EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1172

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1172 2022 m. gegužės 4 d. kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 nuostatos dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo

C/2022/2789

OL L 183, 2022 7 8, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1172/oj

2022 7 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/12


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/1172

2022 m. gegužės 4 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 nuostatos dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (1), ypač į jo 74 straipsnį, 85 straipsnio 7 dalį ir 105 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2021/2116 nustatytos pagrindinės taisyklės, susijusios, inter alia, su integruota administravimo ir kontrolės sistema (toliau – integruota sistema) ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymu ir apskaičiavimu. Siekiant užtikrinti sklandų naujosios teisinės sistemos veikimą, turi būti priimtos tam tikros taisyklės, kuriomis papildomos tame reglamente išdėstytos tam tikrų sričių nuostatos;

(2)

taisyklėmis dėl integruotos sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo turėtų būti užtikrinta veiksminga taisyklių, kurias valstybės narės ir paramos gavėjai turi taikyti pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), kontrolės sistema, todėl jos turėtų būti nustatytos viename deleguotajame akte. Šiomis naujomis taisyklėmis turėtų būti pakeistos atitinkamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 (2) nuostatos;

(3)

visų pirma turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų papildytos tam tikros neesminės Reglamento (ES) 2021/2116 nuostatos, susijusios su to reglamento 65 straipsnyje nurodytos integruotos sistemos veikimu, to reglamento 68 straipsnio 3 dalyje, 69 straipsnio 6 dalyje ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytų kokybės vertinimų taisyklės, to reglamento 68 straipsnyje nurodytos žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos taisyklės ir išsamios to reglamento 85 straipsnyje nurodyto su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo taisyklės;

(4)

žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema turi teikti vertingą, išsamią ir patikimą informaciją, svarbią teikiant ataskaitas dėl politikos veiksmingumo, padedant veiksmingai įgyvendinti su plotu susijusias intervencines priemones ir paramos gavėjams teikti teisingas paramos paraiškas. Siekiant užtikrinti, kad šie tikslai būtų pasiekti, būtinos taisyklės, paaiškinančios techninius reikalavimus, kurių valstybės narės turi laikytis, ir kaip turi būti struktūrizuota ir atnaujinta turima informacija;

(5)

tam, kad valstybės narės galėtų pačios nustatyti galimus integruotos sistemos trūkumus ir prireikus imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų, turėtų būti nustatytos žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinių paramos paraiškų sistemos ir plotų stebėjimo sistemos metinio kokybės vertinimo taisyklės. Patirtis, susijusi su žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybės vertinimu pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 640/2014, parodė, Komisijos parengtos techninės gairės yra itin naudingos. Tokios techninės gairės padeda valstybėms narėms naudotis pritaikyta vertinimo metodika. Atsižvelgiant į tai, kad kokybės vertinimai yra svarbūs tam, kad tinkamai veiktų integruota sistema, pagal kurią metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pateikiami patikimi ir patikrinami duomenys, Komisija turėtų panašiai padėti valstybėms narėms atlikti Reglamente (ES) 2021/2116 numatytus kokybės vertinimus;

(6)

kokybės vertinimai atliekami siekiant įvertinti, ar integruota sistema atitinka savo tikslą teikti patikimą ir išsamią informaciją, reikalingą metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms teikti, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2021/2116 66 straipsnio 2 dalį, visų pirma teisingą hektarų skaičių produkto rodikliams ir teisingą ploto, kuriam taikomos su plotu susijusios intervencinės priemonės, dalį rezultato rodikliams. Tam reikės derinti atitinkamus plotų stebėjimo sistemos ir geoerdvinių paramos paraiškų sistemos kokybės vertinimo rezultatus, kad šis poveikis nebūtų pervertintas dėl vietovių, kuriose buvo ir matavimo klaidų, ir neteisingų sprendimų dėl tinkamumo finansuoti sąlygų. Šiuo tikslu, atliekant geoerdvinių paramos paraiškų sistemos kokybės vertinimą, deklaruoto ploto tikrinimas turėtų būti grindžiamas ta pačia sklypų imtimi, kaip ir atliekant plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą;

(7)

be to, atliekant plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą, siekiama užtikrinti, kad rezultatus būtų galima palyginti visose valstybėse narėse, nepriklausomai nuo galimybės atidėti visu pajėgumu veikiančios plotų stebėjimo sistemos įgyvendinimą. Todėl šis kokybės vertinimas turėtų apimti visas su plotu susijusias intervencines priemones ir atitinkamas tinkamumo finansuoti sąlygas, nepriklausomai nuo valstybės narės sprendimo įdiegti visu pajėgumu veikiančią plotų stebėjimo sistemą tik nuo 2024 m. sausio 1 d., kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2116 70 straipsnio 1 dalyje. Plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimas turėtų suteikti diagnostinę informaciją tiek intervencinių priemonių lygmeniu, tiek tinkamumo finansuoti sąlygų lygmeniu, ir ja remdamosi valstybės narės prireikus turėtų imtis tinkamų taisomųjų veiksmų;

(8)

dėl aiškumo ir siekiant nustatyti suderintą su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų apskaičiavimo ir taikymo pagrindą, būtina nustatyti bendras apibrėžtis ir bendruosius principus, susijusius su reikalavimų nesilaikymu;

