EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2154

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2154 2020 m. spalio 14 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos, sertifikavimo ir pranešimo reikalavimais, taikomais sausumos gyvūnų gyvūninių produktų vežimui Sąjungoje (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/6941

OJ L 431, 21.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2154/oj

2020 12 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 431/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/2154

2020 m. spalio 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos, sertifikavimo ir pranešimo reikalavimais, taikomais sausumos gyvūnų gyvūninių produktų vežimui Sąjungoje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (1), visų pirma į jo 166 straipsnio 3 dalį, 168 straipsnio 3 dalį ir 169 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos, be kita ko, sausumos gyvūnų gyvūninių produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Sąjungoje taisyklės. Jame taip pat nustatyta, kad Komisija priima deleguotuosius aktus dėl išsamių reikalavimų, kuriais papildomos tame reglamente jau nustatytos taisyklės, visų pirma dėl prevencinių priemonių, įskaitant rizikos mažinimo priemones, ir sausumos gyvūnų gyvūninių produktų siuntų vežimo apribojimų, taip pat dėl išankstinio pranešimo apie tokį vežimą, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių produktų Sąjungoje neplistų į sąrašą įtrauktos ligos arba naujos ligos;

(2)

be to, šiame akte nustatytomis taisyklėmis turėtų būti atsižvelgta į Sąjungos taisykles dėl sausumos gyvūnų gyvūninių produktų siuntų vežimo Sąjungoje, nustatytas Sąjungos aktuose, priimtuose prieš Reglamentą (ES) 2016/429, visų pirma Tarybos direktyvoje 2002/99/EB (2), nes pasitvirtino, jog jos yra veiksmingos kovojant su gyvūnų ligų plitimu Sąjungoje. Šiame akte nustatytomis taisyklėmis taip pat turėtų būti atsižvelgta į patirtį, įgytą taikant tuose ankstesniuose aktuose nustatytas taisykles, o taisyklės turėtų būti pritaikytos prie naujos Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos gyvūnų sveikatos teisės aktų sistemos;

(3)

Reglamento (ES) 2016/429 166 straipsnyje nustatytos veiklos vykdytojų bendrosios pareigos, susijusios su gyvūnų sveikata, visais sausumos gyvūnų gyvūninių produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapais, įskaitant tų produktų siuntų vežimą Sąjungoje. Visų pirma jame nustatoma veiklos vykdytojų atsakomybė dėl į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų plitimo, visų pirma tais atvejais, kai kompetentinga institucija tų produktų gamybos arba perdirbimo vietoje taiko neatidėliotinas priemones arba vežimo apribojimus. Todėl už į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų plitimo kontrolę atsakingi ne tik veiklos vykdytojai, bet ir kompetentinga institucija. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyta aiški veiklos vykdytojų pareiga tokių produktų, pagamintų arba perdirbtų vietose, kuriose taikomos neatidėliotinos priemonės arba vežimo apribojimai, siuntas vežti tik gavus kompetentingos institucijos leidimą ir laikantis visų tam leidimui nustatytų sąlygų.

(4)

Reglamento (ES) 2016/429 168 straipsnyje nustatyti tam tikri informacijos reikalavimai dėl gyvūnų sveikatos sertifikato, kuris turi būti pateikiamas kartu su sausumos gyvūnų gyvūninių produktų siuntomis, ir Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ta informacija papildoma. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti informacijos reikalavimai dėl gyvūnų sveikatos sertifikato, kuris turi būti pridedamas prie tokių produktų, pagamintų ir perdirbtų vietose, kuriose taikomos neatidėliotinos priemonės arba vežimo apribojimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 166 straipsnio 2 dalyje, siuntų. Tai turėtų apimti informaciją apie tai, kaip laikomasi visų kompetentingos institucijos nustatytų tų siuntų vežimo sąlygų. Į informacijos reikalavimus, kurie turi būti nustatyti šiame reglamente, turi būti atsižvelgta gyvūninių produktų veterinarijos sertifikato pavyzdyje, nustatytame atskiru įgyvendinimo aktu, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (3) ir Gyvūnų sveikatos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų kategorijų sausumos gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų oficialių sertifikatų pavyzdžiais, oficialiais patvirtinimais ir deklaracijų pavyzdžiais;

