EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1616

Komisijos reglamentas (ES) 2022/1616 2022 m. rugsėjo 15 d. dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/6146

OL L 243, 2022 9 20, p. 3–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj

2022 9 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1616

2022 m. rugsėjo 15 d.

dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies antros pastraipos h, i, k ir n punktus,

kadangi:

(1)

2015 m. žiedinės ekonomikos veiksmų plane (2) Komisija nurodė, kad plastiko perdirbimo didinimas yra esminė perėjimo prie žiedinės ekonomikos sąlyga, ir įsipareigojo tikslingai skirti dėmesio šiam sektoriui. Todėl 2018 m. Komisija priėmė Europinę plastikų žiedinėje ekonomikoje strategiją (3), kurioje išdėstyti pagrindiniai įsipareigojimai imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, kad būtų sumažintas neigiamas taršos plastiku poveikis. Ja siekiama išplėsti plastiko grąžinamojo perdirbimo pajėgumus Sąjungoje ir padidinti perdirbtųjų medžiagų dalį plastikiniuose gaminiuose ir pakuotėse. Kadangi didelė dalis plastikinių pakuočių naudojama maistui pakuoti, politikos tikslai gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei grąžinamojo perdirbimo plastiko kiekis padidės ir maisto pakuotėse;

(2)

būtina sąlyga bet kokiam perdirbtųjų medžiagų kiekio maisto pakuotėse ir kitose su maistu besiliečiančiose medžiagose didinimui tebėra būtinybė užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. Tačiau išmestose plastikinėse medžiagose ir gaminiuose, net jei jie susidaro naudojant maistą, gali būti su tuo naudojimu susijusių teršalų, galinčių pakenkti grąžinamojo perdirbimo plastikinių su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių saugai ir kokybei. Nors mažai tikėtina, kad tokios plastiko atliekos bus užterštos palyginti dideliu kiekiu konkrečių medžiagų, kurios, kaip žinoma, yra pavojingos žmonių sveikatai, kaip galėtų būti, pavyzdžiui, pramoninės kilmės plastiko atveju, atsitiktinių teršalų, kurių gali būti surinktose maisto pakuotėse, tapatumas ir kiekis yra nenustatytas, atsitiktinis, priklauso nuo plastiko atliekų šaltinio ir surinkimo būdo ir gali skirtis priklausomai nuo atliekų surinkimo. Todėl perdirbant plastiką užtarša iš jo visada turėtų būti pašalinama tiek, kad likusieji teršalai negalėtų kelti pavojaus žmonių sveikatai ar kitaip paveikti maisto, jei jis naudojamas grąžinamojo perdirbimo plastikinių su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių gamybai. Siekiant užtikrinti, kad maisto vartotojai ir maisto verslo operatoriai galėtų pasitikėti medžiagomis, iš kurių pašalinti teršalai, ir kad būtų vienodai aiškinamas pakankamas teršalų pašalinimo mastas, grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, užtaršos šalinimui turėtų būti taikomos vienodos taisyklės;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 282/2008 (4) jau nustatyti konkretūs grąžinamojo perdirbimo procesų reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu, atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį. Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 nebuvo taikomas visoms grąžinamojo perdirbimo technologijoms, nes į jo taikymo sritį neįtraukta cheminė depolimerizacija, atraižų ir likučių naudojimas bei užtvarinių sluoksnių naudojimas. Su maisto produktais besiliečiančių grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų, pagamintų naudojant neįtrauktas technologijas, naudojimui turi būti taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių (5). Tačiau Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 nėra aiškiai taikomas neįtrauktoms technologijoms, nes jame nenustatomos iš dalies depolimerizuotų medžiagų ar oligomerų, atraižų ir gamybos atliekų taisyklės ir apribojamos medžiagos, kurias galima naudoti už funkcinio užtvaro;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pažymėjo, kad neįmanoma numatyti teršalų, kurių gali būti vartotojų naudotame PET, kuris naudojamas kaip grąžinamojo perdirbimo proceso žaliava, tapatumo ir taip užtikrinti, kad jie nebūtų genotoksiški (6). Kadangi Tarnybos argumentai gali būti taikomi ir kitoms plastiko atliekoms, be papildomų mokslinių duomenų negalima daryti bendros prielaidos, kad tokiuose kituose atliekų srautuose nėra tam tikrų grupių teršalų. Todėl taip pat negalima daryti prielaidos, kad teršalų rizika gali būti vertinama taip pat, kaip pagal Reglamentą (ES) Nr. 10/2011 vertinamos priemaišos, arba kad chemiškai depolimerizuotų medžiagų mišiniuose tokių teršalų nėra arba kad plastikiniuose funkciniuose užtvaruose jų gali būti visiškai. Todėl grąžinamojo perdirbimo plastikai, pagaminti naudojant technologijas, kurioms netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008, taip pat negali būti naudojami pagal Reglamentą (ES) Nr. 10/2011;

(5)

dėl to Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 kartu netaikomi visoms plastiko grąžinamojo perdirbimo technologijoms ir grąžinamojo perdirbimo plastikinėms medžiagoms bei gaminiams. Kadangi toliau kuriamos naujoviškos plastiko grąžinamojo perdirbimo technologijos ir auga grąžinamojo perdirbimo plastiko rinka, aiškiai taikomų ir tinkamų taisyklių trūkumas kelia galimą pavojų žmonių sveikatai ir trukdo diegti inovacijas. Todėl, siekiant nustatyti aiškias taisykles ir sumažinti atsitiktinių teršalų riziką, tikslinga Reglamentą (EB) Nr. 282/2008 pakeisti naujomis taisyklėmis, kurios apimtų visas esamas ir būsimas plastiko grąžinamojo perdirbimo technologijas;

(6)

Reglamente (ES) Nr. 10/2011 reikalaujama, kad plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti naudojamos medžiagos būtų tinkamo grynumo ir kad būtų galima nustatyti likusias priemaišas, siekiant atlikti jų rizikos vertinimą. Kadangi pavienes medžiagas galima išgryninti tiek, kad jos atitiktų šį tikslą, apskritai reglamentu neribojami medžiagų, įtrauktų į Sąjungos leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą, gamybos metodai. Taigi šias medžiagas taip pat galima gaminti iš bet kurio šaltinio, taip pat ir iš atliekų. Be to, iš atliekų pagamintos medžiagos, kurių grynumas yra labai didelis, nesiskiria nuo tų pačių medžiagų, pagamintų kitu būdu. Todėl plastikinių medžiagų ir gaminių gamybai, atliekamai naudojant didelio grynumo medžiagas, gautas iš atliekų, kurios yra įtrauktos į Reglamentu (ES) Nr. 10/2011 nustatytą Sąjungos sąrašą arba kurioms taikomos tam tikros nukrypti leidžiančios nuostatos, turėtų būti taikomas tas reglamentas, o kitoms medžiagoms, kurių atveju a priori negalima daryti prielaidos, kad jų sudėtyje nėra atsitiktinių teršalų arba kad juos galima lengvai pašalinti, įskaitant mišinius, oligomerus ir polimerus, pagamintus iš atliekų, turėtų būti taikomas šis reglamentas. Siekiant išvengti netikrumo dėl to, kuris reglamentas taikomas tam tikrai grąžinamojo perdirbimo technologijai, kurią naudojant tarpiniame perdirbimo etape gaunamos medžiagos, medžiagos, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011, turėtų būti aiškiai išbrauktos iš šio reglamento taikymo srities;

(7)

natūralioje kalboje plačiai ir laisvai vartojama terminija, pavyzdžiui, „technologija“, „procesas“, „įranga“ ir „įrenginys“, gali reikšti tas pačias arba panašias sąvokas, o reikšmė gali sutapti priklausomai nuo konteksto ir naudotojo. Siekiant aiškiai nurodyti šiame reglamente nustatytų įpareigojimų taikymo sritį ir dalyką, tikslinga aiškiai apibrėžti šias sąvokas šiame reglamente. Visų pirma terminą „grąžinamojo perdirbimo technologija“, kuris apima bendras sąvokas ir principus, pagal kuriuos teršalai pašalinami iš plastiko atliekų, būtina atskirti nuo termino „grąžinamojo perdirbimo procesas“, susijusio su konkrečios operacijų sekos ir įrangos, sukurtos naudojant konkrečią grąžinamojo perdirbimo technologiją, aprašymu, ir nuo termino „grąžinamojo perdirbimo įrenginys“, kuris turėtų reikšti faktinę fizinę įrangą, naudojamą grąžinamojo perdirbimo procesui, kurio metu gaminamos grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, vykdyti;

(8)

šiuo reglamentu reikalaujama, kad teršalai iš plastiko būtų pašalinti naudojant tinkamą grąžinamojo perdirbimo technologiją, ir į jo taikymo sritį būtų įtrauktas cheminio grąžinamojo perdirbimo technologijų naudojimas. Tačiau kalbant apie teršalų pašalinimą iš medžiagų ar mišinių, o ne iš žaliavų, dažnai naudojamas gryninimas, o ne teršalų šalinimas. Kai cheminio grąžinamojo perdirbimo technologijos taikomos siekiant pašalinti teršalus iš mišinių ar medžiagų, jas būtų galima laikyti gryninimo, o ne teršalų šalinimo technologijomis. Tačiau, kadangi tokiu atveju teršalai iš plastiko pašalinami gryninant, vis dėlto reikėtų paaiškinti, kad užtaršos šalinimas apima ir medžiagų ar mišinių gryninimą;

(9)

grąžinamojo perdirbimo procesus gali sudaryti daug nuoseklių pagrindinių operacijų, kurioms taikoma viena transformacija (vieninės operacijos), tačiau tik kai kuriomis iš šių operacijų atliekamas užtaršos šalinimas. Kadangi plastiko atliekų užtarša visada turėtų būti pašalinama ir turėtų būti nustatytos aiškios užtaršos šalinimo taisyklės, grąžinamojo perdirbimo operacijos, kuriomis kartu užtikrinamas užtaršos pašalinimas, turėtų būti laikomos užtaršos šalinimo procesu ir turėtų būti atskirtos nuo operacijų, atliekamų prieš užtaršos šalinimą ir po jo;

(10)

atliekant užtaršos šalinimą grąžinamojo perdirbimo plastikas, netinkamas sąlyčiui su maistu, atskiriamas nuo grąžinamojo perdirbimo plastiko, tinkamo tokiam sąlyčiui, net jei atliekamas tik mikrobiologinis užtaršos šalinimas. Todėl pagal šį reglamentą atliekant oficialią kontrolę daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama šiam etapui. Priklausomai nuo taikomos technologijos ir (arba) jos struktūros, užtaršos šalinimas gali būti atliekamas įrenginiuose, kurie tradiciškai būtų laikomi atliekų tvarkymo objektais, grąžinamojo perdirbimo objektais arba objektais, kuriuose atliekamas plastiko transformavimas. Siekiant užtikrinti objekto, kuriame pagal šį reglamentą atliekamas užtaršos šalinimas, vaidmens vienodumą ir aiškumą, toks objektas turėtų būti nuosekliai vadinamas grąžinamojo perdirbimo objektu;

(11)

atsižvelgiant į perdirbamos medžiagos kokybės kontrolės svarbą galutinei grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių kokybei bei saugai ir atsekamumui, tikslinga tiksliai apibrėžti partijų, kurioms taikomos kokybės kontrolės taisyklės, sąvoką;

(12)

pagrindinis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 principas yra tas, kad visos žaliavos ar gaminiai, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai liestis su maistu, turi būti pakankamai inertiški, kad neleistų į maistą išsiskirti tokiam medžiagų kiekiui, kuris keltų pavojų žmonių sveikatai, ar nepriimtinai pakeistų maisto sudėtį arba pablogintų jo organoleptines savybes. Todėl šis principas taip pat taikomas perdirbtoms su maistu besiliečiančioms medžiagoms. Tačiau tame reglamente taip pat paaiškinama, kad perdirbtų žaliavų ir gaminių naudojimui turėtų būti teikiama pirmenybė tik tuo atveju, jei nustatomi griežti maisto saugos reikalavimai. Maisto saugos užtikrinimas apima ne tik medžiagų, kurios gali turėti įtakos žmonių sveikatai arba maisto kokybei, perkėlimą, bet ir mikrobiologinę saugą. Kadangi grąžinamojo perdirbimo procese naudojama žaliava gaunama iš atliekų, labiau tikėtina, kad ji bus mikrobiologiniu požiūriu užteršta, palyginti su medžiagomis ir gaminiais, kurie buvo naujai pagaminti iš pradinių medžiagų. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai būtų ne tik pakankamai inertiški, bet ir saugūs mikrobiologiniu požiūriu;

(13)

procesų vertinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 282/2008 patirtis rodo, kad prieš vertinant atskirus grąžinamojo perdirbimo procesus, kuriuose naudojama ta technologija, turėtų būti nustatyti tam tikrai grąžinamojo perdirbimo technologijai būdingi moksliniai kriterijai ir supratimas apie ją, nes dėl nepakankamų mokslinių žinių apie teršalų kiekį žaliavose ir apie technologijos veikimą gali likti per daug neaiškumų, kad Tarnyba galėtų padaryti išvadą dėl tų atskirų grąžinamojo perdirbimo procesų saugos. Patirtis taip pat parodė, kad kitomis grąžinamojo perdirbimo technologijomis galima patikimai užtikrinti, kad bet kurio grąžinamojo perdirbimo proceso, kuriame naudojamos tos technologijos, metu būtų gaunamas saugus grąžinamojo perdirbimo plastikas, ir todėl kiekvieno grąžinamojo perdirbimo proceso, kuriame naudojamos šios technologijos, vertinimas duoda mažai naudos, palyginti su našta, kuri tenka tiek verslo subjektams, tiek Tarnybai. Todėl tikslinga nustatyti, kad grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai iš esmės gali būti pateikiami rinkai tik tuo atveju, jei jie pagaminti naudojant pakankamai gerai suprantamą technologiją, kad Komisija galėtų nuspręsti, ar ją taikant iš esmės galima grąžinamojo perdirbimo plastiko atliekas į plastiką, atitinkantį Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus, ir ar jos naudojimui turėtų būti taikomi specialūs reikalavimai, įskaitant tai, ar grąžinamojo perdirbimo procesai taikant tą technologiją yra pakankamai skirtingi, kiek tai susiję su užtaršos šalinimo apdorojimo parametrais arba proceso konfigūracija, kad būtų galima reikalauti atskiro leidimo kiekvienam iš jų, kad būtų užtikrinta grąžinamojo perdirbimo plastiko, gaminamo naudojant šią technologiją, sauga ir kokybė;

(14)

remiantis Tarnybos atliktais paraiškų suteikti leidimą, pateiktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 282/2008, vertinimais, mechaninis grąžinamasis PET perdirbimas ir uždaro ciklo kontroliuojamos gaminių grandinės gali būti laikomi tinkamomis grąžinamojo perdirbimo technologijomis plastiko atliekoms perdirbti į plastiką, atitinkantį Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimus, ir turėtų būti nustatytos konkrečios jų naudojimo sąlygos. Visų pirma mechaninio grąžinamojo PET perdirbimo procesų atveju turėtų būti suteikiamas atskiras leidimas, nes plastiko žaliavų, naudojamų atliekant užtaršos šalinimo operacijas, apdorojimo sudėtingumas ir trukmė, taigi ir jų užtaršos šalinimo pajėgumas priklauso nuo konkrečios tų procesų konfigūracijos, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikia atlikti vertinimą remiantis nustatytais kriterijais. Priešingai, taikant uždarojo ciklo grąžinamojo perdirbimo technologiją nebūtina reikalauti leidimo taikyti atskirus grąžinamojo perdirbimo procesus, kai plastikas gaunamas tik uždaro ciklo kontroliuojamoje grandinėje, kuri užkerta kelią taršai, nes visų šių procesų atveju teršalų patekimas į grandinę yra pakankamai kontroliuojamas siekiant užtikrinti, kad vienintelė plastiko žaliavos užtarša galėtų būti pašalinta taikant paprastus valymo ir kaitinimo procesus, kurie bet kuriuo atveju reikalingi iš naujo formuojant medžiagas;

(15)

siekiant užtikrinti grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių saugą ir kokybę, turėtų būti nustatytos tų gaminių pateikimo rinkai taisyklės;

(16)

Reglamente (ES) Nr. 10/2011 nustatyti sudėties reikalavimai, kuriais užtikrinamas saugus su maistu besiliečiančių plastikinių medžiagų naudojimas, įskaitant tai, kurias medžiagas leidžiama naudoti gaminant, ir išsiskyrimo ribinę vertę. Siekiant užtikrinti vienodą grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių saugos lygį, jie turėtų būti tokios pat sudėties kaip plastikai, pagaminti pagal Reglamentą (ES) Nr. 10/2011, ir atitikti tame reglamente nustatytus apribojimus ir specifikacijas, pavyzdžiui, išsiskyrimo ribines vertes;

(17)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir palengvinti kokybės kontrolę ir atsekamumą, turėtų būti sukurtas viešas registras, kuriame būtų saugoma informacija apie perdirbėjus, grąžinamojo perdirbimo įrenginius ir tokio perdirbimo procesus, o registracija tame registre turėtų būti privaloma norint pateikti grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius rinkai;

(18)

nors Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 nustatytos konkrečios medžiagų ir gaminių ženklinimo taisyklės, siekiant informuoti naudotojus apie tinkamą jų naudojimą, tokių taisyklių dėl tolesnio plastiko, iš kurio pašalinta užtarša, apdirbimo nėra. Tačiau, priklausomai nuo užtaršos šalinimo masto, toliau perdirbant ir naudojant grąžinamojo perdirbimo plastiką gali būti taikomi tam tikri nurodymai, pavyzdžiui, maišymo reikalavimai, kad būtų pasiektas didžiausias grąžinamojo perdirbimo medžiagų kiekis, arba jų naudojimo apribojimai. Nors tokie nurodymai turi būti perduodami naudojant dokumentus, gali būti sudėtinga nustatyti, kad plastikines medžiagas reikia specialiai apdoroti. Todėl, siekiant išvengti klaidų ir palengvinti kontrolę, grąžinamojo perdirbimo plastiko ženklinimas turėtų būti irgi aiškiai įskaitomas, siekiant užtikrinti, kad jis būtų tinkamai naudojamas tolesnio apdirbimo metu, laikantis perdirbėjo nurodymų;

(19)

siekiant užtikrinti, kad viso grąžinamojo perdirbimo proceso metu plastikinėms medžiagoms ir gaminiams būtų taikomos sąlygos, kuriomis būtų užtikrinta jų sauga ir kokybė, ir siekiant palengvinti vykdymo užtikrinimą ir tiekimo grandinės veikimą, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl visų perdirbimo etapų – nuo parengiamojo apdirbimo iki užtaršos šalinimo ir tolesnio apdirbimo – veikimo. Visų pirma, užtaršos šalinimo procese naudojamos plastiko žaliavos užterštumo lygis niekada neturėtų viršyti didžiausio leistino lygio, kuriam esant proceso metu galima užtikrinti pakankamą užtaršos pašalinimą, todėl turėtų būti užtikrinta, kad žaliavos kokybė nuosekliai atitiktų atitinkamas specifikacijas. Todėl Komisijos reglamente (EB) Nr. 2023/2006 (7) nustatytos taisyklės dėl gerosios gamybos praktikos turėtų būti atitinkamai taikomos ir atliekų tvarkymo operacijoms, kurios atliekamos prieš užtaršos šalinimą, ir jomis turėtų būti užtikrinta, kad būtų taikoma kokybės užtikrinimo sistema. Tačiau, atsižvelgiant į grąžinamojo perdirbimo technologijų ir tokio perdirbimo procesų įvairovę, turėtų būti numatyta galimybė priimti konkrečias taisykles, kuriomis būtų papildomos kai kurios iš tų bendrųjų taisyklių arba nuo jų būtų nukrypstama, kad būtų atsižvelgta į konkrečias tokios perdirbimo technologijos ar proceso galimybes;

