EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1197

2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka (Tekstas svarbus EEE)

OL L 271, 2020 8 18, p. 1–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj

18.8.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1197

2020 m. liepos 30 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 (1) dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 5 ir 6 dalis, 17 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2019/2152 nustatyta bendra Europos verslo statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos teisinė sistema;

(2)

šios bendros sistemos pagrindinis elementas – Europos verslo registrų sistema statistikos tikslais, pagal kurią nustatomas suderintas imties sąrašas ir galima organizuoti bei koordinuoti statistinius tyrimus;

(3)

reikia nustatyti verslo statistikai rengti skirtiems duomenims keliamus reikalavimus, kad būtų galima rengti palyginamus valstybių narių duomenis ir pasiekti visų verslo statistikos sričių suderinamumą;

(4)

Europos verslo statistikai turėtų būti taikomas ekonominės nuosavybės teisės principas, apibūdintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 (2). Jis turėtų būti taikomas tiek, kiek įmanoma, atsižvelgiant į pagrįstus naudotojų poreikius, duomenų prieinamumą bei sąnaudų ir naštos padarinius ir tiek, kiek tai neprieštarauja konkrečios verslo statistikos principams ir tikslams, nustatytiems šiame reglamente;

(5)

siekiant nustatyti duomenims keliamus reikalavimus reikia apibrėžti pagrindines pramonines grupes (PPG) ir kitus specialius NACE kodų suvestinius duomenis;

(6)

reikia apibrėžti pagrindinius verslo statistikos kintamuosius ir sąvokas, kad būtų galima rengti palyginamus valstybių narių duomenis ir pasiekti visų verslo statistikos sričių suderinamumą;

(7)

siekiant sumažinti verslui tenkančią naštą ir remiantis proporcingumo principu, reikia supaprastinti duomenims keliamus reikalavimus atsižvelgiant į valstybių narių verslo ekonomikos dydį ir svarbą;

(8)

turi būti nustatytos konkrečios nuostatos, kurios bus taikomos duomenims, susijusiems su tarptautinės prekybos prekėmis tema ir su prekyba pagal įmonių charakteristikas, ir sričiai „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“;

(9)

didėjanti ekonomikos globalizacija kelia sunkumų rengiant Europos verslo statistiką. Europos statistinių verslo registrų sistemoje yra renkami tarptautinių įmonių grupių duomenys ir remiantis šia sistema galima pagerinti daugumą su globalizacija susijusių statistinių duomenų. Kai kurie iš šių statistinių duomenų apima visą ekonomiką ir todėl reikia, kad Europos statistinių verslo registrų sistema apimtų visus ekonomikos sektorius;

(10)

norint apibrėžti įmonių grupes, tiksliai nustatyti įmonių veiklos ribas, apibrėžti didelius ir sudėtingus vienetus ir analizuoti rinkos koncentraciją, reikia informacijos apie juridinių vienetų kontrolės sąsajas. Naudojant informaciją apie įmonių grupes gerinama nacionalinių statistinių verslo registrų kokybė. Ši informacija gali būti naudojama konfidencialių duomenų atskleidimo rizikai mažinti. Informacija apie įmonių grupes gali būti naudojama grupių tyrimams ir gali sumažinti statistinės atskaitomybės naštą;

(11)

reikia nustatyti duomenų apie individualius vienetus perdavimo Komisijai (Eurostatui) ir duomenų apie tarptautines įmonių grupes perdavimo nacionalinėms statistikos institucijoms formatą, saugumo ir konfidencialumo priemones bei procedūrą;

(12)

Komisijos ir nacionalinių centrinių bankų, taip pat Komisijos ir Europos Centrinio Banko keitimasis konfidencialiais duomenimis statistiniais tikslais turėtų padėti užtikrinti informacijos apie tarptautines įmonių grupes Sąjungoje kokybę. Todėl reikia nustatyti tokių konfidencialių duomenų perdavimo nacionaliniams centriniams bankams ir Europos Centriniam Bankui formatą, saugumo ir konfidencialumo priemones bei procedūrą;

(13)

Reglamentu (ES) 2019/2152 nustatomas keitimasis konfidencialiais duomenimis apie Sąjungos vidaus prekių eksportą tarp valstybių narių. Reikia tiksliau apibrėžti statistinių duomenų elementus, kuriais turi būti keičiamasi, taip pat statistinių duomenų elementų, kuriais turi būti keičiamasi dėl konkrečių prekių ar prekių gabenimo, sąrašą. Valstybės narės gali supaprastinti pateiktiną informaciją su sąlyga, kad toks supaprastinimas neturės neigiamų pasekmių statistikos kokybei. Turi būti nustatytos tokio supaprastinimo sąlygos;

(14)

siekiant užtikrinti suderintą keitimosi duomenimis įgyvendinimą, reikia apibrėžti duomenų rinkimo ir rengimo tvarką, taip pat 95 % mažiausio aprėpties lygio taikymo tvarką. Siekiant, kad importo šalies nacionalinė statistikos institucija galėtų naudotis statistine informacija, kuria keičiamasi, Sąjungos vidaus prekių importo statistikai rengti, taip pat turi būti keičiamasi metaduomenimis. Siekiant užtikrinti suderintą įgyvendinimą visose valstybėse narėse, reikia nustatyti metaduomenis, kurie reikalingi tam, kad duomenimis apie Sąjungos vidaus prekių eksportą, kuriais keičiamasi, būtų galima naudotis rengiant statistiką, taip pat nustatyti statistinės informacijos ir reikalingų metaduomenų perdavimo tvarkaraštį. Reikia nustatyti keitimosi konfidencialiais duomenimis formatą, saugumo ir konfidencialumo priemones ir procedūrą;

(15)

taikant vienodus keitimosi duomenimis ir metaduomenimis ir jų perdavimo standartus statistikai, kuriai taikomas Reglamentas (ES) 2019/2152, labai prisidedama prie verslo procesų integravimo į Europos verslo statistiką;

(16)

keitimasis statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) – tai tarptautinė keitimosi ir dalijimosi duomenimis ir metaduomenimis statistinių ir techninių standartų iniciatyva, kuria nustatomi keitimosi oficialia statistika ir jos sklaidos standartai. Todėl, kai tinkama, turėtų būti naudojamos pagal SDMX suformuluotos reikalingos duomenų struktūros apibrėžtys;

(17)

Komisija (Eurostatas) turėtų Komisijos (Eurostato) interneto svetainėje paskelbti dokumentus, susijusius su duomenų struktūromis, įskaitant SDMX duomenų struktūros apibrėžtis, ir pateikti gaires dėl jų įgyvendinimo, ypač dėl naudotino techninio formato;

(18)

valstybės narės turėtų pateikti įprastas nacionalinių statistinių verslo registrų ir visos verslo statistikos metaduomenų ir kokybės ataskaitas pagal Reglamento (ES) 2019/2152 16 straipsnį. Todėl reikia apibrėžti šių ataskaitų tvarką ir jų teikimo periodiškumą;

(19)

priemonės, nustatytos šiame reglamente, turėtų pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 586/2001 (3), Komisijos reglamente (EB) Nr. 912/2004 (4), Komisijos reglamente (EB) Nr. 1982/2004 (5), Komisijos reglamente (EB) Nr. 1503/2006 (6), Komisijos reglamente (EB) Nr. 657/2007 (7), Komisijos reglamente (EB) Nr. 364/2008 (8), Komisijos reglamente (EB) Nr. 472/2008 (9), Komisijos reglamente (EB) Nr. 192/2009 (10), Komisijos reglamente (EB) Nr. 250/2009 (11), Komisijos reglamente (EB) Nr. 251/2009 (12), Komisijos reglamente (EB) Nr. 834/2009 (13), Komisijos reglamente (ES) Nr. 92/2010 (14), Komisijos reglamente (ES) Nr. 113/2010 (15), Komisijos reglamente (ES) Nr. 275/2010 (16), Komisijos reglamente (ES) Nr. 1097/2010 (17), Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 995/2012 (18) ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 1106/2012 (19) nustatytas priemones. Šie reglamentai turėtų būti panaikinti;

(20)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Duomenims keliami reikalavimai

Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti potemių duomenų elementai nustatomi šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Pagrindinės pramoninės grupės ir specialūs suvestiniai duomenys

Pagrindinės pramoninės grupės ir kiti specialūs ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) veiklos rūšių ir produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus (CPA) produktų suvestiniai duomenys, naudojami suskirstymui pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalies d punktą, nustatomi šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Supaprastinimo priemonės

Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos supaprastinimo priemonės nustatomos šio reglamento III priede.

4 straipsnis

Techninės apibrėžtys

1.   Kintamųjų ir kitų duomenų rinkinių elementų, nurodytų Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalyje, techninės apibrėžtys nustatomos šio reglamento IV priede.

2.   Techninės apibrėžtys, susijusios su Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika, nustatomos šio reglamento V priede.

3.   Techninės apibrėžtys, susijusios su Europos tarptautinės prekybos paslaugomis statistika, nustatomos šio reglamento VI priede.

5 straipsnis

Europos tarptautinės prekybos prekėmis, įskaitant prekybą prekėmis pagal įmonės charakteristiką, statistikos techninės specifikacijos

Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalies j punkte nurodytos Europos tarptautinės prekybos prekėmis, įskaitant prekybą prekėmis pagal įmonių charakteristikas, statistikos techninės specifikacijos ir susijusios apibrėžtys, atsižvelgiant į to reglamento 7 straipsnio 1 dalį, nustatomos šio reglamento V priede. Duomenims keliami reikalavimai, susiję su Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika, nustatomi šio reglamento I priedo B dalies 16 ir 34–37 lentelėse.

6 straipsnis

Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų teikimo statistikos apibrėžtys ir suskirstymas

Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų teikimo statistikos kintamųjų apibrėžtys ir suskirstymas nustatomi šio reglamento VI priede. Duomenims keliami reikalavimai, susiję su Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų teikimo statistika, nustatomi šio reglamento I priedo B dalies 17 ir 38 lentelėse.

7 straipsnis

Srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ ataskaitinių metų svorinis koeficientas ir ataskaitinių metų pakeitimas

Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyti srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ ataskaitinių metų svorinis koeficientas ir ataskaitinių metų pakeitimas nustatomi šio reglamento VII priede. Tame priede taip pat pateikiama pereinamoji tvarka dėl šio reglamento I priedo B dalies 1–9 lentelėse nurodytų šios srities duomenims keliamų reikalavimų.

8 straipsnis

Kintamieji, susiję su Europos statistinių verslo registrų sistemai svarbiomis potemėmis

Pagal Reglamento (ES) 2019/2152 9 straipsnio 2 dalį kintamieji, susiję su registrų potemėmis, skirtomis Europos statistinių verslo registrų sistemai, nustatomi šio reglamento VIII priede.

9 straipsnis

Techninės specifikacijos dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemos tikslais

Pagal Reglamento (ES) 2019/2152 10 straipsnio 5 dalį su to reglamento IV priede išvardytais kintamaisiais susiję techniniai duomenys nustatomi šio reglamento VIII priede. Be to, pagal Reglamento (ES) 2019/2152 10 straipsnio 6 dalį šio reglamento IX priede apibrėžiamas keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemos tikslais formatas, saugumo ir konfidencialumo priemonės.

10 straipsnis

Duomenų ir metaduomenų perdavimo tvarka ir specifikacijos

1.   Pagal šį reglamentą Komisijai (Eurostatui) perduodamais duomenimis ir metaduomenimis keičiamasi elektroniniu formatu; jie perduodami arba įkeliami per vieną bendrą duomenų ir, kai taikoma, metaduomenų prieigą.

2.   Valstybės narės teikia prieigą Komisijai (Eurostatui) prie duomenų ir metaduomenų, reikalaujamų pagal šį reglamentą, naudodamosi Komisijos (Eurostato) nurodytais keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis standartais.

