EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1173

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1173 2022 m. gegužės 31 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos

C/2022/3390

OL L 183, 2022 7 8, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj

2022 7 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1173

2022 m. gegužės 31 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (1), ypač į jo 26 straipsnio pirmos pastraipos c punktą, 60 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktą ir 75 bei 92 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2021/2116 nustatytos pagrindinės taisyklės, susijusios, be kita ko, su valstybių narių pareigomis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus ir teikti ataskaitas dėl politikos rezultatų. Siekiant užtikrinti sklandų naujosios teisinės sistemos veikimą, turi būti priimtos tam tikros taisyklės, susijusios su integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (toliau – integruota sistema) trijų elementų (žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinių paraiškų sistemos ir plotų stebėjimo sistemos) kokybės vertinimo ataskaitomis ir susijusiais taisomaisiais veiksmais, paramos paraiškoms ir plotų stebėjimo sistemai taikomais reikalavimais, palydovų duomenų, skirtų plotų stebėjimo sistemai, įsigijimo sistema ir patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrų, susijusių su specialiąja išmoka už medvilnę, sistema. Naujosios taisyklės turėtų pakeisti atitinkamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (2) nuostatas;

(2)

žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinių paraiškų sistemos ir plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimo ataskaitos turėtų būti išsamios, kad būtų galima įvertinti šių integruotos sistemos elementų teikiamos informacijos patikimumą. Remiantis šių ataskaitų turiniu taip pat turėtų būti galima padaryti išvadą, ar pateiktas pakankamas patikinimas dėl naudojamos informacijos, susijusios su valstybės narės pareiga teikti veiklos rezultatų ataskaitas, kokybės, kiek tai susiję su plotu susijusių intervencinių priemonių, valdomų pagal integruotą sistemą, produkto ir rezultato rodikliais. Todėl šiose ataskaitose visų pirma turėtų būti pateikta informacija apie kokybės vertinimo metu atliktą darbą ir nustatytus trūkumus, taip pat diagnostinė informacija apie galimas pagrindines šių trūkumų priežastis. Tiksliau, ataskaitose turėtų būti pateikta informacija apie atliekant kokybės vertinimus naudotus duomenis ir vaizdus, taip pat apie jų testavimo rezultatus. Patirtis, susijusi su valstybių narių ir Komisijos keitimusi informacija apie žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybės vertinimą, parodė, kad ypač naudinga naudoti specialias elektronines informacines sistemas. Siekiant palengvinti valstybių narių darbą ir jų bendravimą su Komisija, tokios informacinės sistemos turėtų būti toliau naudojamos ir prireikus toliau plėtojamos rengiant Reglamente (ES) 2021/2116 numatytų trijų kokybės vertinimų ataskaitas;

(3)

kad būtų pasiektas tikslas teikti patikimus duomenis, reikalingus rengiant metinę veiklos rezultatų ataskaitą, trijų kokybės vertinimų, visų pirma geoerdvinių paraiškų sistemos ir plotų stebėjimo sistemos, rezultatai turėtų būti sujungti, siekiant įvertinti pateiktų duomenų apie produkto ir rezultato rodiklius apimamo ploto paklaidą, atsirandančią dėl sistemų trūkumų. Turėtų būti nustatytos taisyklės dėl taisomųjų veiksmų, kurių gali prireikti trūkumams pašalinti per nustatytą laikotarpį. Be to, remiantis 2024 ir 2026 m. ataskaitomis turėtų būti galima patikrinti, ar visose valstybėse narėse tinkamai įdiegta plotų stebėjimo sistema ir ar pavyko sėkmingai laipsniškai įgyvendinti plotų stebėjimo sistemą, apimančią visas tinkamumo finansuoti sąlygas ir intervencines priemones, kurias galima stebėti. Šiuo tikslu ataskaitose turėtų būti pateiktas visų pagal integruotą sistemą taikomų su plotu susijusių intervencinių priemonių tinkamumo finansuoti kriterijų sąrašas ir informacija apie atliekant analizę naudotus duomenų šaltinius;

(4)

valstybės narės turėtų įdiegti patikimą ir modernią paramos paraiškų valdymo sistemą, leisiančią bendrauti elektroninėmis priemonėmis ir veiksiančią pagal metinį ciklą. Valstybės narės turėtų apsvarstyti, ką galima supaprastinti paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, pavyzdžiui, numatyti, kad viena paraiška gali apimti kelias intervencines priemones arba kelis paramos gavėjus, teikiančius bendrą paraišką, arba kad konkrečiais metais nagrinėjama tik viena paraiška vienai valdai, jei ta valda perleidžiama. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą intervencinių priemonių valdymą, kai už tą patį paramos gavėją yra atsakinga daugiau nei viena mokėjimo agentūra;

(5)

valstybės narės turėtų pasinaudoti skaitmeninimo privalumais ir bendrauti su paramos gavėjais naudodamos elektronines priemones. Be to, siekdamos didesnio supaprastinimo, valstybės narės, kiek įmanoma, intervencinėms priemonėms valdyti reikalingą informaciją turėtų gauti iš viešojo administravimo institucijų turimų duomenų šaltinių;

(6)

siekdamos palengvinti paramos paraiškų teikimo procesą, valstybės narės turėtų pateikti iš anksto užpildytas formas, kuriose būtų pateikta visa paramos gavėjams svarbi naujausia informacija. Valstybės narės turėtų užkirsti kelią pažeidimams, leisdamos iš dalies pakeisti iš anksto užpildytas formas ir pateikdamos orientacinius įspėjimus, padedančius paramos gavėjui nustatyti galimus reikalavimų nesilaikymo atvejus ir teisingai pateikti paraišką. Atnaujindamos nacionalinės administracijos duomenų bazėse esančią informaciją valstybės narės turėtų atsižvelgti į paramos gavėjų atliktus pakeitimus. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas paramos gavėjams tuo atveju, jei valstybė narė nusprendžia taikyti automatinę prašymų sistemą, tokia sistema turėtų užtikrinti tokį patį išsamumo lygį, kokio reikalaujama teikiant paramos paraišką pagal šį reglamentą;

(7)

pagal integruotą sistemą teikiamose paramos paraiškose, kiek įmanoma, turėtų būti pateikta visa informacija, reikalinga tinkamam ir patikimam intervencinių priemonių, kurioms taikoma sistema, valdymui ir teisingoms ataskaitoms dėl produkto ir rezultato rodiklių pateikti. Kad intervencinės priemonės būtų tinkamai valdomos, paramos gavėjai turėtų likti atsakingi už pateiktą paramos paraišką, kad būtų galima aiškiai prisiimti visas susijusias teises ir pareigas;

