kontrolės lygį kontroliuojamoje zonoje. Tačiau taip pat buvo nustatyta tam tikrų trūkumų. Pietų Afrika pateikė veiksmų planą, kuriuo siekiama laikytis audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų, ir papildomas garantijas dėl AHS priežiūros ir kontrolės įvežant į Sąjungą registruotų arklių siuntas;

(6)

atsižvelgiant į tas Pietų Afrikos suteiktas garantijas, turėtų būti iš naujo leidžiama į Sąjungą įvežti registruotų arklių siuntas iš ZA-1 zonos laikantis konkrečių sąlygų, susijusių su papildomomis AHS rizikos mažinimo priemonėmis. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV priedo 1 dalies lentelės 6 skiltyje Pietų Afrikos ZA-1 zonai turėtų būti įrašyta konkreti sąlyga „AHS-ZA“ ir tos lentelės 9 skiltyje nurodyta galiojimo pradžios data. Be to, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV priedo 3 dalyje turėtų būti pateiktas konkrečios sąlygos „AHS-ZA“ aprašymas;

(7)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/351 (5) Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/403 (6) II priedas iš dalies pakeistas išbraukiant skersti neskirtų arklinių šeimos gyvūnų siuntų veterinarijos sertifikato pavyzdį ir tranzito per Sąjungą deklaracijos pavyzdį (EQUI-TRANSIT-X pavyzdys), skerstinų arklinių šeimos gyvūnų siuntų veterinarijos sertifikato pavyzdį ir tranzito per Sąjungą deklaracijos pavyzdį (EQUI-TRANSIT-Y pavyzdys), nes Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nenustatyta jokių konkrečių arklinių šeimos gyvūnų vežimo tranzitu per Sąjungą reikalavimų. Be to, Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/351 iš dalies pakeistas registruotų arklių, skirtų naudoti lenktynėms, siuntų pakartotinio įvežimo į Sąjungą po laikinojo eksporto ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui dalyvauti lenktynių renginiuose veterinarijos sertifikato pavyzdys ir deklaracijos pavyzdys (EQUI-RE-ENTRY-90-RACE pavyzdys), į jį įtraukiant Bahreino žirgų lenktynių žolės taku seriją ir Saudo Arabijos čempionatą. Todėl nuorodos į EQUI-TRANSIT-X ir EQUI-TRANSIT-Y turėtų būti išbrauktos iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV priedo 1 dalies lentelės 5 skilties, o nuorodos į EQUI-RE-ENTRY-90-RACE turėtų būti atnaujintos ir paliktos tos lentelės 5 skiltyje, skirtoje Jungtiniams Arabų Emyratams, Australijai, Bahreinui, Kanadai, Honkongui, Japonijai, Katarui, Saudo Arabijai, Singapūrui ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms, nes EQUI-RE-ENTRY-90-RACE pavyzdys apima konkrečius lenktynių renginius tik tose trečiosiose šalyse;

(8)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 VIII priede pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šunų, kačių ir šeškų siuntas, sąrašas ir konkrečios sąlygos, kurias tokios siuntos turi atitikti, kad jas būtų galima įvežti į Sąjungą;

(9)

pastaraisiais metais valstybių narių kompetentingoms institucijoms atlikus patikrinimus pasienio kontrolės postuose nustatyta, kad pakartotinai nesilaikoma tam tikrų Sąjungos reikalavimų, susijusių su iš Baltarusijos ir Rusijos į Sąjungą įvežamomis šunų, kačių ir šeškų siuntomis, visų pirma dėl pasiutligės prevencinių priemonių ir jų sertifikavimo. Dėl šių reikalavimų nesilaikymo Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1130 (7) atnaujintas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 (8) II priedo 2 dalyje pateiktas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą įvežamiems šunims, katėms ir šeškams neprivaloma atlikti pasiutligės antikūnų titravimo tyrimo, sąrašas, kad iš to sąrašo būtų išbraukti Baltarusijai ir Rusijai skirti įrašai;

