EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1338

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1338 2021 m. rugpjūčio 11 d. kuriuo dėl pranešimų teikimo reikalavimų, pranešimų teikimo kanalų tarp organizacijų ir meteorologijos paslaugų reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/5879

OL L 289, 2021 8 12, p. 12–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1338/oj

2021 8 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1338

2021 m. rugpjūčio 11 d.

kuriuo dėl pranešimų teikimo reikalavimų, pranešimų teikimo kanalų tarp organizacijų ir meteorologijos paslaugų reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 43 straipsnio 1 dalies a ir f punktus, 62 straipsnio 15 dalies a ir c punktus ir 72 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/373 (2) nustatyti bendrieji reikalavimai oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjams ir kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojams, susiję su bendruoju oro eismo valdymu ir šių subjektų priežiūra;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2018/1139 VIII priedo 5.1 punkto g papunktį paslaugų teikėjai, siekdami prisidėti prie nuolatinio saugos didinimo, turi sukurti pranešimo apie įvykius sistemą, kuri būtų jų valdymo sistemos dalis. Siekiant užtikrinti šio esminio reikalavimo laikymąsi ir vienodą įgyvendinimą, taip pat užtikrinti, kad susijusios nuostatos derėtų su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 376/2014 (3) dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

2018 m. kovo 7 d. ir 2020 m. kovo 9 d. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) priėmė 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 3 priedo atitinkamai 78 pakeitimą ir 79 pakeitimą, kuriais siekiama, be kita ko, visos sistemos informacijos valdymą (SWIM) atitinkančioje aplinkoje pagerinti ir patobulinti keitimąsi meteorologiniais stebėjimais ir suvestinėmis (aerodromo įprastais meteorologiniais pranešimais (METAR)/aerodromo specialiaisiais meteorologiniais pranešimais (SPECI)), aerodromo prognozėmis (TAF), informacija apie meteorologinius reiškinius maršrute, galinčius paveikti orlaivių naudojimo saugą (SIGMET), informacija apie meteorologinius reiškinius maršrute, galinčius paveikti mažaaukščių skrydžių saugą (AIRMET), patariamąja informacija apie vulkaninius pelenus ir atogrąžų cikloną, patariamąja informacija apie kosmoso meteorologinius reiškinius ir kt. Tie pakeitimai ICAO susitariančiosiose valstybėse taikomi atitinkamai nuo 2018 m. lapkričio 8 d. ir 2020 m. lapkričio 5 d., išskyrus susijusius su METAR formatu, kurio taikymo pradžios data suderinta su naujo visuotinio pranešimo apie kilimo ir tūpimo tako paviršiaus sąlygas formato (GRF) taikymo pradžios data – 2021 m. rugpjūčio 12 d. Į tuos tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką turėtų būti atsižvelgta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/373, visų pirma to reglamento V priede nustatytuose meteorologijos paslaugų teikėjams keliamuose specialiuosiuose organizaciniuose reikalavimuose;

(4)

vienas iš elementų, sudarančių sąlygas taikyti visuotinį pranešimo apie kilimo ir tūpimo tako paviršiaus sąlygas formatą, yra SNOWTAM forma, kurios pildymo nurodymai turėtų atitikti naujausias ICAO oro navigacijos paslaugų procedūras, taikomas oro navigacijos informacijos valdymui (4), ir taip pat turėtų derėti su Komisijos reglamentu (ES) Nr. 965/2012 (5) ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 139/2014 (6);

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės grindžiamos Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros nuomone Nr. 01/2021 (7), parengta pagal Reglamento (ES) 2018/1139 75 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 76 straipsnio 1 dalį;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 I, II, III, V ir VI priedai iš dalies keičiami atitinkamai pagal šio reglamento I–V priedus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

IV priedo 32 punktas ir V priedas taikomi nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1).

(3)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18).

(4)  Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos oro navigacijos paslaugų procedūros. Oro navigacijos informacijos valdymas, Dok. 10066.

(5)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).

(6)  2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 44, 2014 2 14, p. 1).

(7)  Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros nuomonė Nr. 01/2021 „Pranešimui apie įvykius keliami reikalavimai ir meteorologijos paslaugoms keliami reikalavimai“, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

37 punktas pakeičiamas taip:

„37)

operatyvinio reikšmingumo debesis – debesis, kurio pado aukštis yra žemiau nei 5 000 pėdų arba žemiau aukščiausio mažiausiojo sektoriaus absoliučiojo aukščio (taikant didesnę vertę), arba kamuolinis lietaus debesis ar bokštinis kamuolinis debesis bet kokiame aukštyje;“;

2)

107 punktas pakeičiamas taip:

„107)

ugnikalnių pelenų informacijos centras (VAAC) – meteorologijos centras, kuris meteorologinio stebėjimo biurams, rajono skrydžių valdymo vadavietėms, skrydžių informacijos centrams, pasauliniams zoninių prognozių centrams ir tarptautinėms duomenų bazėms OPMET teikia rekomendacinę informaciją apie į atmosferą išmestų ugnikalnių pelenų horizontalųjį ir vertikalųjį pasklidimą ir prognozuojamą tų pelenų judėjimo kryptį;“;

3)

168 punktas pakeičiamas taip:

„168.

duomenų perdavimo ryšys VOLMET (D-VOLMET) – aerodromo įprastų meteorologinių pranešimų (METAR), aerodromo specialiųjų meteorologinių pranešimų (SPECI), TAF, SIGMET, į SIGMET informaciją neįtrauktų specialiųjų pranešimų iš oro ir AIRMET informacijos, jei tokia turima, teikimas duomenų perdavimo ryšio linija;“;

4)

įterpiami šie 264–266 punktai:

„264.

ugnikalnių stebėjimo stotis – kompetentingos institucijos išrinktas duomenų teikėjas, kuris stebi ugnikalnio arba ugnikalnių grupės aktyvumą ir stebėjimo duomenis perduoda aviacijos sektoriaus gavėjams, įrašytiems į suderintą sąrašą;

265)

geografijos ženklinimo kalba (GML) – „Open Geospatial Consortium“ (OGC) kodavimo standartas;

266.

kosmoso meteorologinių reiškinių centras (SWXC) – centras, skirtas stebėti kosmoso meteorologinius reiškinius, galinčius padaryti poveikį aukštojo dažnio radijo ryšiui, palydoviniam ryšiui bei GNSS navigacijos ir stebėjimo sistemoms ir (arba) keliančius spinduliuotės riziką orlaiviuose esantiems asmenims, ir teikti apie juos rekomendacinę informaciją.“


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

ATM/ANS.AR.A.020 dalis pakeičiama taip:

ATM/ANS.AR.A.020 Agentūros informavimas

a)

Kompetentinga institucija Agentūrai praneša apie visas įgyvendinant Reglamentą (ES) 2018/1139 ir susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus kilusias svarbias problemas per 30 dienų nuo tada, kai kompetentinga institucija sužino apie problemas.

b)

Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 376/2014 (*1) ir susijusiems deleguotiesiems ir įgyvendinimo aktams, kompetentinga institucija kuo greičiau Agentūrai pateikia saugos atžvilgiu svarbią informaciją, gautą iš nacionalinėje duomenų bazėje pagal Reglamento (ES) Nr. 376/2014 6 straipsnio 6 dalį saugomų pranešimų apie įvykius.“;

(*1)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18)."

2)

ATM/ANS.AR.B.001 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

dokumentuose aprašytos politikos ir procedūrų, kuriomis apibūdinama tos institucijos organizacija, priemonės ir metodai, kuriais laikomasi Reglamento (ES) 2018/1139 ir juo remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, kaip būtina, kad ta institucija galėtų atlikti pažymėjimų išdavimo, priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo užduotis. Procedūrų dokumentai atnaujinami ir jais remiamasi kaip pagrindiniais tos kompetentingos institucijos darbo dokumentais vykdant visas susijusias užduotis;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Kompetentinga institucija nustato keitimosi visa būtina informacija su kitomis susijusiomis kompetentingomis institucijomis ir tarpusavio pagalbos procedūras valstybės narės viduje ar kitose valstybėse narėse, įskaitant informaciją:

1)

atitinkamus nustatytus faktus ir tolesnius veiksmus, kurių imamasi dėl ATM/ANS paslaugų teikėjų, vykdančių veiklą valstybės narės teritorijoje, bet sertifikuotų kitos valstybės narės kompetentingos institucijos arba Agentūros, priežiūros, ir

2)

gautą iš privalomų ir savanoriškų pranešimų apie įvykius, kaip reikalaujama ATM/ANS.OR.A.065 dalyje.“;

3)

ATM/ANS.AR.B.010 dalis pakeičiama taip:

ATM/ANS.AR.B.010 Valdymo sistemos pakeitimai

a)

Kompetentinga institucija įdiegia sistemą, kurią taikydama ji gali nustatyti pokyčius, turinčius įtakos jos gebėjimui atlikti užduotis ir vykdyti pareigas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2018/1139 ir juo remiantis priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose. Sistema turi būti tokia, kad ją taikydama kompetentinga institucija galėtų imtis reikiamų veiksmų užtikrinti, kad jos valdymo sistema išliktų tinkama ir veiksminga.

b)

Kompetentinga institucija laiku atnaujina savo valdymo sistemą, kad ji atitiktų visus Reglamento (ES) 2018/1139 ir juo remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų pakeitimus ir taip būtų užtikrintas veiksmingas valdymo sistemos įgyvendinimas.

c)

Kompetentinga institucija praneša Agentūrai apie pakeitimus, turinčius įtakos jos gebėjimui atlikti savo užduotis ir vykdyti savo pareigas, nurodytas Reglamente (ES) 2018/1139 ir juo remiantis priimtuose deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose.“;


(*1)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18).“


III PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI ATM/ANS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

(ATM/ANS.OR dalis);

2)

ATM/ANS.OR.A.065 dalis pakeičiama taip:

ATM/ANS.OR.A.065 Pranešimas apie įvykius

a)

Siekdama įgyvendinti savo valdymo sistemą, ATM/ANS paslaugų teikėjas sukuria ir prižiūri pranešimų apie įvykius sistemą, įskaitant privalomus ir savanoriškus pranešimus. Valstybėje narėje įsisteigę ATM/ANS paslaugų teikėjai užtikrina, kad sistema atitiktų Reglamento (ES) Nr. 376/2014 ir Reglamento (ES) 2018/1139, taip pat tais reglamentais remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimus.

b)

ATM/ANS paslaugų teikėjas kompetentingai institucijai ir bet kokiai kitai organizacijai, kurią valstybė narė reikalauja informuoti, kai ATM/ANS paslaugų teikėjas teikia savo paslaugas, praneša apie visus su sauga susijusius įvykius ar sąlygas, dėl kurių kyla pavojus arba, jų neištaisius ar nepašalinus, gali kilti pavojus orlaiviui, jame esantiems asmenims arba bet kuriam kitam asmeniui, ir visų pirma apie visas avarijas ar pavojingus incidentus.

c)

Apie veikimo sutrikimą, techninį defektą, techninių apribojimų viršijimą, įvykį arba kitas neįprastas aplinkybes, dėl kurių kilo arba galėjo kilti pavojus paslaugų saugai, bet neįvyko avarija arba pavojingas incidentas, ATM/ANS paslaugų teikėjas, nepažeisdamas b punkto, praneša kompetentingai institucijai ir už ATM/ANS sistemų bei jos sudedamųjų dalių projektą ir (arba) techninę priežiūrą atsakingai organizacijai, jei ji nėra pats ATM/ANS paslaugų teikėjas.

d)

Nedarant poveikio Reglamentui (ES) Nr. 376/2014 ir juo remiantis priimtiems deleguotiesiems ir įgyvendinimo aktams, pranešimai:

1)

pateikiami kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 72 val. nuo to laiko, kai ATM/ANS paslaugų teikėjas sužino apie įvykį ar aplinkybes, su kuriais susijęs šis pranešimas, nebent tai neįmanoma dėl išskirtinių aplinkybių;

2)

pateikiami tokia forma ir būdu, kokius nustatė kompetentinga institucija;

3)

juose pateikiama visa susijusi informacija apie ATM/ANS paslaugų teikėjui žinomas aplinkybes.

e)

Jeigu ATM/ANS paslaugų teikėjai įsisteigę ne valstybėje narėje, pirminiai privalomi pranešimai:

1)

tinkamai apsaugo pranešėjo ir ataskaitoje nurodytų asmenų tapatybės konfidencialumą;

2)

pateikiami kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 72 val. nuo to laiko, kai ATM/ANS paslaugų teikėjas sužino apie įvykį, nebent tai neįmanoma dėl išskirtinių aplinkybių;

3)

pateikiami tokia forma ir būdu, kokius nustatė kompetentinga institucija;

4)

juose pateikiama visa susijusi informacija apie ATM/ANS paslaugų teikėjui žinomas aplinkybes.

f)

Nepažeisdamas Reglamento (ES) Nr. 376/2014 ir jo deleguotųjų bei įgyvendinimo aktų, organizacija, jei reikia, parengia tolesnių veiksmų ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie veiksmus, kurių ji ketina imtis, kad išvengtų panašių įvykių ateityje, kai tik nustato šiuos veiksmus; minėtosios tolesnių veiksmų ataskaitos:

1)

pateikiamos atitinkamiems subjektams, apie kuriuos iš pradžių pranešta pagal b ir c punktus, ir

2)

pateikiami tokia forma ir būdu, kokius nustatė kompetentinga institucija.“


IV PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 V priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

MET.OR.115 dalis pakeičiama taip:

MET.OR.115 Meteorologiniai biuleteniai

Už susijusį rajoną atsakingas meteorologijos paslaugų teikėjas teikia atitinkamiems naudotojams meteorologinius biuletenius.“;

2)

MET.OR.120 dalis pakeičiama taip:

MET.OR.120 Pranešimas apie neatitikimus pasauliniams zoninių prognozių centrams (WAFC)

Meteorologijos paslaugų teikėjas, naudodamas WAFS SIGWX prognozes, atitinkamam pasauliniam zoninių prognozių centrui nedelsdamas praneša apie pastebėtus arba praneštus didelius neatitikimus pasaulinės zoninių prognozių sistemos ypatingųjų orų reiškinių (SIGWX) prognozėse, susijusiose su:

a)

ledėjimu, turbulencija, paslėptais, dažnais, į kitus debesis panirusiais ar škvalo linijoje esančiais kamuoliniais lietaus debesimis ir smėlio arba dulkių audromis;

b)

ugnikalnių išsiveržimais arba radioaktyviųjų medžiagų patekimu į atmosferą, kurie yra reikšmingi orlaivių naudojimui.“;

