EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0073

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/73 2021 m. sausio 26 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

C/2021/290

OJ L 27, 27.1.2021, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/73/oj

2021 1 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/73

2021 m. sausio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnį ir 75 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 808/2014 (2) nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 taikymo taisyklės. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220 (3) iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis remiamų kaimo plėtros programų laikotarpis pratęstas iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir valstybėms narėms suteikta galimybė finansuoti savo pratęstas programas iš atitinkamų 2021 ir 2022 m. biudžeto asignavimų. Be to, Reglamentu (ES) 2020/2220 2021 ir 2022 m. pratęstoms programoms skirta papildomų išteklių pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę (toliau – EURI), nustatytą Tarybos reglamentu (ES) 2020/2094 (4), kad būtų galima finansuoti priemones pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, siekiant mažinti COVID-19 krizės poveikį ir jos padarinius Sąjungos žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms. Todėl atitinkamos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 įgyvendinimo taisyklės turėtų būti iš dalies pakeistos;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas didžiausias kaimo plėtros programų pakeitimų, kuriuos valstybės narės gali pateikti Komisijai, skaičius. Siekiant sudaryti valstybėms narėms lankstesnes sąlygas naudoti savo 2021 ir 2022 m. biudžeto asignavimus pratęstoms programoms ir integruoti papildomus išteklius pagal EURI, reikėtų padidinti tame straipsnyje nurodytą didžiausią pakeitimų skaičių ir atidėti prašymų dėl paskutinių programos pakeitimų pateikimo terminus. Be to, reikia paaiškinti, kad didžiausias pakeitimų skaičius neturėtų būti taikomas prašymams iš dalies pakeisti kaimo plėtros programas tais atvejais, kai pakeitimai yra būtini įsigaliojus Reglamentui (ES) 2020/2220, kad būtų pratęsta kaimo plėtros programų trukmė ir integruoti papildomi ištekliai pagal EURI;

(3)

Reglamente (ES) 2020/2220 nustatyta, kad pagal veiklos priežiūros planą turi būti nustatytos pratęstų kaimo plėtros programų 2025 m. galutinės reikšmė Todėl būtina nurodyti, kad veiklos priežiūros rodiklių reikšmės yra iki 2025 m. gruodžio 31 d. suplanuotos pasiekti reikšmės. Be to, Reglamente (ES) 2020/2220 nenumatyta galimybė papildomiems ištekliams pagal EURI taikyti veiklos priežiūros planą. Todėl įgyvendinimo rezultatai, finansuojami iš papildomų išteklių pagal EURI, neturėtų būti įtraukti į veiklos priežiūros plano rodiklių reikšmes;

(4)

Reglamente (ES) 2020/2220 nustatyta, kad papildomi ištekliai pagal EURI turi būti programuojami ir stebimi atskirai nuo Sąjungos paramos kaimo plėtrai iš esmės taikant Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 nustatytas taisykles. Todėl, jei veiksmai remiami iš papildomų išteklių pagal EURI, kaimo plėtros programų ir nacionalinių bendrųjų programų atitinkamų priemonių aprašymuose reikės pateikti atskiras specifikacijas. Kaimo plėtros programų, nacionalinių bendrųjų programų ir nacionalinių kaimo tinklų finansavimo planuose papildomi ištekliai pagal EURI taip pat turėtų būti nurodyti atskirai;

(5)

be to, atrinktų priemonių rodiklių plane turėtų būti atskirai nurodyta planuojamų įgyvendinimo rezultatų ir planuojamų visų viešųjų išlaidų, finansuojamų iš papildomų išteklių pagal EURI, tarpinė suma. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose nurodant įsipareigotas padengti išlaidas pagal priemones ir tikslines sritis turėtų būti nurodyta ir įsipareigojimų dalis, finansuojama iš papildomų išteklių pagal EURI;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnio h punkto ii papunktyje reikalaujama, kad į kiekvienos priemonės, kiekvieno veiksmo tipo, kuriam taikomas konkretus EŽŪFKP įnašo lygis, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 37 straipsnio 1 dalyje, 38 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnio 1 dalyje ir 39a straipsnyje nurodyto veiksmo tipo, kai valstybė narė taiko mažesnę nei 30 % mažiausią nuostolių ribą, ir į techninės pagalbos finansavimo planą turi būti įtraukta lentelė, kurioje nurodomas bendras planuojamas Sąjungos įnašas ir taikomas EŽŪFKP įnašo lygis. Kadangi tos pačios taisyklės taikomos įnašui iš papildomų išteklių pagal EURI, finansavimo plane, jei taikytina, turėtų būti nurodytas kiekvienos tokios priemonės kiekvienos rūšies operacijai planuojamas EURI įnašas ir EURI įnašo lygis;