(9)

Reglamente (ES) 2021/2116 nustatyta, kad su paramos sąlygomis susijusios administracinės nuobaudos turi būti nustatomos atsižvelgiant į proporcingumo principą. Todėl sumažinimas ir neskyrimas turėtų būti diferencijuojami pagal reikalavimų nesilaikymo sunkumą, o tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju paramos gavėjui turėtų būti iš viso neskiriama jokių to reglamento 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų išmokų ir paramos. Siekiant paramos gavėjams suteikti teisinio tikrumo, turėtų būti nustatytas administracinių nuobaudų taikymo terminas;

(10)

Reglamento (ES) 2021/2116 85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad su paramos sąlygomis susijusi administracinė nuobauda apskaičiuojama remiantis išmokomis, kurios skiriamos arba turi būti skiriamos atitinkamam paramos gavėjui pagal paramos paraiškas arba mokėjimo prašymus, kurie buvo arba bus pateikti kalendoriniais metais, kuriais buvo nesilaikoma reikalavimų. Todėl, siekiant užtikrinti ūkininko elgesio ir nuobaudos ryšį bei garantuoti vienodas sąlygas ūkininkams, tikslinga numatyti, kad tais atvejais, kai tų pačių reikalavimų nuolat nesilaikoma kelerius kalendorinius metus, administracinė nuobauda turi būti apskaičiuojama ir taikoma už kiekvienus kalendorinius metus, kuriais galima nustatyti, kad reikalavimų buvo nesilaikoma;

(11)

siekiant užtikrinti, kad administracinės nuobaudos galėtų būti veiksmingai taikomos ir skiriamos, tikslinga numatyti, kad tais atvejais, kai kalendoriniais metais, kuriais nustatytas reikalavimų nesilaikymas, nuobauda viršija bendrą paramos gavėjui skirtų ar skirtinų išmokų sumą arba paramos gavėjas nepateikia jokių paramos paraiškų, nuobauda turi būti taikoma arba skiriama lėšų susigrąžinimo būdu;

(12)

pagal Reglamento (ES) 2021/2116 85 straipsnio 3 dalį, nepriklausomai nuo to, ar neatitiktis nustatoma naudojant plotų stebėjimo sistemą, ar kitomis priemonėmis, administracinės nuobaudos netaikomos, jei netyčinis reikalavimų nesilaikymas neturi pasekmių atitinkamo standarto ar reikalavimo tikslo įgyvendinimui arba turi tik nereikšmingų pasekmių. Dėl reikalavimų nesilaikymo, kuris neturi pasekmių atitinkamo standarto ar reikalavimo tikslo įgyvendinimui arba turi tik nereikšmingų pasekmių, lengvo pobūdžio ir siekiant sumažinti administracinę naštą, į tokius reikalavimų nesilaikymo atvejus neturėtų būti atsižvelgiama nustatant kartotinį arba nuolatinį reikalavimų nesilaikymą;

(13)

pagal Reglamento (ES) 2021/2116 85 straipsnio 4 dalį, jei plotų stebėjimo sistemą valstybė narė naudoja reikalavimų nesilaikymo atvejams nustatyti, ji gali nuspręsti taikyti mažesnį procentinio dydžio sumažinimą. Tikslinga nustatyti minimalų procentinio dydžio sumažinimą;

(14)

turėtų būti nustatytos administracinių nuobaudų už kelis reikalavimų nesilaikymo atvejus tais pačiais kalendoriniais metais apskaičiavimo taisyklės;

(15)

manoma, kad siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (3) nustatytos tvarkos tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio taisykles dėl Reglamento (ES) 2021/2116 104 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto iv papunkčio taikymo, kad būtų išvengta pernelyg didelių administracinių išlaidų ir naštos, susijusių su paramos sąlygų ir kompleksinės paramos patikromis, taikomomis paramos gavėjams, gaunantiems išmokas už plotą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/2115 (4) numatytą BŽŪP strateginį planą ir kaimo plėtros programą, įgyvendinamą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 (5) iki 2025 m. gruodžio 31 d. Tuo tikslu turėtų būti laikoma, kad su plotu susijusios paramos sąlygų patikros taip pat apima Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 96 straipsnyje nurodytas kompleksinės paramos patikras. Tai grindžiama tuo, kad su plotu susijusių išmokų atveju taisyklės dėl paramos sąlygų paprastai yra griežtesnės nei kompleksinės paramos taisyklės tiek pareigų, tiek nuobaudų atžvilgiu. Todėl galima daryti prielaidą, kad kompleksinės paramos taisyklių yra laikomasi, jei paramos gavėjas vykdo taisyklėse dėl paramos sąlygų nustatytas pareigas. Tačiau jei tikrinant paramos sąlygas nustatoma reikalavimų nesilaikymo atvejų, valstybė narė nebegali daryti prielaidos, kad kompleksinės paramos reikalavimų laikomasi, todėl turėtų atlikti Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 96 straipsnyje nurodytas patikras ir, atsižvelgdama į tai, taikyti administracinių nuobaudų apskaičiavimo ir taikymo taisykles pagal to reglamento nuostatas;

