EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2151

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151 2020 m. gruodžio 17 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/9199

OL L 428, 2020 12 18, p. 57–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2151/oj

2020 12 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 428/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2151

2020 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (1), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje (ES) 2019/904 nustatyti bendrieji tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, kurie yra dažnai šalinami netinkamais būdais, pakuočių ženklinimo reikalavimai. Ženklinimu siekiama informuoti vartotojus apie tai, kad gaminio sudėtyje yra plastiko, apie vengtinus to gaminio atliekų šalinimo būdus ir kad dėl to šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas daro neigiamą poveikį aplinkai;

(2)

Direktyvoje (ES) 2019/904 reikalaujama, kad Komisija nustatytų jos priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintas ženklinimo specifikacijas. Suderintose ženklinimo vietos, dydžio ir dizaino specifikacijose turėtų būti atsižvelgta į skirtingas gaminių grupes, kurioms ženklinimo reikalavimai taikomi. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas ženklinimo elementas būtų aiškiai matomas, turėtų būti nustatytas atitinkamas formatas, spalvos, mažiausia skiriamoji geba ir šrifto dydžiai;

(3)

siekdama suprasti vertinimo mechanizmą, ženklinimo reikalavimus ir jų poveikį, Komisija įvertino esamus ženklus, atrinktus remiantis suinteresuotųjų subjektų internetine apklausa ir rinkos apžvalga;

(4)

Komisija konsultavosi su reprezentatyviomis vartotojų grupėmis ir atliko tyrimą praktikoje, kad įsitikintų, jog ženklai yra veiksmingi ir lengvai suprantami, o taip pat, kad būtų išvengta klaidinančios informacijos;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (2) 39 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakuotės

Šiame reglamente „pakuotė“ – tai prekinė pakuotė ir grupinė pakuotė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB (3) 3 straipsnio 1 punkte.

2 straipsnis

Suderintos ženklinimo specifikacijos

1.   Higieninių paketų (įklotų), tamponų ir tamponų aplikatorių suderintos ženklinimo specifikacijos nustatytos I priede.

2.   Drėgnųjų servetėlių, t. y. sudrėkintų asmens higienai skirtų servetėlių, ir buityje naudojamų šluosčių suderintos ženklinimo specifikacijos nustatytos II priede.

3.   Tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, suderintos ženklinimo specifikacijos nustatytos III priede.

4.   Gėrimų indelių suderintos ženklinimo specifikacijos nustatytos IV priede.

3 straipsnis

Kalbos

Ženklo informacinis tekstas rašomas valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) vienkartinis plastikinis gaminys pateikiamas rinkai, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 155, 2019 6 12, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(3)  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).


I PRIEDAS

Higieninių paketų (įklotų), tamponų ir tamponų aplikatorių suderinto ženklinimo specifikacijos

1.   

Ant higieninių paketų (įklotų) pakuotės, kurios paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 10 cm2, turi būti išspausdintas šis ženklas:

Image 1

Pastaba

:

Ženklą įrėminanti juoda linija nėra ženklo dalis. Vienintelė jos funkcija – išskirti iš balto puslapio ženklą įrėminančią ploną baltos spalvos liniją.

Nukrypstant nuo šio punkto pirmo sakinio, higieninių paketų (įklotų) pakuotės, pateiktos rinkai iki 2022 m. liepos 4 d., gali būti ženklinamos lipdukais.

2.   

Ant tamponų ir tamponų aplikatorių pakuotės, kurios paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 10 cm2, turi būti išspausdintas šis ženklas:

Image 2

Pastaba

:

Ženklą įrėminanti juoda linija nėra ženklo dalis. Vienintelė jos funkcija – išskirti iš balto puslapio ženklą įrėminančią ploną baltos spalvos liniją.

Nukrypstant nuo šio punkto pirmo sakinio, tamponų ir tamponų aplikatorių pakuotės, pateiktos rinkai iki 2022 m. liepos 4 d., gali būti ženklinamos lipdukais.

3.   

1 ir 2 punktuose nurodytas ženklas turi atitikti šiame punkte nustatytus reikalavimus.

a.

Ženklo vieta

Ženklas dedamas horizontaliai ant pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas.

