EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1783

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1783 2020 m. lapkričio 25 d. dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija)

OL L 405, 2020 12 2, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj

2020 12 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 405/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1783

2020 m. lapkričio 25 d.

dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas)

(nauja redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 (3) anksčiau buvo iš dalies keičiamas. Kadangi tą reglamentą reikia iš esmės keisti dar kartą, dėl aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Sąjungos tikslas yra puoselėti ir plėtoti Sąjungą kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas. Kad būtų sukurta tokia erdvė, Sąjunga, be kita ko, turi patvirtinti priemones, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, reikalingas tinkamam vidaus rinkos veikimui;

(3)

siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo ir civilinės teisenos erdvės Sąjungoje plėtojimo, būtina toliau gerinti ir spartinti skirtingų valstybių narių teismų bendradarbiavimą įrodymų rinkimo srityje. Šiuo reglamentu siekiama pagerinti teismo procesų efektyvumą ir juos paspartinti supaprastinant ir racionalizuojant bendradarbiavimo renkant įrodymus tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, kartu padedant sutrumpinti asmenų ir įmonių sugaištamą laiką bei sumažinti jiems tenkančias išlaidas. Užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir paprastesnės, racionalizuotos ir suskaitmenintos procedūros taps paskata asmenims ir įmonėms sudaryti tarpvalstybinius sandorius, taip paskatinant prekybą Sąjungoje ir, savo ruožtu, vidaus rinkos veikimą;

(4)

šiuo reglamentu nustatomos skirtingų valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose taisyklės;

(5)

šiame reglamente sąvoka „teismas“ turėtų taip pat reikšti ir institucijas, vykdančias teismines funkcijas, veikiančias pagal teisminės institucijos joms suteiktus įgaliojimus arba veikiančias kontroliuojant teisminei institucijai, ir kurios pagal nacionalinę teisę yra kompetentingos rinkti įrodymus teismo proceso civilinėse ar komercinėse bylose tikslais. Tai apima visų pirma institucijas, priskiriamas teismams pagal kitus Sąjungos teisės aktus, kaip antai pagal Tarybos reglamentą (ES) 2019/1111 (4) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 1215/2012 (5) ir (ES) Nr. 650/2012 (6);

(6)

kad būtų užtikrintas kuo didesnis aiškumas ir teisinis tikrumas, prašymas surinkti įrodymus turėtų būti siunčiamas naudojant formą, užpildytą prašomojo teismo valstybės narės kalba arba kita tai valstybei narei priimtina kalba. Dėl tų pačių priežasčių tolimesniam atitinkamų teismų ryšių palaikymui taip pat, kiek įmanoma, turėtų būti naudojamos tos formos;

(7)

siekiant užtikrinti spartų prašymų ir pranešimų perdavimą įrodymų rinkimo tikslais tarp valstybių narių, turėtų būti naudojamos visos tinkamos šiuolaikinės ryšių technologijos. Todėl paprastai visas ryšių palaikymas ir keitimasis dokumentais turėtų būti vykdomas per saugią ir patikimą decentralizuotą IT sistemą, kurią sudarytų nacionalinės IT sistemos, kurios, pavyzdžiui, būtų tarpusavyje sujungtos ir techniškai sąveikautų, it nebūtų daromas poveikis tolesnei technologijų raidai, remiantis e. CODEX. Todėl turėtų būti įdiegta decentralizuota IT sistema, skirta keistis duomenimis pagal šį reglamentą. Decentralizuotas tos IT sistemos pobūdis leistų keistis duomenimis tik tarp valstybių narių, tuose mainuose nedalyvaujant jokiai Sąjungos institucijai;

(8)

nedarant poveikio galimai tolesnei technologijų raidai, turėtų būti laikoma, kad saugi decentralizuota IT sistema ir jos dalys nebūtinai yra kvalifikuota elektroninio registruoto pristatymo paslauga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 (7);

(9)

Komisija turėtų būti atsakinga už bazinio sistemos modelio programinės įrangos, kurią valstybės narės turėtų galėti naudoti vietoj nacionalinės IT sistemos, sukūrimą, techninę priežiūrą ir tolesnį plėtojimą, laikantis pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principų. Komisija turėtų kurti ir plėtoti bazinio sistemos modelio programinę įrangą bei vykdyti jos techninę priežiūrą laikydamasi duomenų apsaugos reikalavimų ir principų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) 2018/1725 (8) ir (ES) 2016/679 (9), visų pirma pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principų. Bazinio sistemos modelio programinė įranga taip pat turėtų apimti tinkamas technines priemones ir sudaryti sąlygas taikyti būtinas organizacines priemones, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti tokį saugumo ir sąveikumo lygį, kuris yra tinkamas įrodymų surinkimo kontekste vykdomam keitimuisi informacija;

(10)

decentralizuotos IT sistemos sudedamųjų dalių, už kurias atsako Sąjunga, atžvilgiu atitinkamas valdymo subjektas turėtų turėti pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintas tinkamas tos sistemos veikimas;

(11)

kompetentinga institucija ar institucijos pagal nacionalinę teisę turėtų būti duomenų valdytojos, kaip tai suprantama Reglamente (ES) 2016/679, atsakingos už asmens duomenų tvarkymą, kurį jos atlieka pagal šį reglamentą, kad būtų galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus iš vienos valstybės narės į kitą;

(12)

perdavimas per decentralizuotą IT sistemą galėtų tapti neįmanomas dėl sistemos sutrikimų arba įrodymų pobūdžio, pavyzdžiui, kai perduodami DNR arba kraujo mėginiai. Kitos ryšio priemonės galėtų būti tinkamesnės ir išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai didelės apimties dokumentų konvertavimas į elektroninį formatą užkrautų neproporcingą administracinę naštą kompetentingoms institucijoms arba kai popierinis dokumento originalas yra reikalingas jo autentiškumui nustatyti. Jei nesinaudojama decentralizuota IT sistema, perdavimas turėtų būti vykdomas tinkamiausiomis alternatyviomis priemonėmis. Tokios alternatyvios priemonės turėtų, inter alia, užtikrinti, kad perdavimas būtų vykdomas kuo sparčiau ir saugiai, naudojant kitas saugias elektronines priemones arba paštą;

(13)

siekiant sustiprinti tarpvalstybinį elektroninį dokumentų perdavimą naudojantis decentralizuota IT sistema, neturėtų būti atsisakoma pripažinti tokių dokumentų teisinės galios ir jie neturėtų būti laikomi nepriimtinais kaip įrodymai teismo procese tik dėl to, kad jie yra elektroniniai. Tačiau tas principas neturėtų daryti poveikio nustatant tokių dokumentų teisinę galią ar priimtinumą naudoti kaip įrodymus pagal nacionalinę teisę. Tai taip pat neturėtų daryti poveikio nacionalinės teisės nuostatoms dėl dokumentų konvertavimo į kitą formatą;

(14)

šis reglamentas neturėtų daryti poveikio institucijų galimybei keistis informacija naudojantis sistemomis, nustatytomis kitomis Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, Reglamentu (ES) 2019/1111 arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 (10), net jei ta informacija turi įrodomąją vertę, taip prašančiajai institucijai paliekant galimybę pasirinkti tinkamiausią būdą;

(15)

prašymai surinkti įrodymus turėtų būti vykdomi skubiai. Jei prašymas negali būti įvykdytas per 90 dienų nuo dienos, kai jį gavo prašomasis teismas, prašomasis teismas turėtų apie tai pranešti prašančiajam teismui, nurodydamas priežastis, trukdančias jam skubiai įvykdyti prašymą;

(16)

kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas, aplinkybėmis, kurioms esant būtų galima atsisakyti vykdyti prašymą surinkti įrodymus, turėtų būti galima pasinaudoti tik išimtiniais atvejais;

(17)

prašomasis teismas prašymą surinkti įrodymus turėtų vykdyti pagal savo nacionalinę teisę;

(18)

bylos šalys ir, jei yra, jų atstovai turėtų turėti galimybę būti renkant įrodymus, jei tai numatyta prašančiojo teismo valstybės narės teisėje, kad galėtų sekti proceso eigą panašiu būdu, tarytum įrodymai būtų renkami prašančiojo teismo valstybėje narėje. Jie taip pat turėtų turėti teisę prašyti dalyvauti renkant įrodymus, kad galėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį renkant įrodymus. Tačiau sąlygas, kuriomis jie gali dalyvauti, turėtų nustatyti prašomasis teismas pagal savo nacionalinę teisę;

(19)

prašančiojo teismo atstovai turėtų turėti galimybę būti renkant įrodymus, jei tai suderinama su prašančiojo teismo valstybės narės teise, kad turėtų geresnę galimybę įvertinti įrodymus. Jie taip pat turėtų turėti teisę prašyti dalyvauti renkant įrodymus prašomojo teismo nustatytomis sąlygomis pagal jo nacionalinę teisę, kad atliktų aktyvesnį vaidmenį renkant įrodymus;

(20)

kad būtų lengviau rinkti įrodymus, teismui valstybėje narėje pagal jos nacionalinę teisę turėtų būti sudaryta galimybė rinkti įrodymus tiesiogiai kitoje valstybėje narėje, jei pastarajai prašymas tiesiogiai surinkti įrodymus yra priimtinas, laikantis prašomosios valstybės narės centrinės įstaigos arba kompetentingos institucijos nustatytų sąlygų;

