EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2088

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2088 2019 m. lapkričio 27 d. dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Tekstas svarbus EEE)

PE/87/2019/REV/1

OL L 317, 2019 12 9, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

9.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2088

2019 m. lapkričio 27 d.

dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė naują pasaulinę darnaus vystymosi programą – Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. (toliau – Darbotvarkė iki 2030 m.), kurios pagrindas – darnaus vystymosi tikslai (DVT). 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikate dėl tolesnių tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsnių DVT siejami su Sąjungos politika siekiant užtikrinti, kad visais Sąjungos veiksmais ir politikos iniciatyvomis Sąjungoje ir pasaulyje nuo pat pradžių būtų atsižvelgiama į DVT. 2017 m. birželio 20 d. išvadose Taryba patvirtino Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimą visiškai, nuosekliai, visapusiškai, integruotai ir veiksmingai įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

(2)

perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, tvaresnės, efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos atsižvelgiant į DVT yra labai svarbus siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą. Paryžiaus susitarimu, priimtu pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (toliau – Paryžiaus susitarimas), kurį Sąjunga patvirtino 2016 m. spalio 5 d. (3) ir kuris įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d., siekiama sustiprinti atsaką į klimato kaitą užtikrinant, inter alia, kad skiriamas finansavimas atitiktų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažėjimo trajektoriją ir klimato kaitai atsparią plėtrą;

(3)

siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus ir gerokai sumažinti klimato kaitos keliamą riziką ir poveikį, visuotinis tikslas yra užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros didėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūros didėjimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2009/65/EB (4), 2009/138/EB (5), 2011/61/ES (6), 2013/36/ES, (7) 2014/65/ES (8), (ES) 2016/97 (9), (ES) 2016/2341 (10) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 345/2013 (11), (ES) Nr. 346/2013 (12), (ES) 2015/760 (13) ir (ES) 2019/1238 (14) bendras tikslas yra palengvinti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kredito įstaigų, alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV), kurie valdo arba platina alternatyvaus investavimo fondus, įskaitant Europos ilgalaikių investicijų fondus (ELTIF), draudimo įmonių, investicinių įmonių, draudimo tarpininkų, profesinių pensijų įstaigų (PPĮ), reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų (EuVECA valdytojų), reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų (EuSEF valdytojų) ir visos Europos asmeninės pensijos produktų (PEPP) teikėjų veiklos pradėjimą ir vykdymą. Tomis direktyvomis ir reglamentais užtikrinama vienodesnė galutinių investuotojų apsauga, jiems sudaroma galimybė lengviau pasinaudoti įvairiais finansiniais produktais, kartu numatant taisykles, leidžiančias galutiniams investuotojams priimti informacija pagrįstus investavimo sprendimus;

(5)

informacijos atskleidimas galutiniams investuotojams apie tvarumo rizikos integravimą, atsižvelgimą į neigiamą poveikį tvarumui, tvaraus investavimo tikslus arba aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą sprendimų dėl investicijų priėmimo ir konsultavimo procesuose yra nepakankamai išplėtotas, nes tokiam informacijos atskleidimui dar nėra taikomi suderinti reikalavimai;

(6)

nuostata dėl šio reglamento netaikymo finansų patarėjams, kurių įdarbintų asmenų yra mažiau nei trys, neturėtų daryti poveikio nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos direktyvos 2014/65/ES ir (ES) 2016/97, taikymui, visų pirma taisyklėms dėl konsultavimo investicijų ir draudimo klausimais. Todėl, nors tokie patarėjai neprivalo teikti informacijos pagal šį reglamentą, jie savo konsultavimo procesuose turi atsižvelgti į tvarumo riziką ir ją integruoti;

(7)

subjektai, kuriems šis reglamentas taikomas, priklausomai nuo jų veiklos pobūdžio turėtų laikytis taisyklių dėl finansų rinkos dalyvių, jei jie teikia finansinius produktus, ir turėtų laikytis taisyklių dėl finansų patarėjų, jei jie teikia konsultacijas investicijų klausimais arba konsultacijas draudimo klausimais. Todėl kai tokie subjektai tuo pat metu vykdo ir finansų rinkos dalyvių, ir finansų patarėjų veiklą, tokie subjektai turėtų būti laikomi finansų rinkos dalyviais, jei jie veikia kaip finansinių produktų teikėjai, įskaitant portfelio valdymo paslaugų teikimą, ir turėtų būti laikomi finansų patarėjais, jei jie teikia konsultacijas investicijų klausimais arba konsultacijas draudimo klausimais;

(8)

Sąjungai vis dažniau susiduriant su katastrofiškomis ir nenuspėjamomis klimato kaitos, išteklių išeikvojimo pasekmėmis ir kitais su tvarumu susijusiais sunkumais, reikia imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant sutelkti kapitalą pasitelkiant ne tik viešąją politiką, bet ir finansinių paslaugų sektorių. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai atskleistų konkrečią informaciją apie savo požiūrį į tvarumo rizikos integravimą ir atsižvelgimą į neigiamą poveikį tvarumui;

(9)

nesant suderintų Sąjungos taisyklių dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo galutiniams investuotojams, tikėtina, kad nacionaliniu lygmeniu ir toliau bus priimamos skirtingos priemonės, o skirtinguose finansinių paslaugų sektoriuose greičiausiai bus toliau laikomasi skirtingų požiūrių. Dėl tokių skirtingų priemonių ir požiūrių toliau būtų labai iškraipoma konkurencija , nes būtų taikomi labai skirtingi informacijos atskleidimo standartai. Be to, šiuo metu dėl lygiagrečiai plėtojamos į komercinius tikslus orientuotais prioritetais pagrįstos rinkos praktikos, kurią įgyvendinant gaunami skirtingi rezultatai, rinka toliau skaidoma ir ateityje vidaus rinkos veikimo neveiksmingumas gali dar labiau padidėti. Dėl skirtingų informacijos atskleidimo standartų ir skirtingos rinkos praktikos labai sunku palyginti skirtingus finansinius produktus, tiems produktams bei įvairiems platinimo kanalams sudaromos nevienodos sąlygos ir sukuriamos papildomos kliūtys vidaus rinkoje. Tokie skirtumai taip pat galėtų klaidinti galutinius investuotojus ir galėtų iškreipti jų investavimo sprendimus. Esama rizikos, kad valstybės narės , siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo, nustatys skirtingas nacionalines priemones, dėl kurių gali atsirasti kliūčių sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir gali būti pakenkta finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams. Be to, kadangi nėra suderintų skaidrumo užtikrinimo taisyklių, galutiniams investuotojams sunku veiksmingai palyginti skirtingų valstybių narių skirtingus finansinius produktus pagal jų su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką ir siekiamus tvarių investicijų tikslus. Todėl būtina šalinti esamas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir stiprinti finansinių produktų palyginamumą, kad būtų išvengta galimų kliūčių ateityje;