(8)

pažeidimų prevencija turėtų būti vykdoma suteikiant galimybę per tam tikrą terminą iš dalies pakeisti arba atsiimti paramos paraiškas. Kai visi paramos pagal konkrečią intervencinę priemonę gavėjai tikrinami atliekant administracines patikras ir (arba) naudojant plotų stebėjimo sistemą, atgrasomasis sankcijų poveikis nėra būtinas. Todėl iš dalies pakeisti ar atsiimti paraišką turėtų būti leidžiama bet kuriuo metu iki galutinio termino, kuris yra būtinas tinkamam intervencinių priemonių administravimui. Tačiau iš dalies pakeisti ar atsiimti paraiškos neturėtų būti leidžiama dėl reikalavimų nesilaikymo, susijusio su tinkamumo finansuoti sąlygomis, kurių negalima stebėti, nustatyto pagal kitus šaltinius nei plotų stebėjimo sistema ir administracinės patikros. Be to, neturėtų būti leidžiama iš dalies pakeisti ar atsiimti paraiškos, jei paramos gavėjas buvo informuotas apie planuojamą patikrą vietoje arba jei atlikus tokią patikrą, apie kurią nebuvo pranešta iš anksto, buvo nustatyta pažeidimų. Be to, siekiant užtikrinti informacijos, būtinos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 (3) 34 straipsnio 2 dalyje numatytoms intervencinėms priemonėms, susijusioms su galvijais, avimis ir ožkomis, patikimumą, reikėtų nustatyti tokį pakeitimų atlikimo terminą, kad būtų galima keisti paramos paraišką ir atnaujinti kompiuterinės gyvulių duomenų bazės duomenis iki valstybės narės nustatytos reikalavimo identifikuoti ir užregistruoti įvykdymo datos;

(9)

valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į geoerdvines paraiškas būtų įtraukta informacija, reikalinga, kad būtų galima pagal integruotą sistemą valdyti su plotu susijusias intervencines priemones ir, kiek būtina, su plotu susijusias intervencines priemones vyno sektoriuje ir reikalavimus, nustatytus pagal paramos sąlygas. Siekiant valstybėms narėms pateikti naudingų rekomendacijų, reikėtų parengti nebaigtinį geoerdvinės paraiškos elementų sąrašą. Dėl informacijos apie augalų apsaugos produktų naudojimą, kurią turi pateikti paramos gavėjas, kai tai susiję su intervencine priemone, taikoma pagal integruotą sistemą, kuriai prašoma paramos pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), valstybės narės gali nuspręsti naudoti šią informaciją vykdydamos pareigą registruoti šių produktų naudojimą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 (4);

(10)

siekiant tinkamai valdyti su gyvuliais susijusias intervencines priemones, reikėtų nustatyti tam tikras taisykles dėl atitinkamų paramos paraiškų turinio. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir vienodas sąlygas paramos gavėjams, taip pat reikėtų patikslinti, kad tais atvejais, kai naudojama automatinė prašymų sistema, visi paramos gavėjui priklausantys gyvuliai, už kuriuos būtų galima skirti paramą pagal konkrečią intervencinę priemonę, turi būti laikomi deklaruotais tai intervencinei priemonei taikyti;

(11)

Reglamentu (ES) 2021/2116 nustatyta, kad plotų stebėjimo sistema yra privalomas integruotos sistemos elementas. Siekiant užtikrinti, kad ši pareiga būtų tinkamai ir vienodai vykdoma, plotų stebėjimo sistemos taikymo sritis visose valstybėse narėse turėtų būti vienoda, taigi ji turėtų apimti visus paramos gavėjus ir visas pagal integruotą sistemą valdomas su plotu susijusias intervencines priemones bei visas sąlygas, kurias galima stebėti. Kad būtų remiamas tarpsektorinis BŽŪP modernizavimo tikslas, pirmenybė turėtų būti teikiama duomenų analizės pagal plotų stebėjimo sistemą automatizavimui. Dėl šių priežasčių reikėtų palaipsniui didinti tinkamumo finansuoti sąlygų, kurias galima stebėti naudojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba kitus bent lygiavertės vertės duomenis, skaičių. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 2023 ir 2024 m. visoms tinkamumo finansuoti sąlygoms, kurias galima stebėti automatiškai apdorojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis, būtų taikoma plotų stebėjimo sistema. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti, ar šios stebimos tinkamumo finansuoti sąlygos iš tikrųjų stebimos apdorojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba kitus bent lygiavertės vertės duomenis. Jei negalima laikyti, kad tinkamumo finansuoti sąlygas galima stebėti naudojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis, valstybės narės gali nuspręsti jas stebėti apdorodamos kitus bent lygiavertės vertės duomenis arba laikyti jas sąlygomis, kurių negalima stebėti. Nuo 2025 m. valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visoms tinkamumo finansuoti sąlygoms, kurias galima stebėti automatiškai apdorojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba su geografine vietove susietas nuotraukas, būtų taikoma plotų stebėjimo sistema. Tačiau, atsižvelgiant į pastangas ir investicijas, kurių reikia, kad su geografine vietove susietos nuotraukos būtų įtrauktos į plotų stebėjimo sistemą kaip bent lygiavertės vertės duomenys, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas tam tikras laikotarpis būtiniems parengiamiesiems darbams atlikti. Dėl šios priežasties valstybės narės turi užtikrinti, kad tinkamumo finansuoti sąlygos, kurias galima stebėti naudojant su geografine vietove susietas nuotraukas, būtų įtraukiamos palaipsniui per visą programavimo laikotarpį. Šių pastangų dėka nuo 2025 m. turėtų būti užtikrinta pastovi pažanga. Valstybės narės turėtų nuspręsti, kurios tinkamumo finansuoti sąlygos, kurias galima stebėti naudojant su geografine vietove susietas nuotraukas, kiekvienais metais turėtų būti įtrauktos į plotų stebėjimo sistemą. Be to, siekiant valstybėms narėms sudaryti dar palankesnes sąlygas integruoti šią naują technologiją į plotų stebėjimo sistemą, valstybės narės iki 2027 m. sausio 1 d. turėtų bent į plotų stebėjimo sistemą įtraukti tam tikrą intervencinių priemonių, kurioms taikomas tinkamumo finansuoti sąlygas galima stebėti naudojant tik su geografine vietove susietas nuotraukas, procentinę dalį. Valstybės narės turėtų turėti galimybę lanksčiai nuspręsti, kurios intervencinės priemonės, kurioms taikoma bent viena tinkamumo finansuoti sąlyga, kuri pagal plotų stebėjimo sistemą bus stebima naudojant su geografine vietove susietas nuotraukas, bus įtrauktos į tą procentinę dalį. Tačiau valstybės narės, priimdamos sprendimą, turėtų užtikrinti, kad visoms su plotu susijusioms intervencinėms priemonėms būtų taikoma plotų stebėjimo sistema, kaip reikalaujama Reglamento (ES) 2021/2116 70 straipsnyje;