(21)

šiuo metu išnaudojamos ne visos šiuolaikinių ryšių technologijų, pavyzdžiui, vaizdo konferencijų, kurios yra svarbi įrodymų rinkimo supaprastinimo ir paspartinimo priemonė, galimybės. Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, pavyzdžiui, liudytoją, bylos šalį ar ekspertą, esantį kitoje valstybėje narėje, prašantysis teismas turėtų rinkti tuos įrodymus tiesiogiai pasitelkdamas vaizdo konferenciją arba kitas nuotolines ryšių technologijas, jei teismas turi tokią galimybę ir, jo nuomone, naudotis tokiomis technologijomis yra tinkama atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir teisingą bylos nagrinėjimą. Vaizdo konferencija taip pat galėtų būti naudojama vaikui išklausyti, kaip numatyta Reglamente (ES) 2019/1111. Vis dėlto, kai prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija mano, kad reikia nustatyti atitinkamas sąlygas, tiesioginis įrodymų rinkimas turėtų būti vykdomas laikantis tų sąlygų pagal tos valstybės narės teisę. Prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų galėti visiškai ar iš dalies atsisakyti tiesiogiai rinkti įrodymus, jei toks tiesioginis įrodymų rinkimas prieštarautų pagrindiniams tos valstybės narės teisės principams;

(22)

kai įrodymai turi būti renkami apklausiant asmenį pasitelkiant vaizdo konferenciją ar kitas nuotolines ryšių technologijas, prašančiajam teismui pateikus prašymą, jam turėtų būti padedama rasti vertėją žodžiu, be kita ko, kai to konkrečiai reikalaujama, rasti akredituotą vertėją žodžiu;

(23)

teismas, kuriame pradėtas procesas, turėtų pateikti šalims ir jų teisiniams atstovams nurodymus dėl procedūros, taikomos teikiant dokumentus ar kitą medžiagą apklausose, kurios rengiamos pasitelkiant vaizdo konferenciją ar kitą tinkamą nuotolinę ryšių technologiją;

(24)

siekiant palengvinti diplomatų ar konsulinių pareigūnų atliekamą įrodymų rinkimą, tokie asmenys kitos valstybės narės teritorijoje ir regione, kuriame jie yra akredituoti, turėtų galėti be išankstinio prašymo surinkti įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius, netaikydami priverstinių priemonių. Tačiau diskrecija nuspręsti, ar į jos diplomatų arba konsulinių pareigūnų funkcijas įeina įgaliojimai rinkti įrodymus, turėtų būti palikta pačiai valstybei narei;

(25)

diplomatai arba konsuliniai pareigūnai įrodymus turėtų rinkti diplomatinės atstovybės arba konsulato patalpose, išskyrus išimtines aplinkybes. Tokios aplinkybės, be kita ko, galėtų būti tai, kad asmuo, kuris turi būti apklaustas, negali atvykti į tas patalpas dėl sunkios ligos;

(26)

dėl prašymo surinkti įrodymus vykdymo pagal šį reglamentą turėtų būti nereikalaujama kompensuoti jokių mokesčių ar išlaidų. Nepaisant to, jei prašomasis teismas reikalauja kompensuoti, tas teismas neturėtų dengti ekspertų ir vertėjų žodžiu atlyginimų, taip pat išlaidų, atsiradusių dėl vykdymo pagal nacionalinėje teisėje numatytą specialią tvarką arba dėl nuotolinės ryšių technologijos naudojimo. Tokiu atveju prašantysis teismas turėtų imtis priemonių, būtinų užtikrinti nedelsiamą kompensavimą. Jei reikalaujama eksperto nuomonės, prašomasis teismas prieš vykdydamas prašymą turėtų galėti prašyti prašančiojo teismo atitinkamo užstato dėl išlaidų ar išankstinio jų apmokėjimo;

(27)

siekiant atnaujinti formas, išdėstytas šio reglamento I priede, arba padaryti jų techninius pakeitimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl to priedo pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (11) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(28)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (12);

(29)

šis reglamentas turėtų turėti viršenybę valstybių narių sudarytų dvišalių ar daugiašalių sutarčių ar susitarimų, kurių taikymo sritis yra tokia pati, kaip šio reglamento, atžvilgiu. Šiuo reglamentu valstybėms narėms nekliudoma toliau taikyti arba sudaryti sutartis ar susitarimus, kad būtų lengviau bendradarbiauti renkant įrodymus, jei tos sutartys arba susitarimai suderinami su šiuo reglamentu;

(30)

ypač svarbu, kad būtų turima veiksmingų priemonių įrodymams gauti, saugoti ir pateikti ir kad būtų užtikrintos teisės į gynybą ir apsaugota konfidenciali informacija. Šiame kontekste svarbu skatinti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis;

(31)

taikant įrodymų rinkimo, saugojimo ir pateikimo procedūras turėtų būti užtikrinama, kad būtų saugomos procesinės teisės bei garantuojama asmens duomenų privatumo, vientisumo ir konfidencialumo apsauga laikantis Sąjungos ir nacionalinės teisės;

(32)

svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas laikantis Sąjungos duomenų apsaugos teisės nuostatų ir kad šio reglamento taikymu būtų paisoma privatumo apsaugos, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taip pat svarbu užtikrinti, kad pagal šį reglamentą tvarkant asmens duomenis būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB (13) ir Reglamento (ES) 2018/1725. Asmens duomenys pagal šį reglamentą turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais jame nustatytais tikslais;

(33)

pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktus Komisija, remdamasi informacija, surinkta laikantis specialios stebėsenos tvarkos, bei siekdama įvertinti tikrąjį šio reglamento poveikį ir būtinybę imtis papildomų veiksmų, turėtų įvertinti šį reglamentą. Kai valstybės narės renka duomenis apie perduotų ir įvykdytų prašymų skaičių, taip pat atvejų, kuriais perdavimas buvo atliktas kitomis priemonėmis nei per decentralizuotą IT sistemą, skaičių, jos turėtų pateikti Komisijai tokius duomenis stebėsenos tikslais. Bazinio sistemos modelio programinė įranga, Komisijos sukurta kaip galinė sistema, turėtų programiškai rinkti stebėsenos tikslais būtinus duomenis, o tokie duomenys turėtų būti perduodami Komisijai. Kai valstybė narė vietoj Komisijos sukurtos bazinio sistemos modelio programinės įrangos pasirenka naudoti nacionalinę IT sistemą, ta sistema gali būti pritaikyta programiškai rinkti tuos duomenis, ir tokiu atveju tie duomenys turėtų būti perduodami Komisijai;

(34)

kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o sukuriant supaprastintą teisinę sistemą, užtikrinančią tiesioginį, veiksmingą ir spartų prašymų ir pranešimų dėl įrodymų rinkimo perdavimą, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(35)

vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ir jis pateikė nuomonę 2019 m. rugsėjo 13 d. (14);

(36)

tam, kad nuostatomis būtų galima lengviau naudotis ir jos būtų suprantamesnės, Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu;

(37)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį Airija pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

(38)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas civilinėse ar komercinėse bylose, kai valstybės narės teismas pagal tos valstybės narės teisę prašo:

a)

kitos valstybės narės kompetentingo teismo surinkti įrodymus arba

b)

tiesiogiai surinkti įrodymus kitoje valstybėje narėje.

2.   Prašymas negali būti rengiamas siekiant gauti įrodymų, kurie nėra skirti naudoti jau pradėtame ar numatomame pradėti teismo procese.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

teismas – valstybių narių teismai ir kitos institucijos, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal 31 straipsnio 3 dalį, vykdantys teismines funkcijas, veikiantys pagal teisminės institucijos įgaliojimus arba veikiantys kontroliuojant teisminei institucijai, ir kurie pagal nacionalinę teisę yra kompetentingi rinkti įrodymus teismo proceso civilinėse ar komercinėse bylose tikslais;

2.

decentralizuota IT sistema – nacionalinių IT sistemų ir sąveikių prieigos taškų, už kurių veikimą ir valdymą individualiai atsako kiekviena valstybė narė, tinklas, sudarantis sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu saugiai ir patikimai keistis informacija tarp nacionalinių IT sistemų.

3 straipsnis

Tiesioginis perdavimas tarp teismų

1.   1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus prašymus dėl įrodymų rinkimo teismas, kuriame yra pradėtas teismo procesas arba kuriame numatoma jį pradėti (toliau – prašantysis teismas), perduoda tiesiogiai kitos valstybės narės kompetentingam teismui (toliau – prašomasis teismas).

2.   Kiekviena valstybė narė parengia sąrašą teismų, kurie yra kompetentingi rinkti įrodymus pagal šį reglamentą. Sąraše taip pat nurodoma teritorinė ir, kai taikoma, speciali tų teismų jurisdikcija.

4 straipsnis

Centrinė įstaiga

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria centrinę įstaigą, atsakingą už:

a)

informacijos teikimą teismams;

b)

visų problemų, kurios gali atsirasti dėl prašymo, sprendimą;

c)

išimtiniais atvejais, prašymo persiuntimą kompetentingam teismui prašančiojo teismo prašymu.

2.   Federacinės valstybės narės, valstybės narės, kuriose taikomos kelios teisinės sistemos, ir savarankiškus teritorinius vienetus turinčios valstybės narės gali paskirti daugiau kaip vieną centrinę įstaigą.

