EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0537

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2021/537 2021 m. kovo 24 d. kuriuo iš dalies keičiami Tarybos sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB, kiek tai susiję su Jungtinėje Karalystėje atliekamų aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumu (Tekstas svarbus EEE)

PE/4/2021/REV/1

OJ L 108, 29.3.2021, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj

2021 3 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 108/4


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2021/537

2021 m. kovo 24 d.

kuriuo iš dalies keičiami Tarybos sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB, kiek tai susiję su Jungtinėje Karalystėje atliekamų aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų rūšių veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos sprendime 2003/17/EB (3) numatyta, kad tam tikromis sąlygomis tam tikrų sėklinių pasėlių aprobavimas to sprendimo I priede išvardytose trečiosiose šalyse turi būti laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas laikantis Sąjungos teisės, ir kad tam tikromis sąlygomis tose trečiosiose šalyse užauginta tam tikrų rūšių sėkla turi būti laikoma lygiaverte sėklai, užaugintai laikantis Sąjungos teisės;

(2)

Tarybos sprendimu 2005/834/EB (4) nustatomos taisyklės dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislių palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo. Jame numatyta, kad oficialūs veislių palaikymo praktikos patikrinimai, kuriuos tose trečiosiose šalyse atlieka to sprendimo priede išvardytos institucijos ir kurie taikomi kiekvienai iš tų trečiųjų šalių nurodytose direktyvose nustatytoms rūšims, turi užtikrinti tokias pačias garantijas kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai;

(3)

Jungtinė Karalystė perkėlė į nacionalinę teisę ir veiksmingai įgyvendino Tarybos direktyvas 66/401/EEB (5), 66/402/EEB (6), 2002/53/EB (7), 2002/54/EB (8), 2002/55/EB (9) ir 2002/57/EB (10), taip pat pagal tas direktyvas priimtus įgyvendinimo aktus. Tuose įgyvendinimo aktuose nustatytos taisyklės, kuriomis remiantis tomis direktyvomis pripažįstamas atitinkamas lygiavertiškumas;

(4)

pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (11) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), visų pirma jo 126 straipsnį ir 127 straipsnio 1 dalį, pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d., Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje buvo taikoma Sąjungos teisė, įskaitant sprendimus 2003/17/EB ir 2005/834/EB;

(5)

atsižvelgdama į tai, kad baigėsi Susitarime dėl išstojimo numatytas pereinamasis laikotarpis, Jungtinė Karalystė Komisijai pateikė prašymą nuo 2021 m. sausio 1 d., laikantis direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB, pripažinti Jungtinėje Karalystėje išaugintos pašarinių augalų sėklos, javų sėklos, runkelių sėklos, daržovių sėklos bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumą Sąjungoje išaugintai pašarinių augalų sėklai, javų sėklai, runkelių sėklai, daržovių sėklai bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai;

(6)

Jungtinė Karalystė taip pat paprašė pripažinti lygiavertiškumą, kiek tai susiję su veislių palaikymo praktikos patikrinimais, atliekamais Jungtinėje Karalystėje pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB, taip pat pagal Direktyvą 2002/53/EB;

(7)

Jungtinė Karalystė Komisijai pranešė, kad jos teisės aktai, kuriais direktyvos 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/53/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB perkeltos į nacionalinę teisę, nesikeis ir turėtų būti toliau taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.;

(8)

Komisija išnagrinėjo atitinkamus Jungtinės Karalystės teisės aktus bei jų lygiavertiškumą Sąjungos reikalavimams ir padarė išvadą, kad sėklinių pasėlių aprobavimas atliekamas tinkamai ir atitinka Sprendimo 2003/17/EB II priedo sąlygas bei atitinkamus direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB reikalavimus;

(9)

todėl, siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo po pereinamojo laikotarpio pabaigos, tikslinga pripažinti Jungtinėje Karalystėje užaugintų ir jos valdžios institucijų oficialiai sertifikuotų sėklų aprobavimo lygiavertiškumą;

(10)

Komisija išnagrinėjo atitinkamus Jungtinės Karalystės teisės aktus ir jų lygiavertiškumą nuostatoms dėl veislių palaikymo praktikos pagal direktyvas 2002/53/EB ir 2002/55/EB. Komisija padarė išvadą, kad tų veislių palaikymo praktikos patikrinimai, atliekami Jungtinėje Karalystėje, užtikrina tokias pačias garantijas kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai;

(11)

todėl tikslinga pripažinti veislių palaikymo praktikos patikrinimų, kaip numatyta direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/53/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB, atliekamų Jungtinėje Karalystėje, lygiavertiškumą;

(12)

todėl Jungtinė Karalystė turėtų būti įtraukta į Sprendimo 2003/17/EB I priedą ir Sprendimo 2005/834/EB priedą, nedarant poveikio Sąjungos teisės taikymui Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir jos teritorijoje, pagal Susitarimo dėl išstojimo Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to protokolo 2 priedu;

(13)

todėl sprendimai 2003/17/EB ir 2005/834/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(14)

atsižvelgiant į tai, kad Susitarime dėl išstojimo numatytas pereinamasis laikotarpis baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d., ir, siekiant užtikrinti tęstinumą, šis sprendimas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir būti taikomas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimų 2003/17/EB ir 2005/834/EB daliniai pakeitimai

1.   Sprendimo 2003/17/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedo 1 punktą.

2.   Sprendimo 2005/834/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedo 2 punktą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 24 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  2021 m. sausio 27 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2021 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2021 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL L 8, 2003 1 14, p. 10).

(4)  2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas 2005/834/EB dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB (OL L 312, 2005 11 29, p. 51).

(5)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL L 125, 1966 7 11, p. 2298).

(6)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL L 125, 1966 7 11, p. 2309).

(7)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 193, 2002 7 20, p. 1).

(8)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 12).

(9)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 33).

(10)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 74).

(11)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.


PRIEDAS

1.   

Sprendimo 2003/17/EB I priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1.

tarp eilučių „CL“ ir „IL“ įterpiama ši eilutė:

„GB (**)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/EEB 66/402/EEB 2002/54/EB

2002/57/EB

2.

išnašoje (*) tarp „CL – Čilė,“ ir „IL – Izraelis,“ įterpiama:

„GB – Jungtinė Karalystė,“.

2.   

Sprendimo 2005/834/EB priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1.

tarp eilučių „CS“ ir „IL“ įterpiama šis eilutė:

„GB (**)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/EEB 66/402/EEB 2002/54/EB

2002/55/EB

2002/57/EB

2.

išnašoje (*) tarp „CS – Serbija ir Juodkalnija,“ ir „IL – Izraelis,“ įterpiama:

„GB – Jungtinė Karalystė,“.Top