(20)

be to, tos bendrosios taisyklės dėl visų grąžinamojo perdirbimo etapų veikimo neturėtų būti taikomos grąžinamojo perdirbimo technologijoms, kurios grindžiamos specialios plastikinių medžiagų ir gaminių naudojimo ir surinkimo sistemos, kurioje dalyvauja perdirbėjai, maisto verslo operatoriai ir kiti verslo subjektai ir kuria siekiama kuo labiau sumažinti plastiko žaliavos taršą ir taip sušvelninti taikomo užtaršos šalinimo proceso reikalavimus, nustatymu. Kadangi grąžinamojo perdirbimo plastiko sauga priklauso nuo taršos prevencijos, taigi ir nuo tinkamo tokių grąžinamojo perdirbimo sistemų veikimo, o ne nuo atliekų apdorojimo ir vėlesnio jų užtaršos šalinimo, tikslinga, kad šiame reglamente būtų nustatytos jų veikimo taisyklės. Visų pirma, siekiant užtikrinti, kad grąžinamojo perdirbimo sistema būtų aiški ir vienodai taikoma, už jos bendro veikimo valdymą turėtų būti atsakingas tik vienas subjektas ir jis turėtų būti įpareigotas visiems dalyvaujantiems veiklos vykdytojams teikti privalomus nurodymus. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad dalyviai, trečiosios šalys ir kontrolės institucijos galėtų lengvai atpažinti plastikines medžiagas ir gaminius, kurie turi būti naudojami pagal specialią grąžinamojo perdirbimo sistemą;

(21)

net jei turėtų būti taikoma taisyklė, kad rinkai gali būti teikiamos tik grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, pagaminti naudojant technologijas, kurios, kaip įrodyta, yra tinkamos, siekiant sudaryti sąlygas tokių technologijų kūrimui ir jį skatinti, tikslinga griežtomis sąlygomis ir ribotą laiką leisti rinkai pateikti grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius, pagamintus naudojant naujas technologijas. Tai kūrėjams turėtų suteikti galimybę surinkti didelio ir reprezentatyvaus mėginių skaičiaus duomenis, kurie yra būtini siekiant kuo labiau sumažinti netikrumą, susijusį su plastiko žaliavos, grąžinamojo perdirbimo plastiko medžiagų ir gaminių apibūdinimu, ir kurių reikia siekiant įvertinti naujos technologijos tinkamumą ir prireikus nustatyti konkrečius reikalavimus;

(22)

tačiau turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų užtikrinta, kad grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, pagaminti naudojant naujas technologijas, keltų kuo mažesnę riziką ir kad galimybė pateikti tokias medžiagas ir gaminius rinkai būtų veiksmingai panaudota informacijai ir patirčiai, kurios leistų įvertinti technologiją, kaupti. Todėl, prieš pateikiant rinkai šiuos grąžinamojo perdirbimo medžiagas ir gaminius, visa turima informacija apie principus, koncepcijas ir praktiką, taikomus naudojant naują technologiją, turėtų būti naudojama siekiant kuo labiau sumažinti riziką ir turėtų būti prieinami duomenys apie technologijos atliekamą užtaršos šalinimo veiksmingumą; Tais atvejais, kai šių duomenų nepakanka tinkamam technologijos veikimui patikrinti, ypač kai užtaršos šalinimas nėra pagrindinis ar vienintelis saugos užtikrinimo principas, reikėtų parengti papildomus bandymus, atsižvelgiant į naujos technologijos ypatumus. Be to, siekiant nustatyti žaliavų užtaršos lygį, taip pat liekamųjų teršalų kiekį galutinėse medžiagose ir gaminiuose bei jų patekimo į maistą tikimybę, turėtų būti nustatytos taisyklės, visų pirma susijusios su grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, pagamintų naudojant kuriamas grąžinamojo perdirbimo technologijas, analitine stebėsena ir galimu pavojingų medžiagų buvimu. Siekiant apibūdinti ekspozicijos riziką, vykdant tokią stebėseną dėmesys turėtų būti sutelktas ne tik į vidutinius kiekius, bet ir, pvz., į tai, ar tam tikri teršalai yra dažnai pasitaikantys skirtingose partijose arba susiję su konkrečiu šaltiniu. Be to, siekiant užtikrinti pasitikėjimą kuriamomis technologijomis, visuomenės informuotumą apie jas ir jų reguliavimo kontrolę, svarbu viešai skelbti medžiagų saugos ir tokios stebėsenos ataskaitas;

(23)

siekiant užtikrinti, kad galimybė pateikti rinkai grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius, pagamintus naudojant naujas technologijas, būtų suteikiama tik tiek laiko, kiek reikia informacijai ir patirčiai, reikalingai technologijai įvertinti, sukaupti, turėtų būti nustatytos to vertinimo inicijavimo taisyklės. Tačiau, kadangi yra tam tikra tikimybė, kad keli kūrėjai vienu metu ir savarankiškai galėtų naudoti panašius įrenginius, iš esmės grindžiamus ta pačia technologija, naujos technologijos vertinimo pradžios ir apimties požiūriu turėtų būti numatytas tam tikras lankstumas, kad tą vertinimą būtų galima pagrįsti informacija, gauta iš visų susijusių technologijų kūrėjų;

(24)

jei yra įrodymų ar požymių, rodančių, kad grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, perdirbti taikant tinkamą grąžinamojo perdirbimo technologiją arba naujovišką technologiją, gali kelti pavojų vartotojų sveikatai, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė išanalizuoti technologiją ir ją naudojant pagaminamų grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių saugą bei nedelsiant imtis tinkamų veiksmų;

(25)

kadangi šiame reglamente reikalaujama, kad tam tikrais atvejais būtų suteikiamas atskiras leidimas taikyti grąžinamojo perdirbimo procesus, šiuo tikslu turėtų būti nustatyta procedūra. Ši procedūra turėtų būti panaši į Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 nustatytą leidimų naudoti naują medžiagą suteikimo procedūrą ir atitinkamai turėtų būti pritaikyta atskirų tokio perdirbimo procesų leidimų suteikimui. Visų pirma, kadangi rengiant paraišką suteikti leidimą pareiškėjui reikia gerai išmanyti atitinkamą grąžinamojo perdirbimo procesą ir siekiant išvengti, kad būtų pateikta keletas paraiškų dėl to paties grąžinamojo perdirbimo proceso, tikslinga nustatyti, kad paraišką suteikti leidimą gali teikti tik grąžinamojo perdirbimo procesą sukūręs verslo subjektas, o ne bet kuris jį naudojantis perdirbėjas. Be to, kadangi leidžiamų naudoti grąžinamojo perdirbimo procesų gyvavimo ciklo metu gali būti atliekami mažesni ar didesni techniniai ir administraciniai pakeitimai, šiuo reglamentu turėtų būti užtikrintas procedūrų, taikomų leidžiamų naudoti grąžinamojo perdirbimo procesų pakeitimams, aiškumas;

(26)

kadangi grąžinamojo perdirbimo įrenginiai yra sudėtingi, o jų konfigūracijai ir veikimui gali būti taikoma daug parametrų ir procedūrų, siekiant palengvinti pačių perdirbėjų vykdomą atitikties stebėseną ir veiksmingą auditą, kuris yra oficialios kontrolės dalis, tikslinga reikalauti, kad užtaršos šalinimo įrenginį eksploatuojantys perdirbėjai turėtų dokumentą, kuriame būtų standartizuotai apibendrinta to įrenginio ir grąžinamojo perdirbimo įrenginio, kurio dalis jis yra, eksploatavimas, kontrolė ir stebėsena taip, kad būtų įrodyta atitiktis šiam reglamentui;

(27)

grąžinamojo perdirbimo plastiko užtaršos šalinimą turėtų tikrinti ir kontroliuoti kompetentingos institucijos. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų taisyklių taikymą (8), taip pat apima oficialią su maistu besiliečiančių medžiagų kontrolę, taigi ir užtaršos šalinimo įrenginius. Tačiau, nors tame reglamente nustatytos bendrosios oficialios kontrolės taisyklės, jame nenustatyta jokių konkrečių procedūrų, kaip kontroliuoti užtaršos šalinimo įrenginius. Todėl, siekiant užtikrinti vienodą užtaršos šalinimo įrenginių oficialios kontrolės taikymą nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, tikslinga apibrėžti tinkamus kontrolės metodus ir taisykles, kuriomis būtų apibrėžiama, kada grąžinamojo perdirbimo plastikas turėtų būti laikomas neatitinkančiu šio reglamento reikalavimų;

(28)

siekiant užtikrinti, kad gamintojai ir maisto verslo operatoriai tinkamai ir atsekamu būdu naudotų grąžinamojo perdirbimo plastiką ir tokias plastikines medžiagas bei gaminius, kartu su grąžinamojo perdirbimo plastiko partijomis turėtų būti pateikta atitikties deklaracija, kad būtų galima nustatyti perdirbėjo tapatybę, grąžinamojo perdirbimo plastiko kilmę ir tolesnio apdirbimo vykdytojams bei galutiniams naudotojams pateikti nurodymus dėl jo naudojimo. Siekiant užtikrinti, kad bet kuris tą dokumentą gavęs asmuo jį suprastų vienodai, veiklos vykdytojų turėtų būti reikalaujama naudoti iš anksto nustatytą šabloną;

(29)

šiuo metu grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai pateikiami rinkai laikantis nacionalinių taisyklių. Todėl reikėtų nustatyti nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta, kad perėjimas prie šio reglamento taikymo būtų sklandus ir nesutrikdytų esamos tokių plastikinių medžiagų ir gaminių rinkos. Visų pirma ribotą laiką turėtų būti galima pateikti paraišką suteikti leidimą taikyti esamus grąžinamojo perdirbimo procesus, kuriems pagal šį reglamentą taikomas reikalavimas gauti atskirą leidimą, ir toliau teikti rinkai grąžinamojo perdirbimo plastiką ir grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas bei gaminius, pagamintus taikant tuos grąžinamojo perdirbimo procesus, kol bus užbaigta leidimo suteikimo procedūra. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 282/2008 pateiktos paraiškos, susijusios su tokiais grąžinamojo perdirbimo procesais, turėtų būti laikomos pagal šį reglamentą pateiktomis paraiškomis. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 282/2008 pateiktos paraiškos, susijusios su grąžinamojo perdirbimo procesais, kuriems pagal šį reglamentą netaikomas reikalavimas gauti atskirą leidimą, turėtų būti atsiimtos, nes pagal šį reglamentą nėra pagrindo suteikti leidimą taikyti atitinkamus procesus;

(30)

perdirbėjams, kurie savo dabartinėse grąžinamojo perdirbimo operacijose taiko technologijas, kurios nėra nurodytos kaip tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos, turėtų būti suteikta pakankamai laiko apsvarstyti, ar jie nori toliau tobulinti tą technologiją, kad ją į sąrašą būtų galima įtraukti kaip tinkamą, arba kitu atveju nutraukti tų grąžinamojo perdirbimo operacijų taikymą plastikinių medžiagų ir gaminių gamybai. Todėl ir toliau ribotą laiką turėtų būti leidžiama pateikti rinkai grąžinamojo perdirbimo plastiką ir grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas bei gaminius, pagamintus taikant grąžinamojo perdirbimo procesus ir naudojant įrenginius, pagrįstus tomis technologijomis ir laikantis galiojančių nacionalinių taisyklių;

(31)

jei ekonominės veiklos vykdytojai nusprendžia toliau tobulinti technologiją, kad technologiją būtų galima įtraukti į sąrašą kaip tinkamą, šiame reglamente reikalaujama pranešti apie technologiją ir paskirti kūrėją. Tačiau pranešimo pateikimo metu pagal pranešimų teikimo tvarką reikėtų išsamiai pagrįsti tų grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių saugą ir paskelbti ja pagrįstą ataskaitą. Nors ekonominės veiklos vykdytojai, kurie jau naudoja šias technologijas, turėtų turėti informacijos apie grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, gaminamų naudojant šias technologijas, saugą, šiame reglamente tokioms ataskaitoms nustatyti reikalavimai yra išsamūs. Kadangi prašomai papildomai informacijai gauti gali prireikti daug laiko, tikslinga leisti tiems kūrėjams pateikti šią informaciją per kelis mėnesius po pranešimo pateikimo;

(32)

pagal šį reglamentą po tam tikros datos gali būti nebeįmanoma teisėtai pateikti rinkai grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, pagamintų naudojant tam tikrą grąžinamojo perdirbimo įrenginį. Tačiau maisto verslo operatoriai vis dar gali turėti tokių grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių atsargų arba jau būti jas panaudoję maistui pakuoti. Kadangi tokia padėtis susiklostė ne dėl nedelsiant spręstinų saugos problemų ir tie grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai buvo pateikti rinkai kontroliuojant nacionalinėms valdžios institucijoms, reikėtų vengti maisto švaistymo bei maisto verslo operatoriams tenkančios naštos ir jiems turėtų būti leidžiama tas plastikines medžiagas ir gaminius naudoti maistui pakuoti ir pateikti rinkai, kol tos atsargos bus išnaudotos;

(33)

iš tų grąžinamojo perdirbimo technologijų, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį ir kurios nėra nurodytos kaip tinkamos perdirbimo technologijos, ypatingą dėmesį reikia skirti grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, kuriuose grąžinamojo perdirbimo plastikas naudojamas už plastikinio funkcinio užtvaro, gamybai, nes šiuo metu grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius pagal šią technologiją jau gamintų keli šimtai grąžinamojo perdirbimo įrenginių. Pagal šią technologiją pagamintos grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai iki šiol buvo pateikti rinkai darant prielaidą, kad jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimus, ir juos kontroliuoja nacionalinės kompetentingos institucijos. Ši informacija apie šias medžiagas neišsklaido abejonių dėl to, ar jos iš tikrųjų atitinka tą reglamentą. Visų pirma trūksta informacijos apie taikomų funkcinių užtvarų gebėjimą ilgą laiką užkirsti kelią teršalų, kurių yra grąžinamojo perdirbimo plastiko sudėtyje, išsiskyrimui į maistą. Todėl ši technologija dar neturėtų būti laikoma tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija. Tačiau, skirtingai nuo kitų technologijų, kurios šiame reglamente laikomos naujoviškomis, pagrindiniai šios technologijos principai jau suprantami. Tai suteikia galimybę nustatyti konkrečias taisyklių dėl naujoviškų technologijų adaptacijas, susijusias su šios technologijos naudojimu, kol bus priimtas sprendimas dėl jos tinkamumo, ir visų pirma įtraukti reikalavimą patikrinti užtvaro principo veiksmingumą. Todėl, nors, viena vertus, atsižvelgiant į esamų įrenginių skaičių, neatrodo būtina reikalauti visų šių grąžinamojo perdirbimo įrenginių stebėsenos, kad būtų gauta pakankamai duomenų apie užtaršos lygius, kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad, remiantis jau turimomis žiniomis, kyla abejonių dėl funkcinio užtvaro gebėjimo ilgą laiką užkirsti kelią teršalų išsiskyrimui, tikslinga grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, pagamintų naudojant šią technologiją, pateikimui į rinką taikyti sąlygą, kad būtų atlikti papildomi bandymai siekiant užtikrinti šį gebėjimą;

(34)

šiuo reglamentu reikalaujama, kad tam tikri atliekų tvarkymo subjektai, dalyvaujantys renkant plastiką, taip pat tie, kurie dalyvauja tolesnėse parengiamojo apdirbimo operacijose, įdiegtų sertifikuotą kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų užtikrinta plastiko žaliavos kokybė ir atsekamumas. Kadangi tiems veiklos vykdytojams reikia laiko visapusiškai pasirengti tokiam sertifikavimui, tiems veiklos vykdytojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie to reikalavimo;

(35)

siekiant užtikrinti vienodą ir tinkamą analizės metodų taikymą, šiame reglamente reikalaujama, kad perdirbėjai, kurie vykdydami veiklą, susijusią su naujoviškų technologijų kūrimu, stebi teršalų kiekį, dalyvautų kompetencijos tikrinimo testuose. Kadangi šiame reglamente šis reikalavimas nustatomas pirmą kartą, tuos kompetencijos tikrinimo testus reikia papildomai pritaikyti prie šio reglamento nuostatų, o laboratorijoms reikia laiko pasirengti dalyvavimui. Todėl reikėtų skirti pakankamai laiko, kad tokius kompetencijos tikrinimo testus būtų galima pritaikyti ir organizuoti;

(36)

Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 turėtų būti panaikintas;

(37)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šis reglamentas yra konkreti priemonė remiantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsniu.

2.   Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

a)

plastikinių medžiagų ir gaminių, kuriems taikoma Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 1 straipsnio 2 dalis ir kurių sudėtyje yra plastiko, gauto iš atliekų arba iš jų pagaminto, pateikimo rinkai;

b)

grąžinamojo perdirbimo technologijų, procesų ir įrenginių kūrimo ir eksploatavimo, siekiant gaminti grąžinamojo perdirbimo plastiką, naudojamą minėtose plastikinėse medžiagose ir gaminiuose;

c)

grąžinamojo perdirbimo plastiko medžiagų ir gaminių, taip pat ketinamų perdirbti plastikinių medžiagų ir gaminių naudojimo, kai jie liečiasi su maistu.

3.   Šis reglamentas netaikomas atliekų naudojimui gaminant chemines medžiagas, įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (ES) Nr. 10/2011 5 straipsnį, ir chemines medžiagas, kurioms taikomos to reglamento 6 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 3 dalies a punktas, kai jos skirtos dar kartą panaudoti pagal tą reglamentą.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 10/2011 3 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 3 straipsnyje.

2.   Šio reglamento taikymo tikslais taip pat vartojamos šios sąvokos:

1)

„atliekos“, „komunalinės atliekos“, „atliekų tvarkymas“, „rinkimas“, „pakartotinis naudojimas“, „perdirbimas“ ir „nepavojingos atliekos“, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje (9);

2)

„maisto verslas“ ir „maisto verslo operatorius“, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnyje (10);

3)

„kompetentingos institucijos“ ir „auditas“, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnyje.