(10)

šiuo reglamentu siekiama sumažinti informacijos asimetriją įgaliotojo ir įgaliotinio santykiuose tvarumo rizikos integravimo, atsižvelgimo į neigiamą poveikį tvarumui, aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo, ir tvarių investicijų atžvilgiu reikalaujant, kad finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai, veikiantys kaip įgaliotiniai tų galutinių investuotojų (įgaliotojų) vardu, atskleistų jiems informaciją prieš sutarties sudarymą ir toliau tai nuolat darytų;

(11)

šiuo reglamentu papildomi informacijos atskleidimo reikalavimai, nustatyti direktyvose 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97, (ES) 2016/2341 ir reglamentuose (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013, (ES) 2015/760 ir (ES) 2019/1238, taip pat nacionalinėje teisėje, reglamentuojančioje asmeninės ir individualios pensijos produktus. Siekiant užtikrinti tvarkingą ir veiksmingą šio reglamento reikalavimų laikymosi priežiūrą, valstybės narės turėtų pasikliauti pagal tas taisykles jau paskirtomis kompetentingomis institucijomis;

(12)

šiuo reglamentu išlaikomi finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams taikomi reikalavimai veikti kuo labiau atsižvelgiant į galutinių investuotojų interesus, įskaitant reikalavimą atlikti tinkamą išsamų patikrinimą prieš investuojant, bet tuo neapsiribojant, kaip įtvirtinta direktyvose 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97, (ES) 2016/2341 ir reglamentuose (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 bei nacionalinėje teisėje, reglamentuojančioje asmeninės ir individualios pensijos produktus. Kad galėtų laikytis savo pareigų pagal tas taisykles, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai į savo procesus, įskaitant išsamaus patikrinimo procesus, turėtų integruoti ne tik visą atitinkamą finansinę riziką, bet ir visą atitinkamą tvarumo riziką, kuri gali padaryti reikšmingą neigiamą poveikį finansinei investicijų grąžai ar teikiamoms konsultacijoms, ir turėtų nuolat vertinti šią riziką. Todėl finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai turėtų savo politikoje nurodyti, kaip jie integruoja šią riziką, ir tą politiką skelbti;

(13)

šiame reglamente reikalaujama, kad finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai, kurie teikia konsultacijas investicijų klausimais ar draudimo klausimais dėl draudimo principu pagristų investicinių produktų (DPPIP), neatsižvelgiant į finansinio produkto ir tikslinės rinkos koncepciją, skelbtų raštišką politiką dėl tvarumo rizikos integravimo ir užtikrintų tokio integravimo skaidrumą;

(14)

tvarumo rizika reiškia aplinkos, socialinį ar valdymo įvykį ar sąlygą, kuriai pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei, kaip nurodyta sektorių teisės aktuose, visų pirma direktyvose 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97, (ES) 2016/2341 arba deleguotuosiuose aktuose ir techniniuose reguliavimo standartuose, priimtuose pagal minėtus aktus;

(15)

šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis rizikos integravimo taisyklėms pagal direktyvas 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97, (ES) 2016/2341 ir reglamentus (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 bei pagal nacionalinę teisę, reglamentuojančią asmeninės ir individualios pensijos produktus, įskaitant atitinkamus taikytinus proporcingumo kriterijus, pavyzdžiui, dydį, vidaus organizacinę struktūrą ir konkrečios veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, bet jais neapsiribojant. Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą dėl to, kaip finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai integruoja tvarumo riziką į savo investavimo sprendimus ir konsultacijas investicijų ar draudimo klausimais. Jei atlikus tvarumo rizikos vertinimą daroma išvada, kad tvarumo rizikos, kuri finansiniam produktui būtų laikoma svarbia, nėra, turėtų būti paaiškintos priežastys. Jei atlikus vertinimą daroma išvada, kad ši rizika yra svarbi, mastas, kokiu ta tvarumo rizika gali paveikti finansinio produkto rezultatus, turėtų būti atskleistas kokybiniu arba kiekybiniu požiūriu. Tvarumo rizikos vertinimai ir susijusi finansų rinkos dalyvių prieš sutarties sudarymą atskleidžiama informacija turėtų atsispindėti finansų patarėjų prieš sutarties sudarymą atkleidžiamoje informacijoje. Prieš teikdami konsultacijas, finansų patarėjai turėtų atskleisti, kaip jie atsižvelgia į tvarumo riziką finansinio produkto, kuris teikiamas galutiniams investuotojams, atrankos procese, neatsižvelgiant į galutinių investuotojų prioritetus tvarumo srityje. Tai neturėtų daryti poveikio nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis perkeliamos direktyvos 2014/65/ES ir (ES) 2016/97, taikymui, visų pirma finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų pareigoms, susijusioms su produkto valdymu, tinkamumo ir priimtinumo vertinimu ir reikalavimų ir poreikių analizėmis;

(16)

investavimo sprendimai ir konsultacijos gali sukelti, prisidėti arba būti tiesiogiai susiję su neigiamu, reikšmingu arba galimai reikšmingu poveikiu tvarumo veiksniams;