3.   Konfidencialūs duomenys ir metaduomenys perduodami saugiais tinklais, kuriais naudojasi Komisija (Eurostatas), arba per saugią nuotolinę prieigą vadovaujantis Komisijos (Eurostato) nurodytais keitimosi standartais.

4.   Valstybės narės turėtų įgyvendinti keitimosi standartus pagal įgyvendinimo gaires, kurias pateikė Komisija (Eurostatas).

5.   Valstybės narės taip pat teikia konfidencialius duomenis, vadovaudamosi galiojančiomis Sąjungos nuostatomis dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo.

Konfidencialūs duomenys siunčiami pateikiant tikrąją vertę ir su žyma, nurodančia, kad duomenims taikomi konfidencialumo reikalavimai.

Valstybės narės pateikia visus duomenų suskirstymo suvestinių duomenų lygmenis, kaip nurodyta I priedo B dalies lentelėse, ir į perduodamus duomenis įtraukiamos, kai taikoma, visos pirminės ir antrinės konfidencialumą nurodančios žymos, atsižvelgiant į nacionaliniu lygmeniu galiojančias konfidencialumo taisykles.

6.   Jei nenurodyta kitaip, piniginiai duomenys nurodomi nacionalinės valiutos vienetais (euro zonai priklausančių valstybių narių atveju – euro). Į euro zoną stojančios valstybės narės metinius piniginius duomenis pateikia eurais įstojimo metais. Jeigu piniginiai duomenys teikiami kelis kartus per metus, į euro zoną stojančios šalys naudoja ataskaitiniu laikotarpiu taikytą nacionalinę valiutą.

7.   Kai Komisijai (Eurostatui) jau perduoti duomenys yra tikslinami, valstybės narės perduoda patikslintus duomenis ne vėliau kaip iki jų sklaidos nacionaliniu lygmeniu pradžios arba, jei jie neskleidžiami nacionaliniu lygmeniu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai jie tapo prieinami nacionalinei statistikos institucijai.

11 straipsnis

Kokybės ir metaduomenų ataskaitos

1.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teikia metines kokybės ir metaduomenų ataskaitas dėl statistinių verslo registrų naudodamosi ESS metaduomenų ir kokybės ataskaitų teikimo standartais.

2.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia verslo statistikos metaduomenų ataskaitas, perduodamas pagal Reglamento (ES) 2019/2152 17 straipsnio 4 dalyje nurodytą periodiškumą, ne vėliau kaip per du mėnesius po paskutinio nurodyto statistikos, įtrauktos į ataskaitą, duomenų perdavimo termino.

3.   Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės teikia papildomas kokybės ataskaitas, kuriose pateikiama išsamesnė su kokybe susijusi informacija, reikalinga verslo statistikos, perduodamos Komisijai (Eurostatui) pagal Reglamentą (ES) 2019/2152, kokybei įvertinti, per valstybių narių ir Komisijos (Eurostato) sutartą laikotarpį.

4.   Temos „IRT naudojimas ir elektroninė prekyba“ kokybės ir metaduomenų ataskaitų teikimo terminai yra nurodyti atskirame įgyvendinimo akte.

5.   Kokybės ir metaduomenų ataskaitų struktūrai ir turiniui turėtų būti taikomi naujausi Europos statistikos sistemos (ESS) standartai.

6.   Be įprastų kokybės ir metaduomenų ataskaitų, tinkamai pagrįstais atvejais Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia papildomą su metaduomenimis ir kokybe susijusią informaciją, reikalingą verslo statistikos kokybei įvertinti, be kita ko, kai taikoma, patikslintą anksčiau pateiktą informaciją.

12 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentai (EB) Nr. 912/2004, (EB) Nr. 364/2008, (EB) Nr. 192/2009, (EB) Nr. 250/2009, (EB) Nr. 251/2009, (EB) Nr. 834/2009, (ES) Nr. 275/2010, (ES) Nr. 1097/2010 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012 panaikinami nuo 2021 m. sausio 1 d.

2.   Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1982/2004, (ES) Nr. 92/2010, (ES) Nr. 113/2010 ir (ES) Nr. 1106/2012 panaikinami nuo 2022 m. sausio 1 d.

3.   Komisijos reglamentai (EB) Nr. 586/2001, (EB) Nr. 1503/2006, (EB) Nr. 657/2007 ir (EB) Nr. 472/2008 panaikinami nuo 2024 m. sausio 1 d.

4.   1–3 dalys nedaro poveikio tuose reglamentuose nustatytoms duomenų ir metaduomenų perdavimo prievolėms, įskaitant dėl kokybės ataskaitų, susijusioms su ataskaitiniais laikotarpiais, kurie (visiškai arba iš dalies) tęsiasi iki atitinkamų datų, nustatytų tose dalyse.

5.   Nuorodos į panaikintus teisės aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Tačiau I priedo 16 ir 34–37 lentelės ir V priedas taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 327, 2019 12 17, p. 1.

(2)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(3)  2001 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 586/2001 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos įgyvendinimo apibrėžiant Pagrindines pramonines grupes (PPG) (OL L 86, 2001 3 27, p. 11).

(4)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 912/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3294/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 163, 2004 4 30, p. 71).

(5)  2004 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (OL L 343, 2004 11 19, p. 3).

(6)  2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1503/2006, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl rodiklių apibrėžimų, rodiklių sąrašų ir duomenų rengimo dažnumo (OL L 281, 2006 10 12, p. 15).

(7)  2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2007, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl europinių imčių sistemų nustatymo (OL L 155, 2007 6 15, p. 7).

(8)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 364/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 716/2007 nuostatas dėl su užsieniu susijusių įmonių statistinių duomenų perdavimo techninio formato ir dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurias bus leista taikyti valstybėms narėms (OL L 112, 2008 4 24, p. 14).

(9)  2008 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 472/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos nuostatos dėl pirmųjų bazinių metų, taikytinų NACE 2 red. laiko eilutėms, ir laiko eilučių iki 2009 m., kurios turi būti perduodamos pagal NACE 2 red., išsamumo lygio, formos, ataskaitinio laikotarpio ir pirmojo ataskaitinio laikotarpio (OL L 140, 2008 5 30, p. 5).

(10)  2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 192/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 177/2008, nustatančio bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais, nuostatos dėl Komisijos (Eurostato) ir valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis (OL L 67, 2009 3 12, p. 14).

(11)  2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rodiklių apibrėžčių, duomenų perdavimo techninio formato, dvigubo rezultatų pateikimo pagal NACE 1.1 red. bei NACE 2 red. reikalavimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo verslo struktūros statistikai (OL L 86, 2009 3 31, p. 1).

(12)  2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas prie pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA) (OL L 86, 2009 3 31, p. 170).

(13)  2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 834/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą nuostatos dėl kokybės ataskaitų (OL L 241, 2009 9 12, p. 3).

(14)  2010 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 92/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl muitinių ir nacionalinių statistikos institucijų keitimosi duomenimis, statistinės informacijos rengimo ir kokybės vertinimo (OL L 31, 2010 2 3, p. 4).

(15)  2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo (OL L 37, 2010 2 10, p. 1).

(16)  2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 275/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos kokybės vertinimo kriterijų (OL L 86, 2010 4 1, p. 1).

(17)  2010 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1097/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 177/2008, nustatančio bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais, nuostatos dėl Komisijos (Eurostato) ir centrinių bankų keitimosi konfidencialiais duomenimis (OL L 312, 2010 11 27, p. 1).

(18)  2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės (OL L 299, 2012 10 27, p. 18).

(19)  2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).


I PRIEDAS

Pagal potemes perduodamų duomenų elementai

A dalis. Kintamieji

1 sritis. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

Visa trumpojo laikotarpio verslo statistika, išskyrus statistinius duomenis pagal potemę „Importo kainos“ (4 lentelė) ir temą „Nekilnojamasis turtas“ (9 lentelė), yra statistinių vienetų rezidentų veiklos statistika.

Temos

Potemės

Kintamieji

Duomenims keliamų reikalavimų elementai, nurodyti B dalies lentelėse

1.1 tema

Verslo populiacija

1

Verslo demografiniai įvykiai (bankrotai, registracijos)

1

Registracijos

1 lentelė

2

Bankrotai

1 lentelė

1.2 tema

Darbo sąnaudos

1

Užimtumas

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

2 lentelė

2

Išdirbtos valandos

1

Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

3 lentelė

3

Darbo sąnaudos

1

Atlygiai ir mėnesinės algos

3 lentelė

1.3 tema

Kainos

1

Importo kainos

1

Importo kainos

4 lentelė

2

Importo kainos (euro zonoje)

4 lentelė

3

Importo kainos (ne euro zonoje)

4 lentelė

2

Gamintojų kainos

1

Gamintojų kainos

5 lentelė

2

Šalies gamintojų kainos

5 lentelė

3

Užsienio gamintojų kainos

5 lentelė

4

Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)

5 lentelė

5

Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje)

5 lentelė

1.4 tema

Veikla ir rezultatai

1

Produkcija

1

Produkcija (apimtis)

6 lentelė

2

Pardavimo apimtis

1

Pardavimo apimtis

7 lentelė

3

Grynoji apyvarta

1

Grynoji apyvarta (vertė)

8 lentelė

2

Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)

8 lentelė

3

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė)

8 lentelė

4

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (euro zonoje) (vertė)

8 lentelė

5

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (ne euro zonoje) (vertė)

8 lentelė

1.5 tema

Nekilnojamasis turtas

1

Nekilnojamasis turtas

1

Statybos leidimai. Būstų skaičius

9 lentelė

2

Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais

9 lentelė

2 sritis. Šalies lygmens verslo statistika

Šalies lygmens verslo statistika, išskyrus šalies lygmens verslo statistiką dėl prekes importuojančių įmonių ir prekes eksportuojančių įmonių (16 lentelė), yra statistinių vienetų rezidentų veiklos statistika. Šalies lygmens verslo statistika dėl prekes importuojančių įmonių ir prekes eksportuojančių įmonių (16 lentelė) yra duomenis teikiančios šalies statistinės teritorijos, kaip nurodyta šio reglamento V priedo 4 skirsnyje, statistika.

Temos

Potemės

Kintamieji

Duomenims keliamų reikalavimų elementai, nurodyti B dalies lentelėse

2.1 tema

Verslo populiacija

1

Veikiančių įmonių populiacija

1

Veikiančių įmonių skaičius

10, 11 ir 14 lentelės

2

Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius

12 lentelė

3

Sparčiai augančių įmonių skaičius

13 lentelė

4

Naujų sparčiai augančių įmonių skaičius

13 lentelė

2

Verslo demografiniai įvykiai (įsteigimas, veiklos nutraukimas, veiklos tęsimas)

1

Įsteigtos įmonės

12 lentelė

2

Veiklą nutraukusios įmonės

12 lentelė

3

Veiklą tęsiančios įmonės

12 lentelė

4

Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją

12 lentelė

5

Įmonės, nebeturinčios darbuotojų

12 lentelė

6

Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją

12 lentelė

3

Užsienio kontroliuojamų įmonių populiacija

1

Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius

14 lentelė

4

Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių ir su jomis susijusių šalies įmonių populiacija

1

Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių skaičius

15 lentelė

5

Tarptautinę prekybą vykdančių įmonių populiacija

1

Prekes importuojančių įmonių skaičius

16 lentelė

2

Prekes eksportuojančių įmonių skaičius

16 lentelė

2.2 tema

Darbo sąnaudos

1

Užimtumas

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

10, 11 ir 14 lentelės

2

Darbuotojų skaičius

10 ir 11 lentelės

3

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius

10 lentelė

4

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

12 lentelė

5

Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

12 lentelė

6

Darbuotojų skaičius sparčiai augančiose įmonėse

13 lentelė

7

Darbuotojų skaičius naujose sparčiai augančiose įmonėse

13 lentelė

2

Išdirbtos valandos

1

Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

10 ir 11 lentelės

3

Darbo sąnaudos

1

Išmokų darbuotojams sąnaudos

10, 11 ir 14 lentelės

2

Atlygiai ir mėnesinės algos

10 ir 11 lentelės

3

Socialinio draudimo išlaidos

10 ir 11 lentelės

4

Su verslo demografiniais įvykiais (įsteigimu, veiklos nutraukimu, veiklos tęsimu) susijęs užimtumas