3.   Be to, šiame reglamente taikomi šios terminų apibrėžtys:

1)

grąžinamojo perdirbimo technologija – konkretus fizinių arba cheminių koncepcijų, principų ir praktikos derinys, skirtas tam tikros rūšies ir tam tikru būdu surinktam atliekų srautui perdirbti į tam tikros rūšies ir tam tikros paskirties grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius, įskaitant užtaršos šalinimo technologiją;

2)

užtaršos šalinimo technologija – konkretus fizinių arba cheminių koncepcijų, principų ir praktikos derinys, kuris yra grąžinamojo perdirbimo technologijos dalis ir kurio pagrindinis tikslas – pašalinti taršą arba išgryninti;

3)

grąžinamojo perdirbimo procesas – vieninių operacijų seka, skirta grąžinamojo perdirbimo plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti atliekant parengiamąjį apdirbimą, užtaršos šalinimo procesą ir tolesnį apdirbimą, ir kuris yra grindžiamas konkrečia grąžinamojo perdirbimo technologija;

4)

grąžinamojo perdirbimo plastikas – plastikas, gautas atlikus grąžinamojo perdirbimo proceso metu atliekamą užtaršos šalinimo procesą, ir plastikas, gautas atlikus vėlesnes tolesnio apdirbimo operacijas, kuris dar nėra paverstas grąžinamojo perdirbimo plastikiniais medžiagomis ir gaminiais;

5)

grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai – gatavos su maistu besiliečiančios medžiagos ir gaminiai, visiškai arba iš dalies pagaminti iš grąžinamojo perdirbimo plastiko;

6)

grąžinamojo perdirbimo plastiko dalis – grąžinamojo perdirbimo plastiko kiekis, tiesiogiai susidaręs grąžinamojo perdirbimo proceso užtaršos šalinimo proceso metu, grąžinamojo perdirbimo plastike, kurio tolesnis apdirbimas atliktas, arba iš jo pagamintuose grąžinamojo perdirbimo plastikinėse medžiagose ir gaminiuose;

7)

parengiamasis apdirbimas – visos atliekų tvarkymo operacijos, atliekamos rūšiuojant, smulkinant, plaunant, maišant ar kitaip apdorojant plastiko atliekas, kad jos būtų tinkamos užtaršos šalinimo procesui;

8)

plastiko žaliava – parengiamojo apdirbimo metu gautos plastikinės medžiagos, kurios patenka į užtaršos šalinimo procesą;

9)

užtaršos šalinimo procesas – tam tikra vieninių operacijų, kuriomis bendrai siekiama pašalinti taršą iš plastiko žaliavos, kad ji būtų tinkama liestis su maistu, naudojant specialią užtaršos šalinimo technologiją, seka;

10)

atsitiktinė užtarša – plastiko žaliavose esanti užtarša, kurios šaltiniai yra maistas, plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu ir tam naudojami, ir kuri susidaro dėl jų naudojimo ar netinkamo naudojimo ne maistui ir dėl atsitiktinio kitų medžiagų, cheminių medžiagų ir gaminių patekimo tvarkant atliekas;

11)

tolesnis apdirbimas – visos po teršalų šalinimo proceso atliekamos vieninės operacijos, kurių metu produkcija toliau polimerizuojama, kitaip tvarkoma ir (arba) apdorojama, ir taip gaunamos gatavos grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai;

12)

grąžinamojo perdirbimo įrenginys – įranga, naudojama atliekant bent dalį grąžinamojo perdirbimo proceso;

13)

užtaršos šalinimo įrenginys – speciali įranga, naudojama atliekant užtaršos šalinimo procesą;

14)

grąžinamojo perdirbimo objektas – vieta, kurioje yra bent vienas užtaršos šalinimo įrenginys;

15)

grąžinamojo perdirbimo sistema – juridinių asmenų susitarimas dėl plastikinių medžiagų ir gaminių naudojimo, atskiro surinkimo ir perdirbimo valdymo, kuriuo siekiama apriboti jų taršą arba užkirsti jam kelią, kad juos būtų lengviau perdirbti;

16)

perdirbėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris taiko užtaršos šalinimo procesą;

17)

tolesnio apdirbimo vykdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, atliekantis vieną ar daugiau tolesnio apdirbimo vieninių operacijų;

18)

vieninė operacija – pagrindinė operacija, kuri yra proceso dalis ir kurios įvesties atžvilgiu atliekama viena transformacija, arba daugiau transformacijų, jei jos atliekamos kartu;

19)

gamybos etapas – viena ar daugiau nuoseklių vieninių operacijų, po kurių atliekamas tame etape gautos medžiagos kokybės vertinimas;

20)

partija – tos pačios kokybės medžiagos kiekis, pagamintas taikant vienodus gamybos parametrus tam tikrame gamybos etape, saugomas ir laikomas taip, kad nesusimaišytų su kitomis medžiagomis arba nebūtų užterštas, ir žymimas vienu gamybos numeriu.

3 straipsnis

Tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos

1.   Grąžinamojo perdirbimo technologija laikoma tinkama, jei įrodoma, kad ją naudojant galima perdirbti atliekas į grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį ir yra saugūs mikrobiologiniu požiūriu.

2.   Grąžinamojo perdirbimo technologijos atskiriamos pagal šias savybes:

a)

žaliavos rūšį, surinkimo būdą ir kilmę;

b)

konkretų fizinių ir cheminių koncepcijų, principų ir praktikos, naudojamų tos žaliavos užtaršai pašalinti, derinį;

c)

grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių rūšį ir numatomą paskirtį;

d)

grąžinamojo perdirbimo procesų, kuriuose taikoma ši technologija, vertinimo ir leidimų dėl jų naudojimo suteikimo poreikį arba jo nebuvimą bei atitinkamus kriterijus.

3.   Tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos išvardytos I priede. I priedas gali būti iš dalies keičiamas pagal 15 ir 16 straipsnius.

4.   Kai grąžinamojo perdirbimo procesų, kuriuose naudojama tam tikra grąžinamojo perdirbimo technologija, pajėgumas užtikrinti pakankamą užtaršos pašalinimo lygį priklauso nuo tikslios žaliavų specifikacijos, išsamios tų procesų konfigūracijos arba nuo taikomų eksploatavimo sąlygų ir kai tos konfigūracijos arba tų sąlygų negalima nustatyti paprastomis taisyklėmis tuo metu, kai ši technologija nustatoma kaip tinkama, dėl kiekvieno grąžinamojo perdirbimo proceso, kuriame naudojama ta technologija, Komisija suteikia atskirą leidimą V skyriuje, ypač jo 19 straipsnio 1 dalyje, nustatyta tvarka (toliau – leidimas).

5.   I priede nurodoma, ar leidimai turi būti suteikiami dėl atskirų grąžinamojo perdirbimo procesų, kuriuos atliekant naudojama grąžinamojo perdirbimo technologija.

6.   Bet kuri grąžinamojo perdirbimo technologija, dėl kurios nebuvo priimtas sprendimas dėl jos tinkamumo pagal 15 arba 16 straipsnį, šiame reglamente laikoma naujoviška technologija.

II SKYRIUS

GRĄŽINAMOJO PERDIRBIMO PLASTIKO IR GRĄŽINAMOJO PERDIRBIMO PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PATEIKIMAS RINKAI

4 straipsnis

Grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių reikalavimai

1.   Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai pateikiami rinkai tik tuo atveju, jei juos gaminant laikomasi 2–7 dalyse nustatytų reikalavimų.

2.   Grąžinamojo perdirbimo plastikinėms medžiagoms ir gaminiams taikomi Reglamento (ES) Nr. 10/2011 II, III ir V skyriuose nustatyti reikalavimai.

3.   Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai gaminami naudojant vieną iš šių technologijų:

a)

tinkamą grąžinamojo perdirbimo technologiją, nurodytą I priede, arba

b)

3 straipsnio 6 dalyje nurodytą naujovišką technologiją, sukurtą pagal IV skyriaus reikalavimus.

4.   Jei grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai gaminami naudojant tinkamą grąžinamojo perdirbimo technologiją, laikomasi šių reikalavimų:

a)

atitinkamais atvejais suteiktas leidimas taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą, naudojamą grąžinamojo perdirbimo plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti;

b)

grąžinamojo perdirbimo plastiko perdirbimas ir naudojimas grąžinamojo perdirbimo plastikiniams medžiagoms ir gaminiams gaminti atitinka 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatytus bendruosius reikalavimus, papildytus I priedo 1 lentelės 8 skiltyje ir leidime nustatytomis specifikacijomis ir reikalavimais, taikomais technologijai, ir atsižvelgiant į konkrečias nukrypti leidžiančias nuostatas, nurodytas I priedo 1 lentelės 9 skiltyje ir arba leidime;

c)

nukrypstant nuo b punkto, tais atvejais, kai tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija turi būti įgyvendinta taikant grąžinamojo perdirbimo sistemą, grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių grąžinamasis perdirbimas ir naudojimas atitinka 9 straipsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus ir, kai reikia, konkrečias I priede nustatytas technologijai taikomas taisykles.

5.   Jei grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai gaminami naudojant naujovišką technologiją, laikomasi 10–13 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

6.   24 straipsnyje sukurtame Sąjungos registre pateikiama ši informacija apie grąžinamojo perdirbimo plastiko gamybą:

a)

užtaršos šalinimo įrenginys, kuriame buvo pagamintas grąžinamojo perdirbimo plastikas, grąžinamojo perdirbimo objekto adresas ir jį eksploatuojančio perdirbėjo tapatybė;

b)

taikomas leidžiamas grąžinamojo perdirbimo procesas, jei dėl taikomos tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos reikia gauti leidimą dėl grąžinamojo perdirbimo procesų;

c)

naudojamos grąžinamojo perdirbimo sistemos pavadinimas, ją valdančio subjekto tapatybė ir taikomi žymenys, jei dėl taikomos grąžinamojo perdirbimo technologijos reikia taikyti grąžinamojo perdirbimo sistemą;

d)

naujoviškos technologijos pavadinimas, jei gaminant grąžinamojo perdirbimo plastiką naudojama nauja grąžinamojo perdirbimo technologija.

7.   Atitinkamais atvejais gamybai naudojamo leidžiamo grąžinamojo perdirbimo proceso statusas 24 straipsnyje sukurtame registre nėra „sustabdytas“ arba „atšauktas“.

8.   Gamybai naudojamo užtaršos šalinimo įrenginio statusas 24 straipsnyje sukurtame registre nėra „sustabdytas“.

5 straipsnis

Dokumentacijos, instrukcijų ir ženklinimo reikalavimai

1.   Dėl atskirų grąžinamojo perdirbimo plastiko ir grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių partijų parengiamas vienas dokumentas arba įrašas apie jų kokybę ir jos identifikuojamos pagal unikalų numerį ir gamybos etapo, kuriuo jos buvo pagamintos, pavadinimą.

2.   Prie rinkai pateikto grąžinamojo perdirbimo plastiko pridedama atitikties deklaracija pagal 29 straipsnį.

3.   Tolesnio apdirbimo vykdytojams pristatytos grąžinamojo perdirbimo plastiko talpyklos paženklinamos. Etiketėje pateikiamas simbolis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 II priede, po kurio nurodoma:

a)

simbolis

Image 1
ir užtaršos šalinimo įrenginio, kuriame grąžinamojo perdirbimo plastikas buvo pagamintas pagal 24 straipsnį, registracijos numeris;

b)

simbolis

Image 2
, po kurio nurodomas partijos numeris;

c)

grąžinamojo perdirbimo medžiagų masės dalis procentais;

d)

didžiausia grąžinamojo perdirbimo medžiagų, kurių gali būti galutinėse grąžinamojo perdirbimo plastikinėse medžiagose ir gaminiuose, kurių sudėtyje yra grąžinamojo perdirbimo plastiko, masės procentinė dalis, jei ji sudaro mažiau kaip 100 %, ir,

e)

kai 2 dalyje nurodytoje deklaracijoje pateikiami papildomi nurodymai, ISO 7000 standarte apibrėžtas simbolis, kurio nuorodos numeris yra 1641.

4.   3 dalyje nurodytos etiketės visada aiškiai įskaitomos, pateiktos matomoje vietoje ir tvirtai pritvirtintos.

Mažiausias šrifto dydis etiketėse turi būti ne mažesnis kaip 17 dydžio (6 mm) ant talpyklų, kurių didžiausias matmuo mažesnis kaip 75 cm, 23 dydžio ant talpyklų, kurių didžiausias matmuo yra nuo 75 cm iki 125 cm, ir 30 dydžio ant talpyklų, kurių didžiausias matmuo viršija 125 cm.

5.   Nukrypstant nuo 4 dalies, ženklinimas gali būti netaikomas stacionarioms talpykloms, sumontuotoms įrenginiuose arba transporto priemonėse.

6.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 15 straipsnį maisto verslo operatoriams arba galutiniams vartotojams tiekiamų grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ar gaminių etiketėse turi būti nurodyti I priede nustatyti apribojimai ir specifikacijos, susiję su grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ar gaminių, pagamintų naudojant tinkamą grąžinamojo perdirbimo technologiją, naudojimu, ir, kai tinkama, leidime nustatyti apribojimai ir specifikacijos, susiję su grąžinamojo perdirbimo medžiagų ar gaminių, pagamintų taikant grąžinamojo perdirbimo procesą, naudojimu.

III SKYRIUS

BENDRIEJI PLASTIKO GRĄŽINAMOJO PERDIRBIMO IR GRĄŽINAMOJO PERDIRBIMO PLASTIKO NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

6 straipsnis

Surinkimo ir parengiamojo apdirbimo reikalavimai

1.   Atliekų tvarkymo subjektai, dalyvaujantys plastiko žaliavų tiekimo grandinėje, užtikrina, kad surinktos plastiko atliekos atitiktų šiuos reikalavimus:

a)

plastiko atliekos gaunamos tik iš komunalinių atliekų arba mažmeninės prekybos maisto produktais ar kitų maisto tvarkymo įmonių, jei jos buvo skirtos tik liestis su maistu ir tik tam buvo naudojamos, įskaitant atliekas, pašalintas iš grąžinamojo perdirbimo sistemos pagal 9 straipsnio 6 dalį;

b)

plastiko atliekos gaunamos tik iš plastikinių medžiagų ir gaminių, pagamintų pagal Reglamentą (ES) Nr. 10/2011, arba grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, pagamintų pagal šį reglamentą;

c)

plastiko atliekos surenkamos atskirai;

d)

plastikinių medžiagų ir gaminių, kurie skiriasi nuo plastiko, kurio užtaršos šalinimo procesas atliekamas, įskaitant dangtelius, etiketes ir klijus, kitas medžiagas ir chemines medžiagas, ir maisto likučių kiekis sumažinamas iki perdirbėjo pateiktuose plastiko žaliavai taikomuose reikalavimuose nurodyto lygio, kuris neturi pakenkti pasiektam teršalų šalinimo lygiui.

2.   Taikant 1 dalies c punktą laikoma, kad plastiko atliekos surinktos atskirai, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

jas sudaro tik plastikinės medžiagos ir gaminiai, atitinkantys 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, kurie buvo surinkti grąžinamojo perdirbimo tikslu atskirai nuo bet kokių kitų atliekų;

b)

jos surenkamos kartu su kitomis pakuočių atliekų dalimis iš komunalinių atliekų arba su kitomis iš komunalinių atliekų gaunamomis ne pakuočių plastiko, metalo, popieriaus ar stiklo dalimis, surenkamomis grąžinamojo perdirbimo tikslu atskirai nuo galutinių atliekų, ir laikomasi šių reikalavimų:

i)

surinkimo sistemoje renkamos tik nepavojingos atliekos;

ii)

atliekų surinkimas ir tolesnis rūšiavimas suprojektuoti ir vykdomi taip, kad surinktos plastiko atliekos būtų kuo mažiau užterštos bet kokiomis plastiko atliekomis, neatitinkančiomis 1 dalies a ir b punktų reikalavimų, arba kitomis atliekomis.

3.   Viso surinkimo ir parengiamojo apdirbimo metu plastiko atliekos kontroliuojamos taikant kokybės užtikrinimo sistemas. Kokybės užtikrinimo sistemomis:

a)

užtikrinama, kad būtų laikomasi 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų ir reikalavimų;

b)

jomis užtikrinamas kiekvienos partijos atsekamumas iki pirmojo surinktų plastiko atliekų rūšiavimo ir

c)

jos yra sertifikuotos nepriklausomos trečiosios šalies.

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2023/2006 4, 5, 6 ir 7 straipsniai ir to reglamento priedo B punktas mutatis mutandis taikomi geros gamybos praktikai, kokybės kontrolės ir užtikrinimo sistemoms bei atitinkamiems dokumentams.

7 straipsnis

Užtaršos šalinimo reikalavimai

1.   Taikomo užtaršos šalinimo proceso plastiko žaliava ir produkcija atitinka I priedo 1 lentelės 3, 5 ir 6 skiltyse nustatytas specifikacijas dėl atitinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos ir, jei taikoma, konkrečius leidime nustatytus kriterijus.

2.   Užtaršos šalinimo procesas atliekamas laikantis I priedo 1 lentelės 8 skiltyje nustatytų atitinkamų specifikacijų ir reikalavimų ir, jei taikoma, konkrečių leidime nustatytų kriterijų. Perdirbėjai užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2023/2006.

3.   Užtaršos šalinimo įrenginys atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jis yra viename grąžinamojo perdirbimo objekte, kurio veikimas organizuojamas taip, kad grąžinamojo perdirbimo plastikas ar grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai nebūtų užteršti iš naujo;

b)

jo konfigūracija ir veikimas atitinka taikomo grąžinamojo perdirbimo proceso konfigūraciją ir veikimą;

c)

jis eksploatuojamas taip, kaip aprašyta atitikties stebėsenos santraukoje, parengtoje pagal 26 straipsnį.

4.   Prižiūrima įrašų, naudojamų informacijai apie atskirų partijų kokybę registruoti, kaip apibrėžta 3 dalies c punkte nurodytos atitikties stebėsenos santraukos 4.1 skirsnyje, saugykla. Toje saugykloje saugomi įrašai laikomi ne trumpiau kaip penkerius metus.

8 straipsnis

Grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių tolesnis apdirbimas ir naudojimas

1.   Tolesnio apdirbimo vykdytojai atitinka šiuos reikalavimus:

a)

atlieka tolesnį grąžinamojo perdirbimo plastiko apdirbimą laikydamiesi perdirbėjo arba tiekiančio tolesnio apdirbimo vykdytojo pagal 5 straipsnio 3 dalį pateiktų nurodymų;

b)

atitinkamais atvejais tolesnio apdirbimo vykdytojams teikia nurodymus pagal 5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis ir

c)

atitinkamais atvejais grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių naudotojams teikia nurodymus pagal 5 straipsnio 6 dalį.

2.   Maisto verslo operatoriai naudoja grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius laikydamiesi pagal 5 straipsnio 6 dalį gautų nurodymų.

Jie atitinkamus nurodymus perduoda tokiose medžiagose ir gaminiuose supakuotų maisto produktų vartotojams ir (arba) kitiems maisto verslo operatoriams, kai tinkama.

3.   Grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, kurie dar nesiliečia su maistu, mažmenininkai pateikia atitinkamus nurodymus tokių medžiagų ir gaminių naudotojams, jei tokių nurodymų nematyti etiketėse, jau pritvirtintose ant tų medžiagų ir gaminių.

9 straipsnis

Grąžinamojo perdirbimo sistemų veikimo reikalavimai

1.   Vienas juridinis asmuo veikia kaip grąžinamojo perdirbimo sistemos valdytojas ir atsako už bendrą perdirbimo sistemos veikimą.

Likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki grąžinamojo perdirbimo sistemos veikimo pradžios grąžinamojo perdirbimo sistemos valdytojas informuoja teritorijos, kurioje jis įsikūręs, kompetentingą instituciją ir Komisiją, kad ji būtų įregistruota pagal 24 straipsnį sukurtame Sąjungos registre.

Valdytojas nurodo savo pavadinimą, adresą, kontaktinius asmenis, sistemos pavadinimą, ne ilgesnę kaip 300 žodžių sistemos santrauką, 5 dalyje nurodytą ženklinimą, valstybių narių, kuriose įsikūrę sistemoje dalyvaujantys verslo subjektai, sąrašą ir nuorodas į visus sistemoje naudojamus užtaršos šalinimo įrenginius. Vėliau valdytojas užtikrina, kad ši informacija būtų nuolat atnaujinama.

2.   Atitikties stebėsenos santrauka nerengiama ir 25 straipsnio 1 dalies c punktas bei 26 straipsnis netaikomi, kai perdirbėjai praneša apie grąžinamojo perdirbimo plastiko gamybą pagal grąžinamojo perdirbimo sistemą, išskyrus atvejus, kai I priedo 1 lentelės 8 skiltyje, taikomoje naudojamai technologijai, reikalaujama ją parengti. Jei 25 straipsnio 1 dalies c punktas ir 26 straipsnis netaikomi, registracijos statusas pagal 24 straipsnio 2 dalies g punktą, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 dalyje, yra „aktyvus“.