(17)

siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų nuosekliai ir suderintai taikomas, būtina nustatyti suderintą termino „tvarios investicijos“ apibrėžtį, kuri numatytų, kad bendrovės, į kurias investuojama, taiko gero valdymo praktiką ir laikosi atsargumo principo „nedaryti didelės žalos“, kad nebūtų smarkiai pakenkta nei aplinkosaugos, nei socialiniam tikslui;

(18)

jeigu finansų rinkos dalyviai, deramai atsižvelgdami į savo dydį, savo veiklos pobūdį ir mastą bei į savo siūlomų finansinių produktų tipus, atsižvelgia į savo investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį, nesvarbu ar jis yra reikšmingas arba gali būti reikšmingas, tvarumo veiksniams, jie turėtų į savo procesus, įskaitant išsamaus patikrinimo procesus, integruoti procedūras, kad būtų atsižvelgta į pagrindinį neigiamą poveikį kartu su atitinkama finansine rizika ir atitinkama tvarumo rizika. Informacijoje dėl tokių procedūrų gali būti aprašyta, kaip finansų rinkos dalyviai vykdo savo su tvarumu susijusias priežiūros pareigas arba kitus akcininkų įsipareigojimus. Finansų rinkos dalyviai turėtų savo interneto svetainėse skelbti informaciją apie tas procedūras ir pagrindinio neigiamo poveikio aprašymus. Tuo atžvilgiu Europos bankininkystės institucijos, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (15) (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (16) (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (17) (ESMA), Jungtinis komitetas (toliau – Jungtinis komitetas) ir finansų rinkos dalyviai bei finansų patarėjai turėtų atsižvelgti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtą išsamaus patikrinimo rekomendaciją dėl atsakingo verslo ir Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus;

(19)

tai, kad investavimo sprendimų priėmimo ir konsultavimo procesuose atsižvelgiama į tvarumo veiksnius, gali duoti naudos ne tik finansų rinkoms. Tai gali padidinti realiosios ekonomikos atsparumą ir finansų sistemos stabilumą. Galiausiai dėl to tai gali turėti poveikio finansinių produktų rizikai ir grąžai. Todėl itin svarbu, kad finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai teiktų reikiamą informaciją, kad galutiniai investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstus investavimo sprendimus;

(20)

finansų rinkos dalyviai, kurie atsižvelgia į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, prieš sudarant sutartį pateikiamoje informacijoje apie kiekvieną finansinį produktą turėtų glaustai ir kokybiniu bei kiekybiniu požiūriu atskleisti, kaip atsižvelgiama į tokį poveikį, ir pateikti pareiškimą, kad informacija apie pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams yra pateikiama nuolatinėse ataskaitose. Pagrindinis neigiamas poveikis turėtų būti suprantamas kaip toks investavimo sprendimų ir konsultacijų investicijų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams;

(21)

iki šiol sukurti įvairaus masto užmojų tvarūs produktai. Todėl informacijos atskleidimo prieš sutarties sudarymą ir informacijos atskleidimo periodinėse ataskaitose tikslais reikia atskirti reikalavimus, skirtus finansiniams produktams, kurie skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, ir reikalavimus, skirtus finansiniams produktams, kuriais siekiama padaryti teigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei. Todėl finansinių produktų, kurie pasižymi aplinkos arba socialiniais ypatumais, atveju finansų rinkos dalyviai turėtų atskleisti, ar ir kaip nustatytasis indeksas, tvarumo indeksas arba integravimo indeksas yra suderintas su tais ypatumais, o kai nenaudojamas joks lyginamasis indeksas, pateikti informaciją apie tai, kaip užtikrinami finansinių produktų tvarumo ypatumai. Finansinių produktų, kuriais siekiama teigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei, atveju finansų rinkos dalyviai turėtų atskleisti, kuriuo tvariu lyginamuoju indeksu jie naudojasi tvariems veiklos rezultatams įvertinti, o kai nenaudojamas joks lyginamasis indeksas, paaiškinti, kaip bus pasiektas tvarus tikslas. Ta informacija turėtų kasmet būti atskleidžiama jų periodinėse ataskaitose;

(22)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis taisyklėms dėl finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų darbuotojų atlygio ar veiklos rezultatų vertinimo pagal direktyvas 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97, (ES) 2016/2341 ir reglamentus (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 ar įgyvendinimo aktus ir nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius asmeninės ir individualios pensijos produktus, įskaitant atitinkamus taikytinus proporcingumo kriterijus, pavyzdžiui, dydį, vidaus organizaciją ir nagrinėjamos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, bet jais neapsiribojant. Tačiau tikslinga kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu užtikrinti didesnį finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų atlygio politikos skaidrumą, kiek tai susiję su jų konsultacijomis investicijų arba draudimo klausimais; tokiu būdu skatinamas patikimas ir veiksmingas rizikos valdymas tvarumo rizikos atžvilgiu, o atlygio struktūra neskatinama prisiimti pernelyg didelės rizikos tvarumo rizikos atžvilgiu ir yra susieta su pagal riziką pakoreguotais veiklos rezultatais;

(23)

siekiant didinti skaidrumą ir informuoti galutinius investuotojus, galimybė gauti informacijos apie tai, kaip finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai integruoja atitinkamą tvarumo riziką, kuri yra reikšminga arba gali būti reikšminga, į savo investavimo sprendimų priėmimo procesus, įskaitant tokių procesų organizacinius, rizikos valdymo ir valdymo aspektus, ir į savo konsultavimo procesus, turėtų būti reguliuojama tiems subjektams nustatant reikalavimą nuolat pateikti glaustą informaciją apie šią politiką jų interneto svetainėse;

(24)