(12)

be to, reikėtų nustatyti ir bendrus reikalavimus, kuriais būtų užtikrinta, kad plotuose, už kuriuos prašoma paramos pagal intervencinę priemonę, nebūtų paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančios žemės, paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančio žemės naudojimo atvejų ir žemės ūkio paskirties žemės kategorijos pakeitimų, galinčių turėti įtakos konkrečios intervencinės priemonės tinkamumo finansuoti sąlygų analizei, atliekamai naudojant plotų stebėjimo sistemą. Visus prašymų teikimo metus šie reikalavimai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į intervencinių priemonių, įtrauktų į konkrečią paramos paraišką, tinkamumo finansuoti sąlygas, kad vėliau, pasitelkus plotų stebėjimo sistemą, būtų galima atlikti prasmingą analizę. Žemės naudojimas turėtų būti vertinamas apibrėžtame plote, kad būtų galima padaryti išvadą, ar, remiantis konkrečia paramos paraiška ir intervencine priemone, įvyko pokyčių erdvės ar laiko atžvilgiu, kurių tikėtasi. Plėtodamos plotų stebėjimo sistemą, valstybės narės turėtų visapusiškai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis – naudoti turimą informaciją žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemai atnaujinti ir ryšiams su paramos gavėjais palaikyti, kad jie galėtų iš dalies pakeisti paramos paraiškas. Kai valstybei narei reikia informuoti paramos gavėją apie reikalavimų nesilaikymo atvejus, nustatytus remiantis plotų stebėjimo sistemos rezultatais, kai nustatoma paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančių plotų arba paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančio žemės naudojimo atvejų, informacija apie reikalavimų nesilaikymo atvejį turėtų būti perduodama iš karto, kai tik jis nustatomas, kad paramos gavėjui būtų suteikta galimybė kuo greičiau iš dalies pakeisti paramos paraišką, o plotų stebėjimo sistemos analizė vėl būtų atlikta prasmingai ir laiku. Taip pat reikėtų patikslinti, kaip laipsniško sistemos įgyvendinimo galimybė taikoma praktiškai, nurodant intervencines priemones, kurios bus vykdomos 2023 m.;

(13)

tam, kad plotų stebėjimo sistema galėtų apimti visas visų pagal integruotą sistemą valdomų su plotu susijusių intervencinių priemonių tinkamumo finansuoti sąlygas, kurias galima stebėti naudojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba kitus bent lygiavertės vertės duomenis, būtina išplėsti duomenų rūšis ir nustatyti standartus, užtikrinančius jų lygiavertiškumą palydovų duomenims. Siekiant išvengti valstybių narių dedamų modernizavimo pastangų spragų, su geografine vietove susietos nuotraukos plotų stebėjimo sistemos tikslais turėtų būti laikomos bent lygiavertės vertės duomenimis;

(14)

reikia nustatyti konkrečias objektyvios ir veiksmingos tvarkos, pagal kurią plotų stebėjimo sistemos tikslais būtų įsigyjami palydovų duomenys, taisykles;

(15)

siekiant tinkamai valdyti su medvilne susijusias intervencines priemones, reikėtų nustatyti tam tikras taisykles dėl valstybių narių atliekamų patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrų turinio;

(16)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014 turėtų būti panaikintas. Tačiau tas reglamentas turėtų būti toliau taikomas iki 2023 m. sausio 1 d. pateiktoms tiesioginių išmokų paraiškoms ir mokėjimo prašymams, susijusiems su paramos priemonėmis, įgyvendinamomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (5);

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto, Bendros žemės ūkio politikos komiteto ir Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl 65 straipsnyje nurodytos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (toliau – integruota sistema), susijusios su:

a)

Komisijai perduodamų ar pateikiamų toliau nurodytų dokumentų forma ir turiniu bei tvarka:

i)

žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinių paraiškų sistemos ir plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimo ataskaitų;

ii)

taisomųjų veiksmų, nurodytų Reglamento (ES) 2021/2116 68, 69 ir 70 straipsniuose;

b)

paramos paraiškų sistemos pagal Reglamento (ES) 2021/2116 69 straipsnį ir to reglamento 70 straipsnyje nurodytos plotų stebėjimo sistemos pagrindinėmis savybėmis ir taisyklėmis, įskaitant laipsniško intervencinių priemonių skaičiaus didinimo pagal plotų stebėjimo sistemą parametrus;

c)

procedūra, pagal kurią vykdomas Reglamento (ES) 2021/2116 24 straipsnyje nurodytas palydovų duomenų įsigijimas siekiant nustatytų tikslų;

d)

palydovų duomenų įsigijimo, tobulinimo ir naudojimo sistema bei taikytinais terminais ir

e)

patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrų, susijusių su Reglamento (ES) 2021/2115 III antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 poskirsnyje nurodyta specialiąja išmoka už medvilnę, sistema.

2 straipsnis

Kokybės vertinimo ataskaitos

1.   Valstybės narės Reglamento (ES) 2021/2116 68 straipsnio 3 dalyje, 69 straipsnio 6 dalyje ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytą kokybės vertinimą Komisijai teikia kaip ataskaitas, teikiamas naudojantis elektroninėmis informacinėmis sistemomis, sudarančiomis galimybę keistis informacija, dokumentais ir patvirtinamaisiais duomenimis.

