EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1070

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1070 2020 m. liepos 20 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/4872

OJ L 234, 21.7.2020, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj

21.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1070

2020 m. liepos 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (1), ypač į jos 57 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje (ES) 2018/1972 pripažįstama, kad mažos galios mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai gali daryti teigiamą poveikį radijo spektro naudojimui ir belaidžio ryšio plėtrai Sąjungoje, todėl reikėtų sudaryti palankesnes jų diegimo sąlygas, būtent netaikyti jų diegimui leidimų reikalavimų;

(2)

mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos tašką sudaro įvairūs jo veikimą užtikrinantys elementai, kaip antai signalų apdorojimo blokas, radijo dažnių blokas, antenos sistema, kabelių jungtys ir korpusas. Kai kuriais atvejais antenos sistema arba jos dalys gali būti sumontuojamos atskirai nuo kitų mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taško elementų ir prijungiamos vienu ar keliais specialiais kabeliais. Toks sprendimas naudojamas, kai vienas ar keli operatoriai naudoja paskirstytąsias antenų arba radijo ryšio sistemas. Mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškas gali būti skirtas naudoti dviem ar daugiau radijo spektro naudotojų;

(3)

kad mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų, kuriems taikoma Direktyvos (ES) 2018/1972 57 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, diegimas susilauktų visuomenės palaikymo ir būtų tvarus, šie taškai turėtų daryti kuo mažesnį vizualinį poveikį. Todėl ant atraminės konstrukcijos jie turėtų būti įrengti taip, kad plačiajai visuomenei būtų nematomi arba menkai pastebimi. Be to, jie turėtų veikti taip, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės sveikatos apsaugos lygis, kaip nustatyta Tarybos rekomendacijoje 1999/519/EB (2);

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/53/ES (3) nustatyta, kad radijo įrenginiai, įskaitant mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, turi būti konstruojami taip, kad būtų užtikrinta žmonių sveikatos apsauga ir sauga;

(5)

todėl turėtų būti nustatytos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų, kuriems taikoma Direktyvos (ES) 2018/1972 57 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, fizinės ir techninės charakteristikos – didžiausias tūris, svorio apribojimai ir didžiausia spinduliuotės galia. Didžiausias tūris, nustatomas siekiant apriboti mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų vizualinį poveikį, turėtų būti toks, kad būtų užtikrinta galimybė lanksčiai keisti projektą ir pritaikyti jį prie atraminės konstrukcijos fizinių ir techninių charakteristikų;

(6)

Komisijos užsakymu atliktas tyrimas „Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)“ (4) („Supaprastinta mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų diegimo tvarka“) rodo, kad 30 litrų tūrio ribinė vertė būtų pakankama visiems pagrindiniams mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taško elementams sutalpinti ir kartu užtikrinti, kad jis būtų menkai pastebimas. Reikalavimas neviršyti to didžiausio tūrio turėtų būti taikomas diegiant vienam ar daugiau radijo spektro naudotojų skirtus mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, taip pat tais atvejais, kai ant to paties nedidelio paviršiaus ploto infrastruktūros objekto, kaip antai apšvietimo stulpo, šviesoforo, informacinio stendo ar autobuso stotelės, įrengiami keli mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai ir dėl tokių objektų fizinių matmenų ir (arba) gausos konkrečioje teritorijoje tai vizualiai gali sudaryti netvarkos įspūdį;

