EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0777

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/777 2020 m. birželio 12 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 nuostatos dėl tam tikrų nuostatų taikymo datų ir dėl tam tikrų pereinamojo laikotarpio nuostatų pratęsus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę terminą (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/3737

OJ L 188, 15.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/777/oj

15.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/777

2020 m. birželio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 nuostatos dėl tam tikrų nuostatų taikymo datų ir dėl tam tikrų pereinamojo laikotarpio nuostatų pratęsus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 perkėlimo į nacionalinę teisę terminą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (1), ypač į jos 10 straipsnio 10 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant suteikti valstybėms narėms galimybę pratęsti terminą, iki kurio turi būti užtikrinta, kad įsigaliotų nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų, Direktyva (ES) 2016/798 buvo iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2020/700 (2);

(2)

dėl COVID-19 protrūkio galėtų būti vėluojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB (3) atlikti paraiškų dėl saugos sertifikatų, pagal kurias šie sertifikatai turi būti išduoti iki 2020 m. birželio 16 d., vertinimą. Todėl valstybių narių, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį ir kuriose Direktyva (ES) 2016/798 turi būti taikoma nuo 2020 m. birželio 16 d., nacionalinė saugos institucija, gavusi pareiškėjo prašymą, turėtų tęsti vertinimą po tos datos. Nacionalinė saugos institucija tą vertinimą turėtų užbaigti ir saugos sertifikatus išduoti iki 2020 m. spalio 30 d.;

(3)

valstybėse narėse, kurios pateikė Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį, tam tikrų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 (4) nuostatų taikymas turėtų būti atidėtas ir jos turėtų būti taikomos nuo 2020 m. spalio 31 d. Be to, turėtų būti pritaikytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/763 nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(4)

pareiškėjai, atsižvelgdami į dabartinį paraiškų teikimo terminą, gali būti parengę paraiškas pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/763. Pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/763 parengtose paraiškose turėtų būti pateikti visi būtini įrodymai, kurių reikalaujama pagal Direktyvą 2004/49/EB arba Direktyvą (ES) 2016/798 atliekant geležinkelio įmonių saugos sertifikavimą. Todėl pareiškėjams turėtų būti leidžiama valstybių narių, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį, nacionalinėms saugos institucijoms pateikti paraiškas, į kurias įtraukiami įrodymai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/763. Tas paraiškas nacionalinės saugos institucijos turėtų priimti nereikalaudamos jų pataisyti;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/763 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Direktyvos (ES) 2016/798 28 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę;

(7)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/763 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 5 punktas pakeičiamas taip:

„5)

atitinkama data – 2019 m. birželio 16 d., jei valstybės narės nepateikė pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį Agentūrai ir Komisijai pranešimo, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį. Jei valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, ir jei nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį, ta data yra 2020 m. birželio 16 d. Jei valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą, kad papildomai pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, ta data yra 2020 m. spalio 31 d.“;

2)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama 4a dalis:

„4a.   Nepaisant 1–4 dalių, valstybių narių, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį ir kuriose Direktyva (ES) 2016/798 taikoma nuo 2020 m. birželio 16 d., nacionalinės saugos institucijos, gavusios pareiškėjo prašymą, paraiškos dėl saugos sertifikato vertinimą pagal Direktyvą 2004/49/EB tęsia po 2020 m. birželio 16 d. su sąlyga, kad jos saugos sertifikatą išduos iki 2020 m. spalio 30 d.

Jei nacionalinė saugos institucija pripažįsta, kad saugos sertifikato iki 2020 m. spalio 30 d. išduoti negalės, ji apie tai nedelsdama informuoja pareiškėją ir Agentūrą ir taikomos 2–4 dalys.“;

b)

įterpiama 6a dalis:

„6a.   Jeigu numatoma veiklos vieta yra daugiau negu vienoje valstybėje narėje, į bendrą saugos sertifikatą, kurį Agentūra išduoda nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. spalio 30 d., neįtraukiamas tinklas ar tinklai, esantis (-ys) valstybėje narėje, kuri pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį. Tokį pranešimą pateikusių valstybių narių nacionalinės saugos institucijos:

a)

Agentūros išduotą bendrą saugos sertifikatą laiko lygiaverčiu saugos sertifikato daliai, išduotai remiantis Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 2 dalies a punktu;

b)

nuo 2020 m. birželio 16 d. pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 2 dalies b punktą išduoda saugos sertifikatus, kurių galiojimo laikotarpis neviršija bendro saugos sertifikato galiojimo laikotarpio.“;

c)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Šio straipsnio 2 dalies a punkte ir 6 bei 6a dalyse nurodytais atvejais nacionalinė saugos institucija bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus su Agentūra, kad būtų atliktas Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 3 dalies a punkte nustatytų elementų vertinimas. Vykstant tokiam bendradarbiavimui ir veiksmų koordinavimui, Agentūra pripažįsta nacionalinės saugos institucijos atliktą vertinimą, nurodytą Direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnio 2 dalies a punkte.“;

d)

įtraukiama nauja 8 dalis:

„8.   Nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. spalio 30 d. valstybėse narėse, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį, paraiškos dėl saugos sertifikato, teikiamos Direktyvos 2004/49/EB tikslais, teikėjai gali nacionalinėms saugos institucijoms pateikti pagal I priedą parengtą dokumentų rinkinį.

Pirmoje pastraipoje nurodytos nacionalinės saugos institucijos pagal šį reglamentą parengtas paraiškas dėl saugos sertifikatų priima Direktyvos 2004/49/EB tikslais.“;

3)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

16 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 653/2007 panaikinamas nuo 2019 m. birželio 16 d.

Tačiau jis toliau taikomas iki 2020 m. birželio 15 d. toms valstybėms narėms, kurios pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, ir nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį.

Jis toliau taikomas iki 2020 m. spalio 30 d. toms valstybėms narėms, kurios pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį.“;

4)

17 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybėse narėse, kurios nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį, jis taikomas nuo 2019 m. birželio 16 d.

Valstybėse narėse, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2 dalį ir kurios nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/798 33 straipsnio 2a dalį, jis taikomas nuo 2020 m. birželio 16 d.

Nuo 2020 m. spalio 31 d. jis taikomas visose valstybėse narėse.

Tačiau 15 straipsnio 1, 2, 3 ir 7 dalys visose valstybėse narėse taikomos nuo 2019 m. vasario 16 d., o 15 straipsnio 6 dalis – nuo 2019 m. birželio 16 d.

15 straipsnio 6a dalis visose valstybėse narėse taikoma nuo 2020 m. birželio 16 d.

15 straipsnio 8 dalis valstybėse narėse, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį, taikoma nuo 2020 m. birželio 16 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 102.

(2)  2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700, kuria iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų pratęsimu (OL L 165, 2020 5 27, p. 27).

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 164, 2004 4 30, p. 44).

(4)  2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (OL L 129, 2018 5 25, p. 49).


Top