EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2152

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2152 2019 m. lapkričio 27 d. dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje (Tekstas svarbus EEE)

PE/81/2019/REV/1

OJ L 327, 17.12.2019, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj

17.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2152

2019 m. lapkričio 27 d.

dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

statistinė informacija apie valstybių narių įmonių ekonominę veiklą iki šiol plėtota, rengta ir skleista remiantis keliais atskirais teisės aktais. Tie teisės aktai apima trumpojo laikotarpio ir struktūrinę verslo statistiką, produkcijos, Sąjungos vidaus ir išorės prekybos (toliau – Tarptautinė prekyba) prekėmis ir paslaugomis, su užsieniu susijusių įmonių, mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP), inovacijų bei informacinės ir ryšių technologijų (IRT) naudojimo ir e. prekybos statistiką. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 177/2008 (3) Sąjungoje nustatyta bendra verslo registrų sistema statistikos tikslais;

(2)

šia atskirais teisės aktais pagrįsta struktūra neužtikrinamas būtinas nuoseklumas tarp atskirų statistikos sričių ir neskatinama laikytis integruoto požiūrio plėtojant, rengiant ir skleidžiant verslo statistiką. Šio reglamento tikslais Europos verslo statistika taip pat turėtų apimti MTP statistiką aukštojo mokslo, valdžios ir privačiajame ne pelno sektoriuose. Turėtų būti sukurta bendra teisinė sistema, kad būtų užtikrintas visos Europos verslo statistikos nuoseklumas ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos atitinkamų statistinių procesų integravimui;

(3)

geriau integruoti statistiniai procesai, grindžiami bendrais metodiniais principais, terminų apibrėžtimis ir kokybės kriterijais, turėtų padėti užtikrinti suderintą Sąjungos verslo sektoriaus struktūros, ekonominės veiklos, sandorių ir veiklos rezultatų statistiką, kuri būtų pakankamai aktuali ir išsami, kad atitiktų naudotojų poreikius;

(4)

registru „EuroGroups“ siekiama užtikrinti, kad būtų galima efektyviau laikytis Sąjungos gairių, pavyzdžiui, Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB (4), kuri yra svarbi Europos verslo statistikai, ypač kalbant apie savarankiškų įmonių, kaip apibrėžta tos rekomendacijos 3 straipsnyje, identifikavimą. Tokių Sąjungos gairių reikia siekiant padidinti teisinį tikrumą ir verslo nuspėjamumą bei sukurti vienodas sąlygas Sąjungoje įsisteigusioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ);

(5)

Europos verslo statistikai yra svarbios tarptautinės gairės, kaip antai Frascati vadovas, skirtas MTP statistikai, ir Oslo vadovas, skirtas inovacijų duomenims, bei Jungtinių Tautų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių ir viršvalstybinių organizacijų priimti tarptautiniai susitarimai. Tokių gairių turėtų būti kuo labiau laikomasi plėtojant, rengiant ir skleidžiant Sąjungos statistiką ir į jas turėtų būti atsižvelgta Europos statistinių verslo registrų sistemoje siekiant užtikrinti, kad Sąjungos statistika būtų palyginama su pagrindinių Sąjungos tarptautinių partnerių parengta statistika. Tačiau Sąjungos standartai, susitarimai ir gairės turėtų būti taikomi nuosekliai, kai Europos verslo statistikai rengti renkami duomenys MTP sąnaudų ir inovacijų temomis;

(6)

administracinė našta įmonėms, ypač MVĮ, turėtų būti kuo labiau sumažinta, kiek įmanoma naudojant ne tyrimus, o kitus duomenų šaltinius. Siekiant palengvinti naštą įmonėms, turėtų būti įmanoma nustatyti skirtingus duomenims keliamus reikalavimus atsižvelgiant į valstybių narių verslo ekonomikos dydį ir svarbą;

(7)

Europos statistikos sistemos (ESS) 2020 m. vizijoje nurodyta, kad siekiant geriau nagrinėti naujus fenomenus (pvz., globalizaciją) ir tinkamiau patenkinti didelį poveikį darančios Sąjungos politikos reikmes, turėtų būti naudojami įvairių statistikos sričių duomenys. Duomenų rengimas turėtų būti grindžiamas veiksmingais ir patikimais ESS statistiniais procesais. Platesnė verslo statistikos bendros teisinės sistemos aprėptis turėtų sudaryti sąlygas integruoti susijusius duomenų rengimo procesus, pasitelkiant įvairius šaltinius;

(8)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1297/2008/EB (5) priimta ir 2009–2013 m. vykdyta Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo programa su verslu ir prekyba susijusią statistiką buvo siekiama padėti priderinti prie naujų duomenų poreikių ir pritaikyti verslo statistikos rengimo sistemą. Į po tos programos vykdymo padarytas išvadas ir parengtas rekomendacijas dėl prioritetų ir naujų rodiklių rinkinių, su verslu susijusios statistikos sistemos racionalizavimo, veiksmingesnio įmonių ir prekybos statistikos rengimo ir Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikos modernizavimo turėtų būti atsižvelgta parengiant teisiškai privalomas nuostatas;

(9)

reikia, kad Europos verslo statistikos sistemoje būtų laikomasi lankstesnio požiūrio, kad ji galėtų būti pritaikyta pasikeitus metodikai bei būtų laiku reaguojama į naujus tinkamai pagrįstus duomenų naudotojų poreikius, kylančius dėl kintančios ekonominės aplinkos, didėjančios globalizacijos ir verslo aplinkos sudėtingumo. Tokie būsimi pritaikymai turėtų būti grindžiami tinkamomis sąnaudų ir naudos analizėmis, o suformuotais naujais duomenims keliamais reikalavimais neturėtų būti sudarytos didelės papildomos sąnaudos ar našta valstybėms narėms ar respondentams;

(10)

turėtų būti sustiprintas nacionalinių statistinių verslo registrų ir registro „EuroGroups“, kaip pagrindinės Europos verslo statistikos duomenų rinkimo ir rengimo infrastruktūros, vaidmuo. Nacionaliniai statistiniai verslo registrai turėtų būti naudojami kaip pagrindinis informacijos šaltinis siekiant atlikti verslo populiacijos ir jos demografijos statistinę analizę, apibrėžti tiriamosios visumos tyrimus ir nustatyti sąsają su administraciniais duomenų šaltiniais;

(11)

siekiant užtikrinti nacionalinių statistinių verslo registrų ir registro „EuroGroups“ vaidmenį, turėtų būti nustatytas ir taikomas unikalus visų svarbių vienetų atpažinties kodas;

(12)

naudojant suderintus kriterijus ir reguliariai atnaujinant informaciją apie juridinių vienetų, priklausančių įmonių grupėms, kontrolės sąsajas, registre „EuroGroups“ turėtų būti nustatyta tinkama įmonių grupių apibrėžtis, pagrįsta savalaikiais ir patikimais duomenimis;

(13)

siekiant padidinti ESS statistikos rengimo procesų veiksmingumą ir sumažinti statistinę naštą respondentams, nacionalinės statistikos institucijos (NSI) turėtų turėti teisę nedelsiant ir nemokamai gauti ir naudoti visus nacionalinius administracinius įrašus bei tuos administracinius įrašus jungti su statistiniais duomenimis, kiek tai būtina Europos verslo statistikai plėtoti, rengti ir skleisti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 (6) 17a straipsnį;

(14)

Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 nustatyta Europos statistikos orientacinė sistema. Visų pirma juo reikalaujama laikytis profesinio nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo, patikimumo, statistikos konfidencialumo ir sąnaudų veiksmingumo principų;

(15)

verslo statistiką rengiančioms ir Europos statistinių verslo registrų sistemą prižiūrinčioms NSI turėtų būti sudaryta galimybė keistis mikroduomenimis ir turėti prie jų prieigą, kad būtų galima plėtoti, rengti ir skleisti nacionalinę ar Europos verslo statistiką arba pagerinti jos kokybę. Keitimasis mikroduomenimis turėtų būti apribotas ir vykdomas tik tinkamai pagrįstais atvejais;

(16)

sukuriant papildomą duomenų šaltinį, grindžiamą keitimusi mikroduomenimis apie Sąjungos vidaus prekių eksportą, kartu su galimybe naudoti novatoriškas metodikas valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo rengiant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką, taip sudarant sąlygas valstybėms narėms sumažinti įmonėms tenkančią statistinės atskaitomybės naštą. Keitimosi tikslas – veiksmingai plėtoti, rengti ir skleisti Tarptautinės prekybos prekėmis statistiką ir pagerinti tokios statistikos kokybę;

(17)

kad būtų galima derėtis dėl Sąjungos ir trečiųjų valstybių ar daugiašalių prekybos ir investicijų susitarimų, juos įgyvendinti ir peržiūrėti, Komisija turėtų turėti galimybę susipažinti su būtina statistine informacija apie valstybių narių prekybos su trečiosiomis šalimis srautus;

(18)

turėtų būti palaikoma glaudi sąsaja tarp statistinės informacijos rinkimo sistemos ir su pridėtinės vertės mokesčiu susijusių mokesčių formalumų prekybos prekėmis tarp valstybių narių srityje. Ta sąsaja leidžia, visų pirma Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikos tikslais, identifikuoti eksportuotojus ir importuotojus bei patikrinti surinktos informacijos kokybę;

(19)

tarpvalstybinį prekių gabenimą, visų pirma iš trečiųjų šalių ar į jas, prižiūri muitinės, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013 (7). Muitinės saugo su tokiu gabenimu susijusią informaciją ar įrašus arba turi prieigą prie jų. Rengiant Sąjungos prekybos prekėmis statistiką turėtų būti naudojamasi informacija ar įrašais, susijusiais su muitinės deklaracijomis arba jomis pagrįstais;

(20)

kad galėtų parengti tarptautinės prekybos prekėmis statistiką ir pagerinti tos statistikos kokybę, NSI valstybėse narėse turėtų keistis duomenimis apie prekių importą ir eksportą, kurie apima daugiau kaip vienos valstybės narės muitinę. Siekiant užtikrinti suderintą statistikos rengimą, NSI keitimasis tarpusavyje tais mikroduomenimis turėtų būti privalomas;