(16)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014 turėtų būti panaikintas. Tačiau tas reglamentas turėtų būti toliau taikomas iki 2023 m. sausio 1 d. pateiktoms tiesioginių išmokų paramos paraiškoms, mokėjimo prašymams, susijusiems su paramos priemonėmis, įgyvendinamomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, ir kontrolės sistemai bei administracinėms nuobaudoms, susijusioms su kompleksinės paramos taisyklėmis;

(17)

atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/2116 104 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 106 straipsnį, šis reglamentas turėtų būti taikomas intervencinėms priemonėms, kurios pradedamos taikyti 2023 m. sausio 1 d. ir įgyvendinamos pagal Reglamentą (ES) 2021/2115;

(18)

galiausiai, atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 31 punktą, Komisija mano, kad Reglamente (ES) 2021/2116 nustatyti įgaliojimai, susiję su integruotos sistemos ir su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo taisyklėmis, yra iš esmės tarpusavyje susiję. Todėl tas taisykles tikslinga nustatyti tame pačiame deleguotajame akte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente išdėstomos nuostatos, kuriomis papildomos tam tikros neesminės Reglamento (ES) 2021/2116 nuostatos, susijusios su:

a)

to reglamento 68 straipsnio 3 dalyje nurodytu žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybės vertinimu, 69 straipsnio 6 dalyje nurodytu geoerdvinių paraiškų sistemos kokybės vertinimu ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytu plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimu;

b)

to reglamento 68 straipsnyje nurodyta žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema;

c)

to reglamento 85 straipsnyje nurodytu su paramos sąlygomis susijusių administracinių nuobaudų taikymu ir apskaičiavimu.

II SKYRIUS

INTEGRUOTA SISTEMA

2 straipsnis

Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema

1.   Reglamento (ES) 2021/2116 68 straipsnyje nurodyta žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema veikia kontrolinio žemės sklypo lygmeniu ir apima informaciją, leidžiančią keistis duomenimis su to reglamento 69 straipsnyje nurodyta geoerdvinių paramos paraiškų sistema ir to reglamento 70 straipsnyje nurodyta plotų stebėjimo sistema.

2.   Šiame reglamente kontrolinis žemės sklypas reiškia nustatytas geografines ribas turintį plotą, kuriam Reglamento (ES) 2021/2116 68 straipsnyje nurodytoje žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemoje suteiktas unikalus identifikacinis kodas. Kontrolinį sklypą sudaro žemės vienetas, kuris yra žemės ūkio paskirties žemė, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2115 4 straipsnio 3 dalyje. Kai tinkama, į kontrolinį žemės sklypą taip pat įeina ne žemės ūkio paskirties plotai, kuriuos valstybės narės laiko atitinkančiais paramos su plotu susijusioms intervencinėms priemonėms, nurodytoms Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse, skyrimo reikalavimus.

3.   Kontroliniais žemės sklypais remiasi paramos gavėjai teikdami geoerdvines paraiškas dėl su plotu susijusių intervencinių priemonių, nurodytų Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

4.   Valstybės narės kontrolinių žemės sklypų ribas nustato taip, kad užtikrintų, kad kiekvienas sklypas būtų pastovus laiko atžvilgiu, išmatuojamas, juo remiantis būtų galima nustatyti kiekvieno kasmet deklaruojamo žemės ūkio paskirties sklypo ir ne žemės ūkio paskirties žemės vieneto, kurį valstybės narės laiko tinkamu paramai su plotu susijusioms intervencinėms priemonėms, nurodytomis Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse, gauti, nekintamą ir tikslią padėtį.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie visus kontrolinius žemės sklypus identifikavimo sistemoje būtų atnaujinama bent kartą per trejus metus. Be to, valstybės narės kiekvienais metais atsižvelgia į visą informaciją, gautą iš geoerdvinių paraiškų sistemos, plotų stebėjimo sistemos ar bet kurio kito patikimo šaltinio.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemoje būtų pateikta informacija, būtina duomenims, susijusiems su teisingu Reglamento (ES) 2021/2116 66 straipsnio 2 dalyje nurodytu pranešimu apie rodiklius, gauti.

7.   Kiekvieno kontrolinio žemės sklypo atžvilgiu identifikavimo sistemoje valstybės narės atlieka bent jau šiuos veiksmus:

a)

nustato maksimalų reikalavimus atitinkantį plotą su plotu susijusių intervencinių priemonių taikymo pagal integruotą sistemą tikslais. Siekdamos nustatyti maksimalų reikalavimus atitinkantį plotą, valstybės narės, jei įmanoma, apibrėždamos sklypą atima iš jo reikalavimų neatitinkančius elementus. Valstybės narės iš anksto nustato kriterijus ir procedūras, taikomus tinkamoms finansuoti ir netinkamoms finansuoti sklypo dalims įvertinti, išmatuoti ir, kai taikoma, apibrėžti. Nustatydamos maksimalų reikalavimus atitinkantį plotą, valstybės narės gali nustatyti pagrįstą teisingo išmatavimo ribą, kad būtų atsižvelgta į sklypo kontūrą ir būklę;

b)