2.   1 dalyje nurodytose ataskaitose pateikiama informacija apie pagrindinį darbą, nuveiktą atliekant kokybės vertinimą, visų pirma apie apsilankymų vietoje ir (arba) vaizdų, iš kurių gaunama patikima ir įtikinama informacija apie faktinę padėtį vietoje, analizės rezultatus ir kiekybiškai įvertinami atliekant atitinkamą kokybės vertinimą nustatyti trūkumai. 1 dalyje nurodytų kokybės vertinimų rezultatai sujungiami siekiant kiekybiškai įvertinti metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyto hektarų skaičiaus arba plotų dalies paklaidą.

3.   Jei atliekant 1 dalyje nurodytą kokybės vertinimą nustatoma trūkumų, valstybė narė kokybės vertinimo ataskaitoje aiškiai nurodo taisomuosius veiksmus tiems trūkumams pašalinti. Jei Komisija mano, kad ankstesniais metais pasiūlytų taisomųjų veiksmų įgyvendinimo pažanga yra nepakankama, ji gali paprašyti valstybės narės pateikti veiksmų planą pagal Reglamento (ES) 2021/2116 42 straipsnį.

4.   Dėl pasikartojančių trūkumų, nustatytų atliekant 1 dalyje nurodytą kokybės vertinimą, Komisija paprašo parengti veiksmų planą pagal Reglamento (ES) 2021/2116 42 straipsnio 1 dalį, jei antrus metus iš eilės nustatomi tie patys trūkumai, kurie nesumažėjo, ir jei jie pagal to reglamento 2 straipsnio d punktą yra laikomi dideliais.

5.   2024 ir 2026 m. plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimo ataskaitoje išvardijamos visos visų intervencinių priemonių, kurioms taikoma plotų stebėjimo sistema, tinkamumo finansuoti sąlygos ir pateikiama informacija apie atliekant analizę naudotus duomenų šaltinius.

3 straipsnis

Bendrosios paramos paraiškų sistemos taisyklės

1.   Valstybės narės sukuria elektroninę paramos paraiškų, kurias paramos gavėjai teikia kasmet ir kuriose pateikiama visa būtina informacija, leidžianti valstybėms narėms patikrinti tinkamumo gauti paramą sąlygas bent jau Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų intervencinių priemonių atveju, taip pat prireikus sąlygas ir reikalavimus, susijusius su paramos sąlygomis ir teisėmis į išmokas, sistemą. Sistema turi leisti aiškiai ir nedviprasmiškai identifikuoti paramos gavėjus, ypač kai naudojama to reglamento 65 straipsnio 4 dalies f punkte nurodyta automatinė prašymų sistema. Sistema apima geoerdvinių paraiškų sistemą ir, kai taikytina, su gyvūnais susijusių paraiškų sistemą, nurodytą to reglamento 66 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.   Paramos paraiškos pateikiamos per valstybės narės nustatytą terminą ir yra susijusios su paraiškos pateikimo kalendoriniais metais.

3.   Valstybės narės gali numatyti, kad viena paramos paraiška gali apimti kelias Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas intervencines priemones, teises į išmokas ir paramos sąlygas.

4.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad paramos gavėjų grupė gali kartu pateikti paramos paraišką, jei užtikrinamos vienodos sąlygos visiems paramos gavėjams.

5.   Kai vienas paramos gavėjas perleidžia valdą kitam, valdos perleidimo metais valstybės narės svarsto tik vieną paramos tai valdai paraišką.

6.   Su gyvuliais susijusių intervencinių priemonių pagal Reglamento (ES) 2021/2115 31, 34 ir 70 straipsnius atveju, kai vienas paramos gavėjas perleidžia gyvulį kitam, valstybės narės gali svarstyti daugiau nei vieną paramos už tą gyvulį paraišką jo perleidimo metais, jeigu jos gali užtikrinti atitinkamų paramos gavėjų nediskriminavimą, patikrų veiksmingumą, sąžiningą galimų nuobaudų taikymą ir integruotos sistemos metinio periodiškumo principo laikymąsi.

7.   Siekiant tinkamai administruoti intervencines priemones valstybėje narėje ir tais atvejais, kai už to paties paramos gavėjo paramos paraiškos administravimą yra atsakinga daugiau nei viena mokėjimo agentūra, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad būtina informacija būtų prieinama visoms susijusioms mokėjimo agentūroms.

4 straipsnis

Su paramos paraiškų sistema susijusių procedūrų supaprastinimas

1.   Valstybės narės sukuria priemones paramos gavėjui ir institucijoms bendrauti elektroniniu būdu ir užtikrina, kad perduodami duomenys būtų patikimi atsižvelgiant į tikslą tinkamai valdyti intervencines priemones pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą. Jei patvirtinamųjų dokumentų negalima perduoti elektroniniu būdu, valstybės narės nustato tokius pačius terminus, per kuriuos jie turi būti perduoti neelektroninėmis priemonėmis.

2.   Valstybės narės gali numatyti supaprastintas procedūras, jei valdžios institucijos jau turi duomenis, ypač tuo atveju, jei padėtis nuo paskutinio paramos paraiškos pateikimo nepasikeitė. Valstybės narės gali nuspręsti nagrinėdamos paramos paraiškas naudoti duomenis, gautus iš nacionalinių institucijų turimų duomenų šaltinių. Valstybės narės užtikrina, kad tie duomenų šaltiniai būtų pakankamai patikimi, kad būtų galima tinkamai tvarkyti duomenis ir taip užtikrinti jų patikimumą, vientisumą ir saugumą.

3.   Tam tikrais atvejais valstybės narės gali prašyti, kad informacija, kurią reikia pateikti patvirtinamuosiuose dokumentuose kartu su paramos paraiška, būtų pateikta tiesiogiai iš informacijos šaltinio.

5 straipsnis

Reikalavimai, susiję su paramos paraiškų sistema

1.   Valstybės narės paramos gavėjams elektroninėmis priemonėmis pateikia iš anksto užpildytas formas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2116 69 straipsnio 3 dalyje.

2.   Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų su plotu susijusių intervencinių priemonių atveju iš anksto užpildytose formose pateikiama naujausia atitinkama grafinė medžiaga, pateikta per geografine informacine sistema grindžiamą sąsają, siekiant palengvinti geoerdvinį plotų deklaravimą šių intervencinių priemonių ir paramos sąlygų taikymo tikslais.