(21)

tam, kad būtų garantuota Europos verslo statistikos ar nacionalinių sąskaitų kokybė ir palyginamumas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 (8) pateiktas sąvokas ir metodiką, atitinkamų valstybių narių NSI, jų atitinkamiems nacionaliniams centriniams bankams, Europos Centriniam Bankui (ECB) ir Komisijai (Eurostatui) turėtų būti leidžiama keistis konfidencialiais duomenimis tik statistikos tikslais;

(22)

Komisija, siekdama atlikti pagal Sutartis numatytas užduotis, visų pirma susijusias su vidaus rinkos veikimu, turėtų turėti visą, naujausią ir patikimą informaciją apie prekių gamybą ir paslaugų teikimą Sąjungoje ir tarptautinės prekybos srautus. Tokios informacijos taip pat reikia įmonėms, kad jos galėtų stebėti savo rinkas ir tų rinkų tarptautinį aspektą;

(23)

valstybės narės arba nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų kiek įmanoma siekti supaprastinti duomenų rinkimą iš Europos įmonių. NSI turėtų atsižvelgti į naujausius skaitmeninius pokyčius tuo metu, kai rengiamos duomenų, skirtų statistikai, rinkimo priemonės ir metodai, ir turėtų būti skatinamos taikyti novatoriškus būdus;

(24)

Sąjungos įmonių našumui įvertinti reikia teikti verslo statistiką pagal veiklos sektorius. Visų pirma vis labiau didėja paslaugų sektoriaus – labiausiai kintančio moderniosios ekonomikos sektoriaus – statistikos poreikis, pirmiausia dėl to sektoriaus potencialo, susijusio su augimu ir darbo vietų kūrimu, ir atsižvelgiant į ryšius su gamybos sektoriumi. Šią tendenciją dar labiau stiprina naujų skaitmeninių paslaugų plėtra. Statistinių duomenų poreikis taip pat padidėjo kūrybos ir kultūros pramonėje, kaip teigiama 2016 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos (9). Prekybos paslaugomis statistika yra labai svarbi stebint paslaugų vidaus rinkos ir bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą ir vertinant kliūčių poveikį prekybai paslaugomis;

(25)

Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 sudaro šio reglamento orientacinę sistemą, be kita ko, kiek tai susiję su konfidencialių duomenų apsauga. Tačiau dėl labai aukšto informacijos išsamumo lygio tarptautinės prekybos prekėmis statistikos srityje reikalingos specialios taisyklės dėl konfidencialumo. Prekių importuotojui ar eksportuotojui NSI reikia pateikti prašymą neatskleisti statistinių rezultatų, kuriais remiantis būtų galima netiesiogiai identifikuoti tokį importuotoją ar eksportuotoją. NSI turėtų laikyti prašymą pagrįstu, kai statistiniai rezultatai leidžia netiesiogiai identifikuoti importuotoją ar eksportuotoją. Kitu atveju NSI turėtų galėti skleisti statistinius rezultatus tokia forma, kad būtų galima netiesiogiai identifikuoti importuotoją ar eksportuotoją;

(26)

suderintos Sąjungos ekonomikos statistikos, ypač tokių sričių kaip klimato kaita ir veiksmingas išteklių naudojimas, MTP, inovacijos, informacinė visuomenė, apimanti rinkos ir ne rinkos veiklą, ir visos verslo aplinkos statistikos, visų pirma susijusios su verslo demografija ir su rinkos veikla susijusiu užimtumu, reikia tam, kad būtų galima valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis stebėti pažangą siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų. Tokia informacija sprendimus priimantiems asmenims leidžia priimti informacija pagrįstus politinius sprendimus, kad būtų kuriama žiniomis ir inovacijomis pagrįsta ekonomika, pagerintos MVĮ galimybės patekti į vidaus rinką, plėtojamas verslumas bei didinamas tvarumas ir konkurencingumas;

(27)

inovacijų ir MTP veiklos statistikos reikia, kad būtų galima plėtoti ir stebėti politiką, kuria siekiama stiprinti valstybių narių konkurencingumą ir gerinti jų potencialą pažangaus augimo ir užimtumo srityje vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais. Besiplečianti skaitmeninė ekonomika ir aktyviau naudojamos IRT taip pat yra svarbūs konkurencingumo ir ekonomikos augimo Sąjungoje veiksniai, o susijusioms strategijoms ir politikai remti, be kita ko, bendrajai skaitmeninei rinkai sukurti, reikia statistikos;

(28)

verslo statistika taip pat reikalinga rengiant nacionalines ir regionines sąskaitas pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013;

(29)

patikima ir savalaikė statistika būtina rengiant ataskaitas dėl kiekvienos valstybės narės ekonominės raidos Sąjungos ekonominės politikos kontekste. ECB reikia gauti greitai prieinamą trumpojo laikotarpio statistiką, kad jis galėtų įvertinti ekonominę raidą valstybėse narėse atsižvelgdamas į bendrą pinigų politiką;

(30)

išlaikant principą, kad teikiama verslo statistika turėtų aprėpti visą ekonomiką, tuo pačiu metu nustatytais duomenims keliamais reikalavimais, kiek tai įmanoma, turėtų būti atsižvelgiama į supaprastinimo priemones, kuriomis, laikantis proporcingumo principo, mažinama sąlyginai mažų valstybių narių verslo ekonomikai tenkanti našta. Papildomais reikalavimais respondentams neturėtų būti sudaroma neproporcingai didelė administracinė našta;

(31)

tarptautiniai standartai, kaip antai keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) iniciatyva, ir ESS parengti statistiniai ar techniniai standartai, kaip antai metaduomenų ir patvirtinimo standartai, turėtų būti naudojami tiek, kiek jie taip pat svarbūs Europos verslo statistikai. ESS komitetas (toliau – ESSK) patvirtino kokybės ataskaitų ESS standartą pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnį. Tie standartai turėtų prisidėti prie kokybės užtikrinimo ir ataskaitų teikimo pagal šį reglamentą derinimo;

(32)

siekiant atsižvelgti į ekonominius ir techninius pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus siekiant iš dalies pakeisti statistinės informacijos rūšis, tiksliau apibrėžti statistinę informaciją, kurią atitinkamai pagal Vir VI priedą turi pateikti mokesčių institucijos ir muitinės, bei iš dalies pakeisti I priede ir šiame reglamente išvardytas potemes, sumažinant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis aprėpties lygį. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (10) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(33)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kintamaisiais susijusia išsamia informacija, taip pat formatu, saugumo ir konfidencialumo priemonėmis ir keitimosi konfidencialiais duomenimis procedūra Europos statistinių verslo registrų sistemoje tikslu, kokybės ir metaduomenų ataskaitų tvarka, jų turiniu ir perdavimo terminais, taip pat su nuo šio reglamento ar nuo pagal jį priimtų deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų reikalavimų nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tuo pačiu tikslu Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tam tikrų administracinių įrašų teikimo ir keitimosi jais tvarkos nustatymu ir keitimosi konfidencialiais duomenimis rengiant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką formatu, saugumo ir konfidencialumo priemonėmis ir procedūra bei atitinkamų metaduomenų specifikacijomis, tvarkaraščiu, statistinės informacijos apie Sąjungos vidaus prekių eksportą, teikiamos importo valstybei narei, rinkimo ir rengimo tvarka, viso Sąjungos vidaus prekių eksporto aprėpties lygio taikymo tvarka ataskaitinio laikotarpio atžvilgiu, nustatant technines specifikacijas, susijusias su statistinės informacijos, atitinkamai surinktos apie Sąjungos vidaus prekybą prekėmis, statistinių duomenų elementais, teiktinais importo valstybei narei, ir susijusių supaprastinimo priemonių. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (11);

(34)

kai tikslinga, Komisija turėtų atlikti sąnaudų ir naudos analizę bei užtikrinti, kad dėl bet kokio jos siūlomo veiksmo nesusidarytų didelės papildomos sąnaudos ar našta valstybėms narėms ar respondentams, ypač MVĮ, atsižvelgiant į tikėtiną naudą naudotojams ir tai, kad dėl to pagerės statistikos kokybė;

(35)

Komisijai turėtų būti suteikta teisė leisti taikyti nuo šio reglamento ar pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų taikymo nukrypti leidžiančias nuostatas tais atvejais, kai dėl tokio taikymo reikia iš esmės keisti valstybės narės nacionalinę statistikos sistemą, kaip antai rengti papildomus tyrimus ar iš esmės keisti jos statistikos rengimo sistemą, kad ji būtų pritaikyta prie naujų duomenų šaltinių ar kad būtų galima derinti skirtingus šaltinius;

(36)

kai reikia naujų duomenims keliamų reikalavimų arba reikia patobulinti duomenų rinkinius, kuriems taikomas šis reglamentas, Komisija turėtų galėti pradėti bandomuosius tyrimus, kuriuos savanoriškai vykdys valstybės narės. Pirmiausia Komisija turėtų galėti pradėti bandomuosius tyrimus tarptautinės prekybos paslaugomis, nekilnojamojo turto, finansinių rodiklių bei aplinkos ir klimato srityse;

(37)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrą Europos verslo statistikos sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl suderinimo ir palyginamumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(38)

šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų pakeisti priemones, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 48/2004 (12), (EB) Nr. 638/2004 (13), (EB) Nr. 808/2004 (14), (EB) Nr. 716/2007 (15), (EB) Nr. 177/2008, (EB) Nr. 295/2008 (16) ir (EB) Nr. 471/2009 (17) ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1608/2003/EB (18) ir Tarybos reglamentuose (EEB) Nr. 3924/91 (19) ir (EB) Nr. 1165/98 (20). Todėl tie aktai turėtų būti panaikinti;

(39)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (21) 28 straipsnio 2 dalį buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

(40)

buvo konsultuotasi su ESSK,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma bendra teisinė sistema, skirta:

a)

Europos verslo statistikai, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje, plėtoti, rengti ir skleisti;

b)

Europos statistinių verslo registrų sistemai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Europos verslo statistika apima:

a)

statistinių vienetų struktūrą, ekonominę veiklą ir veiklos rezultatus, tų vienetų MTP ir inovacijų veiklą, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą ir e. prekybą, taip pat pasaulines vertės grandines. Šio reglamento tikslais Europos verslo statistika taip pat apima MTP statistiką aukštojo mokslo, valdžios ir privačiajame ne pelno sektoriuose;

b)

gaminamų prekių gamybą ir paslaugų teikimą bei tarptautinę prekybą prekėmis ir paslaugomis.