3.   Grąžinamojo perdirbimo sistemos valdytojas visiems dalyvaujantiems verslo subjektams ir kitoms dalyvaujančioms organizacijoms pateikia vieną bendrą dokumentą. Šiame dokumente išdėstomi sistemos tikslai, paaiškinama, kaip ji veikia, pateikiami nurodymai ir išsamiai išdėstomos jos dalyvių pareigos. Paaiškinime pateikiamas grąžinamojo perdirbimo operacijų aprašymas.

4.   Grąžinamojo perdirbimo sistemos nustatomos pagal konkrečius reikalavimus, taikytinus taikomai tinkamai grąžinamojo perdirbimo technologijai, kaip nustatyta I priedo 1 lentelėje, ir, kai taikoma, suteikiant leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą.

Atliekų surinkimo sistema yra grąžinamojo perdirbimo sistemos dalis ir yra skirta šiai sistemai, kad būtų užtikrinta, jog būtų surenkamos tik tos medžiagos ir gaminiai, kurie buvo naudojami pagal šią sistemą.

5.   Naudojimo etapais, kurių metu sąlytis su maistu yra planuotas arba numanomas, medžiagos ir gaminiai, kuriems taikoma grąžinamojo perdirbimo sistema, ženklinami 24 straipsnyje nustatytame Sąjungos registre įregistruotu ženklu. Toks ženklinimas turi būti aiškiai matomas, nenutrinamas ir būdingas tik šiai grąžinamojo perdirbimo sistemai.

6.   Visi maisto verslo operatoriai, naudojantys žaliavas ir gaminius, paženklintus 5 dalyje nurodytu ženklu, užtikrina, kad tos medžiagos ir gaminiai atitiktų šiuos reikalavimus:

a)

jie yra ženklinami, naudojami ir valomi pagal grąžinamojo perdirbimo sistemos valdytojo nurodymus;

b)

jie naudojami tik maisto produktams, kuriems jie skirti, platinti, sandėliuoti, pristatyti ir parduoti;

c)

jie nėra užteršti kitomis medžiagomis ar cheminėmis medžiagomis, išskyrus tas, kurios leidžiamos pagal grąžinamojo perdirbimo sistemą.

Jei nesilaikoma kurio nors iš šių reikalavimų, medžiagoms ar gaminiams grąžinamojo perdirbimo sistema netaikoma ir jie pašalinami.

7.   Jei pagal sistemą leidžiama surinkti atliekas iš vartotojų, jos surenkamos atskirai nuo kitų atliekų nustatytose surinkimo vietose, tinkamose užtikrinti, kad atliekos būtų surenkamos laikantis sistemos reikalavimų.

8.   Pagal sistemą pagamintos grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai negali būti pateikiami rinkai, kad būtų naudojami ne pagal šią sistemą, nebent I priedo 9 skiltyje numatyta nuo šio reikalavimo nukrypti leidžianti nuostata.

9.   Grąžinamojo perdirbimo sistemoje dalyvaujantys verslo subjektai ir kitos organizacijos:

a)

taiko kokybės užtikrinimo sistemą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006, skirtą užtikrinti, kad būtų laikomasi sistemos reikalavimų, arba

b)

mažieji maisto verslo operatoriai taip pat gali įgyvendinti sistemos reikalavimus vykdydami savo nuolatines procedūras, pagrįstas rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principais, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 (11) 5 straipsnyje, mutatis mutandis taikydami šias procedūras plastiko užteršimo pavojams.

IV SKYRIUS

GRĄŽINAMOJO PERDIRBIMO TECHNOLOGIJŲ KŪRIMAS IR ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ

10 straipsnis

Naujoviškos technologijos kūrimo reikalavimai

1.   Keli kūrėjai tuo pačiu metu gali nepriklausomai kurti naujoviškas technologijas, net jei šios technologijos gali būti laikomos panašiomis arba vienodomis.

Kai verslo subjektai arba kitos organizacijos bendradarbiauja kuriant naujovišką technologiją, šiems subjektams ar organizacijoms atstovauja vienas juridinis asmuo, kuris veikia kaip naujoviškos technologijos kūrėjas.

2.   Likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki pirmojo pagal 4 straipsnio 3 dalies b punktą eksploatuojamo užtaršos šalinimo įrenginio eksploatavimo pradžios, kūrėjas apie naujovišką technologiją praneša teritorijos, kurioje įsikūręs kūrėjas, kompetentingai institucijai ir Komisijai.

Kad naujovišką technologiją būtų galima užregistruoti 24 straipsnyje nustatyta tvarka sukurtame Sąjungos registre, kūrėjas į šį pranešimą įtraukia savo pavadinimą, adresą, kontaktinius asmenis, naujoviškos technologijos pavadinimą, ne ilgesnę kaip 300 žodžių naujoviškos technologijos santrauką, universalųjį išteklių adresą (URL), kuriuo nukreipiama į ataskaitas, kurios turi būti skelbiamos pagal 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, ir visų grąžinamojo perdirbimo objektų, kuriuose numatoma kurti technologiją, pavadinimus ir adresus arba numerius.

3.   Kūrėjo pranešime taip pat pateikiama ši išsami informacija:

a)

naujoviškos technologijos apibūdinimas remiantis 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis grąžinamojo perdirbimo technologijų savybėmis;

b)

visų taikytų nukrypimų nuo 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatytų reikalavimų paaiškinimas arba informacija apie tai, ar naujoviška technologija taikoma grąžinamojo perdirbimo sistemai;

c)

kūrėjo surinkti išsamūs argumentai ir moksliniai įrodymai bei tyrimai, iš kurių matyti, kad taikant naujovišką technologiją galima gaminti grąžinamojo perdirbimo plastikinius medžiagas ir gaminius, atitinkančius Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimus, taip pat užtikrinant jų mikrobiologinę saugą, įskaitant teršalų kiekio plastiko žaliavose ir perdirbtame plastike apibūdinimą, užtaršos šalinimo veiksmingumo ir šių teršalų patekimo iš grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių į maistą nustatymą, taip pat pagrindimą, kodėl taikomos koncepcijos, principai ir praktika yra pakankami tiems reikalavimams įvykdyti;

d)

vieno ar daugiau tipinių grąžinamojo perdirbimo procesų, kurių metu naudojama technologija, aprašymas, įskaitant pagrindinių gamybos etapų funkcinę schemą, ir, jei taikoma, naudojamos grąžinamojo perdirbimo sistemos ir jos veikimo taisyklių paaiškinimas;

e)

a punktu pagrįstas paaiškinimas, kuriame nurodoma, kodėl technologija laikytina skirtinga nuo esamų technologijų ir turi būti laikoma naujoviška;

f)

santrauka, kurioje Tarnybai siūlomi galimo būsimo grąžinamojo perdirbimo procesų, kuriuose taikoma nauja technologija, kuria grindžiamas įrenginys, vertinimo kriterijai, kaip reikalaujama 20 straipsnio 2 dalyje;

g)

numatomas užtaršos šalinimo įrenginių, kurie bus eksploatuojami kuriant naujovišką technologiją, skaičius ir numatomi grąžinamojo perdirbimo objektų, kuriuose jie bus įrengti, adresai.

Taikant c punktą, duomenys, pagal kuriuos nustatomas užtaršos šalinimo veiksmingumas, gaunami eksploatuojant bandomąjį įrenginį arba vykdant komercinę grąžinamojo perdirbimo plastiko, kuris nėra skirtas liestis su maistu, gamybą. Jei reikia visapusiškai nustatyti plastikinių medžiagų ir gaminių saugą, jie papildomi bandymais, skirtais konkrečios technologijos koncepcijoms, principams ir praktikai įvertinti. Jei plastiko žaliavos sudėtyje gali būti plastiko, pagaminto nesilaikant Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimų, reikalaujamais įrodymais įrodoma, kad taikant technologiją pašalinamos cheminės medžiagos, kurios buvo naudojamos gaminant tą plastiką, tiek, kiek būtina 4 straipsnio 2 dalies reikalavimui užtikrinti.

Pirmoje ir antroje pastraipose nurodyta informacija turi būti prieinama valstybėms narėms ir Tarnybai. Kūrėjas taip pat pateikia ją visiems perdirbėjams, naudojantiems naujovišką technologiją. Ji nedelsiant atnaujinama remiantis nauja informacija, gauta vykdant technologijos kūrimo veiklą. Ši informacija laikoma komerciškai svarbia kūrėjui ir viešai neskelbiama, kol Komisija nepateikia Tarnybai prašymo įvertinti grąžinamojo perdirbimo technologiją pagal 14 straipsnį.

4.   Teikdamas pranešimą, perdirbėjas, remdamasis 3 dalyje pateikta informacija, savo interneto svetainėje taip pat paskelbia išsamią pirminę ataskaitą apie pagaminto plastiko saugą, naudodamasis pagal 2 dalį pateiktu URL. Toje ataskaitoje gali būti nepateikiama išsami informacija apie grąžinamojo perdirbimo procesus ir įrenginius, kuriuose naudojama naujoviška technologija, jei ši informacija yra pagrįstai komerciškai svarbi, ir pateikiama išsami santrauka, kurioje nurodoma visa informacija, reikalinga nepriklausomam technologijos vertinimui atlikti, nesinaudojant išsamesnėse ataskaitose ir tyrimuose pateikta informacija;

5.   Kūrėjas pritaiko II priede pateiktą atitikties stebėsenos santraukos šabloną tiek, kiek būtina, kad būtų atsižvelgta į naujoviškos technologijos ypatumus. Šį pritaikytą atitikties stebėsenos santraukos šabloną jis pateikia visiems naujovišką technologiją naudojantiems perdirbėjams.

6.   Kai naudojant technologiją taikoma grąžinamojo perdirbimo sistema, kūrėjas veikia kaip 9 straipsnio 1 dalyje nurodytos grąžinamojo perdirbimo sistemos valdytojas. 6, 7 ir 8 straipsniai bei 9 straipsnio 2 dalis netaikomi.

7.   Kūrėjas užtikrina nuolatinį dialogą su visais perdirbėjais, kurie naudoja naujovišką technologiją, kad keistųsi žiniomis apie jos veikimą ir pajėgumą pašalinti plastiko žaliavų užtaršą. Jis saugo su tuo susijusius įrašus, kuriuose nurodomi aptarti klausimai ir išvados dėl technologijos veikimo ir užtaršos šalinimo pajėgumų, kurie paprašius pateikiami bet kuriai kompetentingai institucijai teritorijoje, kurioje įsikūręs kūrėjas ir (arba) perdirbėjai.

8.   Kompetentinga institucija, kuri gavo pranešimą pagal 2 dalį, per penkis mėnesius nuo pranešimo gavimo patikrina, ar laikomasi 1–7 dalyse nustatytų reikalavimų, o vėliau reguliariai tikrina, ar laikomasi 8 dalyje nustatytų reikalavimų.

Jei kompetentinga institucija mano, kad šių reikalavimų nesilaikoma, ji apie savo susirūpinimą praneša kūrėjui ir gali nurodyti kūrėjui atidėti pirmojo užtaršos šalinimo įrenginio eksploatavimo pradžią pagal 2 dalį, kol užsakovas išspręs tuos susirūpinimą keliančius klausimus.

Kūrėjas informuoja kompetentingą instituciją apie tai, kaip jis išsprendė susirūpinimą keliančius klausimus, arba paaiškina, kodėl, jo nuomone, nereikia imtis jokių veiksmų.

Jei kompetentingai institucijai kyla rimtų abejonių dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių saugos, ji apie tai praneša Komisijai.

11 straipsnis

Grąžinamojo perdirbimo įrenginių, kuriuose taikomos naujoviškos technologijos, eksploatavimo sąlygos

1.   Grąžinamojo perdirbimo įrenginys, kuriame taikoma naujoviška grąžinamojo perdirbimo technologija, grindžiamas naujoviška technologija, apie kurią pranešta pagal 10 straipsnio 2 dalį.

2.   Perdirbėjas laikosi 25 straipsnyje nustatytų administracinių reikalavimų.

3.   Grąžinamojo perdirbimo įrenginys, naudojamas kuriant naujovišką technologiją, gali būti eksploatuojamas nukrypstant nuo vieno ar daugiau 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatytų konkrečių reikalavimų arba taikant grąžinamojo perdirbimo sistemą pagal 9 straipsnį, jei kiekvienas nukrypimas arba tos sistemos naudojimas yra pagrįstas pagal 10 straipsnio 3 dalies b punktą pateiktu paaiškinimu.

4.   Perdirbėjas turi turėti dokumentais pagrįstą papildomą informaciją pagal 12 straipsnį, kuria įrodoma, kad grąžinamojo perdirbimo įrenginyje pagamintas grąžinamojo perdirbimo plastikas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimus ir yra saugus mikrobiologiniu požiūriu.

5.   Perdirbėjas, remdamasis pagal 10 straipsnio 5 dalį kūrėjo pateiktu šablonu, turi turėti užpildytą atitikties stebėsenos santrauką.

6.   3 dalyje nurodyta papildoma informacija, įskaitant visus patvirtinamuosius dokumentus, ir 4 dalyje nurodyta atitikties stebėsenos santrauka pateikiamos kūrėjui ir kompetentingoms institucijoms, jiems paprašius.

12 straipsnis

Papildomos informacijos apie grąžinamojo perdirbimo įrenginius, kuriuose naudojama naujoviška technologija, reikalavimai

1.   Užtaršos šalinimo įrenginyje perdirbėjas saugo šią papildomą informaciją:

a)

ne ilgesnę kaip 250 žodžių naujoviškos technologijos santrauką;

b)

ne ilgesnę kaip 1 500 žodžių santrauką, kurioje aprašomas visas grąžinamojo perdirbimo įrenginys ir taikomas procesas. Šioje santraukoje įrodoma įrenginyje pagaminto grąžinamojo perdirbimo plastiko sauga ir ji grindžiama informacija, kurią kūrėjas pateikė pagal 10 straipsnio 3 dalį, taip pat 10 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytais vertinimo kriterijais;

c)

išsamią funkcinę schemą, kurioje parodyta pagrindinių grąžinamojo perdirbimo įrenginio gamybos etapų seka, įskaitant visas atskiras vienines grąžinamojo perdirbimo objekte vykdomas operacijas;

d)

užtaršos šalinimo proceso vamzdynų ir prietaisų schemą pagal standarto ISO 10628-1:2014 4.4 skirsnį, kurioje nurodyti tik užtaršos šalinimo prietaisai.

2.   1 dalyje nurodyta papildoma informacija nedelsiant atnaujinama vykstant kūrėjo ir perdirbėjų dialogui, kai, eksploatuojant ir plėtojant įrenginį arba vykdant stebėseną pagal 13 straipsnį, gaunama naujos informacijos arba kai kūrėjas pakeičia technologiją arba surenka naujų matavimų, susijusių su naujoviškos technologijos veiksmingumu ar veikimu. Tada perdirbėjas pateikia kūrėjui atnaujintą informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus.

3.   Taikant 1 dalies b punktą, patvirtinamuosius dokumentus sudaro bent šie elementai:

a)

informacija apie plastiko žaliavose esantį atsitiktinės taršos lygį ir informacija apie kitų rūšių užtaršą ir jos lygius, visų pirma tais atvejais, kai pagal 11 straipsnio 3 dalį plastiko žaliava neatitinka vieno ar daugiau 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b)

informacija apie teršalų, kuriuos galima pašalinti užtaršos šalinimo proceso metu, kiekį arba procentinę dalį (toliau – užtaršos šalinimo veiksmingumas);

c)

informacija apie numatomą liekamąją užtaršą po užtaršos šalinimo proceso atsižvelgiant į užtaršos šalinimo veiksmingumą, įskaitant potencialiai likusių genotoksiškų ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir Reglamento (ES) Nr. 10/2011 13 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytų cheminių medžiagų liekamąją užtaršą, net jei teršalų kiekis yra žemiau taikomų analizės metodų aptikimo ribos;

d)

informacija apie teršalų, pašalintų vykdant užtaršos šalinimo procesą, išlikimą;

e)

informacija apie grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ar gaminio, kurių tolesnis apdirbimas vykdomas pagal grąžinamojo perdirbimo proceso reikalavimus ir atsižvelgiant į atitinkamoms medžiagoms ir gaminiams nustatytas naudojimo sąlygas, liekamųjų teršalų išsiskyrimą į maistą;

f)

bendras pagrindimas, aptarimas ir išvada dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių saugos remiantis a–e punktuose nurodyta informacija.

Šioje dalyje nurodyta informacija nuolat atnaujinama ir grindžiama naujausia su šiais elementais susijusia informacija, įskaitant informaciją, pateiktą plastiko žaliavos tiekėjų ir grąžinamojo perdirbimo plastiko naudotojų, ir informaciją, gautą vykdant stebėseną pagal 13 straipsnį ir palaikant 10 straipsnio 7 dalyje nurodytą dialogą.

13 straipsnis

Taršos lygio stebėsena ir ataskaitų apie jį teikimas

1.   Perdirbėjas, eksploatuojantis užtaršos šalinimo įrenginį pagal 11 straipsnį, stebi vidutinį taršos lygį, remdamasis patikima ėminių ėmimo strategija, pagal kurią imami plastiko žaliavų partijų ir atitinkamų produkcijos, iš kurios pašalinti teršalai, partijų ėminiai. Pagal ėminių ėmimo strategiją atsižvelgiama į visus veiksnius, kurie gali turėti įtakos plastiko žaliavos sudėčiai, ir visų pirma atsižvelgiama į geografinius ar kitokius jų kilmės skirtumus.

Iš pradžių ėminiai imami iš visų žaliavų partijų ir atitinkamų produkcijos partijų, tačiau ėminių ėmimo dažnis gali būti sumažintas, kai gaunami stabilūs vidurkiai. Ėminių ėmimo dažnis bet kuriuo atveju turi būti toks, kad būtų galima nustatyti žaliavų partijų taršos lygio tendencijas ir (arba) kitus pokyčius ir nustatyti, ar teršalų randama pakartotinai.

Jei dėl perdirbimo proceso ypatumų neįmanoma nustatyti ėminių ėmimo dažnio pagal plastiko žaliavų partijas, dažnis nustatomas pagal partijas, naudojamas artimiausioje parengiamojo apdirbimo operacijoje, kurios atveju toks nustatymas yra įmanomas.

Produkcijos liekamosios užtaršos lygis nustatomas prieš praskiedžiant pagaminamą medžiagą kitomis medžiagomis. Kai produkcijos teršalų kiekis yra mažesnis už taikomų stebėsenos analizės metodų kiekybinio įvertinimo lygį, produkcijos stebėsena gali būti pakeista vienu ar daugiau tyrimų, kuriais nustatomas riboto produkcijos partijų skaičiaus liekamosios užtaršos lygis taikant analizės metodus, kurių kiekybinio įvertinimo riba yra pakankamai maža, kad būtų galima nustatyti tikrąjį užtaršos šalinimo veiksmingumą, pasiektą užtaršos šalinimo įrenginyje. Jei produkcijos likutinė užtarša yra tokia maža, kad jos neįmanoma kiekybiškai įvertinti, tų metodų aptikimo lygis turi būti pakankamai žemas, kad būtų galima pagrįsti, ar užtaršos šalinimo veiksmingumas yra pakankamas siekiant užtikrinti, kad grąžinamojo perdirbimo plastiko medžiagos ir gaminiai atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį.

2.   Analizių ir bandymų, reikalingų taršos lygiui nustatyti pagal 1 dalį, tikslais šią veiklą vykdančios laboratorijos reguliariai dalyvauja tyrimų kokybės tikrinimuose ir jų rezultatai yra patenkinami. Laboratorija pirmą kartą dalyvauja tokiame tyrimų kokybės tikrinime prieš pradedant eksploatuoti grąžinamojo perdirbimo objektą.

3.   Perdirbėjai bent kas šešis mėnesius pateikia kūrėjui stebėsenos duomenis ir atnaujintą jų pagrindimą pagal 12 straipsnio 3 dalies f punktą, jei tie duomenys pasikeitė.