identifikuoja žemės ūkio paskirties žemę, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2115 4 straipsnio 3 dalyje. Kai taikoma, valstybės narės užtikrina, kad apibrėžiant ribas būtų atskiriama žemės ūkio paskirties žemės ariamoji žemė, daugiamečiai pasėliai ir daugiamečiai žolynai, įskaitant atvejus, kai jie sudaro agrarinės miškininkystės sistemas tame plote, kaip nustatyta pagal to reglamento 4 straipsnio 3 dalį;

c)

daugiamečių žolynų su pavieniais reikalavimų neatitinkančiais elementais atveju ir kai valstybės narės nusprendžia taikyti fiksuotus sumažinimo koeficientus, kad nustatytų plotą, kuris būtų laikomas atitinkančiu reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/2115 4 straipsnio 4 dalies b punkto trečioje pastraipoje, registruoja visą susijusią informaciją;

d)

įtraukia elementus ir (arba) įsipareigojimus, kurie yra svarbūs su plotu susijusių intervencinių priemonių tinkamumui finansuoti ir paramos sąlygų reikalavimams ir yra pastovūs laiko atžvilgiu. Ši informacija žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemoje registruojama kaip požymiai arba lygmenys ir nurodomi bent šie duomenys:

i)

durpynų arba šlapynių vieta, kai aktualu, laikantis Reglamento (ES) 2021/2115 III priede nurodyto GAAB 2 standarto;

ii)

žemės sklype esančių kraštovaizdžio elementų, susijusių su paramos sąlygomis arba Reglamento (ES) 2021/2116 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytomis intervencinėmis priemonėmis, rūšis ir vieta;

e)

kai taikytina, pagal Reglamento (ES) 2021/2115 III priede pateiktą 8-ąjį GAAB standartą nustato kraštovaizdžio elementų, susijusių su minimalia žemės ūkio paskirties žemės dalimi, skirta negamybiniams plotams arba objektams, vietą ir dydį;

f)

nustato, ar sklypai yra vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių su vietove susijusių kliūčių, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2115 71 straipsnyje, ar yra nepalankių specifinių su vietove susijusių sąlygų, susidariusių dėl tam tikrų privalomų reikalavimų laikymosi, kaip nurodyta to reglamento 72 straipsnyje;

g)

nustato, ar sklypai yra „Natura 2000“ teritorijose, teritorijose, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB (6), ar jie yra žemės ūkio paskirties žemėje, kurioje leidžiama auginti medvilnę pagal Reglamento (ES) 2021/2115 37 straipsnio 1 dalį, ar vietovėse, kuriose taikoma to reglamento 4 straipsnio 3 dalies c punkto antros pastraipos i papunktyje nurodyta nusistovėjusi vietos praktika, ar plotuose, kuriuose yra daugiamečių žolynų, kurie pagal Reglamento (ES) 2021/2115 III priede pateiktą 9-ąjį GAAB standartą laikomi aplinkos požiūriu pažeidžiamais, ar vietovėse, kurioms taikoma Tarybos direktyva 92/43/EEB (7) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB (8).

8.   Taikydamos Reglamento (ES) 2021/2115 70 bei 72 straipsniuose nurodytas intervencines priemones, susijusias su miškininkyste, valstybės narės gali nustatyti tinkamas alternatyvias sistemas, pagal kurias būtų galima nekintamai nustatyti plotą, už kurį skiriama parama, jei žemė apaugusi mišku.

9.   Geografinė informacinė sistema grindžiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/2/EB (9) apibrėžta nacionaline koordinačių atskaitos sistema, suteikiančia galimybę atlikti visų konkrečios valstybės narės žemės ūkio paskirties sklypų standartinius matavimus ir identifikuoti kiekvieną atskirą sklypą. Jei naudojamos skirtingos koordinačių atskaitos sistemos, jos laikomos tarpusavyje nesuderinamomis ir užtikrinama, kad kiekvienos sistemos informacijos apie tą pačią vietą elementai būtų tarpusavyje suderinti.

3 straipsnis

Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybės vertinimas

1.   Valstybės narės kasmet atlieka Reglamento (ES) 2021/2116 68 straipsnio 3 dalyje nurodytą kokybės vertinimą bazinės pajamų paramos tvarumui didinti tikslais. Atliekant kokybės vertinimą vertinami šie elementai:

a)

teisingas maksimalaus reikalavimus atitinkančio žemės ploto išmatavimas;

b)

kontrolinių žemės sklypų dalis ir jų paskirstymas, jei nustatant maksimalų paramos skyrimo reikalavimus atitinkantį žemės plotą atsižvelgiama į paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančius plotus arba jei neatsižvelgiama į žemės ūkio paskirties žemės plotą;

c)

svarbių trūkumų turinčių kontrolinių žemės sklypų buvimas;

d)

teisingas žemės ūkio paskirties žemės priskyrimas ariamajai žemei, daugiamečiams žolynams arba daugiamečiams pasėliams kiekviename kontroliniame žemės sklype;

e)

deklaruoto ploto ir kontrolinio žemės sklypo santykis;

f)

kontrolinių žemės sklypų suskirstymas į kategorijas, jei nustatant maksimalų paramos skyrimo reikalavimus atitinkantį žemės plotą atsižvelgiama į paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančius plotus, bet neatsižvelgiama į žemės ūkio paskirties žemės plotą arba aptinkamas svarbus trūkumas;

g)

per įprastą atnaujinimo ciklą susidariusi procentinė kontrolinių žemės sklypų, kurie buvo pakeisti, dalis.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad visi prašymai atnaujinti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą būtų vykdomi taip, kad būtų galima atsekti, ar jie susiję su plotų stebėjimo sistema, paramos gavėjo veiksmu ar kokiu nors kitu šaltiniu.