2.   Europos statistinių verslo registrų sistema apima nacionalinius statistinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“ bei jų tarpusavio keitimąsi duomenimis pagal 10 straipsnį.

3.   2 dalyje nurodytuose nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose pateikiama ši informacija:

a)

visos įmonės, kurios savo vykdoma ekonomine veikla prisideda prie bendrojo vidaus produkto (BVP), ir jų vietiniai vienetai;

b)

tas įmones sudarantys juridiniai vienetai;

c)

įmonių, kurios dėl savo dydžio turi didelę įtaką ir kurių veiklos rūšies vienetai (toliau – VRV) turi didelę įtaką suvestiniams (nacionaliniams) duomenims, atveju:

i)

VRV ir kiekvieno tas įmones sudarančio VRV dydis arba

ii)

tų įmonių nepagrindinės veiklos NACE kodas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 (22), ir tos nepagrindinės veiklos apimtis;

d)

įmonių grupės, kurioms tos įmonės priklauso.

4.   Registrą „EuroGroups“ sudaro šie Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 (23) apibrėžti vienetai:

a)

visos įmonės, kurios savo vykdoma ekonomine veikla prisideda prie BVP ir priklauso tarptautinei įmonių grupei;

b)

tas įmones sudarantys juridiniai vienetai;

c)

tarptautinės įmonių grupės, kurioms tos įmonės priklauso.

5.   Namų ūkiai nepatenka į Europos statistinių verslo registrų sistemos taikymo sritį, jei jų gaminamos prekės ir teikiamos paslaugos yra skirtos asmeniniam vartojimui arba yra susijusios su tų namų ūkių turto nuoma.

6.   Užsienio įmonių vietiniai vienetai, nesudarantys atskirų juridinių subjektų (filialų) ir priskiriami kvazibendrovėms pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013, nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose ir registre „EuroGroups“ laikomi įmonėmis.

7.   Įmonių grupės nustatomos pagal kontrolės sąsajas tarp jų juridinių vienetų pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013.

8.   Kai daroma nuoroda į nacionalinius statistinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“, šis reglamentas taikomas tik vienetams, kurie visiškai arba iš dalies vykdo ekonominę veiklą, ir ekonomiškai neaktyviems juridiniams vienetams, kurie kartu su ekonomiškai aktyviais juridiniais vienetais yra įmonės dalis.

9.   Europos statistinių verslo registrų sistemoje ekonomine veikla laikoma:

a)

bet kuri veikla, kuria konkrečioje rinkoje siūlomos prekės ir paslaugos;

b)

ne rinkos paslaugos, kuriomis prisidedama prie BVP;

c)

aktyvių juridinių vienetų tiesioginis ir netiesioginis turto turėjimas.

Turto ar įsipareigojimų turėjimas taip pat gali būti laikomi ekonomine veikla.

10.   Europos statistinių verslo registrų sistemoje statistiniai vienetai apibrėžiami laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 696/93 taikant šiame straipsnyje nustatytus apribojimus.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

statistinis vienetas – statistiniai vienetai Reglamento (EEB) Nr. 696/93 prasme;

b)

duomenis teikiantis vienetas – vienetas, kuris teikia duomenis;

c)

sritis – vienas arba keli duomenų rinkiniai, kurie aprėpia konkrečias temas;

d)

tema – informacijos, kurią reikia parengti, turinys; kiekvieną temą sudaro viena ar daugiau potemių;

e)

potemė – informacijos, kurią reikia parengti, išsamus turinys, susijęs su tema; kiekvieną potemę sudaro vienas ar daugiau kintamųjų;

f)

kintamasis – vieneto charakteristika, kuriai gali būti būdinga daugiau nei viena tam tikro verčių rinkinio vertė;

g)

rinkos veikla – rinkos veikla Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 1 skyriaus 1.37 punkto prasme;

h)

ne rinkos veikla – ne rinkos veikla Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 1 skyriaus 1.34 punkto prasme;

i)

rinkos gamintojai – rinkos gamintojai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 3 skyriaus 3.24 punkte;

j)

ne rinkos gamintojai – ne rinkos gamintojai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 3 skyriaus 3.26 punkte;

k)

nacionalinės statistikos institucijos arba NSI – nacionaliniai statistikos institutai ir kitos už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą atsakingos nacionalinės institucijos, kurias kiekviena valstybė narė paskiria pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 1 dalį;

l)

patikimas šaltinis – vienintelis duomenų įrašų, kuriuos sudaro nacionalinių statistinių verslo registrų ir registro „EuroGroups“ duomenys, teikėjas, veikiantis pagal 17 straipsnyje nurodytus kokybės standartus;

m)

mikroduomenys – identifikuojamų duomenis teikiančių vienetų arba statistinių vienetų charakteristikų atskiri stebėjimo ar matavimo duomenys;

n)

naudojimas statistikos tikslais – naudojimas statistikos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 3 straipsnio 8 punkte;

o)

konfidencialūs duomenys – konfidencialūs duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 3 straipsnio 7 punkte;

p)

mokesčių institucijos – už Tarybos direktyvos 2006/112/EB (24) taikymą atsakingos valstybės narės nacionalinės institucijos;

q)

muitinė – muitinė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 1 punkte;

r)

tarptautinė įmonių grupė – įmonių grupė Reglamento (EEB) Nr. 696/93 priedo III skirsnio C dalies prasme, kuriai priklauso bent dvi įmonės arba juridiniai vienetai, esantys skirtingose valstybėse.

2.   11–15 straipsniuose vartojamos šios terminų apibrėžtys:

a)

eksporto valstybė narė – valstybė narė, iš kurios statistinės teritorijos prekės eksportuojamos į paskirties vietą importo valstybėje narėje;

b)

importo valstybė narė – valstybė narė, į kurios statistinę teritoriją prekės importuojamos iš eksporto valstybės narės;

c)

prekės – kilnojamasis turtas, įskaitant elektros energiją ir gamtines dujas.

II SKYRIUS

Duomenų šaltiniai

4 straipsnis

Duomenų šaltiniai ir metodai

Valstybės narės rengia 6 ir 7 straipsniuose nurodytą statistiką ir pagal 9 straipsnį įsteigia nacionalinius statistinius verslo registrus, naudodamosi visais atitinkamais duomenų šaltiniais, vengdamos per didelės naštos respondentams ir tinkamai atsižvelgdamos į NSI sąnaudų veiksmingumą.

Pagal šį reglamentą reikalaujamai statistikai rengti ir nacionaliniams statistiniams verslo registrams pildyti NSI gali naudoti šiuos duomenų šaltinius, įskaitant jų derinius, su sąlyga, kad rezultatai tenkina 17 straipsnyje nurodytus kokybės kriterijus:

a)

tyrimus;

b)

administracinius įrašus, įskaitant mokesčių institucijų ir muitinių pateiktą informaciją, pavyzdžiui, metines finansines ataskaitas;

c)

mikroduomenis, kuriais apsikeista;

d)

visus kitus aktualius šaltinius, metodus ar novatoriškus būdus tiek, kiek juos taikant galima rengti palyginamus ir taikytinus konkrečius kokybės reikalavimus atitinkančius duomenis.

Tyrimų, kaip nurodyta antros pastraipos a punkte, atveju duomenis teikiantys vienetai, į kuriuos kreipėsi valstybės narės, laiku teikia tikslią ir išsamią informaciją, kurios reikia pagal šį reglamentą reikalaujamai statistikai rengti ir nacionaliniams statistiniams verslo registrams pildyti.

Antros pastraipos d punkte nurodyti metodai ir būdai turi būti moksliškai pagrįsti ir tinkamai dokumentuoti.

5 straipsnis

Prieiga prie administracinių įrašų ir informacijos teikimas

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 17a straipsnį NSI ir Komisija (Eurostatas) turi teisę nedelsiant ir nemokamai gauti ir naudotis visais administraciniais įrašais bei tuos įrašus jungti su kitais duomenų šaltiniais, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų statistinių reikalavimų ir atnaujinami nacionaliniai statistiniai verslo registrai bei registras „EuroGroups“. Prieigą prie tų įrašų NSI ir Komisija (Eurostatas) turi tik per jų atitinkamose viešojo administravimo sistemose esančius administracinius įrašus.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, mokesčių institucijos kiekvienoje valstybėje narėje statistikos tikslais kompetentingoms NSI teikia su prekių eksportu ir importu susijusią informaciją, kaip nurodyta V priede.

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama:

a)

iš dalies pakeisti V priedą, apibrėžiant mokesčių institucijų teikiamos statistinės informacijos rūšis, ir

b)

papildyti šį reglamentą, tiksliau apibrėžiant mokesčių institucijų pagal V priedą teikiamą statistinę informaciją.

3.   Nedarant poveikio 1 daliai, muitinė kiekvienoje valstybėje narėje statistikos tikslais kompetentingoms NSI teikia su prekių eksportu ir importu susijusią informaciją, kaip nurodyta VI priede.

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama:

a)

iš dalies pakeisti VI priedą, apibrėžiant muitinių teikiamos statistinės informacijos rūšis, ir

b)

papildyti šį reglamentą tiksliau apibrėžiant muitinių pagal VI priedą teikiamą statistinę informaciją.

4.   Kad galėtų parengti suderintą tarptautinės prekybos prekėmis statistiką ir pagerinti tos statistikos kokybę, atitinkamų valstybių narių NSI statistikos tikslais keičiasi su prekių eksportu ir importu susijusiais mikroduomenimis, gautais iš jų muitinių, siekiant įvertinti jų valstybės narės kvazitranzitinį eksportą ir importą.

Kitų prekybos srautų, kurie yra susiję su daugiau kaip vienos valstybės narės muitinėmis, atveju NSI keičiasi su prekių eksportu ar importu susijusiais atitinkamais mikroduomenimis, siekiant pagerinti atitinkamos statistikos kokybę.

5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma keitimosi duomenimis pagal šį straipsnį tvarka.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

III SKYRIUS

Verslo statistika

6 straipsnis

Duomenims keliami reikalavimai

1.   Europos verslo statistika apima šias sritis:

a)

trumpojo laikotarpio verslo statistiką;

b)

šalies lygmens verslo statistiką;

c)

regioninę verslo statistiką;

d)

tarptautinės veiklos statistiką.