šiuo metu Sąjungos teisės aktuose nustatytais informacijos atskleidimo reikalavimais nėra numatyta, kad turi būti atskleista visa galutiniams investuotojams tinkamai informuoti būtina informacija apie jų investicijų į finansinius produktus, turinčius aplinkos ar socialinių ypatumų, arba į finansinius produktus, kuriais siekiama tvarumo tikslų, daromą su tvarumu susijusį poveikį. Todėl tikslinga nustatyti konkretesnius ir labiau standartizuotus informacijos atskleidimo reikalavimus, taikytinus su tokiomis investicijomis susijusiais atvejais. Pavyzdžiui, apie bendrą su tvarumu susijusį finansinių produktų poveikį turėtų būti reguliariai pranešama nurodant pasirinkto tvarių investicijų tikslo vertinimui aktualius rodiklius. Jei atitinkamas indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, tokia informacija apie nustatytąjį indeksą ir bendrąjį rinkos indeksą taip pat turėtų būti teikiama tam, kad būtų galima palyginti duomenis. Kai EuSEF valdytojai sudaro galimybę susipažinti su informacija apie atitinkamo fondo siekiamą teigiamą socialinį poveikį, pasiektus bendrus socialinius rezultatus ir susijusius remiantis Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 naudojamus metodus, jie galėtų, kai tinkama, panaudoti tokią informaciją siekdami atskleisti informaciją pagal šį reglamentą;

(25)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES (18) nustatytos skaidrumo užtikrinimo prievolės, susijusios su aplinkos, socialiniais ir valdymo klausimais nefinansinėse ataskaitose. Tačiau toje direktyvoje reikalaujama forma ir pateikimas ne visada yra tinkami finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams tiesiogiai naudotis palaikant ryšius su galutiniais investuotojais. Finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai turėtų turėti galimybę, kai tikslinga, šio reglamento tikslais panaudoti informaciją pateiktą remiantis ta direktyva rengiamuose vadovybės pranešimuose ir nefinansinėse ataskaitose;

(26)

siekiant užtikrinti finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų interneto svetainėse skelbiamos informacijos patikimumą, tokia informacija turėtų būti nuolat atnaujinama, o bet kokia tokios informacijos peržiūra ar pakeitimai turėtų būti aiškiai paaiškinti;

(27)

nors šis reglamentas netaikomas nacionalinėms socialinės apsaugos sistemoms, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas pasirinkimas, ar siekiant sušvelninti informacijos asimetriją taikyti šį reglamentą tokioms sistemoms, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės vis labiau atveria savo socialinės apsaugos sistemų privalomų pensijų sistemų valdymo dalis finansų rinkų dalyviams ar kitiems privatinės teisės reguliuojamiems subjektams, ir į tai, kad tokioms sistemoms gali daryti poveikį tvarumo rizika ir jomis gali būti atsižvelgiama į neigiamą poveikį tvarumui arba skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai arba siekiama tvarių investicijų;

(28)

šis reglamentas neturėtų trukdyti valstybei narei priimti ar palikti galioti griežtesnes nuostatas dėl prisitaikymo prie klimato kaitos politikos skelbimo ir papildomos informacijos atskleidimo galutiniams investuotojams apie tvarumo riziką, su sąlyga, kad susiję finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai turi jos teritorijoje esančias pagrindines buveines. Vis dėlto tokios nuostatos neturėtų kliudyti veiksmingai taikyti šį reglamentą arba siekti jo tikslų;

(29)

pagal Direktyvą (ES) 2016/2341 PPĮ jau turi taikyti valdymo ir rizikos valdymo taisykles jų investavimo sprendimams ir rizikos vertinimams, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir reguliarumas. Investavimo sprendimai turėtų būtų priimami, o atitinkama rizika, įskaitant su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką, vertinama taip, kad būtų užtikrinta, jog atsižvelgiama į PPĮ narių ir naudos gavėjų interesus. EIOPA turėtų paskelbti gaires, kuriose būtų nustatyta, kaip PPĮ investavimo sprendimais ir rizikos vertinimais turėtų būti atsižvelgiama į aplinkos, socialinę ir valdymo riziką pagal tą direktyvą;

(30)

EBI, EIOPA ir ESMA (toliau kartu – EPI) turėtų būti įgaliotos Jungtiniame komitete parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kad toliau išsamiai nustatytų informacijos apie su tvarumu susijusius klimato rodiklius ir kitą su aplinka susijusį neigiamą poveikį, socialinius bei darbuotojų klausimus, pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimo klausimus turinį, metodiką ir pateikimą, taip pat nustatytų informacijos apie aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ir tvarių investicijų tikslus, kuri turėtų būti atskleidžiama finansų rinkos dalyvių prieš sudarant sutartį teikiamuose dokumentuose, metinėse ataskaitose ir interneto svetainėse pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius, pateikimą ir turinį. Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį ir vadovaujantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais turėtų būti suteikti įgaliojimai delegavimo aktais priimti tuos techninius reguliavimo standartus;

(31)

EPI turėtų būti įgaliotos Jungtiniame komitete parengti įgyvendinimo techninių standartų projektus, kad nustatytų standartinį informacijos apie aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ir tvarias investicijas pateikimą rinkodaros pranešimuose. Komisijai pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaujantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti tuos įgyvendinimo techninius standartus;

(32)

kadangi metinėse ataskaitose iš esmės pateikiama visų kalendorinių metų verslo rezultatų santrauka, šio reglamento nuostatos dėl skaidrumo reikalavimų tokioms ataskaitoms neturėtų būti taikomos iki 2022 m. sausio 1 d.;

(33)

šiame reglamente nustatytos informacijos atskleidimo taisyklės turėtų papildyti direktyvų 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97 ir (ES) 2016/2341 bei reglamentų (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013, (ES) 2015/760 ir (ES) 2019/1238 nuostatas;

(34)

šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(35)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti galutinių investuotojų apsaugą ir pagerinti informacijos atskleidimą jiems, įskaitant galutinių investuotojų tarpvalstybinių pirkimų atvejais, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl būtinybės nustatyti vienodus informacijos atskleidimo reikalavimus tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos skaidrumo taisyklės, kurias turi taikyti finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai, kiek tai susiję su tvarumo rizikos integravimu, atsižvelgimu į neigiamą poveikį tvarumui jų procesuose ir su tvarumu susijusios informacijos apie finansinius produktus teikimu.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

finansų rinkos dalyvis:

a)

draudimo įmonė, kuri teikia draudimo principu pagrįstus investicinius produktus (DPPIP);

b)

investicinė įmonė, kuri teikia portfelio valdymo paslaugas;

c)

profesinių pensijų įstaiga (PPĮ);

d)

pensijos produkto teikėjas;

e)

alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV);

f)

visos Europos asmeninės pensijos produktų (PEPP) teikėjas;

g)

reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 14 straipsniu;

h)

reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 346/2013 15 straipsniu;

i)

kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonė; arba

j)

kredito įstaiga, teikianti portfelio valdymo paslaugas;