3)

MET.OR.200 dalis pakeičiama taip:

MET.OR.200 Meteorologinės suvestinės ir kita informacija

a)

Aviacijos meteorologijos stotis paskelbia:

1)

pastoviais intervalais – paprastąją vietinę suvestinę, platinamą tik aerodrome, kuriame atliekamas stebėjimas;

2)

specialiąją vietinę suvestinę, platinamą tik aerodrome, kuriame atliekamas stebėjimas;

3)

pusvalandžio intervalais – reguliariam tarptautiniam komerciniam oro transportui naudojamame aerodrome, kuriame atliekamas stebėjimas, ir kitur platinamus meteorologinius aerodromo pranešimus (METAR);

b)

Neatsižvelgiant į a punkto 3 papunktį, aviacijos meteorologijos stotis gali kas valandą skelbti reguliariam tarptautiniam komerciniam oro transportui nenaudojamiems aerodromams skirtus ir kitur platinamus METAR ir SPECI, kaip nustato kompetentinga institucija;

c)

Meteorologinė oro navigacijos stotis informuoja oro eismo paslaugų tarnybas ir aerodromo oro navigacijos informacijos tarnybas apie automatinės įrangos, naudojamos kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotoliui vertinti, tinkamumo darbui būklę;

d)

Meteorologinė oro navigacijos stotis praneša susijusiai oro eismo paslaugų tarnybai, oro navigacijos informacijos tarnybai ir meteorologinio stebėjimo biurui apie ugnikalnio aktyvumą iki išsiveržimo, ugnikalnio išsiveržimą ir ugnikalnio pelenų debesį;

e)

Meteorologinė oro navigacijos stotis, konsultuodamasi su atitinkamomis oro eismo paslaugų tarnybomis, veiklos vykdytojais ir kitomis susijusiomis šalimis, parengia specialiųjų vietinių suvestinių teikimo kriterijų sąrašą.“;

4)

MET.OR.240 dalis pakeičiama taip:

MET.OR.240 Veiklos vykdytojo arba skrydžio įgulos naudojama informacija

Aerodromo meteorologijos tarnyba veiklos vykdytojams ir skrydžio įgulos nariams pateikia šią naujausią turimą informaciją:

a)

taisyklės MET.OR.275 a dalies 1 ir 2 punktuose išvardytų elementų prognozes, kurių šaltinis – pasaulinė zoninių prognozių sistema (WAFS);

b)

pranešimus METAR arba SPECI, įskaitant prognozes TREND, prognozę TAF arba pakoreguotą prognozę TAF išvykimo ir numatomo tūpimo aerodromams, taip pat atsarginiams kilimo, maršrute esantiems ir paskirties aerodromams;

c)

aerodromo prognozes orlaiviui kilti;

d)

pranešimus SIGMET ir visam maršrutui aktualius specialiuosius pranešimus iš oro;

e)

visam maršrutui aktualią patariamąją informaciją apie vulkaninius pelenus, atogrąžų cikloną ir kosmoso meteorologinius reiškinius;

f)

AIRMET ir visam maršrutui aktualias prognozes mažaaukščiams skrydžiams rajone, kurios parengiamos kartu teikiant AIRMET;

g)

vietos aerodromui skirtus aerodromo perspėjimus;

h)

meteorologinių palydovų padarytas nuotraukas;

i)

antžeminių meteorologinių radiolokatorių informaciją.“;

5)

MET.OR.242 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

įprastas ir specialiąsias vietines suvestines, pranešimus METAR, SPECI, TAF ir TREND bei jų pakeitimus;“;

b)

b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

įprastas ir specialiąsias vietines suvestines, pranešimus METAR, SPECI, TAF ir TREND bei jų pakeitimus;“;

6)

MET.OR.245 dalies f punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

METAR ir SPECI, įskaitant naujausius slėgio aerodromuose ir kitose vietovėse duomenis, prognozes TAF, TREND ir jų pakeitimus;“;

7)

MET.OR.250 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

paskelbia SIGMET;“;

8)

MET.OR.255 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

paskelbia pranešimus AIRMET, kai kompetentinga institucija nustato, kad, atsižvelgiant į skrydžių, vykdomų žemiau skrydžio lygio 100, o kalnų vietovėse – iki skrydžio lygio 150 arba, jei reikia, aukščiau, intensyvumą, pagrįsta skelbti AIRMET kartu su rajono prognozėmis mažaaukščiams skrydžiams;“;

9)

MET.OR.260 dalis pakeičiama taip:

MET.OR.260 Prognozės mažaaukščiams skrydžiams rajone

Meteorologinių stebėjimų biuras užtikrina, kad:

a)

jeigu AIRMET skelbiami kartu su prognozėmis mažaaukščiams skrydžiams rajone pagal MET.OR.255 dalies a punktą, prognozės mažaaukščiams skrydžiams rajone būtų skelbiamos kas 6 valandas, galiotų 6 valandas ir būtų perduodamos atitinkamiems meteorologinių stebėjimų biurams ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki jų galiojimo laikotarpio pradžios;

b)

jeigu kompetentinga institucija nustato, kad, atsižvelgiant į skrydžių, vykdomų žemiau skrydžio lygio 100, o kalnų vietovėse – iki skrydžio lygio 150 arba, jei reikia, aukščiau, intensyvumą, pagrįsta skelbti paprastąsias rajono prognozes mažaaukščiams skrydžiams be AIRMET, prognozių mažaaukščiams skrydžiams rajone ir jų pakeitimo kriterijų paskelbimo dažnis, forma ir fiksuotas laikas ar galiojimo trukmė būtų tokie, kaip nustatyta kompetentingos institucijos.“;

10)

4 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„4 skyrius. Ugnikalnių pelenų informacijos centrams (VAAC) keliami reikalavimai“;

11)

MET.OR.265 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

kai ugnikalnis išsiveržia arba numatomas jo išsiveržimas arba kai pranešta apie ugnikalnio pelenus, skelbia patariamąją informaciją apie ugnikalnio pelenų debesies mastą ir prognozuojamą judėjimą;“;

12)

5 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„5 skyrius. Atogrąžų ciklonų informacijos centrams (TCAC) keliami reikalavimai“;

13)

MET.OR.270 dalies įžanginis sakinys ir a punktas pakeičiami taip:

„Savo kompetencijos rajone TCAC paskelbia:

a)

patariamąją informaciją apie ciklono centro vietą, intensyvumo pokyčius stebėjimo metu, kryptį ir judėjimo greitį, slėgį centre ir stipriausią pažemio vėją prie centro;“;

14)

6 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„6 skyrius. Pasauliniams zoninių prognozių centrams (WAFC) keliami reikalavimai“;

15)

MET.OR.275 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

WAFC paskelbia:

1)

šių elementų pasaulines prognozes koordinačių tinklelyje:

i)

aukštuminio vėjo;

ii)

aukštuminio oro temperatūros ir drėgnumo;

iii)

geopotencialaus absoliučiojo skrydžio lygių aukščio;

iv)

tropopauzės aukščio, išreikšto skrydžio lygiais, ir temperatūros;

v)

stipriausio vėjo krypties ir greičio, taip pat skrydžio lygio, kuriame jis nustatytas;

vi)

kamuolinių lietaus debesų;

vii)

apledėjimo;

viii)

turbulencijos;

2)

pasaulines ypatingųjų meteorologinių reiškinių, įskaitant ugnikalnių aktyvumo ir radioaktyviųjų medžiagų patekimo į atmosferą, prognozes.“;

16)

MET.TR.115 dalis pakeičiama taip:

MET.TR.115 Meteorologiniai biuleteniai

a)

Meteorologiniai biuleteniai platinami naudojant nurodytus duomenų tipus ir kodų formas, tinkamas atsižvelgiant į teikiamą informaciją.

b)

Meteorologiniai biuleteniai, kuriuose pateikiama operatyvioji meteorologinė informacija, platinami per ryšių sistemas, tinkamas atsižvelgiant į teikiamą informaciją ir naudotojus, kuriems ji skirta.“;

17)

MET.TR.200 dalis pakeičiama taip:

MET.TR.200 Meteorologinės suvestinės ir kita informacija

a)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI nurodyta tvarka pateikiami šie elementai:

1)

suvestinės tipo identifikacija;

2)

vietos nuoroda;

3)

stebėjimo laikas;

4)

automatinės arba trūkstamos suvestinės identifikacija, jei taikytina;

5)

pažemio vėjo kryptis ir greitis;

6)

matomumas;

7)

kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis, kai tenkinami suvestinių teikimo kriterijai;

8)

esamieji orai;

9)

debesuotumas, debesų rūšis (tik kamuolinių lietaus debesų ir bokštinių kamuolinių debesų atveju), debesų pado aukštis arba, jei matuojamas, vertikalusis matomumas;

10)

oro temperatūra ir rasos taško temperatūra;

11)

barometrinis slėgis (QNH) ir, jei taikytina, paprastosiose vietinėse ir specialiosiose vietinėse suvestinėse – atmosferos slėgis (QFE);

12)

jei taikytina, papildoma informacija.

b)

Įprastose vietinėse suvestinėse ir specialiosiose vietinėse suvestinėse:

1)

jei pažemio vėjas stebimas daugiau nei vienoje vietoje išilgai kilimo ir tūpimo tako, nurodomos vietos, kuriose šios vertės yra būdingos;

2)

kai naudojamas daugiau nei vienas kilimo ir tūpimo takas ir stebimas su šiais takais susijęs pažemio vėjas, pateikiamos turimos kiekvieno kilimo ir tūpimo tako vėjo vertės ir nurodoma, kuriuose kilimo ir tūpimo takuose jos nustatytos;

3)

kai pagal MET.TR.205 taisyklės a dalies 3 punkto ii papunkčio B įtrauką teikiami duomenys apie nuokrypius nuo vidutinės vėjo krypties, pranešama apie dvi ribines kryptis, tarp kurių keitėsi pažemio vėjo kryptis;

4)

kai pagal MET.TR.205 taisyklės a dalies 3 punkto iii papunktį teikiami duomenys apie nuokrypius nuo vidutinio vėjo greičio (vėjo gūsius), nurodomos didžiausios ir mažiausios vėjo greičio vertės.

c)

METAR ir SPECI

1)

METAR ir SPECI teikiami naudojant 1 priedėlyje pateiktą šabloną.

2)

METAR pateikiami perduoti ne vėliau kaip per penkias minutes nuo faktinio stebėjimo laiko.

d)

Jei atliekant stebėjimą vienu metu nustatomos toliau nurodytos sąlygos, visose meteorologinėse suvestinėse vietoj informacijos apie matomumą, kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolį, esamuosius orus ir debesuotumą, debesų rūšį ir debesų pado aukštį vartojamas terminas CAVOK:

1)

matomumas – 10 km arba daugiau, o apie mažiausią matomumą nepranešta;

2)

nėra operatyvinio reikšmingumo debesų;

3)

aviacijai reikšmingų orų nėra.

e)

Kriterijų, kuriais remiantis turi būti teikiamos specialiosios vietinės suvestinės, sąrašą sudaro:

1)

vertės, artimiausios aerodromą naudojančių veiklos vykdytojų veiklos minimumams;

2)

vertės, atitinkančios kitus oro eismo paslaugų tarnybų ir veiklos vykdytojų vietos reikalavimus;

3)

2 °C ar daugiau laipsnių didesnė už pateiktąją paskutinėje vietinėje suvestinėje oro temperatūra arba kita ribinė vertė, dėl kurios susitarė meteorologijos paslaugų teikėjai, atitinkama oro eismo paslaugų tarnyba ir susiję veiklos vykdytojai;

4)

turima papildomos informacijos apie ypatingųjų meteorologinių sąlygų susidarymą artėjimo tūpti ir aukštėjimo zonose;

5)

kai taikomos triukšmo mažinimo procedūros ir nuokrypis nuo vidutinio pažemio vėjo greičio pakito 5 mazgais ar daugiau, palyginti su teikiant paskutinę vietinę suvestinę nustatytu vėjo greičiu, ir vidutinis vėjo greitis prieš įvykstant pokyčiui ir (arba) jam įvykus siekia 15 mazgų ar daugiau;

6)

kai vidutinė pažemio vėjo kryptis pakito 60° ar daugiau, palyginti su paskutinėje suvestinėje nurodyta kryptimi, o vidutinis vėjo greitis prieš pasikeičiant vėjo krypčiai ir (arba) jai pasikeitus siekia 10 mazgų ar daugiau;

7)

kai vidutinis pažemio vėjo greitis pakito 10 mazgų ar daugiau, palyginti su paskutinėje vietinėje suvestinėje nurodytu greičiu;

8)

kai nuokrypis nuo vidutinio pažemio vėjo greičio (vėjo gūsiai) pakito 10 mazgų ar daugiau, palyginti su teikiant paskutinę vietinę suvestinę nustatytu vėjo greičiu, ir vidutinis vėjo greitis prieš įvykstant pokyčiui ir (arba) jam įvykus siekia 15 mazgų ar daugiau;

9)

kai prasideda ar baigiasi vienas iš šių orų reiškinių arba pakinta jo intensyvumas:

i)

šąlančių kritulių;

ii)

vidutinio ar didelio kritulių kiekio, įskaitant liūtis, ir

iii)

perkūnijos su krituliais;

10)

kai prasideda ar baigiasi vienas iš šių orų reiškinių:

i)

šąlančio rūko;

ii)

perkūnija be kritulių;

11)

kai pasikeičia žemiau 1 500 pėdų (450 m) esančio debesų sluoksnio storis:

i)

nuo pavienių debesų (SCT) ar mažesnio debesuotumo iki nepastovaus debesuotumo (BKN) ar apsiniaukusio dangaus sąlygų (OVC) arba

ii)

nuo BKN ar OVC iki SCT ar mažesnio debesuotumo;

f)

Meteorologijos paslaugų teikėjui ir kompetentingai institucijai sutarus, specialiosios vietinės suvestinės ir SPECI, kai taikoma, teikiamos įvykus šiems pokyčiams:

1)

vėjo pokyčiui viršijus operatyvinio reikšmingumo vertes; ribines vertes nustato meteorologijos paslaugų teikėjas, pasikonsultavęs su atitinkama oro eismo paslaugų tarnyba ir susijusiais veiklos vykdytojais, atsižvelgdamas į tokius vėjo pokyčius:

i)

dėl kurių reikėtų pakeisti naudojamą (-us) kilimo ir tūpimo taką (-us);

ii)

iš kurių matyti, kad kilimo ir tūpimo tako pavėjo ir šoninio vėjo komponenčių pokytis viršijo vertes, atitinkančias pagrindines tipinio aerodrome naudojamo orlaivio naudojimo ribas;

2)

kai matomumas gerėja ir jo vertė pasiekia arba viršija vieną ar kelias iš šių verčių arba kai matomumas blogėja ir jo vertė nukrenta žemiau vienos ar kelių iš šių verčių:

i)

800, 1 500 arba 3 000 m;

ii)

5 000 m, jei daug skrydžių vykdoma pagal vizualiųjų skrydžių taisykles;

3)

kai kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis gerėja ir jo vertė pasiekia arba viršija vieną ar kelias iš šių verčių arba blogėja arba kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolio vertė nukrenta žemiau vienos ar kelių iš šių verčių: 50, 175, 300, 550 arba 800 m;

4)

kai prasideda ar baigiasi vienas iš šių orų reiškinių arba pakinta jo intensyvumas:

i)

dulkių audros;

ii)

smėlio audros;

iii)

piltuvo formos debesies (tornado ar vandens viesulo);

5)

kai prasideda ar baigiasi vienas iš šių orų reiškinių:

i)

pažemiu nešamų dulkių, smėlio ar sniego;

ii)

pustomų dulkių, smėlio ar sniego;

iii)

škvalo;

6)

kai, esant BKN ar OVC, žemiausio debesų sluoksnio pado aukštis didėja ir jo vertė pasiekia ar viršija vieną ar kelias iš šių verčių arba, esant BKN ar OVC, žemiausio debesų sluoksnio pado aukštis mažėja ir jo vertė nukrenta žemiau vienos ar kelių iš šių verčių:

i)

100, 200, 500 arba 1 000 ft;

ii)

1 500 ft, jei daug skrydžių vykdoma pagal vizualiųjų skrydžių taisykles;

7)

kai dangus apsiniaukęs ir vertikalusis matomumas gerėja ir jo vertė pasiekia arba viršija vieną ar kelias iš šių verčių arba kai vertikalusis matomumas blogėja ir jo vertė nukrenta žemiau vienos ar kelių iš šių verčių: 100, 200, 500 arba 1 000 ft;

8)

remiantis bet kokiais kitais meteorologijos paslaugų teikėjų ir veiklos vykdytojų sutartais kriterijais, kurie grindžiami vietos aerodromo naudojimo minimumais.“;

18)

MET.TR.205 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI pažemio vėjo krypties duomenys teikiami tikrojo dienovidinio krypties 10° intervalais, o greičio – 1 mazgo tikslumu.“;

b)

a punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI:

i)

nurodomi naudojami vėjo greičio matavimo vienetai;

ii)

jei bendras nuokrypis nuo vidutinės vėjo krypties per paskutiniąsias 10 minučių yra 60° ar daugiau, duomenys apie nuokrypį pateikiami vienu iš šių būdų:

A)

jei bendras nuokrypis yra 60° ar daugiau, tačiau mažiau nei 180°, o vėjo greitis yra 3 mazgai ar daugiau, duomenys apie šiuos krypties nuokrypius pateikiami nurodant dvi ribines kryptis, tarp kurių keitėsi pažemio vėjo kryptis;

B)

jei bendras nuokrypis yra 60° ar daugiau, tačiau mažiau nei 180°, o vėjo greitis yra mažesnis kaip 3 mazgai, pranešama, kad vėjo kryptis kintama, o vidutinė vėjo kryptis nenurodoma;

C)

jei bendras nuokrypis yra 180° ar daugiau, pranešama, kad vėjo kryptis kintama, o vidutinė vėjo kryptis nenurodoma;

iii)

duomenys apie nuokrypius nuo vidutinio vėjo greičio (vėjo gūsius), nustatytus per paskutiniąsias 10 min., pateikiami, jei didžiausias vėjo greitis vidutinį greitį viršija:

A)

5 mazgais ar daugiau, – šie duomenys pateikiami įprastose vietinėse suvestinėse ir specialiosiose vietinėse suvestinėse, kai taikomos triukšmo mažinimo procedūros;

B)

10 mazgų ar daugiau – kitais atvejais;

iv)

teikiant duomenis apie mažesnio kaip 1 mazgo greičio vėją, nurodoma, kad nevėjuota;

v)

teikiant duomenis apie 100 mazgų ar didesnio greičio vėją, nurodoma, kad vėjo greitis viršija 99 mazgus;

vi)

pagal MET.TR.205 taisyklės a dalį teikiant duomenis apie nuokrypius nuo vidutinio vėjo greičio (vėjo gūsius), pateikiama didžiausia vėjo greičio vertė;

vii)

jei per 10 min. laikotarpį vėjo kryptis ir (arba) greitis akivaizdžiai pakinta, pateikiami duomenys tik apie įvykus pokyčiui pastebėtus nuokrypius nuo vidutinės vėjo krypties ir vidutinio vėjo greičio.“;

c)

b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI matomumo duomenys teikiami 50 m intervalais, kai matomumas yra mažesnis kaip 800 m; 100 m intervalais, kai matomumas yra 800 m ar daugiau, bet mažiau kaip 5 km; kilometro intervalais, kai matomumas yra 5 km ar daugiau, bet mažiau kaip 10 km; nurodoma, kad matomumas – 10 km, kai jis yra 10 km ar daugiau, išskyrus atvejus, kai susidaro sąlygos, kuriomis vartojamas terminas CAVOK.“;

d)

c punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI RVR duomenys:

i)

teikiami per visus laikotarpius, kai kilimo ir tūpimo tako matomumas arba matomumo nuotolis yra mažesnis nei 1 500 m;

ii)

teikiami 25 m intervalais, kai matomumas yra mažesnis kaip 400 m; 50 m intervalais, kai RVR – 400–800 m, ir 100 m intervalais, kai RVR – daugiau kaip 800 m.“;

e)

c punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI:

i)

jei RVR vertė viršija didžiausią vertę, kurią galima nustatyti naudojama sistema, ta vertė įprastose vietinėse suvestinėse ir specialiosiose vietinėse suvestinėse pateikiama vartojant santrumpą ABV, o pranešimuose METAR ir SPECI – vartojant santrumpą P, o po jų nurodoma didžiausia vertė, kurią galima nustatyti naudojant sistemą;

ii)

jei RVR vertė nesiekia mažiausios vertės, kurią galima nustatyti naudojama sistema, ta vertė įprastose vietinėse suvestinėse ir specialiosiose vietinėse suvestinėse pateikiama vartojant santrumpą BLW, o pranešimuose METAR ir SPECI – vartojant santrumpą M, o po jų nurodoma mažiausia vertė, kurią galima nustatyti naudojant sistemą.“;

f)

d punkto 2, 3 ir 4 papunkčiai pakeičiami taip:

„2)

Pranešimuose METAR ir SPECI teikiant duomenis apie stebimus esamųjų orų reiškinius nurodomas jų tipas bei savybės ir, jei tinkama, apibūdinamas jų intensyvumas arba artumas aerodromui.

3)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI prireikus nurodomos šios esamųjų orų reiškinių savybės ir, jei tinkama, vartojamos atitinkamos santrumpos bei taikomi susiję kriterijai:

i)

perkūnija (TS)

Pranešama apie perkūniją su krituliais. Jei aerodrome per dešimt minučių prieš atliekant stebėjimą išgirstamas griaustinis arba pastebimas žaibas, bet aerodrome kritulių nepastebima, vartojama santrumpa TS, tačiau be apibūdinimo;

ii)

užšalimas (FZ)

Peršaldytieji vandens lašeliai arba krituliai, kurie pagal 1 priedėlį nurodomi kartu su tam tikrų tipų esamųjų orų reiškiniais.

4)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI:

i)

siekiant pateikti išsamų esamųjų orų, turinčių reikšmės vykdomiems skrydžiams, apibūdinimą, jei reikia, vartojama viena ar kelios, tačiau ne daugiau kaip trys, esamiesiems orams apibūdinti skirtos santrumpos, prie kurių, jei tinkama, nurodomos tų reiškinių savybės, intensyvumas arba artumas aerodromui;

ii)

pirmiausia, jei tinkama, nurodomas orų reiškinio intensyvumas arba artumas aerodromui, o po jo – atitinkamos orų reiškinio savybės ir tipas;

iii)

jei stebimi dviejų skirtingų tipų orai, jų duomenys pateikiami suskirstyti į dvi atskiras grupes, kuriose pateikiamas orų reiškinio intensyvumo ar artumo indikatorius, o po jo – susijęs orų reiškinys. Tačiau atliekant stebėjimą užfiksuotų skirtingų tipų kritulių duomenys pateikiami vienoje grupėje: pirmiausia nurodomas vyraujančių kritulių tipas, paskui – tik vienas intensyvumo specifikatorius, skirtas visų kritulių intensyvumui nurodyti.“;

g)

e punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI debesų pado aukščio, neviršijančio 10 000 pėdų, duomenys teikiami 100 pėdų intervalais, o debesų pado aukščio, viršijančio 10 000 pėdų, duomenys – 1 000 pėdų intervalais.“;

h)

f punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI oro temperatūros ir rasos taško temperatūros duomenys teikiami viso Celsijaus laipsnio tikslumu.“;

i)

f punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI nurodoma žemesnė nei 0 °C temperatūra.“;

j)

g punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Įprastose vietinėse suvestinėse, specialiosiose vietinėse suvestinėse ir pranešimuose METAR ir SPECI QNH ir QFE apskaičiuojami dešimtosiomis hektopaskalių dalimis ir jų duomenys pateikiami viso hektopaskalio tikslumu, naudojant keturženklį skaičių.“;

k)

g punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4)

Pranešimuose METAR ir SPECI pateikiamos tik QNH vertės.“;

19)

MET.TR.210 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

Monitorius

Aviacijos meteorologinėje stotyje įrengiami kiekvieno jutiklio siunčiamus duomenis rodantys pažemio vėjo duomenų rodymo monitoriai. Aviacijos meteorologinės stoties ir oro eismo paslaugų tarnybų monitoriuose rodomi tų pačių jutiklių siunčiami duomenys, o tais atvejais, kai reikia atskirų jutiklių, monitoriai aiškiai pažymimi siekiant identifikuoti kiekvienu jutikliu kontroliuojamą kilimo ir tūpimo taką ir jo dalį.“;

b)

a punkto 3 papunkčio ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

10 min., jei duomenys skirti pranešimams METAR ir SPECI, išskyrus atvejus, kai 10 min. laikotarpiu užfiksuojamas aiškus vėjo krypties ir (arba) greičio pokytis; vidutinėms vertėms nustatyti naudojami tik įvykus pokyčiui užfiksuoti duomenys; taigi, šiomis aplinkybėmis laiko intervalas atitinkamai sutrumpinamas.“;

c)

b punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

Monitoriai

Jei matomumas matuojamas matavimo prietaisų sistemomis, aviacijos meteorologinėje stotyje įrengiami kiekvieno jutiklio siunčiamus duomenis rodantys matomumo duomenų rodymo monitoriai. Aviacijos meteorologinės stoties ir oro eismo paslaugų tarnybų monitoriuose rodomi tų pačių jutiklių siunčiami duomenys, o tais atvejais, kai reikia atskirų jutiklių, monitoriai aiškiai pažymimi siekiant identifikuoti kiekvienu jutikliu kontroliuojamą zoną.“;

d)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis (RVR)

1.

RVR duomenys pateikiami metrais.

2.

Vietos parinkimas

RVR įvertinti naudojamas meteorologinis prietaisas pastatomas taip, kad teiktų zonai, kurioje reikia atlikti stebėjimus, būdingus duomenis.

3.

Matavimo prietaisų sistemos

Transmisometrais arba skaterometrais grindžiamos matavimo prietaisų sistemos naudojamos RVR matuoti kilimo ir tūpimo takuose, skirtuose II ir III kategorijų artėjimo tūpti pagal prietaisus ir tūpimo operacijoms, o kilimo ir tūpimo takuose, skirtuose I kategorijos artėjimo tūpti pagal prietaisus ir tūpimo operacijoms, šios sistemos naudojamos, jei taip nusprendžia kompetentinga institucija.

4.

Monitorius

Jei RVR nustatyti naudojamos matavimo prietaisų sistemos, aviacijos meteorologinėje stotyje įrengiamas vienas ar, jei reikia, keli monitoriai. Aviacijos meteorologinės stoties ir oro eismo paslaugų tarnybų monitoriuose rodomi tų pačių jutiklių siunčiami duomenys, o tais atvejais, kai reikia atskirų jutiklių, monitoriai aiškiai pažymimi siekiant identifikuoti kiekvienu jutikliu kontroliuojamą kilimo ir tūpimo taką ir jo dalį.

5.