Jeigu visas mažiausio dydžio ženklas netelpa ant pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus, jis gali būti dalimis vaizduojamas kiekvienoje iš dviejų pakuotės pusių, t. y. viršuje ir priekyje arba priekyje ir šone, atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas.

Jeigu dėl pakuotės formos ar dydžio ženklo neįmanoma uždėti horizontaliai, jis gali būti pasuktas 90° kampu ir uždėtas vertikaliai.

Ženklo langeliai neturėtų būti atskiriami.

Atidarant pakuotę pagal bet kokias instrukcijas, ženklas neturėtų nei plyšti, nei tapti neįskaitomu.

b.

Ženklo dydis

Ženklą turi sudaryti du šalia vienas kito esantys vienodo dydžio langeliai (raudonas ir mėlynas), o po jais turi būti juodas stačiakampis su informaciniu tekstu „GAMINYJE YRA PLASTIKO“. Ženklo aukščio ir ilgio santykis turi būti 1:2.

Jeigu pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus, ant kurio dedamas ženklas, plotas yra mažesnis nei 65 cm2, ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). Visais kitais atvejais ženklas turi užimti ne mažiau kaip 6 % paviršiaus, ant kurio jis dedamas, ploto. Ženklas turi būti ne didesnis kaip 3 cm x 6 cm (18 cm2).

c.

Ženklo dizainas

Ženklo dizainas turi būti atgaminamas nesukuriant papildomų efektų, nekeičiant spalvų, nekeičiant ir neišplečiant fono. Spausdinant faktiško dydžio ženklą jis turi būti atgaminamas ne mažesne kaip 300 taškų colyje skiriamąja geba. Ženklas turi būti įrėmintas plona balta linija.

Informacinis tekstas „GAMINYJE YRA PLASTIKO“ turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt ir ne didesnis kaip 14 pt.

Jei informacinis tekstas verčiamas į vieną arba kelias oficialias valstybių narių kalbas, jis pateikiamas iškart po ženklu arba juodame stačiakampyje po teksto pirmąja kalba ir abiem atvejais turi būti aiškiai matomas. Išimtiniais atvejais, kai pakuotės išorinėje priekinėje dalyje arba viršutiniame paviršiuje trūksta vietos, į vieną ar kelias oficialias valstybių narių kalbas išverstas informacinis tekstas gali būti pateikiamas kitoje pakuotės vietoje, kuo arčiau ženklo ir kur jis yra aiškiai matomas. Informacinio teksto vertimas turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt ir ne didesnis kaip 14 pt. Kai informacinis tekstas papildomomis kalbomis pateikiamas juodame stačiakampyje, nuo didžiausio reikalaujamo ženklo dydžio galima nukrypti.

Naudojamos spalvos, kurių kodai yra šie:

Balta: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Juoda: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Raudona: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Mėlyna: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


II PRIEDAS

Suderintos drėgnųjų servetėlių ženklinimo specifikacijos

1.   

Ant drėgnųjų servetėlių (t. y. sudrėkintų asmens higienai skirtų servetėlių ir buityje naudojamų šluosčių) pakuotės, kurių paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 10 cm2, turi būti šis spausdintas ženklas:

Image 3

Pastaba.

:

Ženklą įrėminanti juoda linija nėra ženklo dalis. Vienintelė jos funkcija – išskirti iš balto puslapio ženklą įrėminančią ploną baltos spalvos liniją.

Nukrypstant nuo šio punkto pirmo sakinio, drėgnųjų servetėlių pakuotės, pateiktos rinkai iki 2022 m. liepos 4 d., gali būti ženklinamos lipdukais.

2.   

Ženklas turi atitikti šiame punkte nustatytus reikalavimus.

a.

Ženklo vieta

Ženklas dedamas horizontaliai ant pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas.

Jeigu visas mažiausio dydžio ženklas netelpa ant pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus, jis gali būti dalimis vaizduojamas kiekvienoje iš dviejų pakuotės pusių, t. y. viršuje ir priekyje arba priekyje ir šone, atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas.

Jeigu dėl pakuotės formos ar dydžio ženklo neįmanoma uždėti horizontaliai, jis gali būti pasuktas 90° kampu ir uždėtas vertikaliai.