2.   Valstybės narės atlieka 1 dalyje nurodytą vertinimą, remdamosi tam tikra kontrolinių žemės sklypų imtimi. Jos naudoja duomenis, pagal kuriuos gali įvertinti faktinę padėtį vietoje.

3.   Jei kokybės vertinimo rezultatai atskleidžia trūkumų, valstybė narė pasiūlo tinkamus taisomuosius veiksmus.

4 straipsnis

Geoerdvinių paraiškų sistemos kokybės vertinimas

1.   Atliekant Reglamento (ES) 2021/2116 69 straipsnio 6 dalyje nurodytą metinį kokybės vertinimą vertinamas geoerdvinių paraiškų sistemoje pateiktos informacijos patikimumas ir informacijos, naudojamos pranešant apie Reglamento (ES) 2021/2115 7 straipsnyje nurodytus rodiklius, teisingumas. Visų pirma, atliekant kokybės vertinimą vertinamas geoerdvinėse paraiškose iš anksto įrašytos informacijos išsamumas ir teisingumas, paraiškų teikimo proceso metu paramos gavėjams pateiktų orientacinių įspėjimų išsamumas ir teisingumas ir visų geoerdvinėse paraiškose užregistruotų pakeitimų atsekamumas po jų pateikimo.

2.   Kokybės vertinimą sudaro:

a)

patikrinimas, ar informacija, kurią valstybė narė naudojo geoerdvinei paraiškai iš anksto užpildyti, buvo išsami, teisinga ir naujausia;

b)

valstybės narės patikrinimas, ar paramos gavėjo deklaruotas plotas, kuriam taikoma su plotu susijusi intervencinė priemonė, buvo teisingai nustatytas atsižvelgiant į taikomas tinkamumo finansuoti sąlygas;

c)

patikrinimas, ar valstybė narė paraiškų teikimo proceso metu paramos gavėjams siųsdama orientacinius įspėjimus, kiek įmanoma, atsižvelgė į visas intervencinių priemonių tinkamumo finansuoti sąlygas ir, atitinkamais atvejais, į paramos sąlygų reikalavimus;

d)

patikrinimas, ar visus geoerdvinės paraiškos pakeitimus po jos pateikimo valstybė narė užregistravo taip, kad būtų galima atsekti, ar jie susiję su plotų stebėjimo sistemos įspėjimu, paramos gavėjo veiksmu ar kokiu nors kitu šaltiniu.

3.   2 dalies a, c ir d punktuose numatytas kokybės vertinimas atliekamas vykdant paramos paraiškų reprezentatyviosios imties IT bandymus ir pakartotinį paraiškų teikimo procesą.

4.   Atliekant patikrinimą pagal 2 dalies b punktą, kokybės vertinimas atliekamas vykdant apsilankymus vietoje arba analizuojant tų pačių kalendorinių metų ir bent tokios pačios kokybės, kaip reikalaujama atliekant Reglamento (ES) 2021/2116 68 straipsnio 3 dalyje nurodytą kokybės vertinimą, vaizdus. Tas patikrinimas atliekamas matuojant intervencijos priemonei taikyti deklaruojamą plotą, remiantis imtimi, atrinkta šio reglamento 5 straipsnyje nurodytam plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimui atlikti.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad visos integruotos sistemos valdomos su plotu susijusios intervencinės priemonės būtų įtrauktos į 3 ir 4 dalyse nurodytas imtis ir patikrintos kokybės vertinimo proceso metu.

6.   Jei kokybės vertinimo rezultatai atskleidžia trūkumų, valstybė narė pasiūlo tinkamus taisomuosius veiksmus.

5 straipsnis

Plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimas

1.   Atliekant Reglamento (ES) 2021/2116 70 straipsnio 2 dalyje nurodytą kasmetinį kokybės vertinimą vertinamas plotų stebėjimo sistemos įgyvendinimo patikimumas, pateikiama diagnostinė informacija apie neteisingų sprendimų šaltinius intervencinių priemonių ir tinkamumo finansuoti sąlygų lygmeniu ir visų pirma įvertinamas informacijos, pateiktos pranešimo apie Reglamento (ES) 2021/2115 7 straipsnyje nurodytus rodiklius tikslu, teisingumas.