Vidurkinimas

i)

Jei RVR nustatyti naudojamos matavimo prietaisų sistemos, jų rezultatai atnaujinami bent kas 60 sek., kad būtų teikiamos tikrosios būdingosios vertės.

ii)

RVR verčių vidurkinimo laikotarpis:

A)

1 min., jei vertės skirtos įprastoms vietinėms suvestinėms ir specialiosioms vietinėms suvestinėms ir perduodamos į oro eismo paslaugų tarnybose įrengtus RVR monitorius;

B)

10 min., jei vertės skirtos pranešimams METAR ir SPECI, išskyrus atvejus, kai 10 min. laikotarpiu iki stebėjimo pradžios užfiksuojamas aiškus RVR verčių pokytis; tuomet vidutinėms vertėms nustatyti naudojamos tik įvykus pokyčiui užfiksuotos vertės.“;

e)

e punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

Monitorius

Jei debesų pado aukščiui matuoti naudojama automatinė įranga, aviacijos meteorologinėje stotyje įrengiamas bent vienas monitorius. Aviacijos meteorologinės stoties ir oro eismo paslaugų tarnybų monitoriuose rodomi tų pačių jutiklių siunčiami duomenys, o tais atvejais, kai reikia atskirų jutiklių, monitoriai aiškiai pažymimi siekiant identifikuoti kiekvienu jutikliu kontroliuojamą zoną.“;

f)

f punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

Jei oro temperatūrai ir rasos taško temperatūrai matuoti naudojama automatinė įranga, aviacijos meteorologinėje stotyje įrengiami monitoriai. Aviacijos meteorologinės stoties ir oro eismo paslaugų tarnybų monitoriuose rodomi tų pačių jutiklių siunčiami duomenys.“;

g)

g punkto 2 papunkčio i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

Jei atmosferos slėgiui matuoti naudojama automatinė įranga, aviacijos meteorologinėje stotyje ir atitinkamose oro eismo paslaugų tarnybose įrengiami barometro QNH duomenų ir, jei reikalaujama pagal MET.TR.205 taisyklės g dalies 3 punkto ii papunktį, QFE duomenų rodymo monitoriai.“;

20)

MET.TR.215 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Orų prognozės ir kita informacija“;

b)

e punkto 6 papunktis pakeičiamas taip:

„6.

visam maršrutui aktualią patariamąją informaciją apie vulkaninius pelenus, atogrąžų cikloną ir kosmoso meteorologinius reiškinius.“;

21)

MET.TR.220 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„b)

TAF teikiami naudojant 3 priedėlyje pateiktą šabloną.

c)

Įprasta prognozė TAF galioja 9, 24 arba 30 val., jeigu kompetentinga institucija, atsižvelgdama į eismo reikalavimus, taikomus aerodromams, veikiantiems trumpiau kaip 9 valandas, nenustatė kitaip.

d)

TAF parengiamos perduoti ne anksčiau kaip likus 1 val. iki jų galiojimo laikotarpio pradžios.“;

b)

e punkto 1 papunkčio iii, iv ir v dalys pakeičiamos taip:

„iii)

Jei prognozuojama, kad vėjo greitis bus mažesnis nei 1 mazgas, nurodoma, kad nevėjuota.

iv)

Jei prognozuojamas didžiausias vėjo greitis prognozuojamą vidutinį vėjo greitį viršija 10 mazgų ar daugiau, nurodomas prognozuojamas didžiausias vėjo greitis.

v)

Teikiant duomenis apie 100 mazgų ar didesnio greičio vėją, nurodoma, kad vėjo greitis viršija 99 mazgus.“;

22)

MET.TR.225 dalies c punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

c punkto 1 papunkčio i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

vidutinė vėjo kryptis pasikeičia 60° ar daugiau, o vidutinis vėjo greitis prieš pokytį ir (arba) po jo yra 10 mazgų ar daugiau;

ii)

vidutinis vėjo greitis pasikeičia 10 mazgų ar daugiau;“;

b)

2 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

i punktas pakeičiamas taip:

„i)

Kai numatoma, kad matomumas gerės ir pasieks arba viršys vieną ar kelias iš šių verčių arba blogės ir nukris žemiau vienos ar kelių iš šių verčių: 150, 350, 600, 800, 1 500 arba 3 000 m, pokytis nurodomas prognozėje TREND.“;

ii)

iii punktas pakeičiamas taip:

„iii)

Prie pranešimų METAR ir SPECI pridedamose prognozėse TREND nurodant matomumą pateikiamas prognozuojamas vyraujančio matomumo nuotolis.“;

23)

MET.TR.235 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Įspėjimuose apie vėjo poslinkius glaustai pateikiama naujausia informacija apie pastebėtus vėjo poslinkius, kuriems vykstant priešinis vėjas/pavėjis pakinta 15 mazgų ar daugiau ir kurie gali neigiamai paveikti orlaivį priartėjimo tūpti trajektorijoje arba pradinio kilimo trajektorijoje ir nutūpusį orlaivį, riedantį kilimo ir tūpimo taku, arba orlaivį, įsiriedantį tame take.“;

24)

MET.TR.250 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

SIGMET teikiami naudojant 5 priedėlyje pateiktą šabloną.“;

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Į pranešimą SIGMET, vartojant atitinkamas santrumpas, įtraukiamas tik vienas iš 5 priedėlyje nurodytų reiškinių, o po jų pateikiama 34 mazgų arba didesnė (jei tai atogrąžų ciklonas) pažemio vėjo greičio ribinė vertė.“;

c)

f punktas išbraukiamas;

25)

MET.TR.255 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

AIRMET teikiami naudojant 5 priedėlyje pateiktą šabloną.“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Kai 5 priedėlyje nurodyti reiškiniai pasireiškia žemiau skrydžio lygio 100 arba skrydžio lygio 150 kalnų vietovėse arba, jei reikia, aukščiau, pranešime AIRMET, vartojant atitinkamas santrumpas, nurodomas tik vienas iš tų reiškinių ir pateikiamos šios ribinės vertės:

1)

didesnis kaip 30 mazgų vėjo greitis, nurodant kryptį atitinkamais vienetais;

2)

dideliuose rajonuose mažesnis kaip 5 000 m matomumas, kartu nurodant mažesnį matomumą lemiantį orų reiškinį;

3)

dideliuose rajonuose, kuriuose debesuota su pragiedruliais arba apsiniaukę, debesų sluoksnio pado aukštis virš žemės lygio mažesnis kaip 1 000 pėdų“;

c)

e punktas išbraukiamas;

26)

MET.TR.260 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

šie reiškiniai, dėl kurių teikiami pranešimai SIGMET: stiprus ledėjimas, stipri turbulencija, tamsūs, dažni, į kitus debesis panirę ar škvalo linijoje esantys kamuoliniai lietaus debesys ir perkūnija, smėlio/dulkių audros ir ugnikalnių išsiveržimai ar radioaktyviųjų medžiagų patekimas į atmosferą“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Kompetentingai institucijai nustačius, kad, atsižvelgiant į skrydžių, vykdomų žemiau skrydžio lygio 100 arba kalnuotose vietovėse – iki 150 ar, kai reikia, aukščiau, intensyvumą, turi būti teikiamas pranešimas AIRMET, kartu su prognozėmis mažaaukščiams skrydžiams rajone, skelbiamos rajono prognozės, į kurias įtraukiama informacija apie sluoksnį nuo žemės iki skrydžio lygio 100 arba skrydžio lygio 150 kalnų vietovėse arba, jei reikia, aukščiau ir informacija apie maršrute susidariusius mažaaukščiams skrydžiams pavojingus orų reiškinius.“;

27)

4 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„4 skyrius. Ugnikalnių pelenų informacijos centrams (VAAC) keliami techniniai reikalavimai“

28)

MET.TR.265 dalis pakeičiama taip:

MET.TR.265 Ugnikalnių pelenų informacijos centrų pareigos

Informacinis pranešimas apie ugnikalnių pelenus skelbiamas vadovaujantis 6 priedėlyje pateiktu šablonu. Jei santrumpų nėra, tekstas pateikiamas kuo trumpesnis, paprasta anglų kalba.“;

29)

MET.TR.270 dalis pakeičiama taip:

MET.TR.270 Atogrąžų ciklonų informacijos centrų pareigos

Patariamoji informacija apie atogrąžų ciklonus skelbiama vadovaujantis 7 priedėlyje pateiktu šablonu tuo atveju, kai numatoma, kad laikotarpiu, dėl kurio ši informacija teikiama, didžiausias vidutinis 10 min. pažemio vėjo greitis sieks arba viršys 34 mazgus.“

30)

5 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„5 skyrius. Atogrąžų ciklonų informacijos centrams (TCAC) keliami techniniai reikalavimai“;

31)

MET.TR.275 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Teikdamas pasaulines prognozes koordinačių tinklelyje ir ypatingųjų orų reiškinių prognozes WAFC naudoja apdorotus meteorologinius duomenis, kuriuos sudaro koordinačių vertės.“;

b)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punkto viii papunktis pakeičiamas taip:

„viii)

turbulencijos;“;

ii)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2)

skelbti 1 papunktyje nurodytas prognozes ir jas išplatinti, kai tik tai techniškai įmanoma, bet ne vėliau kaip per 5 val. po standartinio stebėjimo laiko;“;

iii)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3)

taisyklingame tinklelyje teikti tinklo taškų prognozes, kurias sudaro:

i)

skrydžio lygių 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) ir 530 (100 hPa) vėjo duomenys, kai horizontalioji skyra yra 1,25 ° platumos ir ilgumos;

ii)

skrydžio lygių 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) ir 530 (100 hPa) temperatūros duomenys, kai horizontalioji skyra yra 1,25 ° platumos ir ilgumos;

iii)

skrydžio lygių 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) ir 180 (500 hPa) drėgnumo duomenys, kai horizontalioji skyra yra 1,25 ° platumos ir ilgumos;

iv)

skrydžio lygių 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) ir 530 (100 hPa) geopotencialaus absoliučiojo aukščio duomenys, kai horizontalioji skyra yra 1,25 ° platumos ir ilgumos;

v)

stipriausio vėjo krypties ir greičio, taip pat skrydžio lygio, kuriame jis nustatytas, kai horizontalioji skyra yra 1,25 ° platumos ir ilgumos;

vi)

tropopauzės aukščio, išreikšto skrydžio lygiais, ir temperatūros, kai horizontalioji skyra yra 1,25 ° platumos ir ilgumos;

vii)

informacija apie ledėjimą sluoksniuose, kurių centras yra skrydžio lygiuose 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) ir 300 (300 hPa), kai horizontalioji skyra yra 0,25 ° platumos ir ilgumos;

viii)

informacija apie turbulenciją, pasireiškiančią sluoksniuose, kurių centras yra skrydžio lygiuose 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) ir 450 (150 hPa), kai horizontalioji skyra yra 0,25 ° platumos ir ilgumos;

ix)

informacija apie kamuolinių lietaus debesų horizontaliąją tįsą ir pado ir viršūnių aukštį skrydžio lygių vienetais, kai horizontalioji skyra yra 0,25 ° platumos ir ilgumos.“;

c)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1)

keturis kartus per dieną rengti SIGWX prognozes, kurios galioja nustatytą laiką – 24 val. po to, kai gaunami sinoptiniai duomenys (00.00, 06.00, 12.00 ir 18.00 val. UTC), kuriais grindžiamos prognozės. Kiekviena prognozė išplatinama, kai tik tai techniškai įmanoma, bet ne bet ne vėliau kaip per 7 val. po standartinio stebėjimo laiko; įprastomis veikimo sąlygomis ir ne vėliau kaip per 9 val. po standartinio stebėjimo laiko rezervinės veiklos sąlygomis;“;

ii)

3 punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

atogrąžų cikloną, jei numatoma, kad vidutinis 10 min. pažemio vėjo greitis sieks arba viršys 34 mazgus;“;

d)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Paskelbiamos skrydžio lygiams 100–450 tam tikruose geografiniuose rajonuose skirtos viduriniųjų lygių SIGWX prognozės.“;

32)

1 priedėlis pakeičiamas taip:

„1 priedėlis

Pranešimų METAR ir SPECI šablonai

Paaiškinimas:

P

=

įtraukti privaloma;

A

=

įtraukiama atsižvelgiant į aplinkybes: meteorologines sąlygas arba stebėjimo metodą;

N

=

įtraukti neprivaloma.

1 pastaba.

Po šio šablono pateikiami į pranešimus METAR ir SPECI įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra.

2 pastaba.

Santrumpų paaiškinimai pateikiami dokumente „Oro navigacijos paslaugų procedūros. ICAO santrumpos ir kodai“ (Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes, PANS-ABC, Dok. Nr. 8400).

3 pastaba.

Eilutės numeriai skiltyje „Nuoroda“ nurodomi tik dėl aiškumo ir patogumo ir nėra METAR ir SPECI dalis.

Nuoroda

Elementas

Išsamus turinys

Šablonas (-ai)

1

Suvestinės tipo identifikavimas (P)

Suvestinės tipas (P)

METAR, METAR COR, SPECI ar SPECI COR

2

Vietos nuoroda (P)

ICAO vietos nuoroda (P)

nnnn

3

Stebėjimo laikas (P)

Stebėjimo data ir faktinis laikas (UTC) (P)

nnnnnnZ

4

Automatinės arba trūkstamos suvestinės identifikavimas (A)

Automatinės arba trūkstamos suvestinės identifikatorius (A)

AUTO arba NIL

5

JEI SUVESTINĖS NETURIMA, PRANEŠIMAS METAR BAIGIAMAS.