2)

draudimo įmonė – draudimo įmonė, kuriai išduotas leidimas remiantis Direktyvos 2009/138/EB 18 straipsniu;

3)

draudimo principu pagrįstas investicinis produktas arba DPPIP:

a)

draudimo principu pagrįstas investicinis produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 (19) 4 straipsnio 2 punkte, arba

b)

draudimo produktas, teikiamas profesionaliajam investuotojui ir turintis termino arba išperkamąją vertę, kuri visiškai arba iš dalies tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso nuo rinkos svyravimų;

4)

alternatyvaus investavimo fondų valdytojas arba AIFV – AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

5)

investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

6)

portfelio valdymas – portfelio valdymas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

7)

profesinių pensijų įstaiga arba PPĮ – profesinių pensijų įstaiga, kuriai išduotas leidimas arba kuri įregistruota remiantis Direktyvos (ES) 2016/2341 9 straipsniu, išskyrus įstaigą, kurios atžvilgiu valstybė narė yra pasirinkusi taikyti tos direktyvos 5 straipsnį, arba įstaiga, kuri valdo pensijų sistemas, kurių bendras narių skaičius yra mažesnis kaip 15;

8)

pensijos produktas – kuris nors iš šių produktų:

a)

pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies e punkte; arba

b)

individualios pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies g punkte;

9)

visos Europos asmeninės pensijos produktas arba PEPP – produktas, nurodytas Reglamento (ES) 2019/1238 2 straipsnio 2 punkte;

10)

KIPVPS valdymo įmonė:

a)

valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba

b)

investicinė bendrovė, kuriai išduotas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB ir kuri jai valdyti nėra paskyrusi valdymo įmonės, kuriai išduotas leidimas pagal tą direktyvą;

11)

finansų patarėjas:

a)

draudimo tarpininkas, kuris teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu;

b)

draudimo įmonė, kuri teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu;

c)

kredito įstaiga, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais;

d)

investicinė įmonė, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais;

e)

AIFV, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktį, arba

f)

KIPVPS valdymo įmonė, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais pagal Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktį;

12)

finansinis produktas – kuris nors iš šių produktų:

a)

portfelis, valdomas pagal šio straipsnio 6 punktą;

b)

alternatyvūs investavimo fondai (AIF);

c)

DPPIP;

d)

pensijos produktas;

e)

pensijų sistema;

f)

KIPVPS arba

g)

PEPP;

13)

alternatyvaus investavimo fondai arba AIF – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

14)

pensijų sistema – pensijų sistema, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/2341 6 straipsnio 2 punkte;

15)

kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas arba KIPVPS – subjektas, kuriam išduotas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

16)

konsultacijos investicijų klausimais – konsultacijos dėl investicijų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte;

17)

tvarios investicijos – investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama siekiant aplinkosaugos tikslo, pavyzdžiui, tokios investicijos, kurios matuojamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo rodikliais, tokiais kaip energijos, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimas, pagaminamų atliekų kiekis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ar poveikis biologinei įvairovei ir žiedinei ekonomikai; investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie socialinio tikslo įgyvendinimo, visų pirma investicijos, kuriomis prisidedama sprendžiant nelygybės klausimus, arba kuriomis skatinama socialinė sanglauda, socialinė integracija ir darbo santykiai, arba investicijos į žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ar socialinių sąlygų neturinčias bendruomenes, su sąlyga, kad tokios investicijos nedaro reikšmingos žalos nė vienam iš šių tikslų, o bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos, visų pirma, kiek tai susiję su patikimomis valdymo struktūromis, santykiais su darbuotojais, darbuotojų atlygio ir mokestinių prievolių vykdymu;

18)

profesionalusis investuotojas – klientas, atitinkantis Direktyvos 2014/65/ES II priede nustatytus kriterijus;

19)

mažmeninis investuotojas – investuotojas, kuris nėra profesionalusis investuotojas;

20)

draudimo tarpininkas – draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

21)

konsultacijos draudimo klausimais – konsultacijos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

22)

tvarumo rizika – aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei;

23)

Europos ilgalaikių investicijų fondas arba ELTIF – fondas, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) 2015/760 6 straipsnį;

24)

tvarumo veiksniai – aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.

3 straipsnis

Tvarumo rizikos politikos skaidrumas

1.   Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie savo politiką dėl to, kaip tvarumo rizika integruojama į jų investavimo sprendimų priėmimo procesą.

2.   Finansų patarėjai savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie savo politiką dėl to, kaip tvarumo rizika integruojama jiems teikiant konsultacijas investicijų ar draudimo klausimais.

4 straipsnis

Neigiamo poveikio tvarumui skaidrumas subjekto lygmeniu

1.   Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko:

a)

jeigu jie, deramai atsižvelgdami į savo dydį, savo veiklos pobūdį ir mastą bei jų teikiamų finansinių produktų tipus, atsižvelgia į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams – pareiškimą dėl išsamaus patikrinimo politikos šio poveikio atžvilgiu; arba

b)

jeigu jie neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams – aiškias priežastis, kodėl jie į tai neatsižvelgia, ir, kai aktualu, įtraukia informaciją apie tai, ar ir kada jie ketina atsižvelgti į tokį neigiamą poveikį.