2.   Sritys apima vieną ar daugiau toliau nurodytų temų, kurios išsamiau aprašytos I priede:

a)

verslo populiaciją;

b)

pasaulinės vertės grandines;

c)

IRT naudojimą ir e. prekybą;

d)

inovacijas;

e)

tarptautinę prekybą prekėmis;

f)

tarptautinę prekybą paslaugomis;

g)

investicijas;

h)

darbo sąnaudas;

i)

veiklą ir rezultatus;

j)

kainas;

k)

pirkimus;

l)

nekilnojamąjį turtą;

m)

MTP sąnaudas.

3.   Kiekvienos temos periodiškumas, ataskaitinis laikotarpis ir statistinis vienetas turi būti tokie, kaip nustatyta II priede.

4.   Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos I priede nurodytos potemės.

5.   Naudodamasi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus pagal 4 dalį, Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi šių sąlygų:

a)

deleguotaisiais aktais siekiama nepadidinti sąnaudų ar naštos arba jas sumažinti ir bet kuriuo atveju dėl jų neturi susidaryti didelės papildomos sąnaudos ar našta valstybėms narėms ar respondentams;

b)

per penkerių iš eilės einančių metų laikotarpį kita poteme gali būti pakeista ne daugiau kaip viena trumpojo laikotarpio verslo statistikos srities potemė, trys šalies lygmens verslo statistikos srities potemės, dvi regioninės verslo statistikos srities potemės ir dvi tarptautinės veiklos statistikos srities potemės, išvardytos I priede, ir visose srityse iš viso gali būti įtraukta ne daugiau kaip viena potemė;

c)

deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos, išskyrus inovacijų bei IRT naudojimo ir e. prekybos temas, dėl kurių deleguotieji aktai priimami likus atitinkamai ne mažiau kaip šešiems ir penkiolikai mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

d)

bet kuri nauja potemė vertinama dėl jos įgyvendinamumo valstybėms narėms atliekant bandomuosius tyrimus pagal 20 straipsnį.

6.   5 dalies b punktas netaikomas:

a)

potemėms priskiriamoms inovacijų, IRT naudojimo ir e. prekybos bei pasaulinių vertės grandinių temoms;

b)

daliniams pakeitimams, būtiniems dėl nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 (25) apskaitos sistemų pakeitimų.

7 straipsnis

Duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos

1.   Valstybės narės surenka kiekvienai I priede išvardytai potemei svarbius duomenis. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tiksliau apibrėžiami šie pagal šį reglamentą perduotinų duomenų elementai, jų techninės apibrėžtys ir supaprastinimo priemonės:

a)

kintamieji;

b)

matavimo vienetas;

c)

statistinė populiacija (įskaitant reikalavimus, susijusius su rinkos ir ne rinkos veikla ar gamintojais);

d)

klasifikacijos (įskaitant produktų, šalių ir teritorijų, taip pat sandorio pobūdžių sąrašus) ir suskirstymas;

e)

atskirų duomenų įrašų savanoriškas perdavimas;

f)

apytikrių reikšmių naudojimas ir kokybės reikalavimai;

g)

duomenų perdavimo terminas;

h)

pirmasis ataskaitinis laikotarpis;

i)

trumpojo laikotarpio verslo statistikos srities ataskaitinių metų svorinis koeficientas ir pakeitimas;

j)

tolesnės specifikacijos, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, susijusios su tarptautinės prekybos prekėmis tema.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Naudodamasi 1 dalyje nurodytais įgaliojimais dėl supaprastinimo priemonių, Komisija atsižvelgia į atitinkamos verslo ekonomikos dydį ir svarbą pagal proporcingumo principą, kad sumažintų naštą įmonėms. Be to, Komisija užtikrina, kad būtų toliau dedamos pastangos, reikalingos nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemoms parengti. Įgyvendinimo aktai, išskyrus pirmąjį įgyvendinimo aktą, priimtą pagal šį reglamentą, priimami likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki I priede išvardytų temų duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Įgyvendinimo aktai dėl inovacijų bei IRT naudojimo ir e. prekybos temų priimami likus atitinkamai ne mažiau kaip šešiems ir penkiolikai mėnesių iki duomenų ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

3.   Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 1 dalies a punktą, išskyrus 6 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktuose išvardytas temas, Komisija užtikrina, kad 6 straipsnio 1 dalyje išvardytos kiekvienos srities kintamųjų skaičius nebūtų didesnis nei:

a)

22 kintamieji trumpojo laikotarpio verslo statistikos srities atveju;

b)

93 kintamieji šalies lygmens verslo statistikos srities atveju;

c)

31 kintamasis regioninės verslo statistikos srities atveju ir

d)

26 kintamieji tarptautinės veiklos statistikos srities atveju.

4.   Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 1 dalies a punktą, 6 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktuose išvardytų temų atveju Komisija užtikrina, kad kiekvienos srities kintamųjų skaičius nebūtų didesnis nei:

a)

20 kintamieji pasaulinių vertės grandinių temos atveju;

b)

73 kintamieji IRT naudojimo ir e. prekybos temos atveju ir

c)

57 kintamieji inovacijų temos atveju.

5.   Kai reikia naujų duomenų, kad būtų galima reaguoti į naudotojų poreikius ir numatyti tam tikro laipsnio lankstumą, bet kuriuo penkerių iš eilės einančių kalendorinių metų laikotarpiu Komisija, laikydamasi 3 dalies, gali keisti ne daugiau kaip penkis trumpalaikio verslo statistikos, regioninės verslo statistikos ir tarptautinės veiklos statistikos sričių kintamuosius ir ne daugiau kaip 20 šalies lygmens verslo statistikos srities kintamųjų. Tie maksimalūs skaičiai netaikomi pasaulinių vertės grandinių, inovacijų ar IRT naudojimo ir e. prekybos temoms.

6.   Nepaisant šio straipsnio 3 dalies, kai reikia naujų duomenų, kad būtų galima reaguoti į naudotojų poreikius ir numatyti tam tikro laipsnio lankstumą, atlikus 20 straipsnyje nurodytus bandomuosius tyrimus, šio straipsnio 3 dalyje nurodytų sričių kintamųjų bendras skaičius neturi būti didinamas daugiau kaip 10 kintamųjų.

7.   Rengiant 1 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus atsižvelgiama į bet kokias galimas valstybių narių ar respondentų papildomas sąnaudas ar administracinę naštą, kartu vertinant numatomą statistikos kokybės pagerėjimą ir bet kokią tiesioginę ar netiesioginę siūlomų papildomų veiksmų naudą.

Šios dalies pirma pastraipa netaikoma pakeitimams, būtiniems dėl klasifikatorių ir nomenklatūrų pakeitimų, ar dėl nacionalinių ir regioninių sąskaitų pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013 ir mokėjimų balanso statistikos pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 apskaitos sistemų pakeitimų.

IV SKYRIUS

Verslo registrai

8 straipsnis

Europos statistinių verslo registrų sistema

1.   Sąjungos lygmens statistikos tikslais Komisija (Eurostatas) sukuria tarptautinių įmonių grupių registrą „EuroGroups“.

2.   Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu sukuria vieną ar daugiau nacionalinių statistinių verslo registrų, kurių bendras pagrindas yra suderintas pagal šį reglamentą, kuriais remiamasi rengiant ir koordinuojant tyrimus ir kurie naudojami kaip informacijos šaltinis, kai atliekama verslo populiacijos ir jos demografijos statistinė analizė, naudojami administraciniai duomenys ir identifikuojami bei sudaromi statistiniai vienetai.

3.   Valstybės narės ir Komisija (Eurostatas) keičiasi duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemoje, kaip nustatyta 10 straipsnyje.

4.   Nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“ yra patikimas šaltinis, kuriuo naudojamasi, laikantis 17 straipsnio, nustatant aukštos kokybės ir suderintas statistinių verslo registrų populiacijas, kurių reikia Europos statistikai rengti.

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai yra patikimas duomenų apie nacionalinio statistinio verslo registro populiacijas šaltinis. Registras „EuroGroups“ ESS yra patikimas duomenų apie registro populiaciją šaltinis siekiant parengti verslo statistiką, kurią rengiant būtina derinti tarpvalstybinę informaciją, susijusią su tarptautinėmis įmonių grupėmis.

9 straipsnis

Europos statistinių verslo registrų sistemai taikomi reikalavimai

1.   Pagal 8 straipsnį į Europos statistinių verslo registrų sistemą įtraukiami statistiniai ir juridiniai vienetai apibūdinami elementais, nustatytais abiejuose toliau nurodytuose punktuose ir kurie yra išsamiau aprašyti III priede:

a)

registrų potemėmis ir unikaliu atpažinties kodu;

b)

atnaujinimo laiku ir periodiškumu.

2.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi kintamieji, susiję su III priede išvardytomis registrų potemėmis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 2 dalį Komisija užtikrina, kad valstybėms narėms ar respondentams nesusidarytų didelės papildomos sąnaudos ar našta.

10 straipsnis

Keitimasis konfidencialiais duomenimis ir prieiga prie jų Europos statistinių verslo registrų sistemos tikslu

1.   Valstybės narės keičiasi konfidencialiais duomenimis.

Tuo tikslu, konfidencialiais duomenimis apie tarptautines įmonių grupes ir apie toms grupėms priklausančius vienetus, apimančiais IV priede išvardytus kintamuosius, išimtinai statistikos tikslais tarpusavyje keičiasi įvairių valstybių narių NSI tais atvejais, kai to reikia informacijos apie tarptautines įmonių grupes kokybei užtikrinti Sąjungoje. Toks keitimasis taip pat gali būti vykdomas siekiant sumažinti atsakymų pateikimo naštą.

Tais atvejais, kai toks keitimasis konfidencialiais duomenimis vykdomas siekiant užtikrinti informacijos apie tarptautines įmonių grupes kokybę Sąjungoje ir kai buvo gautas aiškus duomenis teikiančios kompetentingos NSI leidimas, išimtinai statistikos tikslais keitimosi konfidencialiais duomenimis procese gali dalyvauti nacionaliniai centriniai bankai.

2.   Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės keičiasi konfidencialiais duomenimis.

Tuo tikslu NSI Komisijai (Eurostatui) perduoda duomenis apie tarptautines įmonių grupes ir apie toms grupėms priklausančius vienetus, apimančius IV priede išvardytus kintamuosius, kad išimtinai statistikos tikslais būtų teikiama informacija apie tarptautines įmonių grupes Sąjungoje.