3.   1 dalyje nurodytose iš anksto užpildytose formose nurodoma:

a)

unikalūs visų žemės ūkio paskirties sklypų ir žemės vienetų, kuriuose yra ne žemės ūkio paskirties plotų, kuriuos valstybė narė, kurioje yra ta valda, laiko atitinkančiais paramos skyrimo reikalavimus, identifikavimo duomenys;

b)

šių sklypų deklaruotų plotų paviršiaus plotas ir vieta, taip pat atitinkamas paramos skyrimo reikalavimus atitinkantis plotas, už kurį praėjusiais metais skirta išmoka siekiant taikyti su plotu susijusias intervencines priemones;

c)

su paramos sąlygomis susijusi informacija.

4.   Paramos gavėjams taip pat gali būti teikiama informacija, gauta iš plotų stebėjimo sistemos, jei tai susiję su paramos paraiška.

5.   Intervencinių priemonių, susijusių su galvijais arba avimis ir ožkomis, atveju valstybė narė remiasi atnaujinta kompiuterine duomenų baze, apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 (6) 2 straipsnio 25 punkte, kad pateiktų iš anksto užpildytas formas su naujausia informacija iš tos duomenų bazės, kuri turi būti atnaujinta laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/520 (7) nustatytų terminų.

6.   Valstybės narės suteikia paramos gavėjams galimybę ištaisyti iš anksto užpildytas formas per terminą, kurį turi nustatyti valstybė narė, laikydamasi 3 straipsnyje nustatytų paramos paraiškų pateikimo termino ir 7 straipsnyje nustatytų paramos paraiškų keitimo ar atsiėmimo sąlygų.

7.   Atnaujinant žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą, taikant plotų stebėjimo sistemą ir atnaujinant 5 dalyje nurodytą kompiuterinę duomenų bazę, prireikus atsižvelgiama į paramos gavėjų pateiktus iš anksto užpildytų formų pakeitimus.

8.   Kad paramos gavėjams būtų lengviau teikti paraiškas, per visą paraiškų teikimo procesą paramos paraiškų sistema turi siųsti orientacinius įspėjimus.

9.   Valstybės narės, taikančios Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 4 dalies f punkte nurodytą automatinę prašymų sistemą, užtikrina tokį patį išsamumo lygį, koks nustatytas šiame reglamente.

6 straipsnis

Paramos paraiškų turinys

1.   Paramos paraiška – paraiška skirti paramą pagal bet kurią iš intervencinių priemonių, kurioms taikoma integruota sistema, arba atitinkamais atvejais paraiška skirti paramą arba mokėjimo prašymas.

2.   Paramos paraiškoje nurodoma bent ši informacija:

a)

paramos gavėjo tapatybė;

b)

išsami informacija apie intervencinę (-es) priemonę (-es), dėl kurios (-ių) pateikta paraiška;

c)

jei reikia, visi patvirtinamieji dokumentai, reikalingi tinkamumo finansuoti sąlygoms ir kitiems susijusiems atitinkamos intervencinės priemonės taikymo reikalavimams nustatyti;

d)

su paramos sąlygomis susijusi informacija.

Paramos gavėjas lieka atsakingas už paramos paraišką ir perduotos informacijos teisingumą. Tai taikoma ir tuo atveju, kai valstybė narė naudoja automatinę prašymų sistemą.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad paramos paraiškoje būtų pateikta visa informacija, iš kurios būtų galima gauti duomenis, kurie yra svarbūs norint teisingai pateikti Reglamento (ES) 2021/2116 66 straipsnio 2 dalyje nurodytus produkto ir rezultato rodiklius, susijusius su paramos paraiškoje nurodytomis intervencinėmis priemonėmis.

7 straipsnis

Paramos paraiškų keitimas arba atsiėmimas

1.   Paramos paraiškas paramos gavėjas gali iš dalies pakeisti arba visiškai ar iš dalies atsiimti toliau nurodytomis sąlygomis:

a)

intervencinių priemonių, kurioms taikoma plotų stebėjimo sistema, atveju – bet kuriuo metu iki valstybės narės nustatyto termino, kuris turi būti ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki dienos, kurią pagal Reglamento (ES) 2021/2116 44 straipsnį turi būti sumokėta pirmoji dalis arba išankstinė išmoka. Tačiau iš dalies pakeisti ar atsiimti paraiškos neleidžiama dėl reikalavimų nesilaikymo, susijusio su tinkamumo finansuoti sąlygomis, kurių negalima stebėti, nustatyto kitais būdais nei per plotų stebėjimo sistemą ar administracines patikras, arba kai paramos gavėjas buvo informuotas apie valstybės narės ketinimą atlikti patikrą vietoje;

b)

Reglamento (ES) 2021/2115 34 straipsnyje numatytų intervencinių priemonių, susijusių su galvijais arba avimis ir ožkomis, atveju – bet kuriuo metu iki valstybės narės nustatyto termino, kuris turi būti ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki dienos, kurią pagal Reglamento (ES) 2021/2116 44 straipsnį turi būti sumokėta pirmoji dalis arba išankstinė išmoka. Tačiau kalbant apie tinkamumo finansuoti sąlygą, pagal kurią reikia identifikuoti ir registruoti gyvulius, iš dalies pakeisti ar atsiimti paraišką leidžiama tik iki valstybės narės pagal Reglamento (ES) 2021/2115 34 straipsnio 2 dalies antrą sakinį nustatytos datos ir tik tuo atveju, jei šio punkto pirmame sakinyje nurodytas terminas nėra pasibaigęs. Be to, iš dalies pakeisti ar atsiimti paraiškos neleidžiama, kai paramos gavėjas buvo informuotas apie valstybės narės ketinimą atlikti patikrą vietoje arba kai paramos gavėjas apie reikalavimų nesilaikymą sužinojo atlikus patikrą vietoje, apie kurią nebuvo pranešta iš anksto. Nepaisant to, leidžiama iš dalies pakeisti ar atsiimti tą paraiškos dalį, kuri nesusijusi su reikalavimų nesilaikymu, nustatytu atliekant patikrą vietoje;

c)

kitų intervencinių priemonių atveju – bet kuriuo metu iki valstybės narės nustatyto termino, kuris turi būti ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki dienos, kurią pagal Reglamento (ES) 2021/2116 44 straipsnį turi būti sumokėta pirmoji dalis arba išankstinė išmoka. Tačiau iš dalies pakeisti ar atsiimti paraiškos neleidžiama, kai paramos gavėjas buvo informuotas apie valstybės narės ketinimą atlikti patikrą vietoje arba kai paramos gavėjas apie reikalavimų nesilaikymą sužinojo atlikus patikrą vietoje, apie kurią nebuvo pranešta iš anksto. Nepaisant to, leidžiama iš dalies pakeisti ar atsiimti tą paraiškos dalį, kuri nesusijusi su reikalavimų nesilaikymu, nustatytu atliekant patikrą vietoje.