2.   Kokybės vertinimas atliekamas vykdant apsilankymus vietoje arba analizuojant tų pačių kalendorinių metų ir, kai tai aktualu, bent tokios pačios kokybės, kaip reikalaujama atliekant Reglamento (ES) 2021/2116 68 straipsnio 3 dalyje nurodytą kokybės vertinimą, vaizdus. Apsilankymai vietoje gali būti vykdomi bet kuriuo metų laiku ir, kiek įmanoma, apima visas tinkamumo finansuoti sąlygas, susijusias su konkrečiu paramos gavėju to paties apsilankymo metu. Kokybės vertinimui atlikti valstybių narių naudojami vaizdai turi teikti įtikinamus ir patikimus duomenis apie faktinę padėtį vietoje. Kai valstybės narės žemės ūkio veiklos stebėjimo, sekimo ir vertinimo tikslais naudoja geografiškai susietas nuotraukas kaip duomenis, kurių vertė yra bent lygiavertė programos „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ duomenų vertei, valstybės narės gali atlikti geografiškai susietomis nuotraukomis pagrįstų sprendimų kokybės vertinimą remdamosi neautomatizuota geografiškai susietų nuotraukų analize, jei jos rezultatai yra įtikinami ir patikimi.

3.   Intervencinių priemonių lygmeniu kokybės vertinimą sudaro:

a)

klaidų, atsiradusių dėl neteisingų sprendimų dėl sklypų, kuriems taikoma su plotu susijusi intervencinė priemonė, tinkamumo finansuoti sąlygų, kiekybinis vertinimas, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamas sprendimas buvo priimtas remiantis plotų stebėjimo sistema, ar ne. Rezultatas pateikiamas hektarais;

b)

sklypų, kuriuose taikant plotų stebėjimo sistemą nustatytas tinkamumo finansuoti sąlygų nesilaikymas, ir sklypų, neatitinkančių tinkamumo finansuoti sąlygų, kiekybinis įvertinimas po paskutinės paramos paraiškų pakeitimų datos.

4.   Ataskaitos, pateiktinos iki 2025 m. vasario 15 d. ir 2027 m. vasario 15 d., taip pat turi apimti patikrinimą, ar visoms su plotu susijusių intervencinių priemonių, kurios laikomos stebėtinomis, tinkamumo finansuoti sąlygoms atitinkamai 2024 m. ir 2026 m. buvo taikoma plotų stebėjimo sistema. Įvertinus šių ataskaitų rezultatus, gali prireikti imtis taisomųjų veiksmų.

5.   Atliekant kokybės vertinimą tikrinamos visos tinkamumo finansuoti sąlygos, taikomos visoms intervencinėms priemonėms, kurias prašoma taikyti reprezentatyviajai sklypų imčiai.

6.   Supaprastinimo tikslais ir atsižvelgiant į tai, kad plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimo imtimi užtikrinamas tinkamas kiekvienos intervencinės priemonės tinkamumo finansuoti sąlygų įvykdymo užtikrinimo lygis, valstybė narė gali nuspręsti atsižvelgti į šio reglamento 4 ir 5 straipsniuose nurodytus kokybės vertinimus, kiek tai susiję su Reglamento (ES) 2021/2116 72 straipsnyje nustatyta pareiga įdiegti kontrolės sistemą.

7.   Valstybės narės užtikrina, kad visos integruotos sistemos valdomos su plotu susijusios intervencinės priemonės būtų įtrauktos į sklypų imtį ir patikrintos kokybės vertinimo procese, nepriklausomai nuo galimybės palaipsniui sukurti Reglamento (ES) 2021/2116 70 straipsnio 1 dalyje nurodytą plotų stebėjimo sistemą.

8.   Jei atlikus 3 dalies a ir b punktuose nurodytus kiekybinius vertinimus nustatoma trūkumų, valstybė narė pasiūlo tinkamus taisomuosius veiksmus.

9.   Taisomieji veiksmai, susiję su nestebimomis arba nepakankamai stebimomis tinkamumo finansuoti sąlygomis, gali apimti apsilankymų vietoje rezultatus. Tais atvejais, kai remiantis atitinkamų kalendorinių metų kokybės vertinimo rezultatais būtina imtis taisomųjų veiksmų, į kitų metų kokybės vertinimo ataskaitą gali reikėti įtraukti papildomų duomenų apie šalintinus trūkumus.

III SKYRIUS

SU PARAMOS SĄLYGOMIS SUSIJUSIŲ ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS IR APSKAIČIAVIMAS

6 straipsnis

Apibrėžtys

Taikant šį skyrių, vartojami Reglamento (ES) 2021/2116 IV antraštinės dalies IV skyriuje apibrėžti terminai.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

reikalavimų nesilaikymas – Reglamento (ES) 2021/2115 12 straipsnio 4 dalyje nurodytų Sąjungos teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų arba pagal to reglamento 13 straipsnį valstybių narių nustatytų geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartų nesilaikymas;

b)

standartai – valstybių narių pagal Reglamento (ES) 2021/2115 13 straipsnį nustatyti standartai;

c)

metai, kuriais nustatytas reikalavimų nesilaikymas – kalendoriniai metai, kuriais buvo atlikta administracinė patikra arba patikra vietoje;

d)

paramos sąlygų sritis – bet kuri iš trijų skirtingų sričių, nurodytų Reglamento (ES) 2021/2115 12 straipsnio 1 dalyje.

7 straipsnis

Bendrieji principai, susiję su reikalavimų nesilaikymu

1.   Nustatant kartotinį reikalavimų nesilaikymą, atsižvelgiama į kompleksinės paramos taisyklių nesilaikymo atvejus, nustatytus pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 640/2014.