Siekdama užtikrinti nuoseklų duomenų registravimą ir juos naudoti išimtinai statistikos tikslais, Komisija (Eurostatas) kiekvienos valstybės narės kompetentingoms NSI perduoda duomenis apie tarptautines įmonių grupes, įskaitant toms grupėms priklausančius vienetus, apimančius IV priede išvardytus kintamuosius, kai bent vienas grupės juridinis vienetas yra tos valstybės narės teritorijoje.

Kad būtų užtikrintas veiksmingas ir kokybiškas registro „EuroGroups“ pildymas, Komisija (Eurostatas) NSI išimtinai statistikos tikslais perduoda duomenis apie visas į registrą „EuroGroups“ įrašytas tarptautines įmonių grupes, įskaitant toms grupėms priklausančius vienetus, apimančius IV priede išvardytus kintamuosius.

3.   Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės keičiasi konfidencialiais duomenimis siekiant identifikuoti juridinius vienetus.

Tuo tikslu NSI Komisijai (Eurostatui) išimtinai juridinių vienetų Sąjungoje unikalaus identifikavimo tikslu perduoda duomenis apie inkorporuotus juridinius vienetus, kurie apima tik identifikavimo ir demografinius kintamuosius bei stratifikacinius parametrus, išvardytus IV priede.

Kad būtų užtikrintas veiksmingas ir kokybiškas registro „EuroGroups“ pildymas, Komisija (Eurostatas) kiekvienos valstybės narės NSI išimtinai juridinių vienetų identifikavimo Sąjungoje tikslu perduoda duomenis apie juridinius vienetus, kurie apima tik identifikavimo ir demografinius kintamuosius bei stratifikacinius parametrus, išvardytus IV priede.

4.   Keitimasis konfidencialiais duomenimis tarp Komisijos (Eurostatas) ir centrinių bankų išimtinai statistikos tikslais gali vykti tarp Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių centrinių bankų bei tarp Komisijos (Eurostato) ir ECB, jei keitimusi siekiama užtikrinti informacijos apie tarptautines įmonių grupes Sąjungoje kokybę ir jei buvo gautas aiškus kompetentingų NSI leidimas.

5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tiksliau apibrėžiami su IV priede išvardytais kintamaisiais susiję techniniai duomenys.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   Siekiant užtikrinti, kad duomenimis, kuriais apsikeista pagal šį straipsnį, būtų naudojamasi išimtinai statistikos tikslais, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas tokių duomenų formatas, saugumo ir konfidencialumo priemonės, taip pat keitimosi duomenimis procedūra.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7.   Kai Komisija (Eurostatas), NSI, nacionaliniai centriniai bankai ir ECB pagal šį straipsnį gauna konfidencialių duomenų apie vienetus, esančius nacionalinėje teritorijoje arba už jos ribų, jie tą informaciją tvarko konfidencialiai pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009.

Konfidencialių duomenų perdavimas tarp NSI ir Komisijos (Eurostato) vykdomas tiek, kiek toks perdavimas būtinas išimtinai statistikos tikslais Europos statistikai rengti. Bet kokiam tolesniam perdavimui būtina gauti aiškų duomenis surinkusios nacionalinės institucijos leidimą.

8.   Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiems statistinių duomenų, kuriais apsikeista, konfidencialumo pažeidimams ir už juos baustų. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

V SKYRIUS

Keitimasis konfidencialiais duomenimis Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikos tikslais

11 straipsnis

Keitimasis konfidencialiais duomenimis

1.   Valstybių narių keitimąsi konfidencialiais duomenimis apie Sąjungos vidaus prekių eksportą išimtinai statistikos tikslais vykdo NSI, padedančios plėtoti, rengti ir skleisti Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistiką.

Duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos, nurodytos 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat taikomos keičiantis konfidencialiais duomenimis pagal šį skyrių.

2.   Eksporto valstybės narės NSI importo valstybės narės NSI teikia statistinę informaciją apie jos Sąjungos vidaus prekių eksportą į tą valstybę narę, kaip nustatyta 12 straipsnyje.

3.   Eksporto valstybės narės NSI importo valstybės narės NSI teikia metaduomenis, kurie yra aktualūs tam, kad duomenimis, kuriais apsikeista, būtų galima pasinaudoti rengiant statistiką.

4.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokia informacija laikytina aktualiais metaduomenimis, kaip nurodyta 3 dalyje, taip pat nustatomas šios informacijos ir 2 dalyje nurodytos statistinės informacijos pateikimo tvarkaraštis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Nedarant poveikio šio straipsnio 1 daliai, valstybė narė, teikianti konfidencialius duomenis, kuriais apsikeista, importo valstybės narės NSI leidžia juos naudoti rengiant kitą statistiką su sąlyga, kad tie duomenys būtų naudojami išimtinai statistikos tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 20–26 straipsnius.

6.   Eksporto valstybės narės NSI prašymu importo valstybė narė eksporto valstybės narės NSI gali teikti mikroduomenis, surinktus apie jos Sąjungos vidaus prekių importą iš tos eksporto valstybės narės.

12 straipsnis

Statistinė informacija, kuria turi būti keičiamasi

1.   11 straipsnio 2 dalyje nurodytą statistinę informaciją sudaro:

a)

mikroduomenys, surinkti Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikos tikslu;

b)

duomenys, parengti apie specifines prekes ar prekių gabenimą, ir

c)

duomenys, parengti naudojant muitinės deklaracijose pateiktą išsamią informaciją.

2.   11 straipsnio 2 dalyje nurodyta statistinė informacija, faktiškai surinkta naudojant verslo tyrimus ar remiantis administraciniais duomenimis, apima bent 95 proc. viso Sąjungos viduje atlikto kiekvienos valstybės narės prekių eksporto į visas kitas valstybes nares paėmus kartu vertės.

Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą, sumažinant Sąjungos vidaus prekybos prekėmis aprėpties lygį atsižvelgiant į techninius ir ekonominius pokyčius ir kartu išlaikant galiojančius kokybės standartus atitinkančią statistiką.

3.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos techninės specifikacijos, susijusios su 1 dalyje nurodytos informacijos rinkimu ir rengimu, ir tiksliau apibrėžiamas 2 dalyje nurodyto aprėpties lygio taikymas ataskaitinio laikotarpio atžvilgiu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

13 straipsnis

Statistinių duomenų elementai

1.   12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti mikroduomenys apima šiuos statistinių duomenų elementus:

a)

atskirą identifikacinį kodą, priskirtą ekonominės veiklos vykdytojui partneriui importo valstybėje narėje pagal Direktyvos 2006/112/EB 214 straipsnį;

b)

ataskaitinį laikotarpį;

c)

prekybos srautą;

d)

prekę;

e)

valstybę narę partnerę;

f)

kilmės šalį;

g)

prekių vertę;

h)

prekių kiekį;

i)

sandorio pobūdį.

12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti mikroduomenys gali apimti transporto rūšį ir pristatymo sąlygas su sąlyga, kad eksporto valstybė narė renka tuos statistinių duomenų elementus.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiami statistinių duomenų elementai, nurodyti šios dalies pirmos pastraipos a–i punktuose, ir apibrėžiamas statistinių duomenų elementų, taikomų specifinėms prekėms ar prekių gabenimui, sąrašas bei duomenys, rengiami naudojant muitinės deklaracijose pateiktą išsamią informaciją, nurodytą 12 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Tam tikromis kokybės reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis valstybės narės gali supaprastinti informaciją, kuri turi būti teikiama, su sąlyga, kad tokiu supaprastinimu nedaromas neigiamas poveikis statistikos kokybei.

Konkrečiais atvejais valstybės narės gali rinkti sumažintą statistinių duomenų elementų rinkinį, kaip nurodyta 1 dalyje, arba rinkti ne tokią išsamią su tam tikrais tais duomenų elementais susijusią informaciją.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiama pirmoje pastraipoje nurodyto supaprastinimo tvarka ir maksimali Sąjungos vidaus eksporto, kuriam taikomas toks supaprastinimas, vertė.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

14 straipsnis

Konfidencialių duomenų, kuriais keičiamasi, apsauga

1.   Su eksportuotoju, kurio prašymui dėl statistinių duomenų konfidencialumo pagal 19 straipsnį pritarė eksporto valstybės narės NSI, susijusius mikroduomenų įrašus eksporto valstybės narės NSI perduoda importo valstybės narės NSI, pateikdamos tikrąją vertę ir visus statistinių duomenų elementus, nurodytus 13 straipsnio 1 dalyje, ir pažymėdamos, kad tam mikroduomenų įrašui taikomi konfidencialumo reikalavimai.

2.   Rengdamos Sąjungos vidaus importo statistinius rezultatus importo valstybės narės NSI gali pasinaudoti eksporto mikroduomenų įrašais, kuriems taikomi konfidencialumo reikalavimai. Jei importo valstybės narės NSI pasinaudoja eksporto mikroduomenų įrašais, kuriems taikomi konfidencialumo reikalavimai, jos užtikrina, kad importo valstybės narės NSI, skleisdamos statistinius rezultatus apie Sąjungos vidaus importą, laikytųsi statistinių duomenų konfidencialumo, kurį patvirtino eksporto valstybės narės NSI.

3.   Siekiant užtikrinti konfidencialių duomenų, kuriais apsikeista pagal šį skyrių, apsaugą, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiamas tokių duomenų formatas, saugumo ir konfidencialumo priemonės, įskaitant 1 ir 2 dalyse nurodytų taisyklių taikymo tvarką, taip pat keitimosi duomenimis procedūra.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiems statistinių duomenų, kuriais keičiamasi, konfidencialumo pažeidimams ir už juos baustų. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

15 straipsnis

Prieiga prie konfidencialių duomenų, kuriais apsikeista, mokslo reikmėms

Prieiga prie konfidencialių duomenų, kuriais apsikeista, mokslo reikmėms pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 23 straipsnį gali būti suteikta statistines analizes vykdantiems tyrėjams, jei tam pritaria duomenis pateikusi eksporto valstybės narės kompetentinga NSI.