4.   Kūrėjas kas šešis mėnesius savo interneto svetainėje skelbia ataskaitą, pagrįstą naujausia informacija apie visus įrenginius, kuriuose naudojama naujoviška technologija, gauta pagal 3 dalį.

5.   Ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

a)

trumpas naujoviškos technologijos aprašymas, pagrįstas 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, įskaitant informaciją, kurios reikalaujama pagal tos dalies a, b, d ir f punktus;

b)

naujoviškos technologijos ir perdirbimo proceso (-ų) pajėgumo gaminti grąžinamojo perdirbimo plastikinius medžiagas ir gaminius, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį ir yra saugūs mikrobiologiniu požiūriu, remiantis 10 straipsnio 3 dalies a–f punktuose nurodyta informacija ir atsižvelgiant į informaciją, gautą pagal 3 dalį, pagrindimo santrauka;

c)

visų cheminių medžiagų, kurių molekulinė masė mažesnė nei 1 000 daltonų, aptinkamų plastiko žaliavose, esančiose kiekviename užtaršos šalinimo įrenginyje, ir jų grąžinamojo perdirbimo plastiko produktų sudėtyje, surūšiuotų mažėjimo tvarka pagal jų santykinį dažnį ir iš kurių bent 20 pirmųjų aptiktų atsitiktinių teršalų buvo identifikuoti žaliavose, sąrašas ir jų kiekiai, nurodyti kaip žaliavos ir produkcijos svorio dalis;

d)

plastiko žaliavose nuolat esančių teršalų, įskaitant polimerų tipus, kurie skiriasi nuo numatytoje plastiko žaliavoje esančių polimerų tipo, plastikus, kurie nėra skirti liestis su maistu, ir kitas medžiagas, kurių randama c punkte nurodytose žaliavose ir produktuose, sąrašas ir jų kiekiai, nurodyti kaip žaliavos ir produkcijos svorio dalis;

e)

c ir d punktuose nurodytų nustatytų teršalų labiausiai tikėtinos kilmės analizė ir analizė, ar dėl tos kilmės tuo pačiu metu galėtų būti kitų susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurios yra neaptiktos arba nenustatytos naudojant taikomus analizės metodus;

f)

teršalų, esančių perdirbto plastiko medžiagose ir gaminiuose, išsiskyrimo į maistą lygio matavimas arba įvertinimas;

g)

išsamus taikomos ėminių ėmimo strategijos aprašymas;

h)

išsamus taikytų analitinių procedūrų ir metodų, įskaitant ėminių ėmimo procedūras ir aptikimo bei kiekybinio įvertinimo ribas, aprašymas, taip pat jų tinkamumo patvirtinimo duomenys ir pagrindimas;

i)

bet kokių pastebėtų neatitikimų tarp numatomų teršalų kiekių plastiko žaliavoje ir įrenginio produkcijoje bei jo užtaršos šalinimo veiksmingumo analizė ir paaiškinimas, remiantis b punkte pateiktu pagrindimu ir faktiniais rezultatais pagal c punktą;

j)

skirtumų, palyginti su ankstesnėmis ataskaitomis, paskelbtomis pagal šią dalį, jei tokių yra, aptarimas.

14 straipsnis

Naujoviškų technologijų vertinimas

1.   Jei Komisija mano, kad turima pakankamai duomenų apie naujovišką technologiją, ji savo iniciatyva gali prašyti Tarnybos įvertinti tą technologiją ir į tą prašymą įtraukti kitas naujoviškas technologijas, jei šios technologijos yra iš esmės panašios arba tokios pačios.

2.   Kūrėjas gali prašyti Komisijos pradėti 1 dalyje nurodytą vertinimą, kai jis pagal 13 straipsnio 4 dalį paskelbia bent keturias iš eilės ataskaitas dėl užtaršos šalinimo įrenginio.

Jei kūrėjas prašo įvertinti naujovišką technologiją, Komisija gali atidėti prašymą Tarnybai iki dvejų metų, jei mano, kad turimų žinių apie naujovišką technologiją vis dar nepakanka, arba kai kiti veiklos vykdytojai kuria tas pačias ar panašias naujoviškas technologijas.

3.   Tarnyba įvertina užtaršos šalinimo technologijos, kuri taikoma pagal naujovišką technologiją, tinkamumą, atsižvelgdama į visą grąžinamojo perdirbimo technologiją.

Tinkamumo vertinimas apima taikomų cheminių ir (arba) fizinių principų veiksmingumą šalinant teršalus iš nurodytos plastiko žaliavos, kad plastikinės medžiagos ir gaminiai, pagaminti iš grąžinamojo perdirbimo plastiko, gauto taikant naujovišką technologiją, atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį. Ji taip pat apima mikrobiologinę saugą.

4.   Per vienus metus nuo prašymo įvertinti naujovišką technologiją gavimo Tarnyba paskelbia nuomonę dėl savo vertinimo rezultatų. Toje nuomonėje pateikiama:

a)

grąžinamojo perdirbimo technologijos apibūdinimas remiantis 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtomis savybėmis;

b)

aptarimas ir išvada dėl jos atlikto naujoviškos technologijos pajėgumo perdirbti plastiko atliekas vertinimo pagal 3 dalį, įskaitant konkrečias Tarnybos pastabas ar iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus dėl technologijos ir procesų bei įrenginių, kuriuose ji taikoma, taip pat visų apribojimų ir specifikacijų, kurie laikomi būtinais, apibrėžtį ir pagrindimą;

c)

išvada dėl to, ar atskirus grąžinamojo perdirbimo procesus, kuriuose taikoma ta grąžinamojo perdirbimo technologija, reikia toliau individualiai vertinti pagal 17–20 straipsnius;

d)

jei Tarnyba padaro išvadą, kad būtina atskirai įvertinti grąžinamojo perdirbimo procesus – konkrečios gairės, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalyje;

e)

jei Tarnyba padaro išvadą, kad atskiras grąžinamojo perdirbimo procesų vertinimas nebūtinas – informacija, lygiavertė 18 straipsnio 4 dalies c–g punktuose reikalaujamai informacijai.

5.   Jei Tarnyba mano, kad, siekiant atitinkamai įvertinti naujovišką technologiją, jai reikia naujų ekspertų, ji gali pratęsti 3 dalyje numatytą laikotarpį ne ilgiau kaip vieneriems metams.

6.   Kai to reikia vertinimui užbaigti, Tarnyba gali paprašyti vertinamų naujoviškų technologijų kūrėjų papildyti jos turimus duomenis informacija, surinkta pagal 10 ir 12 straipsnius, taip pat kita informacija ar paaiškinimais, kurie, jos nuomone, yra būtini šiam tikslui pasiekti, laikantis jos nurodytų terminų, kurie bendrai negali viršyti vienerių metų. Kai Tarnyba prašo tokios papildomos informacijos, 4 dalyje nustatytas terminas sustabdomas iki tol, kol prašoma informacija bus gauta iš vieno, kelių ar visų kūrėjų, priklausomai nuo vertinimo tikslų.

7.   Pasikonsultavusi su Tarnyba ir tos technologijos kūrėjais, Komisija gali nuspręsti patikslinti 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus konkrečios naujoviškos technologijos vertinimo terminus.

8.   Pagal 6 dalį prašomai papildomai informacijai mutatis mutandis taikomi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniai ir Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 20 straipsnis; šiuo tikslu naujoviškų technologijų, kurioms taikomas vertinimas, kūrėjas ar kūrėjai laikomi pareiškėju.

Siekdama įvertinti technologijas, Tarnyba užtikrina, kad jos prašoma papildoma informacija, susijusi su atskirais grąžinamojo perdirbimo procesais ir perdirbėjo naudojamais įrenginiais, būtų laikoma konfidencialia. 12 straipsnio 1 dalies b ir e punktuose ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nelaikoma konfidencialia.

Informacija, kuri pagal šią dalį laikoma konfidencialia, negali būti dalijamasi su kitais kūrėjais, perdirbėjais ar trečiosiomis šalimis arba tarp jų be tos informacijos savininko sutikimo.

9.   Kai kitų į vertinimo taikymo sritį neįtrauktų naujoviškų technologijų kūrėjai skelbia naują vertinimui svarbią informaciją, Tarnyba gali į ją atsižvelgti.

15 straipsnis

Sprendimas dėl naujoviškos technologijos tinkamumo

1.   Atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus veiksnius, Komisija nusprendžia, ar naujoviška technologija yra nauja tinkama perdirbimo technologija pagal 3 straipsnio 1 dalį, ar ji turi būti įtraukta į esamą tinkamą grąžinamojo perdirbimo technologiją.

Jei Komisija mano, kad naujoviška technologija yra tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija, ji prireikus nustato konkrečius tai technologijai taikytinus reikalavimus ir nusprendžia, ar grąžinamojo perdirbimo procesams, kuriuose ji taikoma, reikia gauti leidimą ir ar ją naudojant turi būti taikoma grąžinamojo perdirbimo sistema.

2.   Jei Komisija mano, kad grąžinamojo perdirbimo procesams, kuriuose taikoma technologija, reikalingas leidimas, ji nustato nuostatas dėl grąžinamojo perdirbimo įrenginių, apie kuriuos pranešta pagal 10 straipsnio 2 dalį, eksploatavimo.

3.   Technologija, kuri nebuvo laikoma tinkama pagal 1 dalį, nebelaikoma naujoviška technologija. Kūrėjai gali naudoti tą technologiją kaip pagrindą pradėti kurti kitą naujovišką technologiją, jei ji iš esmės pakeičiama taip, kad būtų atsižvelgta į Tarnybos ir (arba) Komisijos iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus.

16 straipsnis

Apsaugos sąlyga dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, pagamintų naudojant naujovišką arba tinkamą grąžinamojo perdirbimo technologiją, pateikimo rinkai

1.   Valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija gali išanalizuoti, ar yra priežasčių keisti grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, pagamintų taikant konkrečią grąžinamojo perdirbimo technologiją, pateikimo rinkai sąlygas arba visiškai užkirsti kelią jų pateikimui rinkai, net jei ta technologija laikoma tinkama.

2.   1 dalyje nurodytos analizės tikslais technologijos kūrėjas, grąžinamojo perdirbimo procesų ar įrenginių, kuriuose naudojama technologija, pavyzdžiui, nurodyta 17 straipsnio 1 dalyje, kūrėjai, gamintojai ar tiekėjai, perdirbėjai, tolesnio apdirbimo vykdytojai ir valstybės narės pateikia Komisijai visą gautą informaciją apie grąžinamojo perdirbimo technologiją. Prireikus Komisija gali konsultuotis su Tarnyba.

3.   Komisija gali paraginti 2 dalyje nurodytus subjektus vykdyti specialią stebėsenos programą arba atlikti išsiskyrimo bandymus. Komisija gali nustatyti terminus, iki kurių tie subjektai turi pateikti reikiamą informaciją arba ataskaitas.

4.   Remdamasi savo analizės rezultatais, Komisija gali:

a)

prireikus nustatyti technologijos apribojimus ir specifikacijas;

b)

laikyti grąžinamojo perdirbimo technologiją netinkama.

5.   Jei Komisija nusprendžia, kad grąžinamojo perdirbimo technologija yra netinkama, taikoma 15 straipsnio 3 dalis.

V SKYRIUS

LEIDIMŲ TAIKYTI ATSKIRUS GRĄŽINAMOJO PERDIRBIMO PROCESUS SUTEIKIMAS

17 straipsnis

Paraiška suteikti leidimą taikyti atskirą grąžinamojo perdirbimo procesą

1.   Norėdamas gauti leidimą taikyti atskirą grąžinamojo perdirbimo procesą, fizinis arba juridinis asmuo, sukūręs grąžinamojo perdirbimo proceso užtaršos šalinimo procesą išimtinai savo, kaip perdirbėjo, reikmėms arba siekdamas parduoti grąžinamojo perdirbimo ar užtaršos šalinimo įrenginius arba jų licenciją suteikti perdirbėjams, (toliau – pareiškėjas) pateikia paraišką pagal 2 dalį.

2.   Pareiškėjas pateikia paraišką valstybės narės kompetentingai institucijai, kartu pateikdamas:

a)

pareiškėjo vardą, pavardę (pavadinimą) ir adresą;

b)

techninių dokumentų rinkinį, kuriame pateikiama 5 dalyje nurodyta informacija;

c)

techninių dokumentų rinkinio santrauką.

3.   2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija:

a)

per 14 dienų nuo paraiškos gavimo raštu patvirtina pareiškėjui, kad paraišką gavo, ir nurodo gavimo datą;

b)

nedelsdama informuoja Tarnybą;

c)

pateikia Tarnybai paraišką ir visą pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją.

4.   Tarnyba nedelsdama:

a)

informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie paraišką ir pateikia joms paraišką bei visą pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją;

b)

viešai skelbia paraišką, susijusią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 19 ir 20 straipsnius, išskyrus atvejus, kai šio straipsnio 6 dalyje numatyta kitaip.

5.   Techninių dokumentų rinkinyje pateikiama ši informacija:

a)

visa informacija, kurios reikalaujama pagal 20 straipsnio 2 dalį Tarnybos paskelbtose išsamiose gairėse;

b)

parengiamojo apdirbimo, atlikto siekiant pagaminti plastiko žaliavą, tinkamą naudoti užtaršos šalinimo procese, ir konkrečių kokybės kontrolės procedūrų, taikomų surinkimo ir parengiamojo apdirbimo metu, aprašymas, įskaitant išsamią plastiko žaliavos, kurios parengiamasis apdirbimas atliktas, specifikaciją;

c)

bet kokio reikalingo tolesnio grąžinamojo perdirbimo plastiko apdorojimo ir iš jo gautų plastikinių medžiagų bei gaminių numatomo naudojimo ir naudojimo būdų, kuriems jis būtų netinkamas, aprašymas, įskaitant atitinkamus nurodymus ir ženklinimą, kurie turi būti pateikti tolesnio apdirbimo vykdytojams ir grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių galutiniams naudotojams;

d)

paprasta visų vieninių operacijų, naudojamų užtaršos šalinimo procese, funkcinė schema, kurioje pateikiama nuoroda į kiekvienai operacijai taikomas žaliavų, produkcijos ir kokybės kontrolės procedūras;

e)

užtaršos šalinimo proceso vamzdynų ir prietaisų schema pagal standarto ISO 10628-1:2014 4.4 skirsnį, kurioje nurodyti tik užtaršos šalinimo prietaisai;

f)

kokybės kontrolės procedūrų, taikomų kiekvienai užtaršos šalinimo proceso vieninei operacijai, aprašymas, įskaitant:

i)

stebimų parametrų, pvz., veikimo temperatūros, slėgio, srauto ir koncentracijos, vertes ir priimtinus jų intervalus;

ii)

laboratorinę analizę ir jos dažnumą; jei yra,

iii)

taisymo ir informacijos saugojimo procedūras ir

iv)

bet kokią kitą informaciją, kuri, pareiškėjo nuomone, yra svarbi siekiant išsamiai apibūdinti kokybės kontrolės procedūras.

6.   Pagal 5 dalies e ir f punktus pateikta informacija ir lygiavertė informacija, pateikta pagal 5 dalies a punktą, gali būti laikoma konfidencialia pagal Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 20 straipsnio 2 dalį.

18 straipsnis

Tarnybos nuomonė

1.   Tarnyba per šešis mėnesius nuo galiojančios paraiškos gavimo dienos paskelbia nuomonę dėl to, ar perdirbimo procese galima taikyti tinkamą perdirbimo technologiją, kad ją naudojant pagamintos plastikinės medžiagos ir gaminiai atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį ir būtų saugūs mikrobiologiniu požiūriu.

Tarnyba gali pratęsti pirmoje pastraipoje numatytą terminą ne ilgiau kaip dar šešiems mėnesiams. Tokiu atveju ji pateikia pareiškėjui, Komisijai ir valstybėms narėms paaiškinimą dėl pratęsimo.

2.   Tam tikrais atvejais Tarnyba gali paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką raštu arba žodžiu papildyti prie paraiškos pridedamus duomenis. Kai Tarnyba prašo papildomos informacijos, straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas yra sustabdomas, iki tol, kol ta informacija bus pateikta.

3.   Tarnyba:

a)

patikrina, ar pareiškėjo pateikta informacija ir dokumentai atitinka 17 straipsnio 5 dalį; tokiu atveju paraiška laikoma galiojančia;

b)

informuoja pareiškėją, Komisiją ir valstybes nares, jei paraiška negalioja.

4.   Tarnybos nuomonėje turi būti ši informacija:

a)

pareiškėjo duomenys ir adresas;

b)

I priedo 1 lentelėje nurodytas proceso metu naudojamos tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos numeris;

c)

trumpas grąžinamojo perdirbimo proceso aprašymas, įskaitant trumpą būtinų parengiamojo apdirbimo ir tolesnio apdirbimo etapų aprašymą, plastiko žaliavos apibūdinimą ir produkcijos naudojimo sąlygas bei apribojimus;

d)

užtaršos šalinimo proceso schema, kurioje parodoma Tarnybos įvertintų atskirų vieninių operacijų eilės tvarka kartu su kiekvienos iš šių operacijų aprašymu ir informacija, kaip kontroliuojami visi jų veikimui svarbūs parametrai;

e)

mokslinis užtaršos šalinimo veiksmingumo vertinimas pagal 20 straipsnio 2 dalyje nustatytas gaires;

f)

aptarimas ir išvada dėl to, ar taikant grąžinamojo perdirbimo procesą galima gaminti grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį ir yra saugūs mikrobiologiniu požiūriu, įskaitant priežastis, kuriomis pagrindžiami apribojimai ir specifikacijos, kurie, Tarnybos nuomone, turėtų būti taikomi plastiko žaliavoms, užtaršos šalinimo proceso konfigūracijai ir taikymui bei grąžinamojo perdirbimo plastiko ir grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių naudojimui;

g)

jei reikia, rekomendacijos dėl grąžinamojo perdirbimo proceso atitikties leidime nustatytoms sąlygoms stebėsenos.

19 straipsnis

Leidimas taikyti atskirą grąžinamojo perdirbimo procesą

1.   Atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus veiksnius, Komisija apsvarsto, ar atskiras grąžinamojo perdirbimo procesas atitinka jame taikomos tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos naudojimo sąlygas ir ar jo metu gaminami grąžinamojo perdirbimo plastikiniai medžiagos ir gaminiai, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį ir yra saugūs mikrobiologiniu požiūriu.

Komisija parengia sprendimo, skirto pareiškėjui, kuriuo suteikiamas leidimas taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą arba atsisakoma jį suteikti, projektą. Taikoma Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 23 straipsnio 1 dalis ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (12) 5 straipsnis.

Jei sprendimo projektas neatitinka Tarnybos nuomonės, Komisija paaiškina savo sprendimo priežastis.

2.   Sprendime, kuriuo suteikiamas leidimas, nurodoma ši informacija:

a)

grąžinamojo perdirbimo proceso leidimo numeris (RAN);

b)

grąžinamojo perdirbimo proceso pavadinimas;

c)

I priede nurodyta grąžinamojo perdirbimo technologija, kurią leidžiama naudoti;

d)

leidimo turėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas;

e)

nuoroda į Tarnybos nuomonę, kuria grindžiamas sprendimas;

f)

visi konkretūs reikalavimai dėl užtaršos šalinimo proceso, parengiamojo apdirbimo ir tolesnio apdirbimo vykdymo, kuriais papildomi 6, 7 ir 8 straipsniuose arba 9 straipsnyje nustatyti bendrieji reikalavimai arba nuo jų nukrypstama;

g)

visi konkretūs reikalavimai, susiję su grąžinamojo perdirbimo proceso atitikties leidime nustatytoms sąlygoms stebėsena ir tikrinimu;

h)

visos sąlygos, specifikacijos ir specialūs ženklinimo reikalavimai, susiję su grąžinamojo perdirbimo plastiko, gauto proceso metu, naudojimu.

