EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1895

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1895 2021 m. spalio 28 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/7879

OJ L 384, 29.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1895/oj

2021 10 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/112


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/1895

2021 m. spalio 28 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų šalių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų šalių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

2021 m. liepos 28 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė Komisijai pateikė išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimų išdavimą pagal sistemą „UK COVID Certificates“. Šią sistemą sudaro keturi komponentai, skirti Anglijai, Velsui ir Meno salai, Džersiui ir Gernsiui, Škotijai ir Šiaurės Airijai – jos vadinasi atitinkamai „Covid Pass“, „2D Barcode API“, „NHS Scotland Covid Status“ ir „COVIDCert“. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė informavo Komisiją, jog mano, kad jos COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pranešė Komisijai, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pagal sistemą „UK COVID Certificates“ išduotuose COVID-19 pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(4)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė taip pat informavo Komisiją, kad ji priima valstybių narių ir EEE šalių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus skiepijimo pažymėjimus; Be to, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pranešė Komisijai, kad ES skaitmeninių skiepijimo ir persirgimo pažymėjimų turėtojams taikys tokias pačias sąlygas kaip ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išduotų skiepijimo ir tyrimo pažymėjimų turėtojams. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė nurodė, kad visi keliautojai, visiškai paskiepyti Jungtinės Karalystės pripažinta vakcina arba vakcina, kuriai suteiktas leidimas ES lygmeniu, jei jie atvyksta iš šalių, kurios pagal savo epidemiologinę padėtį priskirtos geltonajai zonai, yra atleidžiami nuo karantino ir nuo tyrimo po aštuonių dienų. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė taip pat pranešė, kad pagal jos vykdomą politiką neigiamas tyrimo rezultatas ir natūralus imunitetas, įgytas po teigiamo tyrimo rezultato, nėra pagrindas atleisti nuo karantino.

(5)

gavusi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymą, 2021 m. spalio 4 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimus išduoda pagal sistemą „UK COVID Certificates“, ir kad visi jos komponentai yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuria sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pagal sistemą „UK COVID Certificates“ (visus jos komponentus) išduotuose COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimuose yra būtini duomenys. Komisijos vertinimas patvirtintas gavus papildomą pranešimą, kurį Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pateikė 2021 m. spalio 14 d.;

(6)

be to, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius skiepijimo pažymėjimus asmenims, paskiepytiems COVID-19 vakcinomis. Šiuo metu tai yra „Comirnaty“, „Covid-19 Vaccine Janssen“, „Spikevax“ ir „Vaxzevria“ vakcinos. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė taip pat nurodė, kad išduoda skiepijimo pažymėjimus asmenims, dalyvaujantiems potencialių vakcinų bandymuose ir paskiepytiems potencialiomis vakcinomis, dėl kurių atliekami klinikiniai tyrimai. Šiuo metu tai yra „Novax CZ AS“ sukurta potenciali vakcina;

(7)

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė taip pat informavo Komisiją, kad sąveikiuosius tyrimo pažymėjimus ji išduoda tik atlikus nukleorūgščių amplifikacijos tyrimą, o ne greitąjį antigenų testą;

(8)

be to, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius persirgimo pažymėjimus. Šie pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip 180 dienų nuo pirmojo tyrimo, kurio rezultatas teigiamas, dienos;

(9)

be to, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė informavo Komisiją, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės tikrintojai, tikrindami pažymėjimus, į juos įtrauktus asmens duomenis tvarko tik tam, kad patikrintų ir patvirtintų turėtojo skiepijimo, tyrimo rezultatų ar persirgimo būklę, ir vėliau jų nebesaugo;

(10)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pagal sistemą „UK COVID Certificates“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(11)

todėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pagal sistemą „UK COVID Certificates“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(12)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė turėtų būti prijungta prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(13)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti arba nutraukti šio sprendimo taikymą, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(14)

siekiant Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pagal sistemą „UK COVID Certificates“ išduoti COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prijungiama prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).


Top