2.   Reikalavimų nesilaikymo mastas nustatomas visų pirma atsižvelgiant į tai, ar reikalavimų nesilaikymo poveikis yra plataus masto, ar susijęs tik su pačiu ūkiu.

3.   Reikalavimų nesilaikymo sunkumas visų pirma priklauso nuo reikalavimų nesilaikymo padarinių reikšmingumo atsižvelgiant į atitinkamo reikalavimo arba standarto tikslus.

4.   Ar reikalavimų nesilaikymas yra pastovus, visų pirma priklauso nuo to, kiek trunka jo poveikis arba kiek laiko gali prireikti tam poveikiui nutraukti taikant deramas priemones.

5.   Taikant šį skyrių, reikalavimų nesilaikymo atvejai laikomi nustatytais, jei jie nustatomi taikant kontrolės priemones pagal Reglamentą (ES) 2021/2116 arba kai apie juos kaip nors kitaip pranešta kompetentingai kontrolės institucijai ar, jei taikoma, mokėjimo agentūrai.

8 straipsnis

Bendrieji administracinių nuobaudų principai

1.   Reglamento (ES) 2021/2116 84 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė nuobauda skiriama tik tuo atveju, jei reikalavimų nesilaikymas nustatomas per trejus kalendorinius metus iš eilės, skaičiuojant nuo tų metų, kuriais buvo nesilaikoma reikalavimų, imtinai.

2.   Jeigu tų pačių reikalavimų nuolat nesilaikoma kelerius kalendorinius metus, administracinė nuobauda skiriama už kiekvienus kalendorinius metus, kuriais reikalavimų nesilaikoma. Administracinės nuobaudos apskaičiuojamos remiantis išmokomis, kurios skiriamos arba turi būti skiriamos atitinkamam paramos gavėjui pagal paramos paraiškas arba mokėjimo prašymus, kurie buvo arba bus pateikti kalendoriniais metais, kuriais reikalavimų nesilaikoma.

3.   Jeigu kalendoriniais metais, kuriais nustatytas reikalavimų nesilaikymas, paramos gavėjas nepateikia paramos paraiškos arba administracinė nuobauda viršija visą paramos gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias paramos gavėjas pateikė arba pateiks kalendoriniais reikalavimų nesilaikymo nustatymo metais, skirtų ar skirtinų išmokų sumą, administracinė nuobauda susigrąžinama pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 (10) 30 straipsnį.

9 straipsnis

Išmokų sumažinimo netyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju procentinis dydis

1.   Nustatytų netyčinių reikalavimų nesilaikymo atveju mokėjimo agentūra, remdamasi kompetentingos kontrolės institucijos pateiktu reikalavimų nesilaikymo vertinimu ir Reglamento (ES) 2021/2116 85 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais kriterijais, gali nuspręsti sumažinti to reglamento 85 straipsnio 2 dalyje nustatytą procentinę dalį iki 1 %.

2.   Jei nustatytas netyčinis reikalavimų nesilaikymas turi sunkių pasekmių atitinkamo standarto ar reikalavimo tikslo įgyvendinimui arba kelia tiesioginį pavojų visuomenės arba gyvūnų sveikatai, mokėjimo agentūra, remdamasi kompetentingos kontrolės institucijos pateiktu reikalavimų nesilaikymo vertinimu ir Reglamento (ES) 2021/2116 85 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais kriterijais, gali nuspręsti padidinti to reglamento 85 straipsnio 5 dalyje nustatytą procentinę dalį iki 10 %.

3.   Jei nustatytas netyčinis to paties reikalavimo ar standarto nesilaikymas tęsiasi trejus kalendorinius metus iš eilės, Reglamento (ES) 2021/2116 85 straipsnio 6 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas procentinio dydžio sumažinimas taikomas tik tuo atveju, jei paramos gavėjui buvo pranešta apie anksčiau nustatytą reikalavimo nesilaikymą. Jei to paties reikalavimo nesilaikymas tęsiasi ir paramos gavėjas nepateikia pagrįstos priežasties, jis laikomas tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju.

4.   Jei nustatytas reikalavimų nesilaikymas neturi pasekmių atitinkamo standarto ar reikalavimo tikslo įgyvendinimui arba turi tik nereikšmingų pasekmių ir pagal Reglamento (ES) 2021/2116 85 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą jokia administracinė nuobauda netaikoma, nustatant kartotinį arba nuolatinį reikalavimų nesilaikymą į šį reikalavimų nesilaikymą neatsižvelgiama.

5.   Jei valstybė narė reikalavimų nesilaikymo atvejams nustatyti naudoja Reglamento (ES) 2021/2116 66 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą plotų stebėjimo sistemą, už nustatytus netyčinius reikalavimų nesilaikymo atvejus taikytinas sumažinimas gali būti mažesnis nei šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sumažinimas, bet ne mažesnis nei 0,5 % visos sumos, kurią sudaro to reglamento 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išmokos ir parama.

