EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1745

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1745 2019 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo papildomos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES nuostatos dėl L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigų, elektros tiekimo nuo kranto vidaus vandenų laivams, vandenilio tiekimo kelių transportui ir gamtinių dujų tiekimo kelių ir vandens transportui ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/674 (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 268, 22.10.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1745/oj

22.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1745

2019 m. rugpjūčio 13 d.

kuriuo papildomos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES nuostatos dėl L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigų, elektros tiekimo nuo kranto vidaus vandenų laivams, vandenilio tiekimo kelių transportui ir gamtinių dujų tiekimo kelių ir vandens transportui ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/674

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 14 dalį, 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija, atsižvelgdama į galiojančius Europos standartus ir susijusią tarptautinę standartizacijos veiklą, nustato reikiamas technines specifikacijas ir taip siekia užtikrinti, kad įkrovimo prieigų ir degalų papildymo punktų sąveikumo techninės specifikacijos būtų nustatytos Europos arba tarptautiniuose standartuose;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (2) 10 straipsnio 1 dalį Komisija paprašė (3) Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (Cenelec) parengti ir priimti atitinkamus Europos standartus arba iš dalies pakeisti galiojančius Europos standartus, susijusius su: elektros tiekimu kelių, jūrų ir vidaus vandenų transportui; vandenilio tiekimu kelių transportui; gamtinių dujų, įskaitant biometaną, tiekimu kelių, jūrų ir vidaus vandenų transportui;

(3)

CEN ir Cenelec parengtus standartus pripažino Europos pramonė, nes jais užtikrinamas judumas visoje Sąjungoje naudojantis įvairių rūšių degalais varomomis transporto priemonėmis ir laivais; CEN ir Cenelec Komisijai rekomendavo įtraukti tuos standartus į Sąjungos teisės aktų sistemą. Direktyvos 2014/94/ES II priede nurodytos techninės specifikacijos turėtų būti papildytos arba atitinkamai iš dalies pakeistos;

(4)

šio deleguotojo reglamento nuostatomis dėl sąveikumo reglamentuojamas išimtinai įkrovimo ir degalų papildymo punktų pajėgumas užtikrinti su visomis transporto priemonių technologijomis suderintą energijos tiekimą, kad alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones būtų galima sklandžiai naudoti visoje ES;

(5)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją apie standartus, rekomenduojamus taikyti L kategorijos motorinėms transporto priemonėms. Jų įkrovimo prieigoms turėtų būti taikomi standartai EN 62196-2 „Transporto priemonių kištukai, kištukiniai lizdai, jungtys ir įvadai. Laidusis elektrinių transporto priemonių įkrovimas. Kintamosios srovės reikmenų su kontaktiniais kištukais ir lizdais matmenų suderinamumo ir sukeičiamumo reikalavimai“ ir IEC 60884-1 „Buitiniai ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 1.5 punktas turėtų būti atitinkamai papildytas;

(6)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją apie standartus, rekomenduojamus taikyti elektros tiekimui nuo kranto vidaus vandenų laivams. Tam elektros tiekimui turėtų būti taikomi standartai EN 15869-2 „Vidaus vandenų laivai. Elektros jungtis, skirta prisijungti prie 400 V, 63 A ir 50 Hz trifazės srovės kranto tinklo. 2 dalis. Kranto blokas, saugos reikalavimai“ (iš dalies keičiamas, siekiant padidinti srovės stiprį nuo 63 iki 125 A) ir EN 16840 „Vidaus vandenų laivai. Elektros jungtis, skirta prisijungti prie 400 V, 50 Hz ir mažiausiai 250 A trifazės srovės kranto tinklo“. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 1.8 punktas turėtų būti atitinkamai papildytas;

(7)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją apie standartus, rekomenduojamus taikyti suslėgtųjų gamtinių dujų degalinėms. Transporto priemonėms pildyti skirtų suslėgtųjų gamtinių dujų degalinių konstrukcijos, statybos, naudojimo, tikrinimo ir techninės priežiūros, taip pat saugos ir reguliavimo įtaisų klausimai aptariami Europos standarte EN ISO 16923 „Gamtinių dujų degalinės. Suslėgtųjų gamtinių dujų degalinės, skirtos transporto priemonėms“. Šis Europos standartas taikomas ir degalinių dalims, kuriose gamtinės dujos yra dujinės būsenos ir kuriose pilstomos iš suskystintų gamtinių dujų gautos suslėgtosios gamtinės dujos pagal standartą EN ISO 16924. Jis taip pat taikomas biometanui, pagerintam anglies klodo metanui ir dujų, gautų išgarinus suskystintas gamtines dujas (vietoje arba kitur), tiekimui. Standarto EN ISO 16923 elementai, kuriais užtikrinamas suslėgtųjų gamtinių dujų degalinių ir transporto priemonių sąveikumas, turėtų būti taikomi suslėgtųjų gamtinių dujų degalinėms. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 3.4 punktas turėtų būti atitinkamai papildytas;