2.   Finansų rinkos dalyviai pagal 1 dalies a punktą pateikiamoje informacijoje nurodo bent šiuos elementus:

a)

informaciją apie politiką dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir susijusių rodiklių nustatymo ir prioritetų nustatymą;

b)

pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir visų veiksmų, kurių dėl to buvo imtasi, ar, kai aktualu, kurie buvo suplanuoti, aprašymą;

c)

kai taikytina, trumpas dalyvavimo politikos apžvalgas pagal Direktyvos 2007/36/EB 3g straipsnį;

d)

nuorodą, kad jie laikosi atitinkamų verslo kodeksų ir tarptautiniu mastu pripažintų išsamaus patikrinimo ir ataskaitų teikimo standartų ir, kai aktualu, jų suderinimo su Paryžiaus susitarimo tikslais lygį.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, nuo 2021 m. birželio 30 d. finansų rinkos dalyviai, kurie savo balanso datą viršija vidutinio 500 darbuotojų skaičiaus per finansinius metus kriterijų, savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko pareiškimą dėl jų išsamaus patikrinimo politikos, susijusios su investavimo sprendimų pagrindiniu neigiamu poveikiu tvarumo veiksniams. Į tą pareiškimą įtraukiama bent 2 dalyje nurodyta informacija.

4.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, nuo 2021 m. birželio 30 d. finansų rinkos dalyviai, kurie yra Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 7 dalyje nurodytos didžiosios grupės patronuojančiosios įmonės ir kurie grupės balanso datą konsoliduotai viršija vidutinio 500 darbuotojų skaičiaus per finansinius metus kriterijų, savo interneto svetainėse paskelbia ir atnaujina pareiškimą dėl savo išsamaus patikrinimo politikos, susijusios su investavimo sprendimų pagrindiniu neigiamu poveikiu tvarumo veiksniams. Į tą pareiškimą įtraukiama bent 2 dalyje nurodyta informacija.

5.   Finansų patarėjai savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko:

a)

informaciją apie tai, ar, deramai atsižvelgiant į jų dydį, veiklos pobūdį ir mastą bei finansinių produktų, dėl kurių jie konsultuoja, tipus, konsultuodami investicijų klausimais arba konsultuodami draudimo klausimais jie atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, arba

b)

informaciją apie tai, kodėl konsultuodami investicijų klausimais arba konsultuodami draudimo klausimais jie neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir, kai aktualu, įtraukia informaciją apie tai, ar ir kada jie ketina atsižvelgti į tokį neigiamą poveikį.

6.   Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d. EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių, dėl šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytos informacijos turinio, metodikos ir pateikimo, kiek jie susiję su tvarumo rodikliais dėl neigiamo poveikio klimatui ir kitoms su aplinka susijusioms sritims.

EPI siekia, kai aktualu, gauti Europos aplinkos agentūros ir Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro nuomonę.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

7.   Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 30 d. EPI, laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių, Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų dėl šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytos informacijos turinio, metodikos ir pateikimo projektus, kiek jie susiję su tvarumo rodikliais dėl neigiamo poveikio socialinių ir darbuotojų klausimų, pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimų sritims.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

5 straipsnis

Atlygio politikos skaidrumas tvarumo rizikos integravimo atžvilgiu

1.   Finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai į savo atlygio politiką įtraukia informaciją apie tai, kaip ta politika dera su tvarumo rizikos integravimu, ir tą informaciją skelbia savo interneto svetainėse.

2.   1 dalyje nurodyta informacija įtraukiama į atlygio politiką, kurią finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai privalo nustatyti ir palikti galioti pagal sektorių teisės aktus, visų pirma direktyvas 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97 ir (ES) 2016/2341.

6 straipsnis

Tvarumo rizikos integravimo skaidrumas

1.   Finansų rinkos dalyviai į prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją įtraukia šių aspektų aprašymą:

a)

tai, kaip tvarumo rizika yra integruota į jų investavimo sprendimus, ir

b)

tikėtino tvarumo rizikos poveikio jų teikiamų finansinių produktų grąžai vertinimo rezultatai.

Kai finansų rinkos dalyviai mano, kad tvarumo rizika nėra aktuali, pirmoje pastraipoje nurodytuose aprašymuose aiškiai ir glaustai paaiškinamos to priežastys.

2.   Finansų patarėjai į prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją įtraukia šių aspektų aprašymą:

a)

tai, kaip tvarumo rizika yra integruota į jų konsultacijas investicijų ar draudimo klausimais, ir

b)

tikėtino tvarumo rizikos poveikio finansinių produktų, dėl kurių jie teikia konsultacijas, grąžai vertinimo rezultatą.

Kai finansų patarėjai mano, kad tvarumo rizika nėra aktuali, pirmoje pastraipoje nurodytuose aprašymuose aiškiai ir glaustai paaiškinamos to priežastys.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija atskleidžiama taip:

a)

AIFV atskleidžia investuotojams informaciją, nurodytą Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalyje;

b)

draudimo įmonės teikia informaciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 2 dalyje arba, kai aktualu, pagal Direktyvos (ES) 2016/97 29 straipsnio 1 dalį;

c)

PPĮ teikia informaciją, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 41 straipsnyje;

d)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnio 1 dalyje;

e)

reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnio 1 dalyje;

f)

pensijos produktų teikėjai informaciją raštu pateikia likus pakankamai laiko iki to momento, nuo kurio mažmeninis investuotojas susaistomas su pensijos produktu susijusia sutartimi;

g)

KIPVPS valdymo įmonės informaciją įtraukia į prospektą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h)

investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, teikia informaciją pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalį;

i)

kredito įstaigos, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, teikia informaciją pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalį;

j)

draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, ir draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais pensijos produktų, kurie priklauso nuo rinkos svyravimų, atžvilgiu, teikia informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/97 29 straipsnio 1 dalį;

k)

ELTIF AIFV informaciją įtraukia į prospektą, nurodytą Reglamento (ES) 2015/760 23 straipsnyje;

l)

PEPP teikėjai informaciją įtraukia į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/1238 26 straipsnyje.