3.   Kiekviena valstybė narė taip pat paskiria šio straipsnio 1 dalyje nurodytą centrinę įstaigą arba vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, kurios bus atsakingos už sprendimų dėl prašymų pagal 19 straipsnį priėmimą.

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PERDAVIMAS IR VYKDYMAS

1 SKIRSNIS

Prašymų perdavimas

5 straipsnis

Prašymo forma ir turinys

1.   Prašymai parengiami naudojant I priede nurodytą A formą arba, kai tinkama. L formą. Kiekviename prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

a)

prašantysis teismas ir, kai tinkama, prašomasis teismas;

b)

proceso šalių ir jų atstovų, jei jie yra, vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai;

c)

bylos pobūdis ir esmė bei trumpas bylos aplinkybių išdėstymas;

d)

aprašymas, kaip bus renkami prašomi įrodymai;

e)

jei prašymas susijęs su asmens apklausa:

apklaustino asmens vardas, pavardė ir adresas,

klausimai, kurie turi būti pateikti apklaustinam asmeniui, arba bylos aplinkybių, dėl kurių tas asmuo turi būti apklausiamas, išdėstymas,

kai tinkama, teisės atsisakyti liudyti pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę nurodymas,

bet kuris reikalavimas, kad apklausa turi būti atlikta davus priesaiką arba, vietoj priesaikos, patvirtinimą, ir bet kuri priesaikai ar patvirtinimui naudotina speciali forma,

kai tinkama, visa kita informacija, kurią prašantysis teismas mano esant būtina;

f)

kai prašymas teikiamas dėl bet kurios kitos nei nurodyta e punkte įrodymų rinkimo formos, tikrintini dokumentai ar kiti daiktai;

g)

kai tinkama, visi prašymai pagal 12 straipsnio 3 ar 4 dalį arba 13 ar 14 straipsnį bei visa kita informacija, būtina jiems vykdyti.

2.   Prašymui ir visiems pridedamiems dokumentams netaikomas reikalavimas patvirtinti jų autentiškumą ar taikyti kitus lygiaverčius formalumus.

3.   Prie dokumentų, kuriuos prašantysis teismas mano esant būtina pridėti prašymui vykdyti, pridedamas dokumentų vertimas į kalbą, kuria buvo parengtas prašymas.

6 straipsnis

Kalba

Prašymai parengiami ir susirašinėjimas vykdomas pagal šį reglamentą prašomosios valstybės narės oficialiąja kalba arba, jei toje valstybėje narėje yra kelios oficialiosios kalbos, vietos, kurioje turi būti renkami įrodymai, oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų, ar kita tos valstybės narės nurodyta jai priimtina kalba.

Kiekviena valstybė narė Komisijai nurodo Sąjungos oficialiąją kalbą, kitą nei jos oficialioji kalba, kuria gali būti parengtos I priede nurodytos formos.

7 straipsnis

Prašymų ir kitų pranešimų perdavimas

1.   Prašymai ir pranešimai pagal šį reglamentą perduodami naudojantis saugia ir patikima decentralizuota IT sistema, tinkamai gerbiant pagrindines teises ir laisves. Ta decentralizuota IT sistema grindžiama sąveikiu sprendimu, pavyzdžiui, e. CODEX.

2.   Prašymams ir pranešimams, perduodamiems naudojantis decentralizuota IT sistema, taikoma Reglamente (ES) Nr. 910/2014 nustatyta bendroji teisinė kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo sistema.

3.   Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems prašymams ir pranešimams reikalingas arba yra naudojamas spaudas arba rašytinis parašas, vietoj jų gali būti naudojami „kvalifikuoti elektroniniai spaudai“ arba „kvalifikuoti elektroniniai parašai“, apibrėžti Reglamente (ES) Nr. 910/2014.

4.   Jei perdavimas pagal 1 dalį neįmanomas dėl decentralizuotos IT sistemos sutrikimo, atitinkamų įrodymų pobūdžio arba dėl susidariusių išimtinių aplinkybių, perdavimas atliekamas pasitelkus greičiausias ir tinkamiausias alternatyvias priemones, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti patikimumą ir saugumą.

8 straipsnis

Elektroninių dokumentų teisinė galia

Negalima atsisakyti pripažinti dokumentų, perduodamų naudojantis decentralizuota IT sistema, teisinės galios ir negalima jų laikyti nepriimtinais kaip įrodymų teismo procese tik dėl to, kad jie yra elektroniniai.

2 SKIRSNIS

Prašymų gavimas

9 straipsnis

Prašymų gavimas

1.   Gavęs prašymą, kompetentingas prašomasis teismas per septynias dienas nuo jo gavimo išsiunčia prašančiajam teismui patvirtinimą dėl gavimo naudodamas I priede nurodytą B formą. Jei prašymas neatitinka 6 ir 7 straipsniuose nustatytų sąlygų, prašomasis teismas gavimo patvirtinime apie tai įrašo pastabą.

2.   Jei prašymo, kuris parengtas naudojant I priede nurodytą A formą ir kuris atitinka 6 straipsnyje nustatytas sąlygas, vykdymas nepriklauso prašomojo teismo jurisdikcijai, tas teismas prašymą nusiunčia savo valstybės narės kompetentingam teismui ir apie tai informuoja prašantįjį teismą naudodamas I priede nurodytą C formą.

10 straipsnis

Neišsamūs prašymai

1.   Jei prašymas negali būti įvykdytas dėl to, kad jame nepateikta visa būtina 5 straipsnyje nurodyta informacija, prašomasis teismas apie tai informuoja prašantįjį teismą nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo, parengto naudojant I priede nurodytą D formą, gavimo ir paprašo prašančiojo teismo atsiųsti trūkstamą informaciją, kiek įmanoma tiksliau nurodydamas tą trūkstamą informaciją.

2.   Jei prašymas negali būti įvykdytas dėl to, kad buvo paprašytas užstatas arba išankstinis mokėjimas pagal 22 straipsnio 3 dalį, prašomasis teismas apie tai informuoja prašantįjį teismą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo, parengto naudojant I priede nurodytą D formą, gavimo, ir informuoja prašantįjį teismą, kaip turi būti pateiktas užstatas arba sumokėtas išankstinis mokėjimas. Prašomasis teismas, naudodamas I priede nurodytą E formą, patvirtina apie užstato arba išankstinio mokėjimo gavimą nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo užstato arba išankstinio mokėjimo gavimo.

11 straipsnis

Prašymo užpildymas

1.   Jei prašomasis teismas gavimo patvirtinime pagal 9 straipsnio 1 dalį yra nurodęs, kad prašymas neatitinka 6 ir 7 straipsniuose nustatytų sąlygų, arba informavęs prašantįjį teismą pagal 10 straipsnį, kad prašymas negali būti įvykdytas, nes jame nepateikta visa būtina 5 straipsnyje nurodyta informacija, 12 straipsnyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai prašomasis teismas gauna tinkamai užpildytą prašymą.

2.   Jei prašomasis teismas yra paprašęs užstato arba išankstinio mokėjimo pagal 22 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pateikiamas užstatas arba sumokamas išankstinis mokėjimas.

3 SKIRSNIS

Prašomojo teismo renkami įrodymai

12 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl prašymo vykdymo

1.   Prašomasis teismas prašymą vykdo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

2.   Prašomasis teismas prašymą vykdo pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Prašantysis teismas gali reikalauti, kad prašymas būtų vykdomas laikantis specialios tvarkos, numatytos jo nacionalinėje teisėje, naudodamas I priede nurodytą A formą. Prašomasis teismas vykdo prašymą laikydamasis specialios tvarkos, nebent tai yra nesuderinama su jo nacionaline teise arba jis to negali daryti dėl didelių praktinių sunkumų. Jei prašomasis teismas dėl vienos iš tų priežasčių netenkina reikalavimo vykdyti prašymą laikantis specialios tvarkos, jis informuoja prašantįjį teismą naudodamas I priede nurodytą H formą.

4.   Prašantysis teismas gali prašyti prašomojo teismo renkant įrodymus naudoti specialias ryšių technologijas, visų pirma vaizdo konferenciją ar telekonferenciją.

Prašomasis teismas naudoja specialią pagal pirmą pastraipą nustatytą ryšių technologiją, nebent tai yra nesuderinama su jo nacionaline teise, arba prašomasis teismas to negali daryti dėl didelių praktinių sunkumų.

Jei prašomasis teismas dėl vienos iš tų priežasčių nenaudoja specialios ryšių technologijos, jis informuoja prašantįjį teismą naudodamas I priede nurodytą H formą.

Jei prašančiajame teisme arba prašomajame teisme nėra pirmoje pastraipoje nurodytos ryšių technologijos, tokią ryšių technologiją tie teismai gali užtikrinti tarpusavio susitarimu.

13 straipsnis

Įrodymų rinkimas esant šalims ir joms dalyvaujant

1.   Jei tai numatyta prašančiojo teismo valstybės narės teisėje, šalys ir jų atstovai, jei tokie yra, turi teisę būti prašomajam teismui renkant įrodymus.

2.   Prašantysis teismas, naudodamas I priede nurodytą A formą, savo prašyme informuoja prašomąjį teismą, kad bus šalys ir jų atstovai, jei tokie yra, ir, atitinkamu atveju, kad jų prašoma dalyvauti renkant įrodymus. Ta informacija taip pat gali būti pateikta bet kuriuo kitu tinkamu laiku.