6

Pažemio vėjas (P)

Vėjo kryptis (P)

nnn arba/// (1)

VRB

 

 

Vėjo greitis (P)

[P]nn[n] arba// (1)

 

 

Reikšmingi greičio pokyčiai (A)

G[P]nn[n]

 

 

Matavimo vienetai (P)

KT

 

 

Reikšmingi krypties pokyčiai (A)

nnnVnnn

7

Matomumas (P)

Vyraujančio matomumo nuotolis arba mažiausias matomumas (P)

nnnn arba//// (1)

C

A

V

O

K

 

 

Mažiausias matomumas ir mažiausio matomumo kryptis (A)

nnnn[N] arba nnnn[NE] arba nnnn[E] arba nnnn[SE] arba nnnn[S] arba nnnn[SW] arba nnnn[W] arba nnnn[NW]

8

Kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis (A)  (2)

Elemento pavadinimas (P)

R

Kilimo ir tūpimo takas (P)

nn[L]/arba nn[C]/arba nn[R]/

Kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis (P)

[P arba M]nnnn arba//// (1)

Ankstesnių kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolio verčių pokyčių tendencijos (A)

U, D arba N

9

Esamieji orai (A)

Esamųjų orų reiškinių intensyvumas arba artumas (A)

– arba +

VC

Esamųjų orų reiškinių savybės ir tipas (P)

DZ arba

RA arba

SN arba

SG arba

PL arba

DS arba

SS arba

FZDZ arba

FZRA arba

FZUP  (4) arba

FC  (3) arba

SHGR arba

SHGS arba

SHRA arba

SHSN arba

SHUP (4) arba

TSGR arba

TSGS arba

TSRA arba

TSSN arba

TSUP  (4) arba

UP (4)

FG arba

BR arba

SA arba

DU arba

HZ arba

FU arba

VA arba

SQ arba

PO arba

TS arba

BCFG arba

BLDU arba

BLSA arba

BLSN arba

DRDU arba

DRSA arba

DRSN arba

FZFG arba

MIFG arba

PRFG arba

// (1)

FG arba

PO arba

FC arba

DS arba

SS arba

TS arba

SH arba

BLSN arba

BLSA arba

BLDU arba

VA

10

Debesys (P)

Debesuotumas ir debesų pado aukštis arba vertikalusis matomumas (P)

FEWnnn arba

SCTnnn arba

BKNnnn arba

OVCnnn arba

FEW/// (1) arba

SCT/// (1) arba

BKN/// (1) arba

OVC/// (1) arba

///nnn  (1) arba

////// (1)

VVnnn arba

VV/// (1)

NSC

arba NCD  (4)

 

Debesų rūšis (A)

CB arba

TCU arba/// (1), (5)

11

Oro ir rasos taško temperatūra (P)

Oro ir rasos taško temperatūra (P)

[M]nn/[M]nn arba///[M]nn  (1) arba [M]nn/// (1) arba///// (1)

12

Slėgio vertės (P)

Elemento pavadinimas (P)

Q

QNH (P)

nnnn arba//// (1)

13

Papildoma informacija (A)

Tarpiniai orai (A)

RERASN arba REFZDZ arba REFZRA arba REDZ arba RE[SH]RA arba RE[SH]SN arba RESG arba RESHGR arba RESHGS arba REBLSN arba RESS arba REDS arba RETSRA arba RETSSN arba RETSGR arba RETSGS arba RETS arba REFC arba REVA arba REPL arba REUP  (4) arba REFZUP  (4) arba RETSUP  (4) arba RESHUP  (4) arba RE// (1)

Vėjo poslinkis (A)

WS Rnn[L] arba WS Rnn[C] arba WS Rnn[R] arba WS ALL RWY

Jūros paviršiaus temperatūra ir jūros sąlygos arba reikšmingas bangų aukštis (A)

W[M]nn/Sn arba W///Sn  (1) arba W[M]nn/S/ (1) arba W[M]nn/Hn[n][n] arba W///Hn[n][n]  (1) arba W[M]nn/H/// (1)

14

Tendencijos prognozė (N)

Nuoroda į pokytį (P)

NOSIG

BECMG arba TEMPO

Pokyčio laikotarpis (A)

FMnnnn ir (arba)

TLnnnn

arba

ATnnnn

Vėjas (A)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

Vyraujančio matomumo nuotolis (A)

nnnn

C

A

V

O

K

Orų reiškinio

intensyvumas (A)

– arba +

N

S

W

Orų reiškinio

savybės ir

tipas (A)

DZ arba RA arba SN arba SG arba PL arba DS arba SS arba

FZDZ arba FZRA arba SHGR arba SHGS arba SHRA arba SHSN arba TSGR arba TSGS arba TSRA arba TSSN

FG arba BR arba SA arba DU arba HZ arba FU arba VA arba SQ arba PO arba FC arba TS arba BCFG arba BLDU arba BLSA arba BLSN arba DRDU arba DRSA arba DRSN arba FZFG arba MIFG arba PRFG

Debesuotumas ir debesų pado aukštis arba vertikalusis matomumas (A)

FEWnnn arba

SCTnnn

arba

BKNnnn

arba

OVCnnn

VVnnn arba

VV///

N

S

C

Debesų rūšis (A)

CB arba TCU

Į pranešimus METAR ir SPECI įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra

Nuoroda

Elementai

Intervalas

Skyra

1

Kilimo ir tūpimo takas:

(vienetų nėra)

01–36

1

2

Vėjo kryptis

° (tikrojo dienovidinio kryptis)

000–360

10

3

Vėjo greitis:

KT

00–99

P99

1

N/A (100 ar daugiau)

4

Matomumas

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 ar daugiau

0 (nustatytoji vertė: 9 999 )

5

Kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis

M

0000–0375

25

 

 

M

0400–0750

50

 

 

M

0800–2 000

100

6

Vertikalusis matomumas

100’s FT

000–020

1

7

Debesys: debesų pado aukštis

100’s FT

000–099

100–200

1

10

8

Oro temperatūra;

rasos taško temperatūra

°C

-80–+60

1

9

QNH

hPa

0850–1 100

1

10

Jūros paviršiaus temperatūra:

°C

-10–+40

1

11

Jūros sąlygos

(vienetų nėra)

0–9

1

12

Reikšmingas bangų aukštis

M

0–999

0,1“

33)

3 priedėlis pakeičiamas taip:

„3 priedėlis

TAF šablonas

Paaiškinimas:

P

=

įtraukti privaloma;

A

=

įtraukiama atsižvelgiant į aplinkybes: meteorologines sąlygas arba stebėjimo metodą;

N

=

įtraukti neprivaloma.

1 pastaba.

Po šio šablono pateikiami į TAF įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra.

2 pastaba.

Santrumpų paaiškinimai pateikiami dokumente „Oro navigacijos paslaugų procedūros. ICAO santrumpos ir kodai“ (Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes, PANS-ABC, Dok. Nr. 8400).

3 pastaba.

Eilutės numeriai skiltyje „Nuoroda“ nurodomi tik dėl aiškumo ir patogumo ir nėra TAF dalis.

Nuoroda

Elementas

Išsamus turinys

Šablonas (-ai)

1

Prognozės tipo identifikavimas (P)

Prognozės tipas (P)

TAF arba TAF AMD arba TAF COR

2

Vietos nuoroda (P)

ICAO vietos nuoroda (P)

nnnn

3

Prognozės paskelbimo laikas (P)

Prognozės paskelbimo data ir laikas (UTC) (P)

nnnnnnZ

4

Trūkstamos prognozės identifikavimas (A)

Trūkstamos prognozės identifikatorius (A)

NIL

5

JEI PROGNOZĖS NĖRA, TAF BAIGIAMA.

6

Prognozės galiojimo datos ir laikotarpis (P)

Prognozės galiojimo datos ir laikotarpis (UTC) (P)

nnnn/nnnn

7

Atšauktos prognozės identifikavimas (A)

Atšauktos prognozės identifikatorius (A)

CNL

8

JEI PROGNOZĖ ATŠAUKIAMA, TAF BAIGIAMA.

9

Pažemio vėjas (P)

Vėjo kryptis (P)

nnn arba VRB

Vėjo greitis (P)

[P]nn[n]

Reikšmingi greičio pokyčiai (A)

G[P]nn[n]

Matavimo vienetai (P)

KT

10

Matomumas (P)

Vyraujančio matomumo nuotolis (P)

nnnn

C

A

V

O

K

11

Orai (A)

Orų reiškinių intensyvumas (A)  (6)

– arba +

Orų reiškinių savybės ir tipas (A)

DZ arba RA arba

SN arba SG arba

PL arba DS arba

SS arba FZDZ arba

FZRA arba SHGR arba

SHGS arba SHRA arba

SHSN arba TSGR arba

TSGS arba TSRA arba

TSSN

FG arba

BR arba

SA arba

DU arba

HZ arba

FU arba

VA arba

SQ arba

PO arba

FC arba

TS arba

BCFG arba

BLDU arba

BLSA arba

BLSN arba

DRDU arba

DRSA arba

DRSN arba

FZFG arba

MIFG arba

PRFG

12

Debesys (P)  (7)

Debesuotumas ir debesų pado aukštis arba vertikalusis matomumas (P)

FEWnnn

arba

SCTnnn arba

BKNnnn arba

OVCnnn

VVnnn

arba

VV///

N

S

C

Debesų rūšis (A)

CB arba TCU

13

Temperatūra (N)  (8)

Elemento pavadinimas (P)

TX

Aukščiausia temperatūra (P)

[M]nn/

Data ir laikas, kai nustatyta aukščiausia temperatūra (P)

nnnnZ

Elemento pavadinimas (P)

TN

Žemiausia temperatūra (P)

[M]nn/

Data ir laikas, kai nustatyta žemiausia temperatūra (P)

nnnnZ

14

Galiojimo laikotarpiu numatomi reikšmingi vieno ar kelių iš pirmiau nurodytų elementų pokyčiai (A)

Pokyčio arba tikimybės nuoroda (P)

PROB30 [TEMPO] arba PROB40 [TEMPO] arba BECMG arba TEMPO arba FM

Pasireiškimo ar pokyčio laikotarpis (P)

nnnn/nnnn arba nnnnnn

Vėjas (A)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

arba

VRBnnKT

Vyraujančio matomumo nuotolis (A)

nnnn

C

A

V

O

K

Orų reiškiniai: intensyvumas (A)

– arba +

N

S

W

Orų reiškiniai: savybės ir tipas (A)

DZ arba

RA arba

SN arba

SG arba

PL arba

DS arba

SS arba

FZDZ arba

FZRA arba

SHGR arba

SHGS arba

SHRA arba

SHSN arba

TSGR arba

TSGS arba

TSRA arba

TSSN

FG arba

BR arba

SA arba

DU arba

HZ arba

FU arba

VA arba

SQ arba

PO arba

FC arba

TS arba

BCFG arba

BLDU arba

BLSA arba

BLSN arba

DRDU arba

DRSA arba

DRSN arba

FZFG arba

MIFG arba

PRFG

15

 

Debesuotumas ir debesų pado aukštis arba vertikalusis matomumas (A)

FEWnnn arba

SCTnnn arba

BKNnnn arba

OVCnnn

VVnnn

arba

VV///

N

S

C

Debesų rūšis (A)

CB arba TCU

Į TAF įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra

Nuoroda

Elementai

Intervalas

Skyra

1

Vėjo kryptis

° (tikrojo dienovidinio kryptis)

000–360

10

2

Vėjo greitis:

KT

00–99

1

3

Matomumas

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 ar daugiau

0 (nustatytoji vertė: 9 999 )

4

Vertikalusis matomumas

100’s FT

000–020

1

5

Debesys: debesų pado aukštis:

100’s FT

000–099

100–200

1

10

6

Oro temperatūra (aukščiausia ir žemiausia)

°C

-80–+60

1

34)

4 priedėlis pakeičiamas taip:

„4 priedėlis

Perspėjimų apie vėjo poslinkį šablonas

Paaiškinimas:

P

=

įtraukti privaloma;

A

=

įtraukiama atsižvelgiant į aplinkybes, kai taikoma.

1 pastaba.

Į perspėjimus apie vėjo poslinkius įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra pateikiami 8 priedėlyje.

2 pastaba.

Santrumpų paaiškinimai pateikiami dokumente „Oro navigacijos paslaugų procedūros. ICAO santrumpos ir kodai“ (Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes, PANS-ABC, Dok. Nr. 8400).

3 pastaba.

Eilutės numeriai skiltyje „Nuoroda“ nurodomi tik dėl aiškumo ir patogumo ir nėra perspėjimo apie vėjo poslinkį dalis.

Nuoroda

Elementas

Išsamus turinys

Šablonas (-ai)

1

Aerodromo vietos nuoroda (P)

Aerodromo vietos nuoroda

nnnn

2

Pranešimo tipo identifikavimas (P)

Pranešimo tipas ir eilės numeris

WS WRNG [n]n

3

Pateikimo laikas ir galiojimo laikotarpis (P)

Pateikimo data bei laikas ir, jei taikoma, galiojimo laikotarpis (UTC)

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] arba

[VALID nnnnnn/nnnnnn]

4

INFORMACIJA APIE PERSPĖJIMO APIE VĖJO POSLINKIUS ATŠAUKIMĄ PATEIKIAMA ŠABLONO PABAIGOJE.

5

Reiškinys (P)

Reiškinio ir jo vietos identifikavimas

[MOD] arba [SEV] WS IN APCH arba

[MOD] arba [SEV] WS [APCH] RWYnnn arba

[MOD] arba [SEV] WS IN CLIMB-OUT arba

[MOD] arba [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn arba

MBST IN APCH arba

MBST [APCH] RWYnnn arba

MBST IN CLIMB-OUT arba

MBST CLIMB-OUT RWYnnn

6

Stebimas, prognozuojamas reiškinys, ar reiškinys, apie kurį pranešta (P)

Nurodymas, ar tai stebimas reiškinys ar reiškinys, apie kurį pranešta ir kuris, kaip numatoma, tęsis, ar prognozuojamas reiškinys

REP AT nnnn nnnnnnnn arba

OBS [AT nnnn] arba

FCST

7

Informacija apie reiškinį (A)

Reiškinio, dėl kurio teikiamas perspėjimas apie vėjo poslinkį, apibūdinimas

SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT –

WIND: nnn/nnKT arba

nnKT LOSS nnNM (arba nnKM) FNA RWYnn arba

nnKT GAIN nnNM (arba nnKM) FNA RWYnn

 

ARBA

 

 

8

Perspėjimo apie vėjo poslinkį atšaukimas

Perspėjimo apie vėjo poslinkį atšaukimas, darant nuorodą į jo identifikatorių

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

35)

5A priedėlis pakeičiamas taip:

„„5 priedėlis

Pranešimų SIGMET ir AIRMET šablonai

Paaiškinimas:

P

=

įtraukti privaloma;

A

=

įtraukiama atsižvelgiant į aplinkybes, kai taikoma;

1 pastaba.

Į pranešimus SIGMET ar AIRMET įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra pateikiami 8 priedėlyje.

2 pastaba.

Į pranešimus neturėtų būti įtraukiama informacija apie stiprų ar vidutinį ledėjimą (SEV ICE, MOD ICE) ir stiprią ar vidutinę turbulenciją (SEV TURB, MOD TURB), susijusius su perkūnija, kamuoliniais lietaus debesimis arba atogrąžų ciklonais.

3 pastaba.

Eilutės numeriai skiltyje „Nuoroda“ nurodomi tik dėl aiškumo ir patogumo ir nėra SIGMET ar AIRMET dalis.