20 straipsnis

Tarnybos paskelbtos gairės

1.   Susitarusi su Komisija, Tarnyba paskelbia išsamias gaires dėl paraiškos rengimo ir pateikimo naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnyje, kuris taikomas mutatis mutandis.

2.   Dėl kiekvienos tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos, kurios atskiriems grąžinamojo perdirbimo procesams turi būti suteiktas leidimas, Tarnyba paskelbia mokslines gaires, kuriose aprašomi vertinimo kriterijai ir mokslinio vertinimo metodas, kurį ji taikys vertindama tų grąžinamojo perdirbimo procesų užtaršos šalinimo pajėgumą. Gairėse nurodoma informacija, kurią reikia įtraukti į paraiškos suteikti leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą, kurio metu naudojama ta konkreti technologija, dokumentų rinkinį.

21 straipsnis

Bendrieji įpareigojimai, susiję su leidimu taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą

1.   Leidimo taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą suteikimas nedaro poveikio verslo subjekto civilinei ir baudžiamajai atsakomybei už patvirtintą grąžinamojo perdirbimo procesą, grąžinamojo perdirbimo įrenginį, kuriame taikomas procesas, grąžinamojo perdirbimo plastiką ir grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas bei gaminius, gautus grąžinamojo perdirbimo proceso metu, ir maistą, besiliečiantį su tokia medžiaga ar gaminiu.

2.   Leidimo turėtojas arba bet kuris perdirbėjas nedelsdamas praneša Komisijai apie bet kokią naują mokslinę ar techninę informaciją, kuri gali turėti įtakos vertinimui, kuriuo grindžiamas leidimas.

3.   Leidimo turėtojas gali leisti trečiosioms šalims eksploatuoti užtaršos šalinimo įrenginį kaip perdirbėjams pagal jo išduotą licenciją. Leidimo turėtojas užtikrina, kad tie perdirbėjai gautų visą būtiną informaciją, nurodymus ir pagalbą, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad įrenginio veikimas ir gaunamas grąžinamojo perdirbimo plastikas atitiktų šį reglamentą.

4.   Leidimo turėtojas nedelsdamas praneša teritorijos, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai ir Komisijai apie visus savo kontaktinių centrų, savo prekybinių ir įmonių pavadinimų arba kitos informacijos, įtrauktos į registrą, sukurtą pagal 24 straipsnį, pasikeitimus ir kitą informaciją, susijusią su leidimu taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą.

5.   Leidimo turėtojas nedelsdamas informuoja teritorijos, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingą instituciją ir Komisiją apie padėtį, kai jis nebegali vykdyti arba nebevykdys savo, kaip leidimo turėtojo, pareigų pagal šį straipsnį. Leidimo turėtojas pateikia visą būtiną informaciją, kad Komisija galėtų nuspręsti, ar leidimas taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą turėtų būti pakeistas, ar panaikintas.

22 straipsnis

Leidimo turėtojo prašymas pakeisti leidimą

1.   Leidimo turėtojas gali prašyti pakeisti leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą.

2.   1 dalyje nurodytam keitimui taikoma 17–20 straipsniuose nustatyta tvarka, jei šiame straipsnyje nenumatyta kitaip.

3.   Prie 1 dalyje nurodytos paraiškos pridedama:

a)

nuoroda į pirminę paraišką;

b)

techninių dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama 17 straipsnio 5 dalyje reikalaujama informacija, įskaitant techninių dokumentų rinkinio informaciją, kuri jau buvo pateikta teikiant pirminę paraišką pagal 17 straipsnio 5 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį ir kuri atnaujinta atsižvelgiant į pakeitimus. Visi pakeitimai (išbraukimai ir papildymai) turi būti aiškiai pažymėti ir matomi techninių dokumentų rinkinyje;

c)

nauja išsami standartizuotos formos techninių dokumentų rinkinio santrauka;

d)

bent viena išsami atitikties stebėsenos santrauka, susijusi su užtaršos šalinimo įrenginiu, kuriame naudojamas leidžiamas taikyti procesas, pateikta kompetentingai institucijai pagal 26 straipsnį, ir atnaujinta versija, kurioje nurodyti visi pokyčiai, jei tokių yra, kuriuos numatoma padaryti atliekant prašomą pakeitimą.

4.   Jei pakeitimas susijęs su leidimo taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą perdavimu trečiajai šaliai, leidimo turėtojas prieš perdavimą apie tai praneša Komisijai, nurodydamas tos trečiosios šalies vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą ir kontaktinę informaciją. Perdavimo metu jis pateikia trečiajai šaliai leidimą, apie kurį pranešta, techninių dokumentų rinkinį ir visus jame esančius dokumentus. Ta trečioji šalis nedelsdama registruotu laišku susisiekia su Komisija, nurodydama, kad ji sutinka su perdavimu, yra gavusi visus dokumentus ir sutinka vykdyti visus įsipareigojimus, susijusius su šiuo reglamentu ir leidimu.

23 straipsnis

Grąžinamojo perdirbimo proceso leidimo keitimas, sustabdymas ir atšaukimas kompetentingų institucijų, Tarnybos arba Komisijos iniciatyva

1.   Savo iniciatyva arba gavusi valstybės narės ar Komisijos prašymą, Tarnyba 18 straipsnyje, kuris taikomas mutatis mutandis, nustatyta tvarka įvertina, ar nuomonė, leidimas taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą ir (arba) grąžinamojo perdirbimo procesas vis dar atitinka šį reglamentą. Tarnyba prireikus gali konsultuotis su leidimo turėtoju.

2.   Prieš pateikdama prašymą pagal 1 dalį, Komisija arba valstybė narė konsultuojasi su Tarnyba dėl to, ar, remiantis prašyme pateikta informacija, būtina atlikti naują vertinimą. Tarnyba per 20 darbo dienų savo nuomonę pateikia Komisijai ir prireikus prašymą pateikusiai valstybei narei. Kai Tarnyba mano, kad vertinimas nebūtinas, ji raštu pateikia paaiškinimą Komisijai ir, jei taikytina, prašymą pateikusiai valstybei narei.

3.   Remdamasi Tarnybos nuomone, paskelbta pagal 18 straipsnio 1 dalį, Komisija gali nuspręsti iš dalies pakeisti arba atšaukti leidimą. Jei reikia, grąžinamojo perdirbimo procesas arba konkrečių užtaršos šalinimo įrenginių eksploatavimas gali būti sustabdytas, kol šie pakeitimai bus įgyvendinti procesu pagrįstuose grąžinamojo perdirbimo įrenginiuose. Atitinkamai pakeičiamas registracijos Sąjungos registre statusas.

VI SKYRIUS

KONTROLEI BŪTINOS INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS

24 straipsnis

Sąjungos technologijų, perdirbėjų, grąžinamojo perdirbimo procesų, grąžinamojo perdirbimo sistemų ir užtaršos šalinimo įrenginių registras

1.   Sukuriamas viešas Sąjungos naujų technologijų, perdirbėjų, grąžinamojo perdirbimo procesų, grąžinamojo perdirbimo sistemų ir užtaršos šalinimo įrenginių registras (toliau – Registras).

2.   Registre pateikiama ši informacija:

a)

naujoviškų technologijų pavadinimai bei kūrėjų vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai, 10 straipsnio 2 dalyje nurodytas URL;

b)

leidžiamų taikyti grąžinamojo perdirbimo procesų pavadinimai ir leidimų turėtojų vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai bei technologijos, kuriomis grindžiamas kiekvienas procesas;

c)

kiekvieno registruoto grąžinamojo perdirbimo proceso leidimo statusas, įskaitant tai, ar leidimo galiojimas sustabdytas, ar jis atšaukiamas, ar jam taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, ir vėliausią leidimo statuso pakeitimo datą;

d)

užtaršos šalinimo įrenginį eksploatuojančių perdirbėjų įmonės pavadinimas ir pagrindinės buveinės adresas;

e)

grąžinamojo perdirbimo įrenginių adresai;

f)

užtaršos šalinimo įrenginiai, juose naudojama technologija, objektas, kuriame jie yra, ir juose taikomas leidžiamas taikyti procesas, jei toks yra;

g)

užtaršos šalinimo įrenginių registracijos statusas, įskaitant tai, ar įrenginys yra naujai įregistruotas, tvirtinamas, veikiantis ar sustabdytas, ir vėliausia to statuso pakeitimo data;

h)

grąžinamojo perdirbimo sistemų pavadinimai ir sistemą valdančio subjekto pavadinimai ir adresai;

i)

ženklai, kurių reikalaujama pagal 9 straipsnio 5 dalį;

j)

kai tinkama, informacija, kurios reikalaujama pagal 19 straipsnio 2 dalį;

k)

technologijų, procesų, sistemų, perdirbėjų ir įrenginių bei sistemų kryžminės nuorodos.

3.   Registre pirmiau minėta informacija pateikiama lentelėse. Jame šiems subjektams priskiriami unikalūs numeriai:

patvirtintiems grąžinamojo perdirbimo procesams priskiriamas leidimo perdirbti numeris (RAN),

perdirbėjams priskiriamas perdirbėjo numeris (RON),

užtaršos šalinimo įrenginiams priskiriamas grąžinamojo perdirbimo įrenginio numeris (RIN),

grąžinamojo perdirbimo sistemoms priskiriamas grąžinamojo perdirbimo sistemos numeris (RSN),

grąžinamojo perdirbimo objektams priskiriamas grąžinamojo perdirbimo objekto numeris (RFN),

naujoviškoms perdirbimo technologijoms priskiriamas naujoviškos technologijos numeris (NTN).

4.   Registras paskelbiamas viešai.

25 straipsnis

Perdirbėjų ir užtaršos šalinimo įrenginių registravimas

1.   Perdirbėjai laikosi šių administracinių reikalavimų:

a)

likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki grąžinamojo perdirbimo plastiko gamybos užtaršos šalinimo įrenginyje pradžios, perdirbėjas Komisijai ir teritorijos, kurioje yra įrenginys, kompetentingai institucijai praneša apie įrenginį ir objekto, kuriame jis yra, adresą arba objekto numerį, taip pat savo registracijos numerį, jei perdirbėjas jau įregistruotas, grąžinamojo perdirbimo leidimo numerį, jei jis taiko leidžiamą taikyti procesą, ir tinkamos arba naujoviškos technologijos numerį, jei taikoma;

b)

pagal a punktą pranešęs apie savo pirmąjį užtaršos šalinimo įrenginį, perdirbėjas Komisijai ir teritorijos, kurioje yra pagrindinė buveinė, kompetentingai institucijai praneša savo įmonės pavadinimą, kontaktinius asmenis ir savo pagrindinės buveinės adresą;

c)

perdirbėjas grąžinamojo perdirbimo įrenginyje turi turėti užpildytą atitikties stebėsenos santrauką pagal II priedą ir ją būti pateikęs kompetentingai institucijai pagal 26 straipsnį.

2.   Po pranešimo pagal 1 dalies a punktą įrenginys įregistruojamas Sąjungos registre, o registracijos statusas pagal 24 straipsnio 2 dalies g punktą yra „naujai įregistruotas“.

3.   1 dalies a punkte nurodytame pranešime pateikiama nuoroda į leidžiamą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą, kuriuo remiantis eksploatuojamas užtaršos šalinimo įrenginys, jei toks yra, į jame taikomą tinkamą arba naujovišką technologiją ir, kai tinkama, į grąžinamojo perdirbimo sistemą, kuri jam taikoma.

4.   Perdirbėjas praneša Komisijai ir atitinkamai teritorijos, kurioje yra užtaršos šalinimo įrenginys arba perdirbėjas, kompetentingai institucijai apie visus registracijos informacijos, pateiktos pagal šį straipsnį, pasikeitimus.

26 straipsnis

Atitikties stebėsenos santrauka ir užtaršos šalinimo įrenginio veikimo tikrinimas

1.   Perdirbėjai parengia kiekvieno jų kontroliuojamo užtaršos šalinimo įrenginio atitikties stebėsenos santrauką, naudodami II priede pateiktą šabloną, o naujoviškos technologijos atveju – kūrėjo pateiktą šabloną, jei jis skiriasi.

Atitikties stebėsenos santraukoje pateikiama santrauka, kurioje aiškiai aprašomas perdirbimo įrenginys, jo veikimas, atitinkamos procedūros ir dokumentai, kuriais įrodoma atitiktis šiam reglamentui.

Perdirbėjai atsižvelgia į taikomas Komisijos paskelbtas gaires dėl atitikties stebėsenos santraukos, taip pat į konkrečią padėtį atitinkamame grąžinamojo perdirbimo objekte, kuriame yra įrenginys.

2.   Perdirbėjai per vieną mėnesį nuo grąžinamojo perdirbimo plastiko gamybos užtaršos šalinimo įrenginyje pradžios pateikia atitikties stebėsenos santrauką teritorijos, kurioje yra tas įrenginys, kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija nedelsdama praneša Komisijai apie atitikties stebėsenos santraukos gavimą. Registracijos statusas pagal 24 straipsnio 2 dalies g punktą pakeičiamas į „tvirtinamas“.

3.   Kompetentinga institucija patikrina, ar atitikties stebėsenos santraukoje pateikta informacija atitinka šį reglamentą, ir šiuo tikslu atlieka grąžinamojo perdirbimo įrenginio kontrolę pagal 27 straipsnį.

Jei atitikties nustatyti neįmanoma, kompetentinga institucija paprašo perdirbėjo atitinkamai atnaujinti atitikties stebėsenos santraukoje pateiktą informaciją, informaciją apie grąžinamojo perdirbimo įrenginio veikimą arba ir viena, ir kita.

Nustačiusi atitiktį, kompetentinga institucija apie tai praneša Komisijai. Registracijos statusas pagal 24 straipsnio 2 dalies g punktą pakeičiamas į „aktyvus“.

4.   Jei kompetentinga institucija per vienus metus nuo grąžinamojo perdirbimo plastiko gamybos užtaršos šalinimo įrenginyje pradžios nepraneša Komisijai, kad atitiktis nustatyta, registracijos statusas pagal 24 straipsnio 2 dalies g punktą pakeičiamas į „sustabdytas“.

Jei užtaršos šalinimo įrenginio statusas yra „sustabdytas“ vienus metus, su įrenginiu susijęs įrašas išbraukiamas iš Registro.

VII SKYRIUS

OFICIALI KONTROLĖ

27 straipsnis

Oficiali grąžinamojo perdirbimo įrenginių kontrolė

Oficiali grąžinamojo perdirbimo įrenginių ir perdirbėjų kontrolė visų pirma apima auditą pagal Reglamento (ES) 2017/625 14 straipsnio i punktą.

Šie auditai papildomi:

a)

gerosios gamybos praktikos procedūrų vertinimu pagal Reglamento (ES) 2017/625 14 straipsnio d punktą;

b)

atitikties stebėsenos santraukos, parengtos pagal 26 straipsnį, ir, remiantis ta santrauka, veiklos vykdytojų įdiegtos kontrolės ir toje santraukoje nurodytų dokumentų bei įrašų patikrinimu pagal Reglamento (ES) 2017/625 14 straipsnio a ir e punktus.

28 straipsnis

Grąžinamojo perdirbimo plastiko neatitiktis

1.   Kompetentinga institucija nustato, kad grąžinamojo perdirbimo plastiko partija neatitinka reikalavimų, jei oficialios kontrolės metu nustato, kad:

a)

perdirbėjas pateikė ją rinkai be atitinkamų dokumentų ar ženklinimo;

b)

perdirbėjas, remdamasis savo įrašais ir kitais dokumentais, negali įrodyti, kad ji pagaminta pagal šį reglamentą;

c)

partija buvo pagaminta grąžinamojo perdirbimo įrenginyje, kuris 3 dalyje nustatytu laikotarpiu nebuvo eksploatuojamas pagal šį reglamentą.

2.   Kai nustatoma, kad viena ar daugiau partijų neatitinka reikalavimų, kompetentinga institucija imasi atitinkamų veiksmų pagal Reglamento (ES) 2017/625 138 straipsnį.

3.   Laikoma, kad grąžinamojo perdirbimo įrenginio veikimas neatitinka šio reglamento, jei kompetentinga institucija nustato, kad:

a)

bent dvi partijos neatitinka reikalavimų pagal 1 dalies b punktą dėl grąžinamojo perdirbimo įrenginio veikimo trūkumų ir kad šie trūkumai dėl savo pobūdžio gali turėti įtakos kitoms partijoms;

b)

grąžinamojo perdirbimo plastiko gamyba grąžinamojo perdirbimo įrenginyje neatitinka šiame reglamente nustatytų bendrųjų reikalavimų ir, kai tinkama, konkrečių reikalavimų, taikytinų tinkamai naudojamai grąžinamojo perdirbimo technologijai ir taikomam grąžinamojo perdirbimo procesui, arba reikalavimų, taikytinų naudojamai naujoviškai technologijai, arba

c)

atitinkamais atvejais ji negalėjo patikrinti atitikties stebėsenos santraukos pagal 24 straipsnio 3 dalį per vienerius metus nuo grąžinamojo perdirbimo plastiko gamybos užtaršos šalinimo įrenginyje pradžios dienos.

Kai kompetentinga institucija nustato, kad grąžinamojo perdirbimo įrenginio veikimas neatitinka šio reglamento reikalavimų, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į visus turimus įrodymus arba jų trūkumą, nustato laikotarpį, kuriuo taip buvo. Pirmos pastraipos c punkto atveju tai yra visas grąžinamojo perdirbimo įrenginio eksploatavimo laikotarpis.

4.   Jei kompetentinga institucija mano, kad reikia keisti grąžinamojo perdirbimo įrenginį, jo užtaršos šalinimo įrenginio dalies naudojimas gali būti sustabdytas. Jei numatoma, kad sustabdymas truks ilgiau nei du mėnesius, apie sustabdymą pranešama Sąjungos registre pagal 24 straipsnio 2 dalies g punktą.

VIII SKYRIUS

ATITIKTIES DOKUMENTAI

29 straipsnis

Konkretūs perdirbėjų ir tolesnio apdirbimo vykdytojų atitikties deklaracijų reikalavimai

1.   Perdirbėjai pateikia atitikties deklaraciją pagal III priedo A dalyje pateiktą aprašymą ir šabloną.

2.   Atitikties deklaracijoje pateikiami tolesnio apdirbimo vykdytojams skirti nurodymai, kurių pakanka siekiant užtikrinti, kad tolesnio apdirbimo vykdytojai galėtų toliau perdirbti grąžinamojo perdirbimo plastiką į Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį atitinkančius grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius. Šie nurodymai grindžiami specifikacijomis, reikalavimais ar apribojimais, nustatytais taikomai grąžinamojo perdirbimo technologijai ir, kai taikoma, naudojamam grąžinamojo perdirbimo procesui.

3.   Tolesnio apdirbimo vykdytojai pateikia atitikties deklaraciją pagal III priedo B dalyje pateiktą aprašymą ir šabloną.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 panaikinamas.

31 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, gauti taikant grąžinamojo perdirbimo procesą, grindžiamą tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija, dėl kurio pagal šį reglamentą reikia gauti atskirą leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą ir dėl kurio kompetentingai institucijai pagal Reglamento (EB) Nr. 282/2008 5 straipsnį pateikta galiojanti paraiška arba dėl kurio paraiška pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalį arba 22 straipsnio 1 dalį pateikta ne vėliau kaip gali būti pateikiami rinkai tol, kol pareiškėjas atsiima savo paraišką arba kol Komisija priima sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą pagal 19 straipsnio 1 dalį.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 282/2008 pateiktų paraiškų dėl leidimo taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą, pagrįstą grąžinamojo perdirbimo technologija, kuri šio reglamento įsigaliojimo metu nėra įtraukta į I priedą kaip tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija, ir dėl uždaro ciklo kontroliuojamos gaminių grandinės nagrinėjimas nutraukiamas.