Ženklo langeliai neturėtų būti atskiriami.

Atidarant pakuotę pagal bet kokias instrukcijas, ženklas neturėtų nei plyšti, nei tapti neįskaitomu.

b.

Ženklo dydis

Ženklą turi sudaryti du šalia vienas kito esantys vienodo dydžio langeliai (raudonas ir mėlynas), o po jais turi būti juodas stačiakampis su informaciniu tekstu „GAMINYJE YRA PLASTIKO“. Ženklo aukščio ir ilgio santykis turi būti 1:2.

Jeigu pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus, ant kurio dedamas ženklas, plotas yra mažesnis nei 65 cm2, ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). Visais kitais atvejais ženklas turi užimti ne mažiau kaip 6 % paviršiaus, ant kurio jis dedamas, ploto. Ženklas turi būti ne didesnis kaip 3 cm x 6 cm (18 cm2).

c.

Ženklo dizainas

Ženklo dizainas turi būti atgaminamas nesukuriant papildomų efektų, nekeičiant spalvų, nekeičiant ir neišplečiant fono. Spausdinant faktiško dydžio ženklą jis turi būti atgaminamas ne mažesne kaip 300 taškų colyje skiriamąja geba. Ženklas turi būti įrėmintas plona balta linija.

Informacinis tekstas „GAMINYJE YRA PLASTIKO“ turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt ir ne didesnis kaip 14 pt.

Jei informacinis tekstas verčiamas į vieną arba kelias oficialias valstybių narių kalbas, jis pateikiamas iškart po ženklu arba juodame stačiakampyje po teksto pirmąja kalba ir abiem atvejais turi būti aiškiai matomas. Išimtiniais atvejais, kai pakuotės išorinėje priekinėje dalyje arba viršutiniame paviršiuje trūksta vietos, į vieną ar kelias oficialias valstybių narių kalbas išverstas informacinis tekstas gali būti pateikiamas kitoje pakuotės vietoje, kuo arčiau ženklo ir kur jis yra aiškiai matomas. Informacinio teksto vertimas turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt ir ne didesnis kaip 14 pt. Kai informacinis tekstas papildomomis kalbomis pateikiamas juodame stačiakampyje, nuo didžiausio reikalaujamo ženklo dydžio galima nukrypti.

Naudojamos spalvos, kurių kodai yra šie:

Balta: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Juoda: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Raudona: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Mėlyna: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


III PRIEDAS

Tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, suderintos ženklinimo specifikacijos

1.   

Ant vienetinio pakelio, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/40/EB 2 straipsnio 30 punkte, (toliau – vienetinis pakelis) ir išorinės pakuotės, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/40/EB 2 straipsnio 29 punkte (toliau – išorinė pakuotė), skirtos tabako gaminiams su filtrais, kurių paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 10 cm2, ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, kurių paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 10 cm2, pakuotės turi būti išspausdintas šis ženklas:

Image 4

Pastaba

:

Ženklą įrėminanti juoda linija nėra ženklo dalis. Vienintelė jos funkcija – išskirti iš balto puslapio ženklą įrėminančią ploną baltos spalvos liniją.

Nukrypstant nuo šio punkto pirmo sakinio, tabako gaminių su filtrais vienetiniai pakeliai ar išorinės pakuotės ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, pakuotės, pateikti rinkai iki 2022 m. liepos 4 d., gali būti ženklinami lipdukais.

2.   

Ženklas turi atitikti šiame punkte nustatytus reikalavimus.

a.

Ženklo vieta

i.

Tabako gaminiai su filtrais

Ženklas dedamas horizontaliai ant vienetinio pakelio išorinio užpakalinio paviršiaus ir ant išorinės pakuotės.

Jeigu mažiausio dydžio ženklas ant vienetinio pakelio išorinio užpakalinio paviršiaus horizontaliai netelpa, jis gali būti pasuktas 90° kampu ir uždėtas vertikaliai ant vienetinio pakelio užpakalinio paviršiaus arba bet kurio išorinio šoninio paviršiaus. Visais atvejais jis turi būti aiškiai matomas.

Ženklo langeliai neturėtų būti atskiriami.