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

12 lentelė

2

Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

12 lentelė

3

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

12 lentelė

4

Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

12 lentelė

5

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse

12 lentelė

6

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais

12 lentelė

7

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

12 lentelė

8

Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

12 lentelė

9

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

12 lentelė

10

Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

12 lentelė

11

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

12 lentelė

12

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais

12 lentelė

5

Užimtumas užsienio kontroliuojamose įmonėse

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose įmonėse

14 lentelė

6

Užimtumas užsienyje kontroliuojančiosiose įmonėse ir su jomis susijusiose šalies įmonėse

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienyje kontroliuojančiosiose įmonėse („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusiose šalies įmonėse

15 lentelė

7

Darbo sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse

1

Išmokų darbuotojams sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse

14 lentelė

2.3 tema

Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) sąnaudos

1

MTP išlaidos

1

Vidaus MTP išlaidos

14 ir 18 lentelės

2

MTP užimtumas

1

MTP darbuotojai

14 ir 19 lentelės

2

Tyrėjai

18 lentelė

3

MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse

1

Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse

14 lentelė

4

MTP užimtumas užsienio kontroliuojamose įmonėse

1

MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse

14 lentelė

5

Viešosiomis lėšomis finansuojami MTP

1

Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai (VBAMTP)

20 lentelė

2

Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTP

20 lentelė

2.4 tema

Pirkimai

1

Prekių ir paslaugų pirkimai

1

Visi prekių ir paslaugų pirkimai

10, 11 ir 14 lentelės

2

Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai

14 ir 21 lentelės

3

Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos

21 lentelė

4

Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos

21 lentelė

5

Energinių produktų pirkimai

21 lentelė

6

Mokėjimai subrangovams

21 lentelė

2

Prekių atsargų pokytis

1

Prekių atsargų pokytis

22 lentelė

2

Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis

22 lentelė

3

Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis

22 lentelė

3

Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimai

1

Visi užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimai

14 lentelė

2

Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimai

14 lentelė

4

Įmonių vykdomas importas

1

Įmonių vykdomo importo statistinė vertė

16 ir 17 lentelės

2.5 tema

Produkcija ir rezultatai

1

Grynoji apyvarta

1

Grynoji apyvarta

10, 11 ir 14 lentelės

2

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji apyvarta

24 lentelė

3

Pramonės veiklos grynoji apyvarta

24 lentelė

4

Pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta

24 lentelė

5

Statybų grynoji apyvarta

24 lentelė

6

Paslaugų veiklos grynoji apyvarta

24 lentelė

7

Prekybos (pirkimo ir perpardavimo) ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta

24 lentelė

8

Pastatų statybos grynoji apyvarta

24 lentelė

9

Civilinės inžinerijos veiklos grynoji apyvarta

24 lentelė

10

Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta

25 lentelė

11

Subrangos veiklos grynoji apyvarta

25 lentelė

12

Grynoji apyvarta pagal kliento rezidavimo vietą

23 lentelė

13

Grynoji apyvarta pagal produktus

23 lentelė

2

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

1

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

10 lentelė

3

Produkcijos vertė

1

Produkcijos vertė

10, 11 ir 14 lentelės

4

Pridėtinė vertė

1

Pridėtinė vertė

10, 11 ir 14 lentelės

5

Bendrasis likutinis perteklius

1

Bendrasis likutinis perteklius

10 ir 11 lentelės

6

Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta

1

Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta

14 lentelė

7

Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė

1

Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė

14 lentelė

8

Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė

1

Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė

14 lentelė

9

Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta

1

Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta

15 lentelė

10

Pramonės produkcija

1

Parduota produkcija

26 lentelė

2

Produkcija vykdant subrangos operacijas

26 lentelė

3

Faktinė produkcija

26 lentelė

11

Įmonių vykdomas eksportas

1

Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė

16 ir 17 lentelės

2.6 tema

Investicijos

1

Veikiančių įmonių bendrosios investicijos

1

Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

10 ir 14 lentelės

2

Bendrosios investicijos į žemę

27 lentelė

3

Bendrosios investicijos į esamų pastatų įsigijimą

27 lentelė

4

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir gerinimą

27 lentelė

5

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius

27 lentelė

6

Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą

10 lentelė

7

Investicijos į programinės įrangos pirkimą

28 lentelė

8

Materialių investicijų pardavimo pajamos

10 lentelė

2

Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos

1

Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

14 lentelė

3 sritis. Regioninė verslo statistika

Visa regioninė verslo statistika yra statistinių vienetų rezidentų veiklos statistika.

Temos

Potemės

Kintamieji

Duomenims keliamų reikalavimų elementai, nurodyti B dalies lentelėse

3.1 tema

Verslo populiacija

1

Populiacija pagal regioną

1

Vietinių vienetų skaičius

29 lentelė

2

Veikiančių įmonių skaičius

30 lentelė

3

Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius

30 lentelė

4

Sparčiai augančių įmonių skaičius

30 lentelė

2

Verslo demografiniai įvykiai pagal regioną (įsteigimas, veiklos nutraukimas, veiklos tęsimas)

1

Įsteigtos įmonės

30 lentelė

2

Veiklą nutraukusios įmonės

30 lentelė

3

Veiklą tęsiančios įmonės (veiklos tęsimas tik 3 kalendorinius metus)

30 lentelė

4

Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją

30 lentelė

5

Įmonės, nebeturinčios darbuotojų

30 lentelė

6

Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją (tik įmonės, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)

30 lentelė

3.2 tema

Darbo sąnaudos

1

Užimtumas veikiančiose įmonėse pagal regioną

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius vietiniuose vienetuose

29 lentelė

2

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

30 lentelė

3

Darbuotojų skaičius

30 lentelė

4

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

30 lentelė

5

Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

30 lentelė

2

Užimtumas, susijęs su verslo demografiniais įvykiais (įsteigimu, veiklos nutraukimu, veiklos tęsimu), pagal regioną

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

30 lentelė

2

Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

30 lentelė

3

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

30 lentelė

4

Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

30 lentelė

5

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)

30 lentelė

6

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)

30 lentelė

7

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

30 lentelė

8

Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

30 lentelė

9

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

30 lentelė

10

Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

30 lentelė

11

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)

30 lentelė

12

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)

30 lentelė

3

Darbo sąnaudos pagal regioną

1

Atlygiai ir mėnesinės algos vietiniuose vienetuose

29 lentelė

3.3 tema

Mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) sąnaudos

1

MTP išlaidos pagal regioną

1

Vidaus MTP išlaidos

31 lentelė

2

MTP užimtumas pagal regioną

1

MTP darbuotojai

32 lentelė

2

Tyrėjai

32 lentelė

4 sritis. Tarptautinės veiklos statistika

Šios srities temų „Verslo populiacija“, „Darbo sąnaudos“, „Investicijos“ ir „Veikla ir rezultatai“ (33 lentelė) statistika yra statistinių vienetų nerezidentų veiklos statistika.

Temos „Tarptautinė prekyba prekėmis“ (34–37 lentelės) statistika yra tik duomenis teikiančios šalies statistinės teritorijos, kaip nurodyta šio reglamento V priedo 4 skirsnyje, statistika.

Temos „Tarptautinė prekyba paslaugomis“ (38 lentelė) statistika yra vienetų rezidentų vykdomos prekybos paslaugomis statistika.

Temos

Potemės

Kintamieji

Duomenims keliamų reikalavimų elementai, nurodyti B dalies lentelėse

4.1 tema

Verslo populiacija

1

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, populiacija

1

Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai, skaičius

33 lentelė

4.2 tema

Darbo sąnaudos

1

Užimtumas įmonėse užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai

33 lentelė

2

Darbo sąnaudos įmonėse užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai

1

Išmokų darbuotojams sąnaudos įmonėse užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai

33 lentelė

4.3 tema

Investicijos

1

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, bendrosios investicijos

1

Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

33 lentelė

4.4 tema

Veikla ir rezultatai

1

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, grynoji apyvarta

1

Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai, grynoji apyvarta

33 lentelė

4.5 tema

Tarptautinė prekyba prekėmis

1

Sąjungos vidaus prekyba prekėmis

1a

Sąjungos vidaus prekių eksporto statistinė vertė – išsamūs duomenys

34 lentelė

1b

Sąjungos viduje eksportuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys

34 lentelė

2a

Sąjungos vidaus prekių importo statistinė vertė – išsamūs duomenys

34 lentelė

2b

Sąjungos viduje importuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys

34 lentelė

3

Prekių eksporto statistinė vertė – suvestiniai duomenys

36 lentelė

4

Prekių importo statistinė vertė – suvestiniai duomenys

36 lentelė

2

Sąjungos išorės prekyba prekėmis

1a

Sąjungos išorės prekių eksporto statistinė vertė – išsamūs duomenys

35 lentelė

1b

Iš Sąjungos eksportuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys

35 lentelė

2a

Sąjungos išorės prekių importo statistinė vertė – išsamūs duomenys

35 lentelė

2b

Į Sąjungą iš išorės importuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys

35 lentelė

3

Sąjungos išorės prekių eksporto statistinė vertė pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą

37 lentelė

4

Sąjungos išorės prekių importo statistinė vertė pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą

37 lentelė

4.6 tema

Tarptautinė prekyba paslaugomis

1

Paslaugų importas

1

Paslaugų importas ir įsigijimas

38 lentelė

2

Paslaugų eksportas

1

Paslaugų eksportas ir teikimas

38 lentelė

B dalis. Duomenims keliamų reikalavimų elementai

1 lentelė. Verslo populiacijos trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

110101. Registracijos

110102. Bankrotai

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė, nekoreguota

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

NACE sekcijų suvestiniai duomenys:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

NACE sekcijos:

F, G, H, I ir J

Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą)

Duomenų perdavimo terminas

T + 40 d.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m. pirmasis ketvirtis


2 lentelė. Trumpojo laikotarpio užimtumo verslo statistika

Kintamieji

120101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B, C, D sekcijas, E36 skyrių, F, G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Visoms šalims:

NACE B, C, D sekcijų ir E36 skyriaus pagrindinės pramoninės grupės (toliau – PPG), kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje;

NACE sekcijų suvestiniai duomenys:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72, M75)+N;

NACE sekcijos:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72, M75) ir N;

NACE skyriai:

E36, G45, G46, G47 ir G47 (išsk. G473).

Vidutinėms ir didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE B, C ir D sekcijų skyriai.

Didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE H, I ir J sekcijų skyriai.

Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius gali būti apytikriai nustatytas pagal darbuotojų skaičių. Dėl veiklos pagal NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj veiklos rūšies vienetų (toliau – VRV) gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Duomenų perdavimo terminas

T + 2 mėn. kas ketvirtį arba kas mėnesį (neprivaloma) teikiamiems duomenims, išskyrus:

reikalavimus mažoms ir vidutinėms šalims: T + 2 mėn. + 15 dienų.

Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos NACE L sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE N811 ir N813 grupių duomenims, kuriuos reikia įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma), kaip apibrėžta VII priedo 3 dalies a punkte.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2000 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma), išskyrus:

NACE L sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE N811 ir N813 grupių duomenis, kuriuos reikia įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma);

Ispaniją: 2002 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) privalomų NACE G–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijų, išskyrus G47 skyrių ir G47 (išsk. G473) skyrių, duomenims, ir 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) J58, J59, J60, I55 ir I56 duomenims;

Suomiją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) NACE C32 ir C33 skyrių duomenims;

Austriją: 2003 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) privalomų NACE H–N (išsk. K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) sekcijų duomenims, ir 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) NACE B09 skyriaus duomenims.