(7)

Reglamentu (ES) 2020/2220 iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 38 ir 39 straipsniai dėl mažiausios nuostolių ribos, kurią valstybės narės gali nustatyti savo kaimo plėtros programose, atsižvelgiant į tai, kuriems ūkininkams gali būti kompensuojama už nuostolius iš tarpusavio pagalbos fondų dėl nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų bei augalų ligų, kenksmingųjų organizmų antpuolių ir su aplinka susijusių įvykių, ir iš visiems ūkininkams skirtos pajamų stabilizavimo priemonės. Todėl PPO ataskaitų teikimo tikslais visų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsniu reglamentuojamų rizikos valdymo priemonių išlaidos, kai mažiausia nuostolių riba yra mažesnė nei 30 %, turi būti planuojamos ir apie jas turi būti pranešama atskirai. Rodiklių plane reikia atitinkamai nurodyti šiuos naujus programavimo ir planavimo reikalavimus;

(8)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

atsižvelgiant į skubą, susijusią COVID-19 krize, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies e punktas išbraukiamas;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio a punkto i papunktyje nurodyto tipo programų pakeitimai programavimo laikotarpiu gali būti siūlomi ne daugiau kaip keturis kartus.“;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Bet kokio kito tipo pasiūlymams bendrai taikomos šios nuostatos:

a)

per kalendorinius metus gali būti pateiktas tik vienas kiekvienos programos pakeitimo pasiūlymas, išskyrus 2025 m., kuriais gali būti pateiktas daugiau nei vienas pakeitimo pasiūlymas, jei pakeitimai išskirtinai susiję su finansavimo plano pritaikymu, įskaitant dėl pritaikymo atsiradusius rodiklių plano pokyčius;

b)

per visą programavimo laikotarpį gali būti pateikti keturi papildomi kiekvienos programos pakeitimo pasiūlymai.“;

iii)

trečios pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jei pakeitimas būtinas dėl Sąjungos teisinės sistemos pakeitimo, įskaitant pakeitimą, susijusį su kaimo plėtros programų trukmės pratęsimu, arba pakeitimą, susijusį su Sąjungos žemės ūkio sektoriaus ir kaimo vietovių gaivinimui skirtais papildomais ištekliais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/2220 (*1)

(*1)  2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p. 1).“;"

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Paskutinį Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 11 straipsnio a punkto iii papunktyje nurodyto tipo pakeitimą valstybės narės Komisijai pateikia iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Kitų tipų pakeitimai Komisijai pateikiami iki 2025 m. rugsėjo 30 d.“;

2)

I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento I priede;

3)

VII priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18).

(3)  2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p. 1).

(4)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 23).


I PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

7 punkto b papunkčio i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

2025 m. siektini rezultatai. Nustatant tuos siektinus rezultatus neatsižvelgiama į 12 punkte nurodytą papildomą nacionalinį finansavimą ir 13 punkte nurodytą valstybės pagalbą, teikiamą kaip papildomas nacionalinis finansavimas, ir papildomus išteklius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje.“;

b)

8 punkto 2 papunkčio c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

taikymo sritį, paramos lygį, reikalavimus atitinkančius gavėjus ir, jei taikoma, kiekvienai papriemonei ir (arba) kiekvieno tipo veiksmams skiriamos paramos sumos arba lygio apskaičiavimo metodą, jei būtina; reikalavimus atitinkančias kiekvieno tipo veiksmų išlaidas, jų finansavimo sąlygas, taikomas sumas ir paramos lygį, taip pat atrankos kriterijų nustatymo principus; kai parama teikiama finansinei priemonei įgyvendinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, pateikiamas finansinės priemonės rūšies aprašymas, bendros galutinių paramos gavėjų kategorijos, bendros reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijos ir didžiausias paramos lygis; pateikiamas atskiras priemonių arba priemonių dalių, finansuojamų iš papildomų išteklių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje, aprašymas.“;

c)

10 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Finansavimo planas, į kurį įeina atskiros a–d papunkčių struktūrinės lentelės, kuriose apie Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę atskirai pateikiama informacija, nurodyta e papunktyje:“;

ii)

c papunkčio v papunktis pakeičiamas taip:

„v)

veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 38 ir 39 straipsnius, atveju, jei valstybė narė nusprendžia nustatyti mažiausią nuostolių ribą nuo 20 % iki 30 %, ir veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 37 straipsnio 1 dalį ir 39a straipsnį, atveju – taikomas EŽŪFKP įnašas ir preliminarus įnašo lygis.“;

iii)

pridedamas e papunktis:

„e)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje nurodytų papildomų išteklių atveju:

i)

metinis įnašas;

ii)

remiamoms priemonėms taikomas įnašo lygis;

iii)

išskaidymas pagal priemonę ir tikslines sritis;

iv)

techninei pagalbai skirtas įnašas;

v)

jei priemonė arba veiksmas (pagal tipą) įgyvendinamas naudojant finansines priemones, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, lentelėje atskirai nurodomi finansinių priemonių įnašų lygiai ir preliminari paramos pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę suma, atitinkanti planuojamą įnašą į finansinę priemonę;

vi)

veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 38 ir 39 straipsnius, atveju, jei valstybė narė nusprendžia nustatyti mažiausią nuostolių ribą nuo 20 % iki 30 %, ir veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 37 straipsnio 1 dalį ir 39a straipsnį, atveju – taikomas įnašas pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę ir preliminarus įnašo lygis.“;

d)

11 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

pagal tikslines sritis – priemonių kiekybiniai siektini rezultatai drauge su planuojamais įgyvendinimo rezultatais ir planuojamomis bendromis viešosiomis išlaidomis, numatytomis patirti tikslinėje srityje įgyvendinant atrinktas priemones, įskaitant šių planuojamų įgyvendinimo rezultatų tarpines sumas ir planuojamą bendrų išlaidų sumą, finansuojamą iš papildomų išteklių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje;“;

ii)

įterpiamas d papunktis:

„d)

planuojama bendra viešųjų išlaidų suma, susijusi su parama, teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnį, jei mažiausia nuostolių riba nesiekia 30 %.“;

2)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Apibendrinamoji lentelė, kurioje pagal regionus ir metus pateikiamas bendras EŽŪFKP įnašas valstybei narei visu programavimo laikotarpiu, neįtraukiant papildomų išteklių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje, ir atskirai šių papildomų išteklių įnašas valstybei narei 2021 ir 2022 m.“;

b)

5 punkto 2 papunkčio c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

taikymo sritį, paramos lygį, reikalavimus atitinkančius gavėjus ir, jei taikoma, kiekvienai papriemonei ir (arba) kiekvieno tipo veiksmams skiriamos paramos sumos arba lygio apskaičiavimo metodą, jei būtina; reikalavimus atitinkančias kiekvieno tipo veiksmų išlaidas, jų finansavimo sąlygas, taikomas sumas ir paramos lygį, taip pat atrankos kriterijų nustatymo principus; kai parama teikiama finansinei priemonei įgyvendinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, pateikiamas finansinės priemonės rūšies aprašymas, bendros galutinių paramos gavėjų kategorijos, bendros reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijos ir didžiausias paramos lygis; pateikiamas atskiras priemonių arba priemonių dalių, finansuojamų iš papildomų išteklių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje, aprašymas.“;

3)

3 dalies 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Finansinis planas, nurodant:

a)

metinį EŽŪFKP įnašą, nenurodant papildomų išteklių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje;

b)

bendrą Sąjungos įnašą ir EŽŪFKP įnašo lygį;

c)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje nurodytų papildomų išteklių atveju:

i)

metinį įnašą;

ii)

bendrą įnašą ir įnašo lygį.“


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 VII priedo 1 punkto b papunktis iš dalies keičiamas taip:

1)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Informacija apie kaimo plėtros programos įgyvendinimą, įvertintą pagal bendruosius ir konkrečios programos rodiklius, įskaitant pažangą, padarytą siekiant kiekvienai tikslinei sričiai nustatytų tikslų, ir pasiektus rezultatus, palygintus su planuotais rezultatais, nustatytais rodiklių plane. Pradedant nuo 2017 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos, pasiekimai pagal orientyrus ir tikslus, nustatytus veiklos rezultatų plane (F lentelė). Papildoma informacija apie kaimo plėtros programos įgyvendinimo etapą pateikiama kaip kiekvienos priemonės ir tikslinės srities finansinių įsipareigojimų ir numatytos tikslų siekimo pažangos duomenys“;

2)

antros pastraipos pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

A lentelė. Įsipareigojimai dėl išlaidų pagal priemonę ir tikslinę sritį, atskirai nurodant šią informaciją apie papildomus išteklius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58a straipsnyje“.


Top