Ženklas jokiais būdais neturi trukdyti matyti įspėjimų apie grėsmę sveikatai, kurių reikalaujama pagal Direktyvą 2014/40/ES.

Ženklas neturi būti visiškai ar iš dalies uždengtas kitų etikečių ar antspaudų.

Atidarant vienetinį pakelį ir išorinę pakuotę pagal bet kokias instrukcijas, ženklas neturėtų nei plyšti, nei tapti neįskaitomu.

ii.

Parduodami filtrai, skirti naudoti kartu su tabako gaminiais

Ženklas dedamas horizontaliai ant pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus, atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas.

Jeigu mažiausio dydžio ženklas negali visas tilpti ant išorinio pakuotės priekinio arba viršutinio paviršiaus, jis gali būti iš dalies pavaizduotas ant dviejų pakuotės pusių, t. y. viršuje ir priekyje arba priekyje ir šone, atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas.

Jeigu dėl pakuotės formos ar dydžio ženklo neįmanoma uždėti horizontaliai, jis gali būti pasuktas 90° kampu ir uždėtas vertikaliai.

Ženklo langeliai neturėtų būti atskiriami.

Atidarant pakuotę pagal bet kokias instrukcijas, ženklas neturėtų nei plyšti, nei tapti neįskaitomu.

b.

Ženklo dydis

Ženklą turi sudaryti du šalia vienas kito esantys vienodo dydžio langeliai (raudonas ir mėlynas), o po jais turi būti juodas stačiakampis su informaciniu tekstu „FILTRE YRA PLASTIKO“. Ženklo aukščio ir ilgio santykis turi būti 1:2.

i.

Tabako gaminiai su filtrais

Jeigu vienetinio pakelio išorinio užpakalinio paviršiaus plotas, ant kurio dedamas ženklas, yra mažesnis nei 65 cm2, ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). Visais kitais atvejais ženklas turi užimti ne mažiau kaip 6 % paviršiaus, ant kurio jis dedamas, ploto. Ženklas turi būti ne didesnis kaip 3 cm x 6 cm (18 cm2).

ii.

Parduodami filtrai, skirti naudoti kartu su tabako gaminiais

Jeigu pakuotės išorinio priekinio arba viršutinio paviršiaus, ant kurio dedamas ženklas, plotas yra mažesnis nei 65 cm2, ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). Visais kitais atvejais ženklas turi užimti ne mažiau kaip 6 % paviršiaus, ant kurio jis dedamas, ploto. Ženklas turi būti ne didesnis kaip 3 cm x 6 cm (18 cm2).

c.

Ženklo dizainas

Ženklo dizainas turi būti atgaminamas nesukuriant papildomų efektų, nekeičiant spalvų, nekeičiant ir neišplečiant fono. Spausdinant faktiško dydžio ženklą jis turi būti atgaminamas ne mažesne kaip 300 taškų colyje skiriamąja geba. Ženklas turi būti įrėmintas plona balta linija.

Informacinis tekstas „GAMINYJE YRA PLASTIKO“ turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt ir ne didesnis kaip 14 pt.

Jei informacinis tekstas verčiamas į vieną arba kelias oficialias valstybių narių kalbas, jis pateikiamas iškart po ženklu arba juodame stačiakampyje po teksto pirmąja kalba ir abiem atvejais turi būti aiškiai matomas. Išimtiniais atvejais, kai pakuotės išorinėje priekinėje dalyje arba viršutiniame paviršiuje trūksta vietos, į vieną ar kelias oficialias valstybių narių kalbas išverstas informacinis tekstas gali būti pateikiamas kitoje pakuotės vietoje, kuo arčiau ženklo ir kur jis yra aiškiai matomas. Informacinio teksto vertimas turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt ir ne didesnis kaip 14 pt. Kai informacinis tekstas papildomomis kalbomis pateikiamas juodame stačiakampyje, nuo didžiausio reikalaujamo ženklo dydžio galima nukrypti.

Naudojamos spalvos, kurių kodai yra šie:

Balta: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Juoda: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Raudona: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Mėlyna: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


IV PRIEDAS

Suderintos gėrimų indelių ženklinimo specifikacijos

1.   