7 straipsnis

Neigiamo poveikio tvarumui finansinio produkto lygmeniu skaidrumas

1.   Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 30 d. kiekvieno finansinio produkto atžvilgiu, kai finansų rinkos dalyvis taiko 4 straipsnio 1 dalies a punktą arba 4 straipsnio 3 arba 4 dalį, atskleidžiant 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją:

a)

aiškiai ir pagrįstai paaiškinama, ar finansiniu produktu atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir, jeigu taip, kokiu būdu atsižvelgiama;

b)

pateikiamas pareiškimas, kad informacija apie pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams išdėstyta pagal 11 straipsnio 2 dalį atskleistinoje informacijoje.

Jei 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apima pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams kiekybinį nustatymą, ta informacija gali būti pagrįsta pagal 4 straipsnio 6 ir 7 dalis priimtų techninių reguliavimo standartų nuostatomis.

2.   Kai finansų rinkos dalyvis taiko 4 straipsnio 1 dalies b punktą, atskleidžiant 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, kiekvieno finansinio produkto atžvilgiu pateikiamas pareiškimas, kad finansų rinkos dalyvis neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir to priežastys.

8 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo skaidrumas prieš sutarties sudarymą atskleidžiamoje informacijoje

1.   Kai finansinis produktas, be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus arba skatina šių ypatumų derinį, su sąlyga, kad bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gero valdymo praktikos, pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti šiuos elementus:

a)

informaciją apie tai, kaip šie ypatumai užtikrinami;

b)

jei indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas – informaciją apie tai, ar ir kaip šis indeksas atitinka šiuos ypatumus.

2.   Finansų rinkos dalyviai į pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją įtraukia informaciją apie tai, kur pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytam indeksui apskaičiuoti naudojama metodika.

3.   EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato pagal šį straipsnį atskleistinos informacijos pateikimą ir turinį.

Rengdamos pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, jų ypatumus ir tarpusavio skirtumus, taip pat į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

9 straipsnis

Tvarių investicijų skaidrumas prieš sutarties sudarymą atskleidžiamoje informacijoje

1.   Kai finansinio produkto tikslas yra tvarios investicijos ir tam tikras indeksas yra nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, kartu su pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija pateikiama:

a)

informacija apie tai, kaip nustatytasis indeksas yra suderintas su minėtu tikslu;

b)

paaiškinimas, kodėl ir kaip tas nustatytasis indeksas, suderintas su minėtu tikslu, skiriasi nuo bendrojo rinkos indekso.

2.   Kai finansinio produkto tikslas yra tvari investicija ir joks indeksas nebuvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti paaiškinimą, kaip tas tikslas turi būti pasiekiamas.

3.   Kai finansinio produkto tikslas yra išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimas, pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti tikslą sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu atšilimu tikslus.

Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, kai nėra nustatytas joks ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamasis indeksas arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintas lyginamasis indeksas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 (20), 6 straipsnyje nurodyta informacija turi apimti išsamų paaiškinimą, kokiu būdu užtikrinamos nuolatinės pastangos pasiekti išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimo tikslą, siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu atšilimu tikslus.

4.   Finansų rinkos dalyviai į pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją įtraukia nuorodą į tai, kur pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems indeksams ir šio straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytiems lyginamiesiems indeksams apskaičiuoti naudojama metodika.

5.   EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato pagal šį straipsnį atskleistinos informacijos pateikimą ir turinį.

Rengdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus jų tikslus ir tarpusavio skirtumus, taip pat į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

10 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo ir tvarių investicijų skaidrumas interneto svetainėse

1.   Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse skelbia ir tvarko toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą:

a)

aplinkos ar socialinių ypatumų aprašymą arba tvarių investicijų tikslą;

b)

informaciją apie finansiniam produktui parinktų aplinkos ar socialinių ypatumų arba tvarių investicijų poveikio vertinimo, matavimo ir stebėsenos metodiką, įskaitant jo duomenų šaltinius, pagrindinio turto vertinimo kriterijus ir atitinkamus tvarumo rodiklius, kurie naudojami finansinio produkto aplinkos ar socialiniams ypatumams arba jo bendram tvarumo poveikiui išmatuoti;

c)

8 ir 9 straipsniuose nurodytą informaciją;

d)

11 straipsnyje nurodytą informaciją.

Pagal pirmą pastraipą atskleistina informacija turi būti aiški, glausta ir suprantama investuotojams. Ji paskelbiama gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje interneto svetainės vietoje tokiu būdu, kad ji būtų tiksli, teisinga, aiški, neklaidinanti, paprasta ir glausta.

2.   EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos informacijos turinį ir tos dalies antroje pastraipoje nurodytus pateikimo reikalavimus.

Rengdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1 dalyje nurodytus jų ypatumus ir tikslus, taip pat jų tarpusavio skirtumus. EPI atnaujina techninius reguliavimo standartus atsižvelgdamos į reguliavimo ir technologinius pokyčius.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

11 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo ir tvarių investicijų skaidrumas periodinėse ataskaitose

1.   Jei finansų rinkos dalyviai teikia 8 straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nurodytą finansinį produktą, į periodines ataskaitas jie turi įtraukti toliau nurodytus aprašymus:

a)

8 straipsnio 1 dalyje nurodyto finansinio produkto atveju – aprašymą, kokiu mastu užtikrinti aplinkos ar socialiniai ypatumai;

b)

9 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyse nurodyto finansinio produkto atveju –

i)

finansinio produkto bendro su tvarumu susijusio poveikio aprašymą remiantis atitinkamais tvarumo rodikliais arba

ii)

tais atvejais, kai indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas – finansinio produkto bendro poveikio tvarumui pagal nustatytojo indekso poveikį ir pagal bendrąjį rinkos indeksą palyginimo aprašymą remiantis tvarumo rodikliais.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija atskleidžiama taip:

a)

AIFV informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2011/61/ES 22 straipsnyje;

b)

draudimo įmonės informaciją raštu teikia kasmet pagal Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 6 dalį;

c)

PPĮ informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 29 straipsnyje;

d)

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 12 straipsnyje;

e)

reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 13 straipsnyje;

f)

pensijos produktų teikėjai informaciją pateikia raštu metinėse ataskaitose arba ataskaitose, rengiamose pagal nacionalinę teisę;

g)

KIPVPS valdymo įmonės informaciją įtraukia į metines ataskaitas, nurodytas Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h)

investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas, informaciją įtraukia į periodinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalyje;

i)

kredito įstaigos, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas, informaciją įtraukia į periodinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalyje;

j)

PEPP teikėjai informaciją įtraukia į PEPP išmokų ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnyje.