3.   Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, gauti taikant grąžinamojo perdirbimo procesus, pagrįstus grąžinamojo perdirbimo technologija, kuri pagal šį reglamentą nėra laikoma tinkama, gali būti toliau teikiami rinkai tik iki 2023 m. liepos 10 d., išskyrus atvejus, kai jie pagaminti naudojant grąžinamojo perdirbimo įrenginį, kuris naudojamas kuriant naujovišką technologiją pagal IV skyrių.

4.   Šiame reglamente užtaršos šalinimo įrenginio, kuris buvo naudojamas grąžinamojo perdirbimo plastikui gaminti iki 2022 m. spalio 10 d., eksploatavimo pradžios data yra 2022 m. gruodžio 10 d. užtaršos šalinimo įrenginio, pagrįsto tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija, atveju arba 2023 m. birželio 10 d. užtaršos šalinimo įrenginio, eksploatuojamo kuriant naujovišką technologiją pagal IV skyrių, atveju.

5.   Nukrypstant nuo 10 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino, technologijų, kurios jau buvo naudojamos grąžinamojo perdirbimo plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti iki 2022 m. spalio 10 d., kūrėjai pateikia pagal 10 straipsnio 3 dalį reikalaujamą informaciją ir paskelbia pagal 10 straipsnio 4 dalį reikalaujamą ataskaitą iki 2023 m. balandžio 10 d. 10 straipsnio 8 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas penkių mėnesių terminas taikomas nuo dienos, kurią kompetentinga institucija gauna informaciją pagal 10 straipsnio 3 dalį. 10 straipsnio 8 dalies antroje pastraipoje nustatyta galimybė kompetentingai institucijai atidėti pirmojo užtaršos šalinimo įrenginio eksploatavimo pradžią netaikoma.

6.   Maisto verslo operatoriai rinkai teisėtai pateiktas grąžinamojo perdirbimo plastikines medžiagas ir gaminius gali naudoti maistui pakuoti ir pateikti rinkai, kol baigsis jų atsargos.

32 straipsnis

Konkrečios pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos medžiagų ir gaminių, kuriuose grąžinamojo perdirbimo plastikas naudojamas už funkcinio užtvaro, gamybai

1.   Grąžinamojo perdirbimo įrenginių, kuriuose grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, kuriuose grąžinamojo perdirbimo plastikas naudojamas už plastikinio funkcinio užtvaro, jau buvo gaminami iki 2022 m. spalio 10 d., eksploatavimui taikomi šie papildomi reikalavimai:

i)

Užtaršos šalinimo įrenginys, kuriame gaminamas grąžinamojo perdirbimo plastikas, taip pat bet koks tolesnio apdirbimo įrenginys, kuriame pridedamas funkcinis užtvaras, yra įtrauktas į kūrėjo pateiktą įrenginių sąrašą, kuriame pranešama apie konkrečią grąžinamojo perdirbimo technologiją, taikomą visuose sąraše esančiuose įrenginiuose pagal 10 straipsnio 2 dalį, ir

ii)

iš išsiskyrimo bandymų, poveikio bandymų ir (arba) išsiskyrimo modeliavimo rezultatų, kai tinkama ir taikytina grąžinamojo perdirbimo technologijai, apie kurią pranešta, ir proceso, kuris taikomas grąžinamojo perdirbimo įrenginyje, specifikai, vienareikšmiškai matyti, kad funkcinis užtvaras, atsižvelgiant į perdirbto plastiko užterštumo lygį, gali veikti kaip funkcinis užtvaras pagal Reglamentą (ES) Nr. 10/2011 visą numatomą pagamintų grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių tinkamumo naudoti laiką, kuris apima laikotarpį nuo jų pagaminimo ir ilgiausią supakuoto maisto produkto galiojimo laiką, jei toks yra.

Kūrėjas iki 2023 m. balandžio 10 d. kompetentingai institucijai ir Komisijai pateikia i punkte nurodytą sąrašą ir tyrimo ataskaitą, į kurią įtraukiami pagal ii punktą reikalaujami bandymų rezultatai. Išsami tyrimo santrauka įtraukiama į pradinę ataskaitą, skelbiamą pagal 10 straipsnio 4 dalį.

2.   Atskiri perdirbėjai, tolesnio apdirbimo vykdytojai ar kiti veiklos vykdytojai, dalyvaujantys 1 dalyje nurodytų medžiagų gamyboje, negali veikti kaip kūrėjai pagal tos dalies i punktą. Jeigu konkrečios technologijos kūrėjas yra individualus perdirbėjas, tolesnio apdirbimo vykdytojas ar kitas įrenginį ar jo dalį naudojantis veiklos vykdytojas arba jo negalima identifikuoti, jis nebeegzistuoja arba nenori prisiimti šiame reglamente nustatytų įpareigojimų, bent vienas įrenginį naudojantis veiklos vykdytojas prisijungia prie konsorciumo ar asociacijos, galinčios jo vardu veikti kaip kūrėjas, arba kreipiasi į nepriklausomą trečiąją šalį, kad ši veiktų kaip kūrėjas. Jei konsorciumas, asociacija ar trečioji šalis iš tokių veiklos vykdytojų gauna daug prašymų, ji šiuos prašymus grupuoja pagal naudojamų grąžinamojo perdirbimo įrenginių ir procesų techninį lygiavertiškumą, kad kuo labiau sumažintų technologijų, apie kurias ji praneša, skaičių.

3.   Nukrypstant nuo 13 straipsnio 1 dalies, perdirbėjai, eksploatuojantys užtaršos šalinimo įrenginius, apie kuriuos pranešė tas pats kūrėjas, gali sutikti stebėti taršos lygius tik trečdalyje įrenginių, įtrauktų į sąrašą, pateiktą pagal 1 dalies i punktą, su sąlyga, kad įrenginiai, kuriuose vykdoma stebėsena, yra įtraukti į tą sąrašą, stebėsena vykdoma visuose grąžinamojo perdirbimo objektuose ir nesumažėja bendros ėminių ėmimo strategijos patikimumas.

33 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnio 3 dalies c punktas ir 13 straipsnio 2 dalis taikomi nuo 2024 m. spalio 10 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  COM(2015) 614 final.

(3)  COM(2018) 28 final.

(4)  2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006 (OL L 86, 2008 3 28, p. 9).

(5)  2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (OL L 12, 2011 1 15, p. 1).

(6)  Scientific Opinion on the criteria to be used for safety evaluation of a mechanical recycling process to produce recycled PET intended to be used for manufacture of materials and articles in contact with food, EFSA Journal 2011;9(7):2184.

(7)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (OL L 384, 2006 12 29, p. 75).

(8)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(9)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(10)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(11)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

(12)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos tinkamos grąžinamojo perdirbimo technologijos

1 lentelėje pateikiama ši informacija:

1 skiltis:

grąžinamojo perdirbimo technologijai priskirtas numeris;

2 skiltis:

grąžinamojo perdirbimo technologijos pavadinimas;

3 skiltis:

polimerų, kuriuos leidžiama perdirbti taikant grąžinamojo perdirbimo technologiją, rūšys;

4 skiltis:

trumpas grąžinamojo perdirbimo technologijos aprašymas ir nuoroda į 3 lentelėje pateiktą išsamų aprašymą;

5 skiltis:

žaliavos, iš kurios galima pašalinti teršalus taikant grąžinamojo perdirbimo technologiją, rūšis, kai

APV: atliekos po vartojimo – plastiko atliekos, surinktos pagal 6 straipsnį,

MP: maistinis plastikas – plastikas, kuris kaip pirminė medžiaga atitiko Reglamentą (ES) Nr. 10/2011,

nemaistinės APV – pakuotės, kurios nebuvo naudojamos maisto produktams pakuoti ir kurios galėjo būti pagamintos nevisiškai laikantis Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimų, ir kitos plastikinės medžiagos po vartojimo, kurios nebuvo skirtos liestis su maistu,

ne maisto % (% m/m) – didžiausias nemaistinių APV kiekis žaliavoje;

6 skiltis:

naudojant grąžinamojo perdirbimo technologiją pagamintos produkcijos rūšis;

7 skiltis:

jei 7 skiltyje nurodyta „taip“, pagal 17–19 straipsnius suteikiamas leidimas taikyti atskirus perdirbimo procesus;

8 skiltis:

nuoroda į 4 lentelę dėl specifikacijų ir reikalavimų, taikomų technologijos naudojimui pagal 4 straipsnio 4 dalies b punktą, kuriais papildomi 6–8 straipsniuose nustatyti reikalavimai;

9 skiltis:

nuo 6–8 straipsnių nukrypti leidžiančios nuostatos pagal 4 straipsnio 4 dalies b punktą ir nuo 9 straipsnio 8 dalies nukrypti leidžiančios nuostatos;

10 skiltis:

jei 10 skiltyje nurodyta „taip“, grąžinamojo perdirbimo technologija naudojama tik kaip grąžinamojo perdirbimo sistemos dalis pagal 9 straipsnį.

1 lentelė

Tinkamų grąžinamojo perdirbimo technologijų sąrašas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Grąžinamojo perdirbimo technologijos numeris

Technologijos pavadinimas

Polimero rūšis (2 lentelėje pateikta išsami specifikacija)

Trumpas grąžinamojo perdirbimo technologijos aprašymas (3 lentelėje pateikta išsami specifikacija)

Plastiko žaliavos specifikacija

Produkcijos specifikacija

Suteikiamas leidimas taikyti atskirus procesus

Specifikacijos ir reikalavimai (nuoroda į 4 lentelę)

Nukrypti leidžiančios nuostatos (nuoroda į 5 lentelę)

Taikoma grąžinamojo perdirbimo sistema

1

Mechaninis PET grąžinamasis perdirbimas po vartojimo

PET (2.1)

Mechaninis grąžinamasis perdirbimas (3.1)

Tik PET APV, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 5 % žaliavų ir gaminių, kurie buvo naudojami besiliečiantys su nemaistinėmis medžiagomis ir cheminėmis medžiagomis.

Nukenksmintas PET, galutinės medžiagos ir gaminiai, nenaudotini mikrobangose ir tradicinėse krosnyse; papildomos specifikacijos gali būti taikomos atskirų procesų produkcijai.

Taip

Ne

2

Uždaro ciklo kontroliuojamos grandinės gaminių grąžinamasis perdirbimas

Visi polimerai, pagaminti kaip pirminės medžiagos pagal Reglamentą (ES) Nr. 10/2011

Pagrindinis valymas ir mikrobiologinis teršalų šalinimas iš naujo formuojant medžiagas (3.2)

Chemiškai neužterštos plastikinės medžiagos ir gaminiai, pagaminti iš vieno polimero arba iš suderinamų polimerų, kurie buvo naudojami arba skirti naudoti tomis pačiomis naudojimo sąlygomis ir gauti tik iš uždaro ciklo kontroliuojamos grandinės gaminių, išskyrus surinkimą iš vartotojų

Iš naujo suformuotos medžiagos ir gaminiai, skirti naudoti tam pačiam tikslui ir tomis pačiomis naudojimo sąlygomis, kaip ir medžiagos ir gaminiai, cirkuliuojantys grąžinamojo perdirbimo sistemoje, iš kurios buvo gautos plastiko žaliavos.

Ne

4.1

Taip

2 lentelė

Išsami polimerų specifikacija

Nuorodos numeris

Santrumpa

Dervos numeris ir (arba) perdirbimo simbolis, jei yra (1)

Išsami specifikacija šiame reglamente

2.1

PET

1

polietileno tereftalato polimeras, pagamintas komonomerų etilenglikolio ir tereftalio rūgšties arba dimetiltereftalato polikondensacijos būdu, kurio pagrindinėje polimerinėje dalyje yra iki 10 % m/m kitų komonomerų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedo 1 lentelėje, pavyzdžiui, izoftalio rūgšties ir dietilenglikolio

3 lentelė

Išsamus užtaršos šalinimo technologijos aprašymas

Nuorodos numeris

Pavadinimas

Išsamus aprašymas

3.1

Mechaninis grąžinamasis perdirbimas

Taikant šią grąžinamojo perdirbimo technologiją, surinktas plastikas atgaunamas naudojant mechaninius ir fizinius procesus, paprastai rūšiuojant, šlifuojant, plaunant, atskiriant medžiagas, džiovinant ir pakartotinai kristalizuojant, siekiant pagaminti plastiko žaliavas, kurios išlaiko surinkto plastiko cheminį tapatumą.

Svarbiausias šios grąžinamojo perdirbimo technologijos etapas – užtaršos šalinimas, kai plastiko žaliava bent minimalų laiką apdorojama karščiu ir vakuumu arba tekančiomis dujomis, siekiant pašalinti atsitiktinę užtaršą iki tokio lygio, kuris nekelia pavojaus sveikatai. Po šio etapo gali būti toliau vykdomi grąžinamojo perdirbimo ir tolesnio apdirbimo etapai, pvz., filtravimas, pakartotinis granuliavimas, jungimas, išspaudimas ir formavimas.

Naudojant šią grąžinamojo perdirbimo technologiją išsaugomos plastiką sudarančios polimerinės grandinės ir gali padidėti jų molekulinė masė. Taip pat gali šiek tiek atsitiktinai sumažėti molekulinė masė.

3.2

Uždaro ciklo kontroliuojamos grandinės gaminių grąžinamasis perdirbimas

Grąžinamojo perdirbimo technologija, kurią taikant perdirbamos plastiko žaliavos, gautos tik iš subjektų, dalyvaujančių uždaruose cikluose, apimančiuose gamybos, platinimo ar aprūpinimo maistu ir gėrimais etapus, ir kurie dalyvauja grąžinamojo perdirbimo sistemoje pagal 9 straipsnį.

Plastiko žaliavos gaunamos tik iš medžiagų ir gaminių, kurie skirti liestis su maistu ir yra tam naudojami, ir galima atmesti bet kokio užteršimo, išskyrus maisto ir ženklinimo likučius paviršiuje, galimybę. Plastiko žaliavose gali būti susmulkintų medžiagų ir gaminių, taip pat plastikinių medžiagų ir gaminių gamybos metu susidariusių atliekų ir atraižų. Ši sistema netaikoma medžiagų ir gaminių, kaip plastiko žaliavos, rinkimui, jei jie buvo tiekiami vartotojams naudoti ne grąžinamojo perdirbimo sistemoje dalyvaujančių subjektų patalpose ir (arba) jiems nekontroliuojant.

Pagal šią grąžinamojo perdirbimo technologiją taikoma teršalų šalinimo technologija užtikrina mikrobiologinį teršalų šalinimą aukšta temperatūra performavimo metu, prieš tai atlikus pagrindinio paviršiaus valymą plaunant arba naudojant kitas priemones, tinkamas paruošti medžiagą performavimui. Be to, gali būti pridedama naujo plastiko, kad grąžinamojo perdirbimo plastikas neprarastų kokybės ir dėl to netaptų netinkamas naudoti pagal paskirtį.

Grąžinamojo perdirbimo plastikas naudojamas tik plastikinėms medžiagoms ir gaminiams, besiliečiantiems su tais pačiais maisto produktais ir tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir surinktos medžiagos ir gaminiai ir kurių atitiktis Reglamentui (ES) Nr. 10/2011 buvo iš pradžių patikrinta, gaminti.

4 lentelė

Specifikacijos ir reikalavimai, taikomi technologijos naudojimui pagal 4 straipsnio 4 dalį

Nuorodos numeris

Specifikacijos ir reikalavimai

4.1

a)

technologija ir jos veikimas turi visiškai atitikti 3 lentelės 3.2 punkte pateiktą aprašymą;

b)

jei medžiagos pakartotinai naudojamos platinimo grandinėje, neatliekant grąžinamojo perdirbimo operacijų, jos turi būti reguliariai ir pakankamai valomos, kad ant jų nesusidarytų maisto, naudojimo ir ženklinimo likučių;

c)

naudojimas, pakartotinis naudojimas, valymas pagal b punktą ir perdirbimas vykdomi taip, kad būtų išvengta atsitiktinio plastiko žaliavos užteršimo, kurio negalima pašalinti valant paviršių;

d)

ant plastikinių medžiagų ir gaminių negalima naudoti jokių etikečių ar spaudinių, kurių negalima visiškai pašalinti atliekant valymą prieš performavimą;

e)

pagal 9 straipsnio 3 dalį pateiktame dokumente pateikiami aiškūs nurodymai ir procedūros maisto verslo operatoriams, dalyvaujantiems grąžinamojo perdirbimo sistemoje, kad būtų užkirstas kelias išorės medžiagų patekimui ir atsitiktinei taršai;

f)

plastiko žaliava ir grąžinamojo perdirbimo plastikas visada turi visiškai atitikti Reglamentą (ES) Nr. 10/2011; dėl pakartotinio grąžinamojo perdirbimo susikaupusios plastikinės medžiagos sudedamosios dalys, pavyzdžiui, priedų likučiai arba irimo produktai, pagal Reglamento (ES) Nr. 10/2011 6 straipsnio 4 dalies a punktą laikomi netyčia patekusiomis cheminėmis medžiagomis. Jų kiekis neturi viršyti lygio, kuris, atlikus rizikos vertinimą pagal to reglamento 19 straipsnį, laikomas nesaugiu. Kai reikia užtikrinti grąžinamojo perdirbimo plastiko medžiagų ir gaminių kokybę, pridedama naujo plastiko, pagaminto pagal tą reglamentą;

g)

yra dokumentais pagrįstų mokslinių įrodymų, iš kurių matyti, kad pagal sistemą perdirbtos plastikinės medžiagos ir gaminiai nekelia pavojaus žmonių sveikatai dėl:

susikaupusių plastikinės medžiagos sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, priedų likučių arba irimo produktų, atsirandančių dėl pakartotinio grąžinamojo perdirbimo, arba

dažnų likučių iš kitų šaltinių, pvz., maisto produktų, ploviklių ir ženklinimo.

5 lentelė

Nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos technologijos naudojimui pagal 4 straipsnio 5 dalį

Nuorodos numeris

Specifikacijos ir reikalavimai

 

 


(1)  Kaip apibrėžta Sprendime 97/129/EB, ASTM D7611 arba GB/T 16288-2008.


II PRIEDAS

Atitikties stebėsenos santraukos šablonas pagal Reglamento (ES) 2022/1616 26 straipsnį

Šablonas pildomas atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 2023/2006 dėl geros gamybos praktikos ir jo B priede nustatytas terminų apibrėžtis.

Šiame dokumente pagal Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006 vartojamos santrumpos:

KV

:

kokybės vertinimas

SVP

:

standartinė veiklos procedūra

SVP kodas

:

SVP kodą sudaro du numeriai: SVP numeris ir dokumento, kuriame jis aprašytas, numeris formatu SVP Nr. – Dok. Nr.; dokumento numeris atitinka 2.3 skirsnyje nurodytą dokumento numerį, o SVP numeris – perdirbėjo numeravimo sistemą.

1.   1 SKIRSNIS. IDENTIFIKAVIMAS

Šiame skirsnyje nurodyti numeriai (RIN, RFN, RON, RAN, NTN) atitinka numerius Sąjungos registre, nustatytame pagal Reglamento (ES) 2022/1616 24 straipsnį.