Ant gėrimų indelių, pagamintų iš dalies iš plastiko, turi būti išspausdintas šis ženklas:

Image 5

Pastaba

:

Ženklą įrėminanti juoda linija nėra ženklo dalis. Vienintelė jos funkcija – išskirti iš balto puslapio ženklą įrėminančią ploną baltos spalvos liniją.

Nukrypstant nuo šio punkto pirmo sakinio, gėrimų indeliai, pagaminti iš dalies iš plastiko, ir pateikti rinkai iki 2022 m. liepos 4 d., gali būti ženklinami lipdukais.

2.   

Gėrimų indeliai, pagaminti vien iš plastiko, ženklinami tik šiuo spausdintu ženklu arba šiuo graviruotu/įspaustu ženklu:

Image 6

Pastaba

:

Ženklą įrėminanti juoda linija nėra ženklo dalis. Vienintelė jos funkcija – sudaryti kontrastą baltam puslapiui.

Nukrypstant nuo šio punkto pirmo sakinio, gėrimų indeliai, pagaminti vien tik iš plastiko, ir pateikti rinkai iki 2022 m. liepos 4 d., gali būti ženklinami lipdukais.

Image 7

Pastaba

:

Ženklą įrėminanti juoda linija ir pilkas fonas nėra ženklo dalis. Vienintelė jų funkcija – sudaryti kontrastą baltam puslapiui.

3.   

Gėrimų indelių, pagamintų iš dalies iš plastiko, ženklinimas turi atitikti šiame punkte nustatytus reikalavimus.

a.

Ženklo vieta

i.

Tradiciniai indeliai

Ženklas dedamas horizontaliai ant išorinio indelio paviršiaus atokiau nuo krašto, kad vartotojui geriant iš indelio nesiliestų su jo burna. Indelio apačia nėra ženklinama.

ii.

Indeliai šampanui

Ženklas dedamas horizontaliai ant išorinio indelio paviršiaus, įskaitant viršutinę apačios dalį, į kurią įtvirtinta indelio kojelė. Ženklas dedamas atokiau nuo krašto, kad vartotojui geriant iš indelio nesiliestų su jo burna. Indelio apačia nėra ženklinama.

Jeigu dėl indelio formos ar dydžio ženklo neįmanoma uždėti horizontaliai, jis gali būti pasuktas 90° kampu ir uždėtas vertikaliai.

Ženklo langeliai neturėtų būti atskiriami.

b.

Ženklo dydis

Ženklą turi sudaryti du šalia vienas kito esantys vienodo dydžio langeliai (raudonas ir mėlynas), o po jais turi būti juodas stačiakampis su informaciniu tekstu „GAMINYJE YRA PLASTIKO“. Ženklo aukščio ir ilgio santykis turi būti 1:2.

Indelių, kurių tūris mažesnis nei 500 ml, atveju ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2).

Indelių, kurių tūris ne mažesnis nei 500 ml, atveju ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c.

Ženklo dizainas

Ženklo dizainas turi būti atgaminamas nesukuriant papildomų efektų, nekeičiant spalvų, nekeičiant ir neišplečiant fono. Spausdinant faktiško dydžio ženklą jis turi būti atgaminamas ne mažesne kaip 300 taškų colyje skiriamąja geba. Ženklas turi būti įrėmintas plona balta linija.

Informacinis tekstas „GAMINYJE YRA PLASTIKO“ turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Mažesnių nei 500 ml indelių atveju šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt, o 500 ml ir didesnių indelių atveju – 6 pt.

Jei informacinis tekstas verčiamas į vieną arba kelias oficialias valstybių narių kalbas, jis pateikiamas iškart po ženklu arba juodame stačiakampyje po teksto pirmąja kalba ir abiem atvejais turi būti aiškiai matomas. Išimtiniais atvejais, kai indelio išoriniame paviršiuje trūksta vietos, į vieną ar kelias oficialias valstybių narių kalbas išverstas informacinis tekstas gali būti pateikiamas kitur ant indelio, kuo arčiau ženklo ir ten, kur jis yra aiškiai matomas. Informacinio teksto vertimas turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Mažesnių nei 500 ml indelių atveju šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt, o 500 ml ir didesnių indelių atveju – 6 pt. Kai informacinis tekstas papildomomis kalbomis pateikiamas juodame stačiakampyje, nuo didžiausio reikalaujamo ženklo dydžio galima nukrypti.