3.   Šio straipsnio 1 dalies tikslais finansų rinkos dalyviai gali, kai tikslinga, pasinaudoti vadovybės pranešimų pagal Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnį arba nefinansinių ataskaitų pagal tos direktyvos 19a straipsnį informacija.

4.   EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato 1 dalyje nurodytos informacijos turinį ir pateikimą.

Rengdamos pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, jų ypatumus ir tikslus, taip pat jų tarpusavio skirtumus. EPI atnaujina techninius reguliavimo standartus atsižvelgdamos į reguliavimo ir technologinius pokyčius.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

12 straipsnis

Atskleistos informacijos peržiūra

1.   Finansų rinkos dalyviai užtikrina, kad visa pagal 3, 5 arba 10 straipsnius paskelbta informacija būtų nuolat atnaujinama. Finansų rinkos dalyviui iš dalies pakeitus tokią informaciją, toje pačioje interneto svetainėje paskelbiamas aiškus tokio pakeitimo paaiškinimas.

2.   1 dalis mutatis mutandis taikoma finansų patarėjams, kiek tai susiję su informacija, skelbiama pagal 3 ir 5 straipsnius.

13 straipsnis

Rinkodaros pranešimai

1.   Nedarant poveikio griežtesniems sektorių teisės aktams, visų pirma direktyvoms 2009/65/EB, 2014/65/ES ir (ES) 2016/97 bei Reglamentui (ES) Nr. 1286/2014, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai užtikrina, kad jų rinkodaros pranešimuose pateikta informacija neprieštarautų informacijai, atskleistai pagal šį reglamentą.

2.   EPI Jungtiniame komitete gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose būtų nustatytas standartinis informacijos apie aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ir tvarias investicijas pateikimas.

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus įgyvendinimo techninius standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.

14 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal sektorių teisės aktus, visų pirma šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje ir Direktyvoje 2013/36/ES nurodytus sektorių teisės aktus, paskirtos kompetentingos institucijos stebėtų, kaip finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai laikosi šio reglamento reikalavimų. Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

2.   Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir nepagrįstai nedelsdamos teikia viena kitai tokią informaciją, kuri yra aktuali joms vykdant savo pareigas pagal šį reglamentą.

15 straipsnis

PPĮ ir draudimo tarpininkų veiklos skaidrumas

1.   PPĮ skelbia ir tvarko šio reglamento 3–7 straipsniuose ir 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/2341 36 straipsnio 2 dalies f punktą.

2.   Draudimo tarpininkai perduoda šio reglamento 3 straipsnyje, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 ir 6 straipsniuose ir 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/97 23 straipsnį.

16 straipsnis

Pensijos produktai, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009

1.   Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį reglamentą pensijos produktų teikėjams, valdantiems nacionalines socialinės apsaugos sistemas, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009. Tokiais atvejais šio reglamento 2 straipsnio 1 punkto d papunktyje nurodyti pensijos produktų teikėjai apima pensijos produktų teikėjus, valdančius nacionalines socialinės apsaugos sistemas, ir pensijos produktų, nurodytų šio reglamento 2 straipsnio 8 punkte, teikėjus. Tokiu atveju šio reglamento 2 straipsnio 8 punkto pensijos produkto apibrėžtis turi būti suprantama kaip apimanti pirmame sakinyje nurodytus pensijos produktus.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai ir EPI apie visus pagal 1 dalį priimtus sprendimus.

17 straipsnis

Išimtys

1.   Šis reglamentas netaikomas nei draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, nei investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais ir kurios yra įmonės nepriklausomai nuo jų teisinės formos, įskaitant fizinius asmenis ir savarankiškai dirbančius asmenis, su sąlyga, kad jose įdarbintų asmenų būtų mažiau nei trys.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti šį reglamentą taikyti draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, arba investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai ir EPI apie visus pagal 2 dalį priimtus sprendimus.

18 straipsnis

Ataskaita

EPI įvertina savanoriško informacijos atskleidimo pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7 straipsnio 1 dalies a punktą mastą. Ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 10 d., o vėliau – kasmet, EPI pateikia Komisijai geriausios praktikos pavyzdžių ataskaitą ir rekomendacijas dėl savanoriško ataskaitų teikimo standartų. Toje metinėje ataskaitoje aptariamas išsamaus patikrinimo praktikos poveikis informacijos atskleidimui pagal šį reglamentą ir pateikiama gairių šiuo klausimu. Ta ataskaita skelbiama viešai ir perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

19 straipsnis

Vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 30 d. Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir visų pirma nusprendžia:

a)

ar 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse daroma nuoroda į vidutinį darbuotojų skaičių turėtų būti palikta galioti, pakeista ar papildyta kitais kriterijais, ir apsvarsto susijusios administracinės naštos naudą ir proporcingumą;

b)

ar šio reglamento veikimui netrukdo duomenų trūkumas ar jų neoptimali kokybė, įskaitant bendrovių, į kurias investuojama, neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodiklius.

2.   Jei tikslinga, prie 1 dalyje nurodyto vertinimo pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

20 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas nuo 2021 m. kovo 10 d.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 6 ir 7 dalys, 8 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 5 dalis, 10 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnio 2 dalis taikomos nuo 2019 m. gruodžio 30 d., o 11 straipsnio 1–3 dalys taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. lapkričio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  OL C 62, 2019 2 15, p. 97.

(2)  2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 282, 2016 10 19, p. 1).

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(5)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(6)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(7)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(8)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(9)  2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

(10)  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

(11)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

(12)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

(13)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98).

(14)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1238 dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (OL L 198, 2019 7 25, p. 1).

(15)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(16)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(17)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(18)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(19)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1);

(20)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).


Top