EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1717

Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2021/1717 2021 m. liepos 9 d. kuria dėl tam tikrų transporto priemonių kategorijų pavadinimų atnaujinimo ir pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ įtraukimo į I ir III prieduose pateiktą tikrinimo pozicijų, metodų, apžiūros nepraėjimo priežasčių ir trūkumų vertinimo sąrašą iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/4992

OL L 342, 2021 9 27, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1717/oj

2021 9 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/48


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2021/1717

2021 m. liepos 9 d.

kuria dėl tam tikrų transporto priemonių kategorijų pavadinimų atnaujinimo ir pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ įtraukimo į I ir III prieduose pateiktą tikrinimo pozicijų, metodų, apžiūros nepraėjimo priežasčių ir trūkumų vertinimo sąrašą iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2014/45/ES taikoma jos 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų transporto priemonėms, kurių projektinis greitis viršija 25 km/h. Tos kategorijos nustatytos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis 2002/24/EB (2), 2003/37/EB (3) ir 2007/46/EB (4);

(2)

direktyvos 2002/24/EB, 2003/37/EB ir 2007/46/EB panaikintos atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 168/2013 (5), (ES) Nr. 167/2013 (6) ir (ES) 2018/858 (7);

(3)

atsižvelgiant į transporto priemonių kategorijų pavadinimų pakeitimus, atsiradusius panaikinus direktyvas 2002/24/EB ir 2003/37/EB, reikėtų pritaikyti tam tikrus Direktyvoje 2014/45/ES nurodytus transporto priemonių kategorijų pavadinimus. Tie pakeitimai neturi įtakos tikrinimo apimčiai ir dažnumui;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/758 (8) nustatytas įpareigojimas nuo 2018 m. kovo 31 d. tam tikrų naujų tipų transporto priemonėse stacionariai sumontuoti numeriu 112 grindžiamą „eCall“ iškvietos sistemą;

(5)

transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema, kaip skubios pagalbos sistema, turi būti didžiausio įmanomo patikimumo lygio. Turėtų būti užtikrintas būtinųjų duomenų rinkinio ir balso perdavimo tikslumas bei kokybė ir turėtų būti parengta vienoda apžiūros tvarka, siekiant užtikrinti transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ilgaamžiškumą ir patvarumą. Todėl pagal Direktyvą 2014/45/ES turėtų būti reguliariai atliekama pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ periodinė techninė apžiūra. Į tos direktyvos I priedo 3 lentelę reikėtų įtraukti naują su tokia apžiūra susijusį punktą;

(6)

todėl Direktyva 2014/45/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2014/45/ES iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„1.   Ši direktyva taikoma šių kategorijų transporto priemonėms, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 25 km/h, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 167/2013 (*1), (ES) Nr. 168/2013 (*2) ir (ES) 2018/858 (*3):

(*1)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1)."

(*2)  2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52)."

(*3)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).“;"

ii)

šešta ir septinta įtraukos pakeičiamos taip:

„—

nuo 2022 m. sausio 1 d. dviratėms ar triratėms transporto priemonėms (L3e, L4e, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonėms), kurių degimo variklio darbinis tūris didesnis kaip 125 cm3; T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b ir T4.3b kategorijų ratiniams traktoriams, kurie daugiausia naudojami viešuosiuose keliuose ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h.“;

b)

2 dalies septinta įtrauka pakeičiama taip:

„—

L3e, L4e, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonių, kurių degimo variklio darbinis tūris didesnis kaip 125 cm3, jeigu valstybė narė įgyvendino veiksmingas alternatyvias eismo saugos priemones dviratėms ar triratėms transporto priemonėms, visų pirma atsižvelgiant į atitinkamą eismo saugos statistiką per pastaruosius penkerius metus. Valstybės narės apie tokias išimtis praneša Komisijai.“;

2)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b ir T4.3b kategorijų ratiniai traktoriai, naudojami daugiausia komerciniams pervežimams viešuosiuose keliuose – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kas dvejus metus.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės nustato atitinkamus intervalus, per kuriuos turi būti atliekama L3e, L4e, L5e ir L7e kategorijų transporto priemonių, kurių degimo variklio darbinis tūris didesnis kaip 125 cm3, techninė apžiūra.“;

3)

I ir III priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedo nuostatas.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 27 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos imasi priemonių, būtinų, kad šios direktyvos 1 straipsnio ir priedo 2 punkto būtų laikomasi nuo 2022 m. rugsėjo 27 d.

Jos imasi priemonių, būtinų, kad šios direktyvos priedo 1 punkto būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2023 m. gegužės 20 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (OL L 141, 2009 6 6, p. 12).

(2)  2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL L 124, 2002 5 9, p. 1).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB (OL L 171, 2003 7 9, p. 1).

(4)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(5)  2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).

(6)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

(7)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).

(8)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (OL L 123, 2015 5 19, p. 77).


PRIEDAS

I ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo 3 punkto 7 skirsnis papildomas šiuo punktu:

Pozicija

Metodas

Apžiūros nepraėjimo priežastys

Trūkumų vertinimas

 

 

 

Nedideli

Dideli

Pavojingi

„7.13.

Pagalbos iškvietos sistema „eCall“ (jei įrengta, laikantis ES tipo patvirtinimo teisės aktų)

7.13.1.

Įdiegimas ir konfigūracija acija

Vizuali apžiūra ir, jei tai įmanoma atsižvelgiant į transporto priemonės technines charakteristikas ir turima reikiamų duomenų, patikrinimas naudojant elektroninę sąsają.

a)

Trūksta sistemos arba kurio nors komponento.

 

X

 

b)

Netinkama programinės įrangos versija.

X

 

 

c)

Netinkamas sistemos kodavimas.

X

 

 

7.13.2.

Būklė

Vizuali apžiūra ir, jei tai įmanoma atsižvelgiant į transporto priemonės technines charakteristikas ir turima reikiamų duomenų, patikrinimas naudojant elektroninę sąsają.

a)

Sistema arba komponentai pažeisti.

X

 

 

b)

Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ gedimų indikatoriaus lemputė rodo sistemos gedimą.

X

 

 

c)

Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ elektroninio valdymo bloko gedimas.

X

 

 

d)

Judriojo ryšio tinklo ryšio prietaiso gedimas.

X

 

 

e)

GPS signalo triktis.

X

 

 

 

f)

Garsiniai komponentai neprijungti.

X

 

 

 

g)

Neprijungtas arba nepakankamai įkrautas energijos šaltinis.

X

 

 

 

h)

Sistema rodo gedimą per transporto priemonės elektroninę sąsają.

X

 

 

7.13.3.

Veikimas

Vizuali apžiūra ir, jei tai įmanoma atsižvelgiant į transporto priemonės technines charakteristikas ir turima reikiamų duomenų, patikrinimas naudojant elektroninę sąsają.

a)

Netinkamas būtinųjų duomenų rinkinys (MSD).

X

 

 

b)

Netinkamas garsinių komponentų veikimas.

X“

 

 

2)

III priedo I lentelės 4 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Specialios transporto priemonės, pagamintos modifikuojant N kategorijos transporto priemonę, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b ir T4.3b“;

b)

T5 transporto priemonių nuorodos pakeičiamos šių kategorijų nuorodomis:

„T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b ir T4.3b (P) ir T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b ir T4.3b (D)“.


Top