3.   Jei šalių ir jų atstovų, jei tokie yra, prašoma dalyvauti renkant įrodymus, prašomasis teismas pagal 12 straipsnį nustato sąlygas, kuriomis jie gali dalyvauti.

4.   Prašomasis teismas, naudodamas I priede nurodytą I formą, praneša šalims ir jų atstovams, jei tokie yra, apie įrodymų rinkimo laiką bei vietą ir, kai tinkama, sąlygas, kuriomis jie gali dalyvauti renkant įrodymus.

5.   1–4 dalys nedaro poveikio prašomojo teismo galimybei prašyti šalių ir jų atstovų, jei tokie yra, būti ar dalyvauti renkant įrodymus, jei tai numatyta jo valstybės narės teisėje.

14 straipsnis

Įrodymų rinkimas būnant ir dalyvaujant prašančiojo teismo atstovams

1.   Jei tai suderinama su prašančiojo teismo valstybės narės teise, prašančiojo teismo atstovai turi teisę būti prašomajam teismui renkant įrodymus.

2.   Šiame straipsnyje sąvoka „atstovas“ apima prašančiojo teismo paskirtus teismo darbuotojus pagal jo nacionalinę teisę. Prašantysis teismas pagal savo nacionalinę teisę gali paskirti ir bet kurį kitą asmenį, pavyzdžiui, ekspertą.

3.   Prašantysis teismas, naudodamas I priede nurodytą A formą, savo prašyme informuoja prašomąjį teismą, kad bus jo atstovai ir, atitinkamais atvejais, kad jų prašoma dalyvauti renkant įrodymus. Ta informacija taip pat gali būti pateikta bet kuriuo kitu tinkamu laiku.

4.   Jei prašančiojo teismo atstovų prašoma dalyvauti renkant įrodymus, prašomasis teismas pagal 12 straipsnį nustato sąlygas, kuriomis jie gali dalyvauti.

5.   Prašomasis teismas, naudodamas I priede nurodytą I formą, praneša prašančiajam teismui apie įrodymų rinkimo laiką bei vietą ir, kai tinkama, sąlygas, kuriomis jo atstovai gali dalyvauti renkant įrodymus.

15 straipsnis

Priverstinės priemonės

Prireikus prašomasis teismas, vykdydamas prašymą, taiko atitinkamas priverstines priemones tokiais atvejais ir tokiu mastu, kaip numatyta prašomojo teismo valstybės narės teisėje, kai prašymą, parengtą tuo pačiu tikslu, vykdo jo nacionalinės institucijos arba viena iš suinteresuotųjų šalių.

16 straipsnis

Atsisakymai vykdyti prašymus

1.   Prašymas apklausti asmenį nevykdomas, jei atitinkamas asmuo pasinaudoja teise atsisakyti duoti parodymus arba jam uždrausta juos duoti:

a)

pagal prašomojo teismo valstybės narės teisę arba

b)

pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę ir tokia teisė arba uždraudimas buvo nurodyta prašyme arba, prireikus, buvo patvirtinta prašančiojo teismo jo paties iniciatyva.

2.   Be 1 dalyje nurodytų priežasčių, prašymą galima atsisakyti vykdyti tik tuo atveju, jei egzistuoja viena ar daugiau iš šių priežasčių:

a)

prašymas nepriklauso šio reglamento taikymo sričiai:

b)

prašymo vykdymas pagal prašomojo teismo valstybės narės teisę nepriklauso teisminių institucijų funkcijoms;

c)

prašantysis teismas nesilaiko prašomojo teismo prašymo užpildyti prašymą surinkti įrodymus pagal 10 straipsnį per 30 dienų nuo tos dienos, kai prašomasis teismas paprašė jo tai padaryti, arba

d)

užstatas arba išankstinis mokėjimas, kurio buvo paprašyta pagal 22 straipsnio 3 dalį, nepateikiamas per 60 dienų nuo tos dienos, kai prašomasis teismas paprašė tokio užstato arba išankstinio mokėjimo.

3.   Prašomasis teismas negali atsisakyti vykdyti prašymo tik dėl to, kad pagal jo nacionalinę teisę kitas jo valstybės narės teismas turi išimtinę jurisdikciją bylos dalyko atžvilgiu arba dėl to, kad pagal tos valstybės narės teisę nebūtų pripažinta teisė pareikšti ieškinį dėl to dalyko.

4.   Jei prašymą vykdyti atsisakoma dėl vienos iš 2 dalyje nurodytų priežasčių, prašomasis teismas, naudodamas I priede nurodytą K formą, apie tai informuoja prašantįjį teismą per 60 dienų nuo tos dienos, kai prašomasis teismas gavo prašymą.

17 straipsnis

Pranešimas apie vėlavimą

Jei prašomasis teismas negali įvykdyti prašymo per 90 dienų nuo prašymo gavimo, jis apie tai informuoja prašantįjį teismą, naudodamas I priede nurodytą J formą. Tai darydamas jis nurodo vėlavimo priežastis, taip pat numatytą laiką, kurio, jo nuomone, prireiks prašymui įvykdyti.

18 straipsnis

Tvarka įvykdžius prašymą

Prašomasis teismas nedelsdamas išsiunčia prašančiajam teismui dokumentus, kuriais patvirtinamas prašymo įvykdymas, ir, atitinkamais atvejais, grąžina iš prašančiojo teismo gautus dokumentus. Prie tų dokumentų pridedamas įvykdymo patvirtinimas, naudojant I priede nurodytą K formą.

4 SKIRSNIS

Tiesioginis prašančiojo teismo įrodymų rinkimas ir diplomatų ar konsulinių pareigūnų renkami įrodymai

19 straipsnis

Tiesioginis prašančiojo teismo įrodymų rinkimas

1.   Jei teismas prašo, kad įrodymai būtų tiesiogiai renkami kitoje valstybėje narėje, jis prašymą pateikia tos valstybės narės centrinei įstaigai arba kompetentingai institucijai, naudodamas I priede nurodytą L formą.

2.   Tiesiogiai įrodymai gali būti renkami tik jei tai vyksta savanorišku pagrindu, nenaudojant priverstinių priemonių.

Jei tiesioginis įrodymų rinkimas reiškia, kad asmuo turi būti apklaustas, prašantysis teismas informuoja tą asmenį, kad įrodymų rinkimas vyks savanorišku pagrindu.

3.   Įrodymus tiesiogiai renka teismo darbuotojas arba bet kuris kitas asmuo, pavyzdžiui, ekspertas, kuris paskirtas pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę.

4.   Per 30 dienų nuo prašymo tiesiogiai surinkti įrodymus gavimo dienos prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija, naudodama I priede nurodytą M formą, informuoja prašantįjį teismą, ar prašymas yra priimtas, o prireikus, kokiomis sąlygomis tiesioginis įrodymų rinkimas pagal jos valstybės narės teisę turi būti įvykdytas.

Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija gali paskirti savo valstybės narės teismą dalyvauti tiesiogiai renkant įrodymus, kad būtų užtikrintas tinkamas šio straipsnio taikymas ir sąlygų, kuriomis tiesioginis įrodymų rinkimas turi būti įvykdytas, laikymasis.

5.   Jei per 30 dienų nuo prašymo tiesiogiai surinkti įrodymus gavimo patvirtinimo prašantysis teismas negauna informacijos apie tai, kad prašymas buvo priimtas, jis prašomosios valstybės narės centrinei įstaigai ar kompetentingai institucijai gali išsiųsti priminimą. Jei per 15 dienų nuo patvirtinimo apie priminimą gavimo prašantysis teismas negauna atsakymo, prašymas tiesiogiai surinkti įrodymus laikomas priimtu. Tačiau susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms, kai centrinė įstaiga ar kompetentinga institucija negalėjo sureaguoti į prašymą per terminą, nustatytą po priminimo gavimo, pasibaigus tam terminui išimties tvarka bet kuriuo metu iki faktinio tiesioginio įrodymų rinkimo momento gali būti remiamasi pagrindais atsisakyti tiesiogiai surinkti įrodymus.

6.   Prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija gali paskirti savo valstybės narės teismą, kad jis teiktų praktinę pagalbą tiesiogiai renkant įrodymus.

7.   Prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija gali atsisakyti tenkinti prašymą tiesiogiai surinkti įrodymus tik tuo atveju, jei:

a)

jis nepriklauso šio reglamento taikymo sričiai;

b)

jame nepateikta visa būtina 5 straipsnyje nurodyta informacija arba

c)

tiesioginis įrodymų rinkimas prieštarauja jos valstybės narės pagrindiniams teisės principams.

8.   Nedarant poveikio pagal 4 dalį nustatytoms bet kokioms sąlygoms, prašantysis teismas tiesioginį įrodymų rinkimą vykdo pagal savo valstybės narės teisę.