(7)

mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai turėtų atitikti Europos standartą EN 62232:2017 (5)„Aukštadažnio lauko stiprio, galios tankio ir savitosios sugerties galios (SAR) nustatymas šalia radijo ryšio bazinių stočių, siekiant įvertinti žmogaus ekspoziciją“. Tame standarte pateikta bazinių stočių įrengimo, atsižvelgiant į jų spinduliuojamąją galią ir siekiant įvertinti elektromagnetinių laukų (EML) poveikį žmogui, metodika ir jis atitinka Rekomendacijoje 1999/519/EB nustatytas ribas. Tas standartas nurodytas ir Europos darniojo standarto EN 50401:2017 „Gaminio standartas, taikomas tikrinant pradėtos naudoti bazinės stoties įrangos atitiktį radijo dažnio elektromagnetinių laukų (110 MHz–100 GHz) poveikio riboms“ 6.1 skirsnyje kalbant apie belaidžio ryšio prieigos taško, pradėto eksploatuoti jo veikimo aplinkoje, atitikties EML poveikio riboms, nustatytoms Rekomendacijoje 1999/519/EB, vertinimą;

(8)

standartas EN 62232:2017 taikomas visų tipų bazinėms stotims, kurios pagal skirtingas jų lygiavertės izotropinės spinduliuotės galios (EIRP) ribas yra suskirstytos į penkias įrenginių klases – atitinkamai E0 (keli milivatai), E2 (2 vatai), E10 (10 vatų), E100 (100 vatų) ir E+ (daugiau kaip 100 vatų). Atsižvelgiant į tame standarte nustatytus įrenginių įrengimo saugius atstumus, kurių turėtų būti laikomasi, ir į tai, kad pagal Direktyvą (ES) 2018/1972 mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai turėtų būti mažos galios įranga, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik E0, E2 ir E10 klasių įrenginiams. Standarto EN 62232:2017 6.2.4 punkto 2 lentelėje reikalaujama, kad žemiausia spinduliuojančioji E10 klasės antenos dalis viešosiose pėsčiųjų vaikštomose vietose būtų įrengta ne žemiau kaip 2,2 m aukštyje siekiant užtikrinti, kad atstumas tarp antenos pagrindinio lapelio ir 2 m ūgio žmogaus būtų ne mažesnis nei 20 cm (6);

(9)

dėl įrengimo patalpose pažymėtina, kad E10 klasės mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, kurie greičiausiai būtų nustatyto didžiausio 30 litrų tūrio, dėl estetinių priežasčių turėtų būti leidžiama įrengti tik didelėse patalpose, kurių lubų aukštis siekia bent 4 metrus, pavyzdžiui, muziejuose, stadionuose, konferencijų centruose, oro uostuose, metro stotyse, geležinkelio stotyse ar prekybos centruose;

(10)

mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškas neturėtų kelti pavojaus visos atraminės struktūros, ant kurios jis įrengtas, stabilumui, taigi dėl jo masės ar formos neturėtų reikėti jokio naudojamos atraminės konstrukcijos struktūrinio sutvirtinimo;

(11)

kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti priežiūrą ir stebėseną, ypač tais atvejais, kai toje pačioje vietoje arba greta įrengiami keli mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai, kiekvienas operatorius, diegiantis E2 arba E10 klasės mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, atitinkančius šiame reglamente nustatytas charakteristikas, turėtų laiku apie įrengimą informuoti kompetentingą instituciją. Tuo tikslu operatorius ne vėliau kaip per dvi savaites nuo įrenginio įrengimo kompetentingai institucijai turėtų pateikti pranešimą apie įrenginio įrengimą ir jame nurodyti tų prieigos taškų vietas ir technines charakteristikas, taip pat pareiškimą dėl įrenginio atitikties šio reglamento nuostatoms. Siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse procesas būtų paprastas, šis pranešimas turėtų būti pateikiamas vienam bendram informaciniam punktui, kaip antai punktui, įsteigtam pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/61/ES (7);

(12)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių įgaliojimams nustatyti elektromagnetinių laukų, susidarančių toje pačioje vietoje įrengus arba sutelkus kelis mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, kuriems taikoma Direktyvos (ES) 2018/1972 57 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, taip pat kitų rūšių bazines stotis, bendrus lygius siekiant užtikrinti, kad jie neviršytų taikytinų Sąjungos teisėje nustatytų bendro poveikio ribų, taikant kitas priemones nei individualūs leidimai diegti mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus;