Nuoroda

Elementas

Išsamus turinys

Pranešimų SIGMET šablonas

Pranešimų AIRMET šablonas

1

Skrydžių informacijos regiono (FIR)/skrydžių valdymo rajono (CTA) vietos nuoroda (P)

Oro eismo paslaugų tarnybos, aptarnaujančios FIR arba CTA, kuriam skirtas pranešimas SIGMET/AIRMET, ICAO vietos nuoroda

nnnn

2

Identifikavimas (P)

Pranešimo SIGMET arba AIRMET identifikavimas ir eilės numeris

SIGMET nnn

AIRMET [n][n]n

3

Galiojimo laikotarpis (P)

Datos ir laiko duomenų grupės, kuriomis suderintu pasauliniu laiku (UTC) nurodomas galiojimo laikas

VALID nnnnnn/nnnnnn

4

Meteorologinių stebėjimų biuro (MWO) vietos nuoroda (P)

Pranešimą SIGMET arba AIRMET teikiančio MWO vietos nuoroda su skiriamuoju brūkšniu

nnnn–

5

Nauja eilutė

6

FIR/CTA pavadinimas (P)

FIR/CTA, kuriam teikiamas pranešimas SIGMET/AIRMET, vietos nuoroda ir pavadinimas

nnnn nnnnnnnnnn FIR

arba

UIR

arba

FIR/UIR

arba nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

7

INFORMACIJA APIE PRANEŠIMO SIGMET AR AIRMET ATŠAUKIMĄ PATEIKIAMA ŠABLONO PABAIGOJE.

8

Būklės nuoroda (C)  (9)

Bandymo ar pratybų nuoroda

TEST arba EXER

TEST arba EXER

9

Nauja eilutė

10

Reiškinys (P)

Reiškinio, dėl kurio teikiamas pranešimas SIGMET/AIRMET, apibūdinimas

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] CB

arba

TC NN  (10) PSN Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn]

[PSN Nnn[nn] arba Snn[nn] Ennn[nn] arba Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]KT

SFC VIS [n][n]nnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

arba

BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

arba

OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

arba

OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

OVC CLD

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

11

Stebimas ar prognozuojamas reiškinys (P)  (11), (12)

Nuoroda, ar informacija pateikiama apie stebimą reiškinį, kuris, kaip numatoma, tęsis, ar apie prognozuojamą reiškinį

OBS [AT nnnnZ] arba

FCST [AT nnnnZ]

12

Vieta (C)  (11), (12), (13)

Vieta (laipsniais ir minutėmis nurodoma platuma ir ilguma)

Nnn[nn] Wnnn[nn] arba

Nnn[nn] Ennn[nn] arba

Snn[nn] Wnnn[nn] arba

Snn[nn] Ennn[nn]

arba

N OF Nnn[nn] arba

S OF Nnn[nn] arba

N OF Snn[nn] arba

S OF Snn[nn] arba

[AND]

W OF Wnnn[nn] arba

E OF Wnnn[nn] arba

W OF Ennn[nn] arba

E OF Ennn[nn]

arba

N OF Nnn[nn] arba N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] arba S OF Snn[nn]

arba

W OF Wnnn[nn] arba W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] arba E OF Ennn[nn]

arba

N OF LINE arba NE OF LINE arba E OF LINE arba SE OF LINE arba S OF LINE arba SW OF LINE arba W OF LINE arba NW OF LINE Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] [– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]] [– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]] [AND N OF LINE arba NE OF LINE arba E OF LINE arba SE OF LINE arba S OF LINE arba SW OF LINE arba W OF LINE arba NW OF LINE Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] [– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]] [– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]]]

arba

WI Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – [Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]] (14)

arba ENTIRE UIR

arba ENTIRE FIR

arba ENTIRE FIR/UIR

arba ENTIRE CTA

arba WI nnnKM (arba nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

arba WI nnKM (arba nnNM) OF Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]  (16)

13

Lygis (A)

Skrydžio lygis arba absoliutusis aukštis

[SFC/]FLnnn arba

[SFC/][n]nnnnFT (arba [SFC/]nnnnM)

FLnnn/nnn arba

TOP FLnnn arba

[TOP] ABV FLnnn arba (arba [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn/][n]nnnnFT) arba [n]nnnnFT/]FLnnn

arba TOP [ABV arba BLW] FLnnn  (15)

14

Judėjimas ar numatomas judėjimas (A)  (11), (17), (18)

Judėjimas ar numatomas judėjimas (kryptis ir greitis), nurodant vieną iš šešiolikos kompaso rumbų, arba nejudamumas

MOV N [nnKMH] arba MOV NNE [nnKMH] arba

MOV NE [nnKMH] arba MOV ENE [nnKMH] arba

MOV E [nnKMH] arba MOV ESE [nnKMH] arba

MOV SE [nnKMH] arba MOV SSE [nnKMH] arba

MOV S [nnKMH] arba MOV SSW [nnKMH] arba

MOV SW [nnKMH] arba MOV WSW [nnKMH] arba

MOV W [nnKMH] arba MOV WNW [nnKMH] arba

MOV NW [nnKMH] arba MOV NNW [nnKMH]

(arba MOV N [nnKT] arba MOV NNE [nnKT] arba

MOV NE [nnKT] arba MOV ENE [nnKT] arba

MOV E [nnKT] arba MOV ESE [nnKT] arba

MOV SE [nnKT] arba MOV SSE [nnKT] arba

MOV S [nnKT] arba MOV SSW [nnKT] arba

MOV SW [nnKT] arba MOV WSW [nnKT] arba

MOV W [nnKT] arba MOV WNW [nnKT] arba

MOV NW [nnKT] arba MOV NNW [nnKT])

arba

STNR

15

Intensyvumo pokyčiai (A)  (11)

Numatomi intensyvumo pokyčiai

INTSF arba

WKN arba

NC

16

Prognozuojamas laikas (A)  (11), (12), (17)

Prognozuojamo reiškinio pasireiškimo laiko nuoroda

FCST AT nnnnZ

17

Prognozuojama atogrąžų ciklono padėtis (A)  (15)

Prognozuojama atogrąžų ciklono centro padėtis

TC CENTRE PSN Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]

arba

TC CENTRE PSN Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] CB  (19)

18

Prognozuojama padėtis (A)  (11), (12), (13), (17)

Prognozuojama reiškinio padėtis SIGMET galiojimo laikotarpio pabaigoje (20)

Nnn[nn] Wnnn[nn] arba

Nnn[nn] Ennn[nn] arba

Snn[nn] Wnnn[nn] arba

Snn[nn] Ennn[nn]

arba

N OF Nnn[nn] arba

S OF Nnn[nn] arba

N OF Snn[nn] arba

S OF Snn[nn]

[AND]

W OF Wnnn[nn] arba

E OF Wnnn[nn] arba

W OF Ennn[nn] arba

E OF Ennn[nn]

arba

N OF Nnn[nn] arba N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] arba S OF Snn[nn]

arba

W OF Wnnn[nn] arba W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] arba E OF Ennn[nn]

arba

N OF LINE arba NE OF LINE arba E OF LINE arba SE OF LINE arba S OF LINE arba SW OF LINE arba W OF LINE arba NW OF LINE Nnn[nn] arba

Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] [– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]] [AND N OF LINE arba NE OF LINE arba E OF LINE arba SE OF LINE arba S OF LINE arba SW OF LINE arba W OF LINE arba NW OF LINE Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] [– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]]]

arba

WI Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]  (14)

arba ENTIRE FIR

arba ENTIRE UIR

arba ENTIRE FIR/UIR

arba ENTIRE CTA

arba NO VA EXP  (21)

arba

WI nnKM (arba nnNM) OF Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]  (16)

arba

WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

19

Elementų kartojimasis (A)  (22)

Į pranešimą SIGMET apie ugnikalnio pelenų debesį arba atogrąžų cikloną įtrauktų elementų kartojimasis

[AND]  (22)

20

Nauja eilutė, jei elementai kartojasi

 

ARBA

21

Pranešimo SIGMET/AIRMET atšaukimas (A)

Pranešimo SIGMET/AIRMET atšaukimas, darant nuorodą į jo identifikaciją

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

arba

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR] (21)

CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn“

36)

5B priedėlis išbraukiamas;

37)

6 priedėlis pakeičiamas taip:

„6 priedėlis

Informacinių pranešimų apie ugnikalnių pelenus šablonas

Paaiškinimas:

P

=

įtraukti privaloma;

N

=

įtraukti neprivaloma;

A

=

įtraukiama atsižvelgiant į aplinkybes, kai taikoma.

1 pastaba.

Į informacinius pranešimus apie ugnikalnių pelenus įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra pateikiami 8 priedėlyje.

2 pastaba.

Santrumpų paaiškinimai pateikiami dokumente „Oro navigacijos paslaugų procedūros. ICAO santrumpos ir kodai“ (Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes, PANS-ABC, Dok. Nr. 8400).

3 pastaba.

Po kiekvieno elemento pavadinimo privaloma padėti dvitaškį („:“).

4 pastaba.

Eilutės numeriai skiltyje „Nuoroda“ nurodomi tik dėl aiškumo ir patogumo ir nėra patariamosios informacijos apie ugnikalnio pelenus dalis.

Nuoroda

Elementas

Išsamus turinys

Šablonas (-ai)

1

Pranešimo tipo identifikavimas (P)

Pranešimo tipas

VA ADVISORY

2

Nauja eilutė

3

Būklės nuoroda (C)  (23)

Bandymo ar pratybų nuoroda

STATUSAS:

TEST arba EXER

4

Nauja eilutė

5

Pateikimo laikas (P)

Metai, mėnuo, diena, laikas (UTC)

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nauja eilutė

7

Ugnikalnių pelenų informacijos centro (VAAC) pavadinimas (P)

VAAC pavadinimas

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

8

Nauja eilutė

9

Ugnikalnio pavadinimas (P)

Ugnikalnio pavadinimas ir Tarptautinės vulkanologijos ir žemės gelmių chemijos asociacijos jam suteiktas numeris

VOLCANO:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

arba UNKNOWN

arba UNNAMED

10

Nauja eilutė

11

Ugnikalnio vieta (P)

Ugnikalnio vieta laipsniais ir minutėmis

PSN:

Nnnnn arba Snnnn Wnnnnn arba Ennnnn

arba UNKNOWN

12

Nauja eilutė

13

Valstybė arba regionas (P)

Valstybė arba regionas, jei apie pelenus virš valstybės teritorijos nepranešta

AREA:

nnnnnnnnnnnnnnnn arba UNKNOWN

14

Nauja eilutė

15

Viršūnės vietos aukštis (P)

Viršūnės vietos aukštis metrais (arba pėdomis)

SUMMIT ELEV:

nnnnM (arba nnnnnFT)

arba SFC

arba UNKNOWN

16

Nauja eilutė

17

Informacinio pranešimo numeris (P)

Informacinio pranešimo numeris: keturženklis mtų skaičius ir pranešimo numeris (pranešimai apie kiekvieną ugnikalnį teikiami atskira seka)

ADVISORY NR:

nnnn/nnnn

18

Nauja eilutė

19

Informacijos šaltinis (P)

Informacijos šaltinis nurodomas laisvos formos tekstu

INFO SOURCE:

Ne ilgesnis kaip 32 ženklų laisvos formos tekstas

20

Nauja eilutė

21

Spalvinis kodas (N)

Aviacijos spalvinis kodas

AVIATION COLOUR CODE:

RED arba ORANGE arba YELLOW arba GREEN arba UNKNOWN arba NOT GIVEN arba NIL

22

Nauja eilutė

23

Išsiveržimo duomenys (P)  (24)

Išsiveržimo duomenys (įskaitant išsiveržimo (-ų) datą/laiką)

ERUPTION DETAILS:

Ne ilgesnis kaip 64 ženklų laisvos formos tekstas

arba UNKNOWN

24

Nauja eilutė

25

Ugnikalnio pelenų debesų stebėjimo (arba apskaičiavimo) laikas (P)

Ugnikalnio pelenų debesų stebėjimo (arba apskaičiavimo) data ir laikas (UTC)

OBS (arba EST) VA DTG:

nn/nnnnZ

26

Nauja eilutė

27

Stebimi arba apskaičiuoti ugnikalnio pelenų debesys (P)

Horizontalioji (laipsniais ir minutėmis) ir vertikalioji stebimų ugnikalnio pelenų debesų tįsa stebėjimo metu arba apskaičiuota ugnikalnio pelenų debesų tįsa arba, jei debesų padas nežinomas, stebimų arba apskaičiuotų pelenų debesų viršutinė riba.

Stebimų arba apskaičiuotų ugnikalnio pelenų debesų judėjimas

OBS VA CLD arba EST VA CLD:

TOP FLnnn arba SFC/FLnnn arba FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn][– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]]

MOV N nnKMH (arba KT) arba

MOV NE nnKMH (arba KT) arba

MOV E nnKMH (arba KT) arba

MOV SE nnKMH (arba KT) arba

MOV S nnKMH (arba KT) arba

MOV SW nnKMH (arba KT) arba

MOV W nnKMH (arba KT) arba

MOV NW nnKMH (arba KT)

arba

VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT  (25) arba WIND FLnnn/nnn VRBnnKT arba WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT arba WIND SFC/FLnnn VRBnnKT

28

Nauja eilutė

29

Prognozuojamas ugnikalnio pelenų debesų aukštis ir padėtis (+ +6 VAL.) (P)

Data ir laikas (UTC) (praėjus 6 val. po 12 punkte nurodyto Ugnikalnio pelenų debesų stebėjimo (arba apskaičiavimo) laiko)

nurodytu nustatytu laiku prognozuojamas kiekvienos ugnikalnio pelenų debesų masės aukštis ir padėtis (laipsniais ir minutėmis)

FCST VA CLD +6 HR:

nn/nnnnZ

SFC arba FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn][– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]]  (26), (27)

arba NO VA EXP

arba NOT AVBL

arba NOT PROVIDED

30

Nauja eilutė

31

Prognozuojamas ugnikalnio pelenų debesų aukštis ir padėtis (+ 12 VAL.) (P)

Data ir laikas (UTC) (praėjus 12 val. po 12 punkte nurodyto Ugnikalnio pelenų debesų stebėjimo (arba apskaičiavimo) laiko)

nurodytu nustatytu laiku prognozuojamas kiekvienos ugnikalnio pelenų debesų masės aukštis ir padėtis (laipsniais ir minutėmis)

FCST VA CLD +12 HR:

nn/nnnnZ

SFC arba FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn][– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]]  (26), (27)

arba NO VA EXP

arba NOT AVBL

arba NOT PROVIDED

32

Nauja eilutė

33

Prognozuojamas ugnikalnio pelenų debesų aukštis ir padėtis

(+ 18 HR) (P)

Data ir laikas (UTC) (praėjus 18 val. po 12 punkte nurodyto Ugnikalnio pelenų debesų stebėjimo (arba apskaičiavimo) laiko)

nurodytu nustatytu laiku prognozuojamas kiekvienos ugnikalnio pelenų debesų masės aukštis ir padėtis (laipsniais ir minutėmis)

FCST VA CLD +18 HR:

nn/nnnnZ

SFC arba FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn][– Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] – Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]  (26), (27)

arba NO VA EXP

arba NOT AVBL

arba NOT PROVIDED

34

Nauja eilutė

35

Pastabos (P) (24)

Pastabos, jei reikia

RMK:

Ne ilgesnis kaip 256 ženklų laisvos formos tekstas

arba NIL

36

Nauja eilutė

37

Kitas informacinis pranešimas (P)

Metai, mėnuo, diena ir laikas (UTC)

NXT ADVISORY:

nnnnnnnn/nnnnZ

arba NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ

arba NO FURTHER ADVISORIES

arba WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

38)

7 priedėlis pakeičiamas taip:

„7 priedėlis

Informacinio pranešimo apie atogrąžų ciklonus šablonas

Paaiškinimas:

P

=

įtraukti privaloma;

A

=

įtraukiama atsižvelgiant į aplinkybes, kai taikoma;

N

=

įtraukti neprivaloma;

=

=

dviguba linija rodo, kad po jos einantis tekstas turėtų būti pateiktas kitoje eilutėje.