20 straipsnis

Tiesioginis įrodymų rinkimas naudojant vaizdo konferenciją ar kitą nuotolinę ryšių technologiją

1.   Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, kuris yra kitoje valstybėje narėje, ir teismas prašo įrodymus rinkti tiesiogiai pagal 19 straipsnį, tas teismas renka įrodymus naudodamasis vaizdo konferencija arba kita nuotoline ryšių technologija, jei tokia technologija yra prieinama teismui ir jis mano, kad tokios technologijos naudojimas yra tinkamas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

2.   Prašymas tiesiogiai surinkti įrodymus naudojant vaizdo konferenciją arba kitą nuotolinę ryšių technologiją pateikiamas naudojant I priede nurodytą N formą. Prašantysis teismas ir prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga ar kompetentinga institucija arba teismas, paskirti teikti praktinę pagalbą tiesiogiai renkant įrodymus, susitaria dėl apklausos praktinės tvarkos.

Jei reikia, prašančiojo teismo prašymu jam padedama rasti vertėją žodžiu.

21 straipsnis

Diplomatų ar konsulinių pareigūnų renkami įrodymai

Valstybės narės savo nacionalinėje teisėje gali numatyti savo teismams galimybę prašyti, kad jų diplomatai ar konsuliniai pareigūnai kitos valstybės narės teritorijoje ir regione, kuriame jie yra akredituoti, be išankstinio prašymo diplomatinės atstovybės ar konsulato patalpose, išskyrus išimtines aplinkybes, rinktų įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius savanorišku pagrindu ir nenaudodami priverstinių priemonių. Prašomasis diplomatas ar konsulinis pareigūnas prašymą vykdo pagal savo valstybės narės teisę.

5 SKIRSNIS

Išlaidos

22 straipsnis

Išlaidos

1.   Už prašymo surinkti įrodymus vykdymą pagal 12 straipsnį turi būti nereikalaujama kompensuoti jokių mokesčių ar išlaidų.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, prašomasis teismas gali paprašyti atlyginti mokesčius ar išlaidas. Jei prašomasis teismas to paprašo, prašantysis teismas užtikrina, kad nedelsiant būtų kompensuoti:

ekspertams ir vertėjams žodžiu sumokėti atlyginimai ir

išlaidos, patirtos taikant 12 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Šalių pareigą padengti tokius atlyginimus ar išlaidas reglamentuoja prašančiojo teismo valstybės narės teisė.

3.   Jei reikalaujama eksperto nuomonės, prašomasis teismas, prieš vykdydamas prašymą surinkti įrodymus, gali prašyti prašančiojo teismo atitinkamo užstato ar išankstinio mokėjimo, susijusio su numatomomis išlaidomis dėl eksperto nuomonės. Visais kitais atvejais užstatas ar išankstinis mokėjimas negali būti sąlyga prašymui surinkti įrodymus vykdyti.

Užstatą pateikia arba išankstinį mokėjimą sumoka šalys, jei tai numatyta prašančiojo teismo valstybės narės teisėje.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Vadovas ir I priedo dalinis keitimas

1.   Komisija parengia ir reguliariai atnaujina vadovą, kuriame pateikiama valstybių narių pagal 31 straipsnį ir galiojančias sutartis arba susitarimus pateikta informacija, laikantis 29 straipsnio 3 dalies. Komisija vadovą paskelbia elektronine forma, visų pirma per Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose bei Europos e. teisingumo portale.

2.   Komisijai pagal 24 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant atnaujinti jame pateiktas formas arba padaryti tų formų techninius pakeitimus.

24 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2020 m. gruodžio 22 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 23 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 23 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

25 straipsnis

Komisijos vykdomas įgyvendinimo aktų priėmimas

1.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma decentralizuota IT sistema ir kuriuose pateikiama:

a)

techninė specifikacija, kurioje nustatomi decentralizuotai IT sistemai skirti informacijos perdavimo elektroninėmis priemonėmis metodai;

b)

informacijos perdavimo protokolų techninės specifikacijos;

c)

informacijos saugumo tikslai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad duomenų tvarkymas ir perdavimas naudojantis decentralizuota IT sistema būtų vykdomas laikantis minimalių informacijos saugumo standartų;

d)

minimalaus prieinamumo tikslai ir atitinkami galimi techniniai reikalavimai, taikomi decentralizuotos IT sistemos teikiamoms paslaugoms;

e)

iniciatyvinio komiteto, sudaryto iš valstybių narių atstovų, kuriam būtų pavesta užtikrinti decentralizuotos IT sistemos veikimą ir techninę priežiūrą siekiant šio reglamento tikslų, įsteigimas.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2022 m. kovo 23 d. laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

26 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

27 straipsnis

Bazinio sistemos modelio programinė įranga

1.   Komisija yra atsakinga už bazinio sistemos modelio programinės įrangos, kurią valstybės narės gali pasirinkti taikyti kaip savo galinę sistemą vietoj nacionalinės IT sistemos, sukūrimą, techninę priežiūrą ir būsimą plėtojimą. Bazinio sistemos modelio programinės įrangos sukūrimas, techninė priežiūra ir būsimas plėtojimas finansuojamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

2.   Komisija vykdo, techniškai prižiūri ir remia nemokamą programinės įrangos komponentų, kuriais grindžiami prieigos taškai, įdiegimą.

28 straipsnis

Decentralizuotos IT sistemos išlaidos

1.   Kiekviena valstybė narė padengia savo prieigos taškų, kuriais susiejamos nacionalinės IT sistemos, kad veiktų decentralizuota IT sistema, įrengimo, veikimo ir techninės priežiūros išlaidas.

2.   Kiekviena valstybė narė padengia nacionalinių IT sistemų sukūrimo ir pritaikymo sąveikai su prieigos taškais išlaidas, taip pat tų sistemų administravimo, veikimo ir techninės priežiūros išlaidas.

3.   1 ir 2 dalys nedaro poveikio valstybių narių galimybei teikti paraiškas dėl dotacijų siekiant gauti paramą tose dalyse nurodytai veiklai pagal Sąjungos finansines programas.

29 straipsnis

Santykis su valstybių narių tarpusavio sutartimis ar susitarimais

1.   Šis reglamentas dėl klausimų, kuriems jis taikomas, turi viršenybę kitų nuostatų, numatytų valstybių narių sudarytose dvišalėse ar daugiašalėse sutartyse ar susitarimuose, visų pirma 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijoje dėl civilinio proceso ir 1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencijoje dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje, atžvilgiu santykiuose tarp jų šalimis esančių valstybių narių.

2.   Šis reglamentas netrukdo valstybėms narėms toliau taikyti arba sudaryti sutartis ar susitarimus dėl tolesnio įrodymų rinkimo palengvinimo, jei tos sutartys ar susitarimai atitinka šį reglamentą.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai:

a)

2 dalyje nurodytų sutarčių ar susitarimų tarp valstybių narių kopiją, taip pat bet kurių tokių sutarčių ar susitarimų, kuriuos jos ketina patvirtinti, projektus, ir

b)

visus tų sutarčių ar susitarimų denonsavimo dokumentus arba pakeitimus.

30 straipsnis

Perduodamos informacijos apsauga

1.   Bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, įskaitant kompetentingų institucijų vykdomą keitimąsi asmens duomenimis arba jų perdavimą, turi atitikti Reglamentą (ES) 2016/679.

Bet koks kompetentingų institucijų vykdomas keitimasis informacija arba jos perdavimas Sąjungos lygmeniu turi būti vykdomas laikantis Reglamento (ES) 2018/1725.

Su konkrečios bylos nagrinėjimu nesusiję asmens duomenys turi būti ištrinami.

2.   Kompetentinga institucija ar institucijos pagal nacionalinę teisę laikomos asmens duomenų, tvarkomų pagal šį reglamentą, valdytojomis, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

3.   Neatsižvelgiant į 1 ir 2 dalis, pagal šį reglamentą perduotą informaciją prašomasis teismas naudoja tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo perduota.

4.   Prašomieji teismai pagal savo nacionalinę teisę užtikrina tokios informacijos konfidencialumą.

5.   3 ir 4 dalys nedaro poveikio nacionalinės teisės aktams, kurie leidžia duomenų subjektus informuoti apie pagal šį reglamentą perduotos informacijos panaudojimą.

6.   Šis reglamentas nedaro poveikio Direktyvai 2002/58/EB.

31 straipsnis

Informacijos pateikimas

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai:

a)

sąrašą, parengtą pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį, nurodydama teritorinę ir, kai tinkama, specialiąją teismų jurisdikciją;

b)

centrinių įstaigų ir kompetentingų institucijų, paskirtų pagal 4 straipsnio 3 dalį, pavadinimus ir adresus, nurodydama jų teritorinę jurisdikciją;

c)

informaciją apie technines priemones prašymams priimti, kuriomis gali naudotis teismai, esantys pagal 3 straipsnio 2 dalį parengtame sąraše;

d)

informaciją apie priimtinas kalbas prašymams teikti, kaip nurodyta 6 straipsnyje.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie visus vėlesnius 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.   Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai duomenis apie kitas institucijas, kompetentingas rinkti įrodymus teismo proceso civilinėse ar komercinėse bylose tikslais. Valstybės narės informuoja Komisiją apie bet kokius vėlesnius tų duomenų pasikeitimus.

4.   Valstybės narės gali pranešti Komisijai, jei jos gali naudoti decentralizuotą IT sistemą anksčiau, nei reikalaujama šiuo reglamentu. Komisija paskelbia tą informaciją elektronine forma, visų pirma Europos e. teisingumo portale.

