EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1716

Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2021/1716 2021 m. birželio 29 d. kuria dėl transporto priemonių kategorijų pavadinimų pakeitimų, padarytų iš dalies keičiant tipo patvirtinimo teisės aktus, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/4623

OJ L 342, 27.9.2021, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1716/oj

2021 9 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/45


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2021/1716

2021 m. birželio 29 d.

kuria dėl transporto priemonių kategorijų pavadinimų pakeitimų, padarytų iš dalies keičiant tipo patvirtinimo teisės aktus, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (1), ypač į jos 21 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2014/47/ES taikoma jos 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų komercinėms transporto priemonėms, kurių projektinis greitis viršija 25 km/h. Tos kategorijos nustatytos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis 2003/37/EB (2) ir 2007/46/EB (3);

(2)

direktyvos 2003/37/EB ir 2007/46/EB panaikintos atitinkamai Reglamentu (ES) Nr. 167/2013 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/858 (5);

(3)

atsižvelgiant į tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 167/2013 panaikinus Direktyvą 2003/37/EB pasikeitė transporto priemonių kategorijų pavadinimai, Direktyvos 2014/47/ES 2 straipsnio 1 punkte nurodytas transporto priemonių kategorijas, taip pat tos direktyvos IV priedo 6 punktą reikėtų atnaujinti;

(4)

todėl Direktyva 2014/47/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2014/47/ES iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„1.   Ši direktyva taikoma šių kategorijų transporto priemonėms, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 25 km/h, apibrėžtoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 (*1) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/858 (*2):

(*1)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1)."

(*2)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).“;"

ii)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b ir T4.3b kategorijų transporto priemonėms, kurios daugiausia naudojamos viešuosiuose keliuose komerciniam krovinių vežimui ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h.“;

2)

IV priedo 6 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

g ir h papunkčiai pakeičiami taip:

„g)

T1b

h)

T2b“;

b)

pridedami i–m papunkčiai:

„i)

T3b

j)

T4.1b

k)

T4.2b

l)

T4.3b

m)

Kita transporto priemonių kategorija

(prašom nurodyti)“.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 27 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos imasi priemonių, būtinų, kad 1 straipsnio būtų laikomasi nuo 2022 m. rugsėjo 27 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2021 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 127, 2014 4 29, p. 134.

(2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB (OL L 171, 2003 7 9, p. 1).

(3)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(4)  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).

(5)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).


Top