3 lentelė. Išdirbtų valandų, atlygių ir mėnesinių algų trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

120201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

120301. Atlygiai ir mėnesinės algos

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti ir pakoreguoti pagal kalendorių

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B, C, D, E36, F, G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Visoms šalims :

NACE B, C, D sekcijų ir E36 skyriaus PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje;

NACE sekcijų suvestiniai duomenys:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N;

NACE sekcijos:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;

NACE skyriai:

E36, G45, G46, G47 ir G47 (išsk. G473).

Vidutinėms ir didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE B, C ir D sekcijų skyriai.

Didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE H, I ir J sekcijų skyriai.

Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Dėl veiklos pagal NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Duomenų perdavimo terminas

T + 3 mėn. kas ketvirtį arba kas mėnesį (neprivaloma) teikiamiems duomenims, išskyrus:

reikalaujamus mažų ir vidutinių šalių duomenis: T + 3 mėn. + 15 dienų.

Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos NACE G47_X_G473 suvestiniams duomenims, L sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE N811 ir N813 grupių duomenims, kuriuos reikia įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma), kaip apibrėžta VII priedo 3 dalies a punkte..

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2000 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal privalomas NACE B–F sekcijas, išskyrus:

Suomiją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal privalomus C32 ir C33 skyrius;

Austriją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal NACE B09 skyrių.

2010 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal privalomas NACE G–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas, išskyrus:

NACE G47_X_G473 suvestinius duomenis, L sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE N811 ir N813 grupių duomenis, kuriuos reikia įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma).


4 lentelė. Importo kainų trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

130101. Importo kainos (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims ir europinius imčių planus taikančioms šalims)

130102. Importo kainos (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims ir europinius imčių planus taikančioms šalims)

130103. Importo kainos (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti

Statistinė populiacija

Produktai, įtraukti į CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33) ir D sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal produktus

Visoms šalims:

CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33) ir D sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje;

CPA B (išsk. B0721 ir B09)+C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33)+D sekcijų suvestiniai duomenys;

CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33), D sekcijos.

Vidutinėms ir didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33) ir D sekcijų skyriai.

Papildomas vidutinių ir didelių šalių duomenų suskirstymas yra neprivalomas mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Duomenų teikimo apimtis ribojama pagal europinius imčių planus konkrečioms šalims, kaip nustatyta šio reglamento III priedo C dalyje

Duomenų perdavimo terminas

T + 1 mėn. + 15 dienų

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2006 m. sausio mėn., išskyrus:

Austriją: 2009 m. sausio mėn. pagal NACE C161, C2811, C2892.

euro zonos valstybėms narėms, įstojusioms į ją po 2006 m. sausio mėn., kintamieji 130101 (Importo kainos), 130102 (Importo kainos (euro zonoje)) ir 130103 (Importo kainos (ne euro zonoje)) yra privalomi nuo tų metų, kuriais jos prisijungė prie euro zonos, pradžios.


5 lentelė. Gamintojų kainų trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

130201. Gamintojų kainos

130202. Šalies gamintojų kainos

130203. Užsienio gamintojų kainos

130204. Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)

130205. Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti

Statistinė populiacija

Kintamojo 130201 (Gamintojų kainos):

rinkos veikla pagal NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304), D sekcijas ir E36 skyrių, CPA 41.00.1, išskyrus 41.00.14 (tik nauji pastatai), NACE H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijas.

Kintamųjų 130202 (Šalies gamintojų kainos), 130203 (Užsienio gamintojų kainos), 130204 (Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje)):

rinkos veikla pagal NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304), D sekcijas ir E36 skyrių.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir produktus

Visoms šalims:

NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304) ir D sekcijų ir E36 skyriaus PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje;

NACE sekcijų suvestiniai duomenys:

B (išsk. B0721)+C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304)+D+E36, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N;

NACE sekcijos:

B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304), D, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;

E36 skyrius ir NACE H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijų skyriai;

CPA 41.00.1, išskyrus 41.00.14 (tik nauji pastatai).

Vidutinėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304) ir D sekcijų skyriai.

Didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

taip pat, kaip vidutinėms šalims, ir papildomai NACE C sekcijos grupės ir klasės kintamiesiems 130201 (Gamintojų kainos), 130202 (Šalies gamintojų kainos) ir 130203 (Užsienio gamintojų kainos) (kai sudaro ne mažiau kaip 90 % pridėtinės vertės C sekcijoje).

Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas mažoms šalims; papildomas duomenų suskirstymas, taikomas didelėms šalims, yra neprivalomas vidutinėms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Duomenų, suskirstytų į euro zonos ir ne euro zonos dalis, teikimo apimtis ribojama pagal europinius imčių planus konkrečioms šalims, kaip nustatyta šio reglamento III priedo C dalyje.

Bendrosios statybos sąnaudos (medžiagų sąnaudos ir darbo sąnaudos) gali būti naudojamos kaip pakaitinis kintamasis vietoj gamintojų kainų statybos srityje (CPA 41.00.1, išskyrus 41.00.14). Gamybinės įrangos ir įrenginių, transporto, energijos ir kitos sąnaudos (išskyrus užmokestį architektams) taip pat yra statybos sąnaudų sudedamosios dalys.

Pageidautina, kad būtų naudojami indeksai, pagrįsti faktinėmis gamintojų kainomis. Jeigu jų neturima, gali būti naudojamos apytikrės reikšmės dėl H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 ir N82. Produktai (pagal CPA klasifikatorių) gali būti naudojami veiklai (NACE) apytikriai išreikšti.

Dėl veiklos pagal NACE H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Paslaugų gamintojų kainų indeksai (toliau – PGKI) apima verslo santykius su visais – ir su vartotojais, ir su įmonėmis (B2All). Kai sandoriai su privačiais vartotojais (B2C) sudaro tik nedidelę dalį, PGKI galima apytikriai nustatyti pagal įmonių santykių su įmonėmis (B2B) rodiklius. PGKI ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m. gali būti apytikriai nustatyti naudojant B2B rodiklius vietoj B2All rodiklių.

Duomenų perdavimo terminas

T + 1 mėn. – kas mėnesį teikiamų privalomų duomenų nuo NACE B sekcijos iki E36 skyriaus;

T + 3 mėn. – visų kitų privalomų NACE ir CPA 41.00.1 (išsk. 41.00.14) duomenų, išskyrus tai, kad mažoms ir vidutinėms šalims privalomų CPA 41.00.1 (išsk. 41.00.14) kas ketvirtį ir kas mėnesį (neprivaloma) teikiamų duomenų perdavimo terminas yra T + 3 mėn. + 15 dienų.

Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos įtraukiant NACE suvestinius duomenis H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N; H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijas; NACE H49, H50, H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81 ir N82 skyrius, kaip apibrėžta VII priede (3 dalies a punkte).

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2000 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) privalomiems CPA 41.00.1 (išskyrus 41.00.14) duomenims, išskyrus:

Bulgariją: 2003 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma).

2005 m. sausio mėn. privalomiems duomenims nuo NACE B sekcijos iki E36 skyriaus, išskyrus:

Austriją: 2008 m. sausio mėn. (130201 (Gamintojų kainos) ir 130202 (Šalies gamintojų kainos)) ir 2009 m. sausio mėn. (130203 (Užsienio gamintojų kainos), 130204 (Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje)) pagal NACE B09 skyrių.

2005 m. sausio mėn. reikalaujamiems kintamųjų 130204 (Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje)) duomenims.

2010 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) reikalaujamiems NACE H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijų duomenims, išskyrus:

NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N sekcijų suvestinius duomenis; NACE H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijų ir H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 skyrių duomenis, kuriuos reikia įtraukti nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma).

euro zonos valstybėms narėms, įstojusioms į ją po 2005 m. sausio mėn., kintamieji 130204 (Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje)) yra privalomi nuo tų metų, kuriais jos prisijungė prie euro zonos, pradžios.


6 lentelė. Produkcijos (apimties) trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

140101. Produkcija (apimtis)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti, pakoreguoti pagal kalendorių ir pakoreguoti pagal sezoną

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B, C, D (išsk. D353), F, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Visoms šalims:

NACE B, C ir D (išsk. D353 grupę) sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje (energetikos PPG, išsk. D353 grupę ir E sekciją);

NACE sekcijų suvestiniai duomenys:

B+C+D (išsk. D353), H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75) + N;

NACE sekcijos:

B, C, D (išsk. D353), F, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;

šių NACE sekcijų skyriai:

H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N.

Vidutinėms ir didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE B, C ir D ir F sekcijų skyriai.

Didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE C sekcijos grupės ir klasės (sudarančios ne mažiau kaip 90 % pridėtinės vertės C sekcijoje).

Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas mažoms šalims; papildomas duomenų suskirstymas, taikomas didelėms šalims, yra neprivalomas vidutinėms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos NACE F sekcijos duomenims ataskaitiniais laikotarpiais iki 2024 m. sausio mėn., kaip apibrėžta VII priede (3 dalies b punkte).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Dėl veiklos pagal NACE H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Duomenų perdavimo terminas

T + 1 mėn. + 10 dienų NACE B, C, D (išsk. D353) sekcijoms

NACE F sekcijos duomenų:

vidutinėms ir didelėms šalims T + 1 mėn. + 15 dienų;

mažoms šalims T + 2 mėn.;

T + 2 mėn. NACE H, I, J, L, M (išsk. M701, M72, M75) ir N sekcijoms.

Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos įtraukiant NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75) + N sekcijų suvestinius duomenis; NACE sekcijas ir skyrius NACE sekcijose H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N; NACE F sekcijos skyrius, kaip apibrėžta VII priede (3 dalies a punkte).

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2000 m. sausio mėn. pagal privalomas NACE B–D (išsk. D353) sekcijas, išskyrus:

Ispaniją (NACE grupes ir klases) –2002 m. sausio mėn.;

Austriją (NACE B09 skyrių) –2005 m. sausio mėn.

2005 m. sausio mėn. pagal NACE C33 skyrių.

2000 m. pirmasis ketvirtis (arba 2005 m. pirmasis mėnuo) mažoms šalims pagal privalomą NACE F sekciją ir 2005 m. sausio mėn. didelėms ir vidutinėms šalims pagal NACE F sekcijos duomenų reikalavimus.

2021 m. sausio mėn.:

NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75) + N sekcijų suvestiniams duomenims; NACE sekcijoms ir skyriams sekcijose H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N; F sekcijos skyrių duomenims.


7 lentelė. Pardavimo apimties trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

140201. Pardavimo apimtis

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti, pakoreguoti pagal kalendorių ir pakoreguoti pagal sezoną

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE G sekciją

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Visoms šalims:

NACE G sekcija;

NACE G sekcijos skyriai;

NACE G47 skyriaus grupių, išskyrus G473 grupę, suvestiniai duomenys;

NACE G4711 klasės + NACE G472 grupės suvestiniai duomenys;

NACE G4719 klasės + NACE G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniai duomenys;

NACE G473 grupė.

Vidutinėms ir didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE G sekcijos grupės, NACE G4711, G4719 ir G4791 klasės.

Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Dėl veiklos pagal NACE G sekciją vietoj VRV gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Duomenų perdavimo terminas

T + 2 mėn. kas mėnesį teikiamų duomenų:

pagal NACE:

G sekciją;

G45 ir G46 skyrius;

G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 ir G479 grupes;

G4711, G4719 ir G4791 klases.

T + 1 mėn. kas mėnesį teikiamų duomenų pagal NACE:

G47 skyrių;

G47 skyriaus, išskyrus G473 grupę, suvestinius duomenis;

NACE G4711 klasės + G472 grupės suvestinius duomenis;

NACE G4719 klasės + G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestinius duomenis;

G473 grupę.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2000 m. sausio mėn., išskyrus:

NACE G sekcijos, NACE G45 ir G46 skyrių ir grupių, NACE D G47 skyriaus grupių (išskyrus G472 ir G473) duomenis, kuriuos reikia teikti nuo 2021 m. sausio mėn.