(10)

siekiant atsižvelgti į Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 76 straipsnį ir dėl Sąjungos teisės aktų aiškumo, būtina atsižvelgti į naujausius Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 2 dalyje pateikto sąrašo pakeitimus, susijusius su Baltarusijai ir Rusijai skirtais įrašais, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 VIII priedo 1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodant konkrečią sąlygą, kad šunims, katėms ir šeškams prieš įvežant į Sąjungą iš Baltarusijos ir Rusijos būtų atliktas ir galiotų pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas. Tie Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 VIII priedo 1 dalies pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2024 m. rugsėjo 16 d., nes tai yra Įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/1130 taikymo pradžios data;

(11)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIII priede pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą kanopinių gyvūnų šviežios mėsos siuntas, sąrašas. Į to priedo sąrašą įtrauktos tam tikros Brazilijos valstijos, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti šviežios galvijų mėsos siuntas;

(12)

Brazilija pranešė Komisijai, kad kai kurios Brazilijos valstijos, šiuo metu įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIII priedo 1 dalies lentelės 5 skiltyje pateiktą sąrašą, pagal kurį leidžiama įvežti į Sąjungą šviežią galvijų mėsą, kuriai taikoma konkreti sąlyga „Kontroliuojama vakcinacijos programa“, sustabdė atitinkamų gyvūnų vakcinaciją nuo snukio ir nagų ligos dėl palankios šios ligos epizootinės situacijos ir kad tos valstijos pagal Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (toliau – WOAH) oficialaus liga neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo procedūrą (9) tarptautiniu mastu pripažintos neužkrėstomis snukio ir nagų liga nevakcinuojant gyvūnų;

(13)

po 2023 m. spalio 10–27 d. Komisijos atlikto audito, kuriuo siekta įvertinti gyvūnų sveikatos, visų pirma snukio ir nagų ligos, kontrolės sistemą Brazilijoje (10), ir po tolesnių konsultacijų su ta trečiąja šalimi nustatyta, kad tam tikros Brazilijos valstijos, kurios nutraukė vakcinaciją ir kurias WOAH pripažino neužkrėstomis snukio ir nagų liga nevakcinuojant gyvūnų, atitinka Sąjungos teisėje nustatytas šviežios galvijų mėsos siuntų įvežimo į Sąjungą sąlygas, taikomas trečiajai šaliai ar teritorijai arba jos zonai, kurioje nevykdoma vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIII priedo 1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodyta speciali sąlyga „Kontroliuojama vakcinacijos programa“ joje nurodytoms valstijoms turėtų būti pakeista konkrečia sąlyga „Vakcinacija nevykdoma“;

(14)

be to, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIII priedo 3 dalyje pateiktas konkrečios sąlygos „Kontroliuojama vakcinacijos programa“ aprašymas turėtų būti išsamiau patikslintas nurodant atvejus, kai trečiosios šalies, teritorijos arba jos zonos kompetentinga institucija dėl su ta liga susijusios palankios epizootinės situacijos nutraukė gyvūnų vakcinaciją nuo snukio ir nagų ligos;

(15)

galiausiai Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIII priedo 3 dalyje pateiktas konkrečios sąlygos „Vakcinacija nevykdoma“ aprašymas turėtų būti išsamiau patikslintas išbraukiant nuorodą į reguliarią serologinę stebėseną, nes trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija taip pat gali taikyti kitus stebėsenos metodus, kad įrodytų, jog nėra snukio ir nagų ligos viruso;

(16)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIV priedo 1 dalies B skirsnyje pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šviežios naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos siuntas, sąrašas;

(17)