32 straipsnis

Stebėsena

1.   Ne vėliau kaip 2023 m. liepos 2 d. Komisija parengia išsamią pagal šį reglamentą atliktų darbų, jo rezultatų ir poveikio stebėsenos programą.

2.   Stebėsenos programoje nurodomi veiksmai, kurių Komisija ir valstybės narės turi imtis, kad būtų vykdoma pagal šį reglamentą atliktų darbų, jo rezultatų ir poveikio stebėsena. Joje nustatoma, kada pirmą kartą turi būti surinkti 3 dalyje nurodyti duomenys, bet ne vėliau kaip 2026 m. liepos 2 d. ir kas kiek laiko tie duomenys turi būti renkami vėliau.

3.   Valstybės narės, jei turi, pateikia Komisijai šiuos stebėsenos tikslais reikalingus duomenis:

a)

prašymų surinkti įrodymus, perduotų atitinkamai pagal 7 straipsnio 1 dalį ir 19 straipsnio 1 dalį, skaičių;

b)

prašymų surinkti įrodymus, įvykdytų atitinkamai pagal 12 straipsnį ir 19 straipsnio 8 dalį, skaičių;

c)

atvejų, kai pagal 7 straipsnio 4 dalį prašymas surinkti įrodymus buvo perduotas naudojantis ne decentralizuota IT sistema, o kitomis priemonėmis, skaičių.

4.   Bazinio sistemos modelio programinė įranga ir nacionalinė galinė sistema, jei joje įdiegta tokia galimybė, programiškai renka 3 dalies a ir b punktuose nurodytus duomenis ir reguliariai perduoti juos Komisijai.

33 straipsnis

Vertinimas

1.   Ne vėliau kaip … [penkeri metai po 35 straipsnio 3 dalyje nurodytos 7 straipsnio taikymo pradžios datos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia savo pagrindinių išvadų ataskaitą – kai tikslinga, kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai informaciją, reikalingą parengti 1 dalyje nurodytą ataskaitą.

34 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 panaikinamas nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 6 straipsnį, kuris panaikinamas nuo šio reglamento 35 straipsnio 3 dalyje nurodytos 7 straipsnio taikymo pradžios dienos.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

35 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d.

2.   31 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 2022 m. kovo 23 d.

3.   7 straipsnis taikomas nuo pirmos mėnesio, einančio po trejų metų laikotarpio nuo 25 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų įsigaliojimo, dienos.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL C 62, 2019 2 15, p. 56.

(2)  2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. lapkričio 4 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2020 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1).

(4)  2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (OL L 178, 2019 7 2, p. 1).

(5)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

(6)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (OL L 201, 2012 7 27, p. 107).

(7)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

(8)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(10)  2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL L 7, 2009 1 10, p. 1).

(11)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(12)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(13)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(14)  OL C 370, 2019 10 31, p. 24.


I PRIEDAS

A FORMA

PRAŠYMAS SURINKTI ĮRODYMUS

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (1) 5 straipsnis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašantysis teismas:

2.1.

Pavadinimas:

2.2.

Adresas:

2.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

2.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

2.2.3.

Šalis:

2.3.

Telefonas:

2.4.

Faksas ((*)):

2.5.

El. paštas:

3.

Prašomasis teismas:

3.1.

Pavadinimas:

3.2.

Adresas:

3.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

3.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

3.2.3.

Šalis:

3.3.

Telefonas:

3.4.

Faksas ((*)):

3.5.

El. paštas:

4.

Byloje, kurią iškėlė ieškovas (-ai)/pareiškėjas (-ai) (2)

4.1.

Vardas ir pavardė/pavadinimas:

4.2.

Adresas:

4.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

4.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

4.2.3.

Šalis:

4.3.

Telefonas ((*)):

4.4.

Faksas ((*)):

4.5.

El. paštas ((*)):

5.

Ieškovo/pareiškėjo atstovai

5.1.

Vardas ir pavardė/pavadinimas:

5.2.

Adresas:

5.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

5.2.2.

Vieta ir pašto indeksas:

5.2.3.

Šalis:

5.3.

Telefonas:

5.4.

Faksas ((*)):

5.5.

El. paštas:

6.

Atsakovui (-ams) (3)

6.1.

Vardas ir pavardė/pavadinimas:

6.2.

Adresas:

6.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

6.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

6.2.3.

Šalis:

6.3.

Telefonas ((*)):

6.4.

Faksas ((*)):

6.5.

El. paštas ((*)):

7.

Atsakovo atstovai

7.1.

Vardas ir pavardė/pavadinimas:

7.2.

Adresas:

7.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

7.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

7.2.3.

Šalis:

7.3.

Telefonas:

7.4.

Faksas ((*)):

7.5.

El. paštas:

8.

Šalių buvimas ir dalyvavimas

8.1.

Renkant įrodymus bus šalys ir jų atstovai (jei jų esama): ☐

8.2.

Prašoma, kad šalys ir jų atstovai (jei jų esama) dalyvautų įrodymų rinkime: ☐

8.3.

Jei įrodymų rinkime bus šalis ar jos atstovas, turi būti užtikrintas vertimas žodžiu į šią kalbą: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ kita:

9.

Prašančiojo teismo atstovų buvimas ir dalyvavimas: ☐

9.1.

Renkant įrodymus bus atstovai: ☐

9.2.

Prašoma, kad atstovai dalyvautų įrodymų rinkime: (4)

9.2.1.

Vardas ir pavardė:

9.2.2.

Pareigos:

9.2.3.

Funkcija:

9.2.4.

Užduotis:

9.3.

Jei renkant įrodymus bus prašančiojo teismo atstovas, turi būti užtikrintas vertimas žodžiu į šią kalbą: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ kita:

10.

Bylos pobūdis ir dalykas bei trumpas bylos aplinkybių išdėstymas (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.

Įrodymų rinkimas, kurį reikia atlikti

11.1.

Aprašymas, kaip bus renkami įrodymai (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.2.

Liudytojų apklausa: ☐

11.2.1.

Vardas ir pavardė:

11.2.2.

Gimimo data (jei žinoma):

11.2.3.

Adresas:

11.2.3.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

11.2.3.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

11.2.3.3.

Šalis:

11.2.4.

Telefonas ((*)):

11.2.5.

Faksas ((*)):

11.2.6.

El. paštas ((*)):

11.2.7.

Klausimai, kurie turi būti pateikti liudytojui, arba bylos aplinkybių, dėl kurių jis bus apklausiamas, išdėstymas (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.2.8.

Teisė atsisakyti liudyti pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę (kai tikslinga, išdėstant priede): taip ☐ ne ☐

11.2.9.

Prašom apklausti liudytoją

11.2.9.1.

davus priesaiką: ☐

11.2.9.2.

davus patvirtinimą: ☐

11.2.10.

Kita informacija, kurią prašantysis teismas mano esant būtina (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.3.

Kitas įrodymų rinkimas

11.3.1.

tikrintini dokumentai ir prašomo įrodymų rinkimo aprašymas (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.3.2.

tikrintini daiktai ir prašomo įrodymų rinkimo aprašymas (kai tikslinga, išdėstant priede):

12.

Prašymą prašom įvykdyti

12.1.

laikantis priede aprašytos specialios tvarkos (Reglamento (ES) 2020/1783 12 straipsnio 3 dalis), numatytos prašančiojo teismo valstybės narės teisėje ☐

12.2.

ir (arba) naudojant N formoje nurodytą ryšių technologiją (Reglamento (ES) 2020/1783 12 straipsnio 4 dalis) ☐

12.3.

prašymui vykdyti būtina ši informacija:

13.

Perdavimo ne per decentralizuotą IT sistemą priežastys (Reglamento (ES) 2020/1783 7 straipsnio 4 dalis) (5)

Perdavimas elektroninėmis priemonėmis buvo neįmanomas dėl:

IT sistemos sutrikimo

įrodymų pobūdžio

išimtinių aplinkybių

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

B FORMA

PRAŠYMO SURINKTI ĮRODYMUS GAVIMO PATVIRTINIMAS

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (6) 9 straipsnio 1 dalis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Prašomasis teismas

4.1.

Pavadinimas:

4.2.

Adresas:

4.3.

Telefonas:

4.4.

Faksas ((*)):

4.5.

El. paštas:

5.

Prašymą 4 punkte nurodytas teismas gavo … (gavimo data).

6.

Prašymas negali būti nagrinėjamas, nes:

6.1.

Forma užpildyta nepriimtina kalba (Reglamento (ES) 2020/17836 straipsnis): ☐

6.1.1.

Prašom naudoti vieną iš šių kalbų:

6.2.

Dokumentas neįskaitomas: ☐

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

C FORMA

PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO SURINKTI ĮRODYMUS PERSIUNTIMĄ

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (7) 9 straipsnio 2 dalis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašančiojo teismo pavadinimo nr.:

3.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

4.

Prašymas surinkti įrodymus nepriklauso prašymo surinkti įrodymus 3 punkte nurodyto teismo jurisdikcijai ir buvo persiųstas

4.1.

Kompetentingo teismo pavadinimas:

4.2.

Adresas:

4.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

4.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

4.2.3.

Šalis:

4.3.

Telefonas:

4.4.

Faksas ((*)):

4.5.

El. paštas:

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

D FORMA

PRAŠYMAS PATEIKTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS ĮRODYMAMS RINKTI

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (8) 10 straipsnis)

1.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

3.