1.1.   Grąžinamojo perdirbimo įrenginio identifikavimo duomenys

Įrenginio pavadinimas

 

Taikoma grąžinamojo perdirbimo technologija pagal I priedą

 

ES registro numeris (grąžinamojo perdirbimo įrenginio numeris, RIN)

 

Įmonės adresas

 

Grąžinamojo perdirbimo objekto numeris (RFN)

 

Kontaktiniai duomenys

 

Kontaktinių asmenų pareigos / funkcijos

 

Atitinkami nacionalinio registro numeriai, jei yra

 

Pranešimo data (25 straipsnio 1 dalies a punktas)

 

1.2.   Perdirbėjo identifikavimo duomenys

Bendrovės pavadinimas

 

ES registro numeris (perdirbėjo operatoriaus numeris, RON)

 

Pagrindinės buveinės adresas

 

Kontaktiniai duomenys

 

Pagrindinio kontaktinio asmens pareigos / funkcijos

 

Atitinkami nacionalinio registro numeriai, jei yra

 

Leidimo turėtojas? (Taip / ne / netaikoma)

 

1.3.   Sprendimas suteikti leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą arba nauja technologija

A: sprendimo suteikti leidimą arba naujos technologijos, naudojamos įrenginyje taikomame procese, identifikavimas:

ES registro numeris, t. y. leidimo taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą numeris (RAN), naujoviškos technologijos numeris (NTN)

 

B: leidimo turėtojas arba naujoviškos technologijos kūrėjas –

Atitinkamai leidimo turėtojo (*1) / technologijos kūrėjo (*2) vardas ir pavardė (pavadinimas)

 

Adresas

 

Kontaktiniai duomenys

 

Pareigos / funkcijos

 

1.4.   Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) naudojamos dokumentų nuorodos

EFSA klausimo numeris

 

EFSA nuomonės paskelbimo data

 

EFSA leidinio numeris (išeigos numeris)

 

Sprendimo dėl konfidencialumo numeris

 

Sprendimo dėl konfidencialumo priėmimo data

 

1.5.   Papildomas (-i) už grąžinamojo perdirbimo įrenginio eksploatavimą atsakingas (-i) asmuo (-enys)

Vardas ir pavardė

Pareigos / funkcijos

Kontaktiniai duomenys

 

 

 

2.   2 SKIRSNIS. GRĄŽINAMOJO PERDIRBIMO ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMAS

2.1.   Rašytiniai pareiškimai

2.1.1 ir 2.1.2 skirsniuose gali būti ne daugiau kaip 3 000 simbolių, įskaitant tarpus.

2.1.1.   Perdirbėjo pareiškimas, kuriame paaiškinama grąžinamojo perdirbimo plastiko gamyba ir kokybė

2.1.2.   Perdirbėjo pareiškimas, kuriame paaiškinamas atitikimas leidžiamam taikyti procesui

Šis skirsnis taikomas tik leidžiamiems taikyti procesams.

2.2.   Grąžinamojo perdirbimo operacijos grąžinamojo perdirbimo objekte

Šiame skirsnyje pateikiama ši informacija:

pagrindinių gamybos etapų, kurie yra grąžinamojo perdirbimo proceso dalis ir kurie vyksta grąžinamojo perdirbimo objekte, schema,

lentelė, kurioje aprašomi tie gamybos etapai ir juos jungiantys medžiagų srautai, vykstantys perdirbimo objekte ir atitinkantys tą schemą.

2.2.1.   Grąžinamojo perdirbimo objekte vykstančių pagrindinių gamybos etapų schema

2.2.2.   Grąžinamojo perdirbimo objekte atliekamų pagrindinių gamybos etapų ir juos jungiančių srautų aprašymas

Etapo numeris

Pavadinimas

Aprašymas

Vidutinis perdirbtas tonažas per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

Srauto numeris

Pavadinimas

Aprašymas

Vidutinis srauto dydis

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Vidaus dokumentai

Pateikiamas išsamus dokumentų, susijusių su proceso vykdymu, kokybės valdymu ir kitomis su tuo susijusiomis administracinėmis procedūromis, taip pat dokumentų, susijusių su leidimu, sąrašas. Dokumentai sunumeruojami ir šie numeriai 3 skirsnyje naudojami šiems dokumentams nurodyti. Perdirbėjas gali taikyti savo numeravimo sistemą.

Dokumento rūšis

Dokumento numeris

Susijęs gamybos etapas

Pavadinimas

Aprašymas

Data, versija, autorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.   Su partijomis susijusių terminų apibrėžtys

Šios partijos apibrėžiamos pagal toliau pateiktą lentelę:

įvesties partija – neapdorotas plastikas, patenkantis į perdirbimo objektą iš tiekėjų,

žaliavos partija – objekte apdorota plastiko žaliava, patekusi į užtaršos šalinimo etapą,

produkcijos partija – grąžinamojo perdirbimo plastikas, gautas užtaršos šalinimo etapu, ir

išvesties partija – grąžinamojo perdirbimo plastikas (arba grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai), išvežamas iš objekto tolesniam apdirbimui ar naudojimui.

Visos kitos tarpinės partijos, atitinkančios KV patikrą.

Jeigu įvesties arba žaliavos partija yra ta pati, nes neatliekama jokių papildomų KV patikrų, apibrėžiama tik įvesties partija. Tas pats metodas taikomas produkcijos ir išvesties partijų atveju. Jeigu yra skirtingų rūšių įvesties ir (arba) išvesties partijų, jos apibrėžiamos atskirai ir joms suteikiamas prasmingas pavadinimas.

KV numeruojamas taip pat, kaip ir objekto schemoje (2.2.1 punktas).

Partijos rūšis

Vidinis

partijos pavadinimas

Srauto / KV Nr.

Apibrėžtis / aprašymas

Tipinis dydžio intervalas

Atsekamumo taisyklė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.   Užtaršos šalinimo įrenginio proceso schema

Pridėkite vamzdynų ir prietaisų schemą pagal standarto ISO 10628-1:2014 4.4 skirsnį, atsižvelgiant į standartą ISO 10628-2.

2.6.   Ypatingos svarbos teršalų šalinimo operacijų kontrolė

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi veiksmai, etapai ar operacijos, kuriuos EFSA nustatė kaip ypatingos svarbos, kiekvieno kritinio parametro kontrolės kriterijai, susijusios kontrolės priemonės ir taisomųjų veiksmų, jei kontrolės kriterijus nebūtų įvykdytas, aprašymas. Prireikus pridedama papildoma informacija apie sudėtingų kontrolės taisyklių vertinimą.

Ypatingos svarbos operacija (ir nuoroda į EFSA nuomonę)

Kontrolės kriterijus

Matavimas arba kontrolė Priemonė (nuoroda į 2.5 skirsnį)

Trumpas taisomųjų veiksmų, jei nevykdoma kontrolės taisyklė, aprašymas

SVP kodas (SVP Nr. – Dok. Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.   Papildoma informacija apie sudėtingas kontrolės taisykles, kai tinkama

2.7.   Atitinkama standartinė eksploatavimo veiklos procedūra

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama nuoroda į kiekvieną įrenginio eksploatavimui naudojamą SVP, pateikiamas trumpas jos aprašymas ir nurodoma vieta, kurioje ji atliekama.

SVP kodas

Trumpas aprašymas

Vieta

 

 

 

3.   3 SKIRSNIS. KOKYBĖS VERTINIMAS

3.1.   Kokybės vertinimo etapų sąrašas

Kiekvienas KV etapas aprašomas pagal toliau pateiktą lentelę:

KV etapas ir numeris

Vertinimo pavadinimas

Apibrėžtis / aprašymas

Kriterijus

Įrašai

SVP kodas (SVP Nr. – Dok. Nr.)

 

 

 

 

 

 

Turi būti bent keturi etapai (išskyrus atvejus, kai nėra skirtumo tarp įvesties ir žaliavos arba produkcijos ir išvesties – žr. 2.4 punktą):

įvesties etapas (pirmasis KV etapas, kai medžiaga patenka į objektą),

žaliavos etapas (kai plastiko žaliava patenka į užtaršos šalinimo procesą),

produkcijos etapas (kai medžiaga pašalinama iš užtaršos šalinimo proceso),

išvesties etapas (kai grąžinamojo perdirbimo plastikas arba grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai palieka objektą).

Papildomi tarpiniai etapai pridedami, jei tai svarbu medžiagos kokybei kituose etapuose. Tiems tarpiniams etapams suteikiamas prasmingas pavadinimas.

3.2.   Atitinkamos standartinės veiklos procedūros, taikomos KV etapuose

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama nuoroda į kiekvieną KV etapu naudojamą standartinę veiklos procedūrą, pateikiamas trumpas jos aprašymas ir nurodoma vieta, kurioje ji atliekama.

Kokybės vertinimo (KV) Nr. (žr. 3.1 punktą)

SVP kodas (SVP Nr. – Dok. Nr.)

Trumpas aprašymas

(KV) vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   4 SKIRSNIS. ĮRAŠŲ SAUGYKLA

4.1.   Kokybės vertinimo registravimo sistemos

Kokybės vertinimo Nr. (žr. 3.1 punktą)

Pavadinimas

Apibrėžtis / aprašymas

Vieta

Atsarginės sistemos

SVP kodas (SVP Nr. – Dok. Nr.)

Pakeitimų prevencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Registravimo sistemos standartinių veiklos procedūrų kodų sąrašas

Kokybės vertinimo Nr. (žr. 3.1 punktą)

SVP kodas (SVP Nr. – Dok. Nr.)

Trumpas aprašymas

(Įrašymo į registravimo sistemą) Vieta

 

 

 

 

4.3.   Kiti susiję įrašai / sistemos

Procedūra

Aprašymas / dokumentai

 

 


(*1)  Leidimo turėtojo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas turi būti tokie patys, kaip ir sprendime dėl leidimo suteikimo

(*2)  Technologijos kūrėjas, pagal 10 straipsnio 2 dalį pranešęs apie naujovišką technologiją, naudojamą įrenginyje taikomame procese.


III PRIEDAS

Atitikties deklaracijos šablonai

A DALIS

Perdirbėjų naudojama atitikties deklaracija

PERDIRBĖJO ATITIKTIES REGLAMENTUI (ES) 2022/1616 DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs (-usi), 1.1 skiltyje nurodyto [ĮRAŠYTI PERDIRBĖJO VARDĄ IR PAVARDĘ (PAVADINIMĄ)] vardu pareiškiu, kad 1.2 skiltyje nurodyta grąžinamojo perdirbimo plastikinė medžiaga buvo pagaminta pagal Reglamentą (ES) 2022/1616. Grąžinamojo perdirbimo medžiaga, kuriai taikoma ši deklaracija, yra tinkama naudoti besiliečiant su maistu, jeigu ji naudojama laikantis šios deklaracijos 3 skirsnyje nustatytų apribojimų; šiuo tikslu šioje deklaracijoje ir gaminio etiketėje pateikiau tinkamus nurodymus.

Patvirtinu, kad, kiek man žinoma, šios deklaracijos turinys yra teisingas ir atitinka Reglamentą (ES) 2022/1616.

1 skirsnis. Identifikavimas

1.1.

Perdirbėjas

1.2.

Grąžinamojo perdirbimo gaminys

1.3.

Kompetentinga institucija

1.1.1.

Vardas, pavardė (pavadinimas)

 

1.2.1.

Prekybinis pavadinimas ir (arba) prekinis pavadinimas

 

1.3.1.

Pavadinimas

 

1.1.2.

FCM-RON (*)

 

1.2.2.

Partijos Nr.

 

1.3.2.

Adresas

 

1.1.3.

Šalis

 

1.2.3.

FCM-RIN (*)

 

1.3.3.

Šalis / regionas

 

1.1.4.

FCM-RFN (*)

 

1.2.4.

Kita informacija

 

1.3.4.

Priskirtas registracijos numeris

 

2 skirsnis. Atitiktis

2.1.

Leidimo vykdyti veiklą suteikimo pagrindas (pažymėkite tik vieną langelį)

 

 

 

 

 

2.1.1.

Sprendimas dėl leidimo suteikimo

RAN (*)

 

2.1.2.

Grąžinamojo perdirbimo sistema

RSN (*)

 

2.1.3.

Nereikia leidimo ar grąžinamojo perdirbimo sistemos

 

 

2.1.4.

Naujoviška technologija

NTN (*)

 

2.2.

II priedo 3.1 lentelėje išvardytų privalomų kokybės vertinimo etapų atitikties vertinimo rezultatai; privaloma tik jei pažymėtas 2.1.1 langelis.

Svarbu: 2.2.2–2.2.4 laukelius galima palikti tuščius, jei pažymėtas 2.2.5 langelis.

Etapas (**)

Sprendimo kriterijai ir rezultatas (-ai)

Partijos numeris (-iai)

2.2.1.

Išvestis

 

 

2.2.2.

Įvestis

 

 

2.2.3.

Žaliava

 

 

2.2.4.

Produkcija

 

 

2.2.5.

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad 2.2.2–2.2.4 laukeliuose reikalaujama informacija bus pateikta kompetentingai institucijai jos prašymu per 3 darbo dienas.

3 skirsnis. Nurodymai ir informacija gaminio naudotojams

3.1.

Nurodymai tolesnio apdirbimo vykdytojams

3.1.1.

Didžiausia grąžinamojo perdirbimo medžiagų dalis (m/m %)

%

 

3.1.2.

Esama grąžinamojo perdirbimo medžiagų dalis (m/m %)

%

 

3.1.3.

Naudojimo apribojimai (**)

 

3.1.4.

Kiti nurodymai

 

3.2.

Nurodymai tolesniems tiekimo grandinės naudotojams, įskaitant galutinius naudotojus

3.2.1.

Naudojimo apribojimai (**)

 

3.2.2.

Ženklinimo santrauka

 

3.2.3.

Kiti nurodymai

 

4 skirsnis. Parašas

4.1.

Parašas ir bendrovės antspaudas

 

4.2.

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė

 

4.3.

Pasirašančio asmens funkcijos / pareigos

 

4.4.

Data ir vieta

 

B DALIS

Tolesnio apdirbimo vykdytojų naudojama atitikties deklaracija, jei apdirbtos plastikinės medžiagos sudėtyje yra grąžinamojo perdirbimo plastiko

TOLESNIO APDIRBIMO VYKDYTOJO ATITIKTIES REGLAMENTUI (ES) 2022/1616 DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs (-usi), 1.1 skiltyje nurodyto [ĮRAŠYTI TOLESNIO APDIRBIMO VYKDYTOJO VARDĄ IR PAVARDĘ (PAVADINIMĄ)] vardu pareiškiu, kad 1.2 skiltyje nurodyta grąžinamojo perdirbimo plastikinė medžiaga buvo pagaminta pagal Reglamentą (ES) 2022/1616. Grąžinamojo perdirbimo medžiaga, kuriai taikoma ši deklaracija, yra tinkama naudoti besiliečiant su maistu, jeigu ji naudojama laikantis šios deklaracijos 3 skirsnyje nustatytų apribojimų; šiuo tikslu šioje deklaracijoje ir gaminio etiketėje pateikiau tinkamus nurodymus.

Patvirtinu, kad, kiek man žinoma, šios deklaracijos turinys yra teisingas ir atitinka Reglamentą (ES) 2022/1616.

1 skirsnis. Identifikavimas

1.1.

Tolesnio apdirbimo vykdytojas

1.2.

Gaminys su grąžinamojo perdirbimo plastiku

1.3.

Kompetentinga institucija

1.1.1.

Vardas, pavardė (pavadinimas)

 

1.2.1.

Prekybinis pavadinimas ir (arba) prekinis pavadinimas

 

1.3.1.

Pavadinimas

 

1.1.2.

Adresas

 

1.2.2.

Partijos Nr.

 

1.3.2.

Adresas

 

1.1.3.

Šalis

 

1.2.4.

Kita informacija

 

1.3.3.

Šalis / regionas

 

 

 

 

 

1.3.4.

Reg. numeris

 

2 skirsnis. Atitiktis

2.1.

2.1.1.

Grąžinamojo perdirbimo plastiko kilmė; RIN numeriai

 

2.1.2.

Užtaršos šalinimo įrenginio grąžinamojo perdirbimo plastiko partijos numeriai

 

2.1.3.

Perdirbėjo nurodytas didžiausias grąžinimo perdirbimo medžiagų kiekis (A dalis, 3.1.1 skiltis)

% m/m

2.1.4.

Faktinis šio gaminio grąžinamojo perdirbimo medžiagų kiekis

% m/m

2.1.5.

Laikomasi iš perdirbėjo gautoje atitikties deklaracijoje nustatytų apribojimų

2.1.6.

Priedų arba pradinių cheminių medžiagų pridėjimas

Pridėti priedai arba pradinės cheminės medžiagos atitinka Reglamentą (ES) Nr. 10/2011

Nėra pridėtų medžiagų

3 skirsnis. Nurodymai ir informacija gaminio naudotojams

3.2.

Nurodymai tolesniems tiekimo grandinės naudotojams, įskaitant galutinius naudotojus

3.2.1.

1.2 skiltyje nurodytas gaminys yra: (pažymėti, jei taikoma; gali būti taikoma ir viena, ir kita)

A)

grąžinamojo perdirbimo plastikas, skirtas tolesniems apdirbimo etapams;

B)

galutinė plastikinė medžiaga arba gaminys, tinkamas liestis su maistu toliau jų neapdorojant.

3.2.2.

Maisto produktų, su kuriais numatomas sąlytis, rūšis (-ys)

 

3.2.3.

Apdorojimo ir laikymo laikas ir temperatūra, kai yra sąlytis su maistu

 

3.2.4.

Didžiausias su maistu besiliečiančio paviršiaus ploto ir tūrio santykis, kurio atitiktis patikrinta

 

3.2.5.

Pridėtų cheminių medžiagų, kurių atveju nustatytos išsiskyrimo ribinės vertės, sąrašas; prireikus pridėkite eilučių.

(Pastaba. Tam tikrų cheminių medžiagų atveju gali nebūti su maistu besiliečiančios medžiagos (FCM) numerio ir konkrečios išsiskyrimo ribos (SML))

FCM Nr. (*)

Kitas pavadinimas (CAS Nr., cheminis pavadinimas)

SML (*) (mg/kg maisto)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Kita svarbi informacija ir nurodymai, be kita ko, pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011 (1) IV priedo 7 ir 9 punktus

 

3.2.7.

Grąžinamojo perdirbimo plastikas, kuriam taikoma ši deklaracija, yra daugiasluoksnės medžiagos ar gaminio, kuriam atitinkamai taikomi Reglamento (ES) Nr. 10/2011 13 arba 14 straipsniai ir kurio kitame sluoksnyje arba sluoksniuose yra pagal tą reglamentą pagaminto plastiko, sluoksnis. Pateikiama atskira atitikties deklaracija pagal to reglamento 15 straipsnį, susijusi su tuo (-ais) sluoksniu (-iais), ir į ją turi būti atsižvelgta.

4 skirsnis. Parašas

4.1.

Parašas ir bendrovės antspaudas

 

4.2.

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė

 

4.3.

Pasirašančio asmens funkcijos / pareigos

 

4.4.

Data ir vieta

 


(*)  RAN – leidimo perdirbti numeris; RON – perdirbėjo (perdirbėjų) numeris; RIN – grąžinamojo perdirbimo įrenginio numeris; RSN – grąžinamojo perdirbimo sistemos numeris; NTN – naujoviškos technologijos numeris; RFN – grąžinamojo perdirbimo objekto numeris.

(**)  Užpildyti išvežimo etapo laukelius (į rinką pateiktos partijos, prie kurios pridedama ši deklaracija) yra privaloma. Kiti laukeliai užpildomi savanoriškai, tačiau jei ši informacija nepateikiama šioje deklaracijoje, kompetentingai institucijai jos prašymu ji pateikiama per tris darbo dienas.

(***)  Naudojimo apribojimai turi atitikti visas grąžinamojo perdirbimo plastiko naudojimo srityje taikomas sąlygas pagal I priedą dėl taikomos technologijos, 7, 8 arba 9 straipsnį, leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą, jei toks yra, arba bet kokį kitą apribojimą, kurį perdirbėjas laiko būtinu.

(1)  2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (Tekstas svarbus EEE) (OL L 12, 2011 1 15, p. 1).


Top