(5)

Reglamento (ES) 2016/429 169 straipsnyje nustatytos išankstinio pranešimo apie sausumos gyvūnų gyvūninių produktų vežimą į kitas valstybes nares taisyklės ir Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tokiam išankstiniam pranešimui ir pranešimų procedūroms avarinės situacijos atveju – nutrūkus elektros tiekimui ir dėl kitų priežasčių sutrikus TRACES veikimui, taikomų informacijos reikalavimų. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos veiklos vykdytojų pareigos teikti informaciją išankstiniame pranešime. Siekiant suderinti išankstiniame pranešime teikiamą informaciją ir užtikrinti, kad paskirties vietos kompetentinga institucija gautų visus būtinus duomenis apie siuntą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti reikalavimai dėl išankstinio pranešimo turinio, atsižvelgiant į atvejus, kai to reikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2016/429, ir sąlygos, kurias turėtų atitikti gyvūniniai produktai, kad juos būtų galima vežti į kitas valstybes nares, taip pat išsami informacija apie tokių pranešimų procedūras avarinės situacijos atveju;

(6)

kadangi TRACES sistema yra neatsiejama oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos (IMSOC) kompiuterinės sistemos dalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 131–136 straipsniuose, turėtų būti taikomos IMSOC sistemai nustatytos nenumatytais atvejais taikomos priemonės, nustatytos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1715 (4) nustatytas taisykles;

(7)

šiuo reglamentu nustatomas išsamus taisyklių, kuriomis reglamentuojami sausumos gyvūnų gyvūninių produktų siuntų vežimo Sąjungoje gyvūnų sveikatos aspektai, gyvūnų sveikatos sertifikato, kurį privaloma pateikti kartu su tokiomis siuntomis, turinys ir prievolės iš anksto pranešti, rinkinys. Kadangi šios taisyklės turi būti taikomos kartu ir yra tarpusavyje susijusios, skaidrumo sumetimais ir siekiant palengvinti jų taikymą bei išvengti taisyklių dubliavimosi, jos turėtų būti nustatytos viename akte, o ne atskiruose aktuose su daugybe kryžminių nuorodų. Tai taip pat atitinka Reglamente (ES) 2016/429 įtvirtintą požiūrį;

(8)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/429 taikymo pradžios datą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu papildomos Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos sausumos gyvūnų gyvūninių produktų siuntų vežimo Sąjungoje taisyklės, susijusios su:

a)

veiklos vykdytojų pareigoms dėl sausumos gyvūnų gyvūninių produktų, pagamintų arba perdirbtų ūkiuose, maisto tvarkymo įmonėse arba zonose, kurioms taikomos neatidėliotinos priemonės arba vežimo apribojimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 166 straipsnio 2 dalyje, siuntų vežimo Sąjungoje;

b)

informacijos reikalavimais, taikomais Reglamento (ES) 2016/429 167 straipsnio 1 dalyje numatytam gyvūnų sveikatos sertifikatui (gyvūnų sveikatos sertifikavimas);

c)

informacijos reikalavimais, taikomais išankstiniam pranešimui apie tų siuntų vežimą į kitas valstybes nares, numatytam Reglamento (ES) 2016/429 169 straipsnio 1 dalyje (išankstinis pranešimas);

d)

išankstinių pranešimų apie tų siuntų vežimą teikimo procedūros avarinės situacijos atveju, nustatytos Reglamento (ES) 2016/429 169 straipsnio 1 dalyje, – nutrūkus elektros tiekimui ir dėl kitų priežasčių sutrikus TRACES veikimui.