2.   Jeigu atliekant administracines patikras arba taikant plotų stebėjimo sistemą nustatoma, kad nesilaikoma tinkamumo finansuoti sąlygų, valstybės narės informuoja apie tai paramos gavėjus ir suteikia jiems galimybę pagal 1 dalies a, b ir c punktus iš dalies pakeisti ar atsiimti paramos paraiškos dalį, susijusią su reikalavimų nesilaikymu. Tačiau Reglamento (ES) 2021/2115 34 straipsnyje numatytų intervencinių priemonių, susijusių su galvijais arba avimis ir ožkomis, atveju, jei nesilaikoma tinkamumo finansuoti sąlygos, pagal kurią reikia identifikuoti ir registruoti gyvulius, iš dalies pakeisti ar atsiimti paraišką leidžiama tik iki valstybės narės nustatytos datos, iki kurios šie reikalavimai turi būti įvykdyti, kaip nurodyta to straipsnio 2 dalyje. Siekdamos paramos gavėjui palengvinti procesą, valstybės narės gali atlikti būtinus paramos paraiškos dalies, susijusios su reikalavimų nesilaikymu, pataisymus. Tačiau tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad paramos gavėjas žinotų apie valstybės narės padarytus pakeitimus ir turėtų galimybę reaguoti, jei su jais nesutiktų.

3.   Reglamento (ES) 2021/2115 34 straipsnyje numatytų intervencinių priemonių, susijusių su galvijais arba avimis ir ožkomis, atveju valstybės narės gali nustatyti, kad šio reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyti į kompiuterinę duomenų bazę perduodami pranešimai apie iš ūkio išvežtą gyvulį gali pakeisti raštišką paraiškos dėl gyvulio atsiėmimą.

4.   Jei valstybės narės taiko Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 4 dalies f punkte nurodytą automatinę prašymų sistemą, su gyvuliais susijusių intervencinių priemonių atveju paramos gavėjai savo prašymą gali atsiimti tik dėl visų su ta intervencine priemone susijusių gyvulių, kurie yra registruoti kompiuterinėje duomenų bazėje.

5.   Paraiškos iš dalies keičiamos arba atsiimamos naudojantis valstybės narės nustatytais oficialiais ryšių kanalais.

6.   Valstybės narės informuoja paramos gavėjus apie vėliausią datą, iki kurios galima iš dalies pakeisti arba atsiimti paramos paraišką. Valstybės narės užtikrina vienodas sąlygas paramos gavėjams, kuriems taikoma Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 4 dalies f punkte nurodyta automatinė prašymų sistema.

8 straipsnis

Geoerdvinė paraiška

1.   Geoerdvinė paraiška naudojama visoms su plotu susijusioms intervencinėms priemonėms, taikomoms pagal integruotą sistemą, ir atitinkamai informacijai, susijusiai su paramos sąlygomis, taip pat paramos gavėjais, kuriems taikomos paramos sąlygos, bet kurie neprašo skirti paramos pagal su plotu susijusias intervencines priemones, gauti.

2.   Geoerdvinė paraiška gali būti naudojama ir su plotu susijusioms intervencinėms priemonėms vyno sektoriuje, nurodytoms Reglamento (ES) 2021/2115 III antraštinės dalies III skyriaus 4 skirsnyje.

3.   Nedarant poveikio 6 straipsnio taikymui, geoerdvinėje paraiškoje turi būti pateikta bent ši informacija:

a)

vienareikšmiški žemės ūkio paskirties sklypų ir žemės vienetų, kuriuose yra ne žemės ūkio paskirties plotų, kuriuos valstybė narė, kurioje yra ta valda, laiko atitinkančiais paramos skyrimo reikalavimus, identifikavimo duomenys;

b)

aiškus paramai gauti pagal kiekvieną intervencinę priemonę deklaruoto ploto apibrėžimas žemės ūkio paskirties sklypuose ir žemės vienetuose, kuriuose yra ne žemės ūkio paskirties plotų, kuriuos valstybė narė laiko atitinkančiais paramos skyrimo reikalavimus, ypač jei plotas, už kurį prašoma paramos, yra mažesnis nei visas žemės ūkio paskirties sklypo plotas;

c)

kraštovaizdžio elementų, kuriems taikomos paramos sąlygos ar intervencinės priemonės, tipas, vieta ir atitinkamais atvejais dydis;

d)

atitinkamais atvejais žemės ūkio paskirties sklypuose auginami pasėliai;

e)

atitinkamais atvejais nurodoma, ar sklype vykdomas ekologinis ūkininkavimas, visų pirma, ar vykdomas perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo praktikos ir metodų arba jų išlaikymas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/848 (8), susijęs su parama, skiriama Reglamento (ES) 2021/2115 31 ir 70 straipsniuose nurodytoms intervencinėms priemonėms, arba paramos sąlygomis;

f)

atitinkamais atvejais informacija apie augalų apsaugos produktų naudojimą sklypuose, kuriuose taikomos intervencinės priemonės, kuriomis siekiama tausaus pesticidų naudojimo ir naudojamo jų kiekio mažinimo, pagal Reglamento (ES) 2021/2115 31 ir 70 straipsnius. Valstybės narės, taikydamos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą registruoti augalų apsaugos produktus, gali nuspręsti naudoti šią informaciją;

g)

teisių į išmokas nustatymas pagal Reglamento (ES) 2021/2116 73 straipsnyje numatytą jų identifikavimo ir registravimo sistemą bazinės pajamų paramos tvarumui didinti tikslais;

h)

plotų, už kuriuos prašoma specialiosios išmokos už medvilnę, atveju – naudojamų vilnamedžių sėklų veislė ir, kai taikoma, patvirtintos tarpšakinės organizacijos, kurios narys yra paramos gavėjas, pavadinimas;

i)

plotų, kurie naudojami kanapėms auginti, atveju – naudojamų sėklų veislė, sėklų kiekis, išreikštas kilogramais vienam hektarui, ir oficialios etiketės, naudojamos ant sėklų pakuočių pagal Tarybos direktyvą 2002/57/EB (9), ypač jos 12 straipsnį, arba bet kuris kitas dokumentas, kurį valstybė narė pripažįsta lygiaverčiu. Jei etiketės turi būti pateiktos ir kitoms nacionalinėms institucijoms, valstybės narės gali numatyti, kad jos turi būti grąžintos paramos gavėjams. Ant grąžinamų etikečių pažymima, kad jos buvo naudojamos teikiant paraišką.