VI SKYRIUS

Keitimasis konfidencialiais duomenimis Europos verslo statistikos ir nacionalinių sąskaitų tikslu

16 straipsnis

Keitimasis konfidencialiais duomenimis. Sąlygas sudaranti nuostata

1.   Atitinkamų valstybių narių NSI, jų atitinkamiems nacionaliniams centriniams bankams, ECB ir Komisijai (Eurostatui) leidžiama tarpusavyje keistis pagal šį reglamentą renkamais arba rengiamais konfidencialiais duomenimis tik statistikos tikslais, kai jais keistis būtina siekiant užtikrinti Europos verslo statistikos arba nacionalinių sąskaitų kokybę ir palyginamumą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 549/2013 sąvokomis ir metodika.

2.   Konfidencialius duomenis gavę NSI, nacionaliniai centriniai bankai, Komisija (Eurostatas) ir ECB tą informaciją tvarko konfidencialiai ir ją naudoja išimtinai statistikos tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 20–26 straipsnius.

VII SKYRIUS

Kokybė, perdavimas ir sklaida

17 straipsnis

Kokybė

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių perduotos Europos verslo statistikos ir nacionalinių statistinių verslo registrų bei registro „EuroGroups“ kokybei užtikrinti.

2.   Šio reglamento tikslais taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.

3.   Komisija (Eurostatas) vertina perduotų duomenų ir metaduomenų kokybę skaidriai ir patikrinamai.

4.   3 dalies tikslais valstybės narės Komisijai (Eurostatui) kasmet perduoda:

a)

pagal šį reglamentą perduotų duomenų kokybės ir metaduomenų ataskaitas;

b)

su nacionaliniais statistiniais verslo registrais susijusias kokybės ir metaduomenų ataskaitas.

Daugiametės statistikos atveju, pirmos pastraipos a punkte nurodytų kokybės ir metaduomenų ataskaitų teikimo periodiškumas turi atitikti atitinkamos statistikos teikimo periodiškumą.

5.   Komisija (Eurostatas) valstybėms narėms teikia metines su registru „EuroGroups“ susijusias kokybės ir metaduomenų ataskaitas.

6.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiama kokybės ir metaduomenų ataskaitų perdavimo tvarka, turinys ir terminai.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Dėl jų valstybėms narėms ar respondentams neturi susidaryti didelės papildomos sąnaudos ar našta.

Teikiamų ataskaitų turinys turi apsiriboti svarbiausiais ir esminiais kokybės aspektais.

7.   Valstybės narės Komisiją (Eurostatą) kuo greičiau informuoja apie bet kokią svarbią informaciją ar pokyčius, susijusius su šio reglamento įgyvendinimu ir galinčius paveikti perduodamų duomenų kokybę. Valstybės narės Komisiją (Eurostatą) informuoja apie svarbius metodinius arba kitus pakeitimus, turinčius įtakos nacionalinių statistinių verslo registrų kokybei. Informacija pateikiama kuo skubiau ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius po bet kurio tokio pakeitimo įsigaliojimo.

8.   Tinkamai motyvuotu Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės pateikia statistinės informacijos kokybei įvertinti būtiną papildomą informaciją; dėl to valstybėms narėms ar respondentams neturi susidaryti didelės papildomos sąnaudos ar našta.

18 straipsnis

Duomenų ir metaduomenų perdavimas

1.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pagal šį reglamentą teikia reikalaujamus duomenis ir metaduomenis, laikydamosi keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartų. Kai perduodami duomenys yra konfidencialūs, tikroji vertė bus siunčiama su žyma, nurodančia, kad duomenims taikomi konfidencialumo reikalavimai ir kad jų negalima skleisti.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi tokie standartai bei duomenų ir metaduomenų perdavimo procedūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Tinkamai motyvuotu Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės vykdo nacionalinių statistinių verslo registrų statistines analizes ir rezultatus perduoda Komisijai (Eurostatui).

Komisija (Eurostatas) gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiamas tokių statistinių analizių rezultatų formatas ir perdavimo procedūra.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija (Eurostatas) užtikrina, kad dėl tokių įgyvendinimo aktų valstybėms narėms ir respondentams nesusidarytų didelės papildomos sąnaudos ar našta.

3.   Tinkamai motyvuotu Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės teikia jai visą svarbią informaciją, susijusią su šio reglamento įgyvendinimu valstybėse narėse. Dėl tokių Komisijos prašymų valstybėms narėms neturi susidaryti didelė papildoma administracinė ar finansinė našta.

19 straipsnis

Su statistikos apie Tarptautinę prekybą prekėmis sklaida susijęs konfidencialumas

Tik prekių importuotojo arba eksportuotojo prašymu NSI nusprendžia, ar su atitinkamu importu ar eksportu susijusius statistinius rezultatus skleisti be jokio dalinio pakeitimo, ar, tam importuotojui ar eksportuotojui pateikus motyvuotą prašymą, iš dalies pakeisti statistinius rezultatus, kad nebūtų įmanoma identifikuoti to importuotojo ar eksportuotojo siekiant laikytis statistinių duomenų konfidencialumo principo pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 20 straipsnio 3 dalies a punktą.

VIII SKYRIUS

Bandomieji tyrimai ir finansavimas

20 straipsnis

Bandomieji tyrimai

1.   Jei Komisija (Eurostatas) nustato, kad reikia priimti svarbius naujus duomenims taikomus reikalavimus ar patobulinti duomenų rinkinius, kuriems taikomas šis reglamentas, ji gali inicijuoti bandomuosius tyrimus, kuriuos iki bet kokio naujo duomenų rinkimo valstybės narės vykdo savanoriškai. Tie bandomieji tyrimai apima bandomuosius tyrimus dėl tarptautinės prekybos paslaugomis, nekilnojamojo turto, finansinių rodiklių bei aplinkos ir klimato.

2.   Tokie bandomieji tyrimai atliekami siekiant įvertinti, ar reikia ir ar galima gauti duomenis. Tų tyrimų rezultatus Komisija (Eurostatas) įvertina bendradarbiaudama (-as) su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais. Įvertinant rezultatus atsižvelgiama į patobulinimų galimą naudą bei papildomas sąnaudas ir naštą, kuriuos patirtų įmonės ir NSI.

3.   Atlikus 2 dalyje nurodytą įvertinimą, Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis parengia 1 dalyje nurodytų tyrimų išvadų ataskaitą. Ta ataskaita skelbiama viešai.

4.   Ne vėliau kaip 2022 m. sausio 7 d., o vėliau – kas dvejus metus Komisija pateikia ataskaitą apie bendrą 1 dalyje nurodytų bandomųjų tyrimų pažangą. Tos ataskaitos skelbiamos viešai.

Jei tikslinga ir atsižvelgdama į 2 dalyje nurodytų rezultatų įvertinimą, Komisija kartu su tomis ataskaitomis teikia pasiūlymus dėl naujų duomenims taikomų reikalavimų nustatymo.

21 straipsnis

Finansavimas

1.   Šiam reglamentui įgyvendinti Sąjunga gali nacionaliniams statistikos institutams ir kitoms nacionalinėms institucijoms, nurodytoms pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalį nustatytame sąraše, skirti finansinę paramą sąnaudoms, susijusioms su:

a)

verslo statistikos duomenims taikomų reikalavimų plėtojimu ar įgyvendinimu ir duomenų tvarkymu;

b)

metodikų, kuriomis siekiama verslo statistikos rinkimo ir rengimo geresnės kokybės arba mažesnių sąnaudų ir administracinės naštos bei pagerinti Europos statistinių verslo registrų sistemą, plėtojimu;

c)

metodikų, kuriomis siekiama sumažinti duomenis teikiančių vienetų, visų pirma MVĮ, reikalaujamos informacijos teikimo administracinę ir finansinę naštą, plėtojimu;

d)

dalyvavimu 20 straipsnyje nurodytuose bandomuosiuose tyrimuose;

e)

procesų, IT sistemų ir panašių pagalbinių funkcijų plėtojimu ar stiprinimu siekiant rengti aukštesnės kokybės statistiką arba sumažinti administracinę ir finansinę naštą.

2.   Sąjungos finansinis įnašas skiriamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 99/2013 (26) 7 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1291/2013 (27) 6 straipsnį.

3.   Šis Sąjungos finansinis įnašas neturi viršyti 95 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

22 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2020 m. sausio 6 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 5 straipsnio 2 ar 3 dalį, 6 straipsnio 4 dalį ar 12 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

23 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda ESSK, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

24 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

1.   Kai dėl šio reglamento ar pagal jį priimtų įgyvendinimo priemonių ir deleguotųjų aktų taikymo būtina iš esmės pritaikyti valstybės narės nacionalinę statistikos sistemą, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leidžiama ne ilgiau kaip trejus metus taikyti nuo šio reglamento arba pagal jį priimtų įgyvendinimo priemonių ar deleguotųjų aktų nukrypti leidžiančias nuostatas.

Per tris mėnesius nuo atitinkamo akto įsigaliojimo dienos atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai tinkamai motyvuotą prašymą dėl tokios nukrypti leidžiančios nuostatos.

Tokių nukrypti leidžiančių nuostatų poveikis valstybių narių duomenų palyginamumui arba laiku pateiktų ir reprezentatyvių Europos suvestinių duomenų apskaičiavimui turi būti minimalus. Suteikiant nukrypti leidžiančią nuostatą turi būti atsižvelgiama į respondentams tenkančią naštą.

2.   Jei laikotarpio, kuriuo buvo leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl sričių, kuriose buvo atlikti 20 straipsnyje nurodyti bandomieji tyrimai, pabaigoje vis dar yra pagrindo ją taikyti, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais toliau leidžiama ne ilgiau kaip vienus metus taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą.

Atitinkama valstybė narė ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki nukrypti leidžiančios nuostatos, kurią leista taikyti pagal 1 dalį, galiojimo laikotarpio pabaigos Komisijai pateikia prašymą, kuriame pateikiamos tokio pratęsimo priežastys ir išsamūs pagrindai.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

25 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentai (EB) Nr. 48/2004, (EB) Nr. 808/2004, (EB) Nr. 716/2007, (EB) Nr. 177/2008 ir (EB) Nr. 295/2008, Sprendimas Nr. 1608/2003/EB ir Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 panaikinami nuo 2021 m. sausio 1 d.