8 lentelė. Grynosios apyvartos (vertės) trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

140301. Grynoji apyvarta (vertė)

140302. Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)

140303. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė)

140304. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)

140305. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti ir pakoreguoti pagal kalendorių visoms veiklos rūšims, taip pat pakoreguoti pagal sezoną NACE G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijoms

Statistinė populiacija

Kintamojo 140301 (Grynoji apyvarta (vertė)): NACE B, C, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijos.

Kintamųjų 140302 (Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)), 140303 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė)), 140304 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)): NACE B ir C sekcijos.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Kintamojo 140301 (Grynoji apyvarta (vertė)):

Visoms šalims:

NACE B ir C sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje (energetikos PPG išsk. D ir E sekcijas);

NACE sekcijų suvestiniai duomenys:

B+C, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N;

NACE sekcijos:

B, C, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;

šių NACE sekcijų skyriai:

G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;

NACE G47 skyrius, išskyrus G473 grupę;

NACE G473 grupė;

NACE G4711 klasės + G472 grupės suvestiniai duomenys; NACE G4719 klasės + G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniai duomenys.

Vidutinėms ir didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE B ir C sekcijų skyriai, NACE G sekcijos grupės, NACE G4711, G4719, G4791 klasės.

Kintamųjų 140302 (Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)), 140303 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė)), 140304 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje)):

Visoms šalims:

NACE B ir C sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje (energetikos PPG išskyrus D ir E sekcijas);

NACE B+C sekcijų suvestiniai duomenys;

NACE B ir C sekcijos.

Vidutinėms ir didelėms šalims , kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:

papildomai NACE B ir C sekcijų skyriai.

Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Dėl veiklos pagal NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Duomenų perdavimo terminas

T + 2 mėn.:

NACE B ir C sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje (energetikos PPG išsk. D ir E sekcijas);

NACE sekcijų suvestiniams duomenims:

B+C, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N;

NACE sekcijoms:

B, C, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;

šių NACE sekcijų skyriams:

B, C, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;

NACE G45 ir G46 skyriams;

NACE G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 ir G479 grupėms;

NACE G4711, G4719 ir G4791 klasėms.

Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos įtraukiant NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75) + N sekcijų suvestinius duomenis; NACE sekcijas ir skyrius NACE sekcijose H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N, kaip apibrėžta VII priede (3 dalies a punkte).

T + 1 mėn.:

NACE G47 skyriaus duomenims:

NACE G47 skyriaus, išskyrus G473 grupę, suvestiniams duomenims;

NACE G4711 klasės + G472 grupės suvestiniams duomenims;

NACE G4719 klasės + G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniams duomenims;

NACE G473 grupei.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2000 m. sausio mėn. privalomiems NACE suvestiniams duomenims, sekcijoms ir skyriams NACE B ir C sekcijose, išskyrus:

Ispaniją: 2002 m. sausio mėn.;

Austriją: 2005 m. sausio mėn. – NACE B09 skyriaus duomenims.

2000 m. sausio mėn. NACE G47 skyriui, NACE G47 skyriaus, išskyrus G473 grupę, suvestiniams duomenims; NACE G4711 klasės + 472 grupės suvestiniams duomenims; NACE G4719 klasės + G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniams duomenims; NACE G472 ir G473 grupėms ir NACE G4711, G4719 ir G4791 klasėms.

2005 m. sausio mėn. reikalaujamiems duomenims pagal kintamuosius 140304 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje)):

2021 m. sausio mėn. NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N sekcijų suvestiniams duomenims; NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijoms; NACE G45, G46 skyriams ir H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijų skyriams; NACE G45, G46 ir G47 skyrių grupėms (išskyrus G472 ir G473).

euro zonos valstybėms narėms kintamieji 140304 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje)) yra privalomi nuo tų metų, kuriais jos prisijungė prie euro zonos, pradžios.


9 lentelė. Nekilnojamojo turto trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

150101. Statybos leidimai. Būstų skaičius

150102. Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais

Matavimo vienetas

Absoliučiosios vertės, nekoreguotos, pakoreguotos pagal kalendorių ir pakoreguotos pagal sezoną

Statistinė populiacija

Kintamojo 150101 (Statybos leidimai. Būstų skaičius): CPA 41.00.1 (išsk. 41.00.14) – tik nauji gyvenamieji pastatai.

Kintamojo 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais): CPA 41.00.1 ir 41.00.2 – tik nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal produktus

Kintamojo 150101 (Statybos leidimai. Būstų skaičius): tik nauji gyvenamieji pastatai.

CPA 41.00.1, išskyrus CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

Kintamojo 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais): tik nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1, išskyrus CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA 41.00.2

CPA 41.00.2, išskyrus 41.00.23

CPA 41.00.23

Duomenų perdavimo terminas

T + 3 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2000 m. pirmasis ketvirtis, išskyrus:

Graikiją: 2001 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) dėl kintamojo 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais);

Slovakiją: 2003 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) dėl kintamųjų 150101 (Statybos leidimai. Būstų skaičius) ir 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais);

Austriją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) dėl kintamojo 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais).


10 lentelė. Šalies lygmens įmonių veiklos verslo statistika

Kintamieji

210101. Veikiančių įmonių skaičius

220101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

220102. Darbuotojų skaičius

220103. Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius

220201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

220301. Išmokų darbuotojams sąnaudos

220302. Atlygiai ir mėnesinės algos

220303. Socialinio draudimo išlaidos

240101. Visi prekių ir paslaugų pirkimai

250101. Grynoji apyvarta

250201. Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

250301. Produkcijos vertė

250401. Pridėtinė vertė

250501. Bendrasis likutinis perteklius

260101. Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

260106. Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

260108. Materialių investicijų pardavimo pajamos (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų), tačiau kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 220102 (Darbuotojų skaičius), 220103 (Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius) ir 220201 (Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius) – absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Kintamųjų, išskyrus 250201 (Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo), 260106 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą) ir 260108 (Materialių investicijų pardavimo pajamos) – rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.

Kintamųjų 250201 (Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo) ir 260108 (Materialių investicijų pardavimo pajamos) – rinkos gamintojai pagal NACE B–G sekcijas.

Kintamojo 260106 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą) – rinkos gamintojai pagal NACE B–E sekcijas.

Suskirstymas

1.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Visų kintamųjų, išskyrus kintamuosius 260106 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą) ir 260108 (Materialių investicijų pardavimo pajamos): Kintamajam 250201 (Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo) – tik NACE B–G sekcijose:

NACE B–J, L–N ir P–R sekcijose: sekcijos, skyriai, grupės ir klasės;

NACE K sekcijoje: sekcija, skyriai, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 ir 65.3 grupės, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 ir 65.30 klasės;

95 ir 96 skyriuose: skyriai, grupės ir klasės;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

IRT iš viso,

IRT gamyba,

IRT paslaugos,

gamyba naudojant pažangiąsias ir vidutinio pažangumo technologijas (neprivaloma),

gamyba naudojant pažangiąsias technologijas,

gamyba naudojant vidutinio pažangumo technologijas,

gamyba naudojant nepažangias ir vidutiniškai mažo pažangumo technologijas (neprivaloma),

gamyba naudojant vidutiniškai mažo pažangumo technologijas,

gamyba naudojant nepažangias technologijas,

informacijos sektorius,

su kompiuteriais susijusios paslaugos,

visos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),

žinioms imlios pažangiųjų technologijų paslaugos,

žinioms imlios rinkos paslaugos,

žinioms imlios finansinės paslaugos,

kitos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),

žinioms imli veikla – verslo pramonės sektoriai,

žinioms imli veikla (neprivaloma),

turizmo pramonė (iš viso) (neprivaloma),

turizmo pramonė (daugiausia turizmas) (neprivaloma),

turizmo pramonė (iš dalies turizmas) (neprivaloma),

turizmo pramonė – transportas (iš viso) (neprivaloma),

turizmo pramonė – sausumos transportas (neprivaloma),

turizmo pramonė – vandens transportas (neprivaloma),

turizmo pramonė – apgyvendinimo paslaugos (neprivaloma),

turizmo pramonė – maistas ir gėrimai (iš viso) (neprivaloma),

turizmo pramonė – automobilių ir kita nuoma (iš viso) (neprivaloma),

paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).

Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 220102 (Darbuotojų skaičius), 220302 (Atlygiai ir mėnesinės algos), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė): papildomai,

(1)

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

kultūros ir kūrybos sektoriai – iš viso,

kultūros ir kūrybos sektoriai – paslaugos.

Kintamųjų 260106 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą) ir 260108 (Materialių investicijų pardavimo pajamos):

NACE sekcijos ir skyriai.

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima pateikti nulines (0) vertes, išskyrus kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius). Jei kintamojo 220102 (Darbuotojų skaičius) vertė nėra lygi 0, ši vertė taip pat turėtų būti pateikta.

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

Preliminarūs duomenys: T + 10 mėn. NACE sekcijų, skyrių ir grupių duomenims pagal kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius) ir 250101 (Grynoji apyvarta).

Galutiniai ir patvirtinti duomenys: T + 18 mėn. visiems kintamiesiems.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


11 lentelė. Šalies lygmens įmonių veiklos verslo statistika, suskirsčius pagal dydžio kategorijas arba pagal teisinę formą

Kintamieji

210101. Veikiančių įmonių skaičius

220101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

220102. Darbuotojų skaičius

220201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

220301. Išmokų darbuotojams sąnaudos

220302. Atlygiai ir mėnesinės algos

220303. Socialinio draudimo išlaidos

240101. Visi prekių ir paslaugų pirkimai

250101. Grynoji apyvarta

250301. Produkcijos vertė

250401. Pridėtinė vertė

250501. Bendrasis likutinis perteklius

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų), tačiau kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 220102 (Darbuotojų skaičius) ir 220201 (Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius) – absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė), skirstant pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją, ir kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius) ir 220102 (Darbuotojų skaičius), skirstant pagal veiklos rūšį ir teisinę formą ir pagal veiklos rūšį ir darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją: rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.

Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė), skirstant pagal veiklos rūšį ir apyvartos dydžio kategoriją: rinkos gamintojai pagal NACE G sekciją.

Kitų kintamųjų nei 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė), skirstant pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją: rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Suskirstymas

1.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas:

NACE B–J, L–N ir P–R sekcijose: sekcijos, skyriai ir grupės;

NACE K sekcijoje: sekcija, skyriai, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 ir 65.3 grupės;

95 ir 96 skyriuose: skyriai ir grupės;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priede:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorija:

pagal NACE F–J, L–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius tik kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius): iš viso, 0–1 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 2–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 10–19 darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 20–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų;

pagal NACE F–J, L–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius kitiems kintamiesiems nei 210101 (Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius): iš viso, 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 10–19 darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 20–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų;

pagal NACE B–E ir K sekcijas: iš viso, 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 10–19 darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 20–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų.

2.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Tik kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius) ir 220102 (Darbuotojų skaičius)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas:

NACE sekcijos;

NACE skyrių suvestiniai duomenys:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE skyriai:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ir visi NACE G, H, I, J, K, L,M,N, P, Q ir R sekcijų skyriai;

NACE G47 ir J62 skyrių ir NACE L, M ir N sekcijų grupės;

NACE J62 skyriaus klasės;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

IRT iš viso,

IRT gamyba,

IRT paslaugos.

Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją:

iš viso, 0 darbuotojų, 1–4 darbuotojai, 5–9 darbuotojai, 10 ir daugiau darbuotojų

3.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir teisinę formą (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Tik kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius) ir 220102 (Darbuotojų skaičius)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte

Suskirstymas pagal teisinę formą:

iš viso,

asmenims priklausančios įmonės be asmeninės atsakomybės ribojimo,

ribotos akcininkų atsakomybės akcinės bendrovės (privačios arba biržinės),

asmenims priklausančios ribotos ir neribotos atsakomybės bendrijos (įskaitant ir kitas teisines formas, tokias kaip kooperatyvai, asociacijos ir kt.).

