EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2127

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2127 2019 m. spalio 10 d. kuriuo dėl tam tikrų Tarybos direktyvų 91/496/EEB, 97/78/EB ir 2000/29/EB nuostatų taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/7297

OJ L 321, 12.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/oj

12.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/111


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2127

2019 m. spalio 10 d.

kuriuo dėl tam tikrų Tarybos direktyvų 91/496/EEB, 97/78/EB ir 2000/29/EB nuostatų taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (1), ypač į jo 149 straipsnio 2 dalį ir 165 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 nustatyta oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, skirtos patikrinti, ar Sąjungos maisto ir pašarų srities teisės aktai yra taikomi tinkamai, sistema. Ši sistema apima ir iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamų gyvūnų bei prekių oficialią kontrolę;

(2)

Reglamentu (ES) 2017/625 nuo 2019 m. gruodžio 14 d. panaikinamos Tarybos direktyvos 91/496/EEB (2) ir 97/78/EB (3). Be to, juo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 (4), siekiant panaikinti Tarybos direktyvą 2000/29/EB (5);

(3)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatyta, kad siekiant išvengti teisės aktų spragų, kol nepriimti įgyvendinimo ir deleguotieji aktai, susiję su klausimais, nurodytais Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 2 dalyje, 48 straipsnyje, 51 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, 53 straipsnio 1 dalies a punkte, 54 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 58 straipsnio a punkte, iki 2022 m. gruodžio 14 d. arba iki Komisijos nustatytos ankstesnės datos toliau taikomos atitinkamos Tarybos direktyvų 91/496/EEB ir 97/78/EB bei Direktyvos 2000/29/EB nuostatos. Direktyvos 2000/29/EB atveju tokia ankstesnė data turi būti vėlesnė už Reglamento (ES) 2017/625 taikymo pradžios datą;

(4)

pagal Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 1 dalies a punktą buvo priimtas deleguotasis aktas, kuriuo reglamentuojama oficialioji kontrolė kituose nei pasienio kontrolės postai kontrolės punktuose. Šis aktas bus taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d. Tačiau nuostatos, susijusios su to reglamento 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų kategorijomis, bus taikomos tik nuo 2020 m. gruodžio 14 d. Todėl atitinkamos Direktyvos 2000/29/EB nuostatos turėtų būti toliau taikomos iki 2020 m. gruodžio 13 d.;

(5)

pagal Reglamento (ES) 2017/625 54 straipsnio 3 dalį priimtas įgyvendinimo aktas, kuriuo reglamentuojamas gyvūnų ir prekių tapatumo ir fizinių patikrinimų jų įvežimo į Sąjungą metu dažnumas. Šis aktas bus taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d. Tačiau nuostatos, susijusios su susijusio reglamento 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų kategorijomis bus taikomos tik nuo 2022 m. gruodžio 14 d. Todėl atitinkamos Direktyvos 2000/29/EB nuostatos turėtų būti toliau taikomos iki 2022 m. gruodžio 13 d.;

(6)

be to, pagal Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 2 dalies a punktą priimtas įgyvendinimo aktas, kuriuo nustatomas gyvūnų ir prekių, kurių įvežimo į Sąjungą metu turi būti taikoma sisteminga oficialioji kontrolė, sąrašas. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/478 (6) prie į sąrašą įtrauktinų kategorijų pridėti sudėtiniai produktai. Tačiau tokių produktų įvežimui į Sąjungą taikomi reikalavimai, nustatyti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/625 (7), bus taikomi tik nuo 2021 m. balandžio 21 d. Sudėtiniams produktams dabar taikomi reikalavimai bus toliau taikomi iki 2021 m. balandžio 20 d. Todėl reikia priimti pereinamojo laikotarpio priemones dėl Direktyvos 97/78/EB nuostatų, kuriomis reglamentuojami Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti klausimai, susiję su sudėtiniais produktais;

(7)

pagal Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 2 dalies b punktą ir 58 straipsnio a punktą priimti įgyvendinimo aktai, kuriais reglamentuojamas prekių, kurių oficialioji kontrolė jų įvežimo į Sąjungą metu laikinai padidinama, sąrašo sudarymas ir bendrojo sveikatos įvežimo dokumento (toliau – BSĮD) formatas. Šie teisės aktai bus taikomi nuo Reglamento (ES) 2017/625 taikymo dienos;

(8)

pagal Reglamento (ES) 2017/625 48 straipsnį ir 51 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktus priimti deleguotieji aktai, kuriais reglamentuojamos oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės postuose išimtys ir nustatomos konkrečios tranzito ir perkrovimo taisyklės. Šie teisės aktai bus taikomi nuo Reglamento (ES) 2017/625 taikymo dienos;

(9)

todėl Reglamentą (ES) 2017/625 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

kadangi šiame akte nustatytos taisyklės yra tarpusavyje susijusios ir bus taikomos kartu, jos turėtų būti nustatytos viename teisės akte, o ne keliuose atskiruose teisės aktuose, kuriuose būtų pateikta daug kryžminių nuorodų ir dėl kurių kiltų dubliavimo rizika;

(11)

kadangi Reglamentas (ES) 2017/625 ir pirmiau nurodyti deleguotieji reglamentai bei įgyvendinimo reglamentai taikomi nuo 2019 m. gruodžio 14 d., šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/625 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/625 iš dalies keičiamas taip:

1.

149 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„Iki 2019 m. gruodžio 13 d. vietoj susijusių šio reglamento nuostatų taikomos atitinkamos direktyvų 91/496/EEB ir 97/78/EB nuostatos, kuriomis reglamentuojami šio reglamento 47 straipsnio 2 dalies b punkte, 48 straipsnyje, 51 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose, 53 straipsnio 1 dalies a punkte, 54 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 58 straipsnio a punkte nurodyti klausimai.

 

Iki 2021 m. balandžio 20 d. vietoj susijusios nuostatos taikomos atitinkamos Direktyvos 97/78/EB nuostatos, kuriomis reglamentuojami šio reglamento 47 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti klausimai, susiję su sudėtiniais produktais.“

2.

165 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

„Nuo 2019 m. gruodžio 15 d. klausimais, kurie reglamentuojami Direktyva 2000/29/EB, vietoj atitinkamų tos direktyvos nuostatų taikoma šio reglamento 47 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnis, 51 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai ir 58 straipsnio a punktas, o tą direktyvą nuo tos pat dienos nustojama taikyti.

 

Iki 2020 m. gruodžio 13 d. taikomos atitinkamos Direktyvos 2000/29/EB nuostatos, susijusios su šio reglamento 53 straipsnio 1 dalies a punkte reglamentuojamais klausimais, vietoj šių minėtų nuostatų.

 

Iki 2022 m. gruodžio 13 d. toliau taikomos atitinkamos Direktyvos 2000/29/EB nuostatos, susijusios su šio reglamento 54 straipsnio 1 ir 3 dalyse reglamentuojamais klausimais, vietoj šių minėtų nuostatų.“

2 straipsnis

Šio reglamento įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/496/EEB, nustatanti gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičianti direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (OL L 268, 1991 9 24, p. 56).

(3)  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, kuria nustatomi principai, kuriais reglamentuojamas iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimas (OL L 24, 1998 1 30, p. 9).

(4)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

(5)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

(6)  2019 m. sausio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/478, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl siuntų, kurioms taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, kategorijų (OL L 82, 2019 3 25, p. 4).

(7)  2019 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/625, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas reikalavimais dėl tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą (OL L 131, 2019 5 17, p. 18).


Top