Prašomojo teismo pavadinimas:

4.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

5.

Prašymo surinkti įrodymus negalima įvykdyti neturint šios papildomos informacijos:

6.

Prašymas surinkti įrodymus negali būti įvykdytas, kol nepateiktas užstatas arba nesumokėtas išankstinis mokėjimas pagal Reglamentą (ES) 2020/178322 straipsnio 3 dalį. Užstatas turėtų būti pateiktas arba išankstinis mokėjimas turėtų būti atliktas šiuo būdu:

6.1.

Sąskaitos turėtojo pavadinimas:

6.2.

Banko pavadinimas, BIC arba kitas atitinkamas banko kodas:

6.3.

Sąskaitos numeris/IBAN:

6.4.

Data, iki kurios turėjo būti atliktas mokėjimas:

6.5.

Prašomo užstato arba išankstinio mokėjimo suma:

6.6.

Valiuta:

☐ euro (EUR)

☐ Bulgarijos levas (BGN)

☐ Kroatijos kuna (HRK)

☐ Čekijos krona (CZK)

☐ Vengrijos forintas (HUF)

☐ Lenkijos zlotas (PLN)

☐ Svaras sterlingų (GBP)

☐ Rumunijos lėja (RON)

☐ Švedijos krona (SEK)

☐ kita (nurodyti ISO kodą):

6.7.

Mokėjimo nuorodos numeris/aprašymas/pranešimas gavėjui:

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

E FORMA

UŽSTATO ARBA IŠANKSTINIO MOKĖJIMO GAVIMO PATVIRTINIMAS

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (9) 10 straipsnio 2 dalis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Prašomojo teismo pavadinimas:

5.

Užstatą arba išankstinį mokėjimą 4 punkte nurodytas teismas gavo … (gavimo data).

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

F FORMA (10)

PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJOS APIE VĖLAVIMĄ

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (11) 12 straipsnio 1 dalis ir 19 straipsnio 4 dalis)

BUVO IŠSIŲSTAS ŠIS PRAŠYMAS SURINKTI ĮRODYMUS, BET NEGAUTA JOKIOS INFORMACIJOS APIE ĮRODYMŲ RINKIMO REZULTATUS

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo/centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos nuorodos nr. (jei yra):

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Prašomojo teismo/centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos pavadinimas:

5.

Pridedamas pirminis prašymas surinkti įrodymus (A forma) arba pirminis prašymas tiesiogiai surinkti įrodymus (L forma). ☐

Prašančiojo teismo turima informacija:

5.1.

prašymas išsiųstas ☐

data: .................................

5.2.

gavimo patvirtinimas ☐

data: ..................................

5.3.

pranešimas dėl vėlavimo ☐

data: ..................................

5.4.

gauta kita informacija ☐

......................................................

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

G FORMA (12)

ATSAKYMAS Į PRAŠYMĄ PATEIKTI INFORMACIJOS APIE VĖLAVIMĄ

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (13) 12 straipsnio 1 dalis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo/centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos nuorodos nr. (jei yra):

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Prašomojo teismo/centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos pavadinimas:

5.

VĖLAVIMO PRIEŽASTYS:

5.1.

Prašymas surinkti įrodymus nebuvo gautas ☐

5.2.

Šiuo metu nustatomas apklaustino asmens dabartinis adresas ☐

5.3.

Šiuo metu vykdomas šaukimo apklaustinam asmeniui įteikimas ☐

5.4.

Asmuo neatvyko į apklausą, nors šaukimas jam buvo įteiktas ☐

5.5.

Į prašymą atsakyta … (data). Atsakymas pridedamas ☐

5.6.

Negautas užstatas ar išankstinis mokėjimas, kurio buvo paprašyta … (data) ☐

5.7.

Kita: … ☐

6.

Numatoma, kad prašymas bus įvykdytas ne vėliau kaip… (nurodykite numatomą datą).

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

H FORMA

PRANEŠIMAS DĖL PRAŠYMO TAIKYTI SPECIALIĄ TVARKĄ IR (ARBA) NAUDOTI RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (14) 12 straipsnio 3 ir 4 dalys)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Prašomojo teismo pavadinimas:

5.

Kvietimo vykdyti prašymą surinkti įrodymus laikantis prašymo surinkti įrodymus (A forma) 12.1 punkte nurodytos specialios tvarkos negalima laikytis, nes:

5.1.

prašoma procedūra yra nesuderinama su prašomojo teismo valstybės narės teise: ☐

5.2.

prašomos tvarkos negalima taikyti dėl didelių praktinių sunkumų: ☐

6.

Kvietimo vykdyti prašymą surinkti įrodymus naudojant prašymo surinkti įrodymus (A forma) 12.2 punkte nurodytą nuotolinę ryšių technologiją negalima laikytis, nes:

6.1.

ryšių technologijos naudojimas yra nesuderinamas su prašomojo teismo valstybės narės teise ☐

6.2.

ryšių technologijos naudojimas negalimas dėl didelių praktinių sunkumų ☐

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

I FORMA

PRANEŠIMAS APIE ĮRODYMŲ RINKIMO DATĄ, LAIKĄ IR VIETĄ BEI DALYVAVIMO SĄLYGAS

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (15) 13 straipsnio 4 dalis ir 14 straipsnio 5 dalis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

3.

Prašantysis teismas

3.1.

Pavadinimas:

3.2.

Adresas:

3.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

3.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

3.2.3.

Šalis:

3.3.

Telefonas:

3.4.

Faksas ((*)):

3.5.

El. paštas:

4.

Prašomasis teismas

4.1.

Pavadinimas:

4.2.

Adresas:

4.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

4.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

4.2.3.

Šalis:

4.3.

Telefonas:

4.4.

Faksas ((*)):

4.5.

El. paštas:

5.

Įrodymų rinkimo data ir laikas:

6.

Įrodymų rinkimo vieta, jei ji skiriasi nuo nurodytosios 4 punkte:

7.

Kai tinkama, sąlygos, kuriomis gali dalyvauti šalys ir jų atstovai, jei jų esama:

8.

Kai tinkama, sąlygos, kuriomis gali dalyvauti prašančiojo teismo atstovai:

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

J FORMA

PRANEŠIMAS APIE VĖLAVIMĄ

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (16) 17 straipsnis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Prašomojo teismo pavadinimas:

5.

Prašymas surinkti įrodymus negali būti įvykdytas per 90 dienų nuo gavimo dėl šių priežasčių:

5.1.

Šiuo metu nustatomas apklaustino asmens dabartinis adresas ☐

5.2.

Šiuo metu vykdomas šaukimo apklaustinam asmeniui įteikimas ☐

5.3.

Asmuo neatvyko į apklausą, nors šaukimas jam buvo įteiktas ☐

5.4.

Į prašymą atsakyta … (data). Atsakymas pridedamas ☐

5.5.

Negautas užstatas ar išankstinis mokėjimas, kurio buvo paprašyta … (data) ☐

5.6.

Kita (nurodykite): … ☐

6.

Numatoma, kad prašymas bus įvykdytas ne vėliau kaip … (numatoma data):

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

K FORMA

INFORMACIJA APIE PRAŠYMO SURINKTI ĮRODYMUS ĮVYKDYMĄ

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (17) 16 ir 18 straipsniai)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Prašomojo teismo nuorodos nr.:

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Prašomojo teismo pavadinimas:

5.

Prašymas surinkti įrodymus įvykdytas ☐

Pridedami prašymo surinkti įrodymus įvykdymą patvirtinantys dokumentai:

6.

Prašymą surinkti įrodymus vykdyti atsisakyta, nes:

6.1.

apklaustinas asmuo pasinaudojo teise atsisakyti duoti parodymus arba nurodė, kad jam uždrausta duoti parodymus: ☐

6.1.1.

pagal prašomojo teismo valstybės narės teisę: ☐

6.1.2.

pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę: ☐

6.2.

prašymas surinkti įrodymus nepriklauso Reglamento (ES) 2020/1783 taikymo sričiai ☐

6.3.

prašymo surinkti įrodymus vykdymas pagal prašomojo teismo valstybės narės teisę nepriklauso teisminių institucijų funkcijoms ☐

6.4.

prašantysis teismas neįvykdė … (papildomos informacijos prašymo data) prašomojo teismo prašymo pateikti papildomos informacijos

6.5.

nebuvo pateiktas užstatas arba neatliktas išankstinis mokėjimas, kurių buvo paprašyta pagal Reglamento (ES) 2020/1783 22 straipsnio 3 dalį. ☐

7.

Kitos neįvykdymo priežastys: ☐

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

L FORMA

PRAŠYMAS TIESIOGIAI SURINKTI ĮRODYMUS

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (18) 19 ir 20 straipsniai)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos nuorodos nr. ((*)):

3.

Prašantysis teismas:

3.1.

Pavadinimas:

3.2.

Adresas:

3.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

3.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

3.2.3.

Šalis:

3.3.

Telefonas:

3.4.

Faksas ((*)):

3.5.

El. paštas:

4.

Prašomosios valstybės centrinė įstaiga/kompetentinga institucija

4.1.

Pavadinimas:

4.2.

Adresas:

4.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

4.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

4.2.3.

Šalis:

4.3.

Telefonas:

4.4.

Faksas ((*)):

4.5.

El. paštas:

5.