4.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir apyvartos dydžio kategoriją

Tik NACE G sekcijoje

(gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje; gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas: NACE sekcija, skyriai ir grupės

Suskirstymas pagal apyvartos dydžio kategoriją: metinė apyvarta milijonais eurų: iš viso; nuo 0 iki mažiau nei 1; nuo 1 iki mažiau nei 2; nuo 2 iki mažiau nei 5; nuo 5 iki mažiau nei 10; nuo 10 iki mažiau nei 20; nuo 20 iki mažiau nei 50; nuo 50 iki mažiau nei 200; 200 ir daugiau

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima pateikti nulines (0) vertes, išskyrus kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius). Jei kintamojo 220102 (Darbuotojų skaičius) vertė nėra lygi 0, ši vertė taip pat turėtų būti pateikta.

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

Preliminarūs duomenys: T + 10 mėn. – veiklos rūšies ir suskirstytiems pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją duomenims pagal kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius) ir 250101 (Grynoji apyvarta).

Galutiniai ir patvirtinti duomenys: T + 18 mėn. – visiems kintamiesiems.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


12 lentelė. Šalies lygmens įmonių demografinių įvykių verslo statistika

Kintamieji

210201. Įsteigtos įmonės

210202. Veiklą nutraukusios įmonės

210203. Veiklą tęsiančios įmonės

210102. Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius

210204. Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją

210205. Įmonės, nebeturinčios darbuotojų

210206. Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją

220401. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

220402. Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

220403. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

220404. Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

220405. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse

220406. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais

220104. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

220105. Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

220407. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

220408. Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

220409. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

220410. Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

220411. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

220412. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius

Suskirstymas

1.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Visų kintamųjų, išskyrus šiuos kintamuosius:

210203 (Veiklą tęsiančios įmonės),

210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),

220405 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse),

220406 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais),

220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją),

220412 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas:

NACE sekcijos;

NACE skyrių suvestiniai duomenys:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE skyriai:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ir visi NACE G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q ir R sekcijų skyriai;

NACE G47 ir J62 skyrių ir NACE L, M ir N sekcijų grupės;

NACE J62 skyriaus klasės;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

IRT iš viso,

IRT gamyba,

IRT paslaugos.

Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją:

iš viso, 0 darbuotojų, 1–4 darbuotojai, 5–9 darbuotojai, 10 ir daugiau darbuotojų.

Nulinio (0) dydžio kategorijos darbuotojų duomenys neteikiami pagal kintamuosius:

210102 (Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius),

210204 (Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją),

210205 (Įmonės, nebeturinčios darbuotojų),

220104 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją),

220105 (Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją),

220407 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją),

220408 (Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją),

220409 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų),

220410 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų).

2.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir teisinę formą (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Visų kintamųjų, išskyrus šiuos kintamuosius:

210203 (Veiklą tęsiančios įmonės),

210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),

220405 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse),

220406 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais),

220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją),

220412 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte

Suskirstymas pagal teisinę formą:

iš viso,

asmenims priklausančios įmonės be asmeninės atsakomybės ribojimo,

ribotos akcininkų atsakomybės akcinės bendrovės (privačios arba biržinės),

asmenims priklausančios ribotos ir neribotos atsakomybės bendrijos (įskaitant ir kitas teisines formas, tokias kaip kooperatyvai, asociacijos ir kt.).

3.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį, darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją ir pagal tai, kiek kalendorinių metų įmonė tęsia veiklą (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Šių kintamųjų:

210203 (Veiklą tęsiančios įmonės),

210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),

220405 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse),

220406. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais,

224011 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją),

224012 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas: veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte.

Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją:

iš viso, 0, 1–4, 5–9, 10 ir daugiau

Nulinio (0) dydžio kategorijos duomenys neteikiami dėl kintamųjų:

210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),

220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją),

220412 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).

Suskirstymas pagal tai, kiek kalendorinių metų įmonė tęsia veiklą:

1, 2, 3, 4, 5 metai

Duomenų perdavimo terminas

Preliminarūs duomenys:

T + 18 mėn. – kintamųjų 210202 (Veiklą nutraukusios įmonės), 220403 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse) ir 220404 (Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse);

T + 20 mėn. – kintamųjų 210205 (Įmonės, nebeturinčios darbuotojų), 220409 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų) ir 220410 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų).

Galutiniai ir patvirtinti duomenys:

T + 18 mėn. – kintamųjų 210201 (Įsteigtos įmonės), 210203 (Veiklą tęsiančios įmonės), 220401 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse), 220402 (Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse), 220405 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse) ir 220406 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais);

T + 20 mėn. – kintamųjų 210102 (Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius), 210204 (Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją), 210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją), 220104 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją), 220105 (Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją), 220407 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją), 220408 (Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją), 220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją) ir 220412 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais);

T + 30 mėn. – kintamųjų 210202 (Veiklą nutraukusios įmonės), 220403 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse) ir 220404 (Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse);

T + 32 mėn. – kintamųjų 210205 (Įmonės, nebeturinčios darbuotojų), 220409 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų) ir 220410 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų).

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


13 lentelė. Šalies lygmens sparčiai augančių įmonių verslo statistika

Kintamieji

210103. Sparčiai augančių įmonių skaičius

210104. Naujų sparčiai augančių įmonių skaičius

220106. Darbuotojų skaičius sparčiai augančiose įmonėse

220107. Darbuotojų skaičius naujose sparčiai augančiose įmonėse

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

NACE sekcijos (tik NACE B–N ir P–R sekcijoms),

skyriai ir

grupės (išskyrus NACE P–R sekcijas),

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).

Duomenų perdavimo terminas

Preliminarūs duomenys: T + 12 mėn. – kintamųjų 210103 (Sparčiai augančių įmonių skaičius) ir 220106 (Darbuotojų skaičius sparčiai augančiose įmonėse).

Galutiniai ir patvirtinti duomenys: T + 18 mėn. – visų kintamųjų.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


14 lentelė. Šalies lygmens įmonių verslo statistika pagal jų galutinės kontrolės šalį

Kintamieji

210101. Veikiančių įmonių skaičius

210301. Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius

220101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

220301. Išmokų darbuotojams sąnaudos

220501. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose įmonėse

220701. Išmokų darbuotojams sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse

230101. Vidaus MTP išlaidos (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams NACE B–F sekcijų duomenims)

230201. MTP darbuotojai (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams NACE B–F sekcijų duomenims)

230301. Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams NACE B–F sekcijų duomenims)

230401. MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams NACE B–F sekcijų duomenims)

240101. Visi prekių ir paslaugų pirkimai

240102. Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai

240301. Visi užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimai

240302. Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimai

250101. Grynoji apyvarta

250301. Produkcijos vertė

250401. Pridėtinė vertė

250601. Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta

250701. Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė

250801. Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė

260101. Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

260201. Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė – kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 210301 (Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 220501 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse).

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų) – kitiems kintamiesiems.

Statistinė populiacija

Visų kintamųjų, išskyrus kintamuosius 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse): rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.

Kintamųjų 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Suskirstymas

Duomenys bus teikiami išsamiai išskaidyti pagal galutinės kontrolės šalį, laikantis „galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ koncepcijos, ir pagal įmonės veiklos rūšį.

1.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir geografinis suskirstymas

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Visų kintamųjų, išskyrus kintamuosius 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse):

Veiklos rūšių suskirstymas:

NACE sekcijos;

NACE skyrių suvestiniai duomenys:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96;

NACE skyriai:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).

Kintamųjų 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse):

Veiklos rūšių suskirstymas

NACE sekcijos;

NACE skyrių suvestiniai duomenys:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE skyriai:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priede:

pramonė ir statyba.

Geografinis suskirstymas

Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 220301 (Išmokų darbuotojams sąnaudos), 230101 (Vidaus MTP išlaidos) ir 230201 (MTP darbuotojai), 240101 (Visi prekių ir paslaugų pirkimai), 240102 (Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai), 250101 (Grynoji apyvarta), 250301 (Produkcijos vertė), 250401 (Pridėtinė vertė) ir 260101 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą) geografiniai suvestiniai duomenys: „iš viso pasauliniu mastu“ ir „nacionalinių subjektų kontroliuojama“.

Kitų kintamųjų – geog. 1 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalies d punktą.

2.

Geografinis suskirstymas

Kintamųjų 210301 (Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius), 220501 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose įmonėse), 220701 (Išmokų darbuotojams sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230301 (Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse), 240301 (Visi užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimai), 240302 (Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimai), 250601 (Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta), 250701 (Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė), 250801 (Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė) ir 260201 (Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą) – geog. 3 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalies d punktą.

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

K64 skyriuje kintamųjų 250101 ir 250601 (Grynoji apyvarta) vertę galima apytikriai nustatyti pagal produkcijos vertę, kaip apibrėžta šio reglamento IV priede.

Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios įtraukiamos į duomenis ir kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima nustatyti nulines (0) vertes, išskyrus kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 210301 (Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius) ir 220501 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose įmonėse).

Dėl NACE K sekcijos veiklos rūšių galima daryti prielaidą, kad kintamųjų 240102 iri 240302 (Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai) vertė nėra ekonomiškai reikšminga, todėl galima pateikti kintamųjų 240102 ir 240302 nulines (0) vertes.

Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės, atsižvelgdamos į šalies sąlygas, gali tarpusavyje susitarti dėl papildomų apytikrių reikšmių nustatymo NACE K sekcijos veiklos rūšims.

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

T + 20 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


15 lentelė. Šalies lygmens užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių ir su jomis susijusių šalies įmonių, veikiančių duomenis teikiančioje šalyje, verslo statistika

Kintamieji

210401. Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių skaičius

220601. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienyje kontroliuojančiosiose įmonėse („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusiose šalies įmonėse

250901. Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė – kintamiesiems 210401 (Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių skaičius) ir 220601 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienyje kontroliuojančiosiose įmonėse („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusiose šalies įmonėse).

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų) – kintamajam 250901 (Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta).

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–S sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal įmonės veiklos rūšį

NACE sekcijos;

NACE skyrių suvestiniai duomenys:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88;

NACE skyriai:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, namų ūkių, samdančių darbininkus, veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),

paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, namų ūkių, samdančius darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

K64 skyriuje kintamojo 250901 (Grynoji apyvarta) vertę galima apytikriai nustatyti pagal produkcijos vertę, kaip apibrėžta šio reglamento IV priede.

Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios įtraukiamos į duomenis ir kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima nustatyti kintamojo 250901 (Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta) nulines (0) vertes.

Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės, atsižvelgdamos į šalies sąlygas, gali tarpusavyje susitarti dėl papildomų apytikrių reikšmių nustatymo NACE K sekcijos veiklos rūšims.

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

T + 20 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


16 lentelė. Šalies lygmens prekybos prekėmis pagal įmonių charakteristikas verslo statistika

Kintamieji

210501. Prekes importuojančių įmonių skaičius

210502. Prekes eksportuojančių įmonių skaičius

240401. Įmonių vykdomo importo statistinė vertė

251101. Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė – kintamiesiems 210501 (Prekes eksportuojančių įmonių skaičius) ir 210502 (Prekes importuojančių įmonių skaičius).

Nacionalinė valiuta (vienetais) – kintamiesiems 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė vertė) ir 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė).

Statistinė populiacija

Visas prekių eksportas arba importas;

NACE A–U sekcijos

Suskirstymas

Kiekvienas suskirstymas pagal 1–11 punktus turi būti derinamas su toliau nurodytu geografiniu suskirstymu.

Geografinis suskirstymas

Pasauliniu lygmeniu

Sąjungos vidaus

Sąjungos išorės

1.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Iš viso

NACE sekcijos

NACE skyriai

NACE C, D, E ir G sekcijų grupės

Nežinoma

2.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją

Veiklos rūšių suskirstymas:

Iš viso

NACE sekcijos

NACE C ir G sekcijų skyriai

Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

Pramonė

Kiti, išskyrus pramonę ir prekybą

Nežinoma

Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:

Iš viso

0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų

Nežinoma

3.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir papildomas geografinis suskirstymas

Veiklos rūšių suskirstymas:

Iš viso

NACE G sekcija

Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

Pramonė

Kiti, išskyrus pramonę ir prekybą

Nežinoma

Papildomas geografinis suskirstymas:

Atskiros valstybės narės

Svarbiausios Sąjungos išorės šalys partnerės ir zonos partnerės

4.

Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją ir papildomas geografinis suskirstymas

Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:

Iš viso

0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų

Nežinoma

Papildomas geografinis suskirstymas:

Atskiros valstybės narės

Svarbiausios Sąjungos išorės šalys partnerės ir zonos partnerės

5.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir šalių partnerių skaičių

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 3 punkte

Suskirstymas pagal šalių partnerių skaičių:

Iš viso

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20 ir daugiau

Nežinoma

6.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir prekybos koncentraciją (tik kintamiesiems 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė) ir 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė vertė))

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 3 punkte

Suskirstymas pagal prekybos koncentraciją:

Iš viso

Pirmasis penketas

10

20

50

100

500

1 000 įmonių

7.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir prekiautojo tipą

Duomenys teikiami dėl importo, eksporto ir dėl visos prekybos

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte

Suskirstymas pagal prekiautojo tipą:

Iš viso

Vienpusę prekybą vykdantys prekiautojai

Abipusę prekybą vykdantys prekiautojai

Visų tipų prekiautojai

8.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir eksporto intensyvumą (kokią apyvartos dalį sudaro eksportas)

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte

Suskirstymas pagal eksporto intensyvumą:

Iš viso

Jokio eksporto (0)

Nuo 0 iki mažiau nei 25

Nuo 25 iki mažiau nei 50

Nuo 50 iki mažiau nei 75

75 ar didesnė dalis

Nežinoma

9.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir kontrolės tipą

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte

Suskirstymas pagal kontrolės tipą:

Iš viso

Nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, papildomas suskirstymas (jei turimi duomenys):

nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, neturinčios susijusių subjektų užsienyje,

nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, turinčios susijusių subjektų užsienyje.

Užsienio kontroliuojamos įmonės

Nežinoma

10.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir prekę (tik kintamiesiems 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė) ir 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė vertė))

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte

Prekių suskirstymas:

Iš viso

CPA skyriaus lygmeniu C sekcijos 10–32 skyrių produktams

CPA sekcijos lygmeniu A, B, C, D ir E sekcijų produktams

Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priede

kiti CPA produktai

Nežinoma

11.

Prekybos populiacija

Duomenys teikiami dėl importo, eksporto ir dėl visos prekybos

Verslo registro duomenis atitinkančių prekybos duomenų dėl įmonių skaičiaus ir prekiautojų skaičiaus suskirstymas konkrečiose prekiautojų populiacijos.

Verslo registro duomenis atitinkančių prekybos duomenų dėl statistinės vertės suskirstymas konkrečiose prekiautojų populiacijose.

Duomenų perdavimo terminas

T + 12 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2022 m.


17 lentelė. Šalies lygmens prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas (STEC) verslo statistika – metiniai duomenys

Kintamieji

240401. Įmonių vykdomo importo statistinė vertė

251101. Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visas paslaugų, kuriomis prekiaujama tarp rezidentų ir nerezidentų, eksportas arba importas

NACE A–U sekcijos

Suskirstymas

Kiekvienas suskirstymas (pagal 1–3 punktus) turi būti derinamas su toliau nurodytu geografiniu suskirstymu.

Geografinis suskirstymas

Pasauliniu lygmeniu

Sąjungos vidaus

Sąjungos išorės

1.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją

Veiklos rūšių suskirstymas:

Iš viso

Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje:

NACE sekcijų suvestiniai duomenys:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

NACE sekcijos:

C, F, G, H, J, K, M, N

Nežinoma

Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:

Iš viso

Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje:

0–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

Neprivaloma: 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

Neprivaloma: 10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų

Nežinoma

2.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį, produkto rūšį ir papildomas geografinis suskirstymas

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte

Produktų suskirstymas:

visos paslaugos

Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje:

EBOPS 2010 pagrindiniai komponentai, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje

Nežinoma

Neprivaloma: EBOPS 2010 išsamūs 10.1, 10.2 ir 10.3 komponentai, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje

Neprivaloma: papildomas geografinis suskirstymas

Teikiamas tik dėl „visų paslaugų“:

Atskiros ES valstybės narės

Jungtinės Amerikos Valstijos

3.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir kontrolės tipą

Veiklos rūšių suskirstymas:

veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte.

Suskirstymas pagal kontrolės tipą:

Iš viso

Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje:

Nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės

Neprivaloma: papildomas suskirstymas (jei turimi duomenys):

nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, neturinčios susijusių subjektų užsienyje

nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, turinčios susijusių subjektų užsienyje.

Užsienio kontroliuojamos įmonės

Nežinoma

Duomenų perdavimo terminas

T + 18 mėn.

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Turėtų būti naudojami metodai ir įvertinimai, rekomenduojami Eurostato ir EBPO parengtame Prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas statistikos rengėjų vadove (Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics). Šalys gali naudoti ir bet kokį kitą lygiavertį metodą ar įvertinimą, laikydamosi MSITS 2010 principų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2152 4 straipsnio.

Visais atvejais taikomi metodai turėtų būti aiškiai apibūdinti metaduomenyse.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2022 m.


18 lentelė. Šalies lygmens vidaus MTP išlaidų verslo statistika

Kintamieji

230101. Vidaus MTP išlaidos

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

1.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių

Iš viso visuose toliau išvardytuose sektoriuose:

verslo įmonių sektorius,

aukštojo mokslo sektorius,

valdžios sektorius,

Privatusis ne pelno sektorius

2.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir finansavimo šaltinį

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Finansavimo šaltinių suskirstymas

Iš viso, įskaitant visus toliau išvardytus finansavimo šaltinius

Verslo įmonių sektorius

Valdžios sektorius

Privatusis ne pelno sektorius

Aukštojo mokslo sektorius

Likusio pasaulio sektorius

Užsienio verslo įmonės

Užsienio įmonės, priklausančios tai pačiai grupei (tik verslo įmonių sektoriuje)

Kitos užsienio įmonės (tik verslo įmonių sektoriuje)

Europos Komisija

Tarptautinės organizacijos

Kiti šaltiniai

3.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir MTP pobūdį (neprivalomas aukštojo mokslo sektoriui ir bendriesiems duomenims (Iš viso))

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Suskirstymas pagal MTP pobūdį

Fundamentiniai moksliniai tyrimai

Taikomieji moksliniai tyrimai

Eksperimentinė plėtra

4.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir sąnaudų rūšį

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Sąnaudų rūšių suskirstymas:

einamosios sąnaudos (darbo sąnaudos ir kitos sąnaudos),

kapitalo išlaidos.

5.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį (tik verslo įmonių sektoriui)

Iš viso visos NACE A–U sekcijos;

D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U sekcijų suvestiniai duomenys;

A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T sekcijos;

C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 skyrių suvestiniai duomenys;

C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99 skyriai;

NACE C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 grupės;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

IRT iš viso,

IRT gamyba,

IRT paslaugos.

6.

Suskirstymas pagal pramoninę paskirtį (tik verslo įmonių sektoriui) (neprivaloma)

Pramoninės paskirties suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 5 punkte

7.

Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją (tik verslo įmonių sektoriui)

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorija:

Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas dydžio kategorijas ir neprivalomąją 0–9 dydžio kategoriją

0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys (neprivaloma)

10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų

8.

Suskirstymas pagal finansavimo šaltinį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją (tik verslo įmonių sektoriui)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Finansavimo šaltinių suskirstymas:

Iš viso, įskaitant visus toliau išvardytus finansavimo šaltinius

Verslo įmonių sektorius

Valdžios sektorius

Privatusis ne pelno sektorius

Aukštojo mokslo sektorius

Likusio pasaulio sektorius

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorija:

Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas dydžio kategorijas ir neprivalomąją 0–9 dydžio kategoriją

0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys (neprivaloma)

10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų

9.

Suskirstymas pagal pagrindinę mokslinių tyrimų ir plėtros sritį (tik valdžios ir aukštojo mokslo sektoriams)

Gamtos mokslai

Inžinerija ir technologijos

Medicinos ir sveikatos mokslai

Žemės ūkio ir veterinarijos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai ir menai

10.

Suskirstymas pagal socialinį ekonominį tikslą (tik valdžios sektoriui) (neprivaloma)

Mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (NABS) skyrių lygmeniu

Duomenų perdavimo terminas

Visi duomenų suskirstymai (išskyrus vykdymo sektorių suskirstymą):

kiekvienų lyginių metų galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

Kiekvienais metais

Preliminarūs duomenys – T + 10 mėn.

Galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


19 lentelė. Šalies lygmens MTP užimtumo verslo statistika

Kintamieji

230201. MTP darbuotojai

230202. Tyrėjai

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

1.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių

Pateikiami darbuotojų skaičiaus ir darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičiaus duomenys

Iš viso visuose toliau išvardytuose sektoriuose

Verslo įmonių sektorius

Aukštojo mokslo sektorius

Valdžios sektorius

Privatusis ne pelno sektorius

2.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir profesiją

Tik kintamojo 230201 (MTP darbuotojai); pateikiami duomenys etato ekvivalentais

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Profesijų suskirstymas:

Iš viso darbuotojų, dirbančių pagal visas toliau išvardytas profesijas

Tyrėjai

Kiti MTP darbuotojai

Techniniai ir panašūs darbuotojai (neprivaloma)

Kiti pagalbiniai darbuotojai (neprivaloma)

3.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir kvalifikaciją (neprivalomas)

Pateikiami duomenys etato ekvivalentais

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Kvalifikacijų suskirstymas:

Iš viso, įskaitant visus toliau išvardytus kvalifikacijos lygius

Mokslų daktarai (ISCED 2011 8 lygis)

Kiti universitetiniai laipsniai ir kiti aukštojo mokslo diplomai (ISCED 2011 5, 6 ir 7 lygiai)

Kitos kvalifikacijos

4.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, profesiją ir lytį

Tik kintamojo 230201 (MTP darbuotojai); pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Profesijų suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 2 punkte

Suskirstymas pagal lytį:

iš viso,

moterys.

5.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, kvalifikaciją ir lytį (neprivaloma)

Pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Kvalifikacijų suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 3 punkte

Suskirstymas pagal lytį:

toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte

6.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Teikiami tik verslo įmonių sektoriaus duomenys; pateikiami darbuotojų skaičiaus ir darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičiaus duomenys

Iš viso visos NACE A–U sekcijos;

D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U sekcijų suvestiniai duomenys;

A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T sekcijos;

C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 skyrių suvestiniai duomenys;

C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99 skyriai;

NACE C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 grupės;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

IRT iš viso,

IRT gamyba,

IRT paslaugos.

7.

Suskirstymas pagal pagrindinę mokslinių tyrimų ir plėtros sritį ir pagal lytį

Teikiami tik valdžios sektoriaus ir aukštojo mokslo sektoriaus duomenys

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius (neprivaloma)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Suskirstymas pagal pagrindinę mokslinių tyrimų ir plėtros sritį:

Gamtos mokslai

Inžinerija ir technologijos

Medicinos ir sveikatos mokslai

Žemės ūkio ir veterinarijos mokslai

Socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai ir menai

Suskirstymas pagal lytį:

toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte

8.

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir lytį

Teikiami tik darbuotojų skaičiaus ir verslo įmonių sektoriaus duomenys

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Veiklos rūšių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 6 punkte

Suskirstymas pagal lytį:

toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte

9.

Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją

Pateikiami darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičiaus ir tik verslo įmonių sektoriaus duomenys

Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:

0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys (neprivaloma),

10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys,

50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys,

250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų.

Bendrieji verslo įmonių sektoriaus duomenys apima visas pirmiau išvardytas dydžio kategorijas, įskaitant neprivalomąją 0–9 dydžio kategoriją.