Moldova pateikė Komisijai prašymą leisti įvežti į Sąjungą šviežios naminių paukščių mėsos siuntas ir pateikė garantijas, kad laikomasi pranešimo apie Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 I priede nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas, susijusias su šviežia naminių paukščių mėsa, ir ataskaitų teikimo reikalavimų ir kad laikomasi atitinkamų Sąjungos gyvūnų sveikatos arba lygiaverčių reikalavimų. 2023 m. lapkričio mėn. Komisija Moldovoje atliko auditą (11), kurio tikslas – įvertinti ligų kontrolės priemonių taikymą į Sąjungą eksportuojant šviežią naminių paukščių mėsą. Atlikus auditą nustatyta, kad Moldova padarė didelę pažangą įgyvendindama ankstesnes rekomendacijas. Moldovos kompetentinga institucija taip pat pateikė patenkinamą audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą;

(18)

tačiau nuo 2023 m. gruodžio 29 d. Moldova pranešė Komisijai apie kelis labai patogeniško paukščių gripo (LPPG) protrūkius tarp naminių paukščių. Po šių LPPG protrūkių Moldova aplink užkrėstus ūkius nustatė bent 10 km apribojimų taikymo zonas ir įgyvendino likvidavimo strategiją, kad LPPG būtų suvaldytas ir būtų apribotas šios ligos plitimas;

(19)

be to, Moldova pateikė Komisijai informacijos apie jos teritorijoje susiklosčiusią epizootinę situaciją ir apie priemones, kurių ji ėmėsi siekdama užkirsti kelią tolesniam LPPG plitimui. Remiantis Komisijos vertinimu ir siekiant apsaugoti Sąjungos gyvūnų sveikatos būklę, turėtų būti leidžiama įvežti į Sąjungą šviežią naminių paukščių mėsą iš visos Moldovos teritorijos, išskyrus rajonus, kurie yra paveikti šių naujų LPPG protrūkių. Todėl, kadangi toje trečiojoje šalyje taikomas skirstymas į regionus, MD-1 zona turėtų būti įtraukta į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIV priedo 1 dalies B skirsnio lentelės 2 skiltį, o Moldovai skirtas įrašas su tos zonos aprašymu turėtų būti įtrauktas į to priedo 2 dalies lentelę;

(20)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV priede nustatytas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti kanopinių gyvūnų, naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos gaminių siuntas, sąrašas. Juodkalnija yra įtraukta į to priedo sąrašą dėl laikomų arba laukinių kiaulių mėsos gaminių, kuriems priskirtas konkretus riziką mažinantis apdorojimo būdas D, nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XXVI priede;

(21)

2024 m. sausio mėn. Juodkalnija pranešė Komisijai apie pirmą afrikinio kiaulių maro, t. y. infekcinės virusinės ligos, kuria serga laikomos ir laukinės kiaulės, atvejį šernų populiacijoje. Atsižvelgiant į naują epizootinę situaciją, susijusią su afrikiniu kiaulių maru Juodkalnijoje, ir į tai, kad nurodytas riziką mažinantis apdorojimo būdas D, kurį taikant pasiekiama ne žemesnė kaip 70 °C temperatūra, nėra veiksmingas nukenksminant afrikinio kiaulių maro virusą, Juodkalnijai turėtų būti taikomas intensyvesnis riziką mažinantis apdorojimo būdas C, kad būtų galima įvežti į Sąjungą laikomų kiaulių mėsos gaminių siuntas iš tos trečiosios šalies. Be to, riziką mažinantis apdorojimo būdas D Juodkalnijoje turėtų būti taikomas tik žalio kumpio apdorojimui, kai natūrali fermentacija ir brandinimas trunka ne trumpiau kaip devynis mėnesius ir dėl to susidaro tam tikros savybės, nustatytos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 XXVI priede pateiktame apdorojimo būdo D aprašyme;

(22)

be to, dėl didesnės ligos perdavimo per laukinių kiaulių mėsos gaminius rizikos turėtų būti sustabdytas tokių laukinių kiaulių, išskyrus naminių veislių, mėsos gaminių siuntų iš Juodkalnijos įvežimas į Sąjungą. Todėl tai trečiajai šaliai skirtas įrašas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV priedo 1 dalies A skirsnyje turėtų būti iš dalies pakeistas;