9 straipsnis

Paraiškos dėl su gyvuliais susijusių intervencinių priemonių

1.   Nedarant poveikio 6 straipsnio taikymui, paraiškoje dėl su gyvuliais susijusių intervencinių priemonių turi būti pateikta bent ši informacija:

a)

kiekvienos rūšies gyvulių arba atitinkamais atvejais sutartinių ūkinių gyvūnų, dėl kurių teikiamos paraiškos dėl su gyvuliais susijusių intervencinių priemonių, skaičius;

b)

atitinkamais atvejais informacija apie vietą, kurioje kalendoriniais metais, dėl kurių teikiama paramos paraiška, bus laikomi gyvuliai;

c)

jei parama skiriama už galvijus arba avis ir ožkas, atnaujinta informacija apie su gyvuliais susijusią intervencinę priemonę, susijusi su gyvūnų identifikavimo ir registravimo sistema pagal Reglamento (ES) 2021/2115 34 straipsnio 2 dalį.

2.   Valstybės narės, taikančios automatinę prašymų sistemą, nurodytą Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 4 dalies f punkte, užtikrina tokį patį išsamumo lygį, koks nustatytas šio straipsnio 1 dalyje, remdamosi informacija, esančia oficialioje kompiuterinėje duomenų bazėje, kuri turi būti atnaujinta apie visus gyvūnus pagal Reglamento (ES) 2021/2115 34 straipsnio 2 dalį. Pagal automatinę prašymų sistemą visi paramos gavėjo gyvuliai, susiję su intervencine priemone, laikomi įtrauktais į prašymą.

10 straipsnis

Plotų stebėjimo sistema

1.   Plotų stebėjimo sistema taikoma visoms kiekvienoje valstybėje narėje pateiktoms paramos paraiškoms dėl su plotu susijusių intervencinių priemonių, taikomų pagal integruotą sistemą, ir naudojama žemės ūkio veiklai ir praktikai hektaruose, kuriuose taikomos šios su plotu susijusios intervencinės priemonės, stebėti, sekti bei vertinti ir bent jau metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms rengti.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad visoms su plotu susijusioms intervencinių priemonių tinkamumo finansuoti sąlygoms, kurias galima stebėti naudojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba kitus bent lygiavertės vertės duomenis, būtų taikoma plotų stebėjimo sistema, ir šią informaciją perduoda atitinkamiems paramos gavėjams.

3.   Taikant plotų stebėjimo sistemą laikoma, kad tinkamumo finansuoti sąlyga yra stebima, jei ją galima stebėti naudojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis. Siekdamos atsižvelgti į tinkamumo finansuoti sąlygas, kurias galima stebėti, valstybės narės gali nuspręsti naudoti programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba bet kokius kitus bent lygiavertės vertės duomenis, kaip numatyta 11 straipsnyje. Tačiau nuo 2025 m. sausio 1 d. bus laikoma, kad tinkamumo finansuoti sąlyga yra stebima, jei ją galima stebėti naudojant programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba 11 straipsnyje nurodytas su geografine vietove susietas nuotraukas. Siekdamos atsižvelgti į tinkamumo finansuoti sąlygas, kurias galima stebėti nuo 2025 m. sausio 1 d., valstybės narės gali nuspręsti naudoti programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis arba bet kokius kitus bent lygiavertės vertės duomenis.

4.   Kalbant apie tinkamumo finansuoti sąlygas, kurias galima stebėti naudojant su geografine vietove susietas nuotraukas, valstybės narės gali nuspręsti jas palaipsniui įtraukti į plotų stebėjimo sistemą. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2027 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 70 % intervencinių priemonių, kurių tinkamumo finansuoti sąlygos gali būti stebimos naudojant tik su geografine vietove susietas nuotraukas, būtų taikoma plotų stebėjimo sistema. Valstybės narės nusprendžia, kurias tinkamumo finansuoti sąlygas, kurias galima stebėti naudojant su geografine vietove susietas nuotraukas, kiekvienais metais galima įtraukti į plotų stebėjimo sistemą.

5.   Analizuodamos stebimas tinkamumo finansuoti sąlygas pagal plotų stebėjimo sistemą, valstybės narės gali nuspręsti derinti programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenis ir (arba) kitų rūšių duomenis, kurių vertė yra bent lygiavertė pagal 11 straipsnyje nurodytus kriterijus, kad būtų aprėpta visa atitinkamų paramos paraiškų tiriamoji visuma. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti atlikti pakopinę palydovų „Sentinel“ duomenų ir (arba) kitų rūšių duomenų, kurių vertė yra bent lygiavertė, analizę, kad sumažintų nepakankamai stebimų sąlygų skaičių. Tinkamumo finansuoti sąlygų, kurios gali būti stebimos naudojant tik su geografine vietove susietas nuotraukas, atveju, jei paramos gavėjas nepateikia duomenų, valstybė narė mano, kad ši tinkamumo finansuoti sąlyga yra neįvykdyta.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad hektarai, kurie neatitinka atitinkamų tinkamumo finansuoti sąlygų paskutinę dieną, kurią pagal 7 straipsnį leidžiama iš dalies pakeisti paramos paraiškas, nebūtų įtraukiami į metines veiklos rezultatų ataskaitas.

7.   Kad būtų galima patikimai stebėti, sekti ir vertinti žemės ūkio veiklą ir praktiką, plotų stebėjimo sistema žemės ūkio paskirties sklypo arba žemės vienetų, kuriuose yra ne žemės ūkio paskirties plotų, kuriuos valstybė narė laiko atitinkančiais paramos skyrimo reikalavimus, lygmeniu užtikrina, kad būtų galima aptikti:

a)

plotą, kuris neatitinka paramos skyrimo reikalavimų, ypač dėl nuolatinių statinių;

b)

paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančio žemės naudojimo atvejus;

c)

žemės ūkio paskirties žemės kategorijos pasikeitimą nepriklausomai nuo to, ar tai ariamoji žemė, daugiamečiai pasėliai ar daugiametis žolynas.

Atitinkamais atvejais valstybės narės šioje dalyje nurodytą informaciją naudoja žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemai atnaujinti.