2.   Reglamentai (EB) Nr. 638/2004 ir (EB) Nr. 471/2009 panaikinami nuo 2022 m. sausio 1 d.

3.   Reglamentas (EB) Nr. 1165/98 panaikinamas nuo 2024 m. sausio 1 d.

4.   1, 2 ir 3 dalimis nedaromas poveikis tuose teisės aktuose nustatytoms pareigoms, susijusioms su duomenų ir metaduomenų, įskaitant kokybės ataskaitas, perdavimu ataskaitinių laikotarpių, kurie visi ar kurių dalys sutampa su laikotarpiu prieš atitinkamas tose dalyse nustatytas datas, atžvilgiu.

5.   Nuorodos į panaikintus aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

26 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

3.   Tačiau 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys ir 11–15 straipsniai taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. lapkričio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  OL C 77, 2018 3 1, p. 2.

(2)  2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL L 61, 2008 3 5, p. 6).

(4)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(5)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1297/2008/EB dėl Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programos (OL L 340, 2008 12 19, p. 76).

(6)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

(7)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(8)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(9)  OL C 238, 2018 7 6, p. 28.

(10)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(11)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(12)  2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo (OL L 7, 2004 1 13, p. 1).

(13)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL L 102, 2004 4 7, p. 1).

(14)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (OL L 143, 2004 4 30, p. 49).

(15)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (OL L 171, 2007 6 29, p. 17).

(16)  2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (OL L 97, 2008 4 9, p. 13).

(17)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 152, 2009 6 16, p. 23).

(18)  2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (OL L 230, 2003 9 16, p. 1).

(19)  1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 374, 1991 12 31, p. 1).

(20)  1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL L 162, 1998 6 5, p. 1).

(21)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(22)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(23)  1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1).

(24)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(25)  2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (OL L 35, 2005 2 8, p. 23).

(26)  2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

(27)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).


I PRIEDAS

ĮTRAUKIAMOS TEMOS

1 sritis. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Verslo demografiniai įvykiai

Darbo sąnaudos

Užimtumas

Išdirbtos valandos

Darbo sąnaudos

Kainos

Importo kainos

Gamintojų kainos

Veikla ir rezultatai

Produkcija

Pardavimo apimtis

Grynoji apyvarta

Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamasis turtas

2 sritis. Šalies lygmens verslo statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Veikiančių įmonių populiacija

Verslo demografiniai įvykiai (įsteigimas, veiklos nutraukimas, veiklos tęsimas)

Užsienio kontroliuojamos įmonės

Užsienyje kontroliuojančiosios įmonės ir su jomis susijusios šalies įmonės

Tarptautinę prekybą vykdančių įmonių populiacija

Darbo sąnaudos

Užimtumas

Su verslo demografiniais įvykiais (įsteigimu, veiklos nutraukimu, veiklos tęsimu) susijęs užimtumas

Užimtumas užsienio kontroliuojamose įmonėse

Užimtumas užsienyje kontroliuojančiosiose įmonėse ir su jomis susijusiose šalies įmonėse

Išdirbtos valandos

Darbo sąnaudos

Darbo sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse

MTP sąnaudos

MTP išlaidos

MTP užimtumas

MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse

MTP užimtumas užsienio kontroliuojamose įmonėse

Viešosiomis lėšomis finansuojami MTP

Pirkimai

Prekių ir paslaugų pirkimai

Prekių atsargų pokytis

Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimas

Įmonių vykdomas importas

Produkcija ir rezultatai

Grynoji apyvarta

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

Produkcijos vertė

Pridėtinė vertė

Bendrasis likutinis perteklius

Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta

Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė

Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė

Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta

Pramonės produkcija

Įmonių vykdomas eksportas

Investicijos

Bendrosios investicijos

Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos

Inovacijos

Inovacijos

IRT naudojimas ir e. prekyba

IRT naudojimas ir e. prekyba

3 sritis. Regioninė verslo statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Populiacija pagal regioną

Verslo demografiniai įvykiai (įsteigimas, veiklos nutraukimas, veiklos tęsimas) pagal regioną

Darbo sąnaudos

Užimtumas pagal regioną

Su verslo demografiniais įvykiais (įsteigimu, veiklos nutraukimu, veiklos tęsimu) susijęs užimtumas pagal regioną

Darbo sąnaudos pagal regioną

MTP sąnaudos

MTP išlaidos pagal regioną

MTP užimtumas pagal regioną

4 sritis. Tarptautinės veiklos statistika

Temos

Potemės

Verslo populiacija

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, populiacija

Darbo sąnaudos

Užimtumas įmonėse užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai

Darbo sąnaudos įmonėse užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai

Investicijos

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, bendrosios investicijos

Veikla ir rezultatai

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai rezidentai, grynoji apyvarta

Tarptautinė prekyba prekėmis

Sąjungos vidaus prekyba prekėmis

Sąjungos išorės prekyba prekėmis

Tarptautinė prekyba paslaugomis

Paslaugų importas

Paslaugų eksportas

Grynosios paslaugos

Pasaulinės vertės grandinės

Pasaulinės vertės grandinės


II PRIEDAS

TEMŲ PERIODIŠKUMAS, ATASKAITINIAI LAIKOTARPIAI IR STATISTINIAI VIENETAI

1 sritis. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kas ketvirtį

ketvirtis

juridinis vienetas

Darbo sąnaudos

kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

ketvirtis (kas mėnesį, neprivaloma)

VRV

Kainos

kas mėnesį,

išskyrus šiuo atveju:

— gamintojų teikiamų paslaugų kainos ir gamintojų kainos, nustatytos naujiems gyvenamiesiems pastatams: kas ketvirtį

mėnuo,

išskyrus šiuo atveju:

— gamintojų teikiamų paslaugų kainos ir gamintojų kainos, nustatytos naujiems gyvenamiesiems pastatams: ketvirtis (kas mėnesį, neprivaloma)

VRV,

išskyrus šiuo atveju:

— importo kainos: netaikoma

Produkcija ir rezultatai

kas mėnesį,

išskyrus šiuo atveju:

— mažos šalys teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis: kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

mėnuo,

išskyrus šiuo atveju:

— mažos šalys teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis: kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

VRV

 

kas mėnesį; kas ketvirtį – mažos* šalys teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis

* Kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

 

 

Nekilnojamasis turtas

kas ketvirtį (kas mėnesį, neprivaloma)

ketvirtis (kas mėnesį, neprivaloma)

netaikoma

2 sritis. Šalies lygmens verslo statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Darbo sąnaudos

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

MTP sąnaudos

kas dvejus metus,

išskyrus šiuo atveju:

— sektorių veiklos rezultatai, išskirstyti pagal vidaus MTP išlaidas, MTP darbuotojus ir tyrėjų skaičių, taip pat valstybės biudžeto asignavimai MTP (angl. GBARD) ir nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTP: kasmet

kalendoriniai metai

įmonė – verslo įmonių sektoriaus atžvilgiu

institucinis vienetas – kitų sektorių atžvilgiu

Pirkimai

kasmet,

išskyrus šiuo atveju:

— mokėjimai subrangovams: kas trejus metus

kalendoriniai metai

įmonė

Veikla ir rezultatai

kasmet,

išskyrus šiais atvejais:

— grynosios apyvartos suskirstymas pagal produktus ir kliento gyvenamąją vietą (NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ir 73.2): kas dvejus metus,

— žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji apyvarta, pramonės veiklos grynoji apyvarta, pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta, statybų grynoji apyvarta, paslaugų veiklos grynoji apyvarta, pirkimo ir perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta, pastatų statybos grynoji apyvarta ir civilinės inžinerijos grynoji apyvarta: kas penkerius metus,

— subrangos pajamos: kas trejus metus

kalendoriniai metai

įmonė,

išskyrus šiuo atveju:

— parduota produkcija, produkcija vykdant subrangos operacijas ir faktinė produkcija: VRV

Investicijos

kasmet,

išskyrus šiuo atveju:

— investicijos į nematerialųjį turtą: kas trejus metus

kalendoriniai metai

įmonė

Inovacijos

kas dvejus metus

ataskaitinis laikotarpis yra trejų metų laikotarpis iki kiekvienų lyginių kalendorinių metų pabaigos

įmonė

IRT naudojimas ir e. prekyba

kasmet

įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomi kintamieji, priėmimo kalendoriniai metai;

kalendoriniai metai po įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomi kintamieji kitų kintamųjų atžvilgiu, priėmimo

įmonė

3 sritis. Regioninė verslo statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė,

išskyrus šiuo atveju:

— vietinių vienetų skaičius (teikiant NACE F sekcijos įmonių duomenis – neprivaloma): vietinis vienetas

Darbo sąnaudos

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė,

išskyrus šiuo atveju:

— darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius vietiniuose vienetuose, atlygiai ir mėnesinės algos vietiniuose vienetuose: vietinis vienetas

MTP sąnaudos

kas dvejus metus

kalendoriniai metai

įmonė – verslo įmonių sektoriaus atžvilgiu institucinis vienetas – kitų sektorių atžvilgiu

4 sritis. Tarptautinės veiklos statistika

Temos

Periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Statistinis vienetas

Verslo populiacija

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Darbo sąnaudos

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Investicijos

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Veikla ir rezultatai

kasmet

kalendoriniai metai

įmonė

Tarptautinė prekyba prekėmis

kas mėnesį,

išskyrus šiuo atveju:

— kas dvejus metus: Sąjungos išorės prekių importas ir eksportas, kartu suskirstytas pagal produktus ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą

bus nurodyta įgyvendinimo aktuose pagal 7 straipsnio 1 dalies j punktą

netaikoma

Tarptautinė prekyba paslaugomis

kasmet,

išskyrus šiuo atveju:

— paslaugų pirmo lygio suskirstymas: kas ketvirtį

kalendoriniai metai,

išskyrus šiuo atveju:

— paslaugų pirmo lygio suskirstymas: ketvirtis

netaikoma

Pasaulinės vertės grandinės

kas trejus metus

treji kalendoriniai metai; ataskaitiniais metai t, o ataskaitinis laikotarpis nuo t-2 iki t

įmonė


III PRIEDAS

EUROPOS STATISTINIŲ VERSLO REGISTRŲ SISTEMOS ELEMENTAI

A dalis. Registrų potemės ir unikalus atpažinties kodas

1.

Nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose ir registre „EuroGroups“ išvardyti vienetai, kaip nurodyta šio reglamento 2 straipsnyje, apibūdinami identifikaciniu numeriu ir C dalyje nurodytomis registrų potemėmis.