1 pastaba.

Į informacinius pranešimus apie atogrąžų ciklonus įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra pateikiami 8 priedėlyje.

2 pastaba.

Santrumpų paaiškinimai pateikiami dokumente „Oro navigacijos paslaugų procedūros. ICAO santrumpos ir kodai“ (Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes, PANS-ABC, Dok. Nr. 8400).

3 pastaba.

Po kiekvieno elemento pavadinimo privaloma padėti dvitaškį („:“).

4 pastaba.

Eilutės numeriai skiltyje „Nuoroda“ nurodomi tik dėl aiškumo ir patogumo ir nėra patariamosios informacijos apie atogrąžų ciklonus.

Nuoroda

Elementas

Išsamus turinys

Šablonas (-ai)

1

Pranešimo tipo identifikavimas (P)

Pranešimo tipas

TC ADVISORY

 

2

Nauja eilutė

3

Būklės nuoroda (C)  (28)

Bandymo ar pratybų nuoroda

STATUSAS:

TEST arba EXER

4

Nauja eilutė

5

Pateikimo laikas (P)

Paskelbimo metai, mėnuo, diena ir laikas (UTC)

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nauja eilutė

7

Ugnikalnių pelenų informacijos centro (TCAC) pavadinimas (P)

TCAC pavadinimas

(vietos nuoroda arba visas pavadinimas)

TCAC:

nnnn arba nnnnnnnnnn

8

Nauja eilutė

9

Atogrąžų ciklono pavadinimas (P)

Atogrąžų ciklono pavadinimas arba „NN“, jei be pavadinimo

TC:

nnnnnnnnnnnn arba NN

10

Nauja eilutė

11

Informacinio pranešimo numeris (P)

Patariamoji: keturženklis metų skaičius ir pranešimo numeris (pranešimai apie kiekvieną atogrąžų cikloną teikiami atskira seka)

ADVISORY NR:

nnnn/[n][n][n]n

12

Nauja eilutė

13

Stebima centro padėtis (P)

Data ir laikas (UTC) ir atogrąžų ciklono centro padėtis (laipsniais ir minutėmis)

OBS PSN:

nn/nnnnZ Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]

14

Nauja eilutė

15

Stebimas kamuolinis lietaus debesys (O)  (29)

Kamuolinio lietaus debesies vieta (nurodant platumą ir ilgumą (laipsniais ir minutėmis)) ir vertikalusis atstumas (skrydžio lygis)

CB:

WI nnnKM (arba nnnNM) OF TC CENTRE

arba

WI  (30) Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] –

Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] –

Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] –

[Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn] –

Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]]

TOP [ABV arba BLW] FLnnn

NIL

16

Nauja eilutė

17

Judėjimo kryptis ir greitis (P)

Judėjimo kryptis, nurodoma pagal 16 kompaso rumbų, ir greitis, išreikštas km/h (arba mazgais), arba nuoroda, kad ciklonas juda lėtai arba nejuda (< 2 km/h (1 kt))

MOV:

N nnKMH (arba KT) arba

NNE nnKMH (arba KT) arba

NE nnKMH (arba KT) arba

ENE nnKMH (arba KT) arba

E nnKMH (arba KT) arba

ESE nnKMH (arba KT) arba

SE nnKMH (arba KT) arba

SSE nnKMH (arba KT) arba

S nnKMH (arba KT) arba

SSW nnKMH (arba KT) arba

SW nnKMH (arba KT) arba

WSW nnKMH (arba KT) arba

W nnKMH (arba KT) arba

WNW nnKMH (arba KT) arba

NW nnKMH (arba KT) arba

NNW nnKMH (arba KT) arba

STNR

18

Nauja eilutė

19

Intensyvumo pokyčiai (P)

Didžiausio pažemio vėjo greičio pokyčiai stebėjimo metu

INTST CHANGE:

INTSF arba WKN arba NC

20

Nauja eilutė

21

Slėgis centre (P)

Slėgis centre (hPa)

C:

nnnHPA

22

Nauja eilutė

23

Didžiausias pažemio vėjas (P)

Didžiausias pažemio vėjas prie centro (vidutinis pažemio vėjas per 10 minučių, mazgais)

MAX WIND:

nn[n]KT

24

Nauja eilutė

25

Prognozuojama centro padėtis

(+ 6 VAL.) (P)

Data ir laikas (UTC) praėjus 6 val. po 5 punkte nurodyto DTG;

prognozuojama atogrąžų ciklono centro padėtis (laipsniais ir minutėmis)

FCST PSN +6 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]

26

Nauja eilutė

27

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (+ 6 VAL.) (P)

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (praėjus 6 val. po 5 punkte nurodyto DTG)

FCST MAX WIND +6 HR:

nn[n]KT

28

Nauja eilutė

29

Prognozuojama centro padėtis

(+ 12 VAL.) (P)

Data ir laikas (UTC) (praėjus 12 val. po 5 punkte nurodyto DTG)

prognozuojama atogrąžų ciklono centro padėtis (laipsniais ir minutėmis)

FCST PSN +12 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]

30

Nauja eilutė

31

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (+ 12 VAL.) (P)

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (praėjus 12 val. po 5 punkte nurodyto DTG)

FCST MAX WIND +12 HR:

nn[n]KT

32

Nauja eilutė

33

Prognozuojama centro padėtis

(+ 18 HR) (P)

Data ir laikas (UTC) (praėjus 18 val. po 5 punkte nurodyto DTG)

prognozuojama atogrąžų ciklono centro padėtis (laipsniais ir minutėmis)

FCST PSN +18 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]

34

Nauja eilutė

35

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (+ 18 VAL.) (P)

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (praėjus 18 val. po 5 punkte nurodyto DTG)

FCST MAX WIND +18 HR:

nn[n]KT

36

Nauja eilutė

37

Prognozuojama centro padėtis

(+ 24 HR) (P)

Data ir laikas (UTC) (praėjus 24 val. po 5 punkte nurodyto DTG)

prognozuojama atogrąžų ciklono centro padėtis (laipsniais ir minutėmis)

FCST PSN +24 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] arba Snn[nn] Wnnn[nn] arba Ennn[nn]

38

Nauja eilutė

39

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (+ 24 VAL.) (P)

Prognozuojamas didžiausias pažemio vėjas (praėjus 24 val. po 5 punkte nurodyto DTG)

FCST MAX WIND +24 HR:

nn[n]KT

40

Nauja eilutė

41

Pastabos (P)

Pastabos, jei reikia

RMK:

Ne ilgesnis kaip 256 ženklų laisvos formos tekstas

arba NIL

42

Nauja eilutė

43

Numatomas kito informacinio pranešimo pateikimo laikas (P)

Numatomas kito informacinio pranešimo pateikimo laikas – metai, mėnuo, diena ir laikas (UTC)

NXT MSG:

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

arba NO MSG EXP

39)

8 priedėlis pakeičiamas taip:

„„8 priedėlis

Į informacinius pranešimus apie ugnikalnių pelenus ir atogrąžų ciklonus, pranešimus SIGMET/AIRMET, aerodromo perspėjimus ir perspėjimus apie vėjo poslinkį įtraukiamų skaitinių elementų intervalai ir skyra

Pastaba:

eilutės numeriai skiltyje „Nuoroda“ nurodomi tik dėl aiškumo ir patogumo ir nėra šablono dalis.

Nuoroda

Elementai

Intervalas

Skyra

1

Viršūnės vietos aukštis:

FT

000–27 000

1

 

 

M

000–8 100

1

2

Informacinio pranešimo numeris:

apie ugnikalnio pelenus (indeksas)  (31)

000–2 000

1

 

 

apie atogrąžų cikloną (indeksas)  (31)

00–99

1

3

Didžiausias pažemio vėjas

KT

00–99

1

4

Slėgis centre

hPa

850–1 050

1

5

Pažemio vėjo greitis

KT

30–99

1

6

Priežemio matomumas

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–5 000

100

7

Debesys: pado aukštis:

FT

000–1 000

100

8

Debesys: viršutinės ribos aukštis:

FT

000–9 900

100

 

 

FT

10 000 –60 000

1 000

9

Platuma

° (laipsniai)

00–90

1

 

 

(minutės)

00–60

1

10

Ilguma

° (laipsniai)

000–180

1

 

 

(minutės)

00–60

1

11

Skrydžio lygiai

 

000–650

10

12

Judėjimas

KMH

0–300

10

 

 

KT

0–150

5“


(1)  Kai meteorologinio elemento laikinai nėra arba laikoma, kad jo vertė yra laikinai neteisinga, jis pakeičiamas pasviruoju brūkšniu (/), kuriuo nurodomas kiekvienas tekstinio pranešimo santrumpos skaitmuo, ir nurodomas kaip trūkstamas, siekiant užtikrinti, kad vertimas kitų formų kodais būtų patikimas.

(2)  Įtraukti, jei kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis < 1 500 m; pateikiama informacija apie ne daugiau kaip keturis kilimo ir tūpimo takus.

(3)  Pažyminys „audringas“ (angl. heavy) vartojamas tornadui ar vandens viesului nurodyti; pažyminys „vidutinis“ (angl. moderate) (specifikatorius nenaudojamas) – žemės paviršiaus nesiekiančiam piltuvo formos debesiui nurodyti.

(4)  Tik automatiniuose pranešimuose.

(5)  Automatiniuose pranešimuose pasviraisiais brūkšniais (///) galima pakeisti atitinkamą debesų rūšį, tam tikrais atvejais priklausomai nuo automatinės stebėjimo sistemos pajėgumų. Be to, pasviraisiais brūkšniais galima pakeisti debesų kiekį ir (arba) debesų aukštį CB ar TCU sluoksnyje, apie kurį pranešama.

(6)  Įtraukti, kai taikoma. Vidutiniam intensyvumui nurodyti specifikatorius nenaudojamas.

(7)  Ne daugiau kaip keturi debesų sluoksniai.

(8)  Iš ne daugiau kaip keturių temperatūros verčių (dviejų aukščiausios temperatūros ir dviejų žemiausios temperatūros verčių).

(9)  Naudojama tik kai paskelbiamas SIGMET/AIRMET siekiant parodyti, kad vyksta bandymas ar pratybos. Kai įtraukiamas žodis „TEST“ arba santrumpa „EXER“, pranešime gali būti pateikiama informacija, kuri neturėtų būti naudojama operatyviaisiais tikslais, arba pranešimas užbaigiamas iš karto po žodžio „TEST“.

(10)  Naudojama atogrąžų ciklonams be pavadinimų.

(11)  Jeigu ugnikalnio pelenų debesis apima daugiau nei vieną FIR rajoną, šiuos elementus prireikus galima kartoti. Prieš kiekvieną vietą ir prognozuojamą padėtį turi būti nurodomas stebėjimo ar prognozės laikas.

(12)  Jeigu su atogrąžų ciklonu siejami kamuoliniai lietaus debesys apima daugiau vieną FIR rajoną, šiuos elementus prireikus galima kartoti. Prieš kiekvieną vietą ir prognozuojamą padėtį turi būti nurodomas stebėjimo ar prognozės laikas.

(13)  Pranešimuose SIGMET apie radioaktyvųjį debesį „tik viduje“ (WI) turi būti naudojama elementams „vieta“ ir „prognozuojama padėtis“.

(14)  Koordinačių skaičius turi būti minimalus, paprastai – ne daugiau kaip septynios koordinatės.

(15)  Taikoma tik pranešimams SIGMET apie atogrąžų ciklonus.

(16)  Taikoma tik pranešimams SIGMET apie radioaktyvųjį debesį. Turi būti taikomas spindulys iki 30 km (ar 16 jūrmylių) nuo šaltinio ir vertikalus atstumas nuo paviršiaus (SFC) iki skrydžių informacijos regiono/viršutinio skrydžių informacijos regiono (FIR/UIR) arba skrydžių valdymo rajono (CTA) viršutinės ribos.

(17)  Elementai „prognozuojamas laikas“ ir „prognozuojama padėtis“ nenaudotini kartu su elementu „judėjimas arba numatomas judėjimas“.

(18)  Pranešimuose SIGMET apie radioaktyvųjį debesį STNR turi būti naudojama elementui „judėjimas arba numatomas judėjimas“.

(19)  Terminas „CB“ naudojamas, kai nurodoma prognozuojama kamuolinių lietaus debesų padėtis.

(20)  Prognozuojama kamuolinių lietaus debesų (CB) padėtis, siejama su atogrąžų ciklonais, yra susijusi su atogrąžų ciklono centro padėties prognozuojamu laiku, o ne SIGMET galiojimo laikotarpio pabaiga.

(21)  Taikoma tik pranešimams SIGMET apie ugnikalnio pelenus.

(22)  Naudotina, kai atitinkamą FIR vienu metu veikia daugiau nei vienas ugnikalnių pelenų debesis arba kamuolinis lietaus debesis, siejamas su atogrąžų ciklonu.