Byloje, kurią iškėlė ieškovas (-ai)/pareiškėjas (-ai) (19)

5.1.

Pavadinimas:

5.2.

Adresas:

5.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

5.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

5.2.3.

Šalis:

5.3.

Telefonas ((*)):

5.4.

Faksas ((*)):

5.5.

El. paštas ((*)):

6.

Ieškovo/pareiškėjo atstovai

6.1.

Vardas ir pavardė

6.2.

Adresas:

6.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

6.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

6.2.3.

Šalis:

6.3.

Telefonas:

6.4.

Faksas ((*)):

6.5.

El. paštas:

7.

Atsakovui (-ams) (20)

7.1.

Pavadinimas:

7.2.

Adresas:

7.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

7.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

7.2.3.

Šalis:

7.3.

Telefonas ((*)):

7.4.

Faksas ((*)):

7.5.

El. paštas ((*)):

8.

Atsakovo atstovai

8.1.

Pavadinimas:

8.2.

Adresas:

8.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

8.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

8.2.3.

Šalis:

8.3.

Telefonas:

8.4.

Faksas ((*)):

8.5.

El. paštas:

9.

Įrodymus rinks:

9.1.

Pavadinimas:

9.2.

Pareigos:

9.3.

Funkcija:

9.4.

Užduotis:

10.

Bylos pobūdis ir dalykas bei trumpas bylos aplinkybių išdėstymas (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.

Įrodymų rinkimas, kurį reikia atlikti

11.1.

Aprašymas, kaip bus renkami įrodymai (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.2.

Liudytojų apklausa

11.2.1.

Vardas (-ai) ir pavardė:

11.2.2.

Gimimo data (jei žinoma):

11.2.3.

Adresas:

11.2.3.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

11.2.3.2.

Vietovė ir pašto kodas:

11.2.3.3.

Šalis:

11.2.4.

Telefonas ((*)):

11.2.5.

Faksas ((*)):

11.2.6.

El. paštas ((*)):

11.2.7.

Klausimai, kurie turi būti pateikti liudytojui, arba bylos aplinkybių, dėl kurių jis bus apklausiamas, išdėstymas (kai tikslinga, išdėstant priede):

11.2.8.

Teisė atsisakyti liudyti pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę (kai tikslinga, išdėstant priede): taip ☐ ne ☐

11.3.

Kitas įrodymų rinkimas (kai tikslinga, išdėstant priede):

12.

Prašantysis teismas prašo tiesiogiai surinkti įrodymus naudojant ryšių technologiją, apibūdintą N formoje: ☐

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

M FORMA

CENTRINĖS ĮSTAIGOS/KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS INFORMACIJA DĖL TIESIOGINIO ĮRODYMŲ RINKIMO

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (21) 19 straipsnis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr.:

2.

Centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos nuorodos nr.:

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas:

4.

Centrinė įstaiga/kompetentinga institucija

4.1.

Pavadinimas:

4.2.

Adresas:

4.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

4.2.2.

Vietovė ir pašto indeksas:

4.2.3.

Šalis:

4.3.

Telefonas:

4.4.

Faksas ((*)):

4.5.

El. paštas:

5.

Centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos informacija

5.1.

Tiesioginis įrodymų rinkimas pagal prašymą yra priimtinas: ☐

5.2.

Tiesioginis įrodymų rinkimas pagal prašymą yra priimtinas šiomis sąlygomis (kai tikslinga, išdėstant priede):

5.3.

Atsisakyta tiesiogiai rinkti įrodymus pagal prašymą dėl šių priežasčių:

5.3.1.

prašymas nepriklauso Reglamento (ES) 2020/1783 taikymo sričiai: ☐

5.3.2.

prašyme nėra visos būtinos informacijos pagal Reglamento (ES) 2020/1783 5 straipsnį: ☐

5.3.3.

prašomas tiesioginis įrodymų rinkimas prieštarauja centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos valstybės narės pagrindiniams teisės principams: ☐

6.

Teismas, paskirtas teikti praktinę pagalbą tiesiogiai renkant įrodymus, yra:

6.1.

Pavadinimas:

6.2.

Adresas:

6.2.1.

Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:

6.2.2.

Vietovė ir pašto kodas:

6.2.3.

Šalis:

6.3.

Telefonas:

6.4.

Faksas ((*)):

6.5.

El. paštas:

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

N FORMA

INFORMACIJA APIE PRAKTINIUS TECHNINIUS ASPEKTUS RENGIANT VAIZDO KONFERENCIJĄ ARBA NAUDOJANT KITĄ NUOTOLINĘ RYŠIŲ TECHNOLOGIJĄ

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (22) 12 straipsnio 4 dalis ir 20 straipsnis)

1.

Prašančiojo teismo nuorodos nr. ((*)):

2.

Prašomojo teismo nuorodos nr. ((*)):

3.

Prašančiojo teismo pavadinimas ((*)):

4.

Prašomojo teismo pavadinimas ((*)):

5.

Prašančiojo teismo techniniai duomenys:

5.1.

ISDN ((*)):

5.2.

IP:

5.3.

Teismo salės telefono numeris ((*)):

5.4.

Kita:

6.

Pageidaujama sujungimo forma (jei 5 punkte įrašyta daugiau variantų):

7.

Pageidaujama (-os) sujungimo data (-os) ir laikas:

7.1.

data:

7.2.

laikas (23):

8.

Pageidaujama (-os) ryšio patikrinimo data (-os) ir laikas:

8.1.

data:

8.2.

laikas (23):

8.3.

kontaktinis asmuo, atsakingas už ryšio patikrinimą ar kitą techninę pagalbą:

8.4.

bendravimo kalba: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ kita:

8.5.

telefono nr., jei kiltų techninių sunkumų ryšio patikrinimo metu arba renkant įrodymus:

9.

Informacija apie vertimą žodžiu:

9.1.

Reikalinga pagalba ieškant vertėjo žodžiu: ☐

9.2.

Atitinkamos kalbos: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ kita:

10.

Informacija apie tai, ar įrodymų rinkimas bus įrašomas (24):

10.1.

taip ☐

10.2.

ne ☐

11.

Kita: …

Parengta (vieta):

Data:

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:


(1)  OL L405, 2020 12 2, p. .1

((*))  Šis punktas neprivalomas.

(2)  Šis punktas neprivalomas. Jei yra daugiau nei vienas ieškovas/pareiškėjas, prašom pateikti 4.1–4.5 punktuose nurodytą informaciją.

(3)  Jei yra daugiau nei vienas atsakovas, prašom pateikti 6.1–6.5 punktuose nurodytą informaciją. Šis punktas neprivalomas.

(4)  Jei yra daugiau nei vienas atstovas, prašom pateikti 9.2 punkte nurodytą informaciją.

(5)  Šis punktas taikomas tik nuo decentralizuotos IT sistemos taikymo pradžios dienos.

(6)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

((*))  Šis punktas neprivalomas.

(7)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

((*))  Šis punktas neprivalomas.

(8)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

(9)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

(10)  Šios formos naudoti neprivaloma.

(11)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

(12)  Šios formos naudoti neprivaloma.

(13)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

(14)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

(15)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

((*))  Šis punktas neprivalomas.

(16)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

(17)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

(18)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

((*))  Šis punktas neprivalomas.

(19)  Jei yra daugiau nei vienas ieškovas/pareiškėjas, prašom pateikti 5.1–5.5 punktuose nurodytą informaciją.

(20)  Šis punktas neprivalomas. Jei yra daugiau nei vienas atsakovas, prašom pateikti 7.1–7.5 punktuose nurodytą informaciją.

(21)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

((*))  Šis punktas neprivalomas.

(22)  OL L 405, 2020 12 2, p. 1.

((*))  Šis punktas neprivalomas.

(23)  Prašomosios valstybės narės vietos laiku.

(24)  Pvz., ar bus atliekamas įrodymų rinkimo internetinis įrašymas arba stenografuojama.


II PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNIŲ DALINIŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1).

 

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1103/2008 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis (OL L 304, 2008 11 14, p. 80).

Tik Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 19 straipsnio 2 dalies ir 20 straipsnio daliniai pakeitimai


III PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

–7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

8 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 5 dalis

12 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 5 dalis

14 straipsnio 5 dalis

13 straipsnis

15 straipsnis

14 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 4 dalis

16 straipsnio 4 dalis

15 straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

17 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

17 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

19 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

19 straipsnio 5 dalis

19 straipsnio 6 dalis

17 straipsnio 5 dalis

19 straipsnio 7 dalis

17 straipsnio 6 dalis

19 straipsnio 8 dalis

20 straipsnis

21 straipsnis

18 straipsnis

22 straipsnis

19 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 2 dalis

20 straipsnis

26 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalies a punktas

21 straipsnio 3 dalies b punktas

29 straipsnio 3 dalies a punktas

21 straipsnio 3 dalies c punktas

29 straipsnio 3 dalies b punktas

30 straipsnis

22 straipsnio pirma pastraipa

31 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio antra pastraipa

31 straipsnio 2 dalis

31 straipsnio 3 dalis

31 straipsnio 4 dalis

32 straipsnis

23 straipsnis

33 straipsnio 1 dalis

33 straipsnio 2 dalis

24 straipsnis

34 straipsnis

24 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

24 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 2 dalis

 

35 straipsnio 3 dalis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


Top