(23)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV, VIII, XIII, XIV ir XV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(24)

be to, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIV priede pateiktas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą šviežios naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos siuntas, sąrašas. To priedo 3 ir 4 dalių pavadinimuose turėtų būti ištaisytos klaidingos nuorodos į konkrečių sąlygų ir gyvūnų sveikatos garantijų skiltis to priedo 1 dalies B skirsnyje pateiktoje lentelėje;

(25)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIV priedas turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(26)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV, VIII, XIII, XIV ir XV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedo A dalį.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 ištaisymai

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIV priedas ištaisomas pagal šio reglamento priedo B dalį.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priedo A dalies 2 punkto a ir b papunkčiai taikomi nuo 2024 m. rugsėjo 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OL L 84, 2016 3 31, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)   2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)   2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/404, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429, sudaromi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai (OL L 114, 2021 3 31, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(4)  DG(SANTE) 2022–7514, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4650.

(5)   2024 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/351, kuriuo dėl tam tikrų kategorijų sausumos gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų siuntų įvežimo į Sąjungą veterinarijos sertifikatų pavyzdžių, veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžių, deklaracijų pavyzdžių ir oficialių deklaracijų pavyzdžių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/403 (OL L, 2024/351, 2024 2 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/351/oj).

(6)   2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/403, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų kategorijų sausumos gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo į kitą valstybę narę veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/470/ES (OL L 113, 2021 3 31, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

(7)   2024 m. balandžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/1130, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL L, 2024/1130, 2024 4 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj).

(8)   2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL L 178, 2013 6 28, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01).

(9)   https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/#ui-id-2.

(10)  DG(SANTE) 2023-7917, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4720.

(11)  DG(SANTE) 2023-8070.


PRIEDAS

A DALIS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 IV, VIII, XIII, XIV ir XV priedai iš dalies keičiami taip:

1)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnų siuntas, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies c punkte, sąrašas

ISO kodas ir pavadinimas

(trečiosios šalies arba teritorijos)

Zona,

nurodyta 2 dalyje

Sanitarinė grupė

Kategorijos

(leidžiama įvežti į Sąjungą)

Veterinarijos sertifikatai

Konkrečios sąlygos,

nurodytos 3 dalyje

Gyvūnų sveikatos garantijos,

nurodytos 4 dalyje

Galiojimo pabaigos data

Galiojimo pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

D

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

BA-0

B

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

BB

Barbadosas

BB-0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

BH

Bahreinas

BH-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

BO

Bolivija

BO-0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

BR

Brazilija

BR-1

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

BY

Baltarusija

BY-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

C

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Šveicarija

CH-0

A

Pagal I priedo 7 punkte nurodytą susitarimą

 

 

 

 

CL

Čilė

CL-0

D

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CN

Kinija

CN-1

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CN-2

G

Registruoti arkliai

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CN-3

G

Registruoti arkliai

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

2023 11 13

2023 9 15

CR

Kosta Rika

CR-1

D

Registruoti arkliai

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

DZ

Alžyras

DZ-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

EG

Egiptas

EG-1

E

Registruoti arkliai

EQUI-X

 

 

 

 

EG-2

E

Registruoti arkliai

EQUI-X

 

 

 

 

FK

Folklando Salos

FK-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

GB

Jungtinė Karalystė

GB-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

GG

Gernsis

GG-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

GL

Grenlandija

GL-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

HK

Honkongas

HK-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izraelis

IL-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

IM

Meno Sala

IM-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

IS

Islandija

IS-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

JE

Džersis

JE-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

JM

Jamaika

JM-0

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

JO

Jordanija

JO-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

JP

Japonija

JP-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgizija

KG-1

B

Registruoti arkliai

EQUI-X

 

 

 

 

KR

Pietų Korėja

KR-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

KW

Kuveitas

KW-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

2019 11 28

2020 11 27

LB

Libanas

LB-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

MA

Marokas

MA-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

ME

Juodkalnija

ME-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

MK

Šiaurės Makedonija

MK-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

MO

Makao

MO-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

MY

Malaizija

MY-1

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

2020 9 7

 