(13)

kadangi numatoma toliau plėtoti atitinkamus standartus ir į juos gali būti įtraukti mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai, kuriems naudojamos aktyviosios antenos sistemos, šiuo etapu tokių prieigos taškų diegimui neturėtų galioti leidimų reikalavimų netaikymo tvarka;

(14)

šio reglamento taikymas turėtų būti reguliariai stebimas, siekiant palengvinti jo peržiūrą atsižvelgiant į bet kokį Europos standarto EN 62232 atnaujinimą ar kitus aktualius standartizavimo pokyčius, visų pirma susijusius su aktyviųjų antenų sistemų naudojimu, naujausių mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų technologijų pažanga, poreikiu remti daugiajuosčius ir bendro naudojimo (kelių operatorių) sprendimus, taip pat bet kokį Rekomendacijos 1999/519/EB atnaujinimą;

(15)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis Sąjungos teisę atitinkančioms nacionalinėms priemonėms, susijusioms su sauga, komunalinių paslaugų teikimu ir teisių į privačią nuosavybę, įskaitant savininkų teisę spręsti, kaip turi būti naudojamas jų turtas, paisymu, taip pat priėjimo teisėmis, susijusiomis su mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taško prijungimu prie plačiojo tinklo;

(16)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis bet kokių mažiau ribojančių mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų diegimo režimų taikymui nacionaliniu lygmeniu;

(17)

kadangi Direktyva (ES) 2018/1972 pradedama taikyti 2020 m. gruodžio 21 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ryšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos Direktyvos (ES) 2018/1972 57 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų fizinės ir techninės charakteristikos.

Šis reglamentas netaikomas mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškams su aktyviosios antenos sistema.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

lygiavertė izotropinės spinduliuotės galia (EIRP) – perduodamos į anteną siųstuvo galios ir šios antenos stiprinimo, nustatyto pasirinkta kryptimi izotropinės antenos atžvilgiu (absoliučiojo arba izotropinio stiprinimo), sandauga;

2)

antenos sistema – mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taško aparatinės įrangos dalis, spinduliuojanti radijo dažnių energiją, reikalingą belaidžiam ryšiui galutiniams naudotojams užtikrinti;

3)

aktyviosios antenos sistema (AAS) – antenos sistema, kurioje antenos elementų signalo amplitudė ir (arba) fazė nuolat koreguojamos ir taip gaunamas kintamas antenos kryptingumas, priklausantis nuo trumpalaikių pokyčių radijo ryšio aplinkoje. Tai neapima ilgalaikio pluošto formavimo, pavyzdžiui, pastovaus elektrinio posvyrio žemyn. Mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taške įrengta AAS sudaro neatsiejamą jo dalį;

4)

patalpos – erdvė (įskaitant transporto priemones), kurią visą dengia lubos, stogas ar bet kokia stacionarioji ar kilnojamoji konstrukcija ar įrenginys ir kuri visa, išskyrus duris, langus ir koridorius, yra nuolat ar laikinai aptverta sienomis ar šonais, nepriklausomai nuo medžiagos, iš kurios pagamintas stogas, sienos ar šonai, rūšies ir nuo to, ar konstrukcija yra nuolatinė ar laikina;

5)

laukas – erdvė, kuri nėra patalpos.

3 straipsnis

1.   Direktyvos (ES) 2018/1972 57 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai turi atitikti šio reglamento priedo B punkte nurodyto Europos standarto reikalavimus ir turi:

a)

būti visiškai ir saugiai integruoti į jų atraminę konstrukciją, taigi nepastebimi plačiajai visuomenei, arba

b)

atitikti šio reglamento priedo A punkte nustatytas sąlygas.

2.   1 dalimi nedaroma poveikio valstybių narių įgaliojimams nustatyti elektromagnetinių laukų, susidarančių toje pačioje vietoje įrengus arba sutelkus kelis mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, bendrus lygius ir užtikrinti, kad jie neviršytų taikytinų Sąjungos teisėje nustatytų bendro elektromagnetinių laukų poveikio ribų, taikant kitas priemones nei individualūs leidimai diegti mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus.