2.

Nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose ir registre „EuroGroups“ išvardytų vienetų unikali atpažintis užtikrinama identifikaciniu numeriu, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos naudotis Europos statistinių verslo registrų sistema, kaip infrastruktūra. Tuos identifikacinius numerius suteiks NSI. Registrui „EuroGroups“ svarbių juridinių vienetų ir tarptautinių įmonių grupių identifikacinius numerius suteiks Komisija (Eurostatas). Nacionaliniais tikslais NSI nacionaliniuose statistiniuose verslo registruose gali palikti papildomą identifikacinį numerį.

B dalis. Atnaujinimo laikas ir periodiškumas

3.

Informacija apie nacionalinius statistinius verslo registrus ir registrą „EuroGroups“ atnaujinama įtraukiant arba išbraukiant bent kartą per metus.

4.

Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo vieneto rūšies, konkretaus kintamojo, vieneto dydžio ir paprastai informacijai atnaujinti naudojamo šaltinio.

5.

Valstybės narės kasmet parengia nacionalinių statistinių verslo registrų kopijas, kuriose atsispindi jų būklė metų pabaigoje, ir tas kopijas analizės tikslais saugo bent 30 metų. Komisija (Eurostatas) kasmet parengia registro „EuroGroups“ kopiją, kurioje atsispindi jo būklė metų pabaigoje, ir tą kopiją analizės tikslais saugo bent 30 metų.

C dalis. Verslo registrų potemės

Nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“ apima toliau nurodytas atitinkamų vienetų, apibrėžtų šio reglamento 2 straipsnyje, potemes.

VIENETAI

POTEMĖS

1. JURIDINIAI VIENETAI

Identifikavimas

Demografiniai įvykiai

Stratifikaciniai parametrai

Ryšiai su įmone

Ryšiai su kitais registrais

Ryšys su įmonių grupe

Vienetų kontrolė

Vienetų nuosavybės ryšiai

2. ĮMONIŲ GRUPĖ

Identifikavimas

Demografiniai įvykiai

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

3. ĮMONĖ

Identifikavimas

Ryšys su kitais vienetais

Demografiniai įvykiai

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

4. VIETINIS VIENETAS

Identifikavimas

Demografiniai įvykiai

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Ryšiai su kitais vienetais ir registrais

5. VEIKLOS RŪŠIES VIENETAS,

jei laikomas statistiniu vienetu pagal 2 straipsnio 3 dalies c punktą

Identifikavimas

Demografiniai įvykiai

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Ryšiai su kitais vienetais ir registrais


IV PRIEDAS

POTEMĖS IR KINTAMIEJI, SKIRTI KEITIMUISI KONFIDENCIALIAIS DUOMENIMIS EUROPOS STATISTINIŲ VERSLO REGISTRŲ SISTEMOS TIKSLU

Duomenys, pažymėti kaip „sąlyginiai“, yra privalomi, jeigu valstybėje narėje jų yra, o duomenys, pažymėti kaip „neprivalomi“, – rekomenduojami.

1.   

Duomenys, kuriuos kompetentingos NSI turi perduoti Komisijai (Eurostatui) ir kuriais kompetentingos NSI gali tarpusavyje keistis (10 straipsnio 1 ir 2 dalys)

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ekonominės veiklos vykdytoju data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme (sąlyginis)

Pažymėti specialiosios paskirties vienetus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 20 skyriaus 2.17–2.20 punktų prasme (neprivalomas)

 

Vienetų kontrolė

Juridinio vieneto, kuris yra kontroliuojamas arba vykdo kontrolę, identifikaciniai kintamieji

 

Vienetų nuosavybės ryšiai

Juridinio vieneto, kuris nuosavybės teise priklauso arba kuriam nuosavybės teise priklauso, identifikaciniai kintamieji

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Akcijų pradžios / pabaigos data (sąlyginis)

Įmonių grupė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2 skaitmenų lygmeniu

Įmonių grupės nepagrindinė veikla NACE 2 skaitmenų lygmeniu (neprivalomas)

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius (sąlyginis)

Grynoji apyvarta (sąlyginis)

Įmonių grupės visas turtas (sąlyginis)

Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės arba vietiniai vienetai (neprivalomas)

Įmonė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Ryšys su kitais vienetais

Įmonę sudarančių juridinių vienetų identifikaciniai numeriai

Įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifikacinis numeris

 

Demografiniai įvykiai

Veiklos pradžios data

Veiklos visiško nutraukimo data

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonės pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų lygmeniu

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Darbuotojų skaičius

Grynoji apyvarta

Institucinis sektorius ir subsektorius Reglamento (ES) Nr. 549/2013 prasme

2.   

Duomenys, kuriuos Komisija (Eurostatas) turi perduoti kompetentingoms NSI ir kuriais tarpusavyje gali keistis Komisija (Eurostatas) ir kompetentingi centriniai bankai, jeigu gautas leidimas (10 straipsnio 2 ir 4 dalys)

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ekonominės veiklos vykdytoju data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme (sąlyginis)

Pažymėti specialiosios paskirties vienetus, Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 skyriaus 2.17–2.20 punktų prasme (neprivalomas)

 

Ryšiai su įmone

Įmonės (-ių), kuriai (-ioms) priklauso vienetas, identifikaciniai kintamieji

Prisijungimo prie įmonės (-ių) data (sąlyginis)

Atsiskyrimo nuo įmonės (-ių) data (sąlyginis)

 

Ryšiai su kitais registrais

Ryšiai su kitais registrais

 

Ryšys su įmonių grupe

Įmonių grupės, kuriai priklauso vienetas, identifikaciniai kintamieji

Prisijungimo prie įmonių grupės data

Atsiskyrimo nuo įmonių grupės data

 

Vienetų kontrolė

Juridinio vieneto, kuris yra kontroliuojamas arba vykdo kontrolę, identifikaciniai kintamieji

 

Vienetų nuosavybės ryšiai

Juridinio vieneto, kuris nuosavybės teise priklauso arba kuriam nuosavybės teise priklauso, identifikaciniai kintamieji

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), priklausančių juridiniam vienetui, akcijos (%) (sąlyginis)

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), kuriam (-iems) priklauso juridinis asmuo, akcijos (%) (sąlyginis)

Akcijų pradžios / pabaigos data (sąlyginis)

Įmonių grupė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Įmonių grupės veiklos pradžios data

Įmonių grupės veiklos pabaigos data

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2 skaitmenų lygmeniu

Įmonių grupės nepagrindinė veikla NACE 2 skaitmenų lygmeniu (neprivalomas)

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius (sąlyginis)

Grynoji apyvarta (sąlyginis)

Įmonių grupės visas turtas (sąlyginis)

Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės arba vietiniai vienetai (neprivalomas)

Įmonė

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Ryšys su kitais vienetais

Įmonę sudarančių juridinių vienetų identifikaciniai numeriai

Tarptautinės ar nacionalinės įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifikacinis numeris

 

Demografiniai įvykiai

Veiklos pradžios data

Veiklos visiško nutraukimo data

 

Stratifikaciniai parametrai ir ekonominiai kintamieji

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų lygmeniu

Įmonių grupės nepagrindinė veikla NACE 4 skaitmenų lygmeniu (sąlyginis)

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius (neprivalomas)

Grynoji apyvarta

Institucinis sektorius ir subsektorius Reglamento (ES) Nr. 549/2013 prasme

3.   

Keitimasis duomenimis apie korporuotus juridinius vienetus identifikavimo tikslais (10 straipsnio 3 dalis)

3.1.

Duomenys, kuriuos kompetentingos NSI turi perduoti Komisijai (Eurostatui), apie korporuotus juridinius vienetus rezidentus

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme (sąlyginis)

3.2.

Duomenys, kuriuos kompetentingos NSI turi perduoti Komisijai (Eurostatui), apie užsienio korporuotus juridinius vienetus

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma (neprivalomas)

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme (sąlyginis)

3.3.

Duomenys, kuriuos Komisija (Eurostatas) turi perduoti kompetentingoms NSI, apie korporuotus juridinius vienetus

Vienetai

Potemės

Kintamieji

Juridinis vienetas

Identifikavimas

Identifikaciniai kintamieji

 

Demografiniai įvykiai

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fizinio asmens atveju, jo pripažinimo ūkio subjektu data

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

 

Stratifikaciniai parametrai

Teisinė forma

Juridinis veiklos statusas

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme (sąlyginis)


V PRIEDAS

Informacija, kurią kiekvienos valstybės narės atsakingos mokesčių institucijos turi perduoti NSI, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 dalyje:

a)

PVM deklaracijų pagrindu parengta informacija apie apmokestinamuosius asmenis ir neapmokestinamuosius juridinius asmenis, kurie už atitinkamą laikotarpį deklaravo prekių tiekimą Sąjungos viduje pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 251 straipsnio a punktą arba prekių įsigijimą Sąjungos viduje pagal tos direktyvos 251 straipsnio c punktą;

b)

sumuojamųjų ataskaitų pagrindu parengta informacija apie tiekimą Sąjungos viduje, remiantis sumuojamosiomis PVM ataskaitomis, pagal Direktyvos 2006/112/EB 264 ir 265 straipsnius;

c)

informacija apie įsigijimą Sąjungos viduje, kurią visos kitos valstybės narės pranešė pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 (1) 21 straipsnio 2 dalį.


(1)  2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).


VI PRIEDAS

Informacija, kurią kiekvienos valstybės narės atsakingos muitinės turi perduoti NSI, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje:

a)

asmenį, kuris vykdo prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, eksportą Sąjungos viduje ir importą Sąjungos viduje, identifikuojanti informacija;

b)

ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo duomenys, numatyti pagal Sąjungos muitinės nuostatas, prieinami su EORI kodu susijusioje elektroninėje sistemoje, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (1) 7 straipsnyje;

c)

importo ir eksporto įrašai iš muitinės deklaracijų, kurios buvo priimtos arba dėl kurių nacionalinės muitinės priėmė sprendimus ir:

i)

kurios buvo joms pateiktos arba

ii)

dėl kurių papildoma deklaracija, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 225 straipsniu, yra prieinama joms leidimo turėtojo sistemoje naudojant tiesioginę elektroninę prieigą.


(1)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).


Top