10.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir lytį

Tik kintamojo 230202 (Tyrėjai); pateikiami duomenys:

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius (neprivaloma)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Suskirstymas pagal lytį:

toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte

11.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, amžiaus grupę ir lytį (neprivaloma)

Tik kintamojo 230202 (Tyrėjai); pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys (vienetais)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Verslo įmonių sektoriui ir privačiajam ne pelno sektoriui – neprivalomas

Amžiaus grupių suskirstymas:

Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas amžiaus grupes

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

≥ 65

Suskirstymas pagal lytį:

toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte

12.

Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, pilietybę ir lytį (neprivaloma)

Tik kintamojo 230202 (Tyrėjai); pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys (vienetais)

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.

Vykdymo sektorių suskirstymas:

toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte

Suskirstymas pagal pilietybę:

Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas pilietybes ir pilietybės kategorijas

Duomenis teikiančios šalies pilietybė

Kitų ES valstybių narių pilietybė

Kitų Europos šalių pilietybė

Šiaurės Amerikos šalių pilietybė

Centrinės ir Pietų Amerikos šalių pilietybė

Azijos šalių pilietybė

Afrikos šalių pilietybė

Kita pilietybė

Suskirstymas pagal lytį:

toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte

Duomenų perdavimo terminas

Visi duomenų suskirstymai (išskyrus vykdymo sektorių suskirstymą):

kiekvienų lyginių metų galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.

Pagal vykdymo sektorių suskirstyti „tyrėjų“ ir „visų darbuotojų“ duomenys etato ekvivalentais:

Kiekvienais metais

Preliminarūs duomenys – T + 10 mėn.

Galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


20 lentelė. Šalies lygmens viešosiomis lėšomis finansuojamų MTP statistika

Kintamieji

230501. Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai (VBAMTP)

230502. Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTP

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

1.

Suskirstymas pagal VBAMTP socialinį ekonominį tikslą

Kintamojo 230501 (Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai (VBAMTP))

Mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (NABS) kategorijos

NABS pakategorės (neprivaloma)

2.

Suskirstymas pagal VBAMTP finansavimo tvarką galutiniame biudžete (neprivaloma)

Kintamojo 230501 (Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai (VBAMTP))

Projektų finansavimas

Institucinis finansavimas

3.

Suskirstymas pagal programos tipą/vykdytoją

Kintamojo 230502 (Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTP)

Nacionaliniai įnašai tarpvalstybinių viešųjų MTP vykdytojams

Nacionaliniai įnašai Europos masto tarpvalstybinėms viešosioms MTP programoms

Nacionaliniai įnašai dvišalėms arba daugiašalėms viešosioms MTP programoms, sudarytoms tarp valstybių narių Vyriausybių (ir su šalimis kandidatėmis ir ELPA šalimis)

Duomenų perdavimo terminas

Visi duomenų suskirstymai (suskirstymas pagal 1 punktą – galutiniame biudžete):

kasmet teikiami galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 12 mėn.

Suskirstymas pagal 1 punktą (preliminariame biudžete):

kasmet teikiami duomenys – T + 6 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


21 lentelė. Šalies lygmens įmonių vykdomų pirkimų verslo statistika

Kintamieji

240102. Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai

240103. Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos

240104. Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

240105. Energinių produktų pirkimai (D, E ir F sekcijoms gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

240106. Mokėjimai subrangovams (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 240102 (Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai): rinkos gamintojai pagal NACE B–J, L–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.

Kintamojo 240103 (Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos): rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.

Kintamųjų 240104 (Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos) ir 240106 (Mokėjimai subrangovams): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Kintamojo 240105 (Energijos pirkimai): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Kintamųjų 240102 (Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai) ir 240103 (Paslaugų, teikiamų samdant laikinuosius darbuotojus, sąnaudos):

NACE B–J, L–N ir P–R sekcijose: sekcijos, skyriai, grupės ir klasės;

tik kintamajam 240103, NACE K sekcijoje: sekcija, skyriai, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 grupės ir 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 ir 65.30 klasės;

95 ir 96 skyriuose: skyriai, grupės ir klasės;

specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:

Pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą) (kintamojo 240102 atveju šis specialus suvestinis rodiklis neapims K sekcijos),

IRT iš viso,

IRT gamyba,

IRT paslaugos,

gamyba naudojant pažangiąsias ir vidutinio pažangumo technologijas (neprivaloma),

gamyba naudojant pažangiąsias technologijas,

gamyba naudojant vidutinio pažangumo technologijas,

gamyba naudojant nepažangias ir vidutiniškai mažo pažangumo technologijas (neprivaloma),

gamyba naudojant vidutiniškai mažo pažangumo technologijas,

gamyba naudojant nepažangias technologijas,

informacijos sektorius,

su kompiuteriais susijusios paslaugos,

visos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),

žinioms imlios pažangiųjų technologijų paslaugos,

žinioms imlios rinkos paslaugos,

žinioms imlios finansinės paslaugos,

kitos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),

žinioms imli veikla – verslo pramonės sektoriai,

žinioms imli veikla (neprivaloma),

turizmo pramonė (iš viso) (neprivaloma),

turizmo pramonė (daugiausia turizmas) (neprivaloma),

turizmo pramonė (iš dalies turizmas) (neprivaloma),

turizmo pramonė – transportas (iš viso) (neprivaloma),

turizmo pramonė – sausumos transportas (neprivaloma),

turizmo pramonė – vandens transportas (neprivaloma),

turizmo pramonė – apgyvendinimo paslaugos (neprivaloma),

turizmo pramonė – maistas ir gėrimai (iš viso) (neprivaloma),

turizmo pramonė – automobilių ir kitokia nuoma (iš viso) (neprivaloma),

paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).

Kintamųjų 240104 (Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos) ir 240106 (Mokėjimai subrangovams) (NACE B–F sekcijos):

NACE sekcijos ir skyriai.

Kintamojo 240105 (Energinių produktų pirkimai):

NACE B, C ir F sekcijose: sekcijos, skyriai, grupės ir klasės

NACE D ir E sekcijose: sekcijos ir skyriai

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima pateikti nulines (0) vertes.

Dėl NACE K sekcijos veiklos rūšių galima daryti prielaidą, kad kintamojo 240102 (Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai) vertė nėra ekonomiškai reikšminga, todėl galima pateikti kintamojo 240102 nulines (0) vertes.

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

T + 18 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2023 m. – kintamajam 240106 (Mokėjimai subrangovams)

2021 m. – visiems kitiems kintamiesiems


22 lentelė. Šalies lygmens įmonių atsargų pokyčių verslo statistika

Kintamieji

240201. Prekių atsargų pokytis (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

240202. Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis

240203. Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 240202 (Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Kintamųjų 240201 (Prekių atsargų pokytis) ir 240203 (Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis): rinkos gamintojai pagal NACE G sekciją.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

(Gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)

Kintamojo 240202 (Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis) (NACE B–F sekcijos):

NACE sekcijos, skyriai, grupės ir klasės

Kintamųjų 240201 (Prekių atsargų pokytis) ir 240203 (Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis) (NACE G sekcija):

NACE sekcija ir skyriai

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Tais atvejais, kai rengiant konkrečios potemės duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

T + 18 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m.


23 lentelė. Šalies lygmens įmonių grynosios apyvartos, suskirstytos pagal produktus ir kliento rezidavimo vietą, verslo statistika

Kintamieji

250112. Grynoji apyvarta pagal kliento rezidavimo vietą (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu: konkrečioms grupėms ir klasėms 1 % taisyklė taikoma atitinkamo skyriaus lygmeniu)

250113. Grynoji apyvarta pagal produktus (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu: konkrečioms grupėms ir klasėms 1 % taisyklė taikoma atitinkamo skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Apimamos veiklos rūšys: rinkos gamintojai pagal NACE 62, 78 skyrius ir 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 grupes

Apimamos dydžio kategorijos: tik įmonės, turinčios daugiau kaip 20 darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų

Suskirstymas

Gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje

Kintamojo 250113 (Grynoji apyvarta pagal produktus)

1.

Suskirstymas pagal produktus

CPA klasifikacija pagal NACE 62 skyrių ir 58.2 ir 63.1 grupes (Kompiuterių paslaugos): iš viso, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, perpardavimas (turėtų būti įtrauktas visas programinės įrangos, kuri nėra sukurta pačios įmonės, perpardavimas (didmeninis ir mažmeninis) ir aparatinės įrangos, kuri nėra pagaminta pačios įmonės, perpardavimas), taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 69.1 grupę (Teisinės paslaugos): iš viso, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 69.2 grupę (Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais): iš viso, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 70.2 grupę (Konsultacinė valdymo veikla): iš viso, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 71.11 klasę (Architektūros veikla): iš viso, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 71.12 klasę (Inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės konsultacijos): iš viso, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 71.2 grupę (Techninis tikrinimas ir analizė):

iš viso, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 73.1 grupę (Reklama): iš viso, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 73.2 grupę (Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa): iš viso, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

CPA klasifikacija pagal NACE 78 skyrių (Įdarbinimo veikla): iš viso, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai

Kintamojo 250112 (Grynoji apyvarta pagal kliento rezidavimo vietą)

2.

Suskirstymas pagal kliento rezidavimo vietą

Iš viso

Rezidentai (kaip apibrėžta 2010 m. ESS 1.62 dalyje)

Nerezidentai

ES vidaus

ES išorės

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

T + 18 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m. – NACE 62 ir 78 skyriams ir 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 ir 73.2 grupėms

2022 m. – NACE 69.1, 69.2 ir 70.2 grupėms


24 lentelė. Šalies lygmens įmonių grynosios apyvartos, suskirstytos pagal plačias veiklos rūšių grupes, verslo statistika

Kintamieji

250102. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji apyvarta

250103. Pramonės veiklos grynoji apyvarta

250104. Pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta

250105. Statybų grynoji apyvarta

250106. Paslaugų veiklos grynoji apyvarta

250107. Prekybos (pirkimo ir perpardavimo) ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta

250108. Pastatų statybos grynoji apyvarta

250109. Civilinės inžinerijos veiklos grynoji apyvarta

(visiems kintamiesiems gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 250102 (Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE G sekciją.

Kintamųjų 250104 (Pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta), 250105 (Statybų grynoji apyvarta), 250108 (Pastatų statybos grynoji apyvarta) ir 250109 (Civilinės inžinerijos veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE F sekciją.

Kintamojo 250103 (Pramonės veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE B–E sekcijas.

Kintamųjų 250106 (Paslaugų veiklos grynoji apyvarta) ir 250107 (Prekybos (pirkimo ir perpardavimo) ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE B–G sekcijas.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Veiklos rūšių suskirstymas:

NACE sekcijos ir skyriai

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

T + 18 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2022 m. – NACE 2 red. 47 skyriaus duomenims

2025 m. – NACE 2 red. 45 skyriaus duomenims

2023 m. – visai kitai veiklai


25 lentelė. Šalies lygmens įmonių, suskirstytų pagal apyvartos tipą, verslo statistika

Kintamieji

250110. Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta

250111. Subrangos veiklos grynoji apyvarta

(visiems kintamiesiems gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 250110 (Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Kintamojo 250111 (Subrangos veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE F sekciją.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį

Kintamojo 250111 (Subrangos veiklos grynoji apyvarta): NACE sekcijos ir skyriai

Kintamojo 250110 (Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta): NACE grupė

Apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai

Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų perdavimo terminas

T + 18 mėn.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis

2021 m. – kintamajam 250110 (Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta);

2023 m. – kintamajam 250111 (Subrangos veiklos grynoji apyvarta)


26 lentelė. Šalies lygmens pramonės produkcijos verslo statistika

Kintamieji

251001. Parduota produkcija

251002. Produkcija vykdant subrangos operacijas

251003. Faktinė produkcija

Matavimo vienetas

Kintamojo 251001 (Parduota produkcija): nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų) ir (išskyrus pramonės paslaugas) kiekis, kaip apibrėžta PRODCOM sąraše, galiojančiame ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.