10 straipsnis

Išmokų sumažinimo tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju procentinis dydis

Procentinio dydžio sumažinimas už nustatytą tyčinį reikalavimų nesilaikymą yra bent 15 % visos sumos, kurią sudaro Reglamento (ES) 2021/2116 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išmokos ir parama. Remdamasi kompetentingos kontrolės institucijos pateiktu reikalavimų nesilaikymo vertinimu ir to reglamento 85 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais kriterijais, mokėjimo agentūra gali nuspręsti tą procentinį dydį padidinti iki 100 %.

11 straipsnis

Išmokų sumažinimo už kelis reikalavimų nesilaikymo atvejus tais pačiais kalendoriniais metais apskaičiavimas

1.   Jei nustatytas standarto nesilaikymo atvejis taip pat yra reikalavimo nesilaikymas, tai laikoma vienu reikalavimų nesilaikymo atveju. Apskaičiuojant sumažinimo sumas toks reikalavimų nesilaikymas priskiriamas reikalavimų sąlygų nesilaikymo sričiai.

2.   Jeigu tais pačiais kalendoriniais metais nustatytas daugiau nei vienas nekartotinis netyčinis reikalavimų nesilaikymas, sumažinimo nustatymo procedūra taikoma atskirai kiekvienam reikalavimų nesilaikymo atvejui, o gauti procentiniai dydžiai sudedami. Tačiau bendras sumažinimas neturi viršyti:

a)

5 % bendros sumos, kurią sudaro Reglamento (ES) 2021/2116 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išmokos ir parama, kai nė vienas reikalavimų nesilaikymo atvejis neturi sunkių pasekmių atitinkamo standarto ar reikalavimo tikslo įgyvendinimui ir nekelia tiesioginio pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai, arba

b)

10 % bendros sumos, kurią sudaro Reglamento (ES) 2021/2116 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išmokos ir parama, kai bent vienas reikalavimų nesilaikymo atvejis turi sunkių pasekmių atitinkamo standarto ar reikalavimo tikslo įgyvendinimui arba kelia tiesioginį pavojų visuomenės ar gyvūnų sveikatai.

3.   Jei tais pačiais kalendoriniais metais nustatomas daugiau nei vienas kartotinis netyčinis reikalavimų nesilaikymas, sumažinimo nustatymo procedūra taikoma atskirai kiekvienam reikalavimų nesilaikymo atvejui, o gauti sumažinimo procentiniai dydžiai sudedami. Tačiau sumažinimas neturi viršyti 20 % visos sumos, kurią sudaro Reglamento (ES) 2021/2116 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išmokos ir parama.

4.   Jei tais pačiais kalendoriniais metais nustatytas daugiau nei vienas tyčinio reikalavimų nesilaikymo atvejis, sumažinimo nustatymo procedūra taikoma atskirai kiekvienam reikalavimų nesilaikymo atvejui, o gauti sumažinimo procentiniai dydžiai sudedami. Tačiau sumažinimas neturi viršyti 100 % visos sumos, kurią sudaro Reglamento (ES) 2021/2116 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išmokos ir parama.

5.   Jei tais pačiais kalendoriniais metais nustatyta daug netyčinio, kartotinio ir tyčinio reikalavimų nesilaikymo atvejų, gauti sumažinimo procentiniai dydžiai, kai aktualu – pritaikius šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, sudedami. Tačiau sumažinimas neturi viršyti 100 % visos sumos, kurią sudaro Reglamento (ES) 2021/2116 83 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išmokos ir parama.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2021/2116 104 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto iv papunkčio, to reglamento 83 straipsnyje nurodytos taisyklių dėl paramos sąlygų laikymosi patikros atliekamos vietovėse, kurioms, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28, 29 ir 30 straipsniais, skiriama parama pagal kaimo plėtros programas, įgyvendinamas pagal tą reglamentą iki 2025 m. gruodžio 31 d., kai laikantis Reglamento (ES) 2021/2115 atitinkamas paramos gavėjas išmokas už plotą taip pat gauna pagal BŽŪP strateginį planą.

Laikoma, kad pirmoje pastraipoje nurodytos paramos sąlygų laikymosi patikros apima Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 96 straipsnyje nurodytas kompleksinės paramos patikras, nebent per jas nustatoma, kad nesilaikoma taisyklių dėl paramos sąlygų. Jei taisyklių dėl paramos sąlygų nesilaikoma, valstybė narė pagal tą straipsnį atlieka su plotu susijusių priemonių pagal kaimo plėtros programas patikras ir, nustačiusi pažeidimų, taiko Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas administracinių nuobaudų apskaičiavimo ir taikymo taisykles.

13 straipsnis

Panaikinimas

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014 panaikinamas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Tačiau jis ir toliau taikomas:

a)

iki 2023 m. sausio 1 d. pateiktoms tiesioginių išmokų paramos paraiškoms;

b)

mokėjimo prašymams, susijusiems su paramos priemonėmis, įgyvendinamomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013;

c)

kontrolės sistemai bei administracinėms nuobaudoms, susijusioms su kompleksinės paramos taisyklėmis.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 435, 2021 12 6, p. 187.

(2)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL L 181, 2014 6 20, p. 48).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(4)  2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L 435, 2021 12 6, p. 1).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(6)  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

(7)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

(8)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

(9)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

(10)  2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/128, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, patikrų, užstatų ir skaidrumo (OL L 20, 2022 1 31, p. 131).


Top