2 straipsnis

Gyvūninių produktų siuntas vežančių veiklos vykdytojų pareigos

Veiklos vykdytojai sausumos gyvūnų gyvūninių produktų siuntas, kurioms taikomos Reglamento (ES) 2016/429 166 straipsnio 2 dalyje nurodytos neatidėliotinos priemonės arba vežimo apribojimai, Sąjungoje veža tik jei:

a)

kilmės vietos kompetentinga institucija leidžia vykdyti tokį vežimą ir

b)

siuntos atitinka pagal a punktą reikalaujamo leidimo sąlygas.

3 straipsnis

Gyvūninių produktų siuntų vežimo gyvūnų sveikatos sertifikatas

Be informacijos, kurios reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/429 168 straipsnio 1 dalį, gyvūnų sveikatos sertifikate pateikiama šio reglamento priede nurodyta informacija.

4 straipsnis

Veiklos vykdytojų prievolė dėl išankstinio pranešimo apie gyvūninių produktų siuntų vežimą iš vienos valstybės narės į kitą

Išankstiniame pranešime veiklos vykdytojai, be informacijos, kurios reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/429 168 straipsnio 1 dalį, kilmės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia šio reglamento priede nurodytą informaciją apie kiekvieną šio reglamento 1 straipsnyje nurodytų gyvūninių produktų siuntą.

5 straipsnis

Procedūros avarinės situacijos atveju

Nutrūkus elektros tiekimui arba dėl kitų priežasčių sutrikus TRACES veikimui, šio reglamento 1 straipsnyje nurodytų gyvūninių produktų siuntų, vežamų į kitą valstybę narę, kilmės vietos kompetentinga institucija laikosi TRACES ir valstybių narių nacionalinių sistemų taikomos nenumatytų atvejų tvarkos, nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1715 46 straipsnyje oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemai (IMSOC).

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (OL L 18, 2003 1 23, p. 11).

(3)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(4)  2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas) (OL L 261, 2019 10 14, p. 37).


PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta gyvūnų sveikatos sertifikate, pridedamame prie Sąjungoje vežamų sausumos gyvūnų gyvūninių produktų siuntų

a)

siuntos siuntėjo ir siuntos gavėjo pavadinimas ir adresas,

b)

išsiuntimo ūkio arba vietos pavadinimas ir adresas;

c)

paskirties ūkio arba vietos pavadinimas ir adresas;

d)

gyvūninio produkto aprašymas, įskaitant:

i)

produkto kategoriją, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 2 straipsnyje:

šviežia mėsa (jei reikia, nurodyti kategoriją),

mėsos gaminiai,

žarnos (apvalkalai),

žalias pienas, krekenos ir krekenų produktai,

pieno gaminiai,

kiaušiniai,

kiaušinių gaminiai,

sudėtiniai produktai (nurodyti gyvūnines sudedamąsias dalis);

ii)

gyvūnų, iš kurių buvo gautas gyvūninis produktas, rūšį;

iii)

žaliavos kilmės valstybę narę arba regioną;

iv)

gyvūniniam produktui taikytą (-us) apdorojimo būdą (-us);

v)

gyvūninio produkto ženklinimą, jei reikalaujama;

vi)

pagaminimo arba perdirbimo vietą ir datą;

e)

gyvūninio produkto kiekis;

f)

gyvūnų sveikatos sertifikato išdavimo data ir vieta; valstybinio veterinarijos gydytojo vardas ir pavardė, pareigos bei parašas ir siuntos kilmės vietos kompetentingos institucijos spaudas;

g)

į sąrašą įtrauktos ligos arba naujos ligos, dėl kurios taikomi vežimo apribojimai [išsiuntimo vietos ūkyje, maisto tvarkymo įmonėje arba zonoje, pavadinimas;

h)

išsami informacija apie šio reglamento 2 straipsnyje nurodytų leidimo suteikimo sąlygų laikymąsi ir arba:

i)

atitinkamo Komisijos priimto teisės akto, kuriuo nustatomos tos sąlygos, pavadinimas ir paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data, arba

ii)

nuoroda į teisės aktą arba nurodymą, kurį patvirtino ir viešai paskelbė kompetentinga institucija, nustatanti tas sąlygas.


Top