8.   Valstybės narės perduoda paramos gavėjams informaciją apie hektarus, kuriuose nesilaikoma atitinkamų tinkamumo finansuoti sąlygų, ir apie nustatytą paramos skyrimo reikalavimų neatitinkantį plotą, paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančio žemės naudojimo atvejus arba žemės ūkio paskirties žemės kategorijos pasikeitimą, kad paramos gavėjai galėtų iš dalies pakeisti paramos paraiškas, kaip nurodyta 7 straipsnyje, arba pateikti papildomų įrodymų. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti paramos gavėjams pranešti apie bet kokius kitus preliminarius rezultatus, įskaitant nepakankamai stebimas sąlygas, ir leisti paramos gavėjams prireikus iš dalies pakeisti savo paraiškas pagal 7 straipsnio 1 dalį.

9.   Nukrypstant nuo 1 dalies ir siekiant sudaryti sąlygas laipsniškai didinti intervencinių priemonių, kurioms taikoma plotų stebėjimo sistema, skaičių, 2023 m. sistema teikia informaciją bent apie šiuos dalykus:

a)

visas atitinkamas tinkamumo finansuoti sąlygas, taikomas Reglamento (ES) 2021/2115 21 straipsnyje nurodytai bazinei pajamų paramai tvarumui didinti;

b)

visas atitinkamas tinkamumo finansuoti sąlygas, taikomas intervencinėms priemonėms dėl Reglamento (ES) 2021/2115 71 straipsnyje nurodytų gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

11 straipsnis

Plotų stebėjimo sistemoje naudojami bent lygiavertės vertės duomenys

Plotų stebėjimo sistemos tikslais valstybės narės gali nuspręsti naudoti kitus bent lygiavertės vertės duomenis, jei jie yra skaitmeniniai, duomenis galima apdoroti automatiškai, jie sistemingai teikiami atitinkamiems paramos gavėjams arba apie valstybės narės plotų kategorijas, jie nėra diskriminaciniai ir yra tinkami norint nustatyti, kaip laikomasi tam tikros tinkamumo finansuoti sąlygos arba įsipareigojimo dėl ploto, kuriam taikoma atitinkama sąlyga. Šiomis aplinkybėmis su geografine vietove susietos nuotraukos laikomos kitais bent lygiavertės vertės duomenimis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 4 dalies b punkte.

12 straipsnis

Palydovų duomenų įsigijimas

1.   Taikant Reglamento (ES) 2021/2116 24 straipsnį, kiekviena valstybė narė iki kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais reikia atlikti plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą, lapkričio 1 d. informuoja Komisiją apie savo parengtą palydovų duomenų įsigijimo specifikaciją, susijusią su:

a)

sklypų, kurioje taikoma intervencinė priemonė, tiriamąja visuma, iš kurios bus atrinkta kokybės vertinimo imtis;

b)

palydovų duomenų, susijusių su atrinktuose sklypuose taikomų intervencinių priemonių tinkamumo finansuoti sąlygomis, gavimo tvarkaraščiu.

2.   Taikydamos 1 dalies a punktą, valstybės narės sudaro sklypų tiriamąją visumą, reikalingą kokybės vertinimo imčiai, remdamosi metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais reikia atlikti kokybės vertinimą, paramos paraiškomis. Sklypų, apie kuriuos prašoma pateikti palydovų duomenis, tiriamoji visuma gali būti atnaujinta tais kalendoriniais metais, kuriais atliekamas sklypų, kurie, pateikus atitinkamų kalendorinių metų paramos paraiškas, yra nebeaktualūs konkrečiai intervencinei priemonei, arba sklypų, kuriuose taikomos intervencinės priemonės, dėl kurių ankstesniais metais nebuvo prašoma paramos, kokybės vertinimas.

3.   Komisija, gavusi 1 dalyje nurodytą informaciją, iki sausio 15 d. baigia rengti susitarimą su atitinkama valstybe nare dėl 1 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos.

4.   Reglamento (ES) 2021/2116 24 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos arba joms atstovaujančios įstaigos privalo laikytis sutartyse su tiekėjais išdėstytų nuostatų dėl autorių teisių.

5.   Jei bendras valstybių narių gautų prašymų kiekis viršija Reglamento (ES) 2021/2116 24 straipsniui taikyti skirtą biudžetą, Komisija priima sprendimą dėl teiktinų palydovų duomenų apribojimo, kad turimos lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau. Be to, jei valstybės narės per kalendorinius metus prideda sklypų prie tiriamosios visumos, reikalingos plotų stebėjimo sistemos kokybei įvertinti, Komisijai gali nepavykti gauti visų reikiamų vaizdų.

13 straipsnis

Patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikros, susijusios su specialiąja išmoka už medvilnę

Valstybės narės pagal šį straipsnį atlieka patvirtintų tarpšakinių organizacijų administracines patikras, susijusias su specialiąja išmoka už medvilnę.

Kai tinkama, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos Reglamento (ES) 2021/2115 40 straipsnio 2 dalyje numatyto paramos padidinimo sąlygos, valstybės narės geoerdvinėje paraiškoje pateiktą paramos gavėjo pareiškimą, kad jis yra patvirtintos tarpšakinės organizacijos narys, sutikrina su atitinkamos organizacijos perduota informacija.

Ne rečiau kaip kartą per penkerius metus valstybės narės patikrina, ar laikomasi tarpšakinių organizacijų patvirtinimo kriterijų, ir jų narių sąrašą.

14 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014 panaikinamas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Tačiau jis ir toliau taikomas:

a)

iki 2023 m. sausio 1 d. pateiktoms tiesioginių išmokų paraiškoms;

b)

mokėjimo prašymams, susijusiems su paramos priemonėmis, įgyvendinamomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013;

c)

kontrolės sistemai bei administracinėms nuobaudoms, susijusioms su kompleksinės paramos taisyklėmis.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. jis taikomas paramos paraiškoms, susijusioms su intervencinėmis priemonėmis, įgyvendintomis pagal Reglamentą (ES) 2021/2115.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gegužės 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 435, 2021 12 6, p. 187.

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).

(3)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 1).

(4)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2019 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 314, 2019 12 5, p. 115).

(7)  2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/520, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 nuostatų dėl tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų atsekamumo taikymo taisyklės (OL L 104, 2021 3 25, p. 39).

(8)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(9)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 74).


Top