3.   Operatoriai, įdiegę E2 arba E10 klasės mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškus, atitinkančius 1 dalyje išdėstytas sąlygas, per dvi savaites nuo kiekvieno tokio taško įdiegimo kompetentingai institucijai praneša apie tų prieigos taškų įrengimą ir vietą, taip pat kuriuos reikalavimus jie atitinka pagal tą dalį.

4 straipsnis

Valstybės narės reguliariai stebi ir praneša Komisijai, pirmą kartą iki 2021 m. gruodžio 31 d., o vėliau kasmet, apie šio reglamento taikymą, ypač 3 straipsnio 1 dalies taikymą, įskaitant apie įrengtuose mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškuose naudojamas technologijas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 321, 2018 12 17, p. 36.

(2)  1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 1999/519/EB dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz–300 GHz) poveikio žmonėms apribojimo (OL L 199, 1999 7 30, p. 59).

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706.

(5)  Taikytina 110 MHz–100 GHz dažnių diapazonui.

(6)  Standarto EN 62232:2017 C.3 priedas.

(7)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (OL L 155, 2014 5 23, p. 1).


PRIEDAS

A.   3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos sąlygos

1.

Vienam ar daugiau spektro naudotojų skirto mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taško plačiajai visuomenei matomos dalies bendras tūris turi neviršyti 30 litrų.

2.

Ant to paties atskiro paviršiaus ploto infrastruktūros objekto, kaip antai, apšvietimo stulpo, šviesoforo, informacinio stendo ar autobuso stotelės, įrengtų kelių atskirų mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų plačiajai visuomenei matomų dalių bendras tūris turi neviršyti 30 litrų.

3.

Jei mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taško antenos sistema ir kiti elementai, kaip antai radijo dažnių mazgas, skaitmeninis procesorius, atmintinės blokas, aušinimo sistema, maitinimo šaltinis, kabelių jungtys, tranzitinio tinklo elementai arba įžeminimo ar tvirtinimo elementai, įrengiami atskirai, visos 30 litrų tūrį viršijančios jų dalys turi būti įrengtos taip, kad būtų nematomos plačiajai visuomenei.

4.

Mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškas turi vizualiai derėti su atramine konstrukcija, jo dydis turi būti proporcingas atsižvelgiant į bendrą atraminės konstrukcijos dydį, jo forma turi būti vientisa, spalvos neutralios, atitinkančios atraminės konstrukcijos spalvą ar su ja derančios, kabeliai paslėpti ir kartu su kitais toje pačioje ar gretimose vietose jau įrengtais mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškais jis vizualiai neturi kurti bendro netvarkos įspūdžio.

5.

Dėl mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taško svorio ir formos neturi reikėti struktūriškai stiprinti atraminės konstrukcijos.

6.

E10 klasės mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai diegiami tik lauke arba patalpose, kurių lubų aukštis siekia bent 4 metrus.

B.   3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos standarto reikalavimai

1.

Mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų diegimo darbai vykdomi laikantis Europos standarto EN 62232:2017 „Aukštadažnio lauko stiprio, galios tankio ir savitosios sugerties galios (SAR) nustatymas šalia radijo ryšio bazinių stočių, siekiant įvertinti žmogaus ekspoziciją“ 6.2.4 punkto 2 lentelėje E0, E2 ir E10 klasių įrenginiams nustatytų reikalavimų.

2.

Jei toje pačioje vietoje įrengiamos kelios vieno ar daugiau mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų, kuriems taikomas šis reglamentas, antenų sistemos (arba jų dalys), 1 punkte nurodytame standarte nustatyti EIRP kriterijai taikomi suminei visų toje vietoje įrengtų antenų sistemų (arba jų dalių) EIRP.

Top