EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0086

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/86 2021 m. sausio 22 d. kuriuo Lietuvos Respublikai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

OL L 30, 2021 1 28, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/86/oj

2021 1 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/2


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/86

2021 m. sausio 22 d.

kuriuo Lietuvos Respublikai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnį Lietuva nuo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 29 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo į Sąjungą dieną galiojusį valiutos keitimo kursą. Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2011/335/ES (2) Lietuvai buvo leista iki 2020 m. gruodžio 31 d. nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta, apskaičiuota nacionaline valiuta pagal Lietuvos įstojimo į Sąjungą dienos valiutų perskaičiavimo kursą, neviršija 45 000 EUR,;

(2)

Lietuva raštu (jį Komisija užregistravo 2020 m. birželio 18 d.) paprašė leidimo nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. toliau taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio (toliau – nukrypti leidžianti priemonė), ir atleidimo ribą padidinti iki 55 000 EUR (toliau – padidinta riba). Iki 2024 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos (ES) 2020/285 (3) 1 straipsnio, kurioje nustatomos nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios paprastesnės PVM taisyklės mažosioms įmonėms ir, inter alia, išbraukiamas Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnis;

(3)

taikant šią nukrypti leidžiančią priemonę apmokestinamieji asmenys, kurių metinė apyvarta neviršija 55 000 EUR, bus atleidžiami nuo tam tikrų arba visų su PVM susijusių prievolių, nustatytų Direktyvos 2006/112/EB XI antraštinės dalies 2–6 skyriuose;

(4)

didesnė riba taikant Direktyvos 2006/112/EB 281–294 straipsniuose nustatytą specialią mažosioms įmonėms skirtą schemą yra paprastinimo priemonė, nes gali labai sumažinti mažųjų įmonių PVM prievoles. Prašoma padidinta riba atitinka Direktyvos 2006/112/EB 284 straipsnį;

(5)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 2020 m. rugpjūčio 10 d. ir 2020 m. rugpjūčio 11 d. raštais Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms apie Lietuvos prašymą. 2020 m. rugpjūčio 12 d. raštu Komisija informavo Lietuvą, kad ji turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(6)

ši nukrypti leidžianti priemonė apmokestinamiesiems asmenims neprivaloma. Apmokestinamieji asmenys vis dar galės pasirinkti taikyti įprastines PVM procedūras pagal Direktyvos 2006/112/EB 290 straipsnį;

(7)

remiantis Lietuvos pateikta informacija, nukrypti leidžianti priemonė turės tik nežymų poveikį bendrai galutinio vartojimo etapu surenkamų mokestinių pajamų sumai;

(8)

nukrypti leidžianti priemonė neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM, nes Lietuva apskaičiuos kompensaciją pagal Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 (4) 6 straipsnį;

(9)

tikimasi, kad padidinus ribą sumažės mažųjų įmonių PVM prievolės, taigi ir reikalavimų laikymosi išlaidos, taip pat mokesčių administratoriui tenkanti administracinė našta, o poveikis bendroms surenkamoms PVM pajamoms bus nežymus, todėl Lietuvai turėtų būti leista toliau taikyti nukrypti leidžiančią priemonę;

(10)

leidimas taikyti nukrypti leidžiančią priemonę turėtų būti duotas ribotam laikui. To laiko turėtų pakakti, kad būtų galima įvertinti ribos veiksmingumą ir tinkamumą. Be to, remiantis Direktyva (ES) 2020/285, iki 2024 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi tos direktyvos 1 straipsnio, o nuo 2025 m. sausio 1 d. šias nuostatas taikyti. Todėl Lietuvai turėtų būti leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią priemonę papildomą ribotą laikotarpį, iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(11)

atsižvelgiant į sunkumus, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos, nukrypti leidžiančios nuostatos atnaujinimo procesas užtruko ilgiau nei tikėtasi ir nebuvo baigtas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Nenumačius galimybės taikyti šį sprendimą atgaline data, mažosios įmonės patirtų ekonominių nuostolių. Todėl, siekiant užtikrinti nukrypti leidžiančios priemonės teisinį tęstinumą, tikslinga šį sprendimą taikyti atgaline data, nuo 2021 m. sausio 1 d.;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio, Lietuvos Respublikai leidžiama nuo pridėtinės vertės mokesčio atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 55 000 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/335/ES, kuriuo leidžiama Lietuvos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 150, 2011 6 9, p. 6).

(3)  2020 m. vasario 18 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/285, kuria iš dalies keičiami Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, kiek tai susiję su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir Reglamentas (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais (OL L 62, 2020 3 2, p. 13).

(4)  1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).


Top