(23)  Naudojama tik kai paskelbiamas pranešimas siekiant parodyti, kad vyksta bandymas ar pratybos. Kai įtraukiamas žodis „TEST“ arba santrumpa „EXER“, pranešime gali būti pateikiama informacija, kuri neturėtų būti naudojama operatyviaisiais tikslais, arba pranešimas užbaigiamas iš karto po žodžio „TEST“.

(24)  Terminas „resuspenduota“ vartojamas dėl vėjo pakeltų ugnikalnio pelenų nuosėdų.

(25)  Jei apie ugnikalnio pelenų debesis pranešta (pvz., gautas AIREP), bet jų negalima atpažinti palydovo duomenyse.

(26)  Tiesi linija tarp dviejų taškų žemėlapyje Merkatoriaus projekcijoje arba tiesi linija tarp dviejų taškų, pastoviu kampu kertanti ilgumos linijas.

(27)  Ne daugiau kaip keturi pasirinkti sluoksniai.

(28)  Naudojama tik kai paskelbiamas pranešimas siekiant parodyti, kad vyksta bandymas ar pratybos. Kai įtraukiamas žodis „TEST“ arba santrumpa „EXER“, pranešime gali būti pateikiama informacija, kuri neturėtų būti naudojama operatyviaisiais tikslais, arba pranešimas užbaigiamas iš karto po žodžio „TEST“.

(29)  Jeigu su atogrąžų ciklonu siejami kamuoliniai lietaus debesys apima daugiau vieną kompetencijos rajono rajoną, šiuos elementus prireikus galima kartoti.

(30)  Koordinačių skaičius turėtų būti minimalus, paprastai – ne daugiau kaip septynios koordinatės.

(31)  Nedimensinis


V PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 VI priedo 3 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

„3 priedėlis

PRANEŠIMŲ SNOWTAM FORMA

Image 1

NURODYMAI, KAIP PILDYTI PRANEŠIMŲ SNOWTAM FORMĄ

1.   Bendroji dalis

a)

Teikdami informaciją daugiau kaip apie vieną kilimo ir tūpimo taką, dėl kiekvieno iš jų atskirai užpildykite B–H punktus (orlaivio eksploatacinių savybių apskaičiavimo skirsnis).

b)

Raidės, kuriomis žymimi duomenų elementai, naudojamos tik kaip nuorodos, jos į pranešimus neįtraukiamos. Raidėmis P (privaloma), A (atsižvelgiant į aplinkybes) ir N (neprivaloma) žymimas naudojimas ir informacija, jos pateikiamos taip, kaip paaiškinta toliau.

c)

Naudojami metriniai vienetai, matavimo vienetas nenurodomas.

d)

Ilgiausias pranešimo SNOWTAM galiojimo laikotarpis – 8 valandos. Kaskart, kai gaunama nauja ataskaita apie kilimo ir tūpimo tako būklę, skelbiamas naujas pranešimas SNOWTAM.

e)

Kiekvienu pranešimu SNOWTAM atšaukiamas ankstesnis pranešimas SNOWTAM.

f)

Siekiant palengvinti automatinį pranešimų SNOWTAM apdorojimą kompiuterinėse duomenų bazėse, įtraukiama sutrumpinta antraštė „TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)“. Šių simbolių paaiškinimas:

TT

=

SNOWTAM datos žymuo = SW;

AA

=

valstybės narės geografinė nuoroda, pvz., LF = PRANCŪZIJA;

iiii

=

pranešimo SNOWTAM serijos numeris, sudarytas iš keturių skaitmenų grupės;

CCCC

=

iš keturių raidžių sudaryta aerodromo, su kuriuos yra susijęs pranešimas SNOWTAM, vietos nuoroda;

MMYYGGgg

=

stebėjimo arba matavimo data ir laikas; čia:

MM

=

mėnuo, pvz., sausis = 01, gruodis = 12;

Y

=

mėnesio diena;

GGgg

=

UTC laikas valandomis (GG) ir minutėmis (gg);

(BBB)

=

neprivaloma grupė, skirta:

anksčiau tokiu pat serijos numeriu išplatinto pranešimo SNOWTAM klaidos pataisai = COR.

Skliaustai (BBB) naudojami siekiant nurodyti, kad grupė yra neprivaloma. Teikiant informaciją apie daugiau kaip vieną kilimo ir tūpimo taką ir nurodant atskiras stebėjimo arba vertinimo datas ir laiką, ta informacija teikiama pakartojant B punktą, o paskutinė stebėjimo arba vertinimo data ir laikas įrašomi į sutrumpintą antraštę (MMYYGGgg).

g)

Pranešimo SNOWTAM formoje tekstas „SNOWTAM“ ir iš keturių skaitmenų grupės sudarytas pranešimo SNOWTAM serijos numeris atskiriami tarpu, pvz., SNOWTAM 0124.

h)

Kad būtų lengviau skaityti pranešimą SNOWTAM, po pranešimo SNOWTAM serijos numerio, po A punkto ir po orlaivio eksploatacinių savybių apskaičiavimo skirsnio pradedama nauja eilutė.

i)

Teikdami informaciją daugiau kaip apie vieną kilimo ir tūpimo taką, pakartokite orlaivio eksploatacinių savybių apskaičiavimo skirsnyje pateiktą informaciją, pateiktą prieš informacijos apie padėtį skirsnį, pradėdami nuo kiekvieno kilimo ir tūpimo tako vertinimo datos ir laiko.

j)

Privaloma informacija:

1)

AERODROMO VIETOS NUORODA;

2)

VERTINIMO DATA IR LAIKAS;

3)

MAŽESNYSIS KILIMO IR TŪPIMO TAKO ŽYMENS NUMERIS;

4)

KIEKVIENO KILIMO IR TŪPIMO TAKO TREČDALIO BŪKLĖS KODAS

5)

KIEKVIENO KILIMO IR TŪPIMO TAKO TREČDALIO BŪKLĖS APIBŪDINIMAS (kai nurodomas kilimo ir tūpimo tako būklės kodas (RWYCC) nuo 1 iki 5).

2.   Orlaivio eksploatacinių savybių apskaičiavimo skirsnis

A punktas.

Aerodromo vietos nuoroda (iš keturių raidžių sudaryta vietos nuoroda).

B punktas.

Vertinimo data ir laikas (iš aštuonių skaitmenų sudaryta datos ir laiko grupė, rodanti stebėjimo laiką – mėnesį, dieną, valandą ir minutę suderintuoju pasauliniu laiku).

C punktas.

Mažesnysis kilimo ir tūpimo tako žymens numeris (nn[L] arba nn[C], arba nn[R]).

Įrašomas tik vienas kiekvieno kilimo ir tūpimo tako žymuo, o tai visada turi būti mažesnysis numeris.

D punktas.

Kiekvieno kilimo ir tūpimo tako trečdalio būklės kodas. Dėl kiekvieno kilimo ir tūpimo tako trečdalio įrašoma tik po vieną skaitmenį (0, 1, 2, 3, 4, 5 arba 6), kiekvieną iš jų atskiriant pasviruoju brūkšniu (n/n/n).

E punktas.

Kiekvieno kilimo ir tūpimo tako trečdalio procentinis padengimas. Jei teikiate tokią informaciją, įrašykite kiekvieną kilimo ir tūpimo tako trečdalį apibūdinančią vertę – 25, 50, 75 arba 100, kiekvieną iš jų atskirdami pasviruoju brūkšniu ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Ši informacija teikiama tik tokiu atveju, jei yra nurodyta kiekvieno kilimo ir tūpimo tako trečdalio būklė (D punktas) nėra 6, jei yra apibūdinta kiekvieno kilimo ir tūpimo tako trečdalio būklė (G punktas) ir jei ji nėra „DRY“.

Jei būklė nenurodoma, tai pažymima prie atitinkamo (-ų) kilimo ir tūpimo tako trečdalio (-ių) įrašant „NR“.

F punktas.

Kiekvieno kilimo ir tūpimo tako trečdalio laisvo teršalo gylis Jei teikiate tokią informaciją, milimetrais nurodykite kiekvieną kilimo ir tūpimo tako trečdalį apibūdinančią vertę, kiekvieną iš jų atskirdami pasviruoju brūkšniu (nn/nn/nn).

Ši informacija teikiama tik apie tokius teršalus:

stovintis vanduo, vertes nurodant su kodu 04 ir tada įrašant nustatytąją vertę. Dideli pokyčiai – 3 mm;

pažliugęs sniegas, vertes nurodant su kodu 03 ir tada įrašant nustatytąją vertę. Dideli pokyčiai – 3 mm;

šlapias sniegas, vertes nurodant su kodu 03 ir tada įrašant nustatytąją vertę. Dideli pokyčiai – 5 mm;

sausas sniegas, vertes nurodant su kodu 03 ir tada įrašant nustatytąją vertę. Dideli pokyčiai – 20 mm.

Jei būklė nenurodoma, tai pažymima prie atitinkamo (-ų) kilimo ir tūpimo tako trečdalio (-ių) įrašant „NR“.

G punktas.

Kiekvieno kilimo ir tūpimo tako trečdalio būklės apibūdinimas. Kiekvienas kilimo ir tūpimo tako trečdalis apibūdinamas kuriuo nors iš toliau nurodytų būklės apibūdinimų, juos atskiriant pasviruoju brūkšniu:

COMPACTED SNOW (suplūktas sniegas)

DRY SNOW (sausas sniegas)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (sausas sniegas ant suplūkto sniego)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (sausas sniegas ant ledo)

FROST (šerkšnas)

ICE (ledas)

SLIPPERY WET (slidus šlapias)

SLUSH (pažliugęs sniegas)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (specialiai paruoštas žieminis kilimo ir tūpimo takas)

STANDING WATER (stovintis vanduo)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (vanduo ant suplūkto sniego)

WET (šlapias)

WET ICE (šlapias ledas)

WET SNOW (šlapias sniegas)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (šlapias sniegas ant suplūkto sniego)

WET SNOW ON TOP OF ICE (šlapias sniegas ant ledo)

DRY (sausas) (nurodoma tik tokiu atveju, jei nėra teršalų)

Jei būklė nenurodoma, tai pažymima prie atitinkamo (-ų) kilimo ir tūpimo tako trečdalio (-ių) įrašant „NR“.

H punktas.

Kilimo ir tūpimo tako plotis, kuriam galioja kilimo ir tūpimo tako būklės kodai. Įrašomas plotis metrais, jei jis mažesnis už paskelbtąjį kilimo ir tūpimo tako plotį.

3.   Informacijos apie padėtį skirsnis

Po informacijos apie padėtį elementų dedamas taškas.

Informacijos apie padėtį skirsnyje esantys elementai, apie kuriuos nėra informacijos, arba elementai, kurių skelbimo sąlygos, grindžiamos aplinkybėmis, nėra įvykdytos, paliekamos visai neužpildytos.

I punktas.

Sutrumpintas kilimo ir tūpimo tako ilgis. Įrašomas taikytinas kilimo ir tūpimo tako žymuo ir naudingasis ilgis metrais (pvz., RWY nn [L] arba nn [C], arba nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Ši informacija teikiama su sąlyga, kad yra paskelbtas pranešimas NOTAM su nauju paskelbtųjų atstumų rinkiniu.

J punktas.

Pustomas sniegas ant kilimo ir tūpimo tako Jei teikiama informacija apie pustomą sniegą, įrašoma su tarpu „DRIFTING SNOW“ (RWY nn arba RWY nn[L], arba nn[C], arba nn[R] DRIFTING SNOW).

K punktas.

Birus smėlis ant kilimo ir tūpimo tako. Jei teikiama informacija apie birų smėlį ant kilimo ir tūpimo tako, įrašomas mažesnysis kilimo ir tūpimo tako žymuo, tarpas ir žodžiai „LOOSE SAND“ (RWY nn arba RWY nn[L], arba nn[C], arba nn[R] LOOSE SAND).

L punktas.

Cheminis kilimo ir tūpimo tako apdorojimas. Jei teikiama informacija apie cheminį kilimo ir tūpimo tako apdorojimą, įrašomas mažesnysis kilimo ir tūpimo tako žymuo, tarpas ir „CHEMICALLY TREATED“ (RWY nn arba RWY nn[L], arba nn[C], arba nn[R] CHEMICALLY TREATED).

M punktas.

Sniego sankaupos ant kilimo ir tūpimo tako. Jei nurodoma, kad ant kilimo ir tūpimo tako yra sniego sankaupų, įrašomas mažesnysis kilimo ir tūpimo tako žymuo, tarpas, žodis „SNOWBANK“, vėl tarpas ir raidė L, jei sankaupos kairėje, R – jei dešinėje, arba LR – jei abiejose pusėse, atstumas metrais nuo ašinės linijos, tarpas ir raidės FM CL (RWY nn arba RWY nn[L], arba nn[C], arba nn[R] SNOWBANK Lnn arba Rnn, arba LRnn FM CL).

N punktas.

Sniego sankaupos ant riedėjimo tako. Kai ant riedėjimo tako (-ų) yra sniego sankaupų, nurodomas (-i) riedėjimo tako (-ų) žymuo (žymenys) su tarpu „SNOWBANKS“ (TWY [nn]n arba TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… arba ALL TWYS SNOWBANKS).

O punktas.

Sniego sankaupos šalia kilimo ir tūpimo tako. Jei nurodoma, kad yra sniego sankaupų, kyšančių virš aerodromo sniego plano aukščio profilio, įrašomas mažesnysis kilimo ir tūpimo tako žymuo, tarpas ir „ADJ SNOWBANKS“ (RWY nn arba RWY nn[L], arba nn[C], arba nn[R] ADJ SNOWBANKS).

P punktas.

Riedėjimo tako būklė. Jei nurodoma, kad riedėjimo takas yra slidus arba prastos būklės, įrašomas riedėjimo tako žymuo, tarpas ir „POOR“ (TWY [n arba nn] POOR arba TWYS [n arba nn]/[n arba nn]/[n arba nn] POOR… arba ALL TWYS POOR).

R punktas.

Perono būklė. Jei nurodoma, kad peronas yra slidus arba prastos būklės, įrašomas perono tako žymuo, tarpas ir „POOR“ (APRON [nnnn] POOR arba APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR arba ALL APRONS POOR).

S punktas.

(NR) Nepranešama.

T punktas.

Pastabos paprasta kalba.


Top