(8)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją apie standartus, rekomenduojamus taikyti suskystintų gamtinių dujų (SkGD) degalinėms. Transporto priemonėms pildyti skirtų SkGD degalinių konstrukcijos, statybos, naudojimo, techninės priežiūros ir tikrinimo, taip pat saugos ir reguliavimo įtaisų klausimai aptariami dabartinės versijos Europos standarte EN ISO 16924 „Gamtinių dujų degalinės. Suskystintųjų gamtinių dujų degalinės, skirtos transporto priemonėms“. Šiame Europos standarte nustatomi ir degalinių, kuriose SkGD naudojamos kaip vietos suslėgtųjų gamtinių dujų pilstymo į transporto priemones šaltinis, konstrukcijos, statybos, naudojimo, techninės priežiūros ir tikrinimo, taip pat degalinės ir specialios degalinėje naudojamos iš SkGD gaunamų suslėgtųjų suslėgtų gamtinių dujų įrangos saugos ir valdymo įtaisų klausimai. Europos standartas apima degalines, kurioms būdingos šios savybės: privati prieiga; viešoji prieiga (savitarna arba su operatoriumi); pilstymas naudojant skaitiklį arba jo nenaudojant; degalinės su stacionaria SkGD saugykla; degalinės su mobiliąja SkGD talpykla. Dabartinės versijos Europos standarte EN ISO 12617 „Kelių transporto priemonės. Pildymo suskystintosiomis gamtinėmis dujomis (SGD) jungtis. 3,1 MPa jungtis“ nustatyti SkGD varomoms kelių transporto priemonėms skirtų SkGD pildymo jungčių antgaliai ir lizdai, sukonstruoti vien iš naujų ir nenaudotų dalių ir medžiagų. SkGD pildymo jungtį sudaro, kai taikoma, jungties lizdas ir jo apsauginis dangtelis (įrengti transporto priemonėje) ir antgalis. Šis Europos standartas taikytinas tik tokiems įtaisams, skirtiems 3,4 MPa (34 barų) maksimaliam darbiniam slėgiui, naudojamiems pildyti SkGD kaip transporto priemonių degalams ir sudarytiems iš standartizuotų jungiamųjų elementų. Standarto EN ISO 16924 elementai, kuriais užtikrinamas SkGD degalinių sąveikumas, ir standartas EN ISO 12617, kuriame nustatomos jungčių specifikacijos, turėtų būti taikomi SkGD degalinėms. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 3.2 punktas turėtų būti atitinkamai papildytas;

(9)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją apie standartus, rekomenduojamus taikyti vidaus vandenų laivų ir jūrų laivų degalų papildymo punktams. Europos standarte EN ISO 20519 „Laivai ir jūrų technologija. Suskystintosiomis gamtinėmis dujomis varomų laivų pildymo degalais specifikacija“ skiriami jūrų laivų ir vidaus vandenų laivų degalų papildymo punktai. Jūrų laivų, kuriems netaikomas Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas (IGC kodeksas), SkGD degalų papildymo punktai turėtų atitikti standartą EN ISO 20519. Tačiau vidaus vandenų laivų SkGD degalų papildymo punktai vien sąveikumo tikslais turėtų atitikti standartą EN ISO 20519 (5.3–5.7 dalis). Europos standartas EN ISO 20519 turėtų būti taikomas jūrų laivų degalų papildymo punktams, o to pačio Europos standarto 5.3–5.7 dalys turėtų būti taikomos vidaus vandenų laivų degalų papildymo punktams. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 3.1 punktas turėtų būti atitinkamai papildytas;