MU

Mauricijus

MU-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-1

C

Registruoti arkliai

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

MX-2

C

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

NZ-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

OM

Omanas

OM-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

A

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y

 

 

 

 

PY

Paragvajus

PY-0

D

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

QA

Kataras

QA-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbija

RS-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-1

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

RU-2

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

RU-3

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

SA

Saudo Arabija

SA-1

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapūras

SG-0

G

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Tailandas

TH-0

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

2020 4 6

 

TN

Tunisas

TN-0

E

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

TR

Turkija

TR-1

E

Registruoti arkliai

EQUI-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

2020 m. balandžio mėn.

2020 11 27

UA

Ukraina

UA-0

B

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

US

Jungtinės Valstijos

US-0

C

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Urugvajus

UY-0

D

Registruoti arkliai; registruoti arklinių šeimos gyvūnai; kiti skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai; skerstini arklinių šeimos gyvūnai

EQUI-X,

EQUI-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

ZA

Pietų Afrika

ZA-1

F

Registruoti arkliai

EQUI-X

AHS-ZA

 

2011 5 3

2024 5 20“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3 DALIS

1 dalies lentelės 6 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos

AHS-ZA

1.

ZA-1 zona yra Pietų Afrikos kompetentingų institucijų Vakarų Kyšulio provincijoje nustatyta kontroliuojamoji zona, kurią sudaro ZA-1 zona, kurią supa bent 50 km priežiūros zona ir ne mažiau kaip dar 100 km apsaugos zona, ir kuri nuo likusios šalies dalies yra atskirta sanitarijos priemonėmis.

2.

ZA-1 zonoje ir priežiūros zonoje arklinių šeimos gyvūnai nevakcinuojami nuo afrikinės arklių ligos (AHS). Arklinių šeimos gyvūnai apsaugos zonoje vakcinuojami nuo AHS tik tuo laikotarpiu, kai užkrato pernešėjai neaktyvūs (siekiant kuo labiau sumažinti genominio pasikeitimo riziką).

3.

Arklinių šeimos gyvūnų perkėlimo į ZA-1 zoną, priežiūros zoną ir apsaugos zoną iš bet kurios už kontroliuojamosios zonos ribų esančios teritorijos kontrolė grindžiama atskirų arklinių šeimos gyvūnų identifikavimu ir arklinių šeimos gyvūnus laikančių ūkių registravimu, vakcinacija ir veterinariniu sertifikavimu, kuriais patvirtinama, kad arklinių šeimos gyvūnai, skirti perkelti kontroliuojamosios zonos viduje ir į ją, atitinka gyvūnų sveikatos reikalavimus, susijusius su AHS.

4.

Turi būti vykdoma AHS priežiūra ir taikomos priemonės, kuriomis užtikrinama:

a)

neatidėliotini įtariamų AHS atvejų kontroliuojamojoje zonoje, dėl kurių ribojamas arklinių šeimos gyvūnų judėjimas, tyrimai užkrėstuose ūkiuose ne trumpiau kaip 40 dienų, jei patvirtintas AHS atvejis;

b)

neatidėliotini pranešimai Europos Komisijai apie patvirtintus AHS atvejus kontroliuojamojoje zonoje;

c)

neatidėliotinas registruotų arklių įvežimo į Sąjungą iš ZA-1 zonos sustabdymas, jei patvirtinamas AHS atvejis kontroliuojamojoje zonoje, kol Europos Komisija iš naujo suteiks leidimą.“

2)

VIII priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Baltarusijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

BY

Baltarusija

BY-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas“

 

 

 

b)

Rusijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

RU

Rusija

RU-0

Komercinės paskirties šunys, katės ir šeškai

CANIS-FELIS-FERRETS

Pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas“

 

 

 

3)

XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje Brazilijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

BR

Brazilija

BR-1

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Kontroliuojama vakcinacijos programa

Neleidžiama įvežti subproduktų

Papildomas atsekamumas

 

 

 

