EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0858

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/858 2020 m. birželio 18 d. kuriuo dėl taikymo datos atidėjimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/732 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/4006

OJ L 195, 19.6.2020, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/858/oj

19.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 195/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/858

2020 m. birželio 18 d.

kuriuo dėl taikymo datos atidėjimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/732

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (1), ypač į jos 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/732 (2) degalų kainų palyginimo duomenų rodymas degalinėse turėtų būti grindžiamas lengvųjų automobilių, kuriuos būtų galima palyginti bent jau pagal svorį ir galią, pavyzdžiais. Informacijai apie rinkoje esančius transporto priemonių modelius teikti ir tai informacijai papildyti valstybės narės gali naudotis skaitmeninimo, pavyzdžiui, internetinių priemonių, teikiamomis galimybėmis. Todėl galėtų būti naudojama degalų vienetų kainų palyginimo duomenų rodymą degalinėse papildanti priemonė – nuorodos į interneto svetainę, kurioje pateikiama išsamesnė arba papildoma informacija, pateikimas. Tokia priemonė neturėtų pakeisti duomenų rodymo degalinėse;

(2)

valstybės narės turėtų nustatyti, kurios degalinės privalo rodyti alternatyviųjų degalų vienetų kainų palyginimo rezultatus, gautus taikant Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/732 I priede nustatytą bendrą metodiką. Informacija turėtų būti pateikiama taip, kad vartotojai būtų deramai informuojami, pavyzdžiui, naudojant plakatus, skydus ar ekranus. Kad informacijos pateikimo priemonės būtų įdiegtos, degalinėse reikia atlikti specialius darbus. Sprendimų diegimas neturėtų užkrauti naštos mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

(3)

Sąjunga pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę parengė pagalbinį programos veiksmą (PPV), kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti Direktyvos 2014/94/ES 7 straipsnio 3 dalį, taip pat rekomendacijas dėl darnaus informacijos pateikimo priemonių diegimo. Šios rekomendacijos dar nėra prieinamos, nes, pradėjus taikyti COVID-19 pandemijai suvaldyti skirtas izoliavimo priemones, galimybės patekti į degalines labai apribotos ir todėl reikiamų tiesioginių bandymų vykdymas turėjo būti atidėtas. Todėl Komisija, PPV dalyvaujančių valstybių narių prašymu, iš dalies pakeitusi atitinkamą dotacijos susitarimą, pratęsė PPV galiojimą iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Tai reiškia, kad taikant PPV pateiktinos galutinės rekomendacijos dėl darnaus Direktyvos 2014/94/ES 7 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo valstybėms narėms bus paskelbtos vėliau nei planuota;

(4)

2020 m. balandžio 3 d. Alternatyviųjų degalų infrastruktūros komiteto posėdyje valstybės narės pažymėjo, kad dėl COVID-19 plitimui suvaldyti skirtų priemonių taikymo galimybės patekti į degalines yra apribotos. Todėl neįmanoma atlikti visų darbų, kurie būtini tam, kad, laikantis PPV rekomendacijų, degalinėse būtų įdiegtos informacijos pateikimo priemonės. Be to, plakatų ir skydų arba ekranų įrengimas yra susijęs su fiziniu darbu degalinėse, o tai dėl reikalavimo laikytis saugaus atstumo gali kelti pavojų klientų ir darbuotojų saugai. Dėl šių priežasčių valstybės narės paprašė atidėti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/732 taikymo datą;

(5)

dėl šių apribojimų neįmanoma įdiegti reikiamos infrastruktūros, kad degalinės Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/732 priede nustatytą metodiką galėtų taikyti nuo 2 straipsnyje nustatytos dienos. Be to, valstybės narės susiduria ir su atitinkamų duomenų rinkimo sunkumais. Dėl šių priežasčių Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/732 taikymo data turėtų būti atidėta 6 mėnesiams, kad valstybės narės galėtų kompensuoti neigiamą vėlavimo įgyvendinti tame reglamente numatytas priemones dėl COVID-19 krizės poveikį;

(6)

siekiant nedelsiant suteikti pagalbą besitęsiančios COVID-19 krizės sąlygomis ir sudaryti sąlygas valstybėms narėms ir visoms suinteresuotosioms šalims pritaikyti savo planus atsižvelgiant į siūlomą pakeitimą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2014/94/ES 9 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/732 2 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 7 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 307, 2014 10 28, p. 1.

(2)  2018 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/732 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/94/ES numatytos bendros alternatyviųjų degalų vienetų kainų palyginimo metodikos (OL L 123, 2018 5 18, p. 85).


Top