(10)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją apie standartus, rekomenduojamus taikyti vandenilio degalų papildymo punktams, kuriuose pilstomas dujinis vandenilis, ir pildymo protokolams. Transporto priemonėms pildyti skirto dujinio vandenilio degalinių konstrukcijos, statybos, naudojimo, tikrinimo ir techninės priežiūros sąveikumas nustatomas dabartinės versijos Europos standarte EN 17127 „Vandenilio degalų papildymo punktai lauke, kuriuose tiekiamas dujinis vandenilis ir naudojami pildymo protokolai“. Standarto EN 17127 sąveikumo reikalavimai turėtų būti taikomi vandenilio degalų papildymo punktams, taip pat tas pats Europos standartas turėtų būti taikomas atitinkamiems pildymo protokolams. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 2.1 ir 2.3 punktai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(11)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją apie standartą, rekomenduojamą taikyti vandenilio, pilstomo kelių transporto priemonių vandenilio degalų papildymo punktuose, kokybės charakteristikoms nustatyti. Vandenilio degalų kokybės charakteristikos ir atitinkamas kokybės užtikrinimas siekiant užtikrinti vandenilio produkto, pilstomo naudoti protonų mainų membranos (PEM) kuro elementų kelių transporto priemonėse, vienodumą nustatomi dabartinės redakcijos Europos standarte EN 17124 „Vandenilinis kuras. Produkto apibūdinimas ir kokybės užtikrinimas. Kuro elementų su protonų mainų membrana (PEM) naudojimas kelių transporto priemonėse“. Turėtų būti taikomas Europos standartas EN 17124, kuriame nustatomos vandenilio, pilstomo vandenilio degalų papildymo punktuose, kokybės charakteristikos. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 2.2 punktas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją, kad transporto priemonių dujinio vandenilio degalų papildymo jungtims buvo rekomenduota taikyti Europos standartą EN ISO 17268 „Sausumos transporto priemonių pildymo dujiniu vandeniliu prijungiamieji įtaisai“. Todėl svarbu, kad motorinių transporto priemonių dujinio vandenilio degalų papildymo jungčių sertifikavimo procesas būtų užbaigiamas pagal standartą EN ISO 17268. Užbaigus šį procesą motorinių transporto priemonių dujinio vandenilio degalų papildymo jungtys turėtų atitikti standartą EN ISO 17268. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 2.4 punktas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

CEN ir Cenelec informavo Komisiją, kad suslėgtųjų gamtinių dujų jungtims ir lizdams turėtų būti taikomas Europos standartas EN ISO 14469 „Kelių transporto priemonės. Pildymo suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis jungtis“. Todėl Direktyvos 2014/94/ES II priedo 3.3 punktas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

konsultuotasi su Darniojo transporto forumo ekspertų grupe ir Centrine laivybos Reinu komisija (CCNR); jos pateikė savo rekomendacijas dėl Europos standartų, kurie yra šio Komisijos deleguotojo reglamento dalykas;

(15)

Komisija turėtų atitinkamai papildyti ir iš dalies pakeisti Direktyvą 2014/94/ES, pateikdama nuorodas į CEN ir Cenelec parengtus Europos standartus;

(16)

kai Komisijos deleguotaisiais reglamentais nustatomos naujos arba atnaujinamos arba papildomos galiojančios techninės specifikacijos, nurodytos Direktyvos 2014/94/ES II priede, turi būti taikomas 24 mėnesių pereinamasis laikotarpis;

(17)

į šį reglamentą turėtų būti įtraukti kai kurių valstybių narių prašymu padaryti nuostatų dėl L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigų, elektros tiekimo nuo kranto vidaus vandenų laivams ir vandens transportui skirtų SkGD degalų papildymo punktų pakeitimai, taip pat CEN ir Cenelec padaryti gamtinių dujų ir vandenilio tiekimo standartų pakeitimai. Todėl Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/674 (4) turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigos

Direktyvos 2014/94/ES II priedo 1.5 punkte nurodytoms L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigoms taikomos šios techninės specifikacijos:

(1)

Viešai prieinamose ne didesnės kaip 3,7 kVA galios kintamosios srovės įkrovimo prieigose, skirtose L kategorijos elektromobiliams, sąveikumo tikslais įrengiamas bent vienas iš šių dalykų:

(a)

3A tipo kištukiniai lizdai arba transporto priemonių jungtys, aprašyti standarte EN 62196-2 (įkraunant 3 režimu);

(b)

kištukiniai lizdai, atitinkantys IEC 60884-1 (įkraunant 1 arba 2 režimu).

(2)

Viešai prieinamose didesnės kaip 3,7 kVA galios kintamosios srovės įkrovimo prieigose, skirtose L kategorijos elektromobiliams, sąveikumo tikslais įrengiami bent 2 tipo kištukiniai lizdai arba transporto priemonių jungtys, aprašyti standarte EN 62196-2.

2 straipsnis

Elektros tiekimas vidaus vandenų laivams nuo kranto

Direktyvos 2014/94/ES II priedo 1.8 punkte nurodytam elektros tiekimui vidaus vandenų laivams nuo kranto taikomos šios techninės specifikacijos:

Elektros tiekimas vidaus vandenų laivams nuo kranto, priklausomai nuo energijos reikalavimų, atitinka standartą EN 15869-2 arba EN 16840.