BR-2

Galvijai

BOV

Brandinimas, pH ir iškaulinėjimas

Vakcinacija nevykdoma

Neleidžiama įvežti subproduktų

Papildomas atsekamumas“

 

 

 

b)

2 dalyje Brazilijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Brazilija

BR-1

Šios valstijos: Mino Žeraisas, Espirito Santas, Gojasas, Pietų Mato Grosas, San Paulas, Mato Grosas (išskyrus teritoriją, įtrauktą į BR-2)

BR-2

Šios valstijos: Santa Katarina, Pietų Rio Grandė, Parana ir Mato Groso valstijos Aripuanano, Kolnizos, Komodoro, Žuinos ir Rondolandijos savivaldybės“

c)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

konkrečios sąlygos „Kontroliuojama vakcinacijos programa“ aprašymas pakeičiamas taip:

Kontroliuojama vakcinacijos programa

Zonoje vykdomą vakcinacijos nuo snukio ir nagų ligos programą prižiūri kompetentinga institucija, o ši priežiūra apima vakcinacijos programos veiksmingumo kontrolę vykdant reguliarią serologinę stebėseną, rodančią pakankamą antikūnų kiekį gyvūnų organizmuose ir snukio ir nagų ligos viruso paplitimo nebuvimą zonoje.

Jei trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija sustabdė gyvūnų vakcinaciją nuo snukio ir nagų ligos dėl palankios tos ligos epizootinės situacijos toje trečiojoje šalyje, teritorijoje ar zonoje, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija užtikrina, kad snukio ir nagų ligos priežiūros programa:

a)

būtų taikoma zonoje, kurioje, kaip įrodyta, snukio ir nagų ligos nėra; taip pat

b)

būtų atliekama ir kontroliuojama kompetentingos institucijos.“

ii)

konkrečios sąlygos „Vakcinacija nevykdoma“ aprašymas pakeičiamas taip:

Vakcinacija nevykdoma

Zonoje nevykdoma vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos, o trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija užtikrina, kad snukio ir nagų ligos priežiūros programa:

a)

būtų taikoma neužkrėstoje zonoje, kurioje, kaip įrodyta, snukio ir nagų ligos viruso nėra; taip pat

b)

būtų atliekama ir kontroliuojama kompetentingos institucijos.“

4)

XIV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies B skirsnyje tarp Japonijai ir Madagaskarui skirtų įrašų įterpiamas šis Moldovai skirtas įrašas:

MD

Moldova

MD-1

POU“

 

 

 

 

b)

2 dalyje tarp Izraeliui ir Ukrainai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas, kuriame pateikiami Moldovos zonų aprašymai:

MD

Moldova

MD-1

Visa Moldovos teritorija, išskyrus šiuos rajonus: Bričėnį, Kahulį, Kelerašį, Kantemyrą, Komratą, Drokiją, Dubosarus, Jedinecą, Floreštį, Glodenį, Orhėjų, Reziną, Riškanį, Sindžerėjų, Šoldeneštį, Soroką, Štefan Vodę, Strešenį, Tarakliją“

5)

XV priedo 1 dalies A skirsnyje Juodkalnijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

ME

Juodkalnija

ME-0

A

A

C arba D

 (***)

A

C arba D

 (***)

D

Neleidžiama

D

D

Neleidžiama

MPNT (**)

MPST

 

B DALIS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIV priedas ištaisomas taip:

1)

3 dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

„3 DALIS

1 dalies B skirsnio lentelės 4 skiltyje nurodytos konkrečios sąlygos “;

2)

4 dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

„4 DALIS

1 dalies B skirsnio lentelės 5 skiltyje nurodytos gyvūnų sveikatos garantijos “.


(***)  taikoma tik žaliam kumpiui po apdorojimo procedūros, kurią sudaro natūrali fermentacija ir brandinimas, trunkantys ne mažiau kaip devynis mėnesius, kuriuos atlikus produkto savybės yra šios:

Aw vertė ne didesnė kaip 0,93,

pH yra ne didesnis negu 6,0.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1170/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top