EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0872

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/872 2020 m. birželio 24 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, kiek tai susiję su konkrečia priemone, kuria suteikiama išimtinė laikina parama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), reaguojant į COVID-19 protrūkį

PE/17/2020/REV/1

OL L 204, 2020 6 26, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; netiesiogiai panaikino 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/872/oj

26.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/872

2020 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013, kiek tai susiję su konkrečia priemone, kuria suteikiama išimtinė laikina parama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), reaguojant į COVID-19 protrūkį

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį ir į 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

COVID-19 protrūkio poveikis ūkininkams ir kaimo įmonėms – beprecedentis. Valstybėse narėse taikomi dideli judėjimo apribojimai, taip pat privalomas parduotuvių, lauko prekyviečių, restoranų ir kitų apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų uždarymas lėmė ekonominį sukrėtimą žemės ūkio sektoriuje ir kaimo bendruomenėse ir sukėlė likvidumo ir grynųjų pinigų srautų problemų ūkininkams ir mažosioms įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu, rinkodara arba plėtojimu. Dėl to susidarė išskirtinė padėtis, kurią būtina ištaisyti;

(2)

siekiant reaguoti į dėl COVID-19 protrūkio kilusios krizės (toliau – krizė) poveikį, turėtų būti patvirtinta nauja išimtinė laikina priemonė sprendžiant likvidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimu, rinkodara arba plėtojimu užsiimančių mažųjų įmonių veiklos tęstinumui;

(3)

siekiant teikti paramą ypač krizės paveiktiems ūkininkams ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), ta priemonė turėtų suteikti galimybę valstybėms narėms pasinaudoti turimomis fondų lėšomis pagal esamas kaimo plėtros programas. Parama, kuria siekiama užtikrinti žemės ūkio verslo konkurencingumą ir ūkių gyvybingumą, turėtų būti teikiama remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, siekiant kuo geriau sutelkti turimus išteklius labiausiai nuo krizės nukentėjusiems paramos gavėjams. Ūkininkų atveju tokie kriterijai gali apimti gamybos sektorius, ūkininkavimo būdus, ūkių struktūras, žemės ūkio produktų rinkodaros rūšį ir įdarbintų sezoninių darbuotojų skaičių. MVĮ atveju tokie kriterijai gali apimti sektorių rūšis, veiklos rūšis, regionų rūšis ir kitokius specifinius apribojimus;

(4)

atsižvelgiant į tos priemonės skubumą ir išimtinį pobūdį, turėtų būti nustatyta vienkartinė išmoka ir priemonės taikymo terminas, taip pat reikia priminti principą, kad Komisijos mokėjimai turi būti atliekami atsižvelgiant į biudžeto asignavimus ir turimas lėšas;

(5)

siekiant teikti didesnę paramą labiausiai paveiktiems ūkininkams arba MVĮ, tikslinga leisti valstybėms narėms koreguoti vienkartinių išmokų dydį tam tikrų kategorijų reikalavimus atitinkantiems paramos gavėjams, remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais;

(6)

siekiant užtikrinti pakankamą naujos priemonės finansavimą nekeliant pavojaus kitiems kaimo plėtros programų tikslams, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1305/2013 (3), turėtų būti nustatyta didžiausia Sąjungos įnašo tai priemonei dalis;

(7)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. reaguoti į krizės poveikį, nustatant konkrečią priemonę išimtinei laikinai paramai pagal EŽŪFKP teikti, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

atsižvelgiant į skubų poreikį reaguoti į krizę, būtina taikyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(10)

atsižvelgiant į tai, kad būtina skubiai reaguoti į padėtį, susidariusią dėl krizės, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

įterpiamas šis straipsnis:

39b straipsnis

Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

1.   Parama pagal šią priemonę teikiama skubi pagalba ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė, siekiant užtikrinti jų verslo veiklos tęstinumą laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Parama teikiama ūkininkams ir MVĮ, užsiimančioms SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų arba medvilnės, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu, rinkodara arba plėtojimu. Gamybos proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas.

3.   Valstybės narės paramą skiria labiausiai COVID-19 krizės paveiktiems paramos gavėjams, nustatydamos, remdamosi turimais įrodymais, tinkamumo finansuoti sąlygas ir, kai atitinkama valstybė narė laiko tinkama, atrankos kriterijus, kurie turi būti objektyvūs ir nediskriminaciniai.

4.   Parama teikiama išmokant vienkartinę išmoką iki 2021 m. birželio 30 d., remiantis iki 2020 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos patvirtintu paramos prašymu. Vėliau Komisija ją kompensuoja atsižvelgdama į biudžeto asignavimus ir turimas lėšas. Išmokos dydis gali būti diferencijuojamas pagal paramos gavėjų kategorijas, remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais.

5.   Didžiausia paramos suma neviršija 7 000 EUR vienam ūkininkui ir 50 000 EUR vienai MVĮ.

6.   Teikdamos paramą pagal šį straipsnį, valstybės narės atsižvelgia į paramą, suteiktą pagal kitas nacionalines ar Sąjungos paramos priemones arba privačias schemas, kuriomis reaguojama į COVID-19 krizės poveikį.“;

2.

49 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Už veiksmų atranką atsakinga valstybės narės institucija užtikrina, kad veiksmai, išskyrus 18 straipsnio 1 dalies b punkte, 24 straipsnio 1 dalies d punkte ir 28–31, 33, 34 ir 36–39b straipsniuose nurodytus veiksmus, būtų atrenkami pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir laikantis skaidrios ir tinkamai dokumentuotos procedūros.“;

3.

59 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„6a.   Pagal 39b straipsnyje nurodytą priemonę teikiama EŽŪFKP parama neviršija 2 % viso kaimo plėtros programai skiriamo EŽŪFKP įnašo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 24 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

N. BRNJAC


(1)  2020 m. birželio 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2020 m. birželio 19 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).


Top