3 straipsnis

Motorinėms transporto priemonėms skirtų suslėgtųjų gamtinių dujų degalų papildymo punktai

Direktyvos 2014/94/ES II priedo 3.4 punkte nurodytiems suslėgtųjų gamtinių dujų degalų papildymo punktams taikomos šios techninės specifikacijos:

degalų pildymo manometrinis slėgis (darbinis slėgis) yra 20,0 MPa (200 barų) esant 15 °C. Leidžiamas maksimalus degalų pildymo slėgis 26,0 MPa atsižvelgiant į temperatūros kompensaciją, kaip nurodyta standarte EN ISO 16923 „Gamtinių dujų degalinės. Suslėgtųjų gamtinių dujų degalinės, skirtos transporto priemonėms“

4 straipsnis

Motorinėms transporto priemonėms skirtų suskystintų gamtinių dujų (SkGD) degalų papildymo punktai

Direktyvos 2014/94/ES II priedo 3.2 punkte nurodytiems motorinėms transporto priemonėms skirtų suskystintų gamtinių dujų (SkGD) degalų papildymo punktams taikomos šios techninės specifikacijos:

Degalų pildymo slėgis turi būti mažesnis nei didžiausias leidžiamasis transporto priemonės bako darbinis slėgis, kaip nurodyta standarte EN ISO 16924 „Gamtinių dujų degalinės. Suskystintųjų gamtinių dujų degalinės, skirtos transporto priemonėms“.

Jungties profiliui taikomas standartas EN ISO 12617 „Kelių transporto priemonės. Pildymo suskystintosiomis gamtinėmis dujomis (SGD) jungtis. 3,1 MPa jungtis“.

5 straipsnis

Vidaus vandenų laivų arba jūrų laivų degalų papildymo punktai

Direktyvos 2014/94/ES II priedo 3.1 punkte nurodytiems vidaus vandenų laivų arba jūrų laivų degalų papildymo punktams taikomos šios techninės specifikacijos:

Jūrų laivams, kuriems netaikomas Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas (IGC kodeksas), skirtų SkGD degalų papildymo punktai atitinka standartą EN ISO 20519.

Vidaus vandenų laivams skirtų SkGD degalų papildymo punktai vien sąveikumo tikslais atitinka standartą EN ISO 20519 (5.3–5.7 dalis).

6 straipsnis

Direktyvos 2014/94/ES II priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2. 1. Vandenilio degalų papildymo punktai lauke, kuriuose pilstomas dujinis vandenilis, skirtas naudoti kaip motorinių transporto priemonių degalai, atitinka sąveikumo reikalavimus, aprašytus standarte EN 17127 „Vandenilio degalų papildymo punktai lauke, kuriuose tiekiamas dujinis vandenilis ir naudojami pildymo protokolai.“;

(2)

2.2 punktas pakeičiamas taip:

„2.2. Vandenilio, pilstomo motorinėms transporto priemonėms skirtų vandenilio degalų papildymo punktuose, kokybės charakteristikos atitinka standarte EN 17124 „Vandenilinis kuras. Produkto apibūdinimas ir kokybės užtikrinimas. Kuro elementų su protonų mainų membrana (PEM) naudojimas kelių transporto priemonėse“ aprašytus reikalavimus; vandenilio kokybės užtikrinimo metodai taip pat aprašyti tame standarte.“;

(3)

2.3 punktas pakeičiamas taip:

„2.3. Degalų pildymo algoritmas atitinka standarto EN 17127 „Vandenilio degalų papildymo punktai lauke, kuriuose tiekiamas dujinis vandenilis ir naudojami pildymo protokolai“ reikalavimus.“;

(4)

2.4 punktas pakeičiamas taip:

„2.4. Užbaigus jungčių sertifikavimo procesą pagal standartą EN ISO 17268, transporto priemonių dujinio vandenilio degalų pildymo jungtys atitinka standartą EN ISO 17268 „Sausumos transporto priemonių pildymo dujiniu vandeniliu prijungiamieji įtaisai.“;

(5)

3.3 punktas pakeičiamas taip:

„3.3. Jungties profilis atitinka standarto EN ISO 14469 „Kelių transporto priemonės. Pildymo suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis jungtis“ reikalavimus“.

7 straipsnis

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/674 panaikinamas.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2021 m. lapkričio 12 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 307, 2014 10 28, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(3)  M/533. 2015 m. kovo 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2015) 1330 final dėl Europos standartizacijos organizacijoms skirto standartizacijos prašymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 parengti Europos alternatyviųjų degalų infrastruktūros standartus.

(4)  2017 m. lapkričio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/674, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES papildoma nuostatomis dėl L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigų, elektros tiekimo nuo kranto vidaus vandenų laivams ir vandens transportui skirtų SkGD degalų papildymo punktų ir iš dalies keičiamos tos direktyvos nuostatos dėl motorinėms transporto priemonėms skirtų dujinio vandenilio degalų papildymo jungčių (OL L 114, 2018 5 4, p. 1).


Top