Naudojamos spalvos, kurių kodai yra šie:

Balta: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Juoda: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Raudona: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Mėlyna: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4.   

Vien iš plastiko pagamintų gėrimų indelių ženklinimas turi atitikti šiame punkte nustatytus reikalavimus.

a.

Ženklo vieta

i.

Tradiciniai indeliai

Ženklas dedamas horizontaliai ant indelio išorinio paviršiaus, atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas. Indelio apačia nėra ženklinama. Ženklinant tokius indelius ženklas dedamas atokiau nuo indelio krašto, kad vartotojui geriant iš jo nesiliestų su jo burna. Jei indelis turi nelygų kraštą, ženklas neturėtų būti įspaudžiamas/graviruojamas ant to krašto.

ii.

Indeliai šampanui

Ženklas dedamas horizontaliai ant išorinio indelio paviršiaus, įskaitant viršutinę pagrindo dalį, į kurią įtvirtinta indelio kojelė, atsižvelgiant į tai, kuris paviršius yra aiškiau matomas. Indelio apačia nėra ženklinama. Ženklinant tokius indelius ženklas dedamas atokiau nuo indelio krašto, kad vartotojui geriant iš jo nesiliestų su jo burna. Jei indelis turi nelygų kraštą, ženklas neturėtų būti įspaudžiamas/graviruojamas ant to krašto.

Jeigu dėl indelio formos ar dydžio ženklo neįmanoma uždėti horizontaliai, jis gali būti pasuktas 90° kampu ir uždėtas vertikaliai.

b.

Ženklo dydis

Ženklas turi būti stačiakampio formos, o aukščio ir ilgio santykis – 1:2.

Indelių, kurių tūris mažesnis nei 500 ml, atveju ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

Indelių, kurių tūris ne mažesnis nei 500 ml, atveju ženklas turi būti ne mažesnis kaip 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c.

Ženklo dizainas

i.

Spausdintas

Ženklo dizainas turi būti atkuriamas juodais dažais nesukuriant papildomų efektų, nekeičiant ir neišplečiant fono. Spausdinant faktiško dydžio ženklą jis turi būti atgaminamas ne mažesne kaip 300 taškų colyje skiriamąja geba. Kad ženklas būtų lengvai įskaitomas, jis turi turėti pakankamai didelį kontrastą su fonu. Šiuo tikslu ženklo kontūrai turėtų būti atspausdinti viena iš toliau nurodytų spalvų.

Balta: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Juoda: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Raudona: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Mėlyna: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

ii.

Graviruotas / įspaustas ženklas

Ženklo dizainas turi būti atkuriamas be papildomų efektų, nekeičiant ir neišplečiant fono. Baltas kontūras, pavaizduotas šio priedo 1.2 punkte pateiktame ženkle, žymi linijas, kurios turi būti išgraviruotos arba įspaustos ant indelio.

Informacinis tekstas „PAGAMINTAS IŠ PLASTIKO“ turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Mažesnių nei 500 ml indelių atveju šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt, o 500 ml ir didesnių indelių atveju – 6 pt.

Jei informacinis tekstas verčiamas į vieną arba kelias oficialias valstybių narių kalbas, jis pateikiamas iškart po ženklu arba juodame stačiakampyje po teksto pirmąja kalba ir abiem atvejais turi būti aiškiai matomas. Išimtiniais atvejais, kai indelio išoriniame paviršiuje trūksta vietos, į vieną ar kelias oficialias valstybių narių kalbas išverstas informacinis tekstas gali būti pateikiamas kitur ant indelio, kuo arčiau ženklo ir ten, kur jis yra aiškiai matomas. Informacinio teksto vertimas turi būti didžiosiomis raidėmis ir Helvetica Bold šriftu. Mažesnių nei 500 ml indelių atveju šrifto dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 pt, o 500 ml ir didesnių indelių atveju – 6 pt.

Spausdinant naudojamos spalvos, kurių kodai yra šie:

Balta: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Juoda: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100


Top